Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení

Datum vyhlášení 08.06.2016
Uzavření smlouvy 19.12.2011
Ratifikace Smlouvy 19.11.2015
Platnost od 14.04.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení1).

Jménem České republiky byl Opční protokol podepsán v New Yorku dne 30. dubna 2015.

S Opčním protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej dne 19. listopadu 2015 ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Opčního protokolu, dne 2. prosince 2015.

Česká republika učinila následující prohlášení, které bylo uloženo u depozitáře dne 20. května 2016:

„V souladu s čl. 12 odst. 1 Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení prohlašuje Česká republika, že uznává působnost Výboru pro práva dítěte k přijímání a projednání oznámení podle tohoto článku.“

Opční protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 19 dne 14. dubna 2014. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 2. března 2016.

Anglické znění Opčního protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení

Státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu,

majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech příslušníků lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

berouce na vědomí, že smluvní strany Úmluvy o právech dítěte (dále uváděné jako „Úmluva“) přiznávají práva v ní uvedená každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez diskriminace jakéhokoliv druhu bez jakéhokoliv rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu, majetku, postižení, rodu nebo jiného postavení dítěte či jeho rodičů nebo právních zástupců,

potvrzujíce, že všechna lidská práva a základní svobody jsou univerzální, nedělitelné, vzájemně závislé a provázané,

potvrzujíce také postavení dítěte jako právního subjektu a jako lidské bytosti s důstojností a rozvíjejícími se schopnostmi,

uznávajíce, že děti vzhledem ke svému zvláštnímu a závislému postavení mohou mít velké obtíže s využitím dostupných opravných prostředků v případě porušování svých práv,

majíce na zřeteli, že tento Protokol posílí a doplní vnitrostátní a regionální mechanismy umožňující dětem předkládat stížnosti na porušování jejich práv,

uznávajíce, že při uplatňování opravných prostředků v případě porušování práv dítěte musí být hlavním hlediskem nejlepší zájem dítěte a že postupy na všech úrovních v případě takových opravných prostředků musejí být přizpůsobeny dětem,

vyzývajíce smluvní strany, aby vytvořily příslušné vnitrostátní mechanismy umožňující dítěti, jehož práva byla porušena, přístup k účinným opravným prostředkům na vnitrostátní úrovni,

připomínajíce v tomto ohledu důležitou úlohu vnitrostátních lidskoprávních institucí a dalších příslušných specializovaných institucí pověřených prosazovat a chránit práva dítěte,

majíce na zřeteli, že pro posílení a doplnění těchto vnitrostátních mechanismů a k dalšímu zlepšení provádění Úmluvy a případně jejích opčních protokolů týkajících se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie a o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů by bylo vhodné pověřit Výbor pro práva dítěte (dále uváděný jako „Výbor“) funkcemi stanovenými tímto Protokolem,

se dohodly takto:

ČÁST I

Obecná ustanovení

Článek 1

Pravomoc Výboru pro práva dítěte

1. Každý stát, který je smluvní stranou tohoto Protokolu, přiznává Výboru pravomoci stanovené tímto Protokolem.

2. Výbor neuplatňuje své pravomoci vůči státu, který je smluvní stranou tohoto Protokolu, v záležitostech týkajících se porušování práv stanovených dokumentem, jehož smluvní stranou dotčený stát není.

3. Výbor nepřijímá oznámení týkající se státu, který není smluvní stranou tohoto Protokolu.

Článek 2

Obecné zásady výkonu funkcí Výboru

Při výkonu funkcí, které jsou Výboru svěřeny tímto Protokolem, se Výbor řídí zásadou nejlepšího zájmu dítěte. Bere do úvahy rovněž práva a názory dítěte a přisuzuje názorům dítěte odpovídající váhu podle věku a stupně zralosti dítěte.

Článek 3

Jednací řád

1. Výbor přijme jednací řád, kterým se bude řídit při výkonu funkcí, které mu jsou svěřeny tímto Protokolem. Vezme přitom do úvahy zejména článek 2 tohoto Protokolu, aby byl zajištěn postup přizpůsobený dětem.

2. Výbor začlení do svého jednacího řádu záruky, aby dítě nebylo manipulováno osobami jednajícími jeho jménem, a může odmítnout projednat jakékoliv oznámení, o němž se domnívá, že není v nejlepším zájmu dítěte.

Článek 4

Ochranná opatření

1. Smluvní strana přijme veškerá potřebná opatření, aby lidská práva osob v její jurisdikci nebyla porušována a aby s těmito osobami nebylo špatně zacházeno či aby nebyly zastrašovány z důvodu, že komunikují či spolupracují s Výborem podle tohoto Protokolu.

2. Totožnost jakékoliv dotčené osoby či skupiny osob nebude bez jejich výslovného souhlasu zveřejněna.

ČÁST II

Postup předkládání oznámení

Článek 5

Individuální oznámení

1. Oznámení mohou být předkládána jednotlivci či skupinou jednotlivců nebo jménem jednotlivců či skupiny jednotlivců v jurisdikci smluvního státu, kteří tvrdí, že tento smluvní stát porušil vůči nim některé z práv uvedených v jakémkoliv z následujících dokumentů, jejichž je tento stát smluvní stranou:

a) Úmluva;

b) její Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie;

c) její Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.

2. Oznámení může být předloženo jménem jednotlivců či skupiny jednotlivců pouze s jejich svolením s výjimkou případu, kdy předkladatel může prokázat, že jedná jejich jménem i bez takového svolení.

Článek 6

Předběžná opatření

1. Po obdržení oznámení a před rozhodnutím ve věci může Výbor kdykoliv předat dotčené smluvní straně k bezodkladnému posouzení žádost, aby tato smluvní strana přijala předběžná opatření nezbytná za výjimečných okolností k tomu, aby se předešlo možným nenapravitelným škodám způsobeným oběti či obětem uvedeného porušování práv.

2. Výkon pravomoci svěřené Výboru odstavcem 1 tohoto článku nemá vliv na rozhodnutí o přijatelnosti oznámení či rozhodnutí ve věci.

Článek 7

Přijatelnost

Výbor považuje oznámení za nepřijatelné v případě, že:

a) oznámení je anonymní;

b) oznámení není předloženo písemně;

c) oznámení je zneužitím práva překládat taková oznámení či není slučitelné s ustanoveními Úmluvy a/nebo jejích opčních protokolů;

d) stejná otázka již byla Výborem přezkoumána či byla nebo je přezkoumávána podle jiného mezinárodního vyšetřovacího či smírčího postupu;

e) všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky nebyly vyčerpány. Toto pravidlo se neuplatňuje, pokud trvání použití opravných prostředků přesahuje přiměřené lhůty nebo pokud je málo pravděpodobné, že jím lze dosáhnout skutečné nápravy;

f) oznámení je zjevně neopodstatněné či nedostatečně odůvodněné;

g) ke skutečnostem, které jsou předmětem oznámení, došlo přede dnem vstupu tohoto Protokolu v platnost pro uvedenou smluvní stranu s výjimkou případu, kdy tyto skutečnosti po tomto dni pokračovaly;

h) oznámení nebylo předloženo ve lhůtě jednoho roku po vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků s výjimkou případů, kdy jeho předkladatel může prokázat, že oznámení nebylo možné v dané lhůtě předložit.

Článek 8

Sdělení oznámení

1. Výbor sdělí důvěrně a bez zbytečného odkladu dotčené smluvní straně veškerá oznámení, která mu byla podle tohoto Protokolu doručena, pokud je nepovažuje za nepřijatelná a netýkající se uvedené smluvní strany.

2. Smluvní strana předloží Výboru písemně svá vysvětlení či prohlášení upřesňující záležitost a uvádějící případná opatření k nápravě, která přijala. Smluvní strana předloží svou odpověď bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě šesti měsíců.

Článek 9

Smírné řešení

1. Výbor nabídne své služby dotčeným stranám, aby dosáhly smírného řešení věci v souladu s povinnostmi obsaženými v Úmluvě či v jejích opčních protokolech.

