Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 – 2019

Datum vyhlášení 15.06.2016
Uzavření smlouvy 22.05.2016
Platnost od 22.05.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I. ŠKOLSTVÍ (Čl. 1 - Čl. 11)
II. STIPENDIA (Čl. 12 - Čl. 13)
III. KULTURA (Čl. 14 - Čl. 17)
IV. VĚDA (Čl. 18 - Čl. 19)
VI. SPORT (Čl. 21)
VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Čl. 22 - Čl. 23)
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Čl. 24 - Čl. 32)

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 2016 byl v Jeruzalémě podepsán Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 - 2019.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 32 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi

vládou České republiky a

vládou Státu Izrael na léta 2016-2019

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „strany"), vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu, a přispívat tak k upevňování stávajících přátelských svazků mezi oběma státy, se v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou v Praze dne 29. dubna 1991, dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ

Článek 1

Strany si budou na požádání vyměňovat informace o struktuře a organizaci vzdělávacích systémů svých států a aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání, mimo jiné o speciálním vzdělávání, životních dovednostech a prevenci násilí ve školách.

Článek 2

Strany si budou vyměňovat informace o systému vysokoškolského vzdělávání ve svých státech, nabídce studijních programů a dalších možnostech studia na vysokých školách ve svých státech.

Článek 3

Strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami působícími ve státech stran.

Článek 4

Strany budou zprostředkováním kontaktů a informací podporovat rozvíjení spolupráce základních, středních a vyšších odborných škol ve svých státech, zejména v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Článek 5

Strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností a odborných znalostí v oblasti inovací ve vzdělávání a přípravě, aby se rozvíjel smysl pro inovace mezi pedagogy a studenty a zdokonalily se jejich schopnosti v tomto směru.

Článek 6

Strany budou usilovat o pokračování své spolupráce v rámci projektu Cemach.

Článek 7

Strany budou podporovat výměny maximálně čtyř (4) akademických pracovníků na studijní nebo výzkumné nebo přednáškové pobyty v délce maximálně pěti (5) dnů.

Článek 8

Česká strana bude nadále v mezích svých možností podporovat výuku českého jazyka a literatury na Univerzitě v Tel Avivu.

Článek 9

1. Strany budou nadále spolupracovat v oblasti dalšího vzdělávání učitelů zaměřeného na reálie a historii států stran.

2. Strany budou usilovat o to, aby si pedagogové v České republice, zejména učitelé dějepisu, v rámci svého dalšího vzdělávání osvojovali poznatky o historii holocaustu a problematice antisemitismu.

Článek 10

Strany si budou na vyžádání poskytovat informace o výuce zeměpisu, historie a společenskovědních předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách ve svých státech, zejména pokud jde o výuku zaměřenou na poznávání státu druhé strany.

Článek 11

1. Strany jsou odhodlány v mezích svých kompetencí zabránit používání učebnic, které podněcují rasismus, antisemitismus a xenofobii, aby tak čelily předsudkům a negativním stereotypům. Každá ze stran upozorní druhou stranu, jestliže bude zjištěno používání takových publikací.

2. Strany budou klást zvláštní důraz na výzkum a pedagogickou činnost zaměřené na tragický osud české židovské komunity během nacistické okupace za druhé světové války.

3. Strany budou spolupracovat na tom, aby se nadále vytvářely vzdělávací programy, které se věnují historii holocaustu a poučením, jež z ní čerpáme o negativních důsledcích rasismu, antisemitismu a xenofobie. Česká strana bude nadále pečovat o problematiku holocaustu v obsahu vzdělávání.

4. Strany budou podporovat účast učitelů a učitelek se znalostí anglického jazyka, zejména učitelů a učitelek dějepisu, v kurzech věnovaných historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Třítýdenní kurz pro anglicky mluvící účastníky se bude konat každý rok v červenci.

5. Strany podpoří účast českých učitelů a učitelek v kurzech zaměřených na historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Památníkem Terezín.

6. Česká strana hodlá nadále podporovat pořádání jednodenních seminářů pro učitele a učitelky a další pedagogické pracovníky středních škol v jednotlivých krajích České republiky ve spolupráci s Památníkem mučedníků a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě.

7. Česká strana podporuje zachování odkazu Přemysla Pittra. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, které je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, spravuje Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové a podporuje jeho digitalizaci. Zpřístupňuje tak podpůrné materiály pro výuku dějin 20. století a výzkum v dané oblasti.

II. STIPENDIA

Článek 12

1. Za účelem podpory studia českého jazyka ve Státu Izrael česká strana každoročně nabídne izraelské straně šest (6) stipendií k účasti v kurzech českého jazyka na Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami v České republice.

2. Za účelem podpory studia hebrejského jazyka v České republice izraelská strana každoročně nabídne české straně šest (6) stipendií pro studenty a případně akademické pracovníky veřejných vysokých škol v České republice k účasti v letních kurzech moderní hebrejštiny ULPAN. Informace pro uchazeče (datum uzávěrky pro podání přihlášek, věkový limit, požadované doklady, formuláře přihlášky, podrobné informace o výši stipendia atd.) budou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí na http://www.mfa.qov.il a budou každoročně zveřejněny diplomatickou cestou.

Článek 13

1. Česká strana každoročně nabídne izraelské straně pět (5) stipendií v délce osmi (8) měsíců ke studijním a výzkumným pobytům studentů nebo absolventů vysokých škol na veřejných vysokých školách v České republice. Nominovaní kandidáti by měli být v době zahájení studijního/výzkumného pobytu držiteli bakalářského titulu nebo ekvivalentní akademické kvalifikace získané na vzdělávací instituci uznané Izraelskou radou vysokoškolského vzdělávání.

2. Izraelská strana každoročně nabídne české straně pět (5) specializačních stipendií v délce jednoho (1) akademického roku (osmi měsíců) pro studenty navazujících magisterských studijních programů a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice, případně pro absolventy bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice, kteří si přejí uskutečnit studijní či výzkumný pobyt na izraelské vysoké škole.

3. Obory studia/výzkumu budou dohodnuty diplomatickou cestou.

III. KULTURA

Článek 14

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

1. Strany budou podporovat spolupráci v oblasti kulturního dědictví, zejména přímou spolupráci institucí v oblasti ochrany kulturního dědictví; budou si také vyměňovat odborníky a akademické experty, informační a propagační materiály a rovněž informace o seminářích.

2. Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a Israel Antiquities Authority Za tímto účelem budou strany podporovat výměnu odborníků z těchto institucí dle aktuálních potřeb a možností obou stran.

3. Strany budou podporovat přímé kontakty a spolupráci mezi muzei, galeriemi, paměťovými a dalšími příslušnými institucemi.

Článek 15

VÝMĚNA ODBORNÍKŮ Z OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ

1. Strany vítají trvající úroveň recipročních kulturních aktivit a poukazují na významnou roli, kterou hrají kulturní styky mezi oběma zeměmi. Strany potvrzují svůj záměr i nadále podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi, organizacemi a jedinci v obou zemích.
Strany budou usilovat o podporu inciativ majících za cíl pomoc organizacím a jedincům, kteří se podílejí na propagaci a podpoře kulturních aktivit českého původu v Izraeli a izraelského původu v České republice.
Strany budou podporovat výměnu či koprodukci uměleckých skupin či jednotlivých umělců z oblasti hudby, divadla, literatury, výtvarného umění, designu, tance a choreografie a dalších, kteří se účastní turné, festivalů, konferencí, sympozií, společných představení, workshopů, uměleckých setkání, soutěží, včetně výměny informací a zkušeností.
Výměny odborníků dané oblasti budou realizovány dle aktuálních potřeb a možností obou stran. Podrobnosti jako počet osob a délka pobytu budou založeny na principu reciprocity a budou dohodnuty stranami diplomatickou cestou.

2. Strany se budou předem vzájemně informovat o důležitých mezinárodních festivalech konaných v obou zemích, aby bylo možné zajistit účast druhé strany. Informace se budou poskytovat diplomatickou cestou. Informace budou rovněž podávány prostřednictvím webových stránek příslušných velvyslanectví a ministerstev zahraničních věcí.
Strany budou podporovat výměnu odborníků a umělců za účelem vystoupení a účasti na folkórních festivalech, hudebních, tanečních a divadelních festivalech. Podrobnosti těchto výměn, jako počet umělců a délka jejich pobytu, budou po vzájemné dohodě založeny na principu reciprocity a budou dohodnuty stranami diplomatickou cestou.

3. Strany budou podporovat výměny výstav designu, výtvarného, užitého umění nebo fotografie, která bude doprovázena jedním kurátorem na nezbytně dlouhou dobu a dle aktuálních možností. Konkrétní projekty budou dohodnuty stranami diplomatickou cestou.

4. Strany budou podporovat přímou spolupráci architektů a jejich institucí. Strany budou podporovat výměnu architektů a informací a výstav z oblasti architektury a urbanismu.

5. Strany budou podporovat uvádění děl svých skladatelů v druhé zemi. Také budou podporovat přímé kontakty mezi hudebníky (dirigenty, sólisty apod.), hudebními organizacemi, institucemi, asociacemi a orchestry v oblasti klasické a současné hudby.
Strany se budou snažit umožnit účast svých hudebníků a také porotců a pozorovatelů na významných festivalech, soutěžích a akcích pořádaných v obou zemích.

6. Strany vítají existenci každoročního hudebního semináře, který v Izraeli organizuje Beit Theresienstadt, který se zabývá hudbou hranou v Terezíně během holocaustu; a na němž se mimo jiné účastní mladí čeští a izraelští hudebníci.

7. Obě strany budou podporovat výměnu tanečníků, choreografů, tanečních expertů a producentů tanečních festivalů, stejně jako herců, režisérů, scénáristů, kritiků a dalších.
Obě strany se navzájem pozvou k účasti na prestižních festivalech. Informace o významných festivalech budou sdělovány diplomatickou cestou.

8. Strany budou v souladu se svými organizačními a finančními možnostmi podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury, tj. spolupráci odborných institucí, národních středisek mezinárodních nevládních organizací, výměnu uměleckých skupin a jednotlivců na mezinárodních festivalech v obou zemích, účast lektorů, porotců a pozorovatelů na akcích v rámci této oblasti, zejména podporovaných státem a jeho institucemi.

9. Strany umožní dle svých aktuálních možností každoroční návtěvy expertů/umělců/producentů/kurátorů ve výše uvedených oblastech umění. Projekty budou dohodnuty stranami diplomatickou cestou.

10. Strany berou s uspokojením na vědomí Společnou deklaraci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání Státu Izrael a Yad Vashem, Památníkem obětí a hrdinů holocaustu Státu Izrael, která byla podepsána v listopadu 2014.
Strany rovněž považují za prospěšné rozvíjení spolupráce mezi Yad Vashem a Památníkem ticha Bubny, novým památníkem šoa v Praze.

Článek 16

KNIHOVNY, LITERATURA A KNIŽNÍ VELETRHY

1. Strany budou podporovat přímou spolupráci a mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí nebo mezi jinými kulturními a informačními institucemi a budou dále rozvíjet spolupráci v oblasti nových technologií s cílem zpřístupnit kulturní dědictví veřejnosti. Za tímto účelem budou strany po dobu platnosti tohoto programu spolupráce a dle svých aktuálních potřeb a možností podporovat vzájemnou výměnu odborníků z této oblasti.

2. Strany si budou vyměňovat dokumenty a informace týkající se mezinárodních knižních veletrhů a budou podporovat národní expozici a rovněž doprovodné programy, které jsou v jejich rámci pořádány.

3. Strany budou podporovat dle svých aktuálních možností účast básníků na festivalech poezie v druhé zemi. Informace o festivalech poezie budou předávány diplomatickou cestou.

4. V případě literárních akcí budou strany po dobu platnosti tohoto programu spolupráce podporovat dle svých aktuálních možností výměnu odborníků z oblasti literatury. Návrhy a podrobnosti dohodnou strany diplomatickou cestou.

5. Strany budou podporovat dle svých aktuálních možností vydávání překladů současné prózy a poezie v druhé zemi. Příslušné orgány obou stran budou po dobu platnosti tohoto programu spolupráce podporovat dle svých aktuálních potřeb a možností výměny dotčených osob (spisovatelé, básníci či překladatelé). Návrhy a podrobnosti dohodnou strany diplomatickou cestou.

