Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Datum vyhlášení 03.08.2016
Uzavření smlouvy 23.02.2011
Platnost od 01.07.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. února 2011 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. července 2016.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU REPUBLIKY KAZACHSTÁN

O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB S NEOPRÁVNĚNÝM POBYTEM

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

a

VLÁDA REPUBLIKY KAZACHSTÁN,

dále jen SMLUVNÍ STRANY,

odhodlány posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nelegálnímu přistěhovalectví,

znepokojeny významným nárůstem aktivit organizovaných zločineckých skupin v oblasti pašování migrantů,

přejíce si zavést prostřednictvím této smlouvy a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území států smluvních stran, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

respektujíce vnitrostátní právní předpisy a přijaté mezinárodní závazky států smluvních stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této smlouvy se rozumí:

1) „readmisí“ navracení občanů státu žádané strany, občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti, u nichž byl zjištěn nelegální vstup nebo pobyt na území státu žádající strany, příslušným orgánem žádající strany a jejich přijetí příslušným orgánem žádané strany v souladu s ustanoveními této smlouvy;

2) „občanem Republiky Kazachstán“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy Republiky Kazachstán jejím občanem;

3) „občanem České republiky“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky jejím občanem;

4) „občanem třetího státu“ osoba, která má jiné státní občanství než občanství států smluvních stran;

5) „osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádné státní občanství;

6) „povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané příslušným orgánem jedné ze smluvních stran, které opravňuje osobu k pobytu na území jejího státu. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na území státu smluvní strany v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

7) „ vízem“ povolení vydané příslušným orgánem jedné ze smluvních stran, které se vyžaduje pro vstup na území jejího státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

8) „průvozem“ průjezd občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti přes území státu žádané strany na cestě ze státu žádající strany do státu určení;

9) „žádající stranou“ smluvní strana, která podává žádost o readmisi podle článku 5 nebo žádost o průvoz podle článku 10 této smlouvy;

10) „žádanou stranou“ smluvní strana, které je podána žádost o readmisi podle článku 5 nebo žádost o průvoz podle článku 10 této smlouvy;

11) „příslušným orgánem“ orgán smluvní strany, uvedený v protokolu k provádění této smlouvy, který je pověřen prováděním této smlouvy;

12) „příhraniční oblastí“ mezinárodní letiště států smluvních stran.

ČÁST I

READMISNÍ ZÁVAZKY

Článek 2

Readmise občanů států smluvních stran

1. Žádaná strana převezme na žádost žádající strany a v rámci této smlouvy zpět na území svého státu všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající strany, pokud jsou poskytnuty důkazy, že jsou občany státu žádané strany.
Totéž platí pro osoby, které po vstupu na území státu žádající strany byly zbaveny nebo se vzdaly občanství státu žádané strany, aniž by nabyly občanství státu žádající strany.

2. Žádaná strana rovněž převezme:

- nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1 tohoto Článku, bez ohledu na místo jejich narození nebo jejich občanství, pokud nemají nezávislé právo pobytu na území státu žádající strany;

- manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku, kteří mají odlišné občanství, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území státu žádané strany nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo pobytu na území státu žádající strany.

3. Žádaná strana v případě potřeby vydá osobě, jejíž readmise byla schválena, bez ohledu na její vůli cestovní doklad s minimální dobou platnosti šesti měsíců, a to do tří pracovních dnů ode dne schválení převzetí této osoby. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, žádaná strana do 14 kalendářních dnů prodlouží platnost cestovního dokladu nebo v případě potřeby vydá nový cestovní doklad se stejnou dobou platnosti. Pokud žádaná strana do 14 kalendářních dnů nevydá nový cestovní doklad, neprodlouží jeho platnost nebo ho neobnoví, má se za to, že žádaná strana souhlasí s použitím dokladu, jehož platnost skončila.

Článek 3

Readmise občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti

1. Žádaná strana převezme na žádost žádající strany a v rámci této smlouvy zpět na území svého státu občany třetích států nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající strany, pokud jsou poskytnuty důkazy, že tyto osoby

1) nelegálně vstoupily na území státu jedné smluvní strany přímo z území státu druhé smluvní strany, nebo

2) byly v době vstupu držiteli platného povolení k pobytu vydaného žádanou stranou, nebo

3) byly v době vstupu držiteli platného víza vydaného žádanou stranou a vstoupily na území státu žádající strany přímo z území státu žádané strany.

2. Readmisní závazek podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní, jestliže

1) se občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti nacházeli pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště státu žádané strany, nebo

2) žádající strana vydala občanu třetího státu nebo osobě bez státní příslušnosti vízum Či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na území svého státu, ledaže

- tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádanou stranou s delší dobou platnosti, nebo

- vízum nebo povolení k pobytu vydané žádající stranou bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů,

3) občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti nepotřebuje vízum pro vstup na území státu žádající strany.

3. Po obdržení kladné odpovědi žádané strany na žádost o readmisi vydá žádající strana osobě, jejíž readmise byla schválena, cestovní doklad uznávaný žádanou stranou.

Článek 4

Readmise, k níž došlo omylem

Žádající strana přijme zpět každou osobu převzatou žádanou stranou, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 nebo 3 této smlouvy nebyly splněny. V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této smlouvy a žádaná strana předá všechny dostupné informace týkající se totožnosti a občanství osoby, která má být přijata zpět.

ČÁST II

POSTUP PŘI READMISI

Článek 5

Žádost o readmisi

1. S výhradou odstavce 2 tohoto článku vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v Článcích 2 a 3 této smlouvy, podání žádosti o readmisi příslušnému orgánu žádané strany.

2. Pokud je osoba, která má být převzata zpět, držitelem platného cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti a v případě občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti rovněž držitelem platného víza vydaného žádanou stranou, předání této osoby může proběhnout, aniž by žádající strana musela podat žádost o readmisi nebo písemné oznámení příslušnému orgánu žádané strany.

3. Aniž by byl dotčen odstavec 2 tohoto článku, byla-li osoba zadržena v příhraniční oblasti státu žádající strany do 48 hodin od okamžiku nelegálního překročení státních hranic přímo z území státu žádané strany, může žádající strana podat žádost o readmisi ve lhůtě dvou dnů od zadržení této osoby (zrychlené řízení).

4. Žádost o readmisi obsahuje zejména tyto informace:

1) veškeré dostupné údaje o osobě, která má být převzata zpět, v souladu s protokolem k provádění této smlouvy, a

2) důkazní prostředky podle článku 6 této smlouvy.

5. Žádost o readmisi by měla v případě potřeby také obsahovat:

1) za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být předána, může potřebovat pomoc či zdravotní péči;

2) jakákoliv jiná ochranná a bezpečnostní opatření, která mohou být v konkrétním případě předání nezbytná.

Článek 6

Důkazní prostředky

1. Prostředky prokazující občanství podle článku 2 této smlouvy a důkazní prostředky týkající se občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti podle článku 3 této smlouvy jsou uvedeny v protokolu k provádění této smlouvy.

2. Není-li možné předložit prostředky prokazující občanství podle článku 2 této smlouvy, provede diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad žádané strany s osobou, která má být převzata zpět, nejdéle do 10 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti o readmisi pohovor za účelem zjištění jejího občanství.

Článek 7

Lhůty

1. Žádost o readmisi se podává příslušnému orgánu žádané strany do jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán žádající strany dozvěděl, že občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt. Readmisní závazek nevznikne, pokud je žádost o readmisi těchto osob podána po uplynutí uvedené lhůty. Pokud existují překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, lhůta se na žádost prodlouží na dobu, než tyto překážky odpadnou.

2. Žádaná strana odpoví na žádost o readmisi bez zbytečného odkladu, v každém případě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení této žádosti. Pokud existují překážky pro zodpovězení žádosti ve stanovené lhůtě, lhůta se na řádně odůvodněnou žádost prodlouží v každém případě až na 30 kalendářních dnů.

3. V případě žádosti o readmisi ve zrychleném řízení v souladu s článkem 5 odstavcem 3 této smlouvy musí být odpověď zaslána do 3 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti.

4. Pokud není ve lhůtách uvedených v odstavci 2 a 3 tohoto článku zaslána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

5. Důvody pro odmítnutí žádosti o readmisi je třeba sdělit žádající straně.

6. Po obdržení kladné odpovědi nebo případně po uplynutí lhůt stanovených v odstavci 2 tohoto článku je dotčená osoba předána do 90 kalendářních dnů. V případě zrychleného řízení v souladu s článkem 5 odstavcem 3 této smlouvy je dotčená osoba předána do pěti pracovních dnů. Na žádost žádající strany se tato lhůta prodlouží o dobu potřebnou k odstraněni právních nebo faktických překážek předání.

Článek 8

Způsoby předání a přepravy

1. S výjimkou readmise podle článku 5 odstavce 2 této smlouvy se příslušné orgány smluvních stran před předáním osoby písemně předem dohodnou na dni předání, místě vstupu, případném doprovodu a ostatních otázkách důležitých pro předání.

2. Všechny způsoby dopravy, leteckou či pozemní cestou, jsou připuštěny. Předání leteckou cestou není omezeno na použití národních dopravců států smluvních stran a může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě potřeby doprovodu se tento doprovod omezuje pouze na pověřené osoby jedné ze smluvních stran.

ČÁST III

PRŮVOZ

Článek 9

Zásady

1. Smluvní strany by měly omezit průvoz občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy tyto osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2. Žádaná strana povolí průvoz občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti, je-li zajištěna další cesta těchto osob přes území všech dalších průvozních států a převzetí ve státě určení.

3. Průvoz občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti se uskuteční s doprovodem, pokud o to žádaná strana požádá.

4. Žádaná strana může průvoz odmítnout,

1) pokud občanu třetího státu nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném průvozním státě skutečné nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznáni, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení nebo

2) pokud může být občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti ve státě žádané strany nebo jiném průvozním státě předmětem trestního stíhání nebo postihu nebo

3) z důvodů ochrany veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů státu žádané strany.

5. Žádaná strana může odvolat jakékoli udílené povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes území jiných průvozních států či převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající strana neodkladně státního příslušníka třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 10

Postup při průvozu

1. Žádost o průvoz se podává písemně příslušnému orgánu žádané strany a má obsahovat následující:

1) způsob průvozu, trasu průvozu, případné další průvozní státy a stát určení;

2) veškeré dostupné údaje o dotčené osobě v souladu s protokolem k provádění této smlouvy;

3) předpokládané místo vstupu, čas předání a případné použití doprovodu;

4) prohlášení, že z hlediska žádající strany jsou splněny podmínky podle článku 9 odstavce 2 této smlouvy a že nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí průvozu podle článku 9 odstavce 4 této smlouvy.

2. Příslušné orgány žádané strany do 10 kalendářních dnů po obdržení žádosti písemně vyrozumí příslušné orgány žádající strany o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas předání, nebo je vyrozumí o tom, že průvoz odmítají, a o důvodech tohoto odmítnutí.

3. Probíhá-li průvoz letecky, jsou dotčená osoba a členové případného doprovodu osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní víza.

4. Příslušné orgány žádané strany poskytují při průvozech asistenci, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení.

5. Členové doprovodu žádající strany mají u sebe kopii dokumentu potvrzujícího souhlas žádané strany s průvozem. Nevykonávají žádné pravomoci na území státu žádané strany a nejsou ozbrojeni.

ČÁST IV

NÁKLADY

Článek 11

Náklady

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s readmisí a průvozem podle této smlouvy až na hranice státu určení, stejně tak jako náklady žádané strany související s návratem osob v souladu s článkem 4 této smlouvy nese žádající strana. Tímto není dotčeno právo příslušných orgánů žádající strany vymáhat náhradu těchto nákladů od dotčené osoby nebo od třetích stran.

ČÁST V

OCHRANA ÚDAJŮ

Článek 12

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou předávány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provádění této smlouvy příslušnými orgány smluvních stran. Příslušné orgány smluvních stran se při předávání, zpracovávání a využívání osobních údajů řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
Zároveň se použijí tyto zásady:

1) osobní údaje musí být zpracovávány řádně a zákonným způsobem;

2) osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této smlouvy a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

3) osobní údaje musí být přiměřené a podstatné vzhledem k účelu, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány, a nesmí přesahovat rámec tohoto účelu; především mohou předávané osobní údaje zahrnovat pouze následující:

- údaje o osobě, která má být předána (jména, příjmení, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je osoba známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechna předcházející státní občanství),

- údaje o cestovním pasu, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu a dalších cestovních dokladech nebo dokladech totožnosti (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

- zastávky a trasu cesty,

- jiné informace potřebné k identifikaci přebírané nebo provážené osoby, nebo k prověření splnění požadavků pro readmisi podle této dohody, a dále k zajištění readmise a průvozu dotčené osoby, včetně informací o zdravotním stavu přebírané a provážené osoby, jestliže je to v jejím zájmu nebo v zájmu ochrany veřejného zdraví;

4) osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

5) osobní údaje nesmí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů, dále než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

6) předávající i přijímající orgán učiní všechna potřebná opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními tohoto článku, zejména pokud údaje nejsou přiměřené, podstatné nebo přesné vzhledem k účelu jejich zpracování nebo přesahují rámec tohoto účelu. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé smluvní straně;

7) přijímající orgán bude na požádání informovat předávající orgán o použití předaných údajů a výsledcích tím dosažených;

8) osobní údaje je možné předávat pouze příslušným orgánům. Další předávání jiným orgánům vyžaduje předchozí písemný souhlas předávajícího orgánu;

9) předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný záznam o předání a převzetí osobních údajů;

10) osoba, jejíž údaje se předávají, má právo požádat a obdržet informace o předaných údajích v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu smluvní strany, která byla o poskytnutí takové informace požádána.

ČÁST VI

PROVÁDĚNÍ A POUŽITÍ

Článek 13

Prováděcí ustanovení

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Republiky Kazachstán uzavřou protokol k provádění této smlouvy, v němž zejména stanoví:

1) seznam dokumentů a jiných důkazních prostředků ve smyslu článku 6 této smlouvy,

2) formuláře žádostí o readmisi a průvoz podle článku 5 a 10 této smlouvy,

3) příslušné orgány, které budou tuto smlouvu provádět, včetně způsobu jejich vzájemné komunikace,

4) letiště a jiné hraniční přechody států smluvních stran, které budou používány k provádění této smlouvy,

5) podrobný rozpis nákladů podle článku 11 této smlouvy a způsoby jejich hrazení.

ČÁST VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vztah k jiným mezinárodním smlouvám

Touto smlouvou nejsou dotčena práva a závazky států smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 15

Řešení sporů

Jakékoliv spory týkající se výkladu nebo provádění ustanovení této smlouvy budou řešeny jednáním a konzultacemi mezi smluvními stranami.

Článek 16

Změny smlouvy

Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Změny a doplnění budou vypracovány ve formě protokolů k této smlouvě, které budou tvořit její nedílnou součást a vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 17 této smlouvy.

Článek 17

Vstup v platnost, doba trvání a ukončení platnosti

1. Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po obdržení pozdějšího písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou, kterým se smluvní strany vzájemně informují o splnění vnitrostátních právních postupů požadovaných pro vstup této smlouvy v platnost.

2. Provádění ustanovení článku 3 této smlouvy bude zahájeno 18 měsíců po datu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku. Během tohoto 18 měsíčního období budou tato ustanovení prováděna pouze ve vztahu k osobám bez státní příslušnosti a občanům třetích států, kteří mají platné povolení k pobytu ve státě smluvní strany, nebo občanům třetích států ze států, se kterými máji smluvní strany uzavřenu smlouvu o readmisi.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Tato smlouva zůstane v platnosti, dokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně úmysl ukončit její platnost. Platnost smlouvy skončí šest měsíců po doručení takového oznámení.


Dáno v Praze dne 23. února 2011 ve dvou vyhotoveních v českém, kazašském, ruském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu ustanovení této smlouvy bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Mgr. Radek John v. r.
ministr vnitra

Za vládu Republiky Kazachstán
Rapil Zhoshybaev v. r.
výkonný tajemník Ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru