Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015 – 2018

Datum vyhlášení 13.01.2016
Uzavření smlouvy 13.10.2015
Platnost od 13.10.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 2015 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015 - 2018.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání

mezi

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a

Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky

o spolupráci v oblasti školství

na léta 2015-2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a sportu Albánské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- vedeny společnými zájmy o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství a sportu,

- s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou na požádání vzájemně informovat o nejvýznamnějších změnách týkajících se vzdělávacích systémů jejich států, zejména o změnách právních předpisů v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, o učebních osnovách a učebních plánech základních, středních a vyšších odborných škol a o akreditovaných studijních programech vysokých škol, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o školství a sportu a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace á materiály dokumentující historii, zeměpis a kulturu států obou smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou v rámci dostupných zdrojů podporovat:

a) výměnu vědecké a pedagogické literatury,

b) účast talentovaných žáků a studentů v odborných, sportovních a uměleckých soutěžích, olympiádách a v mezinárodních programech pořádaných ve státě druhé smluvní strany, v souladu s pravidly programů podpory vyhlašovaných podle právních předpisů států smluvních stran,

c) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany v rámci svých kompetencí v oblasti sportu budou na žádost poskytovat informace o organizačních a právních aspektech v oblasti sportu, předávat kontakty na příslušné sportovní organizace a podporovat spolupráci. Případná spolupráce sportovních organizaci včetně jejího finančního zajištění je plně v kompetenci příslušných sportovních organizaci České republiky a Albánské republiky.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 7

1. Smluvní strany si mohou na základě reciprocity každoročně vyměňovat maximálně dva (2) odborníky z oblasti školství, sportu a vědy ke studiu otázek vzdělávání, výchovy a vědy a k projednání další spolupráce na celkovou dobu deseti (10) dnů ročně.

2. Vysílající smluvní strana v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy uhradí veškeré náklady související se zahraniční pracovní cestou svých odborníků vyslaných do země přijímající smluvní strany na základě tohoto článku Ujednání.

Článek 8

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat výměny akademických a výzkumných pracovníků veřejných vysokých škol a vědeckých institucí ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu dvou (2) měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne jeden (1) měsíc.

Článek 9

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou každoročně podporovat výměny maximálně tří (3) studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu osmnácti (18) měsíců ročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně dvou (2) a maximálně devíti (9) měsíců.

Článek 10

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, si za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury druhé země každoročně vzájemně poskytnou:

a) dvě (2) místa na Letní škole slovanských studií v České republice,

b) dvě (2) místa na Letní škole albánského jazyka, kterou organizuji vysoké Školy v Albánské republice.

Článek 11

1. Česká smluvní strana zajistí, aby byly jejím kandidátům vyslaným do Albánské republiky na základě článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání uhrazeny výdaje za mezinárodní dopravu do místa určení v Albánské republice a zpět za předpokladu, že jsou kandidáti v době úhrady mezinárodní dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu na veřejné vysoké škole v České republice.

2. Albánská smluvní strana zajisti, aby její kandidáti vysílaní do České republiky na základě článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání a vysokoškolské instituce, na nichž nominovaní kandidáti studuji nebo jsou zaměstnáni, měli odpovědnost za výdaje na mezinárodní dopravu do místa určení v České republice a zpět.

Článek 12

Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z tohoto Ujednání podléhají příslušným vnitrostátním právním předpisům z oblastí financování a jsou závislé na disponibilních zdrojích státního rozpočtu.

Článek 13

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 7 a 8 tohoto Ujednání včetně řádně vyplněných formulářů přihlášek přijímající smluvní strany a návrhu programu jejich pobytu nejméně tři (3) měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nejméně jeden (1) měsíc před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu kandidátů nejpozději dva (2) týdny před zahájením pobytu.

Článek 14

1. Vysílající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 8 tohoto Ujednání stipendium v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

2. Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 8 tohoto Ujednání odpovídající ubytování ve vysokoškolských zařízeních.

Článek 15

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně do 31. března daného kalendářního roku seznam nominovaných kandidátů podle článku 9 tohoto Ujednání, včetně dokumentů, které jsou uvedeny na formulářích přihlášek přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nominovaných podle článku 9 tohoto Ujednání nejpozději do 1. srpna daného kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu přijatých osob alespoň čtrnáct (14) dnů před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studijnímu pobytu je uchazečova znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 16

Výměna osob přijatých na základě článku 9 tohoto Ujednání se uskuteční za následujících podmínek:

1. Přijímající česká smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání bylo poskytnuto:

a) bezplatné studium na veřejných vysokých Školách za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,

b) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany.

2. Přijímající albánská smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání bylo poskytnuto:

a) bezplatné studium na veřejných vysokých školách v Albánské republice,

b) ubytováni a stravováni ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany.

3. Vysílající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání stipendium v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 17

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nejpozději do 31. března daného kalendářního roku seznam nominovaných kandidátů podle článku 10 tohoto Ujednání, včetně dokumentů, které jsou uvedeny na formulářích přihlášek přijímající smluvní strany.

2. Přijímající česká smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím nominovaných osob nejpozději do 20. června daného kalendářního roku.

3. Přijímající albánská smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím nominovaných osob nejpozději do 20. července daného kalendářního roku.

4. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu přijatých osob alespoň dva (2) týdny před začátkem letní školy.

Článek 18

Výměna osob přijatých na základě článku 10 tohoto Ujednání se uskuteční za následujících podmínek:

1. Přijímající česká smluvní strana uhradí účastníkům kurzů přijatým na základě článku 10 a) tohoto Ujednání zápisné, výuku, stravování, ubytování a poplatky za exkurze.

2. Přijímající albánská smluvní strana zajistí, aby účastníkům letní školy přijatým na základě článku 10 b) tohoto Ujednání byla poskytnuta bezplatná účast na letní škole a bezplatné ubytování a stravování po dobu trvání kurzu.

Článek 19

1. Smluvní strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných do státu druhé smluvní strany na základě tohoto Ujednání na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany včetně pojištění nákladů repatriace, v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

2. Smluvní strany budou informovat účastníky vysílané v rámci tohoto Ujednání o nutnosti sjednat si na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany cestovní zdravotní pojištění pro pobyt na území státu přijímající smluvní strany v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

Článek 20

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších forem spolupráce, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 21

Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a vstoupí v platnost dnem podpisu. Takto provedené změny a doplňky jsou neoddělitelnou součástí tohoto Ujednání.

Článek 22

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2018. Platnost tohoto Ujednání se prodlužuje do doby vstupu nového Ujednání v platnost, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2. Programy, projekty a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.


Dáno v Praze dne 13. října 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, albánském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D., v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství a sportu Albánské republiky
Lindita Nikolla v. r.
ministryně školství a sportu

Přesunout nahoru