Článek 17

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

1. Strany budou podporovat reciproční účast a návštěvy českých a izraelských umělců a odborníků na audiovizuálních přehlídkách, filmových kulturních událostech a mezinárodních festivalech. Informace o významných filmových festivalech a podrobnosti o účasti a návštěvě expertů budou sdělovány a domlouvány diplomatickou cestou.

2. Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a izraelskými institucemi, organizacemi a profesními sdruženími působícími v oblasti audiovize. Budou rovněž podporovat přímou spolupráci filmových archivů.

3. Strany budou podporovat vzájemné návštěvy odborníků působících v oblasti audiovize. Za tímco účelem si každoročně vymění až 2 odborníky, a to na dobu nepřesahující 5 dnů. Návrhy a podrobnosti dohodnou strany diplomatickou cestou.

4. Strany vyjadřují svůj zájem na sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael a budou společně pracovat na přípravách a podpisu česko-izraelské Dohody o filmové koprodukci.

IV. VĚDA

Článek 18

1. Strany si budou za účelem rozvíjení vzájemné spolupráce v oblasti vědy vyměňovat:

a) publikace vědeckého zaměření;

b) informace týkající se pořádání vědeckých workshopů, diskuzí, seminářů, sympozií, konferencí, kongresů a dalších setkání s mezinárodní účastí, které se budou konat na území států stran;

c) informace týkající se národních politik a strategií podpory vědeckého výzkumu a inovací realizovaných ve státech stran.

2. Strany budou za účelem rozvíjení vzájemné spolupráce v této oblasti podporovat:

a) navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblastech vědy, technologie a inovací ve státech stran;

b) mobilitu vědeckých a výzkumných pracovníků;

c) uskutečňování společných projektů základního a aplikovaného výzkumu;

d) další formy spolupráce, na nichž se strany dohodnou písemnou formou.

3. Strany s uspokojením konstatují, že v roce 2013 byla poskytnuta možnost stáže pěti (5) předním výzkumným pracovníkům z České republiky ve třech (3) izraelských centrech excelence (l-CORE).

Článek 19

Strany vyjadřují uspokojení nad úspěšným pokračováním spolupráce v oblasti vědy a technologie mezi Ministerstvem vědy, technologie a vesmírného výzkumu (MOST) Státu Izrael a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky. Strany rovněž vyjadřují své odhodlání naplňovat obsah Společného prohlášení o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, které podepsal ministr vědy, technologie a vesmírného výzkumu Státu Izrael a místopředseda vlády České republiky zodpovědný za výzkum, vývoj a inovace během třetích česko-izraelských mezivládních konzultací, které proběhly v Jeruzalémě dne 25. 11. 2014.

V. VÝMĚNY V OBLASTI MLÁDEŽE

Článek 20

1. Strany se shodují na tom, že výměna mládeže a mladých dospělých významně přispívá k vytváření vztahů mezi státy stran. Proto budou podporovat takové výměny a rozvíjení přímé spolupráce českých a izraelských mládežnických organizací.

2. Důraz bude kladen na aktivní zapojení mladých lidí do života komunit a propagaci spolupráce mládeže a vytváření sítí prostřednictvím konkrétních aktivit v oblasti mládeže.

3. Strany budou podporovat společné projekty profesionálů a odborníků činných v oblasti mládeže. Institucí zodpovědnou za tyto aktivity v Izraeli je Izraelská rada pro výměny mládeže. V České republice spadají koncepční otázky do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zatímco konkrétní výměny jsou v působnosti příslušných mládežnických organizací.

4. Česká strana vyjadřuje své odhodlání nadále podporovat v mezích svých možností spolupráci České rady dětí a mládeže s Council of Youth Movements of Israel (CYMI), která je členem Izraelské rady pro výměny mládeže.

VI. SPORT

Článek 21

Strany budou podporovat navazování kontaktů a rozvíjení přímé spolupráce mezi českými a izraelskými sportovními organizacemi. Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce a jejich úhrada je v kompetenci příslušných sportovních organizací.

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

SPOLUPRÁCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

Strany budou spolupracovat v oblasti vzdělávání, vědy, kultury, sportu, mládeže a komunikací v rámci UNESCO, OECD a dalších mezinárodních organizací, například Evropské unie a Rady Evropy, za účelem výměny informací a realizace společných programů činnosti.

Článek 23

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Každá ze stran zajistí ochranu práv duševního vlastnictví ve vztahu ke všem materiálům, které vzniknou v rámci plnění tohoto programu spolupráce, a to v souladu s právními předpisy platnými v jejím státě.

2. Žádná se stran neposkytne jakoukoli komerčně cennou důvěrnou informaci, kterou získá v rámci plnění tohoto programu spolupráce, třetí straně bez předchozího písemného svolení druhé strany. Toto ustanovení se vztahuje jak na informace, jejichž původcem je výhradně druhá strana, tak na informace získané během realizace společných aktivit.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Strany si budou na základě ustanovení tohoto programu spolupráce vyměňovat pouze osoby, které mají dobrou znalost jazyka státu přijímající strany nebo anglického jazyka.

Článek 25

Veškeré aktivity realizované kteroukoli ze stran podle tohoto programu spolupráce se budou uskutečňovat v souladu s příslušnými platnými vnitrostátními právními předpisy a postupy této strany.

Článek 26

Jakékoli rozpory, které mohou v souvislosti s interpretací nebo realizací tohoto programu spolupráce vyvstat během jeho plnění, budou urovnány smírně jednáním stran diplomatickou cestou.

Článek 27

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu spolupráce budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností a dalších disponibilních zdrojů stran.

Článek 28

Tento program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 29

Připojená příloha obsahující všeobecné a finanční podmínky výměn podle tohoto programu spolupráce je nedílnou součástí tohoto programu spolupráce.

Článek 30

Strany pověřují realizací tohoto programu spolupráce své příslušné orgány.

Článek 31

Tento program spolupráce může být doplňován nebo měněn vzájemnou dohodou stran. Doplnění nebo změny musí být stanoveny písemně.

Článek 32

Tento program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2019, pokud kterákoli ze stran nepředloží druhé straně písemnou výpověď, která jeho platnost ukončí před tímto datem. V takovém případě bude platnost programu spolupráce ukončena po uplynutí šesti měsíců od data doručení výpovědi druhé straně.

Platnost programu spolupráce může být prodloužena na základě vzájemného písemného souhlasu o jeden další rok.

Ukončení platnosti tohoto programu spolupráce nebude mít vliv na dokončení probíhajících aktivit, které byly započaty v době jeho platnosti, pokud se strany nedohodnou jinak.


Dáno v Jeruzalémě dne 22. května 2016, což odpovídá 14. dni měsíce lyar 5776 židovského kalendáře, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž každé vyhotovení je stejně platné.

Za vládu České republiky
Mgr. Kateřina Valachové, Ph.D., v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Státu Izrael
Dore Gold v. r.
vrchní ředitel Ministerstva zahraničních věcí


PŘÍLOHA

A. Všeobecná a finanční ustanovení v oblasti školství

Článek A.1

1. Vysílající strana předloží přijímající straně nominaci svých kandidátů podle článku 7 tohoto programu spolupráce 60 dnů před navrženým datem výměny. Vysílající strana zároveň předloží dokumentaci kandidátů a sdělí očekávané datum příjezdu každého z kandidátů. Každá nominační složka bude obsahovat stručný životopis, který bude uvádět osobní údaje, údaje o specializaci, odborné kvalifikaci, akademických titulech a znalosti jazyků kandidáta/kandidátky, návrh programu pobytu, který bude specifikovat jeho délku a datum zahájení a pokud možno i zvací dopis vystavený příslušnou vysokou školou ve státě přijímající strany. Zvací dopis je možné odevzdat rovněž dodatečně, nejpozději však šest (6) týdnů před plánovaným zahájením pobytu.

2. Přijímající strana oznámí vysílající straně alespoň čtyři (4) týdny před navrženým datem zahájení každého pobytu, zda nominované kandidáty přijme.

3. Česká strana zajistí, aby bylo osobám přijatým na základě článku 7 tohoto programu spolupráce poskytnuto:

a) stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu;

b) zdarma ubytování hotelového typu;

c) úhrada výdajů za cesty po území svého státu v případě, že budou vyplývat z programu pobytu schváleného přijímající stranou.

