Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2015 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu

Datum vyhlášení 07.12.2015
Uzavření smlouvy 26.02.2015
Ratifikace Smlouvy 01.10.2015
Platnost od 13.12.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. února 2015 byla v Bratislavě přijata a jménem České republiky podepsána Dohoda o Visegrádském patentovém institutu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Maďarska, depozitáře Dohody, dne 1. října 2015.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 13. prosince 2015 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O VISEGRÁDSKÉM PATENTOVÉM INSTITUTU

Vlády České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky

potvrzujíce své pevné odhodlání plně dodržovat závazky vyplývající ze Smlouvy o patentové spolupráci uzavřené ve Washingtonu dne 19. června 1970,

přejíce si rozvíjet inovaci a tvořivost a podporovat hospodářský růst a konkurenceschopnost v regionu střední a východní Evropy1,

uznávajíce klíčovou roli, kterou hrají jejich úřady průmyslového vlastnictví při dosahování těchto cílů tím, že slouží investorům a odvětvím v oblasti patentového práva a praxe a že jim poskytují vysoce kvalitní odborné znalosti potřebné k zajištění právní ochrany jejich vynálezů,

přejíce si, aby jejich úřady průmyslového vlastnictví posílily vzájemnou spolupráci za účelem prohloubení zmíněných odborných znalostí a sdružení zdrojů ve prospěch svých uživatelů, především individuálních vynálezců, malých a středních podniků a výzkumných organizací financovaných z veřejných prostředků,

přejíce si nabídnout uživatelům patentového systému ze střední a východní Evropy příznivou a efektivní možnost získání patentové ochrany mezinárodně a za tím účelem usnadnit jejich přístup k systému zřízenému na základě Smlouvy o patentové spolupráci,

potvrzujíce své pevné odhodlání plně dodržovat závazky vyplývající z Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) uzavřené v Mnichově dne 5. října 1973, včetně Protokolu o centralizaci evropského patentového systému a jeho zavedení, a přejíce si zároveň vykonávat práva, která jim tyto právní nástroje přiznávají,

přejíce si zřídit mezivládní organizaci v souladu s článkem 16 a článkem 32 Smlouvy o patentové spolupráci, která bude po jmenování Shromážděním Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci a poté, co Shromáždění schválí dohodu mezi touto organizací a Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), plnit funkci orgánu pro mezinárodní rešerši a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum v souladu se Smlouvou o patentové spolupráci a jejímž úkolem bude provádět mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum ve vztahu k mezinárodním patentovým přihláškám podaným na základě této smlouvy,

se dohodly takto:

Článek 1

Zřízení Visegrádského patentového institutu

Tímto se zřizuje Visegrádský patentový institut jako mezivládní organizace pro spolupráci v oblasti patentů.

Článek 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této Dohody:

(i) zkratkou „VPI“ se rozumí Visegrádský patentový institut,

(ii) pojmem „národní úřad“ se rozumí ústřední úřad průmyslového vlastnictví smluvního státu pověřený udělováním patentů,

(iii) zkratkou „PCT“ se rozumí Smlouva o patentové spolupráci uzavřená ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná 28. září 1979, 3. února 1984 a 3. října 2001, a Prováděcí předpis ke Smlouvě o patentové spolupráci, v platném znění,

(iv) zkratkou „EPÚ“ se rozumí Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) uzavřená v Mnichově dne 5. října 1973 ve znění aktu revidujícího článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a aktu revidujícího EPÚ z 29. listopadu 2000,

(v) zkratkou „WIPO“ se rozumí Světová organizace duševního vlastnictví,

(vi) pojmem „Mezinárodní úřad“ se rozumí Mezinárodní úřad WIPO.

(2) Pokud ustanovení této Dohody, jež se týkají aplikace PCT, obsahují výrazy vymezené smlouvou PCT, mají stejný význam jako podle PCT.

Článek 3

Visegrádský patentový institut

(1) VPI je správně a finančně samostatný.

(2) VPI řídí správní rada a spravuje sekretariát vedený ředitelem.

(3) Hlavním úkolem VPI je působit jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ve smyslu PCT. Správní rada může rozhodnout, že VPI svěří další podobné úkoly v oblasti patentů.

(4) Zřízením a působením VPI není nijak dotčena výhradní pravomoc národních úřadů ve vztahu k národním patentům a patentům, jež mají stejný účinek.

Článek 4

Právní postavení VPI

(1) VPI má právní subjektivitu.

(2) V každém smluvním státě má VPI tu nejširší právní způsobilost přiznanou právnickým osobám v souladu s vnitrostátním právem daného státu. Zejména může uzavírat smlouvy, nabývat movitý a nemovitý majetek či se jej zbavovat a stát se účastníkem soudního řízení.

(3) VPI zastupuje ředitel VPI.

Článek 5

Sídlo

(1) Sídlo VPI je v Budapešti.

(2) VPI má pobočku ve všech ostatních smluvních státech, pokud správní rada nerozhodne jinak na žádost smluvního státu, který si na svém území takovou pobočku nepřeje.

(3) VPI uzavře dohodu o sídle s Maďarskem.

Článek 6

Výsady a imunity

(1) VPI, jeho majetek a příjmy jsou v rozsahu oficiálních činností VPI osvobozeny od všech přímých daní.

(2) Pokud se uskutečňují podstatné nákupy za účelem provádění oficiálních aktivit VPI, v jejichž ceně jsou zahrnuty daně či cla, přijmou smluvní státy pokud možno vhodná opatření, která zajistí vrácení nebo refundaci částek těchto daní či cel VPI.

(3) Od daní či cel nejsou osvobozeny poplatky za veřejné služby.

(4) Dohoda o sídle uvedená v čl. 5 odst. 3 může poskytnout jiné výsady a imunity než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2.

Článek 7

Odpovědnost

(1) Smluvní odpovědnost VPI se řídí právními předpisy platnými pro příslušnou smlouvu v souladu s nařízením (ES) č. 593/2008 (Řím I), pokud to přichází v úvahu, případně v souladu s právními předpisy smluvního státu soudu, který dotyčný případ řeší.

(2) Mimosmluvní odpovědnost VPI za škodu, kterou způsobí VPI nebo zaměstnanci sekretariátu VPI při plnění svých povinností, pokud nejde o občanskou nebo obchodní věc ve smyslu nařízení (ES) č. 864/2007 (Řím II), se řídí právními předpisy smluvního státu, v němž vznikla škoda.

(3) Soudem s pravomocí řešit spory podle odstavce 2 je soud smluvního státu, v němž vznikla škoda.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí bez ohledu na plnění úkolů VPI svěřených národním úřadům. Odpovědnost národních úřadů vůči VPI a odpovědnost VPI vůči národním úřadům se řídí podmínkami, které stanoví správní rada.

Článek 8

Činnosti VPI

(1)

(a) S výhradou článku 20 působí VPI jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ve smyslu PCT, v souladu s dohodou mezi Mezinárodním úřadem a VPI, ve vztahu k přihláškám podaným u přijímacího úřadu státu, jenž je účastníkem této Dohody, nebo u přijímacího úřadu, který koná pro stát, jenž je účastníkem této Dohody.

(b) Dohoda mezi Mezinárodním úřadem a VPI může stanovit, že VPI bude vykonávat činnost rovněž ve vztahu k dalším přihláškám podaným u přijímacího úřadu dalšího smluvního státu PCT nebo přijímacího úřadu, který koná pro další smluvní stát PCT, pokud přijímací úřad dotyčného státu určil VPI pro tento účel.

(2) Při uzavírání a plnění dohody uvedené v odstavci 1 musí VPI dodržovat závazky, které pro smluvní státy této Dohody vyplývají z Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), včetně Protokolu o centralizaci evropského patentového systému a jeho zavedení.

(3) V případě rozporu mezi ustanoveními PCT a ustanoveními této Dohody mají přednost ustanovení PCT.

(4) Činnosti VPI jakožto orgánu pro mezinárodní rešerši a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum a činnosti VPI související s dalšími úkoly, které mu byly svěřeny podle čl. 3 odst. 3, provádějí jménem VPI národní úřady v souladu s podmínkami stanovenými správní radou.

(5) Správní rada stanoví kritéria pro rozdělení práce, která má být provedena dle odstavce 4, mezi národní úřady. Tato kritéria musí být spravedlivá a relevantní, aby bylo rozdělení práce vyvážené.

(6) Národní úřady obdrží v souladu s finančním řádem náhradu za činnosti, které provádějí podle odstavce 4.

Článek 9

Sekretariát a ředitel VPI

(1) Ředitel je odpovědný za organizaci činností VPI. Sekretariát je odpovědný za administrativní podporu a rovněž jedná jako sekretariát správní rady.

(2) Sekretariát vede ředitel, který odpovídá za činnost sekretariátu správní radě.

(3) Za tímto účelem má ředitel především následující povinnosti a pravomoci:

(i) vykonává veškeré potřebné kroky k zajištění efektivního plnění úkolů VPI, včetně schválení interních správních pokynů,

(ii) může správní radě předkládat návrhy na změnu prováděcích předpisů a návrhy týkající se rozhodnutí, jež spadají do pravomoci správní rady,

(iii) připravuje a realizuje rozpočet a jeho případné změny či doplňky,

(iv) každý rok předkládá správní radě zprávu o hospodaření.

(4) Ředitel musí dodržovat pokyny správní rady, které se týkají vnitřních a vnějších záležitostí VPI.

(5) Národní úřady pomáhají řediteli a sekretariátu při plnění jejich úkolů v nezbytném rozsahu a v souladu s opatřeními stanovenými správní radou.

(6) Zaměstnanci sekretariátu jsou povinni se zavázat, že ani po ukončení pracovního poměru nesdělí ani nevyužijí informace, které svou povahou představují služební tajemství.

Článek 10

Jmenování ředitele

(1) Ředitele VPI jmenuje správní rada na dobu určitou, která nepřekročí čtyři roky. Ředitel může být jmenován opětovně. Dobu trvání úvodního jmenování a možných následných jmenování a všechny další podmínky jmenování stanoví správní rada.

(2) Správní rada vykonává nad ředitelem VPI disciplinární pravomoc.

Článek 11

Správní rada

(1) Správní radu tvoří představitelé smluvních států a jejich zástupci. Každý smluvní stát je oprávněn jmenovat do správní rady jednoho představitele a jednoho zástupce.

(2) Jednacím jazykem správní rady je angličtina. Dokumenty předložené správní radě a zápisy z jednání správní rady se vypracovávají v angličtině.

(3) Správní rada stanoví vlastní jednací řád.

Článek 12

Pravomoc správní rady v určitých záležitostech

(1) Správní rada je oprávněna schvalovat a měnit

(i) prováděcí předpisy,

(ii) finanční řád,

(iii) podmínky pracovního poměru zaměstnanců sekretariátu,

(iv) a svůj jednací řád.

(2) Správní rada je oprávněna pověřit ředitele VPI sjednáváním a (na základě souhlasu správní rady) uzavíráním dohod se státy a mezivládními organizacemi jménem VPI.

(3) Správní rada vykonává další povinnosti, které souvisejí s plněním ustanovení této Dohody.

Článek 13

Rozhodnutí správní rady a hlasování

(1) Správní rada se bude snažit rozhodovat na základě konsensu. Pokud nelze rozhodnout na základě konsensu, o příslušné záležitosti se rozhodne hlasováním.

(2) Právo hlasovat ve správní radě mají jen smluvní státy. Každý smluvní stát má jeden hlas a hlasuje svým vlastním jménem.

(3) S výhradou odstavce 4 je rozhodnutí správní rady přijato dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů.

(4) V případě rozhodnutí, která je správní rada oprávněna učinit na základě čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 5, čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 2 a čl. 14 odst. 4, se vyžaduje jednomyslná shoda hlasujících smluvních států. Správní rada činí tato rozhodnutí, případně podle odstavce 1 činí rozhodnutí na základě konsensu pouze tehdy, pokud jsou zastoupeny všechny smluvní státy.

(5) Zdržení se hlasování není považováno za hlas.

Článek 14

Finanční ustanovení

(1) Rozpočet VPI musí být vyrovnaný. Sestavuje se v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami stanovenými ve finančním řádu. V případě potřeby lze rozpočet změnit či doplnit.

(2) Výdaje VPI jsou kryty z jeho vlastních prostředků a v případě potřeby ze zvláštních finančních příspěvků poskytnutých smluvními státy, jejichž výši určí správní rada v souladu s finančním řádem. Vlastní prostředky VPI tvoří veškeré příjmy z poplatků a další zdroje a dále, přichází-li to v úvahu, rezervy VPI.

(3) VPI může vybírat poplatky za jakýkoliv úkol či postup prováděný na základě této Dohody. Prováděcí předpisy stanoví zejména výši poplatků a způsoby jejich úhrady. Výše poplatků je nastavena na takové úrovni, aby bylo zajištěno, že příjmy z nich jsou dostatečné pro vyrovnaný rozpočet VPI.

(4)

(a) Pokud však VPI není schopen zajistit vyrovnaný rozpočet v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 3, poskytnou smluvní státy VPI zvláštní finanční příspěvky, jejichž výši určí správní rada v souladu s finančním řádem.

(b) Pokud budou zajištěny další prostředky pro dočasné krytí deficitu nebo jeho části, může správní rada rozhodnout, že tento deficit bude převeden do příštího časového období a že po smluvních státech nebude požadováno zaplacení příspěvku.

(c) Pokud to finanční situace VPI dovolí, může správní rada rozhodnout, že příspěvky uhrazené podle pododstavce a) budou vráceny smluvním státům, které je zaplatily.

(5) Pokud finanční řád nestanoví jinak, výdaje zanesené do rozpočtu se schvalují na dobu jednoho účetního období. Účetní období začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

(6) Ředitel VPI předloží návrh rozpočtu správní radě nejpozději k datu uvedenému ve finančním řádu. Rozpočet a jakékoli jeho případné změny či doplňky schvaluje správní rada.

(7)

(a) Výkaz příjmů a výdajů a rozvahu VPI ověří auditoři, jejichž nezávislost je mimo veškeré pochyby. Tyto auditory jmenuje správní rada na dobu pěti let, kterou lze obnovit či prodloužit. Auditoři po skončení každého účetního období vypracují zprávu, jejíž součástí bude podepsaný auditní posudek.

(b) Ředitel VPI předloží správní radě každý rok vyúčtování za předchozí účetní období týkající se rozpočtu a rozvahy, v němž jsou uvedena aktiva a pasiva VPI, společně se zprávou auditorů.

Správní rada schválí roční vyúčtování a zprávu auditorů a zprostí ředitele VPI povinností, pokud jde o realizaci rozpočtu.

(8) Finanční řád stanoví zejména:

(i) opatření týkající se stanovení a realizace rozpočtu a ujednání ohledně předkládání a revize účtů,

(ii) způsob určení výše zvláštních finančních příspěvků a postupu, kterým smluvní státy tyto příspěvky poskytnou VPI,

(iii) způsob určení výše náhrad, jež obdrží národní úřady za činnosti, které provádějí podle čl. 8 odst. 4, a postupu, kterým VPI tyto náhrady národním úřadům poskytne,

(iv) pravidla pro rozdělení případného přebytku, který VPI vytvoří prostřednictvím svých činností, mezi smluvní státy,

(v) obecně uznávané účetní zásady, z nichž vychází rozpočet a roční finanční výkazy.

Článek 15

Prováděcí předpisy

(1) Prováděcí předpisy stanoví pravidla týkající se:

(i) záležitostí, v souvislosti s nimiž tato Dohoda na prováděcí předpisy výslovně odkazuje,

(ii) administrativních požadavků, záležitostí či postupů,

(iii) případných podrobností užitečných při provádění ustanovení této Dohody,

(iv) výše poplatků a způsobu jejich úhrady.

(2) V případě rozporu mezi ustanoveními této Dohody a ustanoveními prováděcích předpisů mají přednost ustanovení této Dohody. Prováděcí předpisy netvoří nedílnou součást Dohody.

Článek 16

Ratifikace

(1) Tato Dohoda podléhá ratifikaci v souladu s příslušnými ústavními požadavky smluvních států.

(2) Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Maďarska (dále jen „depozitář“).

Článek 17

Přístup k Dohodě

(1) Kterýkoli evropský stát může na základě pozvání správní rady přistoupit k této Dohodě.

(2) Listiny o přístupu budou uloženy u depozitáře.

Článek 18

Vstup v platnost

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dva měsíce poté, co Česká republika, Maďarsko, Polská republika i Slovenská republika uloží své ratifikační listiny.

(2) Případné přistoupení nabude účinnosti první den druhého měsíce po uložení listiny o přístupu.

Článek 19

Počáteční příspěvek

(1) Poté, co tato Dohoda vstoupí v platnost, zaplatí smluvní státy uvedené v čl. 18 odst. 1 VPI počáteční příspěvek. Počáteční příspěvek pokryje náklady na zřízení VPI a použije se pro tento účel. Částka počátečního příspěvku bude mezi tyto smluvní státy rozdělena rovnoměrně.

(2) Každý stát, který k Dohodě přistoupí, zaplatí rovněž počáteční příspěvek. V tomto případě bude počáteční příspěvek krýt náklady, jež VPI vynaloží v souvislosti s přistoupením dotyčného státu. Částku počátečního příspěvku stanoví správní rada.

Článek 20

Jmenování VPI

VPI požádá Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci, aby jej jmenovalo orgánem pro mezinárodní rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum v souladu s ustanoveními PCT. Smluvní státy poskytnou VPI v této souvislosti pomoc.

Článek 21

Výhrady

Výhrady k této Dohodě nejsou dovoleny.

Článek 22

Změny Dohody

(1) Tuto Dohodu lze změnit na základě ujednání mezi smluvními státy.

(2) Návrhy na změnu této Dohody může podat kterýkoliv smluvní stát. Tyto návrhy budou sděleny správní radě.

(3) Nestanoví-li ujednání měnící tuto Dohodu jinak, vstoupí případná změna Dohody v platnost dva měsíce poté, co všechny smluvní státy uloží své listiny o schválení.

Článek 23

Vypovězení, ukončení a pozastavení Dohody

(1) Každý smluvní stát může tuto Dohodu kdykoliv vypovědět. Výpověď musí být oznámena depozitáři. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po datu obdržení příslušného oznámení.

(2) Tuto Dohodu lze kdykoliv ukončit se souhlasem všech smluvních států na základě podmínek, které mezi sebou dohodnou.

(3) Provádění této Dohody lze kdykoliv pozastavit se souhlasem všech smluvních států na základě podmínek, které mezi sebou dohodnou.

Článek 24

Spory

(1) Případný spor mezi dvěma či více smluvními státy, který se týká výkladu či aplikace této Dohody nebo prováděcích předpisů a který se nepodaří urovnat vzájemným jednáním, bude na žádost jednoho z dotčených států postoupen správní radě, která se pokusí dosáhnout dohody mezi dotčenými státy.

(2) Pokud se takové dohody nepodaří dosáhnout do jednoho roku ode dne, kdy byl spor postoupen správní radě, může spor kterýkoliv z dotčených států předložit Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

Článek 25

Jazyk a depozitář Dohody

Tato smlouva, která je vyhotovena v jediném originále v anglickém jazyce, bude uložena u depozitáře.

Článek 26

Předání a oznámení

(1) Depozitář pořídí ověřené věrné kopie této Dohody a předá je vládám všech signatářských a přistupujících států.

(2) Depozitář informuje všechny vlády států uvedených v odstavci 1:

(i) o uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu,

(ii) o datu, k němuž tato Dohoda vstoupí v platnost,

(iii) o každé výpovědi Dohody obdržené podle čl. 23 odst. 1 a o datu, k němuž tato výpověď vstoupí v platnost.


NA DŮKAZ TOHO tuto Dohodu podepsali zmocnění signatáři, pověření k tomu svými vládami.

VYHOTOVENO v Bratislavě dne 26. února 2015.

Za vládu České republiky
Josef Kratochvíl v. r.
Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

Za vládu Polské republiky
Alicja Adamczak v. r.
Předsedkyně Patentového úřadu Polské republiky

Za vládu Maďarska
Miklós Bendzsel v. r.
Předseda Úřadu duševního vlastnictví Maďarska

Za vládu Slovenské republiky
Ľuboš Knoth v. r.
Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky

Poznámky pod čarou

1 V souladu s článkem 17 není členství v této Dohodě omezeno na země Visegrádské skupiny. K Dohodě mohou přistoupit i další země z regionu. Ačkoliv je Visegrádský patentový institut zřízen zeměmi Visegrádské skupiny, z právního hlediska nejde o instituci Visegrádské spolupráce.

Přesunout nahoru