2. Dohoda o smírném řešení dosažená pod patronací Výboru ukončuje projednávání oznámení předloženého podle tohoto Protokolu.

Článek 10

Projednání oznámení

1. Výbor projedná oznámení, která mu byla zaslána podle tohoto Protokolu bez zbytečného odkladu s přihlédnutím ke všem jemu předloženým dokumentům s tím, že tyto dokumenty budou předány dotčeným stranám.

2. Výbor projednává oznámení, která mu byla zaslána podle tohoto Protokolu, na neveřejných zasedáních.

3. Pokud Výbor požádal o předběžná opatření, urychlí projednání oznámení.

4. Pokud Výbor přezkoumává oznámení o porušování hospodářských, sociálních či kulturních práv, vyhodnocuje přiměřenost opatření přijatých smluvní stranou podle článku 4 Úmluvy. Bere přitom do úvahy, že smluvní strana může přijímat různá politická opatření k uplatnění hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v Úmluvě.

5. Po projednání oznámení předá Výbor neprodleně dotčeným stranám svá stanoviska k oznámení společně se svými případnými doporučeními.

Článek 11

Následná opatření

1. Smluvní strana věnuje náležitou pozornost názorům a případným doporučením Výboru a zašle mu písemnou odpověď s informacemi o veškerých opatřeních přijatých či zamýšlených v souvislosti s názory a doporučeními Výboru. Smluvní strana zašle svou odpověď bez zbytečného odkladu ve lhůtě šesti měsíců.

2. Výbor může vyzvat smluvní stranu, aby mu předložila další informace o jakýchkoliv opatřeních přijatých na základě názorů či doporučení Výboru nebo o plnění případné dohody o smírném řešení a, pokud to Výbor uzná za vhodné, vyzve smluvní stranu, aby takové informace zařadila do svých dalších zpráv předkládaných podle článku 44 Úmluvy, případně článku 12 Opčního protokolu týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie či článku 8 Opčního protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.

Článek 12

Mezistátní oznámení

1. Každá smluvní strana tohoto Protokolu může kdykoliv prohlásit, že uznává pravomoc Výboru k přijímání a projednání oznámení, v nichž kterákoliv smluvní strana tvrdí, že jiná smluvní strana neplní své povinnosti plynoucí z některé z následujících smluv, jichž je tento stát smluvní stranou:

a) Úmluva;

b) její Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie;

c) její Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.

2. Výbor nepřijímá oznámení týkající se smluvní strany, která takové prohlášení neučinila, či oznámení od smluvní strany, která takové prohlášení neučinila.

3. Výbor nabídne své služby dotčeným smluvním stranám k dosažení smírného řešení věci při dodržování povinností obsažených v Úmluvě a jejích opčních protokolech.

4. Smluvní strany uloží prohlášení učiněné podle odstavce 1 tohoto článku u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který jeho kopii zašle ostatním smluvním stranám. Prohlášení může být kdykoliv odvoláno oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi. Takové stažení není na újmu projednání jakékoliv otázky, která je předmětem oznámení již předaného podle tohoto článku. Žádné další oznámení smluvní strany nebude podle tohoto článku přijato poté, co generální tajemník obdržel oznámení o stažení prohlášení, pokud dotčený smluvní stát neučiní nové prohlášení.

ČÁST III

Vyšetřovací řízení

Článek 13

Vyšetřovací řízení v případě závažných či systematických porušování

1. Jestliže Výbor obdrží spolehlivé informace, že některá smluvní strana závažným způsobem či systematicky porušuje práva obsažená v Úmluvě, jejím Opčním protokolu týkajícím se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie či v jejím Opčním protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, vyzve tuto smluvní stranu ke spolupráci při přezkoumání těchto informací a k neprodlenému předložení připomínek k těmto informacím.

2. Výbor může s ohledem na případné připomínky dotčené smluvní strany, jakož i na jakékoliv jiné spolehlivé informace, které má k dispozici, pověřit jednoho či více svých členů, aby provedli vyšetřování a s jeho výsledky Výbor neprodleně seznámili. Vyšetřování může v odůvodněných případech, a pokud k tomu smluvní strana dá souhlas, zahrnovat návštěvu na území takového státu.

3. Vyšetřování probíhá důvěrně a ve všech fázích postupu se vyhledává spolupráce smluvní strany.

4. Po prostudování zjištění takového vyšetřování je Výbor neprodleně sdělí dotčené smluvní straně, společně s případnými připomínkami a doporučeními.

5. Bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do šesti měsíců po obdržení takových zjištění, připomínek a doporučení Výboru, předloží dotčená smluvní strana Výboru své připomínky.

6. Po ukončení vyšetřovacího řízení prováděného podle odstavce 2 tohoto článku se může Výbor po konzultacích s dotčenou smluvní stranou rozhodnout začlenit shrnutí výsledků řízení do své zprávy připravované podle článku 16 tohoto Protokolu.

7. Každá smluvní strana může v okamžiku podpisu tohoto Protokolu, jeho ratifikace nebo přistoupení k němu prohlásit, že neuznává působnost Výboru uvedenou v tomto článku ohledně práv uvedených v některé nebo ve všech smlouvách uvedených v odstavci 1.

8. Každá smluvní strana, která učinila prohlášení uvedené v odstavci 7 tohoto článku, může kdykoliv toto prohlášení odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Článek 14

Následná opatření k vyšetřovacímu řízení

1. Výbor může v případě nutnosti po uplynutí lhůty šesti měsíců uvedené v článku 13 odstavec 5 vyzvat dotčenou smluvní stranu, aby jej informovala o opatřeních přijatých či zamýšlených v návaznosti na vyšetřování vedené podle článku 13 tohoto Protokolu.

2. Výbor může vyzvat smluvní stranu, aby mu předložila další informace o jakýchkoliv opatřeních přijatých v návaznosti na vyšetřování vedené podle článku 13 a, pokud to Výbor uzná za vhodné, vyzvat tuto smluvní stranu, aby takové informace a zařadila do dalších zpráv, které předloží podle článku 44 Úmluvy, případně článku 12 jejího Opčního protokolu týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie či článku 8 jejího Opčního protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.

ČÁST IV

Závěrečná ustanovení

Článek 15

Mezinárodní pomoc a spolupráce

1. Výbor může se souhlasem dotčené smluvní strany předat specializovaným institucím, fondům a programům Organizace spojených národů a jiným příslušným orgánům své připomínky či doporučení týkající se oznámení a vyšetřování a naznačující potřebu technické rady nebo pomoci, společně s případnými komentáři a návrhy smluvní strany ohledně těchto připomínek či doporučení.

2. Výbor může rovněž se souhlasem dotčené smluvní strany doporučit pozornosti těchto orgánů jakoukoliv záležitost vyplývající z oznámení projednaného podle tohoto Protokolu, která by jim mohla pomoci, každému v oblasti jeho kompetencí, vyslovit se ke vhodnosti mezinárodních opatření, která by napomohla smluvním stranám dosáhnout pokroku při uplatňování práv přiznaných v Úmluvě nebo v jejích opčních protokolech.

Článek 16

Zpráva Valnému shromáždění

Výbor zahrne do zprávy, kterou předkládá každé dva roky Valnému shromáždění podle odstavce 5 článku 44 Úmluvy, shrnutí své činnosti podle tohoto Protokolu.

Článek 17

Šíření Opčního protokolu a informací o něm

Každá smluvní strana se zavazuje seznamovat širokou veřejnost s tímto Protokolem a šířit ho, jakož i usnadňovat jak dospělým, tak i dětem, včetně osob s postižením, přístup k informacím o stanoviscích a doporučeních Výboru, zejména s ohledem na záležitosti týkající se smluvní strany, a to vhodným a aktivním způsobem a všemi dostupnými formami.

Článek 18

Podpis, ratifikace a přístup

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu všem státům, které podepsaly nebo ratifikovaly Úmluvu či některý z jejích prvních dvou opčních protokolů nebo k nim přistoupily.

2. Tento Protokol podléhá ratifikaci jakéhokoli státu, který ratifikoval Úmluvu či některý z jejích prvních dvou opčních protokolů, nebo k nim přistoupil. Ratifikační listiny nebo listiny o přístupu se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

3. Tento Protokol je otevřený k přístupu každému státu, který ratifikoval Úmluvu či některý z jejích prvních dvou opčních protokolů, nebo který k nim přistoupil.

4. Přístup se provádí uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka.

Článek 19

Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstoupí v platnost tři měsíce po uložení desáté ratifikační listiny či listiny o přístupu.

2. Pro každý stát, který tento Protokol ratifikoval nebo k němu přistoupil po uložení desáté ratifikační listiny či listiny o přístupu, vstoupí tento Protokol v platnost tři měsíce po uložení jeho ratifikační listiny či listiny o přístupu.

Článek 20

Porušení po vstupu v platnost

1. Výbor je příslušný projednávat pouze porušení jakéhokoliv z práv přiznaného v Úmluvě nebo v některém z jejích prvních dvou opčních protokolů, ke kterým došlo ze strany smluvní strany po vstupu tohoto Protokolu v platnost.

2. Pokud se některý stát stane smluvní stranou tohoto protokolu až po jeho vstupu v platnost, pak se jeho povinnosti vůči Výboru týkají pouze těch porušení práv přiznaných v Úmluvě nebo v některém z jejích prvních dvou opčních protokolů, ke kterým došlo až po vstupu tohoto Protokolu v platnost pro dotčený stát.

Článek 21

Změny

1. Kterákoli smluvní strana může navrhnout změnu tohoto Protokolu a předložit ji generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Generální tajemník seznámí s jakýmikoliv navrženými změnami smluvní strany a požádá je, aby mu oznámily, zda souhlasí se svoláním setkání smluvních stran, na němž by tyto návrhy posoudily a rozhodly o nich. Pokud se do čtyř měsíců ode dne takového oznámení vysloví alespoň třetina smluvních stran pro takové setkání, svolá generální tajemník setkání pod záštitou Organizace spojených národů. Každou změnu přijatou dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran předloží generální tajemník ke schválení Valnému shromáždění, a poté k přijetí všem smluvním stranám.

2. Změna přijatá a schválená v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vstoupí v platnost třicátého dne po dni, kdy počet uložených listin o přijetí dosáhl dvou třetin počtu smluvních stran v den přijetí takové změny. Poté vstoupí změna v platnost pro každou smluvní stranu třicátého dne poté, co taková smluvní strana uložila svou listinu o přijetí. Změna je závazná pouze pro ty smluvní strany, které ji přijaly.

Článek 22

Vypovězení

1. Každá smluvní strana může tento Protokol kdykoliv vypovědět písemným oznámením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Vypovězení se stane účinným jeden rok po dni, kdy bylo oznámení přijato generálním tajemníkem.

2. Ustanovení tohoto Protokolu se budou nadále týkat všech oznámení předložených podle článků 5 či 12 či každého vyšetřování zahájeného podle článku 13 přede dnem, kdy vypovězení nabude účinnosti.

Článek 23

Depozitář a oznámení generálního tajemníka

1. Generální tajemník Organizace spojených národů je depozitářem tohoto Protokolu.

2. Generální tajemník informuje všechny státy:

a) o podpisech, ratifikacích a přístupech podle tohoto protokolu;

b) o dni vstupu tohoto Protokolu v platnost a o všech změnách přijatých podle článku 21;

c) o každém vypovězení podle článku 22.

Článek 24

Jazyky

1. Tento Protokol, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivech Organizace spojených národů.

2. Generální tajemník Organizace spojených národů poskytne ověřené kopie tohoto Protokolu všem státům.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o právech dítěte přijatá v New Yorku dne 20. listopadu 1989 byla vyhlášena pod č. 104/1991 Sb. a opravena pod č. 41/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru