Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Datum vyhlášení 20.01.2016
Uzavření smlouvy 12.06.2014
Platnost od 01.01.2015
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě dne 9. února 2014 změny příloh 1 a 6 a dne 12. června 2014 změny přílohy 9 Úmluvy TIR.

Změny vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. ledna 2015 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975

Změna platná od 1. ledna 2015

Dne 12. 6. 2014 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů (EHK OSN) návrh změn přílohy 1, 6, a 9 Úmluvy TIR.

Podle oznámení depozitáře OSN C.N.661.2014.TREATIES - XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 1. ledna 2015 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR:

Příloha 1, strana 11, bod 5:

Kód „HS: 24.03.10“ se nahrazuje kódem „HS: 24.03.11 a 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 35)“

Příloha 6, vysvětlivka 0.8.3, bod 5:

Kód „HS: 24.03.10“ se nahrazuje kódem „HS: 24.03.11 a 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 35)“

Příloha 6. nová vysvětlivka 0.38.2:

Vkládá se nová vysvětlivka k čl. 38 odst. 2, která zní:

„Vysvětlivka k odstavci 2

0.38.2. Zákonný požadavek oznámit Výkonné radě TIR, že určitá osoba byla dočasně nebo trvale vyloučena z požívání výhod plynoucích z ustanovení úmluvy, se považuje za splněný řádným použitím elektronických aplikací, které pro tento účel vytvořil Sekretariát TIR pod dohledem Výkonné rady TIR. (ECE/TRANS/ WP.30/AC.2/115, odst. 43)“

Příloha 6, nová vysvětlivka 8.9.1:

Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 8 čl. 9 odst. 1, která zní:

8.9.1. Členové Výkonné rady TIR jsou odborně způsobilí a mají zkušenosti s uplatňováním celních režimů, zejména tranzitního režimu TIR, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Členové rady jsou nominováni svými vládami či organizacemi, které jsou smluvními stranami úmluvy. Zastupují zájmy smluvních stran úmluvy, a nikoli zvláštní zájmy jednotlivých vlád či organizací. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, odst. 29)“

Příloha 6, nová vysvětlivka 8.9.2:

Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 8 čl. 9 odst. 2, která zní:

8.9.2. Pokud některý člen Výkonné rady TIR odstoupí před dokončením svého mandátu, může Správní výbor zvolit náhradního člena. Zvolený člen v takovém případě zastává funkci jen po dobu, která zbývá do skončení mandátu jeho předchůdce. Není-li člen Výkonné rady TIR schopen dokončit svůj mandát z jiných důvodů než odstoupení, měly by vnitrostátní správní orgány příslušného člena tuto informaci písemně sdělit Výkonné radě TIR a Sekretariátu TIR. Správní výbor může v takovém případě pro zbývající část mandátu zvolit náhradního člena. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, odst. 29)“

Příloha 6. nová vysvětlivka 9.II.4:

Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 9 části II odst. 4, která zní:

„Vysvětlivka k odstavci 4

9.II.4 Zákonné požadavky týkající se předkládání údajů, jež jsou stanoveny v odstavci 4, se považují za splněné řádným použitím elektronických aplikací, které pro tento účel vytvořil Sekretariát TIR pod dohledem Výkonné rady TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 30)“

Příloha 6, nová vysvětlivka 9.II.5:

Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 9 části II odst. 5, která zní:

„Vysvětlivka k odstavci 5

9.II.5 Vysvětlivka 9.II.4 se použije obdobně pro odstavec 5. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 30)“

Příloha 9 část I odst. 3 bod vi):

Stávající text se nahrazuje tímto:

vi) sdělit Výkonné radě TIR každoročně před 1. březnem cenu každého typu karnetu TIR, který vydává;“

Poznámky pod čarou

1) Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/ přijatá v Ženevě dne 14. listopadu 1975 byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb. m. s. Změny Úmluvy TIR byly vyhlášeny pod č. 92/2011 Sb. m. s., č. 93/2011 Sb. m. s., č. 37/2012 Sb. m. s., č. 93/2012 Sb. m. s. a č. 6/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru