Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 15/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Datum vyhlášení 15.03.2017
Uzavření smlouvy 21.01.2016
Platnost od 09.12.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. ledna 2016 byla ve Znojmě podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby.

S Rámcovou smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Rámcová smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 9. prosince 2016.

České znění Rámcové smlouvy se vyhlašuje současně.


Rámcová smlouva

mezi

Českou republikou

a

Rakouskou republikou

o

přeshraniční spolupráci

v oblasti zdravotnické záchranné služby

Česká republika

a

Rakouská republika,

dále jen „smluvní strany“

uvědomujíce si stoupající pohyb osob mezi oběma státy a s vědomím požadavku trvalého zlepšování kvality, bezpečí a dostupnosti zdravotní péče,

vedeny přáním vytvořit základy pro hlubší přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby a usnadnit přístup k této zdravotní službě v příhraničním území,

jsouce rozhodnuty usnadňovat a podporovat přeshraniční spolupráci zejména uzavřením ujednání o přeshraniční spolupráci na regionální úrovni,

ve snaze zjednodušit administrativní postupy při respektování vnitrostátních právních předpisů, mezinárodněprávních závazků obou smluvních stran a práva Evropské unie,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely výkladu této Rámcové smlouvy a ujednání o přeshraniční spolupráci uzavřených na základě této Rámcové smlouvy se rozumí:

1. „zdravotnickou záchrannou službou“ - zdravotní služba, v jejímž rámci je na základě vyhodnoceného tísňového volání poskytována přednemocniční neodkladná péče a přeprava nemocných;

2. „přednemocniční neodkladnou péčí“ - neodkladná zdravotní péče o pacienta, který se nachází ve zdravotním stavu, který vede nebo může vést k závažným nebo trvalým postižením zdraví nebo k úmrtí, a která je poskytována výjezdovou skupinou na místě zásahu, jakož i během převozu pacienta do nej rychleji dosažitelného a s ohledem na zdravotní stav pacienta vhodného zdravotnického zařízení určeného příslušným zdravotnickým operačním střediskem;

3. „přepravou nemocných“ - převoz pacienta, jehož zdravotní stav vyžaduje soustavné poskytování odpovídající zdravotní péče během převozu dopravním prostředkem zdravotnické záchranné služby;

4. „dopravním prostředkem zdravotnické záchranné služby“ - vozidlo, plavidlo nebo letadlo určené v souladu s právními předpisy smluvních stran pro zajišťování zdravotnické záchranné služby;

5. „výjezdovou skupinou“ - zdravotničtí pracovníci, splňující kvalifikaci pro poskytování zdravotnické záchranné služby podle právních předpisů smluvních stran, a další osoby podílející se podle těchto právních předpisů na zajišťování zdravotnické záchranné služby;

6. „zásahem výjezdové skupiny“ - činnost členů výjezdové skupiny od okamžiku přijetí pokynu k výjezdu, uděleného na základě vyhodnoceného tísňového volání zdravotnickým operačním střediskem, až do okamžiku návratu na základnu výjezdové skupiny nebo na místo určené příslušným zdravotnickým operačním střediskem;

7. „zdravotnickým operačním střediskem“ - centrální pracoviště operačního řízení zásahu, které v nepřetržitém provozu přijímá a vyhodnocuje tísňová volání, vysílá výjezdové skupiny a koordinuje zajišťování zdravotnické záchranné služby;

8. „místem zásahu“ - místo, kde se pacient nachází v okamžiku, kdy se k němu dostanou členové výjezdové skupiny;

9. „vybavením výjezdové skupiny“ - výbava výjezdové skupiny včetně dopravního prostředku zdravotnické záchranné služby s výbavou, která je potřebná k provádění zásahů výjezdové skupiny podle této Rámcové smlouvy a je stanovena právními předpisy platnými v místě, kde je umístěna základna této výjezdové skupiny.

Článek 2

Účel

Tato Rámcová smlouva stanoví právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby s cílem zajistit v příhraničním území co nej lepší dostupnost této zdravotní služby.

Článek 3

Oblast působnosti

(1) Tato Rámcová smlouva platí pro následující příhraniční území:

- v České republice pro Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj,

- v Rakouské republice pro spolkovou zemi Dolní Rakousy a spolkovou zemi Horní Rakousy.

(2) Tato Rámcová smlouva se vztahuje na všechny osoby, které se nacházejí v příhraničním území uvedeném v odstavci 1 a které potřebují poskytnutí zdravotnické záchranné služby.

Článek 4

Ujednání o přeshraniční spolupráci

(1) Ke konkretizaci přeshraniční spolupráce podle této Rámcové smlouvy se uzavírají ujednání o přeshraniční spolupráci.

(2) V souladu s vnitrostátním rozdělením kompetencí a platnými vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany jsou k uzavírání ujednání o přeshraniční spolupráci oprávněni:

- v České republice hejtman Jihočeského kraje, hejtman Kraje Vysočina a hejtman Jihomoravského kraje,

- v Rakouské republice hejtman spolkové země Dolní Rakousy a hejtman spolkové země Horní Rakousy.

