Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Datum vyhlášení 13.06.2016
Uzavření smlouvy 14.10.2015
Platnost od 01.07.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 14. října 2015 v Ženevě přijaty změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2016 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 14. října 2015

Pravidlo 9

Výrazy apod., kterých se nesmí použít

9.1 [Beze změny] Vymezení Mezinárodní přihláška nesmí obsahovat:

(i) výrazy nebo výkresy, které odporují dobrým mravům,

(ii) výrazy nebo výkresy, které se příčí veřejnému pořádku,

(iii) hanlivé údaje o výrobcích nebo postupech jakékoli jiné osoby než přihlašovatele nebo údaje o výhodách či platnosti přihlášek nebo patentů takové osoby (prostá srovnání s aktuálním stavem techniky nejsou sama o sobě hanlivá),

(iv) jakékoli prohlášení nebo jiné záležitosti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně bezvýznamné nebo nepotřebné.

9.2 Připomínka rozporu spředpisy

Přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán určený pro doplňkovou rešerši a Mezinárodní úřad mohou učinit připomínku, že mezinárodní přihláška není v souladu s pravidlem 9.1 a mohou přihlašovateli navrhnout, aby dobrovolně provedl příslušné opravy mezinárodní přihlášky. V takovém případě musí být o tomto návrhu informován přijímací úřad, příslušný orgán určený pro doplňkovou rešerši a Mezinárodní úřad, dle okolností.

9.3 [Beze změny] Odkaz na článek 21 (6)

„Hanlivé údaje“ uvedené v článku 21 (6) mají význam vymezený pravidlem 9.1 (iii).

Pravidlo 26bis

Oprava nebo přidání prioritního nároku

26bis.1 a 26bis.2 [Beze změny]

26bis. 3 Navrácení práva přednosti přijímacím úřadem

(a) až (e) [Beze změny]

(f) Přijímací úřad může vyžadovat, aby prohlášení nebo jiný důkaz podporující sdělení důvodů, uvedený v odstavci (b) (ii), byl podán ve lhůtě přiměřené okolnostem.

(g) [Beze změny]

(h) Přijímací úřad bez odkladu:

(i) [Beze změny] oznámí Mezinárodnímu úřadu přijetí žádosti podle odstavce (a);

(ii) [Beze změny] učiní rozhodnutí o žádosti;

(iii) sdělí přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu své rozhodnutí a kritéria pro navrácení práva přednosti, na nichž bylo rozhodnutí založeno;

(iv) s výhradou odstavce (h-bis) předá Mezinárodnímu úřadu všechny dokumenty přijaté od přihlašovatele, které se týkají žádosti dle odstavce (a) (včetně kopie samotné žádosti, uvedení důvodů zmíněného v odstavci (b)(ii) a prohlášení či jiného důkazu uvedeného v odstavci (f)).

(h-bis) Přijímací úřad na základě odůvodněné žádosti přihlašovatele nebo svého vlastního rozhodnutí nepředá dokumenty nebo jejich části, které obdržel v souvislosti se žádostí podle odstavce (a), pokud zjistí, že:

(i) tento dokument nebo jeho část zjevně neslouží k informování veřejnosti o mezinárodní přihlášce,

(ii) zveřejnění takového dokumentu či jeho části nebo veřejný přístup k nim by zjevně poškodily osobní či ekonomické zájmy jakékoli osoby, a

(iii) neexistuje převažující veřejný zájem, aby byl zajištěn přístup k tomuto dokumentu či jeho části.

Pokud se přijímací úřad rozhodne, že dokumenty nebo jejich části Mezinárodnímu úřadu nepředá, uvědomí o této skutečnosti Mezinárodní úřad.

(i) a (j) [Beze změny]

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1 [Beze změny]

48.2 Obsah

(a) [Beze změny]

(b) S výhradou odstavce (c) titulní stránka obsahuje:

(i) až (vi) [Beze změny]

(vii) kde je to použitelné, údaj, že zveřejněná mezinárodní přihláška obsahuje informace týkající se žádosti podle pravidla 26bis3 o navrácení práva přednosti a rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti,

(viii) [Zrušeno]

(c) až (k) [Beze změny]

(1) Mezinárodní úřad na základě odůvodněné žádosti přihlašovatele přijaté Mezinárodním úřadem před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění vynechá ze zveřejnění jakékoli informace, pokud zjistí, že:

(i) tyto informace zjevně neslouží k informování veřejnosti o mezinárodní přihlášce,

(ii) zveřejnění takových informací by zjevně poškodilo osobní a ekonomické zájmy jakékoli osoby, a

(iii) neexistuje převažující veřejný zájem, aby byl zajištěn přístup k těmto informacím.

Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně, pokud jde o způsob, jakým přihlašovatel uvede informace, jež jsou předmětem žádosti učiněné podle tohoto odstavce.

(m) Pokud si přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán určený pro doplňkovou rešerši nebo Mezinárodní úřad povšimne informací splňujících kritéria uvedená v odstavci (1), dotyčný úřad nebo orgán může přihlašovateli navrhnout, aby požádal o vynechání mezinárodního zveřejnění v souladu s odstavcem (1).

(n) Pokud Mezinárodní úřad vynechal z mezinárodního zveřejnění informace v souladu s odstavcem (1) a tyto informace jsou rovněž obsaženy ve spisu mezinárodní přihlášky uchovávaném přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem určeným pro doplňkovou rešerši nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, Mezinárodní úřad na tuto skutečnost příslušný orgán či úřad neprodleně upozorní.

48.3 až 48.6 [Beze změny]

Pravidlo 82quater

Prominutí zmeškání lhůt

82quater. 1 Prominutí zmeškání lhůt

(a) Každá zúčastněná strana je oprávněna předložit důkaz, že lhůta stanovená v prováděcím předpise ke splnění úkonu před přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem určeným pro doplňkovou rešerši, orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodním úřadem nebyla dodržena v důsledku války, revoluce, občanských nepokojů, stávky, přírodní pohromy, obecné nedostupnosti elektronických komunikačních služeb nebo jiného podobného důvodu v místě sídla zúčastněné strany, v místě jejího podnikání nebo pobytu, a že příslušný úkon byl proveden, co nejdříve to bylo rozumně možné.

(b) [Beze změny] Takový důkaz bude adresován úřadu, orgánu nebo případně Mezinárodnímu úřadu nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty příslušné v daném případě. Pokud budou tyto okolnosti prokázány ke spokojenosti adresáta, zmeškání lhůty bude prominuto.

(c) [Beze změny] Prominutí zmeškání nemusí být bráno v úvahu určeným nebo zvoleným úřadem, před kterým přihlašovatel v době rozhodnutí o prominutí zmeškání již provedl úkony stanovené v článku 22 nebo článku 39.

Pravidlo 92

Korespondence

92.1 [Beze změny]

92.2 Jazyky

(a) [Beze změny] S výhradou pravidel 55.1 a 55.3 a odstavce (b) tohoto pravidla musí být každý dopis nebo dokument předkládaný přihlašovatelem orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum ve stejném jazyce jako mezinárodní přihláška, které se týká. Pokud však byl předán podle pravidla 23.1 (b) nebo předložen podle pravidla 55.2 překlad mezinárodní přihlášky, použije se jazyk tohoto překladu.

(b) [Beze změny] Každý dopis přihlašovatele určený orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum může být v jiném jazyce, než je jazyk mezinárodní přihlášky, pokud uvedený orgán použití takového jazyka schválí.

(c) [Zůstává zrušeno]

(d) Každý dopis přihlašovatele určený Mezinárodnímu úřadu bude v angličtině, ve francouzštině nebo v jiném jazyce zveřejnění, který je povolen Administrativní směrnicí.

(e) [Beze změny] Každý dopis nebo oznámení Mezinárodního úřadu určené přihlašovateli nebo národnímu úřadu bude v angličtině nebo ve francouzštině.

92.3 a 92.4 [Beze změny]

Pravidlo 94

Přístup ke spisům

94.1 Přístup ke spisům uchovávaným Mezinárodním úřadem

(a) [Beze změny] Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné dodá Mezinárodní úřad proti zaplacení výloh kopie jakéhokoli dokumentu obsaženého v jeho spise.

(b) Mezinárodní úřad dodá na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou článku 38 a odstavců (d) až (g) kopie jakéhokoli dokumentu obsaženého v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) [Beze změny] Mezinárodní úřad dodá, pokud to požaduje zvolený úřad, jménem tohoto úřadu kopie zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu podle odstavce (b). Mezinárodní úřad ihned zveřejní podrobnosti takové žádosti ve Věstníku.

(d) Mezinárodní úřad neposkytne přístup k informacím obsaženým v jeho spise, které byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1), a k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise, který se týká žádosti podle uvedeného pravidla.

(e) Mezinárodní úřad na základě odůvodněné žádosti přihlašovatele neposkytne přístup k informacím obsaženým v jeho spise a k dokumentům obsaženým v jeho spise, které se týkají takové žádosti, pokud zjistí, že:

(i) tyto informace zjevně neslouží k informování veřejnosti o mezinárodní přihlášce,

(ii) veřejný přístup k takovým informacím by zjevně poškodil osobní a ekonomické zájmy jakékoli osoby, a

(iii) neexistuje převažující veřejný zájem, aby byl zajištěn přístup k těmto informacím.

Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně, pokud jde o způsob, jakým přihlašovatel uvede informace, jež jsou předmětem žádosti učiněné podle tohoto odstavce.

(f) Pokud mezinárodní úřad vynechal z veřejného přístupu informace podle odstavce (d) či (e) a pokud jsou tyto informace rovněž obsaženy v jeho spise mezinárodní přihlášky uchovávaném přijímacím úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši, orgánem určeným pro doplňkovou rešerši nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, Mezinárodní úřad na tuto skutečnost příslušný orgán či úřad neprodleně upozorní.

(g) Mezinárodní úřad neposkytne přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise, který byl připraven výhradně pro vnitřní potřeby Mezinárodního úřadu.

94.1 bis Přístup ke spisům uchovávaným přijímacím úřadem

(a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné může přijímací úřad poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(b) Přijímací úřad může na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou odstavce (c), poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) Přijímací úřad neposkytne přístup podle odstavce (b) k jakýmkoli informacím, ohledně nichž jej Mezinárodní úřad informoval, že dotyčné informace byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1) nebo z veřejného přístupu podle pravidla 94.1(d) či (e).

94.1 ter Přístup ke spisům uchovávaným orgánem pro mezinárodní rešerši

(a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné může orgán pro mezinárodní rešerši poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentu je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(b) Orgán pro mezinárodní rešerši může na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou odstavce (c), poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) Orgán pro mezinárodní rešerši neposkytne přístup podle odstavce (b) k jakýmkoli informacím, ohledně nichž jej Mezinárodní úřad informoval, že dotyčné informace byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1) nebo z veřejného přístupu podle pravidla 94.1(d) či (e).

(d) Odstavce (a) až (c) se použijí přiměřeně pro orgán určený pro doplňkovou rešerši.

94.2 Přístup ke spisům uchovávaným orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

(a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné může orgán pro mezinárodní předběžný průzkum poskytnout přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum poskytne na žádost libovolného zvoleného úřadu, avšak nikoli před vyhotovením zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu a s výhradou odstavce (c), přístup k jakémukoli dokumentu obsaženému v jeho spise. Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(c) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum neposkytne přístup podle odstavce (b) k jakýmkoli informacím, ohledně nichž jej Mezinárodní úřad informoval, že dotyčné informace byly vynechány ze zveřejnění podle pravidla 48.2(1) nebo z veřejného přístupu podle pravidla 94. l(d) či (e).

94.2bis Přístup ke spisům uchovávaným určeným úřadem

Jestliže vnitrostátní právní předpisy platné pro určený úřad připouštějí přístup třetích osob ke spisu národní přihlášky, může tento úřad povolit přístup k jakémukoli dokumentu týkajícímu se mezinárodní přihlášky obsaženému v jeho spise, a to ve stejném rozsahu, jako připouštějí vnitrostátní právní předpisy pro přístup do spisu národní přihlášky, nikoli však před nejdřívějším z dat uvedených v článku 30(2)(a). Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

94.3 Přístup ke spisům uchovávaným zvoleným úřadem

Jestliže vnitrostátní právní předpisy platné pro zvolený úřad připouštějí přístup třetích osob ke spisu národní přihlášky, může tento úřad povolit přístup k jakémukoli dokumentu týkajícímu se mezinárodní přihlášky, včetně každého dokumentu týkajícího se mezinárodního předběžného průzkumu, obsaženému v jeho spise, a to ve stejném rozsahu, jako připouštějí vnitrostátní právní předpisy pro přístup do spisu národní přihlášky, nikoli však před nejdřívějším z dat uvedených v článku 30(2)(a). Za dodání kopií dokumentů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/ /2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/ /2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s., č. 63/2012 Sb. m. s., č. 101/ /2012 Sb. m. s., č. 34/2014 Sb. m. s. a č. 37/2015 Sb. m. s.

Přesunout nahoru