Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 64/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2016 – 2019

Datum vyhlášení 23.12.2015
Uzavření smlouvy 15.06.2015
Platnost od 01.01.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2015 bylo v Praze podepsáno Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2016 -2019.

Ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 8 dne 1. ledna 2016.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání o školských výměnách

mezi

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a

Ministerstvem školství Čínské lidové republiky

na léta 2016-2019

V zájmu upevnění spolupráce a rozvoje školských výměn, na principu rovnosti a vzájemných výhod, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Čínské lidové republiky (dále jen „smluvní strany“) se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou podporovat výměny stipendistů ke studijním a výzkumným pobytům ve státu druhé smluvní strany za následujících podmínek:

a) Česká smluvní strana každoročně nabídne študentům čínských veřejných vysokých škol nebo výzkumných institucí možnost uskutečnění stipendijních studijních nebo výzkumných pobytů v maximálním celkovém rozsahu 250 měsíců ročně. Délka jednoho pobytu může být minimálně 5 měsíců a maximálně 10 měsíců.

b) Čínská smluvní strana každoročně nabídne studentům českých veřejných vysokých škol možnost uskutečnění stipendijních studijních nebo výzkumných pobytů v maximálním celkovém rozsahu 250 měsíců ročně. Délka jednoho pobytu může být minimálně 5 měsíců a maximálně 10 měsíců.

c) Stipendisté jsou nejčastěji přijímáni k výzkumným pobytům (tj. v závislosti na své kvalifikaci a preferencích buď absolvují kurzy nevedoucí k získání akademického titulu dle vlastního výběru jakožto stážisté nebo akademičtí pracovníci, nebo se na hostitelských institucích věnují samostatné výzkumné činnosti).

d) Přednášky, které stipendisté navštěvují, nevedou, samy o sobě, k získání akademického titulu.

e) Stipendisté (s výjimkou českých studentů čínského jazyka a čínských studentů českého jazyka) mohou, se souhlasem přijímající smluvní strany, studovat ve státě přijímající smluvní strany v anglickém jazyce.

f) Stipendisté (s výjimkou českých studentů čínského jazyka a čínských studentů českého jazyka) musejí prokázat pokročilou znalost anglického jazyka (na úrovni, která jim umožní bez problémů navštěvovat vysokoškolské přednášky a konzultace v anglickém jazyce).

g) Smluvní strany ustanoví instituci zodpovědnou za provádění stipendijního programu, na české straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, na čínské straně China Scholarship Council.

2. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů (včetně dokladů o jejich kvalifikaci a praxi) nejpozději do 30. dubna každého roku.

3. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně rozhodnutí ohledně přijetí navržených osob nejpozději do 15. července každého roku.

4. Vysílající smluvní strana zajistí, aby osobám vysílaným na základě odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku byly poskytnuty dostatečné finanční prostředky (stipendium) k pokrytí nezbytných životních nákladů, a sice podle platných vnitrostátních předpisů.

5. Vysílající smluvní strana může zajistit osobám vysílaným na základě odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku uhrazení nákladů na mezinárodní cestovné do místa jejích působení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

6. Přijímající smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým ke studijním a výzkumným pobytům na základě odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku bylo poskytnuto:

a) bezplatné studium nebo možnost provádět výzkum za stejných podmínek jako občanům státu přijímající smluvní strany;

b) ubytování zdarma a možnost stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jako občanům státu přijímací smluvní strany.

7. Smluvní strany nenesou odpovědnost ani za sjednání či úhradu cestovního zdravotního pojištění osob přijatých ke studijním a výzkumným pobytům na základě odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany, ani za sjednání či úhradu pojištění nákladů repatriace výše zmíněných osob, v souladu s platnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.
Smluvní strany budou informovat osoby vysílané na základě odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku o nutnosti sjednat si na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

8. Vysílající smluvní strana zajistí, aby instituce přijímající smluvní strany zodpovědná za provádění stipendijního programu byla informována o stipendijní nabídce pro následující akademický rok nejpozději do konce října každého roku.

Článek 2

1. Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka na veřejných vysokých školách v Čínské lidové republice a výuku čínského jazyka na veřejných vysokých školách v České republice vysíláním učitelů jazyka do státu druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany požádají o vyslání učitelů jazyka pro následující akademický rok nejpozději do konce ledna předcházejícího akademického roku.
Kandidát na pozici učitele jazyka musí splňovat následující požadavky:

a) v případě učitele českého jazyka ukončené vysokoškolské vzdělání získané absolvováním magisterského nebo doktorského studijního programu v oboru český jazyk a literatura, v případě učitele čínského jazyka ukončené vysokoškolské vzdělání získané absolvováním magisterského nebo doktorského studijního programu v oboru sinologie;

b) v případě učitele českého jazyka zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince, v případě učitele čínského jazyka zkušenost s výukou čínského jazyka pro cizince, a to nejlépe na vysokoškolské instituci.

3. Vysílající smluvní strana předloží doklady o kvalifikaci a praxi navrhovaných kandidátů přijímající smluvní straně nejpozději do konce března předcházejícího akademického roku. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k návrhu na přijetí nominovaného učitele jazyka nejpozději do konce dubna předcházejícího akademického roku.
Vysílající smluvní strana zajistí, aby učiteli jazyka byly uhrazeny náklady na mezinárodní cestovné do místa působení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

Článek 3

1. Česká smluvní strana každoročně poskytne čínské smluvní straně 4 místa ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami na různých místech České republiky.

2. Česká smluvní strana zajistí, aby účastníkům z Čínské lidové republiky přijatým na základě odstavce 1 tohoto článku bylo uhrazeno zápisné, exkurze, ubytování a stravování. Vysílající čínská smluvní strana může zajistit uhrazení nákladů na mezinárodní cestovné do místa pobytu ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

3. Čínská smluvní strana každoročně poskytne české smluvní straně 4 místa ke studiu v krátkodobých jazykových kurzech čínštiny. Tyto kurzy trvají čtyři týdny a jsou určeny pro učitele čínštiny.

4. Čínská smluvní strana zajistí, aby účastníkům z České republiky přijatým na základě odstavce 3 tohoto článku bylo poskytnuto stipendium k pokrytí jejich životních nákladů a bezplatné ubytování a aby jim byly uhrazeny náklady na studijní cesty v rámci jazykových kurzů. Vysílající česká smluvní strana může zajistit uhrazení nákladů na mezinárodní cestovné do místa pobytu ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

Článek 4

1. Smluvní strany v době platnosti tohoto Ujednání vyšlou a přijmou dvě školské delegace k týdenní návštěvě státu druhé smluvní strany. Počet členů jedné delegace nepřevýší pět osob.

2. Vysílající smluvní strana bude přijímající smluvní stranu informovat o záměru vyslat školskou delegaci včetně jejího složení nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své rozhodnutí ohledně přijetí delegace do 20 dnů od data obdržení informace o zájmu druhé smluvní strany delegaci vyslat.

3. Vysílající smluvní strana potvrdí přesné datum a způsob příjezdu delegace nejméně s dvoutýdenním předstihem.

4. Vysílající smluvní strana zajistí uhrazení nákladů na mezinárodní cestovné do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.

5. Přijímající smluvní strana napomůže s přípravou programu pro delegaci.

Článek 5

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto Ujednání budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o významných mezinárodních akcích v oblasti vysokého školství a budou vytvářet podmínky pro účast školských odborníků na těchto akcích.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat navazování přímých kontaktů a rozvoj akademických výměn a spolupráce mezi vysokými školami v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran, budou se vzájemně informovat o svých vnitrostátních právních úpravách týkajících se uznávání vysokoškolských diplomů a jiných dokladů o vzdělání a vyměňovat si informace o vzdělávacích systémech svých států.

Článek 8

Toto Ujednání vstupuje v platnost 1. ledna 2016 a zůstane v platnosti do 31. prosince 2019. Následně bude jeho platnost automaticky prodloužena do uzavření nového Ujednání.

Článek 9

Dnem vstupu tohoto Ujednání v platnost pozbude platnosti Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2012 - 2015, podepsané v Praze dne 28. listopadu 2012.

Článek 10

Veškeré činnosti zahájené podle Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2012 - 2015 (podepsaného v Praze dne 28. listopadu 2012) během jeho platnosti budou dokončeny za podmínek stanovených uvedeným Ujednáním bez ohledu na ukončení jeho platnosti.


Dáno v Praze dne 15. června 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Michaela Marksová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství Čínské lidové republiky
Hao Ping v. r.
náměstek ministra školství

Přesunout nahoru