Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Datum vyhlášení 29.07.2016
Uzavření smlouvy 09.06.2015
Platnost od 03.06.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. června 2015 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 3. června 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi

Ministerstvem zemědělství České republiky

a

Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska

o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska, dále jen „Strany“,

odkazujíce na to, že jejích vlády jsou účastníky Protokolu o trvale udržitelném hospodaření v lesích k Rámcové úmluvě o ochraně a trvale udržitelném rozvoji Karpat,

přesvědčena o nutnosti na dlouhodobém základě rozvíjet oboustrannou spolupráci v oblasti lesního hospodářství,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou spolupracovat v oblasti lesního hospodářství na základě rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu v souladu s jejich platnou legislativou.

Článek 2

Vzájemná spolupráce mezi Stranami bude probíhat v následujících oblastech:

a) udržitelné hospodaření v lesích, včetně rozšiřování lesních ploch, úloha produkce lesů a jejich úloha v rozvoji venkova, udržitelné využívání dřeva a dalších lesnických produktů a zlepšování životnosti a zdraví lesů;

b) identifikace a ochrana přírodních a zejména panenských lesů, s cílem udržet genetickou rozmanitost lesů;

c) monitorování lesů;

d) myslivost;

e) lesní hospodářské plánování, databáze a Geografický informační systém využívaný pro lesní hospodářství;

f) ochranné funkce lesů, jako prevence proti povodním a sesuvům půdy;

g) prevence lesních požárů;

h) vypracování legislativy týkající se lesního hospodářství a kontrola jejího využívání, se zvláštním důrazem na nepovolené kácení lesních porostů a obchod s ním spojený;

i) implementace Strategie EU v oblasti lesního hospodářství;

j) výzkum v oblasti lesního hospodářství;

k) další oblasti společného zájmu.

Článek 3

1. Spolupráce mezi Stranami bude v rámci této Dohody probíhat v následujících formách:

a) výměna zkušeností, know-how, příkladů dobré praxe, informací, vědeckých a technických údajů

b) pořádání výchovných a školících programů, včetně workshopů a odborných seminářů pro experty obou Stran podle dostupných finančních zdrojů;

c) výměna expertů a výzkumných pracovníků;

d) společné programy, studie a projekty, včetně společných žádostí o národní a mezinárodní financování;

e) kontakty a spolupráce v rámci Evropské unie a v mezinárodním kontextu;

2. Další formy spolupráce mohou být zahrnuty do této Dohody na základě vzájemného souhlasu Stran.

Článek 4

Strany budou napomáhat navázání a rozvíjení přímých styků v oblasti lesního hospodářství mezi právnickými osobami České republiky a Rumunska.

Článek 5

Výměna vědecko-technických informací, dokumentace a výsledků vědeckých výzkumů, uskutečnění společných programů a projektů a jiných forem spolupráce, uvedených ve článcích 3 a 4 této Dohody, se bude uskutečňovat v souladu s platnou národní legislativou a předpisy na základě vzájemného prospěchu a rovnoprávnosti.

Článek 6

Za účelem koordinace činnosti při realizaci této Dohody mohou Strany, v rámci platné národní legislativy a předpisů, vytvořit společnou pracovní skupinu.

Článek 7

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost druhý den po převzetí posledního písemného oznámení, jímž se Strany vzájemně informují o splnění interních zákonných postupů potřebných pro vstoupení v platnost této Dohody.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Stran však může tuto Dohodu písemně vypovědět se 3 (tří) měsíční výpovědní lhůtou. Platnost Dohody skončí 90 dní ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Straně.

3. Tato Dohoda může být po vzájemné dohodě Stran změněna nebo doplněna. Změny a dodatky musí být učiněny v písemné podobě.

4. Ukončení platnosti této Dohody se nedotkne akcí spolupráce, které se již realizují.


Podepsáno v Bukurešti dne 9. 6. 2015 ve dvou originálech, v českém, rumunském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě neshod ve výkladu je rozhodující verze v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Mgr. Patrik Mlynář
náměstek ministra pro Sekci lesního hospodářství

Za Ministerstvo životního prostředí vodního a lesního hospodářství Rumunska
Graţiela Leocadia Gavrilescu
ministryně

Přesunout nahoru