Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 60/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky  

Datum vyhlášení 14.11.2016
Uzavření smlouvy 12.10.2016
Platnost od 12.10.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. října 2016 byla v Pekingu podepsána Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací

mezi

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a

Ministerstvem školství Čínské lidové republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Čínské lidové republiky (dále jen „smluvní strany“), vědomy si přínosů a výhod, které přináší vzájemné uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací, s cílem podporovat spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání a usnadnit výměnu studentů vysokých škol států smluvních stran, se dohodly následovně:

Článek 1

1. Cílem této Dohody je usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací.

2. Smluvní strany budou vysokoškolským institucím ve své zemi poskytovat poradenství o vysokoškolském systému ve státě druhé smluvní strany a srovnatelnosti vysokoškolských kvalifikací obou systémů s cílem usnadnit akademickou mobilitu a spolupráci.

3. Smluvní strany si budou poskytovat seznamy svých státem uznaných vysokoškolských institucí, které poskytují akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na území státu smluvní strany, kde mají sídlo a kde byla udělena akreditace. Tyto seznamy budou pravidelně aktualizovány.

Článek 2

1. Tato Dohoda se vztahuje na usnadnění vzájemného uznávání diplomů nebo obdobných dokladů o absolvování studijního programu vydávaných příslušnými vysokoškolskými institucemi států smluvních stran.

2. Pro Českou republiku se tato Dohoda vztahuje na vysokoškolské kvalifikace dokládající absolutorium:

A. bakalářského studijního programu se standardní dobou studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky,

B. magisterského studijního programu se standardní dobou studia nejméně jeden a nejvýše tři roky v případě, že se jedná o magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,

C. magisterského studijního programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky a nejvýše šest let v případě, že se jedná o magisterský studijní program, který nenavazuje na bakalářský studijní program,

D. doktorského studijního programu se standardní dobou studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

3. Pro Čínskou lidovou republiku se tato Dohoda vztahuje na vysokoškolské kvalifikace dokládající absolutorium:

A. bakalářského studijního programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky a nejvýše pět let,

B. magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program, se standardní dobou studia nejméně dva a nejvýše tři roky,

C. doktorského studijního programu se standardní dobou studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

4. Smluvní strany budou vzájemně respektovat nezávislost vysokoškolských institucí při přijímání uchazečů ke studiu v souladu s platnými právními předpisy států smluvních stran.

5. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro rozhodování o uznání/neuznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací získaných ve státech smluvních stran i pro posouzení srovnatelnosti studijních programů států smluvních stran.

6. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi států smluvních stran při uznávání částí studia a jednotlivých zkoušek a při převádění kreditů.

7. Předpokladem pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program v České republice je uznání vzdělání získaného v bakalářském či magisterském studijním programu na vysoké škole v Čínské lidové republice a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v České republice.

8. Předpokladem pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu v České republice je uznání vzdělání získaného v magisterském studijním programu na vysoké škole v Čínské lidové republice, uznání zamýšleného výzkumu a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v České republice.

9. Předpokladem pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program v Čínské lidové republice je uznání vzdělání získaného v bakalářském či magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v Čínské lidové republice.

10. Předpokladem pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu v Čínské lidové republice je uznání vzdělání získaného v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice, uznání zamýšleného výzkumu a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v Čínské lidové republice.

Článek 3

Každá smluvní strana jmenuje Výbor expertů, jehož hlavní funkcí bude:

1. vyjasnit otázky vyplývající z této Dohody,

2. vyměňovat si informace o vývoji a změnách systémů vysokoškolského vzdělávání a příslušných platných právních předpisů ve státech smluvních stran,

3. podporovat a monitorovat spolupráci mezi smluvními stranami a dalšími příslušnými institucemi s cílem zajistit výměnu informací a další rozvoj mechanismů pro uznávání kvalifikací ve státech smluvních stran.

Článek 4

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, každá ze smluvních stran ponese náklady jí vzniklé z provádění této Dohody.

Článek 5

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět. Platnost této Dohody skončí tři měsíce ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Pekingu dne 12. října 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.


Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r. ministryně

Za Ministerstvo školství Čínské lidové republiky
Chen Baosheng v. r. ministr

Přesunout nahoru