Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu

Datum vyhlášení 13.01.2016
Uzavření smlouvy 29.01.2015
Platnost od 29.01.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. ledna 2015 byla v Káthmándú podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda o spolupráci

mezi

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky

a

Ministerstvem financí vlády Nepálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo financí vlády Nepálu (dále jen „Strany“);

Přejíce si dále posilovat á rozvíjet spolupráci mezi Stranami s cílem vytvořit příznivé podmínky pro podporu aktivit českých a nepálských společností na trzích obou států,

Vědomy si potřeby adekvátního právního rámce česko-nepálských vztahů v souladu se zákony a předpisy platnými v obou jednotlivých zemích;

Přesvědčeny, že tato Dohoda přispěje k dalšímu rozvoji spolupráce mezi Českou republikou a Nepálem,

Se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou povzbuzovat hospodářské vztahy mezi oběma státy a iniciativy přispívající k rozvoji průmyslové spolupráce a investic.

Článek 2

Strany budou v oblasti své činnosti:

1. vzájemně si vyměňovat informace o hospodářském rozvoji, předpovědích a strategiích a o rozvoji vzájemné spolupráce v obchodní a hospodářské oblasti v České republice a Nepálu,

2. podporovat spolupráci a partnerství mezi společnostmi z obou států,

3. povzbuzovat projekty společného zájmu a spolupráce,

4. vyměňovat si statistická data a analýzy o vzájemné výměně zboží,

5. informovat se navzájem o příležitostech týkajících se veletrhů, výstav, obchodních misí a dalších propagačních aktivit, a

6. podporovat spolupráci v dalších oblastech, které mohou být vzájemně dohodnuty.

Článek 3

Strany budou provádět aktivity uvedené v článku 2 prostřednictvím běžných kontaktů na pracovní úrovni, výměnou příslušných materiálů a v rámci setkání česko-nepálského Smíšeného výboru ustaveného podle článku 4 této Dohody.

Článek 4

1. Za účelem provádění této Dohody se ustavuje Smíšený Výbor (dále jen „Výbor“) složený ze zástupců Stran. Spolupředsedy Výboru budou náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a státní tajemník Ministerstva financí vlády Nepálu, nebo jejich pověření zástupci.

2. Výbor může dle potřeby zahrnovat zástupce ostatních ministerstev, institucí jakož i významné zástupce podnikatelů obou států s cílem napomoci provádění této Dohody.

3. Výbor může zřídit specializované pracovní skupiny k projednání konkrétních otázek společného zájmu.

4. Výbor se bude setkávat dle potřeby, střídavě v České republice a v Nepálu, v termínech dle vzájemné dohody jeho spolupředsedů. Předběžný program bude vyměněn nejméně měsíc před termínem setkání.

5. V rámci zákonů a předpisů platných v obou státech budou činnosti Výboru zahrnovat:

a) výměnu informací a názorů na makroekonomické otázky obou států;

b) identifikaci vhodných opatření a možností posílení bilaterální hospodářské spolupráce;

c) podporu hospodářské a průmyslové spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami z obou států, včetně kontaktů mezi malými a středními podniky;

d) otázky vyvstávající ve spojitosti s obchodními a investičními aktivitami.

Článek 5

Ustanovení této Dohody se použijí, aniž by byla dotčena práva a povinnosti Stran vyplývající z mezinárodních dohod, jejichž jsou stranami, a/nebo z jejich členství v mezinárodních organizacích, jako je členství České republiky v Evropské unii.

Článek 6

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti po dobu neurčitou. Každá ze Stran může ukončit platnost Dohody písemným oznámením druhé Straně. Dohoda pozbude platnosti po uplynutí jednoho měsíce po doručení takového oznámení.


Dáno v Káthmándú dne 29. ledna 2015, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě vyhotovení jsou stejně autentická.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Jan Mládek, CSc., v. r.
ministr

Za Ministerstvo financí České republiky
Ram Sharan Mahat v.r.
ministr

Přesunout nahoru