Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Datum vyhlášení 16.01.2015
Uzavření smlouvy 22.03.1989
Ratifikace Smlouvy 23.07.2014
Platnost od 01.01.1993
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se ruší a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. března 1989 byla v Basileji sjednána Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

Listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Úmluvě byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 24. července 1991.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 25 odst. 1 dne 5. května 1992 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Dne 30. září 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že Česká republika jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje vázanou Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování ze dne 22. března 1989 s účinností od 1. ledna 1993.

S Úmluvou dodatečně vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. července 2014 listinu o přístupu České republiky k Úmluvě.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

PREAMBULE Smluvní strany této úmluvy,

vědomy si nebezpečí poškození lidského zdraví a životního prostředí způsobeného nebezpečnými odpady a jinými odpady a jejich pohybem přes hranice států,

majíce na mysli vzrůstající ohrožení lidského zdraví a životního prostředí vyvolané zvyšující se produkcí a složitostí nebezpečných odpadů a jiných odpadů a jejich pohybem přes hranice států,

majíce rovněž na mysli, že nejúčinnějším způsobem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečím, které představují tyto odpady, je snížení jejich produkce na minimum z hlediska jejich množství nebo možného nebezpečí,

přesvědčeny, že státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby zajistily, že nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady, včetně jejich pohybu přes hranice států a jejich zneškodňování, je v souladu s ochranou lidského zdraví a životního prostředí, ať je místo jejich zneškodňování jakékoli,

připomínajíce, že státy by měly zajistit, aby původce odpadů plnil povinnosti spojené s přepravou a zneškodňováním nebezpečných odpadů a jiných odpadů způsobem, který je v souladu s ochranou životního prostředí, ať je místo zneškodňování jakékoli,

plně uznávajíce, že jakýkoli stát má svrchované právo zakázat vstup nebo zneškodňování nebezpečných odpadů a jiných odpadů zahraničního původu na svém území,

uznávajíce rovněž rostoucí úsilí o dosažení zákazu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v jiných státech, zejména v rozvojových zemích,

uznávajíce, že pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států, zvláště do rozvojových zemí, představuje vysoké riziko, že s nebezpečnými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí, jak vyžaduje tato úmluva,

přesvědčeny o tom, že nebezpečné odpady a jiné odpady by měly být, pokud je to slučitelné s nakládáním s nimi způsobem účinným a šetrným k životnímu prostředí, zneškodněny ve státě, v němž vznikly,

vědomy si rovněž, že pohyb těchto odpadů přes hranice států ze státu jejich původu do jakéhokoli jiného státu by měl být povolen, pouze pokud je prováděn za podmínek, které neohrozí lidské zdraví a životní prostředí a které jsou v souladu s ustanoveními této úmluvy,

majíce na zřeteli, že zvýšená kontrola pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států podnítí nakládání s nimi způsobem šetrným k životnímu prostředí a sníží množství odpadů přepravovaných přes hranice států,

přesvědčeny o tom, že státy by měly přijmout opatření, aby zajistily patřičnou výměnu informací a účinnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států z a do těchto států,

připomínajíce, že řada mezinárodních a regionálních dohod řeší problém ochrany a zachování životního prostředí s ohledem na přepravu nebezpečného zboží,

berouce v úvahu deklaraci Konference Organizace spojených národů o životním prostředí člověka (Stockholm, 1972), Káhirské směrnice a zásady nakládání s nebezpečnými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí přijaté Řídící radou Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) rozhodnutím 14/30 ze dne 17. června 1987, doporučení Výboru odborníků Organizace spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží (formulovaná v roce 1957 a aktualizovaná každé dva roky), příslušná doporučení, prohlášení, listiny a předpisy přijaté v rámci systému Organizace spojených národů, jakož i práce a studie provedené v rámci jiných mezinárodních a regionálních organizací,

vědomy si ducha, zásad, cílů a funkcí Světové charty na ochranu přírody přijaté Valným shromážděním Organizace spojených národů na jeho třicátém sedmém zasedání (1982) jako etické pravidlo ochrany životního prostředí člověka a zachování přírodních zdrojů,

potvrzujíce, že státy odpovídají za plnění svých mezinárodních závazků týkajících se ochrany lidského zdraví a ochrany a zachování životního prostředí a že jsou v tomto ohledu odpovědné v souladu s mezinárodním právem,

uznávajíce, že v případě podstatného porušení ustanovení této úmluvy nebo jakéhokoli protokolu k této úmluvě se použijí příslušná ustanovení mezinárodního smluvního práva,

vědomy si toho, že je nutné pokračovat ve vývoji a v používání nízkoodpadových technologií šetrných k životnímu prostředí, možností recyklace, vhodných systémů údržby a hospodaření s cílem snížit na minimum produkci nebezpečných odpadů a jiných odpadů,

vědomy si rovněž rostoucího mezinárodního zájmu na přísnější kontrole pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států a potřebě snížit tento pohyb na nejnižší možnou míru,

znepokojeny problémem nedovolené přepravy nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států,

berouce rovněž v úvahu omezené možnosti rozvojových zemí při nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady,

uznávajíce, že je nutné podporovat přenos technologií pro šetrné nakládání s

nebezpečnými odpady a jinými odpady vznikajícími v místě, zejména do rozvojových zemí, v duchu Káhirských směrnic a rozhodnutí 14/16 Řídící rady UNEP o podpoře přenosu technologií pro ochranu životního prostředí,

uznávajíce rovněž, že nebezpečné odpady a jiné odpady by měly být přepravovány v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami a doporučeními,

přesvědčeny rovněž o tom, že pohyb nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států by měl být povolován, pouze pokud jsou přeprava a konečné zneškodnění těchto odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí,

odhodlány přísnou kontrolou chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými účinky, které mohou být způsobeny vznikem nebezpečných odpadů a jiných odpadů a nakládáním s nimi,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti úmluvy

1. Pro účely této úmluvy se ‟nebezpečnými odpady“ rozumějí následující odpady, které jsou přepravovány přes hranice států:

a) odpady, které patří do jakékoli kategorie uvedené v příloze I s výjimkou těch, které nemají žádnou z vlastností uvedených v příloze III; a

b) odpady, na které se nevztahuje odstavec a), ale jsou definovány nebo považovány za nebezpečné odpady vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, jež je státem vývozu, dovozu nebo tranzitu.

2. Pro účely této úmluvy se ‟jinými odpady“ rozumějí odpady, které patří do jakékoli kategorie uvedené v příloze II a které jsou přepravovány přes hranice států.

3. Odpady, které z důvodu své radioaktivity podléhají jiným mezinárodním systémům kontroly, včetně mezinárodních nástrojů, které se specificky používají na radioaktivní materiály, jsou vyňaty z oblasti působnosti této úmluvy.

4. Odpady, které pocházejí z běžného provozu lodí a jejichž odkládání je upraveno v jiné mezinárodní listině, jsou vyňaty z oblasti působnosti této úmluvy.

Článek 2

Definice

Pro účely této úmluvy se:

1. ‟odpady“ rozumějí látky nebo předměty, které jsou zneškodňovány nebo zamýšleny ke zneškodnění nebo jejichž zneškodnění požadují ustanovení vnitrostátních právních předpisů;

2. ‟nakládáním" rozumí shromažďování, přeprava a zneškodňování nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů včetně následné péče o místo zneškodňování;

3. ‟pohybem přes hranice států“ rozumí jakýkoli pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů z oblasti pod vnitrostátní jurisdikcí jednoho státu do oblasti nebo přes oblast pod vnitrostátní jurisdikcí jiného státu, nebo do oblasti nebo přes oblast, která nepodléhá pod vnitrostátní jurisdikci žádného státu, za předpokladu, že se pohyb týká alespoň dvou států;

4. ‟zneškodněním" rozumí jakákoli činnost stanovená v příloze IV k této úmluvě;

5. ‟schváleným místem nebo zařízením“ rozumí místo nebo zařízení pro zneškodňování nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů, které je oprávněno nebo je mu povoleno provozovat činnosti za tímto účelem relevantním orgánem státu, v němž se toto místo nebo zařízení nachází;

6. ‟příslušným orgánem“ rozumí vládní orgán určený smluvní stranou, aby přijímal v zeměpisné oblasti, kterou smluvní strana považuje za vhodnou, oznámení o pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států, jakož i jakoukoli související informaci, a aby na takové oznámení odpovídal, jak stanoví článek 6;

7. ‟kontaktním místem“ rozumí subjekt smluvní strany uvedený v článku 5 a pověřený přijímáním a předáváním informací, jak stanovují články 13 a 16;

8. ‟nakládáním s nebezpečnými odpady nebo s jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí" rozumějí všechna praktická opatření, která zajistí, že se s nebezpečnými odpady nebo s jinými odpady bude nakládat způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými účinky, které mohou tyto odpady vyvolat;

9. ‟oblastí pod vnitrostátní jurisdikcí státu“ rozumí území, mořská oblast nebo vzdušný prostor, nad nimiž stát vykonává správní a regulační pravomoc v souladu s mezinárodním právem ve vztahu k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí;

10. ‟státem vývozu“ rozumí smluvní strana, z níž se plánuje zahájit nebo je zahájen pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států;

11. ‟státem dovozu“ rozumí smluvní strana, do níž se zamýšlí nebo uskutečňuje pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států za účelem jejich zneškodnění na území tohoto státu nebo za účelem jejich naložení před zneškodněním v oblasti, která nepodléhá vnitrostátní jurisdikcí žádného státu;

12. ‟státem tranzitu“ rozumí jakýkoli jiný stát než stát vývozu nebo dovozu, přes který se zamýšlí nebo uskutečňuje pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů;

13. ‟dotčenými státy“ rozumějí smluvní strany, jež jsou státy vývozu nebo dovozu, nebo státy tranzitu, ať jsou smluvními stranami či nikoli;

14. ‟osobou“ rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba;

15. ‟vývozcem“ rozumí jakákoli osoba podléhající vnitrostátní jurisdikci státu vývozu, která sjednává vývoz nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů;

16. ‟dovozcem“ rozumí jakákoli osoba podléhající vnitrostátní jurisdikci státu dovozu, která sjednává dovoz nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů;

17. ‟přepravcem“ rozumí jakákoli osoba, která přepravuje nebezpečné odpady nebo jiné odpady;

18. ‟původcem“ rozumí jakákoli osoba, při jejíž činnosti vznikají nebezpečné odpady nebo jiné odpady nebo, pokud tato osoba není známa, osoba, která tyto odpady vlastní anebo za ně odpovídá;

19. ‟zneškodňovatelem“ rozumí jakákoli osoba, které jsou nebezpečné odpady nebo jiné odpady zasílány a která provádí zneškodňování uvedených odpadů;

20. ‟organizací politické a/nebo hospodářské integrace“" rozumí organizace tvořená svrchovanými státy, na kterou členské státy přenesly pravomoci v oblastech upravených touto úmluvou a která byla řádně zplnomocněna v souladu s jejími vnitřními postupy, aby úmluvu podepsala, ratifikovala, přijala, schválila, formálně potvrdila nebo k ní přistoupila;

21. ‟nedovolenou přepravou“ rozumí jakýkoli pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států specifikovaný v článku 9.

Článek 3

Národní definice nebezpečných odpadů

1. Každá smluvní strana do šesti měsíců poté, co se stane smluvní stranou této úmluvy, informuje sekretariát úmluvy o odpadech, kromě těch, které jsou vyjmenovány v přílohách I a II, které jsou považovány nebo definovány jejími vnitrostátními právními předpisy jako nebezpečné, a o jakýchkoli požadavcích týkajících se postupů pro pohyb přes hranice států uplatňovaných na tyto odpady.

2. Každá smluvní strana následně informuje sekretariát o jakýchkoli významných změnách informací, které poskytla podle odstavce 1.

3. Sekretariát bezodkladně informuje všechny smluvní strany o informacích, které obdržel podle odstavců 1 a 2.

4. Smluvní strany jsou povinny svým vývozcům zpřístupnit informace, které jim jsou sděleny sekretariátem podle odstavce 3.

Článek 4

Obecné povinnosti

1.

a) Smluvní strany, které uplatní svoje právo zakázat dovoz nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů za účelem zneškodnění, o tom informují ostatní smluvní strany podle článku 13.

b) Smluvní strany zakáží nebo nepovolí vývoz nebezpečných odpadů a jiných odpadů do smluvních stran, které zakázaly dovoz těchto odpadů, pokud byl tento zákaz oznámen podle písm. a) výše.

c) Smluvní strany zakáží nebo nepovolí vývoz nebezpečných odpadů a jiných odpadů, pokud stát dovozu nedá písemný souhlas k dovozu těchto odpadů, v případě, že tento stát dovozu nezakázal dovoz těchto odpadů.

2. Každá smluvní strana přijme vhodná opatření, aby:

a) zajistila, aby produkce nebezpečných odpadů a jiných odpadů na jejím území byla snížena na minimum při zvážení sociálních, technických a hospodářských hledisek;

b) zajistila dostupnost odpovídajících zařízení na zneškodňování odpadu, která by měla být umístěna, je-li to možné, na jejím území vzhledem k nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí, ať je místo jejich zneškodnění jakékoli;

c) zajistila, aby osoby, které se podílejí na nakládání s nebezpečnými odpady nebo jinými odpady na jejím území, přijaly nezbytná opatření k zamezení znečištění způsobeného nakládáním s těmito odpady a, pokud dojde ke znečištění, k minimalizaci následků na lidské zdraví a životní prostředí;

d) zajistila, aby pohyb nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států byl snížen na minimum v souladu s nakládáním s těmito odpady způsobem účinným a šetrným k životnímu prostředí a aby byl prováděn způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými účinky, které mohou být způsobeny tímto pohybem;

e) neumožnila vývoz nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů do státu nebo skupiny států patřících do organizace hospodářské a/nebo politické integrace, které jsou smluvními stranami, zejména do rozvojových zemí, jež zakázaly svými právními předpisy všechny dovozy, nebo pokud má důvod se domnívat, že s dotyčnými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s kritérii, která smluvní strany přijmou na svém prvním zasedání;

f) vyžadovala, aby informace o navrhovaných pohybech nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států byly poskytnuty dotčeným státům v souladu s přílohou V A, aby mohly vyhodnotit následky zamýšlených pohybů na lidské zdraví a životní prostředí;

g) zamezila dovozu nebezpečných odpadů a jiných odpadů, pokud má důvod se domnívat, že s dotyčnými odpady se nebude nakládat způsobem šetrným k životnímu prostředí;

h) spolupracovala na činnostech s jinými smluvními stranami a zúčastněnými organizacemi přímo nebo prostřednictvím sekretariátu, včetně šíření informací o pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států, s cílem zlepšit nakládání s těmito odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí a zamezit nedovolené přepravě.

3. Smluvní strany považují nedovolenou přepravu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů za trestný čin.

4. Každá smluvní strana přijme vhodná právní, správní a jiná opatření k provádění a prosazování ustanovení této úmluvy, včetně opatření k zamezení a trestání jednání, které je v rozporu s úmluvou.

5. Smluvní strana nepovolí vývoz nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů do státu, který není smluvní stranou, nebo dovoz takovýchto odpadů ze státu, který není smluvní stranou.

6. Smluvní strany se dohodnou, že neumožní vývoz nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů za účelem jejich zneškodnění v oblasti nacházející se jižně od šedesátého stupně jižní šířky bez ohledu na to, zda jsou tyto odpady přepravovány přes hranice států či nikoli.

7. Kromě toho každá smluvní strana:

a) zakáže všem osobám podléhajícím její vnitrostátní jurisdikci přepravovat nebo zneškodňovat nebezpečné odpady nebo jiné odpady, pokud nejsou tyto osoby oprávněny nebo nemají povolení provádět tento druh činností;

b) požaduje, aby nebezpečné odpady a jiné odpady, které mají být přepravovány přes hranice států, byly zabaleny, označeny a přepravovány v souladu s obecně přijímanými a uznávanými mezinárodními pravidly a normami v oblasti balení, značení a přepravy a aby byla brána náležitě v úvahu mezinárodně uznávaná praxe v této oblasti;

c) požaduje, aby nebezpečné odpady a jiné odpady byly doprovázeny průvodním dokladem od místa, kde začíná pohyb přes hranice států, do místa zneškodnění.

8. Každá smluvní strana vyžaduje, aby s nebezpečnými odpady nebo jinými odpady, které se mají vyvážet, bylo ve státě dovozu nebo kdekoli jinde nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí. Na svém prvním zasedání smluvní strany přijmou technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou předmětem této úmluvy, způsobem šetrným k životnímu prostředí.

9. Smluvní strany přijmou vhodná opatření, aby pohyb nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států byl povolen pouze, pokud:

a) stát vývozu nemá technické možnosti nebo nezbytná zařízení, vhodné kapacity nebo místa pro zneškodňování dotyčných odpadů způsobem účinným a šetrným k životnímu prostředí; nebo

b) jsou dotyčné odpady nezbytné jako surovina pro průmysl recyklace nebo využití ve státu dovozu; nebo

c) dotyčný pohyb přes hranice států je v souladu s jinými kritérii, která budou stranami stanovena, za podmínky, že tato kritéria nebudou v rozporu s cíli této úmluvy.

10. Státy, v nichž nebezpečné odpady a jiné odpady vznikají, mají podle této úmluvy povinnost vyžadovat, aby bylo s těmito odpady nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí, a tato povinnost se nesmí za žádných okolností přenášet na státy dovozu nebo tranzitu.

11. Žádné ustanovení této úmluvy nebrání smluvní straně klást další podmínky, které jsou v souladu s ustanoveními této úmluvy a jsou v souladu s pravidly mezinárodního práva, jejichž cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

12. Žádným ustanovením této úmluvy není nikterak dotčena svrchovanost států nad jejich teritoriálními vodami stanovená podle mezinárodního práva a nejsou dotčena ani svrchovaná práva a jurisdikce, které státy mají ve svých výlučných hospodářských zónách a kontinentálních šelfech v souladu s mezinárodním právem, a není dotčen ani výkon práv a svobod plavby lodí a přeletu letadel všech států, jak je upravuje mezinárodní právo a jak vyplývá z příslušných mezinárodních listin.

13. Smluvní strany se zavazují pravidelně posuzovat možnosti snížení množství anebo znečišťujícího potenciálu nebezpečných odpadů a jiných odpadů, které se vyvážejí do jiných států, zejména do rozvojových zemí.

Článek 4A

1. Každá smluvní strana uvedená v příloze VII zakáže jakýkoliv pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států, které jsou určeny pro postupy podle přílohy IV A, do států neuvedených v příloze VII.

2. Každá smluvní strana uvedená v příloze VII postupně ukončí k 31. prosinci 1997 a k tomuto datu zakáže jakýkoliv pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států podle čl. 1 odst. 1 písm. a) úmluvy, které jsou určeny pro postupy podle přílohy IV B, do států neuvedených) v příloze VII. Takový pohyb přes hranice států není zakázán, pokud dané odpady nejsou charakterizovány jako nebezpečné podle úmluvy.

Článek 5

Určení příslušných orgánů a kontaktního místa

Aby se usnadnilo provádění této úmluvy, smluvní strany:

1. určí nebo zřídí jeden nebo více příslušných orgánů a jedno kontaktní místo. Určí jeden příslušný orgán, aby přijímal oznámení v případě státu tranzitu.

2. informují sekretariát do tří měsíců ode dne, kdy pro ně tato úmluva vstoupí v platnost, které orgány určily jako své kontaktní místo a své příslušné orgány;

3. informují sekretariát do jednoho měsíce ode dne, kdy se rozhodlo o jakýchkoli změnách týkajících se určení kontaktního místa a příslušných orgánů podle odstavce 2 výše.

Článek 6

Pohyb přes hranice států mezi smluvními stranami

1. Stát vývozu oznámí, nebo bude požadovat od původce nebo vývozce, aby písemně a prostřednictvím příslušného orgánu státu vývozu oznámil příslušným orgánům dotčených států jakýkoli navrhovaný pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení a informace specifikované v příloze V A a musí být sepsané v jazyce, který je pro stát dovozu přijatelný. Každému dotčenému státu se zasílá pouze jedno oznámení.

2. Stát dovozu písemně odpoví oznamovateli, přičemž udělí souhlas s pohybem s podmínkami nebo bez podmínek, odmítne udělit souhlas s pohybem nebo si vyžádá dodatečné informace. Kopie konečné odpovědi státu dovozu se zašle příslušným orgánům dotčených států, jež jsou smluvními stranami.

3. Stát vývozu nepovolí původci nebo vývozci zahájit pohyb přes hranice států, dokud neobdrží písemné potvrzení, že:

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas státu dovozu; a

b) oznamovatel obdržel od státu dovozu potvrzení o existenci smlouvy mezi vývozcem a zneškodňovatelem, která specifikuje nakládání s dotyčnými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4. Každý stát tranzitu, který je smluvní stranou, bezodkladně potvrdí oznamovateli přijetí oznámení. Následně může oznamovateli do šedesáti dnů písemně odpovědět, přičemž udělí souhlas s pohybem s podmínkami nebo bez podmínek, odmítne udělit souhlas s pohybem nebo si vyžádá dodatečné informace. Stát vývozu nepovolí zahájit pohyb přes hranice států, dokud neobdrží písemný souhlas státu tranzitu. Pokud se však kdykoli smluvní strana rozhodne, že obecně nebo za určitých podmínek nebude vyžadovat předchozí písemný souhlas s tranzitním pohybem nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států, nebo pozmění své požadavky v tomto ohledu, podle článku 13 o svém rozhodnutí bezodkladně informuje ostatní smluvní strany. V tomto případě, pokud stát vývozu neobdrží do šedesáti dnů od přijetí daného oznámení od státu tranzitu žádnou odpověď, může stát vývozu dovolit, aby se vývoz uskutečnil přes stát tranzitu.

5. Pokud při pohybu odpadů přes hranice států jsou tyto odpady právně definovány nebo považovány za nebezpečné pouze:

a) státem vývozu, se ustanovení odstavce 9 tohoto článku, která se vztahují na dovozce nebo zneškodňovatele a stát dovozu, přiměřeně použijí na vývozce a na stát vývozu;

b) státem dovozu nebo státem dovozu a tranzitu, které jsou smluvními stranami, se ustanovení odstavců 1, 3, 4 a 6 tohoto článku, která se vztahují na vývozce a stát vývozu, přiměřeně použijí na dovozce nebo zneškodňovatele a na stát dovozu; nebo

c) jakýmkoli státem tranzitu, který je smluvní stranou, použijí se ustanovení odstavce 4 na tento stát.

6. Stát vývozu může na základě písemného souhlasu dotčených států umožnit původci nebo vývozci využít obecného oznámení v případě, kdy jsou pravidelně zasílány nebezpečné odpady nebo jiné odpady se stejnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi stejnému zneškodňovateli přes stejný celní úřad výstupu státu vývozu, přes stejný celní úřad vstupu státu dovozu a v případě tranzitu přes stejné celní úřady vstupu a výstupu státu nebo států tranzitu.

7. Dotčené státy mohou podmínit poskytnutí písemného souhlasu s použitím obecného oznámení uvedeného v odstavci 6 poskytnutím určitých informací, jako jsou např. přesná množství nebo pravidelné soupisy nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů, které mají být zasílány.

8. Obecné oznámení a písemný souhlas uvedené v odstavcích 6 a 7 se mohou vztahovat na více zásilek nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů v období nejvýše dvanácti měsíců.

9. Smluvní strany vyžadují, aby každá osoba, která odpovídá za pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států, podepsala průvodní doklad buď při odeslání, nebo při přijetí dotyčných odpadů. Vyžadují rovněž, aby zneškodňovatel informoval jak vývozce, tak příslušný orgán státu vývozu o přijetí dotyčných odpadů zneškodňovatelem a v přiměřené době též o dokončení zneškodňování způsobem uvedeným v oznámení. Pokud stát vývozu tuto informaci neobdrží, příslušný orgán státu vývozu nebo vývozce oznámí tuto skutečnost státu dovozu.

10. Oznámení a odpověď požadované tímto článkem se předají příslušným orgánům dotčených smluvních stran nebo příslušnému vládnímu subjektu v případě států, které nejsou smluvními stranami.

11. Stát dovozu nebo kterýkoliv stát tranzitu, který je smluvní stranou, může požadovat, aby jakýkoliv pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států byl kryt pojištěním, zárukou nebo jiným zajištěním.

Článek 7

Pohyb přes hranice států ze smluvní strany přes státy, které nejsou smluvními stranami

Ustanovení odst. 1 čl. 6 úmluvy se přiměřeně použijí na pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států ze smluvní strany přes stát nebo státy, které nejsou smluvními stranami.

Článek 8

Povinnost zpětného dovozu

Pokud pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů, ke kterému dotčené státy daly souhlas na základě ustanovení této úmluvy, nemůže být dokončen v souladu s podmínkami smlouvy, zajistí stát vývozu, aby vývozce dotyčné odpady vrátil zpět do státu vývozu, jestliže nemohou být přijata jiná opatření na zneškodnění způsobem šetrným k životnímu prostředí, a to do devadesáti dnů od okamžiku, kdy stát dovozu informoval stát vývozu a sekretariát nebo v jiné lhůtě, na které se dotčené státy dohodnou. Stát vývozu ani jakákoli jiná smluvní strana nebudou odporovat, narušovat nebo bránit vrácení těchto odpadů do státu vývozu.

Článek 9

Nedovolená přeprava

1. Pro účely této úmluvy jakýkoli pohyb nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států:

a) bez oznámení všem dotčeným státům podle ustanovení této úmluvy; nebo

b) bez souhlasu dotčeného státu podle ustanovení této úmluvy; nebo

c) se souhlasem získaným od dotčených států na základě padělání, nepravdivého prohlášení nebo podvodu; nebo

d) který v podstatných rysech neodpovídá průvodnímu dokladu; nebo

e) jehož důsledkem je záměrné zneškodnění (např. skládkování) nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů v rozporu s touto úmluvou a s obecnými zásadami mezinárodního práva,

se považuje za nedovolenou přepravu.

2. V případě pohybu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států, který se považuje za nedovolenou přepravu v důsledku jednání vývozce nebo původce, stát vývozu zajistí, aby dotyčné odpady:

a) byly převzaty zpět do státu vývozu vývozcem nebo původcem nebo v případě nutnosti jím samým na jeho území nebo, pokud je toto převzetí neproveditelné,

b) byly jiným způsobem zneškodněny v souladu s ustanoveními této úmluvy,

do třiceti dnů od okamžiku, kdy byl stát vývozu informován o nedovolené přepravě nebo v jiné lhůtě, na které se mohou dotčené státy dohodnout. Dotčené státy nebudou odporovat, narušovat nebo bránit vrácení těchto odpadů do státu vývozu.

3. V případě pohybu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států, který se považuje za nedovolenou přepravu v důsledku jednání dovozce nebo zneškodňovatele, stát dovozu zajistí, aby dotyčné odpady byly zneškodněny dovozcem nebo zneškodňovatelem nebo v případě nutnosti jím samotným způsobem šetrným k životnímu prostředí do třiceti dnů od okamžiku, kdy se stát dovozu o nedovolené přepravě dozvěděl nebo v jiné lhůtě, na které se mohou dotčené státy dohodnout. Za tímto účelem dotčené státy spolupracují podle potřeby na zneškodňování odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4. V případech, kdy odpovědnost za nedovolenou přepravu nemůže být přisouzena ani vývozci nebo původci, ani dovozci nebo zneškodňovateli, dotčené smluvní strany nebo případně jiné smluvní strany spolupracují, aby zajistily, že se dotyčné odpady co možná nejdříve zneškodní způsobem šetrným k životnímu prostředí buď ve státě vývozu, nebo ve státě dovozu nebo případně kdekoli jinde.

5. Každá smluvní strana přijme příslušné vnitrostátní právní předpisy za účelem zamezení a trestání nedovolené přepravy. Smluvní strany spolupracují, aby dosáhly cílů tohoto článku.

Článek 10

Mezinárodní spolupráce

1. Smluvní strany mezi sebou spolupracují, aby zlepšily a zajistily nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.

2. Za tímto účelem smluvní strany:

a) na požádání poskytnou informace, buď na dvoustranném, nebo mnohostranném základě, s cílem podpořit nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí včetně harmonizace technických norem a metod pro odpovídající nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady;

b) spolupracují při monitorování účinků nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí;

c) spolupracují na základě svých vnitrostátních právních předpisů a politik na vývoji a zavádění nových nízkoodpadových technologií šetrných k životnímu prostředí a na zdokonalení stávajících technologií s cílem vyloučit, pokud je to možné, produkci nebezpečných odpadů a jiných odpadů a dosáhnout účinnějších a výkonnějších metod nakládání s těmito odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí, včetně studia hospodářských, sociálních a environmentálních účinků přijetí takovýchto nových nebo zdokonalených technologií;

d) aktivně spolupracují na základě svých vnitrostátních právních předpisů a politik při přenosu technologií a systémů hospodaření souvisejících s nakládáním s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí. Spolupracují rovněž na budování technických kapacit smluvních stran, zejména těch, které mohou potřebovat a požadovat technickou pomoc v této oblasti;

e) spolupracují při vývoji příslušných technických pokynů nebo kodexů správné praxe.

3. Smluvní strany využijí vhodné prostředky spolupráce, aby pomohly rozvojovým zemím při provádění písm. a), b), c) a d) odst. 2 čl. 4.

4. Se zřetelem na potřeby rozvojových zemí se podporuje spolupráce mezi smluvními stranami a příslušnými mezinárodními organizacemi s cílem podpořit mimo jiné zvyšování povědomí veřejnosti, rozvoj šetrného nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady a přijetí nových nízkoodpadových technologií.

Článek 11

Dvoustranné, mnohostranné a regionální dohody

1. Bez ohledu na ustanovení čl. 4 odst. 5 mohou smluvní strany uzavírat dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání týkající se pohybu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států se stranami nebo státy, jež nejsou smluvními stranami této úmluvy, za podmínky, že se tyto dohody nebo ujednání neodchýlí od nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí, které vyžaduje tato úmluva. Tyto dohody nebo ujednání uvádějí ustanovení, která nejsou z hlediska životního prostředí méně šetrná než ta, která stanovuje tato úmluva, zejména s ohledem na zájmy rozvojových zemí.

2. Smluvní strany oznámí sekretariátu jakoukoli dvoustrannou, mnohostrannou nebo regionální dohodu nebo ujednání uvedené v odstavci 1 a dohody a ujednání, které uzavřely před tím, než pro ně tato úmluva vstoupila v platnost, za účelem kontroly pohybů nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států, které probíhají výhradně mezi smluvními stranami uvedených dohod. Ustanovení této úmluvy nemají vliv na pohyby přes hranice států, které probíhají podle těchto dohod, za podmínky, že tyto dohody jsou slučitelné s nakládáním s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí, jak vyžaduje tato úmluva.

Článek 12

Konzultace o odpovědnosti

Smluvní strany spolupracují, aby co nejdříve přijaly protokol, kterým se stanoví odpovídající pravidla a postupy v oblasti odpovědnosti a náhrady škod vyplývajících z pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států a ze zneškodňování těchto odpadů.

Článek 13

Předávání informací

1. Smluvní strany zajistí, aby v případě nehody nastalé v průběhu pohybu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států nebo při jejich zneškodňování, které mohou představovat riziko pro lidské zdraví a životní prostředí v jiných státech, byly tyto státy okamžitě informovány, kdykoli se smluvní strany o takové nehodě dozvědí.

2. Smluvní strany se vzájemně informují prostřednictvím sekretariátu:

a) o změnách týkajících se určení příslušných orgánů nebo kontaktních míst podle článku 5;

b) o změnách ve svých vnitrostátních definicích nebezpečných odpadů podle článku 3;

a co možná nejdříve

c) o svých rozhodnutích nepovolovat vůbec nebo částečně dovoz nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů za účelem jejich zneškodnění v oblasti své vnitrostátní jurisdikce;

d) o svých rozhodnutích přijatých za účelem omezení nebo zákazu vývozu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů;

e) o jakýchkoli jiných informacích požadovaných podle odstavce 4 tohoto článku.

3. Smluvní strany předají v souladu s vnitrostátními právními předpisy prostřednictvím sekretariátu Konferenci smluvních stran zřízené podle článku 15 před koncem každého kalendářního roku zprávu za minulý kalendářní rok, která obsahuje následující informace:

a) příslušné orgány a kontaktní místa, které určily podle článku 5;

b) informace týkající se pohybů nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států, na kterých se podílely, a to zejména:

i) množství vyvezených nebezpečných odpadů a jiných odpadů, jejich kategorie, vlastnosti, místo určení, případná země tranzitu a použitá metoda zneškodnění, jak je uvedena v odpovědi na oznámení,

ii) množství dovezených nebezpečných odpadů a jiných odpadů, jejich kategorie, vlastnosti, původ a použitá metoda zneškodnění,

iii) zneškodnění, která neproběhla zamýšleným způsobem,

iv) úsilí o snížení objemu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přepravovaných přes hranice států;

c) informace o opatřeních, která přijaly k provádění této úmluvy;

d) informace o příslušných statistických údajích, které shromáždily o účincích vzniku, přepravy a zneškodňování nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů na lidské zdraví a životní prostředí;

e) informace týkající se dvoustranných, mnohostranných a regionálních dohod a ujednání, které uzavřely podle článku 11 této úmluvy;

f) informace o nehodách nastalých v průběhu pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států a při jejich zneškodňování a o opatřeních přijatých k jejich nápravě;

g) informace o různých metodách zneškodňování používaných v oblasti jejich vnitrostátní jurisdikce;

h) informace o opatřeních přijatých pro vývoj technologií ke snížení nebo vyloučení produkce nebezpečných odpadů a jiných odpadů; a

i) všechny jiné informace, které Konference smluvních stran považuje za užitečné.

4. Smluvní strany zajistí v souladu s vnitrostátními právními předpisy, aby kopie každého oznámení daného pohybu nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů přes hranice států a odpovědi na toto oznámení byly zaslány sekretariátu, pokud smluvní strana, která usoudí, že její životní prostředí může být zasaženo uvedeným pohybem přes hranice států, o to požádá.

Článek 14

Finanční hlediska

1. Smluvní strany souhlasí, že v souladu se specifickými potřebami různých regionů a subregionů by měla být vytvořena regionální nebo subregionální střediska zaměřená na školení a přenos technologií pro nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady a pro snížení jejich produkce. Smluvní strany rozhodnou o zřízení vhodných mechanismů dobrovolného financování.

2. Smluvní strany zváží vytvoření oběžného fondu pro poskytování dočasné pomoci v mimořádných situacích s cílem co nejvíce snížit škody způsobené nehodami vyplývajícími z pohybů nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států nebo vzniklými při zneškodňování těchto odpadů.

Článek 15

Konference smluvních stran

1. Tímto se zřizuje Konference smluvních stran. První zasedání Konference smluvních stran svolá výkonný ředitel UNEP nejpozději do jednoho roku po vstupu této úmluvy v platnost. Řádná zasedání se poté budou konat v pravidelných časových odstupech určených Konferencí na jejím prvním zasedání.

2. Mimořádná zasedání Konference smluvních stran se budou konat tehdy, když to bude Konference považovat za nezbytné, nebo na písemnou žádost kterékoli smluvní strany za předpokladu, že tuto žádost podpoří alespoň třetina smluvních stran do šesti měsíců poté, co sekretariát o žádosti uvědomí smluvní strany.

3. Konference smluvních stran dohodou stanoví a přijme svůj jednací řád a jednací řád každého pomocného orgánu, který zřídí, jakož i finanční pravidla určující zejména finanční účast smluvních stran podle této úmluvy.

4. Smluvní strany zváží na svém prvním zasedání všechna dodatečná opatření, která jsou nezbytná pro splnění jejich povinností, pokud jde ochranu a zachování mořského prostředí v rámci této úmluvy.

5. Konference smluvních stran neustále posuzuje provádění této úmluvy a vedle toho:

a) podporuje harmonizaci příslušných politik, strategií a opatření pro co největší snížení škodlivých vlivů na lidské zdraví a životním prostředí způsobených nebezpečnými odpady a jinými odpady;

b) podle potřeby zváží a přijme změny této úmluvy a jejích příloh a při tom vezme mimo jiné v úvahu dostupné vědecké, technické, hospodářské a environmentální informace;

c) posoudí a přijme všechna opatření nezbytná k dosažení cílů této úmluvy na základě zkušeností získaných během jejího používání a během používání dohod a ujednání uvedených v článku 11;

d) podle potřeby posoudí a přijme protokoly; a

e) zřídí pomocné orgány, které jsou považovány za nezbytné pro provádění této úmluvy.

6. Organizace spojených národů, její specializované agentury, jakož i jakýkoliv stát, který není smluvní stranou této úmluvy, mohou být zastoupeny jako pozorovatelé na zasedáních Konference smluvních stran. Každý orgán či subjekt, vnitrostátní nebo mezinárodní, vládní nebo nevládní, s kvalifikací v oblasti související s nebezpečnými odpady a jinými odpady, pokud předem uvědomí sekretariát o svém přání být zastoupen na některém zasedání Konference smluvních stran jako pozorovatel, může být na zasedání přizván, pokud proti tomu nevznese námitku nejméně třetina přítomných stran. Přizvání a účast pozorovatelů se řídí jednacím řádem přijatým stranami.

7. Konference smluvních stran každé tři roky po vstupu této úmluvy v platnost a poté nejméně jednou za šest let vyhodnocuje účinnost této úmluvy a, pokud to považuje za nezbytné, na základě posledních vědeckých, environmentálních, technických a hospodářských poznatků zváží přijetí úplného nebo částečného zákazu pohybů nebezpečných odpadů a jiných odpadů přes hranice států.

Článek 16

Sekretariát

1. Sekretariát má následující funkce:

a) pořádat a zabezpečovat zasedání stanovená v článcích 15 a 17;

b) vypracovávat a předávat zprávy založené na informacích obdržených v souladu s články 3, 4, 6, 11 a 13, na informacích získaných při zasedáních pomocných orgánů vytvořených podle článku 15 a případně na informacích poskytnutých příslušnými mezivládními a nevládními subjekty;

c) vypracovávat zprávy o činnostech prováděných při výkonu svých funkcí podle této úmluvy a předkládat je Konferenci smluvních stran;

d) zajišťovat nezbytnou koordinaci s příslušnými mezinárodními subjekty a zejména uzavírat taková správní a smluvní ujednání, která mohou být nezbytná pro účinný výkon jeho funkcí;

e) komunikovat s kontaktními místy a příslušnými orgány zřízenými smluvními stranami v souladu s článkem 5 této úmluvy;

f) shromažďovat informace o povolených národních místech a zařízeních smluvních stran, která jsou dostupná pro zneškodňování jejich nebezpečných odpadů a jiných odpadů a rozšiřovat tyto informace smluvním stranám;

g) přijímat od smluvních stran a předávat smluvním stranám informace o:

- zdrojích technické pomoci a školení,

- dostupném technickém a vědeckém know-how,

- zdrojích poradenství a odbornosti a

- dostupnosti zdrojů,

s ohledem na pomoc poskytovanou na jejich žádost v oblastech, jako např.:

- používání systému oznamování podle této úmluvy,

- nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady,

- technologie šetrné k životnímu prostředí vztahující se k nebezpečným odpadům a jiným odpadům, jako jsou nízkoodpadové a bezodpadové technologie,

- posuzování prostředků a míst pro zneškodňování,

- monitorování nebezpečných odpadů a jiných odpadů a

- opatření v naléhavých případech;

h) poskytovat smluvním stranám na jejich žádost informace o konzultantech nebo konzultačních firmách, které mají nezbytnou technickou způsobilost v dané oblasti a které jim mohou být nápomocny při přezkoumávání oznámení o pohybu přes hranice států, shody zásilky nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů s příslušným oznámením nebo o tom, zda jsou navrhovaná zařízení pro zneškodňování nebezpečných odpadů nebo jiných odpadů šetrná k životnímu prostředí, pokud mají důvod se domnívat, že s dotyčnými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí. Žádné takovéto přezkoumání se neprovede na náklady sekretariátu;

i) být nápomocen smluvním stranám na jejich žádost při identifikaci případů nedovolené přepravy a okamžitě poskytnout dotčeným smluvním stranám jakékoli informace, které obdržel v souvislosti s nedovolenou přepravou;

j) spolupracovat se smluvními stranami a se zúčastněnými a příslušnými mezinárodními organizacemi a institucemi při zajišťování odborníků a vybavení pro účely rychlé pomoci státům v případě mimořádné situace a

k) vykonávat jiné takové funkce, které jsou pro účely této úmluvy podstatné a které může stanovit Konference smluvních stran.

2. Funkce sekretariátu do skončení prvního zasedání Konference smluvních stran konaného podle článku 15 bude prozatímně vykonávat UNEP.

3. Na svém prvním zasedání určí Konference smluvních stran sekretariát z řad stávajících příslušných mezivládních organizací, které projevily ochotu vykonávat funkce sekretariátu podle této úmluvy. Na tomto zasedání Konference smluvních stran také zhodnotí výkon funkcí přidělených prozatímnímu sekretariátu, zejména podle odstavce 1, a rozhodne o strukturách, které jsou vhodné pro výkon těchto funkcí.

Článek 17

Změny úmluvy

1. Každá smluvní strana může navrhnout změny této úmluvy a každá smluvní strana protokolu může navrhnout změny daného protokolu. Tyto změny náležitě přihlížejí mimo jiné k příslušným vědeckým a technickým hlediskům.

2. Změny této úmluvy se přijímají na zasedáních Konference smluvních stran. Změny protokolu se přijímají na zasedáních smluvních stran daného protokolu. Znění každé navrhované změny této úmluvy nebo protokolů, pokud není v uvedených protokolech stanoveno jinak, sekretariát sdělí smluvním stranám alespoň šest měsíců před zasedáním, na kterém se mají tyto změny podle návrhu přijmout. Sekretariát také informuje o navrhovaných změnách signatáře této úmluvy.

3. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dosáhly dohody o každé navrhované změně této úmluvy konsensem. Pokud se vyčerpají všechny možnosti dosažení konsensu a nedosáhne se dohody, může být změna přijata tříčtvrtinovou většinou hlasů smluvních stran přítomných a hlasujících na zasedání a depozitář ji předloží všem smluvním stranám k ratifikaci, schválení, formálnímu potvrzení nebo přijetí.

4. Postup uvedený v odstavci 3 se použije na změny protokolů vyjma případů, kdy pro přijetí změny protokolu stačí dvoutřetinová většina hlasů smluvních stran přítomných a hlasujících na zasedání.

5. Listiny o ratifikaci, schválení, formálním potvrzení nebo přijetí změn jsou uloženy u depozitáře. Změny přijaté v souladu s odstavci 3 nebo 4 vstupují v platnost mezi smluvními stranami, které je přijaly, devadesátý den poté, co depozitář obdrží listiny o ratifikaci, schválení, formálním potvrzení nebo přijetí alespoň od tří čtvrtin smluvních stran, které přijaly změny daného protokolu, pokud není v daném protokolu stanoveno jinak. Pro jinou smluvní stranu vstupují změny v platnost devadesátý den poté, co tato smluvní strana uloží svou listinu o ratifikaci, schválení, formálním potvrzení nebo přijetí změn.

6. Pro účely tohoto článku "přítomné a hlasující smluvní strany" jsou smluvní strany, které jsou přítomny a odevzdávají hlas pro nebo proti.

Článek 18

Přijetí a změny příloh

1. Přílohy k této úmluvě nebo k jakémukoli protokolu tvoří nedílnou součást této úmluvy nebo daného protokolu a, pokud není výslovně stanoveno jinak, odkaz na tuto úmluvu nebo na její protokoly je zároveň odkazem na jakékoli přílohy k této úmluvě nebo protokolům. Uvedené přílohy se omezují pouze na vědecké, technické a správní záležitosti.

2. S výjimkou případů, kdy stanoví jakýkoli protokol s ohledem na jeho přílohy jinak, použije se na podání návrhu, přijetí a vstup v platnost jakýchkoli dodatečných příloh k této úmluvě nebo příloh k protokolu následující postup:

a) přílohy k této úmluvě a jejím protokolům se navrhují a přijímají postupem podle čl. 17, odst. 2, 3 a 4;

b) každá smluvní strana, která není schopna přijmout dodatečnou přílohu k této úmluvě nebo přílohu k protokolu, jehož je smluvní stranou, oznámí tuto skutečnost písemně depozitáři do šesti měsíců ode dne, kdy depozitář sdělí přijetí. Depozitář neprodleně informuje všechny smluvní strany o každém oznámení, které obdržel. Smluvní strana může kdykoli přijmout přílohu, u které předtím prohlašovala, že k ní vznese námitku, a tato příloha tedy pro tuto stranu vstoupí v platnost;

c) po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy depozitář rozeslal sdělení, vstupuje příloha v platnost pro všechny smluvní strany této úmluvy nebo jakéhokoli daného protokolu, které nepředložily oznámení v souladu s ustanovením písm. b) výše.

3. Podání návrhu, přijetí a vstup v platnost změn příloh k této úmluvě nebo k jakémukoli protokolu podléhá stejnému postupu jako podání návrhu, přijetí a vstup v platnost příloh k úmluvě a příloh k protokolu. Přílohy a změny těchto příloh náležitě přihlížejí mimo jiné k příslušným vědeckým a technickým hlediskům.

4. Pokud dodatečná příloha nebo změna přílohy vyžaduje změnu této úmluvy nebo jakéhokoli protokolu, nevstoupí dodatečná příloha nebo změněná příloha v platnost, dokud nevstoupí v platnost změna této úmluvy nebo protokolu.

Článek 19

Ověření

Každá smluvní strana, která má důvod se domnívat, že jiná smluvní strana jedná nebo jednala v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této úmluvy, může o této skutečnosti informovat sekretariát a v tomto případě informuje zároveň a neprodleně, přímo nebo prostřednictvím sekretariátu, smluvní stranu, proti které je obvinění vzneseno. Sekretariát by měl předložit smluvním stranám všechny příslušné informace.

Článek 20

Řešení sporů

1. V případě sporu mezi smluvními stranami ohledně výkladu, uplatňování nebo dodržování této úmluvy nebo jakéhokoli k ní se vztahujícího protokolu, pokusí se tyto smluvní strany řešit spor jednáním nebo jakýmkoli jiným smírným prostředkem podle vlastní volby.

2. Pokud dotčené smluvní strany nemohou řešit svůj spor prostředky uvedenými v předchozím odstavci, spor se předloží, pokud s tím budou strany sporu souhlasit, Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo k rozhodčímu řízení za podmínek stanovených v příloze VI o rozhodčím řízení. Nicméně pokud smluvní strany nedosáhnou dohody o předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo k rozhodčímu řízení, nejsou zbaveny odpovědnosti pokračovat v hledání řešení sporu prostředky uvedenými v odstavci 1.

3. Při ratifikaci, přijetí, schválení, formálním potvrzení nebo přistoupení k této úmluvě nebo kdykoli poté může stát nebo organizace politické a/nebo hospodářské integrace prohlásit, že uznává ipso facto a bez zvláštní dohody za závazné ve vztahu k jakékoli jiné smluvní straně, která přijímá stejný závazek:

a) předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru; a/nebo

b) rozhodčí řízení v souladu s postupy stanovenými v příloze VI.

Toto prohlášení se písemně oznámí sekretariátu, který je sdělí smluvním stranám.

Článek 21

Podpis

Tato úmluva je otevřena k podpisu státům, Namibii zastoupené Radou Organizace spojených národů pro Namibii a organizacím politické a/nebo hospodářské integrace v Basileji dne 22. března 1989, na federálním ministerstvu zahraničních věcí Švýcarska od 23. března 1989 do 30. června 1989 a v sídle Organizace spojených národů v New Yorku od 1. července 1989 do 22. března 1990.

Článek 22

Ratifikace, přijetí, formální potvrzení nebo schválení

1. Tato úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení státy a Namibii zastoupenou Radou Organizace spojených národů pro Namibii a formálnímu potvrzení nebo schválení organizacemi politické a/nebo hospodářské integrace. Listiny o ratifikaci, přijetí, formálním potvrzení nebo schválení budou uloženy u depozitáře.

2. Jakákoliv organizace uvedená v odstavci 1, která se stane smluvní stranou této úmluvy, aniž by kterýkoli z jejích členských států byl smluvní stranou, je vázána všemi povinnostmi úmluvy. Pokud jeden nebo více členských států takové organizace jsou rovněž smluvními stranami úmluvy, organizace a její členské státy rozhodnou o jejich příslušných závazcích při vykonávání jejich povinností podle této úmluvy. V takových případech organizace a členské státy nejsou oprávněny vykonávat práva podle úmluvy souběžně.

3. Ve svých listinách o formálním potvrzení nebo schválení vyhlásí organizace uvedené v odstavci 1 rozsah svých pravomocí ve věcech spravovaných úmluvou. Tyto organizace rovněž oznámí jakoukoli důležitou změnu rozsahu svých pravomocí depozitáři, který o tom informuje smluvní strany.

Článek 23

Přistoupení

1. Tato úmluva je otevřena k přistoupení státům, Namibii zastoupené Radou Organizace spojených národů pro Namibii a organizacím politické a/nebo hospodářské integrace ode dne následujícího po dni, kdy bude úmluva uzavřena pro podpisy. Listiny o přistoupení budou uloženy u depozitáře.

2. Ve svých listinách o přistoupení vyhlásí organizace uvedené v článku 1 rozsah svých pravomocí ve věcech spravovaných úmluvou. Rovněž uvědomí depozitáře, který pak uvědomí smluvní strany, o jakýchkoli podstatných změnách rozsahu jejich pravomocí.

3. Ustanovení čl. 22 odst. 2 se použijí pro organizace politické a/nebo hospodářské integrace, které přistoupí k této úmluvě.

Článek 24

Hlasovací právo

1. S výjimkou stanovenou v odstavci 2 má každá smluvní strana této úmluvy jeden hlas.

2. Organizace politické a/nebo hospodářské integrace vykonávají v oblastech spadajících do jejich působnosti a v souladu s čl. 22 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 své hlasovací právo počtem hlasů rovným počtu jejich členských států, které jsou smluvními stranami úmluvy nebo příslušných protokolů. Tyto organizace nevykonávají své hlasovací právo, pokud vykonávají své hlasovací právo členské státy a naopak.

Článek 25

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstupuje v platnost devadesátým dnem po dni uložení dvacáté listiny o ratifikaci, přijetí, formálním potvrzení, schválení nebo přistoupení.

2. Pro každý stát nebo organizaci politické a/nebo hospodářské integrace, která ratifikuje, přijme, schválí nebo formálně potvrdí tuto úmluvu nebo k ní přistoupí po dni uložení dvacáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení, formálním potvrzení nebo přistoupení, vstoupí úmluva v platnost devatenáctý den poté, co uvedený stát nebo organizace politické nebo hospodářské integrace uloží listiny o ratifikaci, přijetí, schválení, formálním potvrzení nebo přistoupení.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 jakákoli listina uložená organizací politické a/nebo hospodářské integrace se nepovažuje za dodatečnou k listinám uloženým členskými státy uvedené organizace.

Článek 26

Výhrady a prohlášení

1. K této úmluvě nelze uplatňovat výhrady nebo výjimky.

2. Odstavec 1 tohoto článku nebrání státu nebo organizaci politické a/nebo hospodářské integrace, aby při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení, formálním potvrzení nebo přistoupení k této úmluvě učinily prohlášení jakéhokoli obsahu nebo názvu, mimo jiné za účelem harmonizace svých právních předpisů s ustanoveními této úmluvy, a to za předpokladu, že tato prohlášení nesměřují k vyloučení nebo změně právních účinků ustanovení úmluvy při jejich použití vůči tomuto státu.

Článek 27

Odstoupení

1. Kdykoli po uplynutí tří let ode dne vstupu této úmluvy v platnost pro určitou smluvní stranu, může tato smluvní strana od úmluvy odstoupit písemným oznámením depozitáři.

2. Odstoupení nabude účinku po uplynutí jednoho roku ode dne jeho obdržení depozitářem nebo k pozdějšímu datu, které může být upřesněno v oznámení o odstoupení.

Článek 28

Depozitář

Depozitářem této úmluvy a každého k ní se vztahujícího protokolu je generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 29

Platná znění

Prvopisy této úmluvy v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském mají stejnou platnost.

Na důkaz čehož níže podepsaní, k tomuto účelu řádně zplnomocnění zástupci, připojili k této úmluvě své podpisy.

V Basileji 22. března 1989.


