Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference

Datum vyhlášení 16.05.2016
Uzavření smlouvy 11.02.2016
Platnost od 12.05.2016
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. února 2016 byla v Lyonu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 12. května 2016.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL

O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM

44. Evropské regionální konference

Česká republika (dále jen „hostitelská země“),

a

Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL (dále jen „ICPO-INTERPOL“ nebo „Organizace“),

(dále jen „smluvní strany“)

očekávajíce 44. Evropskou regionální konferenci, která se bude konat v Praze od 17. do 19. května 2016,

berouce v úvahu, že ICPO-INTERPOL je mezinárodní organizací řídící se mezinárodním právem veřejným, jejímž cílem je v souladu s její Ústavou zajistit a prohloubit co možná nej širší vzájemnou pomoc mezi všemi úřady kriminální policie v mezích stanovených právními předpisy existujícími v různých zemích a v duchu Všeobecné deklarace lidských práv, a vytvořit a rozvíjet všechny instituty, které mohou účinně přispět k předcházení a potlačování trestných činů stanovených zákony,

berouce v úvahu, že podle článku 3 Ústavy ICPO-INTERPOL je přísně zakázáno, aby Organizace prováděla jakékoli zásahy nebo činila kroky politické, vojenské, náboženské nebo rasové povahy,

berouce v úvahu, že podle článku 31 Ústavy ICPO-INTERPOL Organizace potřebuje trvalou a aktivní spolupráci svých členů, kteří by měli činit vše proto, aby se v rámci svých pravomocí, které jsou v souladu s právními předpisy jejich zemí, aktivně podíleli na činnosti Organizace,

berouce v úvahu také to, že podle článku 30 Ústavy ICPO-INTERPOL všichni členové Organizace činí vše proto, aby pomohli generálnímu tajemníku a personálu ICPO-INTERPOL ve výkonu jejich funkcí,

přesvědčeny o tom, že pro úspěšnou mezinárodní policejní spolupráci jsou nezbytné pevné záruky,

berouce v úvahu, že podle mezinárodních zvyklostí jsou mezinárodním organizacím řídícím se mezinárodním právem veřejným poskytovány záruky,

berouce v úvahu, že na území každé členské země může Organizace požívat záruk nezbytných k plnění svých úkolů ku prospěchu všech těchto zemí,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Předmět Dohody

ICPO-INTERPOL jsou poskytnuty na území hostitelské země výsady a imunity vymezené v této dohodě za účelem plnění úkolů definovaných v Ústavě ICPO-INTERPOL, zejména pak usnadňování mezinárodní policejní spolupráce a činnosti jejích subjektů, během 44. Evropské regionální konference konané v Praze, České republice, od 17. do 19. května 2016.

Článek 2

Vstup na území hostitelské země

Příslušné orgány hostitelské země umožní vstup na své území a jeho opuštění po dobu trvání 44. Evropské regionální konference:

a) zástupcům zemí účastnících se 44. Evropské regionální konference a jejich delegacím,

b) členům Výkonného výboru ICPO-INTERPOL a jejich delegacím,

c) členům personálu Generálního sekretariátu ICPO-INTERPOL,

d) členům Komise pro kontrolu datových souborů INTERPOLU a osobám vykonávajícím úřední povinnosti jejím jménem,

e) tlumočníkům a zapisovatelům najatým Generálním sekretariátem ICPO-INTERPOL,

f) poradcům Organizace,

g) pozorovatelům, odborníkům a jiným osobám pozvaným Organizací, aby se účastnili 44. Evropské regionální konference.

Příslušné orgány hostitelské země vydají v souladu s právními předpisy hostitelské země a právem Evropské unie bezplatně a bezodkladně víza nebo jiná vstupní či výjezdní povolení nezbytná pro osoby účastnící se 44. Evropské regionální konference.

Článek 3

VÝSADY A IMUNITY ORGANIZACE

Organizace bude požívat imunity vůči právním řízením a výkonu právních řízení, ledaže by se generální tajemník ICPO-INTERPOL této imunity v konkrétním případě výslovně vzdal na základě odůvodněné žádosti příslušných orgánů hostitelské země.

Článek 4

Nedotknutelnost archivů a komunikace

Je zaručena nedotknutelnost dokumentů a oficiální komunikace ICPO-INTERPOL.

Článek 5

DEVIZY

ICPO-INTERPOL může, aniž by podléhala jakékoliv finanční kontrole, finančním předpisům nebo moratoriím:

a) na území hostitelské země přijímat a držet finanční prostředky a devizy všeho druhu a disponovat účty ve všech měnách,

b) volně převádět finanční prostředky a devizy v rámci území hostitelské země a ze své centrály nebo jedné ze svých regionálních kanceláří do hostitelské země a zpět.

Článek 6

OSVOBOZENÍ OD CLA

Administrativní, technický a vědecký materiál poskytnutý ICPO-INTERPOL pro 44. Evropskou regionální konferenci, jakož i publikace ICPO-INTERPOL a další oficiální dokumenty nezbytné pro její práci a obvyklé dary předávané nebo přijímané generálním tajemníkem ICPO-INTERPOL a úředníky Organizace během 44. Evropské regionální konference jsou osvobozeny od platby dovozních a vývozních cel a daní.

Článek 7

VÝSADY A IMUNITY ÚČASTNÍKŮ

Hostitelská země poskytne všem účastníkům uvedeným v článku 2 na svém území po dobu konání 44. Evropské regionální konference a během jejich cesty do a z místa konání zasedání následující výsady a imunity v souvislosti s jejich oficiálními povinnostmi a jim svěřenými úkoly:

a) imunitu vůči zatčení a vazbě;

b) imunitu vůči právním řízením pro jednání učiněná při výkonu jejich úředních funkcí;

c) nedotknutelnost všech jejich oficiálních písemností a dokumentů

d) imunitu vůči zabavení osobních zavazadel.

Článek 8

Diplomatické výsady

Generálnímu tajemníku a členům Výkonného výboru ICPO-INTERPOL budou nad rámec výsad a imunit udělených článkem 7 přiznány výsady a imunity, které se obvykle udělují diplomatům.

Článek 9

VYUŽÍVÁNÍ IMUNIT

Výsady a imunity přiznané články 7 a 8 této dohody nejsou uděleny dotčeným osobám pro jejich osobní prospěch, ale v zájmu řádného fungování institutů ICPO-INTERPOL.

ICPO-INTERPOL a příslušné orgány v členských zemích Organizace vykonávají práva a povinnosti ohledně zřeknutí se imunity dotčených osob, vždy když by taková imunita bránila průchodu spravedlnosti a pokud se lze imunity vzdát, aniž by byly dotčeny zájmy Organizace.

Článek 10

ODPOVĚDNOST

Příslušné orgány hostitelské země odpovídají v souladu s právními předpisy hostitelské země a mezinárodním právem za škodu způsobenou ICPO-INTERPOL a osobám uvedeným v článku 2 účastnícím se Činnosti 44. Evropské regionální konference v souvislosti s jejich oficiální účastí.

Článek 11

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody bude řešen jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 12

OZNÁMENÍ

Tato dohoda podléhá schválení ICPO - INTERPOL a hostitelskou zemí. Obě strany si oznámí schválení této dohody, která vstoupí v platnost první den po obdržení druhého oznámení.

Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, uzavřeli tuto dohodu.

Dáno v Lyonu 11. února 2016 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.


Za Českou republiku

Marie Chatardová

mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky ve Francouské republice

Za Mezinárodní organizaci kriminální policie - INTERPOL

Olivier Fourès

ředitel právního odboru

Přesunout nahoru