Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 10/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci

Datum vyhlášení 20.01.2016
Uzavření smlouvy 24.07.2013
Platnost od 18.12.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. července 2013 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci.

Dohoda se podle svého článku 6 předběžně prováděla ode dne podpisu a vstoupila v platnost dne 18. prosince 2015.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU SRBSKÉ REPUBLIKY

O ROZVOJOVÉ SPOLU PRÁCI

Vláda České republiky a vláda Srbské republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“),

vedeny přáním posilovat stávající vzájemné přátelské vztahy mezi Českou republikou a Srbskou republikou a jejich občany;

vycházejíce ze záměru České republiky přispívat k hospodářskému a společenskému rozvoji Srbské republiky a k naplňování jejích rozvojových cílů;

kladouce důraz na udržitelný a harmonický rozvoj Srbské republiky se zvláštním zřetelem na potřeby nejchudších a nejpotřebnějších vrstev srbské společnosti,

majíce na mysli, že dodržování demokratických zásad, obecných zásad mezinárodního práva, jakož i lidských práv, je klíčovou zásadou rozvojové spolupráce mezi státy smluvních stran;

se dohodly takto:

Článek 1

Předmětem této dohody je rozvojová spolupráce mezi státy smluvních stran, která se bude uskutečňovat zejména formou:

a) technické spolupráce za účelem podpory hospodářského a společenského rozvoje Srbské republiky;

b) přípravy a realizace programů, projektů rozvojové spolupráce, studií a výzkumu za účelem naplňování rozvojových cílů Srbské republiky;

c) poskytování zařízení, materiálu, zboží a služeb nezbytných pro úspěšnou realizaci projektů rozvojové spolupráce;

d) vysílání realizátorů projektů rozvojové spolupráce do Srbské republiky za účelem školení, konzultací, studijních cest či jiných druhů technické pomoci;

e) vysílání plánovacích, monitorovacích a evaluačních misí do Srbské republiky za účelem formulování, analýzy a kontroly projektů rozvojové spolupráce;

f) dalších činností dohodnutých smluvními stranami.

Článek 2

Srbská strana se zavazuje, že:

a) osvobodí od všech cel, daní, včetně daně z přidané hodnoty, dávek, odvodů a jakýchkoliv poplatků placených v Srbské republice veškeré dodávky zařízení, materiálu, zboží, vozidel, práce a služeb financované českým příspěvkem v rámci plnění této dohody a dovezené do Srbské republiky či získané v místě pro projekty rozvojové spolupráce;

b) osvobodí české realizátory projektů rozvojové spolupráce vyslané do Srbské republiky v rámci plnění této dohody, jakož i osoby na nich závislé, od placení celních poplatků, jiných poplatků, daní a jiných daňových poplatků z jakéhokoliv nového či použitého zařízení domácnosti či z osobních věcí dočasně dovezených do Srbské republiky do šesti měsíců od jejich příjezdu do Srbské republiky;

c) usnadní osobám vyslaným českou stranou do Srbské republiky v rámci plnění této dohody, jakož i osobám na nich závislým, celní odbavení a ostatní vstupní a výstupní kontroly. Bude rovněž věnovat pozornost problematice zkrácení termínů pro vydávání vstupních víz a povolení (pracovních, pobytových, apod.), pokud jsou taková víza a povolení vyžadována, a osvobodí osoby vyslané českou stranou, jakož i osoby na nich závislé, od placení veškerých poplatků s tím spojených;

d) zajistí, aby se osobám vyslaným českou stranou v rámci plnění této dohody, jakož i osobám na nich závislým, dostávalo alespoň stejně příznivého zacházení jako osobám vyslaným srovnatelným způsobem jakoukoliv jinou zemí či mezinárodní organizací v rámci rozvojové spolupráce.

Článek 3

Po vstupu této dohody v platnost se budou ustanovení této dohody vztahovat na projekty rozvojové spolupráce financované z českých příspěvků nezávisle na tom, zda j sou financovány přímo českou stranou či prostřednictvím třetích stran či organizací.

Článek 4

1) Orgány pověřenými koordinací provádění této dohody jsou

a) v České republice Ministerstvo zahraničních věcí České republiky,

b) v Srbské republice Srbský úřad pro evropskou integraci.

2) Jakékoliv změny orgánů uvedených v odstavci 1 budou neprodleně oznámeny druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 5

Jakékoliv spory vzniklé při provádění této dohody budou řešeny jednáním orgánů uvedených v článku 4 odstavec 1 této dohody. Pokud se nepodaří spor jednáním těchto orgánů vyřešit, bude řešen jednáním smluvních stran.

Článek 6

Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupí v platnost třicátého dne po dni pozdějšího z oznámení učiněných diplomatickou cestou, kterými se smluvní strany vzájemně informují o ukončení všech vnitrostátních postupů nutných pro vstup této dohody v platnost.

Článek 7

1) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto dohodu písemně vypovědět nejpozději 6 měsíců před uplynutím probíhajícího kalendářního roku, přičemž platnost dohody skončí 31. prosince roku, kdy byla výpověď podána.

2) V případě ukončení platnosti dohody se jakékoliv projekty rozvojové spolupráce, které byly zahájeny v době platnosti dohody, ale ke dni ukončení její platnosti nebyly dokončeny, budou řídit ustanoveními této dohody až do jejich úplného dokončení, nejpozději však do dvou let od ukončení platnosti dohody. Dnem zahájení projektu rozvojové spolupráce se pro účely této dohody rozumí den podpisu písemného dokumentu o realizaci projektu rozvojové spolupráce (například memorandum o porozumění) a dnem ukončení projektuje den podpisu protokolu o předání projektu rozvojové spolupráce.


Dáno v Bělehradě dne 24. 7. 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, srbském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu je rozhodující anglické změní.

Za vládu České republiky
PhDr. Hana Hubáčková v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Srbské republice

Za vládu Srbské republiky
Suzana Grubješić v. r.
místopředsedkyně vlády pro evropskou integraci

Přesunout nahoru