Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Datum vyhlášení 03.08.2016
Uzavření smlouvy 23.02.2011
Platnost od 01.07.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. února 2011 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem1).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 1. července 2016.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM VNITRA REPUBLIKY KAZACHSTÁN

O PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU REPUBLIKY KAZACHSTÁN O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB S NEOPRÁVNĚNÝM POBYTEM

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

a

MINISTERSTVO VNITRA REPUBLIKY KAZACHSTÁN,

dále jen smluvní strany,

za účelem provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, dále jen Smlouva, a v souladu s jejím Článkem 13,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

1) „žádajícím státem“ stát, jehož příslušný orgán podává žádost o readmisi nebo průvoz v souladu se Smlouvou;

2) „žádaným státem“ stát, jehož příslušnému orgánu je podána žádost o readmisi nebo průvoz v souladu se Smlouvou;

3) „občanem třetího státu“ osoba, která má jiné státní občanství než občanství států smluvních stran;

4) „osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádné státní občanství.

Článek 2

Readmise vlastních občanů

Občanství žádaného státu v souladu s článkem 2 odst. 1 Smlouvy může být:

1) prokázáno kterýmkoli v z dokumentů uvedených v Příloze 1 tohoto protokolu, a to i v případě, že jeho doba platnosti uplynula. Pokud jsou takové dokumenty předloženy, žádaný stát uzná občanství, aniž by požadoval další šetření. Občanství nelze prokázat padělanými nebo pozměněnými doklady;

2) zjištěno na základě kteréhokoliv z dokumentů uvedených v Příloze 2 tohoto protokolu, a to i v případě, že doba jeho platnosti uplynula. Pokud jsou takové dokumenty předloženy, žádaný stát bude občanství považovat za zjištěné, pokud nemůže prokázat opak. Občanství nelze zjistit na základě padělaných nebo pozměněných dokladů.

Článek 3

Readmise občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti

1. Existence podmínek pro readmisi občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti v souladu s článkem 3 odst. 1 bod 1 Smlouvy může být:

1) prokázána kterýmkoli v z dokumentů nebo dalších důkazních prostředků uvedených v Příloze 3 části A tohoto protokolu. Pokud jsou takové důkazní prostředky předloženy, žádaný stát uzná existenci podmínek pro readmisi dotčené osoby, aniž by požadoval další šetření;

2) zjištěna na základě kteréhokoliv z dokumentů nebo dalších důkazních prostředků uvedených v Příloze 3 části B tohoto protokolu. Pokud jsou takové důkazní prostředky předloženy, žádaný stát bude existenci podmínek pro readmisi dotčené osoby považovat za zjištěnou, pokud nemůže prokázat opak.

2. Existence podmínek pro readmisi občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti v souladu s článkem 3 odst. 1 body 2 a 3 Smlouvy může být:

1) prokázána kterýmkoliv z dokumentů nebo dalších důkazních prostředků uvedených v Příloze 4 Části A tohoto protokolu. Pokud jsou takové důkazní prostředky předloženy, žádaný stát uzná existenci podmínek pro readmisi dotčené osoby, aniž by požadoval další šetření;

2) zjištěna na základě kteréhokoliv z dokumentů nebo dalších důkazních prostředků uvedených v Příloze 4 částí B tohoto protokolu. Pokud jsou takové důkazní prostředky předloženy, žádaný stát bude existenci podmínek pro readmisi dotčené osoby považovat za zjištěnou, pokud nemůže prokázat opak.

3. Existenci podmínek pro readmisi občanů třetích států a osob bez státní příslušností nelze prokázat padělanými nebo pozměněnými doklady.

Článek 4

Žádost o readmisi

1. Žádost o readmisi podle článku 5 Smlouvy se podává na formuláři, jehož vzor tvoří Přílohu 5 tohoto protokolu. Žádost o readmisi a odpověď na ni se podává přednostně faxem.

2. V případě potřeby pohovoru v souladu s článkem 6 odst. 2 Smlouvy se žádost o pohovor uvede v oddílu F žádostí o readmisi.

3. K žádosti se přiloží kopie dokumentů, jimiž se prokazuje nebo na jejichž základě se zjišťuje občanství Žádaného státu nebo existence podmínek pro readmisi občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti.

4. Smluvní strany si nejpozději do 14 dnů po vstupu v platnost Smlouvy a tohoto protokolu vymění vzory dokumentů, jimiž se prokazuje občanství České republiky a Republiky Kazachstán, a rovněž cestovních dokladů vydávaných v souladu s článkem 3 odst. 3 Smlouvy. Pokud dojde ke změnám ve výše uvedených vzorech dokumentů nebo budou vydány nové vzory, smluvní strany se o tom bez zbytečného odkladu informují a poskytnou druhé smluvní straně tyto změněné nebo nové vzory dokumentů.

Článek 5

Předání s doprovodem

1. Pokud osoba, která má být předána, potřebuje pomoc či zdravotní péči vzhledem ke svému zdraví nebo věku nebo pokud jsou třeba jiná ochranná nebo bezpečnostní opatření, předání se uskuteční s doprovodem.

2. O předání s doprovodem se ve dvou kopiích vyhotoví písemný záznam za využití formuláře, jehož vzor tvoří Přílohu 6 tohoto protokolu.

Článek 6

Žádost o průvoz

1. Žádost o průvoz podle Článku 10 Smlouvy se podává na formuláři, jehož vzor tvoří Přílohu 7 tohoto protokolu.

2. Žádost o průvoz se podává nejpozději 14 kalendářních dnů před plánovaným zahájením průvozu. Žádost o průvoz a odpověď na ni se podává přednostně faxem.

Článek 7

Příslušné orgány

1. Orgány příslušné k vyřizování žádostí o readmisi a průvoz, jakož i k provádění readmise a průvozu V souladu se Smlouvou jsou:

na české straně:

- Policie České republiky

- Ředitelství služby cizinecké policie;

na kazašské straně:

- Ministerstvo vnitra Republiky Kazachstán.

2. Smluvní strany si vymění adresy, telefonní a faxová čísla příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 tohoto článku před vstupem v platnost tohoto protokolu. Příslušné orgány si bez zbytečného odkladu oznámí jakékoli změny svých názvů, adres a telefonních a faxových čísel.

Článek 8

Hraniční přechody

Pro readmisi a průvoz osob v souladu se Smlouvou budou používána následující letiště, pokud se příslušné orgány uvedené v článku 7 tohoto protokolu nedohodnou jinak:

na české straně:

- letiště Praha Ruzyně;

na kazašské straně:

- mezinárodní letiště Astana,

- mezinárodní letiště Almaty.

Článek 9

Hrazení nákladů

1. Žádající stát poskytne žádanému státu náhradu všech nákladů, které vznikly podle článku 11 Smlouvy, bankovním převodem na účet žádaného státu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tyto náklady se týkají:

1) dopravy,

2) stravy,

3) ubytování,

4) neodkladné lékařské péče,

5) tlumočnických služeb, v případě jejich potřeby,

6) dalších nezbytných výdajů dohodnutých předem příslušnými orgány podle článku 7 tohoto protokolu.

2. Výše náhrad poskytovaných podle odstavce 1 tohoto článku se řídí právními předpisy žádaného státu na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

3. Náklady na dopravu se rozumí náklady na použití služebního motorového vozidla nebo prostředků hromadné přepravy osob, s výjimkou vozidel taxislužby. Do dalších nezbytných výdajů se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady při dodržení zásady maximální hospodárnosti.

4. Žádaný stát provede vyúčtování náhrady nákladů podle odstavce 1 tohoto článku vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

5. Součástí vyúčtování náhrad nákladů jsou doklady prokazující skutečnou výši nákladů.

6. Náhrady nákladů podle odstavce 1 tohoto článku se hradí za přebírané osoby i za členy doprovodu.

Článek 10

Jazyky

Při provádění Smlouvy a tohoto protokolu komunikují příslušné orgány v anglickém nebo v ruském jazyce.

Článek 11

Řešení sporů

Jakékoliv spory týkající se výkladu nebo provádění ustanovení tohoto protokolu budou řešeny jednáním a konzultacemi mezi smluvními stranami.

Článek 12

Změny Protokolu

Tento protokol může být měněn a doplňován na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Změny a doplnění budou vypracovány ve formě protokolů, které budou tvořit nedílnou součást tohoto protokolu.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Tento protokol vstupuje v platnost současně se Smlouvou.

2. Platnost tohoto protokolu skončí dnem skončení platnosti Smlouvy.

3. Ustanovení tohoto protokolu nebudou prováděna v období pozastavení provádění Smlouvy.


Dáno v Praze dne 23. února 2011 ve dvou vyhotoveních v českém, kazašském, ruském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu ustanovení tohoto protokolu bude rozhodující anglický text.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Mgr. Radek John v. r.
ministr vnitra

Za Ministerstvo vnitra Republiky Kazachstán
Rapil Zhoshybaev v. r.
výkonný tajemník Ministerstva zahraničních věcí

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná v Praze dne 23. února 2011, byla vyhlášena pod č. 38/2016 Sb. m. s.


Příloha 1

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

SEZNAM DŮKAZŮ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ

(článek 2 bod 1 tohoto protokolu)

Pro Českou republiku

- cestovní doklad jakéhokoli druhu (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz);

- občanský průkaz České republiky;

- osvědčení o státním občanství;

pro Republiku Kazachstán

- národní pas Republiky Kazachstán;

- národní průkazy totožnosti;

- oprávnění k pobytu;

- průkazy totožnosti osob bez státního občanství;

- diplomatický pas Republiky Kazachstán;

- služební pas Republiky Kazachstán;

- rodné listy (pokud jsou zapsány v pase jednoho z rodičů);

- oprávnění k návratu.

Příloha 2

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

SPOLEČNÝ SEZNAM DŮKAZŮ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ

(Článek 2 bod 2 tohoto protokolu)

- kopie jakéhokoli z dokladů vyjmenovaných v Příloze 1 tohoto protokolu;

- jakýkoli úřední dokument, který zmiňuje nebo naznačuje státní občanství, nebo jeho kopie;

- průkazy brance a vojenské knížky nebo jejich kopie;

- námořnické knížky nebo jejich kopie;

- řidičské průkazy nebo jejich kopie;

- rodné listy nebo jejich kopie;

- zaměstnanecké průkazy nebo jejich kopie;

- výpovědi svědků;

- výpovědi dotčené osoby;

- v případě občanů České republiky občanský průkaz Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky;

- jakýkoliv jiný doklad, který může napomoci zjištění státního občanství dotčené osoby.

Příloha 3

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE OBČANŮ TŘETÍCH STÁTŮ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(článek 3 odst. 1 tohoto protokolu)

ČÁST A

- úřední výpověď učiněná pro účely zrychleného řízení především pracovníkem orgánu ochrany hranic žádajícího státu dosvědčující, že dotčená osoba vstoupila na území žádajícího státu přímo z území žádaného státu;

- letenky a jízdenky na vlak a autobus vydané na jméno, které dosvědčují trasu cesty dotčené osoby z území žádaného státu přímo na území žádajícího státu;

- seznamy cestujících z letadla, vlaku nebo autobusu, které dosvědčují trasu cesty dotčené osoby z území Žádaného státu přímo na území žádajícího státu.

ČÁST B

- úřední výpověď učiněná především pracovníkem orgánu ochrany hranic žádajícího státu nebo jinými svědky dosvědčující, že dotčená osoba vstoupila na území žádajícího státu přímo z území žádaného státu;

- dokumenty, potvrzení a účty jakéhokoli druhu (např. hotelové účty, objednací průkazy k lékaři/zubaři, průkazy opravňující ke vstupu do veřejných/soukromých institucí, smlouvy o nájmu vozu, stvrzenky z kreditní karty atd.), které jasně ukazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu;

- informace ukazující na to, že dotčená osoba využila služeb přepravní nebo cestovní agentury;

- úřední výpověď dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

Příloha 4

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE OBČANŮ TŘETÍCH STÁTŮ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(článek 3 odst. 2 tohoto protokolu)

ČÁST A

- platné vízum nebo povolení k pobytu vydané žádaným státem;

- vstupní/výstupní razítka nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotčené osoby nebo jiný důkaz vstupu/výstupu.

ČÁST B

- kopie jakéhokoli dokumentu uvedeného v části A;

- úřední výpověď dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

Příloha 5

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

ŽÁDOST O READMISI podle článku 5 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Příloha 5

Příloha 6

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

ZÁZNAM O PŘEDÁNÍ PŘEDÁVANÉ OSOBY v souladu s článkem 5 odst. 2 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Příloha 6

Příloha 7

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

ŽÁDOST O PRŮVOZ v souladu s článkem 10 Smlouvy mezí vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Příloha 7

Přesunout nahoru