Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené

Datum vyhlášení 26.08.2016
Uzavření smlouvy 08.06.2015
Platnost od 19.09.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2015 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 19. září 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU STÁTU IZRAEL

O PROGRAMU PRACOVNÍ DOVOLENÉ

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „smluvní strany“),

v duchu prosazování užší spolupráce mezi státy smluvních stran,

s přáním poskytovat více příležitostí jejich státním občanům, zejména mládeži, k poznávání kultury a celkového způsobu života v druhém státě,

s přáním zavést pro státní občany každého ze států, zejména pro mládež, programy umožňující jim vstupovat na území státu druhé smluvní strany, přednostně za účelem delší dovolené, a k zajištění financování cesty v rámci této dovolené také příležitostně pracovat,

se dohodly takto:

Článek 1

Každá smluvní strana bude vydávat státním občanům druhé smluvní strany dlouhodobá víza k pracovní dovolené pro opakovaný vstup platná jeden (1) rok, pokud splní všechny následující požadavky:

a) hodlají primárně strávit dovolenou na území státu druhé smluvní strany s tím, že případné zaměstnání zde bude pouze vedlejším účelem pobytu;

b) jsou v době podání žádosti o vízum k pracovní dovolené ve věku osmnáct (18) až třicet (30) let včetně;

c) nejsou doprovázeni na nich závislými osobami;

d) mají cestovní pas, jehož platnost přesahuje předpokládanou dobu pobytu nejméně o šest (6) měsíců, a zpáteční jízdenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové jízdenky;

e) mají dostatečné finanční prostředky ke krytí nákladů spojených s pobytem na území státu druhé smluvní strany;

f) splňují veškeré zdravotní požadavky nezbytné pro vstup na území státu druhé smluvní strany;

g) předloží doklad o zdravotním pojištění v rozsahu stanoveném právními předpisy státu druhé smluvní strany;

h) předloží písemné prohlášení o tom, že nemají záznam v trestním rejstříku, informace týkající se záznamu v trestním rejstříku nesmí být použita pro jiné účely, než pro které byla předána; a

i) zaplatí předepsaný poplatek za žádost o vízum k pracovní dovolené.

Článek 2

Státní občané států obou smluvních stran mohou žádat o víza k pracovní dovolené na velvyslanectví či konzulátech státu druhé smluvní strany nacházejících se na území státu smluvní strany, jehož jsou občany.

Článek 3

Platnost víza k pracovní dovolené vydaného na základě této dohody není možné prodloužit, přičemž vízum není možné vydat téže osobě opakovaně.

Článek 4

Smluvní strany stanoví na základě reciprocity výměnou diplomatických nót maximální počet víz vydávaných podle článku 1 na kalendářní rok. Počáteční kvóta činí maximálně dvě stě (200) víz. Smluvní strany mohou tento počet měnit každoročně výměnou diplomatických nót. Úprava počtu víz k pracovní dovolené, vydávaných ročně, nebude považována za formální změnu této Dohody.

Článek 5

(1) Každá ze smluvních stran může v souladu s právními předpisy svého státu odmítnout jakoukoliv konkrétní žádost o vízum, kterou obdrží v souladu s touto dohodou.

(2) Každá ze smluvních stran může v souladu s právními předpisy svého státu odepřít vstup na území svého státu jakékoliv osobě účastnící se programu podle této dohody, kterou by považovala za nežádoucí, či vyhostit jakoukoliv takovou osobu, které byl povolen vstup na základě této dohody.

Článek 6

Každá smluvní strana převezme zpět občana svého státu, který vstoupil na území státu druhé smluvní strany na základě víza k pracovní dovolené a který pozbyl oprávnění pobývat na tomto území. Pokud je to potřebné, smluvní strana vydá občanu svého státu pro účely zpětného převzetí cestovní doklad. V případě pochybností o státním občanství si smluvní strany vzájemně poskytnou pomoc při identifikaci údajného státního občana.

Článek 7

(1) Každá ze smluvních stran povolí občanům státu druhé smluvní strany, kteří mají platná víza k pracovní dovolené, po dobu platnosti víza pobývat na území svého státu a také pracovat v rámci programu pracovní dovolené bez pracovního povolení po dobu nepřekračující jeden rok od data vstupu na území. Zaměstnání přitom bude pouze vedlejším, a nikoli hlavním účelem pobytu.

(2) Občané účastnící se programu nesmí pracovat pro jednoho zaměstnavatele po dobu delší než tři měsíce.

(3) Občané účastnící se programu se mohou během svého pobytu zapsat do vzdělávacích či studijních kurzů, jejichž souhrnná délka nepřekračuje tři měsíce.

Článek 8

Občané státu jedné smluvní strany, kteří vstoupili na území státu druhé smluvní strany na základě víz k pracovní dovolené, musejí během svého pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat platné právní předpisy státu této smluvní strany.

Článek 9

Ustanovení této dohody se provádějí v souladu splatnými právními předpisy států obou smluvních stran.

Článek 10

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

Článek 11

Každá smluvní strana může dočasně, zcela nebo zčásti, pozastavit provádění této dohody z důvodů veřejného zájmu, včetně veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku a veřejného zdraví. Každé takové pozastavení je třeba okamžitě oznámit druhé smluvní straně písemně diplomatickou cestou.

Článek 12

Změny této dohody mohou být činěny vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran a vstoupí v platnost podle pravidel zakotvených níže v článku 13.

Článek 13

(1) Tato dohoda je sjednávána na dobu neurčitou a vstoupí v platnost devadesátým (90.) dnem od data přijetí pozdějšího oznámení smluvních stran učiněného diplomatickou cestou o splnění vnitrostátních právních podmínek pro vstup této dohody v platnost.

(2) Každá ze smluvních stran může tuto dohodu kdykoli písemně vypovědět. V takovém případě skončí platnost této dohody tři měsíce ode dne přijetí písemného oznámení o výpovědi druhou stranou.

(3) Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, pak i přes ukončení této dohody či pozastavení provádění jakéhokoliv ustanovení této dohody bude každé osobě, která v době takového ukončení či pozastavení již měla platné vízum k pracovní dovolené, povoleno vstoupit do země, pobývat tam a pracovat v souladu s takovým vízem až do vypršení jeho platnosti.


Dáno v Jeruzalémě dne 8. června 2015, což odpovídá dni 21. sivan 5775, ve dvou vyhotoveních, každé v českém, hebrejském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
PhDr. Lubomír Zaorálek v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Státu Izrael
Tzipi Hotovely v. r.
náměstkyně ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru