Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice

Datum vyhlášení 26.02.2016
Uzavření smlouvy 10.02.2016
Platnost od 10.02.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. února 2016 byla v Praze podepsána Změna č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice1).

Změna č. 2 vstoupila v platnost na základě svého článku II dnem podpisu.

České znění Změny č. 2 se vyhlašuje současně.


ZMĚNA Č. 2

MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

O

ZŘÍZENÍ BRITSKÉHO VOJENSKÉHO PORADNÍHO A VÝCVIKOVÉHO TÝMU

V ČESKÉ REPUBLICE

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu z 25. července 2000 (dále jen “Memorandum o porozumění”), ve znění Změny č. 1 ze dne 31. května 2007, je sjednávána mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen “smluvní strany”).

Ve snaze prosazovat další úspěšnou spolupráci dosáhly smluvní strany následujícího porozumění:

ČLÁNEK I

ZMĚNA MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

Memorandum o porozumění se mění následovně:

1. Text odstavce 2 článku 1 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Úkolem BVPVT (ČR) bude vést v krátkodobých kurzech výcvik důstojníků nebo jejich civilních ekvivalentů a vyšších poddůstojníků nebo jejich civilních ekvivalentů s cílem poskytnutí pomoci ozbrojeným silám partnerských států, ať už na území České republiky nebo odesláním podpůrných týmů do jakékoliv jiné z těchto zemí.”

2. Text odstavce 3 článku 1 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Účast příslušníků ozbrojených sil z jiných států než států NATO, PfP a EU v kurzech pořádaných BVPVT (ČR) na území České republiky bude podléhat předchozímu souhlasu obou smluvních stran. Návrhy dalších partnerských států mimo NATO, PfP a EU mohou být kteroukoli smluvní stranou předloženy v písemné formě ke schválení druhé smluvní straně prostřednictvím jejího přidělence obrany. Smluvní strany potvrdí svůj souhlas s dalším partnerským státem v písemné formě prostřednictvím svého přidělence obrany.”

3. Text odstavce 1 článku 3 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Členové BVPVT (ČR) zůstávají za všech okolností příslušníky ozbrojených sil Spojeného království. Zůstanou subjektem služebních zákonů a dalších předpisů Spojeného království a nebudou subjektem vojenských předpisů České republiky.”

4. Text odstavce 2 článku 4 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Otázky jurisdikce spojené s pobytem členů BVPVT (ČR) a na nich závislých osob na území České republiky budou řešeny v souladu s článkem VII NATO SOFA.”

5. Text odstavce 1 článku 5 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Nároky na náhradu škody, které vznikly na základě nebo v souvislosti s prováděním tohoto Memoranda na území České republiky budou vypořádány v souladu s článkem VIII NATO SOFA.”

6. Text pododstavce a) odstavce 1 článku 6 bude nahrazen následujícím způsobem:

„instruktorské, administrativní a kancelářské prostory s pevnými telefony, mobilními telefony, včetně mobilních služeb, faxy, přístupem k internetu a zařízeními na kopírování;”

7. V pododstavci c) odstavce 1 článku 6 bude termín „stravní dávky do pole“ nahrazen termínem „balené potraviny“.

8. Na konec odstavce 1 článku 6 bude přidán nový odstavec v tomto znění:

„Výše uvedená zařízení, vybavení a služby budou poskytnuty za obdobných podmínek, jaké platí pro české ozbrojené síly, a zůstanou ve vlastnictví Ministerstva obrany České republiky. Podrobnosti budou uvedeny v příslušných následných ujednáních.“

9. Text odstavce 2 článku 6 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Ministerstvo obrany České republiky jmenuje k podpoře velitele BVPVT (ČR) vhodného kvalifikovaného styčného důstojníka spolu s příslušným administrativním personálem, který bude nadále podléhat autoritě Ministerstva a spadat do jeho podřízenosti. Styčný důstojník bude mít znalost anglického jazyka minimálně stupně STANAG 6001 SLP3333. Úkolem styčného důstojníka a jeho/jejího podpůrného personálu bude podle potřeb zajišťovat styk mezi BVPVT (ČR) a příslušnými orgány Ministerstva obrany ČR, aktivně se účastnit aktivit BVPVT (ČR) a poskytovat podporu veliteli BVPVT (ČR).”

10. Text odstavce 6 článku 6 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Na pozvání velitele BVPVT (ČR) může Ministerstvo obrany České republiky určit poradce z Armády České republiky, kteří se zúčastní cest uskutečňovaných BVPVT (ČR) v partnerských státech za účelem poskytování expertní pomoci, a může též jmenovat vhodné kvalifikované instruktory z Armády České republiky, kteří se připojí k instruktorům kurzů BVPVT (ČR).”

ČLÁNEK II

VSTUP V PLATNOST

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu ze dne 25. července 2000, ve znění Změny č. 1 ze dne 31. května 200i7, vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti stejně dlouho, jako Memorandum o porozumění, které mění. Pokud zde není uvedeno jinak, všechna ostatní ustanovení Memoranda o porozumění zůstávají nezměněna.


Dáno v Praze dne 10.2. 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D., v. r.
náměstek ministra obrany

Za Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Jan Thompson v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Poznámky pod čarou

1) Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského výcvikového a poradního týmu pro střední a východní Evropu, podepsané v Praze dne 25. července 2000, bylo vyhlášeno pod č. 17/2001 Sb. m. s.
Změna č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu, podepsaná v Praze dne 31. května 2007, byla vyhlášena pod č. 53/2007 Sb. m. s.

Přesunout nahoru