Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Datum vyhlášení 18.04.2016
Uzavření smlouvy 26.11.2014
Platnost od 26.11.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. listopadu 2014 bylo v Dušanbe podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání

mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán, dále jen „strany“,

vědomy si užitečnosti mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy a potřeby upevnění vzájemných vztahů,

přejíce si vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj spolupráce na základě rovnosti a vědomy si potřeby odpovídajícího právního základu vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Strany budou v rozsahu jim svěřené působnosti vymezené platnými právními předpisy obou stran podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti s cílem posilovat zdravotnické systémy a přispívat ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel států obou stran.

Článek 2

Strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v těchto oblastech:

- fungování zdravotnických systémů,

- ochrana a podpora veřejného zdraví,

- zdravotnická vědecko-výzkumná činnost,

- léková politika,

- další oblasti spolupráce vzájemně dohodnuté stranami.

Článek 3

Vzájemná spolupráce stran v oblastech uvedených v článku 2 bude uskutečňována především formou:

- běžného pracovního styku,

- vzájemných návštěv vyšších úředních zástupců,

- zasílání odborných materiálů a dokumentů (publikací a studií),

- výměny zkušeností, informací a příkladů dobré praxe,

- další formou spolupráce vzájemně dohodnutou stranami.

Článek 4

Strany budou podle svých možností podporovat spolupráci a přímé kontakty mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi ve svých státech.

Článek 5

Tato dohoda bude prováděna v souladu s právními předpisy platnými na území obou stran.

Článek 6

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze stran však může dohodu kdykoliv písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost dohody skončí 6 (šest) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé straně.

3. Tato dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou stran. Tyto změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou. Změny této dohody vstoupí v platnost dnem jejich podpisu oběma stranami.


Dáno v Dušanbe dne 26. listopadu 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, tádžickém a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
David Kotris
náměstek ministra zdravotnictví České republiky pro ekonomiku a přímo řízené organizace

Za Ministerstvo zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán
Nusratullo Salimzoda
ministr zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán

Přesunout nahoru