Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce

Datum vyhlášení 30.12.2016
Uzavření smlouvy 24.11.2016
Platnost od 24.11.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 2016 byla v Praze podepsána Dohoda o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII odst. 1 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O PARTNERSTVÍ V OBLASTI ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ PRÁCE

(dále označovaná jako „Dohoda“)

Vláda České republiky a Mezinárodní organizace práce, zastoupená Mezinárodním úřadem práce (nadále uváděný jako „ILO“) (dále v Dohodě pod označením „Strany“), přejíce si dále prohloubit spolupráci mezi sebou,

se tímto dohodly následovně:

ČLÁNEK I

Cíle a definice

1. Hlavním cílem této Dohody je podpora naplňování Agendy udržitelného rozvoje 2030 v rozvojových zemích prostřednictvím práce ILO.

2. Dohoda se vztahuje na dobrovolné příspěvky České republiky poskytnuté ILO.

3. Konkrétní projekty a činnosti, které by byly podle této Dohody financovány vládou České republiky, budou součástí vzájemných dohod o konkrétních projektech mezi Stranami.

4. Činnostmi, které se budou vykonávat podle Dohody z dobrovolných příspěvků České republiky, jsou:

a. rozvojové projekty ILO;

b. vysílání (secondment) českých expertů do ILO;

5. Na české straně bude orgánem zodpovědným za provádění Dohody Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (nadále „MPSV“) a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (nadále „MZV“).

6. Na české straně bude kontaktním místem Stálá mise České republiky při evropské úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě. Kontaktní elektronická adresa je: mission.geneva@embassy.mzv.cz.

ČLÁNEK II

Převod prostředků

1. Česká republika složí finanční příspěvek v českých korunách na tento bankovní účet:

Název banky: UBS AG
Adresa banky: Rue du Rhone 8
CH-1204 Geneva
Switzerland
Název účtu: International Labour Organization
Účet: 0240-C080 1157.0
IBAN: CH69 0024 0240 C080 1157 0
Swift: UBSWCHZH80A
Popis: ILO / Czech Republic Voluntary Contribution
ILO příspěvek připíše do Obecného fondu České republiky („General Fund, Czech Republic“) (nadále označovaný jako „Fond“).

2. S cílem napomoci s úhradou administrativních nákladů a dalších výdajů, které ILO vzniknou s ohledem na projekty a činnosti financované podle této Dohody, ILO může strhnout částku nepřesahující 13 % příspěvku.

3. ILO písemně potvrdí příjem prostředků vyčíslený v amerických dolarech.

4. Úroky vzniklé zdržení prostředků poskytnutých Českou republikou se vypočítají jednou ročně podle předpisů, pravidel a praxe ILO. ILO o kalkulaci vyrozumí MPSV a MZV.

5. Dojde-li k vyčerpání prostředků ve Fondu, lze projekty či činnosti omezit, pozastavit nebo ukončit ze strany ILO, a to s okamžitým účinkem.

ČLÁNEK III

Programování prostředků

1. Při výběru a provádění aktivit financovaných podle této Dohody bude ILO dodržovat příslušná rozhodnutí o politikách a směrnice schválené Správní radou ILO a rovněž každý společný soubor cílů a zásad mezinárodního rozvojového společenství, které jsou obsaženy mj. v politických deklaracích a akčních plánech z příslušných summitů OSN a které přijala i Správní rada, se zvláštním důrazem na:

a. přínos k vymýcení chudoby prostřednictvím hospodářského růstu a trvalého zlepšování hospodářských a sociálních podmínek chudší části obyvatelstva rozvojových zemí pomocí dlouhodobé, cílené a účinné podpory, která účastnícím se zemím pomůže k mobilizaci vlastních lidských a dalších zdrojů;

b. to, že rozvojová spolupráce je založena na dialogu s přijímajícími zeměmi a je v souladu s jejich vlastními prioritami a rozvojovými plány, obzvláště jejich vnitrostátními strategiemi omezení chudoby;

c. příspěvek k vytváření kapacit a rozvoje institucí v přijímajících zemích;

d. zaměření na udržitelný rozvoj;

e. zajištění, aby se plně zohledňovala genderová hlediska;

f. podporu lidskoprávně založenému přístupu k rozvoji.

2. Rozvojové projekty, které budou financovány podle této Dohody, mají mít vazbu na geografické priority vlády České republiky stanovené příslušnými koncepčními dokumenty, nebo na jiné země či regiony, které MZV určí. MZV může kdykoliv informovat ILO o specifických zásadách týkajících se přijímajících zemí, kterým je možno poskytovat asistenci podle této Dohody.

3. Příspěvky České republiky na projekty administrované ILO budou přidělovány na základě projektových návrhů, které budou obsahovat logický rámec, pracovní plán a rozpočet a které předloží ILO a MPSV a MZV schválí jejich financování.

4. Vláda uznává, že ILO aktivity nemůže předfinancovat. Jestliže nebude příspěvek nebo jeho část obdržen včas, příslušné aktivity nebo projekty ILO mohou být ze strany ILO omezeny nebo pozastaveny s okamžitou platností.

5. ILO připraví orientační roční pracovní plány, roční strategické realizační plány a také roční rozpočty. Tyto dokumenty budou každoročně aktualizovány a předloženy během každoročních konzultací.

6. Aktivity na úrovni konkrétních zemí se uskuteční v rámci Programů pro důstojnou práci vdaném státě (DWCP), vnitrostátních strategií snižování chudoby (PRS) nebo jiných srovnatelných nástrojů národních politik nebo plánování. Bude vyvinuto co největší úsilí k zajištění účinné koordinace s dalšími plánovanými nebo probíhajícími aktivitami ve stejné tématické oblasti bez ohledu na to, z jakého zdroje jsou financovány.

7. S cílem zvýšit rozvojový účinek aktivit podniknutých podle této Dohody, ILO v souladu se svými vnitřními předpisy, pravidly a směrnicemi a s rozhodnutími Správní rady bude usilovat o partnerství s dalšími relevantními rozvojovými partnery a také se, jestliže to bude příhodné, zapojí do práce Common Country Assessment (CCA) a Rámce pro rozvojovou pomoc OSN (UNDAF) a dalších příslušných koordinačních mechanismů.

8. Postupy týkající se vysílání českých expertů do ILO budou stanoveny a schváleny prováděcím ujednáním mezi MPSV a ILO v souladu s příslušnými předpisy, pravidly a procedurami ILO.

ČLÁNEK IV

Účetnictví a výkaznictví

1. ILO založí a bude spravovat Fond, na jehož účet MZV převede finanční prostředky a z něhož ILO může vybírat finanční prostředky na činnosti financované na základě této Dohody. Fond bude obsahovat pouze prostředky související s činnostmi podle této Dohody.

2. ILO bude spravovat a účtovat finanční prostředky v souladu se svými rozpočtovými pravidly, předpisy a postupy a povede zvláštní účet v amerických dolarech vyhrazený na projekty/činnosti financované prostřednictvím Fondu s prokázáním veškerých příjmů a výdajů. Příspěvky hrazené v jiné měně než v amerických dolarech budou směněny za americké dolary v tržním směnném kurzu platném v den uskutečnění transakce. Výdaje vynaložené v měně jiné než v amerických dolarech budou převedeny na americké dolary v tržním směnném kurzu platném k datu uskutečnění transakce.

3. ILO bude předkládat MPSV ověřené účetní závěrky nejpozději do 31. března každého roku, a to za období od 1. ledna do 31. prosince předcházejícího roku, s uvedením výdajů za dané období včetně určení finančních prostředků alokovaných a vynaložených na každou z prioritních cílových oblastí ve smyslu článku III odstavce 1 této Dohody, a to v souladu s rozpočtovými pravidly, předpisy a postupy ILO a ve formátu, který je ILO standardně používán. Po ukončení konkrétního projektu či činnosti ILO předloží MPSV účetní závěrku.

4. Veškeré platby obdržené ILO na základě Dohody podléhají výlučně interním a externím auditním postupům zavedeným v souladu s rozpočtovými pravidly, předpisy a administrativní praxí ILO. MPSV může na svůj vlastní náklad vyžádat audit specificky zaměřený na využití českých finančních prostředků ze strany ILO a pokud je tento vyžádán, dohodnou se Strany na podmínkách práce, která má být provedena. Pro každý z projektů/činností financovaných na základě této Dohody ILO povede oddělené účetnictví a záznamy.

5. ILO bude MPSV nejpozději do 31. března každého roku předkládat ověřenou účetní závěrku s uvedením přijatých a vydaných finančních prostředků v uplynulém kalendářním roce. Tato závěrka bude obsahovat výpis z účtů ILO ve formě, ve které byl předložen k auditu externímu auditoru, jehož ověření bude obsaženo ve výroční účetní závěrce ILO.

6. Jestliže auditorská zpráva externího auditora ILO pro řídící orgány ILO konstatuje zjištění relevantní pro činnosti na základě této Dohody, bude její kopie spolu s vyjádřením ILO k ní dána k dispozici MPSV.

7. Úroky z prostředků poskytnutých Českou republikou a přebytek prostředků z ukončených aktivit se převádí do Fondu jednou ročně. ILO tento převod oznámí MPSV. Tyto prostředky mohou být na základě písemného souhlasu MPSV využity na činnosti související s účelem této Dohody, především na identifikaci projektů, jejich hodnocení a výkaznictví.

8. ILO vypracuje z každého ukončeného projektu konečnou zprávu. Tyto zprávy předloží MPSV nejpozději do 3 měsíců po ukončení projektu. Konečná zpráva shrne výstupy a podniknuté aktivity, výsledky ve srovnání s cíli a plány a účelem a zhodnotí účinnost projektu/programu.

9. ILO bude předkládat MPSV pololetní zprávy o implementaci každého projektu/činnosti s ohledem na jeho/její cíle, kterou vypracuje v souladu s účetními a výkazními postupy ILO, a to nejpozději do 31. března každého roku. Zpráva bude obsahovat podrobné informace o dosažených cílech a zahrne zprávu o pokroku s uvedením informací o faktických výstupech v porovnání s plánovanými výstupy, plány práce a harmonogramy, využití vstupů a finančních prostředků, o problémech, které nastaly nebo jsou předpokládány a další informace související s prováděním projektu/činnosti.

ČLÁNEK V

Spolupráce a konzultace

1. Strany budou pořádat výroční porady o své spolupráci podle této Dohody. Porady se budou zabývat otázkami politik, přezkumem aktivit a diskusí o plánech podle této Dohody.

2. Program porad zpravidla zahrne následující:

a. přehled aktivit financovaných z českých příspěvků realizovaných v předešlém roce a přehled probíhajících programů včetně jejich finanční situace;

b. přehled výsledků evaluací a provedených auditů;

c. přehled navrhovaných pracovních plánů a ročních strategických implementačních plánů na nadcházející rok;

d. administrativní záležitosti, včetně personálního obsazení a záležitostí souvisejících se zadáváním zakázek;

3. Výroční poradu svolá ILO, které jí bude i předsedat. Na datu a místě porady se Strany vzájemně dohodnou. ILO připraví návrh zápisu ze schůze a předá jej MPSV ke schválení.

4. ILO zodpovídá za sledování, kontrolu a evaluaci činností realizovaných podle této Dohody v souladu se svými předpisy, postupy a směrnicemi o vnitřních monitorovacích a evaluačních postupech ILO.

5. ILO každoročně v souvislosti s výroční poradou informuje MPSV o programu kontrol a evaluací plánovaných na příštích 12 měsíců. Referenční podmínky pro veškeré technické a tematické hodnocení a evaluace podle této Dohody se předkládají MPSV nejpozději dva týdny předem a MPSV bude vyzváno k vyslání svého zástupce k účasti na dané kontrole nebo evaluaci.

6. S výjimkou důvěrných informací nebo personálních otázek ILO zašle bez zbytečného prodlení kontrolní nebo evaluační zprávu o aktivitách financovaných na základě této Dohody.

ČLÁNEK VI

Lidské zdroje

1. Pracovníci, přidělovaní ILO na projekty financované podle této Dohody a vykonávající práci na základě smluvního vztahu z Dohody vyplývajícího budou přijímáni a zaměstnáváni v souladu s nařízeními, pravidly a směrnicemi ILO a budou svou práci vykonávat pod dohledem ILO. ILO podnikne veškeré potřebné kroky k tomu, aby pro projekty a činnosti podle této Dohody byli identifikováni a zaměstnáni vhodní čeští odborníci a zajistí, aby v odborné kategorii byli čeští občané zastoupeni v souladu s platnými pravidly ILO.

2. Oznámení o volných místech na pozici hlavního technického poradce (Chief Technical Advisor, CTA) pro projekty financované podle této Dohody budou předávány MPSV k případné další distribuci. K tomuto účelu MOP poskytne oznámení o výběrovém řízení na volné místo s dostatečným předstihem před termínem pro předložení přihlášek.

3. ILO před výroční poradou poskytne MPSV informace o poměru, počtu, třídě a umístění českých občanů podílejících se na projektech a aktivitách podle této Dohody.

ČLÁNEK VII

Veřejné zakázky

1. Při realizaci činností financovaných na základě této Dohody bude ILO zadávat a řídit veškeré zakázky na dodávky a/nebo služby v souladu s příslušnými nařízeními, pravidly a postupy ILO.

ČLÁNEK VIII

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami.

2. Každá ze stran může vypovědět tuto Dohodu písemným oznámením druhé straně. V takovém případě pozbude Dohoda platnosti tři měsíce po doručení písemné výpovědi protistrany.

3. Při ukončení platnosti Dohody vrátí ILO veškeré nealokované finanční prostředky a úroky MZV, a to vyjma částek v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného ukončení aktivit, stažení zaměstnanců, finančních prostředků a majetku, vypořádání účtů mezi Stranami a vypořádání či vypovězení smluvních povinností či neodvolatelných závazků ke kterémukoli zaměstnanci, subdodavateli, konzultantovi či dodavateli.

4. Tato Dohoda může být měněna vzájemnou dohodou obou stran v písemné podobě.

5. Vláda České republiky si vyhrazuje právo zastavit výdaje z Fondu, pokud z výše uvedených zpráv či z jiného zdroje vyjde kdykoli najevo, že

a. nejsou plněny smluvní podmínky; nebo

b. prostředky nejsou využívány na realizaci projektů/činností podle této Dohody nebo jsou využívány v rozporu s pravidly ILO; nebo

c. využití prostředků nebo realizace projektů/činností podle této Dohody může být ohroženo nezákonnou činností, bez ohledu na to, zda za ni nese ILO odpovědnost či nikoli.

6. ILO upozorní svůj personál a konzultanty spolupracující na základě této Dohody, že nejsou oprávnění třetím stranám nabízet nebo slibovat jakékoli dary, odměny, plnění či zisk jakéhokoli druhu či přísliby uvedeného přijímat, a to ani pro sebe ani pro jinou stranu, pokud to není v souladu s jejich postavením mezinárodního úředníka.

7. ILO bude v možném rozsahu neprodleně informovat MPSV a MZV o jakémkoli nezákonném nebo korupčním jednání v rámci činností financovaných na základě této Dohody, bez ohledu na to, zda za ně ILO nese odpovědnost či nikoli.

8. Strany budou maximálně usilovat o řešení veškerých sporů, neshod nebo nároků, které vyvstanou z této Dohody nebo v souvislosti s ní, smírně a formou přímých jednání.

9. Žádné z ustanovení této Dohody nebo ustanovení na Dohodu se vztahující nelze vykládat jako vzdání se výsad a imunit požívaných ILO.

10. Žádná ze stran neodpovídá za činnost kterékoli osoby zaměstnané druhou stranou na základě této Dohody a vláda ČR neodpovídá za žádné náklady ILO při ukončování pracovního poměru této osoby.


Dáno v Praze dne 24. listopadu 2016 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky:
Michaela Marksová,
ministryně práce a sociálních věcí

Za Mezinárodní organizaci práce:
Guy Ryder,
generální ředitel

Přesunout nahoru