Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 51/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán

Datum vyhlášení 26.09.2016
Uzavření smlouvy 23.02.2011
Platnost od 15.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. února 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 15. července 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán

Vláda České republiky a vláda Republiky Kazachstán (dále jen „strany”), vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy, se dohodly takto:

Článek 1

1. Občané Republiky Kazachstán, držitelé platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, pobývat na tomto území nebo jím projíždět bez víz po dobu nejvýše tří (3) měsíců v průběhu jakéhokoli šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu na území států smluvních stran Úmluvy z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985. Do doby pobytu občanů Republiky Kazachstán na území České republiky se započítává doba pobytu na území států ostatních smluvních stran Úmluvy z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985.

2. Občané České republiky, držitelé platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Republiky Kazachstán, pobývat na tomto území a projíždět jím bez víz po dobu nejvýše tří (3) měsíců v průběhu jakéhokoli šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu na území Republiky Kazachstán.

Článek 2

1. Občané státu jedné strany, držitelé platných diplomatických pasů, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu jedné strany na území státu druhé strany, kteří jsou podle článku 1 oprávněni vstoupit na území státu druhé strany a toto území opustit bez víz, nejsou zbaveni své povinnosti akreditovat se v souladu s vnitrostátním právním řádem přijímajícího státu a, pro pobyt delší než období uvedené v článku 1, své povinnosti zaregistrovat se a zažádat o povolení k pobytu v souladu s vnitrostátním právním řádem přijímajícího státu, je-li to vyžadováno.

2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na členy rodiny tvořící součást domácnosti osob uvedených v tomto odstavci, kteří jsou občany států příslušných stran a držiteli platných diplomatických pasů.

Článek 3

Osoby uvedené v článcích 1 a 2 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní styk.

Článek 4

Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, jsou osoby uvedené v článku 1 a článku 2 této Dohody povinny dodržovat vnitrostátní právní řád státu druhé strany po dobu, kdy pobývají na jejím území.

Článek 5

Každá ze stran si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo zkrátit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé strany uvedeným v článcích 1 a 2 této Dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.

Článek 6

1. Každá strana si vyhrazuje právo dočasně pozastavit, zcela nebo zčásti, provádění této Dohody z důvodu bezpečnosti státu, ochrany veřejného pořádku a zdraví nebo z jakýchkoli jiných závažných důvodů.

2. O zavedení nebo zrušení takových opatření podle odstavce 1 tohoto článku se strany budou vzájemně informovat písemným oznámením podaným diplomatickou cestou nejpozději sedmdesát dvě (72) hodiny před vstupem takového opatření v platnost.

Článek 7

1. Strany si diplomatickou cestou vymění vzory svých diplomatických pasů uvedených v článku 1 této Dohody.

2. Dojde-li k výměně či změně platných diplomatických pasů uvedených v článku 1 této Dohody, každá ze stran rovněž předá diplomatickou cestou druhé straně vzory svého nového či pozměněného diplomatického pasu, včetně jeho podrobného popisu, alespoň třicet (30) dnů před jeho zavedením.

Článek 8

Tato Dohoda může být kdykoli pozměněna po vzájemné písemné dohodě stran. Změny jsou nedílnou součástí této Dohody a provádějí se formou protokolů k Dohodě.

Článek 9

Jakékoli neshody či spory týkající se výkladu nebo uplatňování ustanovení této Dohody budou řešeny smírně konzultacemi nebo jednáním mezi stranami.

Článek 10

Tato Dohoda byla uzavřena na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet (30) dnů ode dne, kdy bude diplomatickou cestou obdrženo poslední písemné oznámení o tom, že strany dokončily své vnitrostátní právní postupy potřebné pro její vstup v platnost.

Každá ze stran může tuto Dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením podaným druhé straně diplomatickou cestou. V takovém případě Dohoda pozbude platnosti šedesát (60) dnů poté, co druhá strana obdrží oznámení o výpovědi.

Dáno v Praze dne 23. února roku 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakéhokoli rozdílu ve výkladu ustanovení této Dohody je rozhodující anglické znění.


Za vládu České republiky
JUDr. Vladimír Galuška v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Republiky Kazachstán
Rapil Zhoshybaev v. r.
výkonný tajemník Ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru