Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury

Datum vyhlášení 26.09.2016
Uzavření smlouvy 12.07.2016
Platnost od 01.09.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. července 2016 byl v Podgorici podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 1. září 2016.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU ČERNÉ HORY

O

SPOLUPRÁCI V OBLASTECH ENERGETIKY A INFRASTRUKTURY

Preambule

Vláda České republiky a vláda Černé Hory (dále jen „smluvní strany”):

- přejíce si podporovat bilaterální hospodářskou spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury;

- uznávajíce důležitost výstavby energetické infrastruktury pro ekonomický a sociální rozvoj zemí obou smluvních stran;

- potvrzujíce, že spolupráce v oblasti energetické infrastruktury napomáhá rozšíření rozsahu bilaterální hospodářské spolupráce a vylepšení úrovně bilaterální spolupráce a je proto v souladu s klíčovými zájmy obou zemí;

- berouce v úvahu přistoupení Černé Hory ke „Smlouvě o energetickém společenství”, kterou podepsala dne 25. října 2005 v Aténách a podle níž se Černá Hora zavázala implementovat acquis Evropské unie v sektoru energetiky, se zvláštním odkazem na pravidla Evropské unie pro vnitřní trh s energetikou;

- majíce na mysli článek 2, článek 3, písm. a) a článek 4, odstavec 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci (dále nazývané jen „Dohoda”), podepsané v Cetinji dne 27. dubna 2011, které stanoví, že smluvní strany budou podporovat rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů a kterými souhlasí s podporou hospodářské a průmyslové spolupráce v oblasti energetiky, což bude dále upraveno vzájemnou dohodou;

- berouce v úvahu členství České republiky v Evropské unii a budoucí členství Černé Hory v Evropské unii;

- uznávajíce existenci Strategie rozvoje energetiky Černé Hory do roku 2030, která stanovuje základní principy pro vylepšení v oblasti energetiky a udržitelného rozvoje v Černé Hoře a definuje projekt výstavby druhého bloku tepelné elektrárny „Pljevlja” jako jeden z prioritních energetických projektů;

- vědomy si toho, že v roce 2012 byly pro výstavbu druhého bloku tepelné elektrárny „Pljevlja” připraveny předběžný návrh, studie proveditelnosti a studie dopadu na životní prostředí, s cílem zajistit pokračování produkce elektřiny termo-elektrárenským komplexem Pljevlja efektivnějším a ekologičtějším způsobem v souladu s požadavky předpisů EU, zajišťujícím energetickou nezávislost Černé Hory a vytvářejícím podmínky pro řešení klíčových problémů oblasti Pljevlja cestou teplárenského systému města;

- vědomy si instalování podmořského vysokonapěťového kabelu z Itálie do Černé Hory a výstavby 400 kV systému pro přenos elektrické energie „trans-balkánského koridoru”, který propojí trhy východní a západní Evropy a vytváří základ pro investice do energetického sektoru, což činí projekt výstavby tepelné elektrárny Pljevlja konkurenceschopným a udržitelným;

se dohodly takto:

Článek 1

1. Cílem Protokolu je podpora spolupráce mezi subjekty České republiky a Černé Hory na základě principů oboustranného užití, zájmu a výhodnosti, v souladu se zákony platnými na území obou smluvních stran.

2. Tímto Protokolem nejsou dotčena žádná práva ani závazky vyplývající z jiných platných dvoustranných či mnohostranných mezinárodních smluv, které uzavřela Česká republika s třetí stranou stejně jako Černá Hora s třetí stranou, ani práva a závazky vyplývající z členství obou zemí v regionálních nebo mezinárodních organizacích, včetně těch povinností vyplývajících z členství v celní, hospodářské či měnové unii, ani práva a závazky, vyplývající České republice z členství v Evropské unii, a Černé Hoře vyplývající z budoucího členství v Evropské unii.

Článek 2

1. Smluvní strany budou povzbuzovat a podporovat společnosti svých zemí k účasti na provádění energetických a infrastrukturních projektů, které mohou být uskutečňovány na území smluvních stran na základě tohoto Protokolu.

2. Smluvní strany souhlasí, že tento Protokol bude poskytovat institucionální podporu pro uskutečňování investičních projektů velkého rozsahu, jichž se společnosti jak z České republiky, tak z Černé Hory mohou účastnit v souladu s tímto Protokolem a Dohodou.

3. Smluvní strany potvrzují, že v době uzavření tohoto Protokoluje prvním prioritním projektem, s ohledem na cíle a vzájemné přínosy smluvních stran, reprezentujícím investiční projekt velkého rozsahu, který si smluvní strany přejí společně implementovat a podporovat, výstavba tepelné elektrárny „Pljevlja” - blok II. Tento projekt má být proveden černohorskou elektrárenskou společností „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić (dále jen „EPCG”) a příslušným strategickým partnerem.

Článek 3

Z hlediska aktivit, na které odkazuje článek 2 tohoto Protokolu, souhlasí smluvní strany, že budou poskytovat podporu, za předpokladu účasti a skutečných aktivit příslušných společností, zejména následujícímu:

1) celkové přípravě projektů, včetně návrhu a tvorby projektové technické dokumentace a posouzení dopadů na životní prostředí pro:

(i) výstavbu přibližně 250MW tepelného bloku na hnědé uhlí, s přípojkou na systém městského vytápění;

(ii) úpravu stávajícího bloku tepelné elektrárny „Pljevlja“ - I na příslušné podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí, s uplatněním technických řešení zajišťujících maximální energetickou účinnost a minimální dopady na životní prostředí, v souladu s příslušnými směrnicemi EU a příslušnými zákony Černé Hory v této oblasti;

2) realizaci projektu prostřednictvím výroby a dodávky zařízení a provedení prací;

3) vytvoření příslušných podmínek pro financování a provedení projektu;

4) optimalizaci institucionálních, finančních, technických, operačních a ekologických rizik plánovaných projektů; a

5) zajištění technické pomoci experty specializovanými na zaškolení místních sil.

Článek 4

Smluvní strany vyvinou snahu, aby dosáhly hlavních cílů uskutečnění tohoto Protokolu:

1) zlepšení výrobní struktury černohorského energetického průmyslu;

2) zajištění bezpečnosti dodávek elektrické energie spotřebitelům;

3) zvýšení udržitelnosti projektů, na které se vztahuje tento Protokol; a

4) posouzení možností pro budoucí spolupráci v oblasti výroby elektřiny z vodních zdrojů a využití zásob uhlí v oblasti údolí Maoče.

Článek 5

Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto Protokolu a ustanovení Dohody, s cílem provádění projektu nejvyšší priority zmiňovaného v článku 2 odstavci 3 tohoto Protokolu (tj. projekt „Pljevlja“ - blok II), smluvní strany tímto ustavují zvláštní pravidla pro uskutečnění projektu „Pljevlja“ - blok II a proto souhlasí, že společnosti a finanční instituce podílející se na uskutečnění projektu „Pljevlja“ - blok II budou, bez dalších formálních kroků, vstupovat do přímých vyjednávání a definovat vzájemná práva a povinnosti prostřednictvím samostatných dohod vztahujících se na takto uskutečňovaný projekt.

Článek 6

1. Smluvní strany poskytnou podporu provedení projektů, uvedených v článku 2 a článku 3 tohoto Protokolu, v souladu s národními předpisy.

2. Smluvní strany tímto stvrzují a souhlasí, že v souladu s článkem 5, uskutečnění projektů zmiňovaných ve článku 2 a článku 3 tohoto Protokolu bude v souladu s mezinárodními závazky smluvních stran, a to bez výjimky (Dohoda o vládních zakázkách, Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Černou Horou a Evropskou unií a Smlouva o fungování Evropské unie).

Článek 7

1. Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění tohoto Protokolu bude řešen smírně cestou konzultací nebo vyjednávání mezi představiteli Smíšeného výboru pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci vytvořeným podle článku 6 Dohody.

2. V případě, že takovýto spor nebude vyřešen dle předchozího odstavce, pokusí se okamžitě smluvní strany o vyřešení takového sporu diplomatickou cestou.

Článek 8

1. Tento Protokol vstoupí v platnost prvním dnem následujícího měsíce po dni, kdy bylo doručeno poslední psané oznámení, kterým se smluvní strany informují o splnění vnitrostátních právních procedur nutných pro jeho vstup v platnost.

2. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může ukončit platnost tohoto Protokolu kdykoliv, a to písemným oznámením druhé smluvní straně učiněným diplomatickou cestou. Tento Protokol pozbude platnosti šest (6) měsíců od doručení takovéhoto oznámení.

3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebude mít ukončení platnosti tohoto Protokolu vliv na probíhající aktivity.


Dáno v Podgorici dne 12. července 2016, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, černohorském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Ivana Hlavsová v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Černé Hoře

Za vládu Černé Hory
Goran Šćepanović v. r.
generální ředitel Ředitelství pro mnohostrannou a regionální obchodní spolupráci a hospodářské vztahy Ministerstva hospodářství

Přesunout nahoru