Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 19.08.2016
Uzavření smlouvy 29.06.2015
Platnost od 01.08.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2015 byla v Haagu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 2 dne 1. srpna 2016.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU A

NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM VE VZTAHU K ARUBĚ

O

VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Česká republika a Nizozemské království ve vztahu k Arubě, s přáním usnadnit výměnu informací v daňových záležitostech, se dohodly takto:

Článek 1

Předmět a rozsah Dohody

1. Příslušné orgány smluvních stran poskytnou pomoc prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na něž se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro zjištění, stanovení a vybírání těchto daní, pro zabezpečení úhrady daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo pro trestní stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanoveními této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 9. Práva, vyplývající osobám z právních předpisů nebo správních postupů dožádané strany, se použijí, pokud neoprávněně nezabraňují a nezdržují efektivní výměnu informací.

2. Ve vztahu k Nizozemskému království se tato dohoda uplatní pouze ve vztahu k Arubě.

Článek 2

Působnost

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nemají k dispozici její orgány nebo které nejsou v držení nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní působnosti.

Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

1. Daně, na které se tato Dohoda vztahuje,

jsou v České republice současné daně všeho druhu a pojmenování

a v Arubě současné daně všeho druhu a pojmenování, včetně spotřebních daní.

2. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv stejné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv v zásadě podobné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo změněny vzájemnou dohodou smluvních stran formou výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny daňového systému a opatření související se získáváním informací, na které se Dohoda vztahuje.

Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely Dohody, pokud není definováno jinak, se výrazem:

a) „smluvní strana“ rozumí podle souvislosti Česká republika nebo Nizozemské království ve vztahu k Arubě;

b) „Česká republika“ rozumí Česká republika, čímž se myslí v zeměpisném smyslu území, na kterém Česká republika vykonává v souladu s předpisy mezinárodního práva svou svrchovanost a územní působnost;

c) „Aruba“ rozumí část Nizozemského království, která se nachází v Karibském moři a tvoří ji území Aruby včetně jejích pobřežních vod, jakož i oblast za těmito pobřežními vodami, která k těmto pobřežním vodám přiléhá a v jejímž rámci vykonává Nizozemské království, v souladu s předpisy mezinárodního práva, svou územní působnost a svrchovanost, avšak s vyloučením části vztahující se ke Curaçao;

d) „příslušný orgán“ rozumí:

i) v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;

ii) v případě Aruby ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;

e) „osoba“ rozumí fyzická osoba, společnost a jakékoliv jiné sdružení osob;

f) „společnost“ rozumí jakákoliv právnická osoba nebo jakákoli entita považovaná pro účely zdanění za právnickou osobu;

g) „veřejně obchodovatelná společnost“ rozumí společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost okamžitě nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány „veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

h) „základní třída akcií“ rozumí třída nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;

i) „uznávaná burza“ rozumí jakákoliv burza, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran;

j) „kolektivní investiční fond nebo program“ rozumí jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na právní formu. Výrazem „veřejný kolektivní investiční fond nebo program“ se rozumí kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost snadno nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může „veřejnost“ snadno nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu, není-li tento nákup, prodej nebo zpětný odkup implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investora;

k) „daň“ rozumí jakákoliv daň, na kterou se Dohoda vztahuje;

l) „dožadující strana“ rozumí smluvní strana dožadující informace;

m) „dožádaná strana“ rozumí smluvní strana, která je dožádána o poskytnutí informací;

n) „opatření pro získání informací“ rozumí právní předpisy a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout dožadované informace;

o) „informace“ rozumí skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;

p) „daňové trestné činy“ rozumí daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, které může být předmětem trestního stíhání podle trestního práva dožadující strany;

q) „trestní řízení“ rozumí řízení prováděné orgány činnými v trestním řízení, státními zástupci a soudy za účelem prokázání viny za porušení trestněprávních předpisů a uložení náležitých trestů;

r) „trestní právo“ rozumí všechny trestně právní předpisy podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pokud jde o provádění Dohody v jakémkoliv čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, který má podle v té době platných právních předpisů této smluvní strany pro daňové účely, na které se Dohoda vztahuje, přičemž význam podle účinných daňových právních předpisů této smluvní strany bude mít přednost před významem přisuzovaným výrazu podle jiných právních předpisů této smluvní strany.

Článek 5

Výměna informací na základě žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda by jednání, které je vyšetřováno, bylo považováno za trestný čin podle právních předpisů dožádané strany, pokud by k němu došlo v dožádané straně.

2. Jestliže informace, které má příslušný orgán dožádané strany k dispozici, nejsou dostatečné k vyhovění žádosti o informace, přijme tato smluvní strana veškerá potřebná opatření pro jejich zjištění tak, aby dožadující straně poskytla požadovanou informaci bez ohledu na to, zda dožádaná strana potřebuje tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Na zvláštní žádost příslušného orgánu dožadující strany poskytne příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě svědeckých výpovědí a ověřených kopií prvopisů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 Dohody měly oprávnění získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající na základě zastoupení nebo zmocnění či pověření včetně svěřenských správců;

b) informace týkající se vlastnictví obchodních korporací, spolků, trustů, fundací, „Anstalten“ a jiných osob včetně informací týkajících se vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví v rozsahu ustanovení článku 2, v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích a beneficientech; a v případě fundací informace o zakladatelích, členech správní rady a příjemcích. Kromě toho tato Dohoda nevytváří závazek smluvních stran získat nebo poskytnout informace týkající se vlastnictví veřejně obchodovatelných společností nebo veřejných kolektivních investičních fondů nebo programů, pokud tyto informace nelze získat bez nepřiměřených obtíží.

5. Příslušný orgán dožadující strany předloží následující náležitosti příslušnému orgánu dožádané strany, aby prokázal předpokládaný význam informací v žádosti:

a) totožnost osoby, u které je prováděno šetření či jiný postup při správě daní;

b) druh dožadované informace včetně formy, ve které si dožadující strana přeje informaci od dožádané strany obdržet;

c) daňový účel, pro který se informace dožaduje včetně určení, zda se jedná o daňový trestný čin;

d) důvody, pro které se domnívá, že dožádaná strana má dožadovanou informaci k dispozici nebo je v držení či pod kontrolou osoby podléhající územní působnosti dožádané strany;

e) v rozsahu, ve kterém jsou známé, jméno a adresu nebo název a sídlo každé osoby, o níž se domnívá, že má dožadovanou informaci k dispozici;

f) prohlášení, že žádost je v souladu s právními předpisy a správními postupy dožadující strany, že pokud by dožadovaná informace byla v působnosti dožadující strany, byl by příslušný orgán dožadující strany schopen ji získat podle právních předpisů dožadující strany nebo obvyklým správním postupem a že žádost je v souladu s touto Dohodou;

g) prohlášení, že dožadující strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které nelze získat bez nepřiměřených obtíží.

6. Příslušný orgán dožádané strany zašle dožadované informace dožadující straně co nejdříve. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:

a) písemně potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu dožadující strany a sdělí mu případné nedostatky v žádosti, a to do 60 dnů od přijetí žádosti;

b) není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a poskytnout informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, zda se setkal s obtížemi při získávání informace, nebo odmítne-li informaci poskytnout, bezodkladně vyrozumí dožadující stranu, vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádosti vyhovět, povahu obtíží nebo důvody svého odmítnutí.

Článek 6

Spontánní výměna informací

Smluvní strany si mohou navzájem bez předchozí žádosti poskytnout informace, kterými disponují a u kterých lze předpokládat, že jsou významné v souladu s článkem 1.

Článek 7

Daňové šetření v zahraničí

1. Smluvní strana může povolit vstup zástupcům příslušného orgánu smluvní strany na území první jmenované smluvní strany za účelem vyslechnutí daňového subjektu a prověření záznamů s písemným souhlasem dotčených osob v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Příslušný orgán druhé jmenované smluvní strany oznámí příslušnému orgánu první jmenované smluvní strany čas a místo jednání s dotčenými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu smluvní strany může příslušný orgán druhé smluvní strany, v rozsahu povoleném jejími vnitrostátními právními předpisy, v návaznosti na odůvodněnou výzvu dožadující strany, umožnit zástupcům příslušného orgánu první jmenované smluvní strany, aby se účastnili vymezené části daňového šetření u příslušného orgánu druhé jmenované smluvní strany.

3. Vyhoví-li žádosti podle odstavce 2, vyrozumí bezodkladně příslušný orgán smluvní strany provádějící šetření příslušný orgán druhé strany o době a místě šetření, o orgánu nebo úřední osobě pověřené k provádění šetření a o postupech a podmínkách vyžadovaných první jmenovanou smluvní stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí týkající se vedení daňového šetření přijímá strana provádějící šetření.

Článek 8

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana není povinna získat nebo poskytnout informaci, kterou by dožadující strana nebyla schopna získat podle svých vnitrostátních právních předpisů pro účely provádění nebo prosazování svých vnitrostátních daňových právních předpisů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost podána v souladu s touto Dohodou.

2. Ustanovení této Dohody nezavazují smluvní stranu poskytnout informaci, která by porušila jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup. Nicméně informace uvedené v čl. 5 odst. 4 se nepovažují za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňují kritéria tohoto odstavce.

3. Ustanovení této Dohody nezavazují smluvní stranu získat nebo poskytnout informace, které by odhalily důvěrnou komunikaci mezi klientem a advokátem, právním poradcem nebo jiným uznaným právním zástupcem, pokud se taková komunikace uskutečnila:

a) pro účely zjištění nebo poskytnutí právní rady nebo

b) pro účely existujícího nebo zamýšleného právního řízení.

4. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by zveřejnění této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem (ordre public).

5. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že je napadena zákonnost nebo správnost daňové pohledávky, která je předmětem žádosti.

6. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže dožadující strana dožaduje informaci k provádění nebo prosazování ustanovení daňového zákona dožadující strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem dožadující strany nacházejícího se ve stejné situaci.

Článek 9

Zachovávání mlčenlivosti

Jakékoliv informace získané smluvními stranami podle této Dohody se považují za důvěrné a mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům smluvní strany (včetně soudů a správních orgánů) odpovědným za zjištění, stanovení nebo zabezpečení úhrady daní, anebo za vymáhání nebo za trestní stíhání nebo rozhodnutí o odvolání, týkající se daní, na které se vztahuje tato Dohoda. Tyto osoby nebo orgány mohou takové informace použít pouze pro tyto účely. Tyto informace lze použít během veřejného soudního řízení nebo v soudních rozhodnutích. Informace nesmí být bez písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany sděleny žádné jiné osobě, entitě, orgánu nebo jiné jurisdikci.

Článek 10

Náklady

Pokud se příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak, běžné správní náklady vzniklé v souvislosti s výměnou informací dle této Dohody uhradí každá smluvní strana na svém území. Smluvní strany se mohou dohodnout na vzniku mimořádných nákladů.

Článek 11

Opatření k provedení Dohody

Smluvní strany přijmou a vyhlásí právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto Dohodou.

Článek 12

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad této Dohody, řeší záležitost příslušné orgány vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohody uvedené v odstavci 1 se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout na používaných postupech podle článků 5 a 7.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou přímo projednávat možné rozpory za účelem dosažení dohody podle tohoto článku.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných formách řešení sporů.

Článek 13

Příloha

Příloha připojená k této Dohodě je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 14

Vstup v platnost

1. Smluvní strany si navzájem diplomatickou cestou písemně oznámí splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními ústavními a právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

2. Dohoda vstoupí v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po datu obdržení pozdějšího z těchto oznámení. Po vstupu v platnost, se tato Dohoda bude uplatňovat:

a) pro daňové trestné činy právě tímto datem; a

b) pro všechny ostatní záležitosti podle článku 1 právě tímto datem, ale pouze ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím tímto datem nebo později, a tam, kde není zdaňovací období, na všechny případy vzniklé k tomuto datu nebo po něm.

Článek 15

Ukončení platnosti

1. Každá smluvní strana může ukončit platnost této Dohody podáním písemné výpovědi o ukončení platnosti diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

2. Toto ukončení platnosti se stane účinné k prvnímu dni měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíční lhůty od data přijetí oznámení o výpovědi druhou smluvní stranou.

3. V případě ukončení platnosti této Dohody zůstávají smluvní strany vázány ustanoveními článku 9 této Dohody, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě této Dohody.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

DÁNO ve dvou původních vyhotoveních v Haagu dne 29. června 2015 v anglickém jazyce.

Za Českou republiku
Mgr. Jana Reinišová v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Nizozemském království

Za Nizozemské království ve vztahu k Arubě
Alfonso Boekhoudt v. r.
zmocněnec vlády Nizozemského království pro Arubu


PŘÍLOHA

TÝKAJÍCÍ SE VÝKLADU A PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM VE VZTAHU K ARUBĚ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Tato příloha stanovuje záměry smluvních stran týkající se záležitostí uvedených v této Dohodě.

K článku 10

1. Podle článku 10 této Dohody, běžné náklady vzniklé v průběhu obvyklého uplatňování daňových právních předpisů dožádané strany při posuzování a řešení žádostí o informace předložených dožadující stranou, uhradí dožádaná strana. Běžné náklady zahrnují vnitrostátní správní náklady, méně významné externí náklady a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou dožadující stranou.

2. Přímé mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním pomoci ponese dožadující strana. Příklady takových nákladů zahrnují, avšak nejsou limitovány, následujícím výčtem:

a) přiměřené náklady účtované třetími osobami za pořizování kopií dokumentů pro dožádanou stranu;

b) přiměřené náklady vynaložené v případě potřeby na služby expertů, tlumočníků a překladatelů;

c) přiměřené náklady za přepravu dokumentů dožadující straně;

d) přiměřené náklady dožádané strany na soudní řízení v přímé souvislosti s konkrétní žádostí o výměnu informací, včetně nákladů na služby externího právního zástupce nebo poradce; a

e) přiměřené náklady na získání svědeckých výpovědí.

3. Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EUR nebo ekvivalent v AWG, příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán dožadující strany za účelem zjištění, zda chce dožadující strana pokračovat ve výměně informací v tomto konkrétním případě a zda uhradí příslušné náklady.

Přesunout nahoru