Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 18.04.2016
Uzavření smlouvy 31.07.2014
Platnost od 02.03.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. července 2014 byla v Monaku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 29. února 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU A

MONACKÝM KNÍŽECTVÍM

O VÝMĚNĚ INFORMACÍ

V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Česká republika a Monacké knížectví, přejíce si usnadnit výměnu informací v daňových záležitostech, se dohodly takto.

Článek 1

Předmět a rozsah Dohody

Příslušné orgány smluvních stran poskytnou pomoc prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na něž se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro zjištění, stanovení a vybírání těchto daní, pro zabezpečení úhrady daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo pro trestní stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanoveními této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, vyplývající osobám z právních předpisů nebo správních postupů dožádané strany, se použijí, pokud neoprávněně nezabraňují a nezdržují efektivní výměnu informací.

Článek 2

Působnost

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nemají k dispozici její orgány, nebo které nejsou k dispozici nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní působnosti.

Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

1. Daně, které podléhají této Dohodě, jsou:

a) v České republice:

i. daň z příjmů fyzických osob,

ii. daň z příjmů právnických osob,

iii. daň z nemovitostí.

b) v Monackém knížectví:

i. daň ze zisku z obchodního příjmu ukládaná fyzickým osobám,

ii. daň ze zisku ukládaná právnickým osobám,

iii. daň dědická,

iv. daň darovací,

v. daň z převodu nemovitostí.

2. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv stejné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv v zásadě podobné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo změněny vzájemnou dohodou smluvních stran formou výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny daňového systému a opatření související se získáváním informací, na které se Dohoda vztahuje.

Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely této Dohody, pokud není definováno jinak, se výrazem:

a) „smluvní strana“ rozumí podle souvislosti Česká republika nebo Monacké knížectví;

b) „příslušný orgán“ rozumí:

i. v případě Monackého knížectví ministr financí a ekonomiky nebo zplnomocněný zástupce ministra;

ii. v případě České republiky ministr financí nebo zplnomocněný zástupce ministra;

c) „osoba“ rozumí fyzická osoba, společnost a jakékoliv jiné sdružení osob;

d) „společnost“ rozumí jakákoliv právnická osoba nebo jakákoli entita považovaná pro účely zdanění za právnickou osobu;

e) „veřejně obchodovatelná společnost“ rozumí společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost snadno nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány „veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

f) „základní třída akcií“ rozumí třída nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;

g) „uznávaná burza“ rozumí jakákoliv burza, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran;

h) „kolektivní investiční fond nebo program“ rozumí jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na právní formu. Výrazem „kolektivní investiční fond nebo program“ se rozumí kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost snadno nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může „veřejnost“ snadno nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu, není-li tento nákup, prodej nebo zpětný odkup implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

i) „daň“ rozumí jakákoliv daň, na kterou se Dohoda vztahuje;

j) „dožadující strana“ rozumí smluvní strana dožadující informace;

k) „dožádaná strana“ rozumí smluvní strana, která je dožádána o poskytnutí informací;

l) „opatření pro získání informací“ rozumí zákony a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout dožadované informace;

m) „informace“ rozumí skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;

n) „daňové trestné činy“ rozumí daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, které může být předmětem trestního stíhání podle trestního práva dožadující strany;

o) „trestní právo“ rozumí všechny trestně právní předpisy podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pokud jde o provádění této Dohody v určité době některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, který má podle v té době platných právních předpisů této smluvní strany pro daňové účely, na které se Dohoda vztahuje, přičemž význam podle účinných daňových právních předpisů této smluvní strany bude mít přednost před významem přisuzovaným výrazu podle jiných právních předpisů této smluvní strany.

Článek 5

Výměna informací na základě žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda by jednání, které je vyšetřováno, bylo považováno za trestný čin podle právních předpisů dožádané strany, pokud by k němu došlo v dožádané straně.

2. Jestliže informace, které má příslušný orgán dožádané strany k dispozici, neumožňují vyhovět žádosti o informace, přijme tato smluvní strana veškerá potřebná opatření pro zjištění předmětných informací tak, aby zajistila dožadující straně požadovanou informaci, bez ohledu na to, že dožádaná strana nepotřebuje tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Na zvláštní žádost příslušného orgánu dožadující strany poskytne příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě svědeckých výpovědí a ověřených kopií prvopisů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 Dohody měly oprávnění získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající na základě zastoupení nebo zmocnění či pověření včetně svěřenských správců;

b) informace týkající se vlastnictví společností, sdružení, trustů, nadací, „Anstalten“ a jiných osob, v rozsahu ustanovení článku 2, informací týkajících se vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví; v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích a příjemcích; a v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a příjemcích. Kromě toho, tato Dohoda nevytváří závazek smluvních stran získat nebo poskytnout informace týkající se vlastnictví veřejně obchodovatelných společností nebo veřejných kolektivních investičních fondů nebo programů, pokud tyto informace nelze získat bez nepřiměřených obtíží.

5. Příslušný orgán dožadující strany předloží následující náležitosti příslušnému orgánu dožádané strany, aby prokázal předpokládaný význam informací v žádosti:

a) totožnost osoby, u které je prováděno šetření či jiný postup při správě daní;

b) druh dožadované informace včetně formy, ve které si dožadující strana přeje informaci od dožádané strany obdržet;

c) období, za které je informace dožadována;

d) daňový účel, pro který je informace dožadována;

e) důvody, pro které se domnívá, že dožádaná strana má dožadovanou informaci k dispozici nebo je v držení či pod kontrolou osoby podléhající působnosti dožádané strany;

f) v rozsahu, ve kterém jsou známé, jméno a adresu nebo název a sídlo každé osoby, o níž se domnívá, že má dožadovanou informaci k dispozici;

g) prohlášení, že žádost je v souladu správními předpisy a správními postupy dožadující strany, že pokud by dožadovaná informace byla v působnosti dožadující strany, byl by příslušný orgán dožadující strany schopen ji získat podle právních předpisů dožadující strany nebo obvyklým správním postupem, a že žádost je v souladu s touto Dohodou;

h) prohlášení, že dožadující strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které nelze získat bez nepřiměřených obtíží.

6. Příslušný orgán dožádané strany zašle dožadované informace co nejdříve. Není-li dožádaná strana schopna získat informaci, vyrozumí dožadující stranu do 90 dnů od přijetí žádosti.

Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

1. Smluvní strana může povolit vstup zástupcům příslušného orgánu smluvní strany na území první jmenované strany za účelem vyslechnutí daňového subjektu a prověření záznamů s předchozím písemným souhlasem dotčených osob v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Příslušný orgán druhé jmenované strany oznámí příslušnému orgánu první jmenované strany dobu a místo jednání s dotčenými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu smluvní strany může příslušný orgán druhé smluvní strany umožnit zástupcům příslušného orgánu první jmenované strany, aby se účastnili vymezené části daňového šetření u příslušného orgánu druhé jmenované strany.

3. Vyhoví-li žádosti podle odstavce 2, vyrozumí bezodkladně příslušný orgán smluvní strany provádějící šetření příslušný orgán druhé strany o době a místě šetření, o orgánu nebo úřední osobě pověřené k provádění šetření a o postupech a podmínkách vyžadovaných první jmenovanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí týkající se vedení daňového šetření přijímá strana provádějící šetření.

Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana není povinna získat nebo poskytnout informaci, kterou by dožadující strana nebyla schopna získat podle svých vnitrostátních právních předpisů pro účely provádění nebo prosazování vnitrostátních daňových právních předpisů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost učiněna v souladu s touto Dohodou nebo tehdy, pokud dožadující strana nevyužila všechny dostupné prostředky na svém území k tomu, aby informaci získala, s výjimkou těch prostředků, jejichž použití by vedlo ke vzniku neúměrných obtíží.

2. Ustanovení této Dohody nezavazují smluvní stranu poskytnout informaci, která by porušila jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup. Nicméně informace uvedené v čl. 5 odst. 4 se nepovažují za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňují kritéria tohoto odstavce.

3. Ustanovení této Dohody nezavazují smluvní stranu získat nebo poskytnout informace, které by odhalily důvěrnou komunikaci mezi klientem a advokátem, právním poradcem nebo jiným uznaným právním zástupcem, kde se taková komunikace uskutečnila:

a) pro účely zjištění nebo poskytnutí právní rady, nebo

b) pro účely existujícího nebo zamýšleného právního řízení.

4. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by zveřejnění této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem (základními principy/cíli společnosti/veřejnosti).

5. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že je napadena zákonnost nebo správnost daňové pohledávky, která je předmětem žádosti.

6. Dožádaná strana není povinna získat nebo poskytnout informaci, pokud by obdobnou informaci v kompetenci dožadující strany příslušný orgán dožadující strany nemohl získat podle svých právních předpisů nebo obvyklým správním postupem.

7. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže dožadující strana dožaduje informaci k provádění nebo prosazování ustanovení daňového zákona dožadující strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem dožadující strany nacházejícího se ve stejné situaci.

Článek 8

Zachovávání mlčenlivosti

Jakékoliv informace získané smluvními stranami podle této Dohody se považují za důvěrné a mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům smluvní strany, včetně soudů a správních orgánů, odpovědným za zjištění, stanovení nebo zabezpečení úhrady daní, anebo za vymáhání nebo za trestní stíhání, týkající se daní, na které se vztahuje tato Dohoda. Tyto osoby nebo orgány mohou takové informace použít pouze pro tyto účely. Tyto informace lze použít

během veřejného soudního řízení nebo v soudních rozhodnutích. Informace nesmí být bez písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany sděleny žádné jiné osobě, entitě, orgánu nebo jiné jurisdikci.

