Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob

Datum vyhlášení 21.01.2015
Uzavření smlouvy 04.03.2013
Platnost od 28.11.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. března 2013 byla v Hongkongu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. listopadu 2014.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

A

ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY HONGKONG

O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB

Česká republika a Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Zvláštní administrativní oblast Hongkong“), řádně zmocněna Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky k uzavření této Dohody (dále jen „smluvní strany“);

přejíce si spolupracovat při předávání odsouzených osob v zájmu usnadnění jejich resocializace;

se dohodly takto:

Článek 1

DEFINICE

Pro účely této Dohody se

a) „předávající smluvní stranou“ rozumí smluvní strana, ze které odsouzená osoba může být nebo byla předána;

b) „přijímající smluvní stranou“ rozumí smluvní strana, do které odsouzená osoba může být nebo byla předána;

c) „odsouzenou osobou“ rozumí osoba, u níž se vyžaduje, aby byla umístěna ve vězeňském zařízení, nemocnicí nebo kterékoli jiné instituci v pravomoci předávající smluvní strany, aby vykonala trest;

d) „trestem“ rozumí jakékoli potrestání nebo opatření zahrnující zbavení osobní svobody nařízené soudem na omezenou nebo neomezenou dobu v rámci výkonu jeho trestní pravomoci.

Článek 2

OBECNÉ ZÁSADY

Odsouzená osoba může být předána z předávající smluvní strany do přijímající smluvní strany v souladu s ustanoveními této Dohody, aby vykonala trest, který jí byl uložen v předávající smluvní straně.

Článek 3

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY

1. Smluvní strany zařizují předávání odsouzených osob prostřednictvím svých ústředních orgánů.

2. Ústředním orgánem Zvláštní administrativní oblasti Hongkong je ministr spravedlnosti nebo jeho řádně pověřený úředník, Ústředním orgánem pro Českou republiku je Ministerstvo spravedlnosti nebo státní orgán pověřený Ministerstvem spravedlnosti.

3. Ústřední orgány se mohou pro účely této Dohody vzájemně stýkat přímo.

4. Každá smluvní strana může změnit svůj ústřední orgán, v kterémžto případě změnu oznámí druhé smluvní straně.

Článek 4

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ

Odsouzená osoba může být předána pouze za následujících podmínek:

a) jednání, pro které byl uložen trest, by bylo trestným činem podle práva přijímající smluvní strany, pokud by bylo spácháno v rámci pravomoci jejich soudů;

b) pokud je přijímající smluvní stranou Zvláštní administrativní oblast Hongkong, odsouzená osoba má stálé bydliště nebo má blízké vazby ke Zvláštní administrativní oblasti Hongkong;

c) pokud je přijímající smluvní stranou Česká republika, odsouzená osoba je státním občanem České republiky;

d) trest uložený odsouzené osobě má podobu trestu odnětí svobody, ochranného opatření nebo jakékoli jiné formy zbavení osobní svobody ve kterékoli instituci:

(i) na doživotí;

(ii) na dobu neurčitou z důvodu duševní nezpůsobilosti; nebo

(iii) na dobu určitou, z níž v době podání žádosti o předání zbývá vykonat ještě nejméně jeden rok;

e) rozsudek je konečný a v předávající smluvní straně neprobíhá žádné další řízení týkající se tohoto nebo jakéhokoli jiného trestného činu;

f) jak předávající a přijímající smluvní strana, tak i odsouzená osoba souhlasí s předáním, přičemž považuje-li to některá ze smluvních stran z důvodu věku nebo fyzického či duševního stavu za nezbytné, může být souhlas odsouzené osoby nahrazen souhlasem osoby oprávněné jednat jejím jménem v souladu s právem této smluvní strany.

Článek 5

POSTUP PŘI PŘEDÁNÍ

1. Smluvní strany budou informovat odsouzené osoby o možnosti předání podle této Dohody.

2. Žádost o předání může podat předávající smluvní strana nebo přijímající smluvní strana druhé smluvní straně. Jestliže si odsouzená osoba přeje být předána, může takové přání vyjádřit předávající smluvní straně nebo přijímající smluvní straně, které takové výslovné přání uváží s použitím kritérií stanovených v čl. 4, než rozhodnou, zda požádají o předání.

3. Jestliže byla podána žádost o předání, předávající smluvní strana poskytne přijímající smluvní straně následující informace:

a) sdělení o skutečnostech, na nichž bylo odsouzení a trest založeno, a text právních ustanovení zakládajících trestný čin;

b) datum ukončení trestu, přichází-li v úvahu, a délka odsouzenou osobou již vykonaného trestu a jakákoli zkrácení, na která má nárok na základě odvedené práce, dobrého chováni, vyšetřovací vazby nebo Jiných důvodů;

c) originál nebo ověřená kopie osvědčení o odsouzení a trestu a jakéhokoli příslušného rozsudku.

4. Každá ze smluvních stran podle možností poskytne druhé smluvní straně, pokud o to požádá, jakékoliv podstatné informace, dokumenty nebo prohlášení dříve, než požádá o předání nebo než rozhodne, zda dát či nedát souhlas s předáním.

5. Předávající smluvní strana poskytne přijímající smluvní straně možnost, pokud si to přijímající smluvní strana přeje, ověřit si před předáním prostřednictvím představitele určeného přijímající smluvní stranou, zda souhlas odsouzené osoby s předáním v souladu s čl. 4 písm. f) této Dohody je dán dobrovolně a s plným vědomím jeho důsledků.

6. Předání odsouzené osoby orgány předávající smluvní strany orgánům přijímající smluvní strany se uskuteční k datu a na místě v předávající smluvní straně, na nichž se obě smluvní strany dohodly.

Článek 6

POKRAČOVANÍ VÝKONU TRESTU

1. Přijímající smluvní strana zajistí výkon trestu, jako by trest měl stejnou délku a dobu ukončení, jak byly uvedeny předávající smluvní stranou, a byl uložen v přijímající smluvní straně.

2. Pokračování výkonu trestu po předání se bude řídit předpisy a postupy přijímající smluvní strany, včetně těch, které upravují podmínky výkonu trestu odnětí svobody, ochranného opatření nebo jiného způsobu zbavení svobody, a předpisů upravujících snížení délky odnětí svobody, ochranného opatření nebo jiného zbavení svobody podmíněným propuštěním, prominutím trestu nebo jinak.

3. Jestliže je trest svou povahou nebo trváním neslučitelný s právním řádem přijímající smluvní strany, může tato smluvní strana trest přizpůsobit v souladu s trestem stanoveným jejím vlastním právním řádem pro obdobný trestný čin. Přizpůsobený trest nebude svou povahou ani trváním přísnější než ten, který uložila předávající smluvní strana.

4. Každá smluvní strana může odsouzené osobě udělit milost nebo amnestii v souladu se svým právním řádem. Předávající smluvní strana si zachová výlučnou pravomoc k přezkumu rozhodnutí svých soudů. Přijímající smluvní strana změní nebo ukončí trest, jakmile je informována o jakémkoli rozhodnutí učiněném předávající smluvní stranou podle tohoto odstavce.

5. Pokud by odsouzená osoba byla podle právního řádu přijímající smluvní strany mladistvým, přijímající smluvní strana může s touto odsouzenou osobou zacházet jako s mladistvým bez ohledu na její postavení podle práva předávající smluvní strany.

6. Přijímající smluvní strana informuje předávající smluvní stranu:

a) když byla odsouzená osoba propuštěna;

b) když byla odsouzená osoba podmíněně propuštěna; nebo

c) když odsouzená osoba uprchne před tím, než je výkon trestu ukončen.

7. Jestliže o to předávající smluvní strana požádá, přijímající smluvní strana poskytne jakékoli informace požadované v souvislosti s výkonem trestu.

Článek 7

PRŮVOZ ODSOUZENÉ OSOBY

Jestliže jedna ze smluvních stran předává odsouzenou osobu do nebo z místa mimo jurisdikci obou smluvních stran, druhá smluvní strana může v souladu se svým právním řádem spolupracovat při usnadnění průvozu takové odsouzené osoby svým územím. Smluvní strana zamýšlející uskutečnit takové předání předem o průvozu druhou smluvní stranu vyrozumí.

Článek 8

JAZYK A NÁKLADY

1. Žádost o předání a všechny listiny předkládané v souladu s touto Dohodou budou opatřeny překladem do úředního jazyka přijímající smluvní strany, pokud tato smluvní strana od tohoto požadavku neupustí.

2. Přijímající smluvní strana ponese náklady:

a) předání odsouzené osoby včetně eskorty, s výjimkou nákladů vzniklých výhradně v předávající smluvní straně;

b) pokračujícího výkonu trestu po předání.

3. Přijímající smluvní strana však může požadovat náhradu všech nebo částí nákladů předání od odsouzené osoby.

Článek 9

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s výkladem, používáním nebo prováděním této Dohody budou řešeny diplomatickou cestou, pokud ústřední orgány nebudou samy schopny dosáhnout shody.

Článek 10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem po dni, kdy si smluvní strany písemně oznámily, že jejich příslušné požadavky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny.

2. Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu kdykoli vypovědět oznámením zaslaným druhé smluvní straně. V takovém případě pozbude Dohoda platnosti šest měsíců ode dne doručení oznámení.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Hongkongu dne 4. března roku 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodné anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Jaroslav Kantůrek v. r.
generální konzul České republiky ve Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong

Za Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong
T. K. Lai v. r.
tajemník pro bezpečnost Centrálního úřadu vlády

Přesunout nahoru