(3) Přeshraniční spolupráce podle této Rámcové smlouvy probíhá na základě žádosti příslušného zdravotnického operačního střediska jedné smluvní strany o spolupráci, akceptace této žádosti příslušným zdravotnickým operačním střediskem druhé smluvní strany a vysláním výjezdové skupiny na místo zásahu.

(4) Ujednání o přeshraniční spolupráci stanoví podmínky a postupy přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby zejména v těchto oblastech:

1. organizace zdravotnické záchranné služby v rámci přeshraniční spolupráce;

2. provádění zásahu výjezdové skupiny jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany;

3. nasazení dopravních prostředků zdravotnické záchranné služby jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany;

4. určení vhodného zdravotnického zařízení podle článku 1 bodu 2.; pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, bude pacient, který má v době zásahu výjezdové skupiny své bydliště na území jedné smluvní strany, zpravidla přepraven na území této smluvní strany;

5. postupy během převozu pacienta do zdravotnického zařízení a při jeho příjmu do zdravotnického zařízení tak, aby pacientovi byla poskytována nepřetržitá zdravotní péče bez zbytečných časových prodlení;

6. kritéria pro hodnocení a kontrolu kvality a bezpečí zdravotnické záchranné služby, jakož i postupy pro vedení dokumentace, statistické evidence a vyhodnocování přeshraniční spolupráce ve smyslu této Rámcové smlouvy;

7. vyúčtování a úhrady nákladů přeshraniční spolupráce podle článku 11 této Rámcové smlouvy;

8. rozsah pojištění odpovědnosti za škodu podle článku 12 této Rámcové smlouvy;

9. postupy pro komunikaci mezi příslušnými zdravotnickými operačními středisky smluvních stran, zdravotnickými operačními středisky a výjezdovými skupinami a mezi výjezdovými skupinami navzájem;

10. pravidla a postupy pro případ, že během zásahu výjezdové skupiny dojde k úmrtí pacienta.

Článek 5

Členové výjezdové skupiny

(1) Členové výjezdové skupiny, oprávnění vykonávat činnosti zdravotnické záchranné služby podle vnitrostátních právních předpisů jedné smluvní strany, jsou pro účely této Rámcové smlouvy považováni za oprávněné k přechodnému vykonávání těchto činností na území druhé smluvní strany a jsou osvobozeni od povinného členství v profesních komorách této druhé smluvní strany.

(2) Členové výjezdové skupiny jedné smluvní strany, vykonávající činnosti v souladu s touto Rámcovou smlouvou, mají při přeshraničním zásahu výjezdové skupiny na území druhé smluvní strany stejné profesně-právní postavení jako členové výjezdové skupiny této druhé smluvní strany a jednají v souladu s právními předpisy smluvní strany, na jejímž území výjezdová skupina zásah provádí.

(3) Při přeshraničním zásahu výjezdové skupiny se zdravotničtí pracovníci řídí vlastními doporučenými postupy pro poskytování zdravotní péče.

Článek 6

Překračování státních hranic

(1) Osoby, které při provádění této Rámcové smlouvy vstupují z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, jsou osvobozeny od povinnosti mít u sebe platný cestovní doklad, jakož i vízum nebo jiný dokument, který opravňuje ke vstupu a k pobytu na území druhé smluvní strany, pokud jsou tyto doklady požadovány. Toto osvobození končí, jakmile je možné uvedené doklady obdržet nebo získat náhradní doklady, přičemž se musí přihlédnout ke zvláštním okolnostem daného případu.

(2) Pokud neexistuje možnost obdržet doklady uvedené v odstavci 1, přijme smluvní strana, z jejíhož území došlo k překročení státních hranic, bez dodatečných formalit a bez zbytečných průtahů osoby, kterým byla na území druhé smluvní strany poskytnuta zdravotní péče.

(3) V případě dočasného znovuzavedení ochrany hranic na společných státních hranicích v souladu s právem Evropské unie, a pokud byla stanovena určitá místa pro překračování státních hranic, mohou dopravní prostředky zdravotnické záchranné služby a všechny osoby podle odstavce 1 překračovat státní hranice pouze na těchto místech. K překročení státních hranic mohou být použita i jiná než stanovená místa, pokud o tom budou předem informovány příslušné orgány odpovědné za ochranu státních hranic.

Článek 7

Zvláštní postavení dopravních prostředků zdravotnické záchranné služby

(1) Vozidla zdravotnické záchranné služby jedné smluvní strany mají při zásahu výjezdové skupiny podle této Rámcové smlouvy na území druhé smluvní strany stejná zvláštní práva a právo přednosti jízdy jako vozidla zdravotnické záchranné služby této druhé smluvní strany v souladu s pravidly silničního provozu.

(2) Dopravní prostředky zdravotnické záchranné služby jsou při zásahu výjezdové skupiny podle této Rámcové smlouvy oprávněny používat na území druhé smluvní strany vlastní zvláštní výstražná světla a zvláštní výstražná zvuková znamení.

(3) Vozidla zdravotnické záchranné služby jedné smluvní strany jsou na území druhé smluvní strany osvobozena od poplatků za užití zpoplatněné pozemní komunikace ve stejné míře jako vozidla zdravotnické záchranné služby této druhé smluvní strany.

(4) Každá smluvní strana uznává technické průkazy, řidičské průkazy, řidičská oprávnění, průkazy způsobilosti pilotů vrtulníků a vůdců plavidel, lodní osvědčení, technická vybavení, povolení a jiné požadavky nezbytné k provádění zásahů výjezdové skupiny, které splňují vnitrostátní právní předpisy druhé smluvní strany, jako odpovídající svým vlastním právním předpisům.

Článek 8

Vybavení výjezdové skupiny

(1) Vybavení výjezdové skupiny, potřebné k provádění zásahů výjezdové skupiny podle této Rámcové smlouvy, musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy platnými v místě, kde je umístěna základna této výjezdové skupiny.

(2) Přeshraniční převoz vybavení výjezdové skupiny nepodléhá žádným zákazům nebo omezením dovozu nebo vývozu ani povolením příslušných národních orgánů.

Článek 9

Používání letadel pro zdravotnickou záchrannou službu

(1) Letadla určená pro zajištění zdravotnické záchranné služby se k zásahu výjezdové skupiny podle této Rámcové smlouvy použijí pouze pro poskytnutí Vrtulníkové letecké zdravotnické záchranné služby (Helicopter Emergency Medical Service - HEMS) podle práva Evropské unie.

(2) Letadla používaná pro zajištění zdravotnické záchranné služby, která jsou umístěna na území jedné smluvní strany, mohou při provádění zásahu výjezdové skupiny podle této Rámcové smlouvy přelétat území druhé smluvní strany a přistávat a vzlétat i z jiných míst než z povolených letišť a ploch určených k přistávání a vzletům.

Článek 10

Ochrana osobních údajů

Přeshraniční spolupráce podle této Rámcové smlouvy je prováděna tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů dotčených osob v souladu s právem Evropské unie a s vnitrostátními

právními předpisy.

Článek 11

Úhrada nákladů

(1) Pravidla úhrady nákladů vzniklých při provádění této Rámcové smlouvy budou stanovena v ujednáních o přeshraniční spolupráci v souladu s článkem 4 této Rámcové smlouvy.

(2) Při úhradě nákladů spojených s prováděním této Rámcové smlouvy se přednostně postupuje podle pravidel daných právem Evropské unie.

Článek 12

Odpovědnost a náhrada škody

(1) Úprava odpovědnosti a náhrady škod, které vzniknou při provádění této Rámcové smlouvy, se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy, právem Evropské unie a použitelnými mezinárodními smlouvami.

(2) Rozsah pojištění odpovědnosti za škody způsobené nebo vzniklé při provádění této Rámcové smlouvy členy výjezdových skupin a dopravními prostředky zdravotnické záchranné služby na území druhé smluvní strany bude stanoven v souladu s vnitrostátním rozdělením kompetencí a platnými vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany v ujednáních o přeshraniční spolupráci podle článku 4 této Rámcové smlouvy.

Článek 13

Společná komise

(1) Zřizuje se Společná komise složená ze zástupců obou smluvních stran, která bude sledovat provádění této Rámcové smlouvy a řešit případné sporné otázky, které vzniknou v souvislosti s jejím výkladem a prováděním. V případě nemožnosti nalezení shody budou sporné otázky řešeny diplomatickou cestou.

(2) Složení a způsob fungování Společné komise bude dohodnuto ve statutu této Společné komise. Po vstupu této Rámcové smlouvy v platnost zmocní obě smluvní strany bez zbytečného odkladu zástupce k jednáním o statutu Společné komise.

Článek 14

Vztah k jiným mezinárodním smlouvám

Touto Rámcovou smlouvou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, zejména ze Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích, podepsané ve Vídni dne 14. prosince 1998.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Rámcová smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany si navzájem sdělí diplomatickou cestou, že jsou splněny vnitrostátní podmínky pro nabytí platnosti této Rámcové smlouvy. Rámcová smlouva vstupuje v platnost 30 dní po doručení poslední notifikace.

(3) Změny této Rámcové smlouvy vyžadují ke své účinnosti písemnou formu. Změny této Rámcové smlouvy vstoupí v platnost podle postupu uvedeného v odstavci 2.

(4) Každá smluvní strana může tuto Rámcovou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Rámcové smlouvy skončí dvanáct měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(5) Platnost ujednání o přeshraniční spolupráci podle článku 4 této Rámcové smlouvy skončí současně s ukončením platnosti této Rámcové smlouvy podle odstavce 4.


Dáno ve Znojmě dne 21. 1. 2016 ve dvou originálních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
v. r. ministr zdravotnictví

Za Rakouskou republiku
Clemens Martin Auer v. r.
vrchní ředitel sekce Ministerstva zdravotnictví

Přesunout nahoru