Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Datum vyhlášení 28.04.2017
Uzavření smlouvy 26.03.2017
Platnost od 26.03.2017
Platnost do 18.12.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. března 2017 bylo v Bagdádu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 8.1 dnem podpisu.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Ujednání

mezi

Ministerstvem vnitra České republiky

a

Ministerstvem obrany Italské republiky

o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Ministerstvo vnitra České republiky, zastoupené velvyslancem České republiky v Iráku,

a

Ministerstvo obrany Italské republiky, zastoupené vojenským atašé na italské ambasádě v Iráku,

(dále jen „strany“),

BEROUCE V ÚVAHU, že Italská republika zahájila v roce 2015 v Irácké republice ve spolupráci Ministerstvem vnitra Iráku a v rámci Globální koalice proti ISIL (dále jen „Koalice“) výcvikový program s cílem poskytnout Ministerstvu vnitra Iráku a Policii Iráku výcvikové a poradenské služby (dále jen „výcvikový program“;)

VĚDOMY SI toho, že Zvláštní jednotka italských karabiniérů (IT CC TF) v Iráku je součástí Kombinovaného velení spojených pozemních jednotek - operace Inherent Resolve (CJFLCC-OIR);

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Italská republika, která v rámci Koalice předsedá pracovní skupině pro policejní výcvik, přizvala ostatní účastníky Koalice, aby se podíleli na výcvikovém programu;

BEROUCE V ÚVAHU záměr České republiky účastnit se výcvikového programu;

BEROUCE V ÚVAHU souhlas irácké vlády s vysláním českých policistů do Iráku, aby se připojili k IT CC TF;

PŘEJÍCE SI stanovit podmínky spolupráce mezi stranami, inspirovány zásadami Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Římě dne 23. ledna 1996;

se dohodly takto:

1. Účel

1.1 Účelem tohoto ujednání je stanovit podmínky spolupráce mezi stranami při realizaci výcvikového programu v rámci Koalice.

1.2 Spolupráce podle tohoto ujednání probíhá v souladu správními předpisy států stran, jakož i s ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou státy stran vázány.

2. Kontaktní místa

Kontaktními místy určenými pro účely spolupráce podle tohoto ujednání jsou:

za Ministerstvo vnitra České republiky:

Policejní prezidium České republiky
odbor mezinárodní policejní spolupráce;

za Ministerstvo obrany Italské republiky:

velitel IT CC TF.

3. Spolupráce při výcviku

3.1 Česká strana má v úmyslu vyslat do Irácké republiky policisty, aby se v období mezi dnem vstupu tohoto ujednání v platnost a 31. prosincem 2018 připojili k IT CC TF v Irácké republice. Čeští policisté (dále jen „čeští policejní instruktoři“) by se měli zapojit do základního výcviku a v závislosti na potřebách Policie Iráku také do speciálního výcviku.

3.2 Počet českých policejních instruktorů, kteří by měli být vysláni do Irácké republiky v rámci spolupráce podle tohoto ujednání, bude stanoven českou stranou na základě jednání stran.

3.3 V rámci provádění výcviku budou čeští policejní instruktoři dostávat úkoly od velitele IT CC TF. Pokud jde o záležitosti týkající se jejich služebního poměru, podléhají čeští policejní instruktoři pouze českým právním předpisům, zejména pak pokud jde o disciplinární záležitosti, které budou řešeny českou stranou.

4. Logistická podpora

4.1 Čeští policejní instruktoři budou spolu s italskými instruktory - karabiniéry ubytováni v areálu Camp Dublin. Italské straně nebudou za poskytování ubytování hrazeny žádné náhrady či poplatky.

4.2 Čeští policejní instruktoři se budou stejně jako italští instruktoři - karabiniéři stravovat v Diplomatickém podpůrném centru Bagdád (BDSC). Platba za stravu, jakož i další potřebná logistická podpora bude zajištěna českou stranou.

4.3 Logistická podpora v areálu Camp Dublin je zajišťována Speciálním výcvikovým zařízením Irácké federální policie. Strany se mohou dohodnout na financování nebo realizaci oprav za účelem zlepšení životních podmínek v areálu Camp Dublin.

4.4 IT CC TF poskytne českým policejním instruktorům dopravu mezi letištěm Bagdád, areálem Camp Dublin a BDSC do doby, než budou mít k dispozici vlastní dopravní prostředek. Za tyto přesuny a přepravní služby nebudou italské straně hrazeny žádné finanční náhrady či poplatky.

5. Vnitřní bezpečnost

5.1 Bezpečnost v areálu Camp Dublin je zajišťována iráckými bezpečnostními složkami. Avšak za účelem zvýšení bezpečnosti byla v areálu Camp Dublin zřízena strážní služba v režimu 24/7, kterou zajišťují instruktoři IT CC TF pod velením velitele IT CC TF. Čeští policejní instruktoři se budou podílet na plnění povinností souvisejících se zajištěním vnitřní bezpečnosti, včetně strážní služby v režimu 24/7.

5.2 Podpora jednotky rychlé reakce (QRF) je zajišťována koaličními sílami, které jsou pro tyto účely dislokovány v BDSC. IT CC TF seznámí české policejní instruktory s bezpečnostními pravidly, které budou dodržovány.

6. Uniformy a vybavení

6.1 Čeští policejní instruktoři budou nosit své národní uniformy a budou mít při sobě služební střelné zbraně, munici, donucovací prostředky, neprůstřelnou vestu a další vybavení nezbytné pro jejich vlastní bezpečí a také výcvikové činnosti.

6.2 Strany jsou odpovědné za poskytnutí potřebného vybavení, zbraní a munice vlastnímu personálu.

6.3 Zbraně a munice budou uskladněny ve zbrojnici IT CC TF v areálu Camp Dublin.

7. Řešení sporů

Jakékoli spory týkající výkladu a provádění tohoto ujednání budou řešeny jednáním mezi stranami.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Toto ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu.

8.2 Toto ujednání muže být měněno nebo ukončeno na základě písemné dohody stran. Všechny změny vstoupí v platnost dnem podpisu.

8.3 Každá ze stran může toto ujednání vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.


Podepsáno v Bagdádu dne 26. března 2017 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Mgr. Jan Vyčítal v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Irácké republice

Za Ministerstvo obrany Italské republiky
Alfonso Manfredi v. r.
vojenský přidělenec,
Velvyslanectví Italské republiky v Irácké republice

Přesunout nahoru