Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů  

Datum vyhlášení 10.02.2017
Uzavření smlouvy 10.04.2016
Platnost od 28.10.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 2016 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. října 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království

o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Vláda České republiky a vláda Jordánského hášimovského království (dále jen „strany“),

vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy,

berouce v úvahu Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z r. 1963,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Jordánského hášimovského království, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů.

2. Občané Jordánského hášimovského království, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů.
Do doby pobytu občanů Jordánského hášimovského království, kteří jsou držiteli diplomatických pasů, na území České republiky se započítává doba pobytu na území států ostatních smluvních stran Úmluvy z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985.

Článek 2

1. Občané státu jedné strany, kteří jsou držitelé platných diplomatických pasů a jsou přiděleni jako členové diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé smluvní strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum.

2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států smluvních stran a držiteli platných diplomatických pasů.

Článek 3

Občané uvedení v článku 1 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní dopravu.

Článek 4

Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této Dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé smluvní strany jeho vnitrostátní zákony.

Článek 5

Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé smluvní strany, kteří jsou uvedeni v článku 1 této Dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.

Článek 6

Občané státu smluvní strany, kteří ztratili pasy uvedené v této Dohodě na území státu druhé strany, vycestují z tohoto státu s pasem nebo cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem jejich státu v souladu s jeho právními předpisy.

Článek 7

1. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo dočasně zcela či částečně pozastavit provádění této Dohody z důvodů národní bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a veřejného zdraví nebo z jakýchkoli jiných závažných důvodů.

2. O zavedení nebo zrušení takových opatření podle odstavce 1 tohoto článku se strany budou vzájemně informovat písemným oznámením podaným diplomatickou cestou nejpozději sedmdesát dvě (72) hodiny před vstupem takového opatření v platnost.

Článek 8

1. Obě smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory svých diplomatických pasů uvedených v článku 1 této Dohody.

2. Pokud budou platné diplomatické pasy uvedené v článku 1 této Dohody změněny či pozměněny, předá každá smluvní strana druhé smluvní straně diplomatickou cestou vzory svých nových či pozměněných diplomatických pasů společně s jejich podrobným popisem nejméně třicet (30) dní před jejich zavedením.

Článek 9

Jakékoliv rozdíly či spory plynoucí z výkladu či uplatňování ustanovení této Dohody budou řešeny smírně konzultacemi či jednáním obou smluvních stran diplomatickou cestou.

Článek 10

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet (30) dní po dni, kdy bude diplomatickou cestou doručeno poslední písemné oznámení smluvních stran o dokončení jejich vnitrostátních právních postupů nutných pro vstup této Dohody v platnost.

2. Každá ze smluvních stran může kdykoliv tuto Dohodu ukončit písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou. V takovém případě Dohoda pozbude platnosti šedesát (60) dnů poté, co druhá strana obdrží takové oznámení.

3. Ukončení nebo částečné či úplné pozastavení této Dohody se nebude týkat občanů jedné strany, kteří jsou držiteli diplomatických pasů, byl jim udělen vstup a právě pobývají na území druhé smluvní strany dle čl. 1 a 2 Dohody v okamžiku ukončení nebo pozastavení Dohody.

Článek 11

Tato Dohoda může být doplněna či měněna na základě písemného souhlasu obou smluvních stran prostřednictvím výměny diplomatických nót. Takové doplnění nebo změna vstoupí v platnost třicet (30) dní po dni, kdy bylo doručeno poslední písemné oznámení potvrzující splnění požadavků nezbytných pro vstup Dohody v platnost.

Dáno v Ammánu dne 10. dubna roku 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, anglickém a arabském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu ustanovení této Dohody má přednost anglické znění


Za vládu České republiky
Mgr. Petr Hladík v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Jordánském hášimovském království

Za vládu Jordánské hášimovského království
Mohamed Taysir Bani Yaseen v. r.
generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru