Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 15/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických

Datum vyhlášení 04.04.2016
Uzavření smlouvy 14.01.2016
Platnost od 02.02.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. ledna 2016 v Praze a dne 2. února 2016 ve Stuttgartu byla podepsána Dohoda o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 2. února 2016.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Součástí Dohody jsou přílohy, do nichž lze nahlédnout na Ministerstvu obrany a Ministerstvu zahraničních věcí.


DOHODA O AKVIZICI A VZÁJEMNÉM POSKYTOVÁNÍ

SLUŽEB

(USA-CZE-02)

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

DOHODA O AKVIZICI A VZÁJEMNÉM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(USA-CZE-02)

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

Preambule

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojených států amerických (dále jen „smluvní strany“), ve snaze prohloubit vzájemnou operační součinnost, připravenost a efektivitu svých ozbrojených sil prostřednictvím rozšířené logistické spolupráce, se rozhodly uzavřít tuto dohodu o akvizici a vzájemném poskytování služeb (dále jen „Dohoda“).

Článek I

Účel

Tato Dohoda je uzavírána za účelem stanovení základních pojmů, podmínek a postupů k usnadnění vzájemného poskytování logistické podpory, dodávek a služeb v souladu s definicemi uvedenými v článku II této Dohody.

Článek II

Definice

Pro použití v této Dohodě a v jakýchkoliv prováděcích ujednáních, které stanoví konkrétní postupy, platí tyto definice:

a. utajovaná informace. Úřední informace, která vyžaduje ochranu v zájmu národní bezpečnosti a na níž je vyznačen příslušný stupeň utajení. Tato informace může být v jakékoli formě, včetně vybavení nebo technologie.

b. výměna stejné hodnoty. Úhrada za převod, uskutečněný podle této Dohody, ve kterém je dohodnuto, že přijímající smluvní strana nahradí logistickou podporu, dodávky, a služby, které přijme, logistickou podporou, dodávkami a službami stejné peněžní hodnoty.

c. prováděcí ujednání. Písemné doplňující ujednání pro logistickou podporu, dodávky a služby, které specifikuje detaily, lhůty a podmínky k účinné implementaci dohod o vzájemném poskytování služeb. Prováděcí ujednání budou plně v souladu s ustanoveními této Dohody.

d. faktura. Dokument dodávající smluvní strany, která vyžaduje náhradu nebo platbu za konkrétní logistickou podporu, dodávky a služby, poskytnuté podle této Dohody či příslušného prováděcího ujednání.

e. logistická podpora, dodávky a služby. Potraviny, voda, ubytování, přeprava (včetně letecké), pohonné hmoty, oleje, maziva, oblečení, komunikační služby, zdravotnické služby, munice, podpora provozu základen (a výstavba v rámci podpory provozu základen), skladovací služby, použití zařízení, výcvikové služby, náhradní díly a součástky, opravárenské a údržbářské služby, služby kalibrace a služby vstupních bran. Tento pojem také zahrnuje dočasné využití vozidel pro všeobecnou přepravu a jiných nesmrtících položek vojenského vybavení, kde takový nájem nebo výpůjčka je povolena vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. Pojem „logistická podpora, dodávky a služby“ zahrnuje podporu, dodávky nebo služby z jakékoli nebo ze všech shora uvedených kategorií.

f. objednávka. Písemný požadavek v dohodnutém formátu a podepsaný pověřenou osobou, za účelem poskytnutí konkrétní logistické podpory, dodávek a služeb podle této Dohody či příslušného prováděcího ujednání.

g. kontaktní místo (Point of Contact - „POC“). Kancelář nebo úřad, který je pověřen smluvní stranou k vystavování, resp. k potvrzování objednávek na poskytnutí logistické podpory, dodávek a služeb podle této Dohody, nebo k inkasu či platbám za logistickou podporu, dodávky a služby poskytnuté nebo přijaté podle této Dohody. Seznam POC je uveden v přílohách této Dohody nebo příslušného prováděcího ujednání.

h. přijímající smluvní strana. Smluvní strana objednávající nebo přijímající podporu.

i. náhrada věcným plněním. Úhrada za převod uskutečněný podle této Dohody, ve kterém je dohodnuto, že přijímající smluvní strana nahradí logistickou podporu, dodávky a služby, které obdrží, logistickou podporou, dodávkami a službami stejné nebo v podstatě stejné povahy podle dohodnutých podmínek.

j. dodávající smluvní strana. Smluvní strana poskytující podporu.

k. převod. Prodej (bez ohledu na to, zda se jedná o úhradu v penězích, nebo o náhradu věcným plněním, nebo o výměnu logistické podpory, dodávek a služeb stejné hodnoty), pronájem, zápůjčka nebo jiný způsob dočasného poskytování logistické podpory, dodávek a služeb podle této Dohody.

Článek III

Působnost

1. Tato Dohoda je určena k usnadnění poskytování vzájemné logistické podpory mezi smluvními stranami, která bude především použita během společných cvičení, výcviku, rozmístění, transportních zastávek, operací nebo jiných forem spolupráce, nebo při nepředvídaných okolnostech nebo v případech nouze, ve kterých může jedna ze smluvních stran mít potřebu logistické podpory, dodávek a služeb.

2. Tato Dohoda se vztahuje na poskytování logistické podpory, dodávek a služeb ozbrojených sil jedné smluvní strany ozbrojeným silám druhé smluvní strany, a to buď za peněžní úhradu, nebo poskytnutím logistické podpory, dodávek a služeb ozbrojeným silám dodávající smluvní strany.

3. Veškeré činnosti smluvních stran podle této Dohody a každého prováděcího ujednání budou prováděny v souladu s jejich příslušnými vnitrostátním právním řádem. Veškeré závazky smluvních stran podle této Dohody a každého souvisejícího prováděcího ujednání budou podléhat dostupnosti finančních prostředků k takovým účelům určených. Pokud nebude předem dohodnuto jinak, smluvní strana nevystaví objednávku a nepřijme podporu podle této Dohody a jakéhokoli souvisejícího prováděcího ujednání, pokud nemá dostupné peněžní prostředky (nebo pokud nebyla dohodnuta náhrada věcným plněním) k zaplacení takovéto podpory. Pokud smluvní strana zjistí, že nemá dostatek peněžních prostředků ke splnění svých závazků, ihned o tom informuje druhou smluvní stranu, která bude mít právo přerušit poskytování jakékoli podpory, která by měla být zaplacena z těchto prostředků. Tím není dotčen závazek smluvní strany, zaplatit za podporu, kterou již přijala.

4. Následující položky nemohou být převedeny podle této Dohody, a jsou výslovně z její působnosti vyloučeny:

a. zbraňové systémy;

b. významné koncové položky vybavení (vyjma pronájmu nebo výpůjčky vozidel k běžné přepravě a jiných nesmrtících položek vojenského vybavení, kde takový pronájem nebo výpůjčka jsou povoleny podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran); a

c. základní sady náhradních dílů souvisejících s prvotní objednávkou významných položek organizačního vybavení, nicméně jednotlivé náhradní díly potřebné pro okamžitou opravu a údržbu mohou být převedeny.

5. Z převodu od kterékoli smluvní strany podle této Dohody jsou stejně tak vyloučeny veškeré předměty, jejichž převod je zakázán jejími vnitrostátními právními předpisy.

Článek IV

Smluvní podmínky

1. Každá smluvní strana vyvine v souladu se svými národními prioritami co největší úsilí, aby podle této Dohody uspokojila požadavky druhé smluvní strany na logistickou podporu, dodávky a služby. Pokud ovšem prováděcí ujednání obsahuje přísnější standard pro uspokojení takových požadavků, bude platit standard stanovený v prováděcím ujednání.

2. Objednávky mohou být uplatněny nebo přijaty pouze kontaktními místy (POC) nebo osobami, které smluvní strany uvedly v přílohách B až L této Dohody. Objednávky mohou být zaslány poštou, faxem, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem schváleným POC. Pokud ozbrojené síly České republiky potřebují logistickou podporu, dodávky a služby mimo oblast odpovědnosti Evropského velitelství Spojených států (U. S. European Command — ,,USEUCOM“), mohou své objednávky uplatnit přímo u příslušného POC, nebo si pro objednání u kontaktního místa mimo USEUCOM vyžádat asistenci USEUCOM nebo některé jeho velitelské složky.

3. Prováděcí ujednám podle této Dohody může být za Ministerstvo obrany Spojených států dohodnuto vrchním velením USEUCOM nebo jiného bojového velitelství Spojených států, nebo osobami jimi určenými. Prováděcí ujednání může být za Českou republiku dohodnuto Sekcí podpory Ministerstva obrany České republiky nebo jí určenými osobami. Prováděcí ujednání určí příslušná POC a jejich konkrétní pověření nebo omezení.

4. Před předložením písemné objednávky by přijímající smluvní strana měla nejdříve kontaktovat POC dodavatelské smluvní strany telefonem, faxem nebo e-mailem, a to pro zjištění dostupnosti, ceny a požadovaného způsobu proplacení požadovaného materiálu nebo služeb. Objednávky musí obsahovat veškeré údaje obsažené v příloze A, a rovněž jakékoli jiné podmínky a detaily nezbytné k uskutečnění převodu. Instrukce a standardní objednávkový formulář jsou přiloženy. Číslo této Dohody, US-CZE-02, by mělo být uvedeno na všech objednávkách a související korespondenci.

5. Obě smluvní strany povedou záznamy o všech transakcích.

6. Přijímající smluvní strana je odpovědná za:

a. Zajištění převzetí a přepravy dodávek obdržených podle této Dohody. Toto však nebrání dodávající smluvní straně asistovat při nakládání zboží poskytovaného podle této Dohody na přepravní vozidla.

b. Zabezpečení případného celního odbavení a zajištění dalších úředních úkonů, vyžadovaných vnitrostátními celními předpisy.

7. Osoba určená přijímající smluvní stranou k přijetí logistické podpory, dodávek a služeb podepíše jako důkaz převzetí přijímající stranou na určeném místě standardního objednávkového formuláře (příloha A). Pokud není standardní objednávkový formulář k dispozici v místě výdeje dodávající smluvní strany, pak místo něj osoba přejímající logistickou podporu, dodávky a služby podepíše náhradní potvrzení o přijetí, vystavené dodávající smluvní stranou. Číslo této Dohody, US-CZE-02, bude uvedeno na potvrzení o přijetí.

8. Dodávající smluvní strana bude odpovědná za:

a. oznámení přijímající smluvní straně, kdy a kde budou logistická podpora, dodávky a služby dostupné k převzetí; a za

b. předání podepsaného potvrzení o převzetí svému POC, pověřenému podle této Dohody k přijímání objednávek. Podepsané potvrzení bude připojeno k originálu objednávkového formuláře.

9. Logistická podpora, dodávky a služby přijaté podle této Dohody nebudou dále předávány, ať už dočasně nebo trvale, jakémukoli jinému státu, mezinárodní organizaci ani osobě (jiné než personál, zaměstnanci nebo příslušníci ozbrojených sil státu přijímající smluvní strany), bez předchozího písemného souhlasu dodávající smluvní strany, obdrženého příslušnými komunikačními cestami.

Článek V

Úhrada

1. Při poskytování logistické podpory, dodávek a služeb podle této Dohody se smluvní strany dohodnou na způsobu úhrady, a to buď v penězích („placená transakce“) nebo náhradou věcným plněním nebo výměnou za stejnou hodnotu (v obojím případě se jedná o výměnnou transakci). Přijímající smluvní strana provede úhradu dodávající smluvní straně buď podle ustanovení odstavce 1. a., nebo podle odstavce 1. b. tohoto článku.

a. placená transakce - dodávající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně faktury po uskutečnění logistické podpory, dodávky a služeb. Obě smluvní strany provedou úhrady za veškeré transakce a každá smluvní strana vystaví fakturu druhé smluvní straně nejméně jednou po třech (3) měsících za veškeré předtím nevyfakturované transakce. Faktury budou doprovázeny nezbytnou související dokumentací a budou proplaceny do šedesáti (60) dnů od data vystavení, uvedeného na faktuře. Platba bude provedena v měně dodávající smluvní strany, pokud v objednávce nebylo dohodnuto jinak. Pro placené transakce se smluvní strany dohodly na následujících zásadách pro vzájemné stanovování cen:

