Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu

Datum vyhlášení 13.01.2016
Uzavření smlouvy 08.10.2015
Platnost od 08.10.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 2015 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

MEZI

MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ČESKÉ REPUBLIKY

ZASTOUPENÝM MINISTRYNÍ KATEŘINOU VALACHOVOU

A

MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

ZASTOUPENÝM MINISTREM LAURENTEM FABIUSEM

O PŘIJETÍ ČESKÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU NA CARNOTOVĚ LYCEU V DIJONU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupené ministryni Kateřinou Valachovou a Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupené ministrem Laurentem Fabiusem, dále jen „smluvní strany“,

odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky, podepsanou v Paříži dne 26. října 1967,

odvolávajíce se na Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzděláváni, podepsanou v Praze dne 13. září 1990,

odvolávajíce se na Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvem školství a kultury a Státním tajemníkem pro technické vzdělávání Francouzské republiky, podepsaným v Paříži dne 28. ledna 1993,

vyjadřujíce uspokojení nad znovuotevřením československé a posléze české sekce na Carnotově lyceu v Dijonu v roce 1990,

vyjadřujíce uspokojení se spoluprací se statutárním městem Dijon,

v souladu s vnitrostátními právními předpisy a v rámci finančních možností smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek 1

Carnotovo lyceum v Dijonu přijme ke studiu osmnáct (18) českých žáků do první, druhé a třetí (maturitní) třídy. Tento vzdělávací projekt je realizován ve spolupráci s krajem Burgundsko, statutárním městem Dijon, Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Článek 2

1. Cílem Ujednání je stanovit podmínky přijetí a spolufinancování osmnácti (18) českých žáků vykonávajících školní docházku v prvním, druhém a třetím, závěrečném ročníku na Carnotově lyceu v Dijonu. Spolufinancování statutárním městem Dijon, Regionální radou Burgundska, Carnotovým lyceem v Dijonu a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice bude předmětem zvláštní smlouvy. Jakmile bude uvedená smlouva podepsána, Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice ji předá pro informaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

2. Výběrové řízení ke přijetí žáků do české sekce Carnotova lycea proběhne za součinnosti Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice, ředitele Carnotova lycea v Dijonu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a představitelů statutárního města Dijonu.

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se zavazuje vyslat učitele, který zajistí výuku českého jazyka a literatury pro české žáky Carnotova lycea v Dijonu.

4. Žáci budou moci vykonat zkoušku z českého jazyka v rámci francouzské maturitní zkoušky.

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uzná francouzské vysvědčení o maturitní zkoušce získané Českými žáky Carnotova lycea v Dijonu v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzského jazyka.

6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydá českým žákům, kteří úspěšně vykonají francouzskou maturitní zkoušku na Carnotově lyceu v Dijonu (včetně písemné zkoušky z českého jazyka), doklad o rovnocennosti s ukončeným středoškolským vzděláním v České republice.

7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude usilovat o to, aby české vysoké školy při přijímacím řízení přihlédly ke specifické situaci českých absolventů Carnotova lycea v Dijonu.

Článek 3

1. Smluvní strany se dohodly, že budou přispívat na pobytové náklady osmnácti (18) žáků prvního, druhého a třetího, závěrečného ročníku studia, a to následujícím způsobem:

- V období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015:

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: tři tisíce dvě stě eur (3 200 €),

• Francouzské velvyslanectví v České republice: tři tisíce dvě stě eur (3 200 €).

- V období kalendářního roku 2016 (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016):

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: osm tisíc eur (8 000 €),

• Francouzské velvyslanectví v České republice: osm tisíc eur (8 000 €).

2. Harmonogram plateb a finančního vyúčtování jsou upřesněny v Příloze, která je nedílnou součástí tohoto Ujednání.

3. Pokud se jedna smluvní strana rozhodne v průběhu platnosti tohoto Ujednání odstoupit od jeho plnění, zavazuje se, že provede postupné snížení svého příspěvku, a to o třetinu za rok.

4. Podmínkou pro přijetí ke studiu českých žáků je podle tohoto Ujednání úhrada příspěvku zákonných zástupců žáků ve výši pět set eur (500 €) za rok a za žáka, která bude určena na pokrytí části výdajů za ubytování a stravování v internátě školy. Finanční příspěvky zákonných zástupců žáků budou na základě vystavené faktury přímo zasílány Carnotovu lyceu v Dijonu.

5. Česká smluvní strana bude dbát na to, aby zákonní zástupci žáků sjednali pro své dítě cestovní pojištění platné ve Francii (pojištění léčebných výloh, repatriace, úrazové pojištění, pojištění za způsobenou škodu) a odevzdali Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky kopii sjednaného pojištění včetně kopie Evropského průkazu zdravotního pojištění svého dítěte.

6. Pokud se některý/á žák/žákyně či více žáků rozhodnou studium ukončit v průběhu roku a nebude možné za něj (ni) najít náhradu, příslušné úspory budou vráceny smluvním stranám ve stejném poměru, jako je jejich příspěvek.

7. Česká smluvní strana uhradí společnou dopravu českých žáků autobusem z Prahy do Dijonu na začátku školního roku a proplatí náklady na individuální jízdné Dijon-Praha na konci školního roku.

Článek 4

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2016. Následně bude automaticky prodlužováno vždy o jeden rok.

2. Každá ze smluvních stran může Ujednání písemně vypovědět, přičemž platnost Ujednání v takovém případě skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musejí být provedeny písemnou formou.

4. Případné spory mezi smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění tohoto Ujednání, budou řešit smluvní strany jednáními vedenými přímo nebo diplomatickou cestou.

5. Vypovězení tohoto Ujednání se žádným způsobem nedotkne ustanovení v Článku 3 ani platnosti a délky vzdělávacích programů nebo projektů uskutečňovaných v rámci tohoto Ujednání, a to až do jejich ukončení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. V případě jakékoli nesrovnalosti, která by mohla zpochybnit znění tohoto Ujednání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Francouzské velvyslanectví v České republice musejí být okamžitě informovány.


Dáno v Praze dne 8. 10. 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Kateřina Valachové, Ph. D., v. r.
ministryně

Za Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
Jean-Pierre Asvazadourian v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské republiky v České republice


Příloha

Harmonogram plateb a finančních vyúčtování

1. Smluvní strany uhradí Carnotovu lyceu v Dijonu na základě vystavené faktury poměrnou částku za období září-prosinec 2015 a za období leden-prosinec 2016.

2. Smluvní strany budou požadovat od Carnotova lycea v Dijonu finanční vyúčtování na konci každého kalendářního roku.

Přesunout nahoru