4. Izraelská strana poskytne osobám přijatým na základě článku 7 tohoto programu spolupráce zdarma ubytování hotelového typu.

Článek A.2

1. Při nominaci kandidátů podle článků 12 a 13 tohoto programu spolupráce předloží česká strana izraelské straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, v němž bude zahájen daný akademický rok. Všechny dokumenty musí být vyhotoveny v hebrejském nebo anglickém jazyce nebo k nim musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků.

2. Při nominaci kandidátů podle článků 12 a 13 tohoto programu spolupráce předloží izraelská strana české straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 31. března kalendářního roku, v němž bude zahájen daný akademický rok. Všechny dokumenty musí být vyhotoveny v českém, anglickém nebo francouzském jazyce nebo k nim musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků.

3. Přijímající strana oznámí vysílající straně nejpozději do 30. června každého roku, zda byli nominovaní kandidáti přijati.

Článek A.3

1. Česká strana zajistí, aby bylo účastníkům jazykových kurzů přijatým na základě článku 12 tohoto programu spolupráce zdarma poskytnuto stravování a ubytování po dobu trvání kurzu a uhrazeno zápisné a výdaje za případné exkurze pořádané v rámci letního jazykového kurzu.

2. Izraelská strana poskytne účastníkům letních jazykových kurzů ULPAN přijatým na základě článku 12 tohoto programu spolupráce strana zdarma výuku, ubytování a zdravotní pojištění.

Článek A.4

1. Česká strana zajistí, aby bylo osobám přijatým ke studijním a výzkumným pobytům na základě článku 13 tohoto programu spolupráce poskytnuto:

a) bezplatné studium/možnost provádění výzkumu;

b) stipendium v souladu s platnými právními předpisy České republiky, jehož výše činí nejméně 9000,- Kč na měsíc;

c) možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských kolejích a menzách za stejných podmínek, jako mají občané České republiky.

2. Izraelská strana zveřejňuje podmínky platné pro osoby přijaté ke specializačnímu studiu na základě článku 13 tohoto programu spolupráce na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mfa.qov.il.

Článek A.5

Česká strana zajistí, aby byly jejím kandidátům vyslaným do Státu Izrael na základě článků 7, 12 a 13 tohoto programu spolupráce uhrazeny výdaje za mezinárodní dopravu do místa určení ve Státu Izrael a zpět za předpokladu, že jsou kandidáti v době úhrady mezinárodní dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu na veřejné vysoké škole v České republice.

Článek A.6

Pokud ustanovení tohoto programu spolupráce a jeho přílohy nestanoví jinak, strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných na základě tohoto programu spolupráce na dobu jejich pobytu ve státě přijímající strany včetně pojištění nákladů repatriace, v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající strany.

B. Všeobecná a finanční ustanovení v oblasti kultury

Článek B.1

1. Vysílající strana předloží návrhy na výměnu specialistů podle příslušných článků tohoto Programu spolupráce přijímací straně nejméně dva měsíce před zahájením navrhovaného pobytu, nebo s takovým předstihem, který umožní okolnosti

2. Přijímací strana potvrdí přijetí návrhu do jednoho měsíce od jeho předložení nebo tak brzy, jak to okolnosti umožní.

3. Informace o příjezdu jednotlivců přijatých na základě tohoto Programu spolupráce (přesné datum příjezdu, způsob dopravy) budou sděleny přijímající straně nejpozději tři týdny před příjezdem.v

Článek B.2

Finanční ustanovení, pokud nebudou dohodnuty zvláštní podmínky, jsou upravena na základě reciprocity, a to:

1. Vysílající strana zajistí, aby byly uhrazeny náklady na cestu svých delegací, jednotlivců a zástupců a rovněž zajistí, aby byla poskytnuta doprava odborného vybavení a exponátů tam i zpět;

2. Přijímající strana zajistí, aby byla poskytnuta úhrada nákladů na ubytování ve svém státě, a zajistí, aby byly uhrazeny další náklady (jako doprava a per diem) v souladu s platnými právními předpisy svého státu.

Článek B.3

Strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných do státu druhé strany na základě tohoto Programu spolupráce na dobu jejich pobytu ve státě přijímající strany, včetně pojištění nákladů repatriace, v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající strany.

Přesunout nahoru