Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz

Datum vyhlášení 13.01.2016
Uzavření smlouvy 20.10.2015
Platnost od 20.10.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. října 2015 byla v Nay Pyi Taw podepsána Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O OBCHODNÍ A HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU REPUBLIKY MYANMARSKÝ SVAZ

Vláda České republiky a vláda Republiky Myanmarský svaz, (dále jen „Strany“)

inspirovány tradičními pouty přátelství a srdečné spolupráce, které existují mezi oběma zeměmi;

přejíce si rozvoj a zintenzivnění obchodní, hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráce na základě reciprocity a oboustranné přínosnosti;

vědomy si nutnosti existence odpovídajícího právního rámce česko-myanmarských vztahů v souladu se zákony a dalšími normami platnými v obou jednotlivých zemích,

se dohodly takto;

ČLÁNEK I

Cíle

Strany se dohodly, že cílem Dohody je v souladu se zákony a dalšími normami platnými v obou zemích:

(a) posilovat bilaterální obchodní a hospodářské vztahy;

(b) usnadnit růst bilaterálních investic a zjišťování hospodářských a investičních příležitostí v obou zemích;

(c) podporovat těsnější obchodní a průmyslovou spolupráci a usnadnit získávání kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí;

(d) podporovat větší porozumění mezi soukromými sektory obou zemí, pokud jde o jejich obchodní a hospodářské politiky;

(e) povzbuzovat spolupráci v oblastech společného zájmu.

ČLÁNEK II

Spolupráce

Obě Strany ctí zásady tržního hospodářství. Dohodly se proto, že budou povzbuzovat a usnadňovat větší spolupráci mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí, a to včetně obchodních společenství, sdružení, institucí a vládních agentur, v souladu se zákony a dalšími normami platnými v obou jednotlivých zemích. Za tímto účelem se dohodly na:

(a) výměně informací o hospodářském rozvoji a bilaterálním obchodě;

(b) zjišťování investičních příležitostí a usnadňování investičních toků cestou výměny informací o zákonech a dalších normách upravujících zahraniční investice a o veškerých jejich změnách, jakož i o odvětvích, která mohou být perspektivní pro vzájemnou spolupráci;

(c) usnadňování hospodářských a investičních misí, tržních analýz, výměny informací, obchodních a institucionálních vazeb a dalších iniciativ, které napomáhají kontaktům mezi potenciálními obchodními partnery;

(d) výměně informací o průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších propagačních aktivitách;

(e) usnadňování pohybu odborníků, techniků, investorů a obchodních zástupců z veřejného i soukromého sektoru;

(f) zkoumání a podporování možností společných obchodních počinů ve třetích zemích založených na partnerství mezi českými a myanmarskými podniky;

(g) povzbuzování zakládání společných podniků;

(h) povzbuzování spolupráce v oblasti vědy a technologie, a to včetně vazeb mezi českými a myanmarskými institucemi působícími v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a výzkumu;

(i) posilování spolupráce na budování kapacit v oblasti obchodu a průmyslu.

ČLÁNEK III

Instituce

1. Provádění této Dohody vyžaduje těsnou spolupráci a konzultace mezi oběma Stranami. K naplnění cílů Dohody proto Strany tímto zřizují Společnou komisi pro hospodářskou spolupráci. Společná komise se bude scházet v pravidelných intervalech. Její schůze by se měly konat střídavě v České republice a v Republice Myanmarský svaz, nebude-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak. Strukturu Společné komise dohodnou koordinační orgány formou výměny dopisů.

2. Za každou ze Stran provádění této Dohody koordinuje a dohlíží na ně koordinační orgán:

a) za Českou republiku je koordinačním orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu, které zastupuje náměstek ministra průmyslu a obchodu jako spolupředseda Společné komise, a

b) za Republiku Myanmarský svaz je koordinačním orgánem Ministerstvo národního plánování a hospodářského rozvoje, které zastupuje náměstek ministra jako spolupředseda Společné komise.

3. Společná komise může podle potřeby zřizovat výbory či pracovní skupiny. Může též vhodně zapojovat zástupce relevantních obchodních organizací a institucí na obou stranách s cílem napomoci provádění této Dohody.

4. Nerozhodne-li Společná komise jinak, předloží jí koordinační orgány na každé její pravidelné schůzi zprávy o činnosti výborů či pracovních skupin, které mohou být podle této Dohody zřízeny.

5. Mezi úkoly Společné komise patří zejména:

a) diskuse o rozvoji bilaterálních hospodářských vztahů;

b) zjišťování nových možností dalšího rozvoje hospodářské spolupráce;

c) vypracovávání návrhů na zlepšování podmínek hospodářské spolupráce mezi podniky obou zemí; a

d) vydávání doporučení ohledně provádění této Dohody.

ČLÁNEK IV

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou, neoznámí-li písemně jedna Strana druhé její výpověď. Platnost Dohody skončí šest měsíců po doručení oznámení o výpovědi.

2. Na žádost jedné ze Stran může být tato Dohoda kdykoli písemnou dohodou Stran změněna či upravena.

3. Změnou či výpovědí této Dohody nejsou dotčeny ujednání a smlouvy podle této Dohody již uzavřené.

4.

(a) Ustanovení této Dohody se použijí, aniž by byla dotčena práva a povinnosti Stran vyplývající z mezinárodních dohod, jejichž jsou stranami, či z jejich členství v mezinárodních organizacích.

(b) Tato Dohoda se použije, aniž jsou dotčena práva a povinnosti České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii a práva a povinnosti Republiky Myanmarský svaz vyplývající z jejího členství ve Sdružení národů jihovýchodní Asie.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní a řádně zplnomocnění zástupci podepsali tuto Dohodu.

DÁNO v Nay Pyi Taw dne 20. října 2015, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Ing. Jaroslav Doleček v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Republice Myanmarský svaz

Za vládu Republiky Myanmarský svaz
Daw Lei Lei Thein v. r.
náměstkyně ministra národního plánování a ekonomického rozvoje

Přesunout nahoru