Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)  

Datum vyhlášení 15.03.2017
Uzavření smlouvy 26.01.2009
Platnost od 08.07.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. ledna 2009 byl v Bonnu přijat Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA).

Jménem České republiky byl Statut podepsán v Berlíně dne 6. ledna 2010.

Se Statutem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spolkové republiky Německo, depozitáře Statutu, dne 31. května 2011.

Statut vstoupil v platnost na základě svého článku XIX odst. D dne 8. července 2010. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce E téhož článku dne 30. června 2011.

Anglické znění Statutu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Statut Mezinárodní agentury

pro obnovitelné zdroje energie

(IRENA)

Smluvní strany tohoto statutu,

přejíce si podporovat široké a zvýšené přijetí a využívání obnovitelné energie za účelem dosažení udržitelného rozvoje,

inspirovány svým pevným přesvědčením, že obnovitelné energie nabízejí obrovské příležitosti k řešení a postupnému zmírňování problémů souvisejících s energetickou bezpečností a nestálými cenami energie,

přesvědčeny o významné roli, kterou mohou obnovitelné energie hrát při snižování koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, a přispívat tím ke stabilizaci klimatického systému a umožňovat udržitelný, bezpečný a klidný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku,

přejíce si posilovat pozitivní vliv, jenž technologie pro obnovitelnou energii mohou mít na podporu udržitelného hospodářského růstu a na tvorbu pracovních příležitostí,

motivovány značným potenciálem obnovitelné energie při zajišťování decentralizovaného přístupu k energii, zejména v rozvojových zemích, a přístupu k energii pro izolované a odlehlé regiony a ostrovy,

znepokojeny závažnými nepříznivými vlivy na zdraví, jež může mít využívání fosilních paliv a neúčinné využívání tradiční biomasy,

přesvědčeny o tom, že obnovitelná energie ve spojení se zvýšenou energetickou účinností může v rostoucí míře pokrývat prudký nárůst světových energetických potřeb v následujících desetiletích,

potvrzujíce své přání založit mezinárodní organizaci pro obnovitelnou energii, která usnadní vzájemnou spolupráci svých členů, zakládajíce také úzkou spolupráci se stávajícími organizacemi, které podporují využívání obnovitelné energie,

se dohodly takto:

Článek I

Založení agentury

A. Smluvní strany tohoto statutu tímto v souladu s následujícími podmínkami zakládají Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (dále jen „Agentura“).

B. Agentura je založena na zásadě rovnosti všech svých členů a při výkonu své činnosti bude řádně dbát svrchovaných práv a pravomocí svých členů.

Článek II

Cíle

Agentura podporuje široké a zvýšené přijetí a udržitelné využívání všech forem obnovitelné energie, s přihlédnutím k

(a) národním a vnitrostátním prioritám a přínosům vyplývajícím z kombinovaného přístupu v rámci opatření týkajících se obnovitelné energie a energetické účinnosti, a

(b) příspěvku obnovitelné energie k ochraně životního prostředí omezením tlaku na přírodní zdroje a snížením míry odlesňování, zejména v tropických oblastech, desertifikace a ztrát přírodní rozmanitosti; k ochraně klimatu; k hospodářskému růstu a sociální soudržnosti včetně snižování chudoby a k udržitelnému rozvoji; k přístupu k energii a bezpečnosti zásobování energií; k regionálním rozvoji a mezigenerační odpovědnosti.

Článek III.

Definice pojmů

V tomto statutu se pojmem „obnovitelná energie“ rozumí všechny druhy energie vyrobené udržitelným způsobem z obnovitelných zdrojů, zejména

1. bioenergie,

2. geotermální energie,

3. vodní energie,

4. energie oceánů, zejména energie přílivu, vln a termální energie oceánů,

5. solární energie a

6. větrné energie.

Článek IV

Činnost

A. Agentura jako středisko kvality pro technologie obnovitelné energie, jednajíc jako organizátor a katalyzátor, poskytujíc zkušenosti pro praktické možnosti využití a strategie, a nabízejíc podporu ve všech záležitostech týkajících se obnovitelné energie a pomáhajíc zemím získávat prospěch z účinného rozvoje a přenosu znalostí a technologií, vykonává následující činnosti.

1. Agentura, zejména ve prospěch svých členů

a) analyzuje, monitoruje a, aniž by tím vznikaly závazky spojené se strategiemi jednotlivých členů, systematizuje stávající praxi v oblasti obnovitelné energie, včetně politických nástrojů, pobídek, investičních mechanismů, nejlepších praxí, dostupných technologií, integrovaných systémů a vybavení a faktorů úspěchu/neúspěchu,

b) podněcuje diskuzi a zajišťuje interaktivní vztahy s dalšími vládními a nevládními organizacemi a sítěmi v této a dalších relevantních oblastech,

c) poskytuje relevantní poradenství v oblasti strategií a pomoc svým členům na jejich žádost, s přihlédnutím k jejich potřebám, a stimuluje mezinárodní diskuze na téma politiky obnovitelné energie a jejích rámcových podmínek,

d) zdokonaluje přenos relevantních znalostí a technologií a podporuje vytváření místních kapacit a kvalifikovaných schopností v členských státech, včetně potřebných vzájemných vazeb,

e) nabízí svým členům vytváření kapacit včetně školení a vzdělávání,

f) poskytuje svým členům na jejich žádost poradenství ohledně financování obnovitelné energie a podporuje používání souvisejících mechanismů,

g) podněcuje a podporuje výzkum, včetně sociálně-ekonomických otázek, a podporuje výzkumné sítě, společný výzkum, vývoj a šíření technologií a

h) poskytuje informace o rozvoji a zavádění národních a mezinárodních technických norem týkajících se obnovitelné energie, založených na důkladném porozumění dosaženém aktivní přítomností na příslušných fórech.

2. Dále Agentura šíří informace a zvyšuje veřejné povědomí o přínosech a možnostech, které obnovitelná energie nabízí.

B. Agentura při výkonu své činnosti

1. jedná v souladu s účelem a zásadami Organizace spojených národů na podporu míru a mezinárodní spolupráce a v souladu s politikami Organizace spojených národů podporujícími udržitelný rozvoj,

2. rozděluje své zdroje takovým způsobem, který zajistí jejich efektivní využití s cílem náležitě plnit všechny její cíle, a vykonává svou činnost tak, aby dosáhla co možná největšího prospěchu pro své členy a ve všech oblastech světa, majíc na paměti zvláštní potřeby rozvojových zemí a izolovaných a odlehlých regionů a ostrovů.

3. úzce spolupracuje a usiluje o založení vzájemně prospěšných vztahů se stávajícími institucemi a organizacemi s cílem předejít zbytečnému zdvojování práce, a navazuje na zdroje a probíhající činnosti vlád, jiných organizací a agentur, jež mají za cíl podporu obnovitelné energie, a účinně tyto zdroje a činnosti využívá.

C. Agentura

1. předkládá svým členům výroční zprávu o své činnosti,

2. informuje následně členy o poradenství, jež poskytla v oblasti strategií a

3. informuje členy o konzultacích a spolupráci se stávajícími mezinárodními organizacemi působícími v této oblasti a o práci těchto organizací.

Článek V

Pracovní program a projekty

A. Agentura vykonává svou činnost na základě ročního pracovního programu vypracovaného Sekretariátem, posouzeného Radou a přijatého Shromážděním.

B. Agentura může nad rámec svého pracovního programu, po konzultaci se svými členy a, v případě neshody, po schválení Shromážděním provádět projekty iniciované a financované členy, budou-li disponibilní nefinanční zdroje Agentury.

Článek VI

Členství

A. Členství je otevřeno státům Jež jsou členy Organizace spojených národů, a regionálním mezivládním organizacím pro hospodářskou integraci, které jsou ochotny a schopny jednat v souladu s cíli a činnostmi stanovenými v tomto Statutu. K tomu, aby byla způsobilá stát se členem, musí být regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci založena svrchovanými státy, z nichž alespoň jeden je členem Agentury, a členské státy takové organizace na ni převedly pravomoci v nejméně jedné záležitosti spadající do působnosti Agentury.

B. Takové státy a regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci se stávají

1. zakládajícími členy Agentury podpisem tohoto statutu a uložením listiny o ratifikaci.

2. dalšími členy Agentury uložením listiny o přistoupení po schválení jejich žádosti o členství. Členství se považuje za schválené, pokud ve lhůtě tří měsíců po zaslání žádosti členům nebyl vyjádřen nesouhlas. V případě nesouhlasu bude o žádosti rozhodnuto na Shromáždění v souladu s čl. IX odst. H bodem 1.

C. Pokud jde o regionální mezivládní organizaci pro hospodářskou integraci, rozhodne tato organizace a její členské státy o její odpovědnosti za plnění závazků v souladu s tímto statutem. Organizace a její členské státy nejsou oprávněny současně vykonávat práva podle tohoto statutu, včetně hlasovacích práv. Ve svých ratifikačních nebo přístupových listinách vymezí výše uvedené organizace rozsah svých pravomocí v záležitostech upravených tímto statutem. Tyto organizace také informují vládu depozitáře o jakýchkoli podstatných změnách v rozsahu své pravomoci. V případě hlasování o záležitostech v rámci jejich pravomoci, organizace pro regionální hospodářskou integraci mají takový počet hlasů, který odpovídá celkovému počtu hlasů přičitatelných jejich členským státům, které jsou rovněž členy této Agentury.

Článek VII

Pozorovatelé

A. Status pozorovatele může být Shromážděním udělen

1. mezivládním a nevládním organizacím činným v oblasti obnovitelné energie,

2. signatářům, kteří dosud neratifikovali tento statut a

3. žadatelům o Členství, jejichž žádost o členství byla schválena v souladu s čl. VI odst. B bodem 2.

B. Pozorovatelé se mohou účastnit veřejných zasedání Shromáždění a jemu podřízených orgánů bez práva hlasovat.

Článek VIII

Orgány

A. Jako základní orgány Agentury se tímto zřizují

1. Shromáždění,

2. Rada a

3. Sekretariát.

B. Shromáždění a Rada, se souhlasem Shromáždění, mohou zřizovat takové podřízené orgány, které považují za nutné pro výkon svých funkcí v souladu s tímto statutem.

Článek IX

Shromáždění

A.

1. Shromáždění je nejvyšším orgánem Agentury.

2. Shromáždění může projednávat jakoukoli záležitost, která je v rozsahu působnosti tohoto statutu nebo souvisí s pravomocemi a funkcemi jakéhokoli orgánu stanoveného v tomto statutu.

3. V jakékoli takové záležitosti Shromáždění může

a) přijímat rozhodnutí a předkládat doporučení jakémukoli takovému orgánu a

b) předkládat členům Agentury doporučení, pokud o to požádají.

4. Shromáždění je dále oprávněno navrhovat záležitosti k posouzení Radou a požadovat od Rady a Sekretariátu zprávy o jakékoli záležitosti týkající se fungování Agentury.

B. Shromáždění se skládá ze všech členů Agentury. Shromáždění se schází na pravidelných zasedáních, která se konají každoročně, nerozhodne-li Shromáždění jinak.

C. Ve Shromáždění je zahrnut jeden zástupce za každého člena. Zástupci mohou být doprovázeni náhradníky a poradci. Náklady účasti delegace nese příslušný člen.

D. Zasedání Shromáždění se konají v sídle Agentury, nerozhodne-li Shromáždění jinak.

E. Při zahájení každého řádného zasedání zvolí Shromáždění Předsedu a případné další funkcionáře, s přihlédnutím k spravedlivému geografickému zastoupení. Předseda a další funkcionáři vykonávají své funkce až do zvolení nového Předsedy a dalších funkcionářů na příštím řádném zasedání. Shromáždění přijme v souladu s tímto statutem svůj jednací řád.

F. S výhradou čl. VI odst. C má každý člen Agentury na Shromáždění jeden hlas. Shromáždění přijímá rozhodnutí o procedurálních otázkách prostou většinou hlasů přítomných hlasujících členů. Rozhodnutí o věcných otázkách se přijímají na základě konsenzu přítomných členů. Nelze-li dosáhnout konsenzu, platí, že konsenzu bylo dosaženo, nejsou-li proti více než 2 členové, nestanoví-li tento statut jinak. Pokud vznikne nejasnost, zda se jedná o věcnou otázku či nikoli, bude tato otázka považována za věcnou otázku, nerozhodne-li Shromáždění na základě konsensu přítomných členů jinak, přičemž nelze-li dosáhnout konsenzu, platí, že konsenzu bylo dosaženo, nejsou-li proti více než 2 členové. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna většina členů Agentury.

G. Shromáždění na základě konsenzu přítomných členů

1. volí členy Rady,

2. na svých řádných zasedáních přijímá rozpočet a pracovní program Agentury předkládaný Radou a je oprávněno rozhodovat o změnách rozpočtu a pracovního programu Agentury,

3. přijímá rozhodnutí týkající se dohledu nad finančními politikami Agentury, finančními pravidly a dalšími finančními záležitostmi, a volí auditora,

4. schvaluje změny tohoto statutu,

5. rozhoduje o zřízení podřízených orgánů a schvaluje jejich pracovní náplň a

6. rozhoduje o povolení hlasovat v souladu s čl. XVII odst. A.

H. Shromáždění na základě konsenzu přítomných členů, přičemž nelze-li dosáhnout konsenzu, platí, že konsenzu bylo dosaženo, nejsou-li proti více než 2 členové.

1. rozhoduje v případě potřeby o žádostech o členství,

2. schvaluje jednací řád Shromáždění a Rady, který bude předložen Radou,

3. přijímá výroční zprávu a rovněž i jiné zprávy,

4. schvaluje uzavření dohod v jakýchkoli otázkách, záležitostech nebo věcech v rozsahu působnosti tohoto statutu a

5. v případě sporu mezi členy rozhoduje o dalších projektech v souladu s čl. V odst. B.

I. Shromáždění určí na základě konsenzu přítomných členů sídlo Agentury a Generálního ředitele Sekretariátu (dále jen „Generální ředitel“) nebo, nelze-li dosáhnout konsenzu, na základě dvoutřetinové většiny hlasů přítomných hlasujících členů.

J. Shromáždění na svém prvním zasedání posoudí a případně schválí veškerá rozhodnutí, návrhy dohod, ustanovení a pokyny vypracované přípravným výborem, v souladu s postupy hlasování o jednotlivých otázkách stanovených v čl. IX odst. F-I.

Článek X

Rada

A. Rada se skládá nejméně z 11, avšak nejvýše z 21 zástupců členů Agentury zvolených Shromážděním. Konkrétní počet zástupců v rozmezí od 11 do 21 odpovídá zaokrouhlenému ekvivalentu jedné třetiny členů Agentury, který se vypočte na základě počtu členů Agentury na začátku příslušné volby členů Rady. Členové Rady jsou voleni na základě rotace tak, jak je stanoveno v jednacím řádu Shromáždění, aby byla zajištěna efektivní účast rozvojových a rozvinutých zemí a dosažení spravedlivého a rovného geografického zastoupení a efektivity práce Rady. Členové Rady jsou voleni na dva roky.

B. Rada zasedá jednou za půl roku a její zasedání se konají v sídle Agentury, nerozhodne-li Rada jinak.

C. Rada zvolí na začátku každého zasedání na období do svého příštího zasedání z řad svých členů svého předsedu a případně dle potřeby další funkcionáře. Rada je oprávněna vypracovat svůj jednací řád. Takový jednací řád musí být předložen Shromáždění ke schválení.

D. Každý člen Rady má jeden hlas. Rada přijímá rozhodnutí o procedurálních otázkách prostou většinou hlasů svých členů. Rozhodnutí o věcných otázkách přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů. Pokud vznikne nejasnost, zda se jedná o věcnou otázku či nikoli, bude tato otázka považována za věcnou otázku, nerozhodne-li Rada dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů jinak.

E. Rada je odpovědná Shromáždění. Rada vykonává pravomoci a funkce svěřené jí tímto statutem a rovněž funkce, jež na ni delegovalo Shromáždění. Při výkonu takových pravomocí a funkcí jedná v souladu s rozhodnutími Shromáždění a s náležitým ohledem na jeho doporučení a zajistí jejich řádné a neustálé plnění.

F. Rada

1. usnadňuje konzultace a spolupráci mezi členy Agentury,

2. posuzuje a předkládá Shromáždění návrh pracovního programu a návrh rozpočtu Agentury,

3. schvaluje organizační aspekty zasedání Shromáždění včetně přípravy návrhu programu,

4. posuzuje a předkládá Shromáždění návrh výroční zprávy týkající se činnosti Agentury a další zprávy připravené Sekretariátem v souladu s čl. XI odst. E bodem 3 tohoto statutu,

5. připravuje jakékoli další zprávy, které si vyžádá Shromáždění,

6. jménem Agentury uzavírá smlouvy nebo dohody se státy, mezinárodními organizacemi a mezinárodními agenturami, s výhradou jejich předchozího schválení Shromážděním,

7. odůvodňuje pracovní program přijatý Shromážděním za účelem jeho provádění Sekretariátem a v rozsahu limitů přijatého rozpočtu,

8. je oprávněna předkládat Shromáždění záležitosti k posouzení a

9. zřizuje podřízené orgány, jsou-li nutné v souladu s čl. VIII odst. B, a rozhoduje o jejich pracovní náplni a době činnosti.

Článek XI

Sekretariát

A. Sekretariát pomáhá Shromáždění, Radě a jejich podřízeným orgánům při výkonu jejich funkcí. Sekretariát vykonává další funkce, které mu jsou svěřeny podle tohoto statutu a rovněž takové funkce, jež na něj delegovaly Shromáždění nebo Rada.

B. Sekretariát je tvořen Generálním ředitelem, jenž stojí v jeho čele a je jeho nejvyšším výkonným představitelem, a případného dalšího personálu dle potřeby. Generální ředitel je jmenován Shromážděním na základě doporučení Rady na dobu čtyř let, s možností jmenování na jedno další funkční období, nikoli však více.

C. Generální ředitel je odpovědný Shromáždění a Radě, mimo jiné za jmenování personálu a za organizaci a činnost Sekretariátu. Základní úvahou v otázkách zaměstnávání personálu a stanovení podmínek služby je nutnost zajištění nejvyšších úrovní efektivity, kvalifikace a bezúhonnosti. Patřičný zřetel je třeba klást na význam zaměstnávání personálu zejména z členských států a na co nejširším možném geografickém základě, s přihlédnutím především k odpovídajícímu zastoupení rozvojových zemí a s důrazem na vyvážené zastoupení pohlaví.
Při přípravě rozpočtuje navrhované přijímání personálu vedeno zásadou, že počet zaměstnanců má být co možná nejnižší s ohledem na nutnost zajištění řádného plnění povinností Sekretariátu.

D. Generální ředitel nebo jím stanovený zástupce se účastní všech zasedání Shromáždění a Rady bez práva hlasovat.

E. Sekretariát

1. připravuje a předkládá Radě návrh pracovního programu a návrh rozpočtu Agentury,

2. provádí pracovní program Agentury a její rozhodnutí,

3. připravuje a předkládá Radě návrh výroční zprávy týkající se činností Agentury a další takové zprávy, které si Shromáždění nebo Rada vyžádají,

4. poskytuje administrativní a technickou podporu Shromáždění, Radě a jim podřízeným orgánům,

5. usnadňuje komunikaci mezi Agenturou a jejími členy a

6. šíří dokumenty týkající se poradenství v oblasti strategií poskytnuté členům Agentury v souladu s čl. IV odst. C bodem 2 a připravuje a předkládá Shromáždění a Radě zprávu o svém poradenství v oblasti strategií pro každé jejich zasedání. Zpráva pro Radu zahrnuje rovněž poradenství v oblasti strategií, které je plánováno v rámci provádění ročního pracovního programu.

F. Při plnění svých povinností si Generální ředitel a další členové personálu nevyžádají ani nepřijmou pokyny od žádné vlády nebo jakéhokoli jiného zdroje mimo Agenturu. Zdrží se jakéhokoli jednání, které by mohlo ovlivnit jejich postavení mezinárodních úředníků odpovědných pouze Shromáždění a Radě. Každý člen respektuje výhradně mezinárodní charakter odpovědností Generálního ředitele a dalších členů personálu a nesnaží se je ovlivňovat při plnění jejich povinností.

Článek XII

Rozpočet

A. Rozpočet Agentury je financován z

1. povinných příspěvků členů, které vycházejí ze sazebníku Organizace spojených národů určeného Shromážděním,

2. dobrovolných příspěvků a

3. dalších možných zdrojů

v souladu s finančními pravidly, které přijme Shromáždění na základě konsenzu, jak je stanoveno v čl. IX odst. G tohoto statutu. Finanční pravidla a rozpočet zajišťují pevnou finanční základnu Agentury a zajišťují účinný a efektivní výkon činností Agentury vymezených v pracovním programu. Povinné příspěvky budou používány k financování základních činností a administrativních nákladů.

B. Návrh rozpočtu Agentury připravuje Sekretariát a předkládá jej Radě k posouzení. Rada jej buď postoupí Shromáždění s doporučením na jeho schválení nebo jej vrátí Sekretariátu k přezkoumání a opětovnému předložení.

C. Shromáždění jmenuje externího auditora na dobu čtyř let s možností opětovného jmenování. První auditor je jmenován na dobu dvou let. Auditor přezkoumává účetnictví Agentury a předkládá taková vyjádření a doporučení, jaká považuje za nutná ve vztahu k efektivitě řízení a vnitřním finančním kontrolám.

Článek XIII.

Právní subjektivita, výsady a imunity

A. Agentura má mezinárodněprávní subjektivitu. Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní právní předpisy, požívá Agentura na území každého člena takové vnitrostátní právní subjektivity, jež je nezbytná pro výkon jejích funkcí a plnění jejích cílů.

B. Členové rozhodnou o zvláštní dohodě o výsadách a imunitách.

Článek XIV

Vztahy k jiným organizacím

Rada je se souhlasem Shromáždění oprávněna uzavírat jménem Agentury smlouvy zakládající odpovídající smluvní vztahy s Organizací spojených národů a jakýmikoli dalšími organizacemi, jejichž činnost souvisí s činností Agentury. Ustanovením tohoto statutu nejsou dotčena práva a povinnosti kteréhokoli člena vyplývající z jakékoli stávající mezinárodní smlouvy.

Článek XV

Změny a vystoupení, přezkoumání

A. Kterýkoli člen může navrhnout změny tohoto statutu. Generální ředitel vyhotoví ověřené kopie znění jakékoli navržené změny a rozešle je všem členům nejméně devadesát dnů před jejich projednáním Shromážděním.

B. Změny nabývají účinnosti pro všechny členy:

1. po jejich schválení Shromážděním po projednání vyjádření předložených Radou ke každé navrhované změně a

2. poté, co všichni členové souhlasili, že budou změnou vázáni v souladu s jejich ústavním pořádkem. Členové vyjádří svůj souhlas s tím, že budou takovou změnou vázáni uložením příslušné listiny u depozitáře uvedeného v čl. XX odst. A.

C. Kdykoli po uplynutí lhůty pěti let po nabytí účinnosti tohoto statutu v souladu s čl. XIX odst. D může člen z Agentury vystoupit zasláním příslušného písemného oznámení depozitáři uvedenému v čl. XX odst. A, který neprodleně informuje Radu a všechny členy.

D. Takové vystoupení nabude účinnosti ke konci roku, v němž bylo podáno. Vystoupením člena z Agentury nejsou dotčeny jeho smluvní povinnosti přijaté podle čl. V odst. B nebo jeho finanční závazky za rok, během něhož vystupuje.

Článek XVI

Řešení sporů

A. Členové řeší jakékoli vzájemné spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto statutu smírně v souladu s čl. 2 odst. 3 Charty Organizace spojených národů a za tímto účelem usilují o řešení způsoby uvedenými v čl. 33 odst. 1 Charty Organizace spojených národů.

B. Rada může přispět k řešení sporu jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný, včetně nabídky svých zprostředkovatelských služeb, tím, že vyzve členy, již jsou ve sporu, aby zahájili proces řešení sporu dle své volby, a doporučením vhodného časového rámce pro jakýkoli dohodnutý postup.

Článek XVII

Dočasné pozastavení práv

A. Jakýkoli člen Agentury, který je v prodlení se svými finančními příspěvky Agentuře, pozbývá hlasovací právo, pokud jeho nedoplatek dosáhne nebo překročí výši jeho příspěvků za dva předcházející roky. Shromáždění však může takovému členovi povolit hlasování, pokud je přesvědčeno, že k neuhrazení příspěvků došlo v důsledku okolností mimo kontrolu člena.

B. Shromáždění může zbavit výsad a práv členství člena, který soustavně porušuje ustanovení tohoto statutu nebo jakékoli smlouvy jím uzavřené podle tohoto statutu, a to rozhodnutím přijatým dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných hlasujících členů na základě doporučení Rady.

Článek XVIII

Sídlo Agentury

Shromáždění určí sídlo Agentury na svém prvním zasedání.

Článek XIX

Podpis, ratifikace, vstup v platnost a přístup

A. Tento statut je otevřen k podpisu na zakladatelské konferenci všem státům, které jsou členy Organizace spojených národů a regionálním mezivládním organizacím pro hospodářskou integraci ve smyslu čl. VI odst. A. Tento statut zůstane otevřen k podpisu až do doby jeho vstupu v platnost.

B. Pro státy a regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci ve smyslu čl. VI odst. A, které nepodepsaly tento statut, bude tento statut otevřen k přistoupení poté, co bylo jejich členství schváleno Shromážděním v souladu s čl. VI odst. B bodem 2.

C. Souhlas být vázán tímto statutem se vyjadřuje uložením listiny o ratifikaci nebo o přistoupení u depozitáře. Ratifikaci tohoto statutu nebo přístup k němu provádí státy v souladu se svými příslušnými ústavními postupy.

D. Tento statut vstupuje v platnost třicátý den po dni uložení dvacáté páté listiny o ratifikaci.

E. Pro státy nebo regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci, které uložily listinu o ratifikaci nebo o přistoupení po vstupu tohoto statutu v platnost, vstupuje tento statut v platnost třicátého dne po dni uložení příslušné listiny.

F. K žádným ustanovením obsaženým v tomto statutu nelze vznést žádné výhrady.

Článek XX

Depozitář, registrace, autentické znění

A. Vláda Spolkové republiky Německo je tímto jmenována depozitářem tohoto statutu a jakékoli listiny o ratifikaci nebo o přistoupení.

B. Vláda depozitáře zaregistruje tento statut v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

C. Tento statut, vyhotovený v anglickém jazyce, bude uložen v archívu vlády depozitáře.

D. Řádně ověřené kopie tohoto statutu předloží vláda depozitáře vládám států a výkonným orgánům regionálních mezivládních organizací pro hospodářskou integraci, které jej podepsaly nebo jejichž členství bylo schváleno v souladu s čl. VI odst. B bodem 2.

E. Vláda depozitáře neprodleně informuje všechny signatáře tohoto statutu o datu každého uložení jakékoliv listiny o ratifikaci a datu vstupu tohoto statutu v platnost.

F. Vláda depozitáře neprodleně informuje všechny signatáře tohoto statutu a členy o datech, ke kterým se státy a regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci následně stanou členy této Agentury.

G. Vláda depozitáře neprodleně zašle ke zvážení nové žádosti o členství všem členům Agentury v souladu s čl. VI odst. B bodem 2.


NA DŮKAZ ČEHOŽ, níže podepsané řádně oprávněné osoby podepsaly tento statut.

V Bonnu, dne 26. ledna 2009, v jediném originálním vyhotovení v anglickém jazyce.

Přesunout nahoru