Článek 9

Náklady

Náklady vynaložené při poskytování pomoci uhradí dožádaná strana, pokud se příslušné orgány stran nedohodnou jinak.

Článek 10

Jazyk

Žádosti o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vyhotoví v anglickém jazyce. Francouzský nebo český jazyk se použije, pokud se na něm obě smluvní strany předem dohodnou.

Článek 11

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad Dohody, řeší záležitost příslušné orgány vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohody uvedené v odstavci 1 se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout na používaných postupech při použití článků 5 a 6.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou přímo projednávat možné rozpory za účelem dosažení dohody podle tohoto článku.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných formách řešení sporů.

Článek 12

Protokol

Připojený Protokol je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 13

Vstup v platnost

1. Smluvní strany si navzájem diplomatickou cestou písemně oznámí splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost datem pozdějšího z těchto oznámení.

2. Ustanovení této Dohody se budou uplatňovat:

a) pro daňové trestné činy datem vstupu v platnost; a

b) pro všechny ostatní záležitosti podle článku 1 datem vstupu v platnost, ale pouze ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím tímto datem nebo později a tam, kde není zdaňovací období, na všechny případy vzniklé k tomuto datu nebo po něm.

Článek 14

Ukončení platnosti

1. Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může ukončit platnost Dohody písemnou výpovědí oznámenou diplomatickou cestou. V takovém případě se Dohoda přestane v obou smluvních státech provádět po šesti měsících od data přijetí oznámení výpovědi smluvní stranou.

2. Pokud je Dohoda vypovězena, zůstávají smluvní strany vázány ustanoveními článku 8, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali Dohodu.

Dáno v originálních vyhotoveních v Monaku dne 31. července 2014 v českém, francouzském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozporů ve výkladu, je rozhodující anglický text.

Za Českou republiku
JUDr. Marie Chatardová v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Monackém knížectví

Za Jeho Jasnost knížete monackého
José Badia v.r.
ministr zahraničních věcí a spolupráce


PROTOKOL

K DOHODĚ

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

MONACKÝM KNÍŽECTVÍM

O VÝMĚNĚ INFORMACÍ

V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Tento protokol stanovuje záměry smluvních stran týkající se záležitostí uvedených v této Dohodě:

Náklady:

1. Podle článku 9 této Dohody náklady vzniklé při běžném uplatňování daňových právních předpisů dožádané strany uhradí dožádaná strana, pokud tyto náklady vyvstanou z důvodu odpovědi na žádost o informace. Běžné náklady zahrnují vnitrostátní správní náklady, méně významné externí náklady a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou dožadující stranou.

2. Přímé mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním pomoci uhradí dožadující strana. Příklady takových nákladů zahrnují, avšak nejsou limitovány následujícím výčtem:

a) přiměřené náklady za pořizování kopií dokumentů pro dožádanou stranu;

b) přiměřené náklady vynaložené v případě potřeby na služby expertů, tlumočníků a překladatelů;

c) přiměřené náklady za přepravu dokumentů dožadující straně;

d) přiměřené náklady na soudní řízení v přímé souvislosti s konkrétní žádostí o výměnu informací, včetně nákladů na služby externího právního zástupce nebo poradce; a

e) přiměřené náklady na získání svědeckých výpovědí.

3. Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EURO, příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán dožadující strany za účelem zjištění, zda chce dožadující strana pokračovat ve výměně informací v tomto konkrétním případě a zda uhradí příslušné náklady.

Škodlivá a omezující opatření:

4. Žádná ze smluvních stran nebude používat škodlivá nebo omezující opatření založená na škodlivých daňových praktikách vůči rezidentům nebo občanům každé ze smluvních stran po dobu platnosti a účinnosti této Dohody.

5. Škodlivá nebo omezující opatření založená na nekalých daňových praktikách j sou opatření používaná jednou smluvní stranou vůči rezidentům nebo občanům druhé smluvní strany za předpokladu, že:

a) druhá smluvní strana se nepodílí na efektivní výměně informací;

b) z důvodu nedostatečné transparentnosti v uplatňování právních předpisů, nařízení nebo správních postupů; nebo

c) na základě neexistence zdanění či pouze nominálního zdanění a jednoho z výše uvedených kritérií.

6. Bez omezení všeobecné platnosti článku 5 výraz škodlivá nebo omezující opatření zahrnuje:

a) zamítnutí slevy na dani, daňového odpočtu či osvobození od daně;

b) uložení daně, poplatku nebo cla;

c) zařazení na diskriminující seznam nebo jiná obdobná postupy či opatření;

d) požadavek na specifické dokumentační povinnosti.

Přesunout nahoru