Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 10/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů  

Datum vyhlášení 10.02.2017
Uzavření smlouvy 23.02.2016
Platnost od 29.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. února 2016 byla v Kuvajtu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 29. července 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky

a vládou Státu Kuvajt o

zrušení vízové povinnosti pro držitele

diplomatických pasů

Vláda České republiky a vláda Státu Kuvajt (dále jen „strany“),

vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy,

vedeny přáním zjednodušit proces vstupu a opuštění území držitelů diplomatických pasů obou smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Občané České republiky, držitelé platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Státu Kuvajt, pobývat na tomto území a projíždět jím bez víz po dobu nejvýše 90 dní během jakéhokoliv období 180 dnů.

2. Občané Státu Kuvajt, držitelé platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, pobývat na tomto území a projíždět jím bez víz po dobu nejvýše 90 dní během jakéhokoliv období 180 dnů. Do doby pobytu občanů Státu Kuvajt na území České republiky se započítává doba pobytu na území států ostatních smluvních stran Úmluvy z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985.

Článek 2

Občané státu jedné strany, držitelé platných diplomatických pasů, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu jedné strany na území státu druhé strany, včetně členů rodiny tvořící součást jejich domácnosti, nejsou osvobozeni od vízové povinnosti.

Článek 3

Osoby uvedené v článcích 1 a 2 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní provoz.

Článek 4

Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, jsou osoby uvedené v článcích 1 a 2 této Dohody povinny dodržovat vnitrostátní právní řád státu druhé strany po dobu, po kterou pobývají na jejím území.

Článek 5

Každá ze stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup nebo zkrátit dobu pobytu na území svého státu těm občanům státu druhé strany uvedeným v článku 1 této Dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.

Článek 6

Občané státu smluvní strany, kteří ztratili pasy uvedené v této Dohodě na území státu druhé strany, vycestují z tohoto státu s pasem nebo cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem jejich státu v souladu s jeho právními předpisy.

Článek 7

1. Každá strana si vyhrazuje právo dočasně pozastavit, zcela nebo zčásti, provádění této Dohody z důvodu bezpečnosti státu, ochrany veřejného pořádku a zdraví nebo z jakýchkoli jiných závažných důvodů.

2. O zavedení nebo zrušení takových opatření podle odstavce 1 tohoto článku se strany budou vzájemně informovat písemným oznámením podaným diplomatickou cestou nejpozději sedmdesát dvě (72) hodiny před vstupem takového opatření v platnost.

Článek 8

1. Strany si diplomatickou cestou vymění vzory svých diplomatických pasů uvedených v článku 1 této Dohody.

2. Dojde-li k výměně či změně platných diplomatických pasů uvedených v článku 1 této Dohody, každá ze stran předá diplomatickou cestou druhé straně vzory svého nového či pozměněného diplomatického pasu, včetně jeho podrobného popisu, alespoň třicet (30) dnů před jeho zavedením.

Článek 9

Jakékoli rozdíly či spory plynoucí z výkladu nebo uplatňování ustanovení této Dohody budou řešeny smírně konzultacemi nebo jednáním mezi oběma stranami.

Článek 10

Tato Dohoda může být měněna na základě souhlasu obou smluvních stran. Taková změna vstoupí v platnost podle pravidel uvedených v článku 11 Dohody.

Článek 11

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet (30) dnů ode dne doručení diplomatickou cestou posledního písemného oznámení, že strany dokončily své vnitrostátní právní postupy potřebné pro její vstup v platnost.

2. Každá ze stran může tuto Dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením podaným druhé straně diplomatickou cestou. V takovém případě Dohoda pozbude platnosti šedesát (60) dnů poté, co druhá strana obdrží takové oznámení.


Dáno v Kuvajtu dne 23. 2. roku 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakéhokoli rozdílu ve výkladu ustanovení této Dohody je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Vítek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Státě Kuvajt

Za vládu Státu Kuvajt
Khaled Sulaiman Al-Jarallah v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru