Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 57/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002

Datum vyhlášení 19.10.2016
Uzavření smlouvy 14.08.2014
Platnost od 24.06.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. srpna 2014 byla v Hongkongu podepsána Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 20021).

Se Změnou Dohody vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Změna Dohody vstoupila v platnost na základě svého článku V dne 24. června 2016. Anglické znění Změny Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ZMĚNA DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU HONGKONGU, ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTI ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY, O LETECKÝCH SLUŽBÁCH, PODEPSANÉ V HONGKONGU DNE 22. ÚNORA 2002

Vláda České republiky a vláda Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“),

vedeny přáním změnit Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsanou v Hongkongu dne 22. února 2002 (dále uváděná jako „Dohoda“),

se dohodly takto:

ČLÁNEK I

V článku 1 odstavci (a) Dohody se výraz „letecké úřady“ mění, v případě České republiky, na „Ministerstvo dopravy“.

ČLÁNEK II

Článek 4 Dohody se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Článek 4

Určení a provozní oprávnění

(1) Mezinárodní letecké dopravní služby na linkách stanovených v souladu s článkem 3 (Přepravní práva) této dohody mohou být zahájeny kdykoli za předpokladu, že

(a) smluvní strana, které byla udělena práva uvedená v článku 3 této dohody, písemně určila jeden nebo více leteckých podniků; a

(b) smluvní strana, která udělila tato práva, oprávnila určený letecký podnik nebo letecké podniky k zahájení leteckých dopravních služeb.

(2) Po obdržení takového určení udělí druhá smluvní strana s minimálním procesním prodlením potřebná oprávnění a povolení za předpokladu, že

(a) v případě leteckého podniku určeného vládou České republiky:

(i) je tento letecký podnik usazen na území České republiky podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie; a

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad; a

(iii) je tento letecký podnik vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu a skutečně kontrolován kterýmikoli členskými státy Evropské unie nebo Islandskou republikou, Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederaci nebo státními příslušníky těchto států;

(b) v případě leteckého podniku určeného vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti:

(i) je tento letecký podnik zapsán do obchodního rejstříku a má hlavní sídlo podnikání na území Hongkongu zvláštní administrativní oblasti a má platné osvědčení leteckého dopravce v souladu s příslušnými právními předpisy Hongkongu zvláštní administrativní oblasti; a

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována Hongkongem zvláštní administrativní oblasti; a

(c) určený letecký podnik na požádání druhé smluvní strany prokáže, že je schopen plnit požadavky, které mají být splněny pro provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb podle zákonů a předpisů platných na území této smluvní strany.

(3) Kterákoli smluvní strana má právo nahradit, s ohledem na ustanovení odstavců (1) a (2) výše, dříve určený letecký podnik jiným leteckým podnikem. Nově určený letecký podnik má stejná práva a podléhá stejným povinnostem jako letecký podnik, který nahrazuje.“

ČLÁNEK III

Článek 5 Dohody se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Článek 5

Odepření, odvolání, pozastaveni nebo omezení provozního oprávnění

(1) Kterákoli smluvní strana může odepřít, odvolat, pozastavit nebo omezit provozní oprávnění nebo technická povolení leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, jestliže:

(a) v případě leteckého podniku určeného vládou České republiky:

(i) není tento letecký podnik usazen na území České republiky podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie; nebo

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad; nebo

(iii) není tento letecký podnik vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu a skutečně kontrolován kterýmikoli členskými státy Evropské unie nebo Islandskou republikou, Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací nebo státními příslušníky těchto států; nebo

(iv) by tento letecký podnik vykonáváním přepravních práv podle této dohody při provozování leteckých služeb, které zahrnují místo v jiném členském státě Evropské unie, včetně provozování leteckých služeb nabízených jako nebo jiným způsobem tvořící přímé letecké služby, obcházel omezení přepravních práv, která na tato přepravní práva uvalila dohoda mezi Hongkongem zvláštní administrativní oblastí a tímto jiným členským státem Evropské unie; nebo

(v) je tento letecký podnik držitelem osvědčení leteckého dopravce vydaného jiným členským státem Evropské unie a žádná dvoustranná dohoda o leteckých službách není v platnosti mezi Hongkongem zvláštní administrativní oblastí a tímto jiným členským státem Evropské unie a leteckému podniku (leteckým podnikům) určenému Hongkongem zvláštní administrativní oblastí byla odmítnuta přepravní práva tímto členským státem Evropské unie;

(b) v případě leteckého podniku určeného vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti:

(i) není tento letecký podnik zapsán do obchodního rejstříku nebo nemá hlavní sídlo podnikání na území Hongkongu zvláštní administrativní oblasti nebo nemá platné osvědčení leteckého dopravce v souladu s příslušnými právními předpisy Hongkongu zvláštní administrativní oblasti; nebo

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována Hongkongem zvláštní administrativní oblastí;

nebo

(c) určený letecký podnik nedodržuje zákony a předpisy uvedené v článku 6 (Uplatňování zákonů a předpisů) této dohody; nebo

(d) takový letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud není nutné provést okamžité pozastavení provozu nebo okamžitá omezení k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, uskuteční se konzultace podle článku 16 (Konzultace) této dohody před uplatněním práva na odepření, odvolání, pozastavení nebo omezení oprávnění.“

ČLÁNEK IV

Článek 18 Dohody se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Článek 18

Změna

Jakákoli změna této dohody dohodnutá smluvními stranami vstoupí v platnost šedesátý (60) den ode dne doručení pozdějšího z oznámení, kterými si smluvní strany potvrzují splnění všech nezbytných vnitřních postupů pro schválení této změny.“

ČLÁNEK V

Tato změna vstoupí v platnost šedesátý (60) den ode dne doručení pozdějšího z oznámení, kterými se smluvní strany vzájemně písemně informují o dokončení nezbytných postupů pro schválení této změny.


Dáno v Hongkongu dne 14. srpna 2014 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Jaroslav Kantůrek v. r.
generální konzul České republiky v Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky

Za vládu Hongkongu
zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
Anthony B.L.Cheung v. r.
ministr pro dopravu a bydlení

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002, byla vyhlášena pod č. 31/2003 Sb. m. s.

Přesunout nahoru