Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství  

Datum vyhlášení 08.03.2017
Uzavření smlouvy 15.11.2012
Platnost od 15.11.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 2012 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi

Ministerstvem zemědělství České republiky

a

Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky

o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Ministerstvo lesního hospodářství Běloruské republiky a Ministerstvo zemědělství České republiky, dále jen „Strany“,

vyjadřujíce záměr postupně a na dlouhodobém základě rozvíjet oboustrannou spolupráci v oblasti lesního hospodářství,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou spolupracovat v oblasti lesního hospodářství na základě rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu v souladu s platnou legislativou a předpisy zemí Stran.

Článek 2

1. Vzájemná spolupráce mezi Stranami bude probíhat v následujících směrech:

1.1. administrativní, právní a ekonomické aspekty správy lesů;

1.2. multifunkční užívání lesů a posílení ekologických funkcí lesů;

1.3. zachování genofondu a zlepšení druhové skladby lesů;

1.4. obnova lesů;

1.5. ochrana lesů před požáry;

1.6. inventarizace lesních zdrojů a hospodářská úprava lesů;

1.7. ochrana lesů před škůdci a nemocemi;

1.8. řízení myslivosti;

1.9. monitoring lesů.

2. Další směry spolupráce mohou být doplněny do této Dohody na základě vzájemného souhlasu Stran.

Článek 3

1. Spolupráce mezi Stranami bude v rámci této Dohody probíhat v následujících formách:

1.1. výměna zkušeností z činnosti ve směrech uvedených ve článku 2 této Dohody;

1.2. výměna delegací vědců a odborníků;

1.3. uskutečňování společných programů a projektů v oblasti lesního hospodářství a rovněž realizace společného studia otázek oboustranného zájmu.

2. Další formy spolupráce mohou být zahrnuty do této Dohody na základě vzájemného souhlasu Stran.

Článek 4

Strany budou napomáhat navázání a rozvíjení přímých styků v oblasti lesního hospodářství mezi právnickými osobami České republiky a Běloruské republiky.

Článek 5

Výměna vědeckotechnických informací, dokumentace a výsledků vědeckých výzkumů, uskutečnění společných programů a projektů a jiných forem spolupráce, uvedených ve článcích 3 a 4 této Dohody, se bude uskutečňovat v souladu splatnou legislativou a předpisy zemí Stran na základě vzájemného prospěchu a rovnoprávnosti.

Článek 6

Za účelem koordinace činnosti při realizaci této Dohody mohou Strany, v rámci platné legislativy a předpisů zemí Stran, vytvořit společnou pracovní skupinu.

Článek 7

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu,

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Stran však může tuto Dohodu písemně vypovědět se 3 (tří) měsíční výpovědní lhůtou. Platnost Dohody skončí 90 dní ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Straně.

3. Tato Dohoda může být po vzájemné dohodě Stran změněna nebo doplněna. Změny a dodatky musí být učiněny v písemné podobě.

4. Závazky, které se již realizují, avšak k datu ukončení účinnosti této Dohody ještě nejsou dokončeny, se budou řídit jejími ustanoveními do jejich úplného splnění.

Podepsáno v Praze dne 15.11. 2012 ve dvou originálech, každé v českém a ruském jazycích, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Radek Braum v. r.
náměstek ministra

Za Ministerstvo lesního hospodářství Běloruské republiky
Fedor Děnisovič Lisica v. r.
náměstek ministra

Přesunout nahoru