(1) V případě konkrétního nákupu, obstarávaného dodávající smluvní stranou pro přijímající smluvní stranu od jejích dodavatelů, nebude cena méně příznivá než cena účtovaná dodavatelem ozbrojeným silám dodávající smluvní strany za dané položky nebo služby a bude případně podle článku VI této Dohody snížena o částky do ceny nezapočítávané. Účtovaná částka může vzít v potaz rozdíly vyplývající z dodacích lhůt, místa dodání a dalších obdobných okolností.

(2) V případě dodávky z vlastních zdrojů dodávající smluvní strany bude tato strana účtovat stejnou cenu, jakou účtuje za danou logistickou podporu, dodávky a služby svým ozbrojeným silám, platnou k datu uskutečnění dodávky nebo poskytnutí služby, případně podle článku VI této Dohody sníženou o částky do ceny nezapočítávané. V případě, že cena stanovena nebyla, nebo v případech, kdy se vlastním vojenským silám neúčtuje, se smluvní strany na ceně dohodnou předem, přičemž se při stanovení ceny zohlední princip reciprocity a vyloučí se částky z ceny recipročně vyloučené.

b. výměnná transakce. Výměnné transakce mohou mít formu náhrady věcným plněním nebo výměny za stejnou hodnotu. Přijímající smluvní strana provede úhradu dodávající smluvní straně poskytnutím logistické podpory, dodávkami a službami, které jsou smluvními stranami dohodnuty jako identické (nebo v podstatě identické), nebo pokud jsou ve stejné peněžní hodnotě jako logistická podpora, dodávky a služby dodané nebo poskytnuté dodávající smluvní stranou. Pokud je jako způsob platby dohodnuta výměna za stejnou hodnotu, obě smluvní strany učiní ještě před uskutečněním požadované podpory co možná nej širší dohodu v otázce zboží a služeb, které budou přijaty jako úhrada. Přijímající smluvní strana je odpovědná za zabezpečení přepravy a poskytnutí náhrady logistické podpory, dodávek a služeb na místo, na kterém se obě smluvní strany dohodly v době vystavení objednávky. Pokud přijímající smluvní strana nedokončí výměnu v rámci lhůty podle dohodnutého harmonogramu náhrady nebo harmonogramu náhrady platného v době původní transakce, přičemž tato lhůta nesmí překročit jeden rok od data původní transakce, bude transakce považována za transakci placenou a bude se řídit výše uvedeným ustanovením odstavce 1. a., s tím, že cena bude stanovena užitím skutečné nebo odhadnuté ceny platné v době, kdy by platba jinak měla být uskutečněna.

c. stanovém ceny nebo hodnoty. Pro stanovení recipročních zásad tvorby ceny platí následující mechanismy. Za inventarizovaný materiál na skladě je platnou cenou cena uvedená ve skladové kartě dodávající smluvní strany. Cena za nové pořízení bude stejná jako cena zaplacená dodavateli nebo prodejci dodávající smluvní strany. Cena za poskytnuté služby bude standardní cena poskytující smluvní strany nebo, v případě neschůdnosti takovéhoto postupu, půjde o náklady přímo související s poskytnutími služeb. Účtované ceny nebudou obsahovat žádné daně a cla, ze kterých je přijímající smluvní strana osvobozena na základě jiných dohod, které vlády smluvních stran uzavřely. Smluvní strany souhlasí, že na vyžádání poskytnou informace postačující k ověření, že tyto reciproční principy pro stanovení cen byly dodrženy, a že ceny neobsahují náklady, od kterých jsou smluvní strany osvobozeny.

2. Jestliže nebyla konečná cena objednávky dohodnuta předem, bude v objednávce před uzavřením dohody o konečné ceně uvedena maximální výše závazku pro tu smluvní stranu, která logistickou podporu, dodávky a služby objednává. Smluvní strany ihned poté zahájí jednání s cílem stanovit konečnou cenu.

3. POC, pověřené za každou smluvní stranu k úhradě a inkasu plateb jsou uvedeny v přílohách k této Dohodě.

4. Cena za logistickou podporu, dodávky a služby podle této Dohody nebude vyšší než cena za stejnou logistickou podporu, dodávky a služby dostupné podle jakékoli jiné dohody mezi smluvními stranami nebo jejich vládami.

Článek VI

Zřeknutí se nákladů nebo jejich vyloučení

Smluvní strany v rozsahu dovoleném vnitrostátními právními předpisy zajistí, aby na činnosti prováděné podle této Dohody nebyla ukládána jakákoli bezprostřední přímá cla, daně a podobné poplatky. Smluvní strany budou spolupracovat za účelem poskytnutí řádné dokumentace k maximalizaci daňových a celních úlev. Ustanovení jakýchkoli příslušných dohod o daňových a celních úlevách budou také platit v rámci této Dohody. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o tom, zda účtovaná cena za logistickou podporu, dodávky a služby zahrnuje daně nebo cla. Při určování, zda by cla, daně nebo podobné poplatky měly být uloženy, budou pro hodnotu logistické podpory, dodávek a služeb, poskytnutých dodávající smluvní stranou směrodatné zásady pro stanovení ceny, uvedené v článku V.

Článek VII

Ochrana informací

Veškeré utajované informace a materiály, poskytnuté nebo vytvořené podle této Dohody, budou chráněny v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané v Praze dne 19. září 1995, v platném zněm. Uvolňování utajovaných informací smluvní stranou bude uskutečňováno v souladu s jejími vnitrostátními postupy pro takové uvolňování.

Článek VIII

Výklad, změny a aktualizace informací

1. Jakékoli neshody týkající se výkladu nebo použití této Dohody, jakýchkoli prováděcích ujednání, nebo podle nich uskutečněných transakcí, budou řešeny cestou konzultací mezi smluvními stranami a nebudou postoupeny žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu, ani třetí straně k urovnání.

2. Každá ze smluvních stran může kdykoli požádat o změnu této Dohody, a to předáním písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě, že je takový požadavek učiněn, smluvní strany bezodkladně zahájí jednání. Tato Dohoda může být změněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změny POC v přílohách B až L mohou být smluvními stranami prováděny jednostranně oznámením nových POC druhé smluvní straně prostřednictvím vojenských kanálů, bez formální změny této Dohody.

Článek IX

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda, včetně příloh, které jsou nedílnou součástí Dohody, vstupuje v platnost dnem posledního podpisu. Tato Dohoda zůstane v platnosti, pokud nebude její platnost ukončena. Tato Dohoda může být kdykoli ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. Libovolná z obou smluvních stran může ukončit platnost této Dohody písemným oznámením druhé smluvní straně, a to s výpovědní lhůtou 180 dnů. Tato 180ti denní lhůta začíná dnem doručení písemného oznámení o ukončení platnosti druhé smluvní straně. Bez ohledu na ukončení platnosti této Dohody však závazky k úhradě, vzniklé v souladu s jejími podmínkami, zůstanou závazné pro povinnou smluvní stranu, dokud nebudou uspokojeny.

2. Vstupem v platnost tato Dohoda zcela nahrazuje Dohodu US-CZ-01 o akvizici a vzájemném poskytování služeb (ACSA) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických, podepsanou v Praze dne 19. listopadu 1996, včetně jejích prováděcích ujednání. Veškeré finanční závazky, transakce, objednávky nebo žádosti o podporu, uskutečněné na základě výše uvedené dohody ACSA a jejích prováděcích ujednání před vstupem této Dohody v platnost, zůstanou závazné, dokud nebudou vypořádány.


Na důkaz čehož, níže podepsaní, jsouce k tomu patřičně zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
brig. gen. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc.
ředitel sekce podpory MO

Za Ministerstvo obrany Spojených států amerických
D. L. Singleton, Rear Admiral, U. S. Navy
Director of Logistics

Přesunout nahoru