Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích

Datum vyhlášení 12.05.2017
Uzavření smlouvy 17.01.2017
Platnost od 23.04.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. ledna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 3 dne 23. dubna 2017.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky

a Rakouskou spolkovou vládou

o propojení české dálnice D 3

a rakouské rychlostní silnice S 10

na česko-rakouských státních hranicích

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále jen „smluvní strany“),

- ve snaze o zkvalitnění silničního spojení,

- se záměrem podporovat rozvoj obchodu a hospodářských vztahů mezi oběma státy,

- ve snaze o ochranu životního prostředí, efektivní využití energie, bezpečnost silničního provozu a zlepšení pracovních podmínek řidičů a

- při uznání vzájemných výhod a zájmu propojení dálnice D 3 a rychlostní silnice S 10 na společných státních hranicích se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Předmětem této dohody je propojení dálnice D 3 na území České republiky a rychlostní silnice S 10 na území Rakouské republiky na česko-rakouských státních hranicích mezi obcemi Dolní Dvořiště a Wullowitz.

ČLÁNEK 2

1. Propojení kapacitních pozemních komunikací se uskuteční na společných státních hranicích na území obce Dolní Dvořiště na české straně a na území obce Wullowitz na rakouské straně mezi hraničními znaky III/28-010 staré číslování (III/28-16 nové číslování) a III/30-1 staré číslování (III/30-4 nové číslování).

2. Podrobné stanovení trasy a parametrů přiřazených pozemním komunikacím v místě propojení na česko-rakouských státních hranicích bude provedeno na základě vzájemně zkoordinované projektové dokumentace.

3. Realizaci ustanovení odstavce 2 na území České republiky zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR a na území Rakouské republiky Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií).

ČLÁNEK 3

Prováděním této dohody nedojde ke změně průběhu česko-rakouských státních hranic.

ČLÁNEK 4

Případné spory vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody budou smluvní strany řešit v zásadě smírnou cestou diplomatických jednání.

ČLÁNEK 5

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Změny nebo doplnění musí být provedeny písemnou formou a na základě vzájemného souhlasu.

2. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany. Sdělení o ukončení schvalovacího procesu se uskuteční výměnou nót.

3. Dohoda vstoupí v platnost třicátý den ode dne doručení pozdější nóty.


Dáno v Praze dne 17. ledna 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Dan Ťok v. r.
Ministr dopravy

Za Rakouskou spolkovou vládu
Mag. Jörg Leichtfried v. r.
Ministr dopravy, inovací a technologií

Přesunout nahoru