Příloha I

Kategorie odpadů, které podléhají kontrole

Toky odpadů

Y1 | klinické odpady pocházející z lékařské péče poskytované v nemocnicích, zdravotnických střediscích a klinikách |

Y2 | odpady z výroby a přípravy farmaceutických produktů |

Y3 | odpady z léků a farmaceutických výrobků |

Y4 | odpady z výroby, z přípravy a z používání biocidů a fytofarmaceutických výrobků |

Y5 | odpady z výroby, z přípravy a z používání výrobků na ochranu dřeva |

Y6 | odpady z výroby, z přípravy a z používání organických rozpouštědel |

Y7 | odpady z tepelného zpracování a postupů kalení s obsahem kyanidů |

Y8 | odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původně předpokládané použití |

Y9 | odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze |

Y10 | odpadní látky a výrobky obsahující polychlorované bifenyly (PCB) nebo jimi kontaminované nebo polychlorované terfenyly (PCT) nebo jimi kontaminované nebo polybromované bifenyly (PBB) nebo jimi kontaminované |

Y11 | odpadní dehtové zbytky vznikající při rafinaci, destilaci a jakémkoliv pyrolyzním zpracování |

Y12 | odpad z výroby, z přípravy a z používání tiskařských barev, barviv, pigmentů, nátěrových hmot, laků, fermeží |

Y13 | odpad z výroby, z přípravy a z používání pryskyřic, latexů, plastifikátorů, lepidel |

Y14 | odpadní neidentifikované a/nebo nové chemické látky vzniklé při výzkumu a vývoji nebo pedagogických činnostech, jejichž dopady na člověka a/nebo životní prostředí nejsou známé |

Y15 | odpady výbušné povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům |

Y16 | odpady z výroby, z přípravy a z používání fotochemikálií a fotografických zpracovacích materiálů |

Y17 | odpady vznikající při povrchové úpravě kovů a plastických hmot |

Y18 | zbytky vznikající při zneškodňování průmyslových odpadů |

Odpady obsahující jako složky:

Y19 | karbonyly kovů |

Y20 | berylium, sloučeniny berylia |

Y21 | sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI |

Y22 | sloučeniny mědi |

Y23 | sloučeniny zinku |

Y24 | arsen, sloučeniny arsenu |

Y25 | selen, sloučeniny selenu |

Y26 | kadmium, sloučeniny kadmia |

Y27 | antimon, sloučeniny antimonu |

Y28 | telur, sloučeniny teluru |

Y29 | rtuť, sloučeniny rtuti |

Y30 | thalium, sloučeniny thalia |

Y31 | olovo, sloučeniny olova |

Y32 | anorganické sloučeniny fluoru kromě fluoridu vápenatého |

Y33 | anorganické kyanidy |

Y34 | kyselé roztoky nebo kyseliny v tuhé formě |

Y35 | zásadité roztoky nebo zásady v tuhé formě |

Y36 | azbest (prach a vlákna) |

Y37 | organické sloučeniny fosforu |

Y38 | organické kyanidy |

Y39 | fenoly, sloučeniny fenolu včetně chlorovaných fenolů |

Y40 | étery |

Y41 | halogenovaná organická rozpouštědla |

Y42 | organická rozpouštědla kromě halogenovaných rozpouštědel |

Y43 | jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzofuranů |

Y44 | jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzoparadioxinů |

Y45 | halogenové organické sloučeniny vyjma těch sloučenin, které jsou uvedeny v této příloze (např. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) |

a) Za účelem uplatňování této úmluvy, s výhradou ustanovení odstavců b), c) a d), jsou odpady uvedené v příloze VIII charakterizovány jako nebezpečné podle čl. 1 odst. 1 písm. a) této úmluvy a na odpady uvedené v příloze IX se čl. 1 odst. 1 písm. a) této úmluvy nevztahuje.

b) Uvedení odpadu v příloze VIII nevylučuje, v konkrétním případě, použití přílohy III za účelem prokázání toho, že odpad není nebezpečný podle čl. 1 odst. 1 písm. a) této úmluvy.

c) Uvedení odpadu v příloze IX nevylučuje, v konkrétním případě, charakterizování tohoto odpadu jako nebezpečného podle čl. 1 odst. 1 písm. a) této úmluvy, jestliže obsahuje materiál uvedený v příloze I v takové míře, že vykazuje vlastnosti uvedené v příloze III.

d) Přílohy VIII a IX nemají vliv na uplatňování čl. 1 odst. 1 písm. a) této úmluvy za účelem charakterizace odpadů.

Příloha II

Kategorie odpadů vyžadujících zvláštní pozornost

Y46 | odpady shromažďované z domácností |

Y47 | zbytky vznikající při spalování odpadů z domácností |

Příloha III

Seznam nebezpečných vlastností

Třída OSN1 | Kódové označení | Vlastnosti |

1 | H1 | Výbušniny

Výbušná látka nebo odpad je pevná nebo kapalná látka nebo odpad (nebo směs látek nebo odpadů), která je sama schopna chemickou reakcí produkovat plyn při takové teplotě a tlaku a takovou rychlostí, že může poškodit okolní oblast. |

3 | H3 | Hořlavé kapaliny

Slovo „hořlavý“ má stejný význam jako „zápalný“. Hořlavé kapaliny jsou kapaliny nebo směsi kapalin nebo kapaliny obsahující pevné látky v roztoku nebo suspenzi (např. nátěrové hmoty, fermeže, laky atd., ale nezahrnující látky nebo odpady, které jsou klasifikovány jinak na základě jejich nebezpečných vlastností), které uvolňují hořlavé páry při teplotách nepřesahujících 60,5 °C při zkoušce v uzavřeném kalíšku a nepřesahujících 65,6 °C při zkoušce v otevřeném kalíšku. (Protože výsledky zkoušek v otevřeném kalíšku a zkoušek v uzavřeném kalíšku nejsou přesně srovnatelné a dokonce jednotlivé výsledky stejné zkoušky jsou často rozdílné, předpisy odlišující se od výše uvedených hodnot by měly pro zohlednění těchto rozdílů být v souladu s touto definicí.) |

4.1 | H4.1 | Hořlavé pevné látky

Pevné látky nebo odpadní pevné látky jiné než ty, které jsou klasifikovány jako výbušniny, které se za podmínek, jimž jsou vystaveny při přepravě, snadno vznítí nebo mohou způsobit požár nebo k němu v důsledku tření přispět. |

4.2 | H4.2 | Látky nebo odpady podléhající samovolnému vznícení

Látky nebo odpady, které se mohou samovolně zahřát za normálních podmínek během přepravy, nebo se mohou zahřát při styku se vzduchem a mohou se tedy vznítit. |

4.3 | H4.3 | Látky nebo odpady, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Látky nebo odpady, které se reakcí s vodou mohou samovolně vznítit nebo uvolňovat hořlavé plyny v nebezpečných množstvích. |

5.1 | H5.1 | Oxidační látky

Látky nebo odpady, které zatímco samy nejsou nezbytně vznětlivé, mohou poskytováním kyslíku způsobit vznícení jiných látek nebo k němu přispět. |

5.2 | H5.2 | Organické peroxidy

Organické látky nebo odpady, které obsahují bivalentní -O-O- vazbu, jsou tepelně nestálé látky, které mohou podléhat exotermickému samozrychlujícímu rozkladu. |

6.11 H6.1 | Látky s akutní toxicitou

Látky nebo odpady, které mohou způsobit úmrtí nebo vážné zranění nebo poškodit lidské zdraví, jestliže jsou polknuty nebo vdechnuty nebo při styku s pokožkou. |

6.2 | H6.2 | Infekční látky

Látky nebo odpady obsahující životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž se ví neboje dobrý důvod se domnívat, že vyvolávají onemocnění zvířat a lidí. |

8 | H8 | Žíraviny

Látky nebo odpady, které chemickým působením mohou způsobit těžké poškození, jestliže přijdou do styku s živou tkání, nebo v případě úniku mohou poškodit nebo dokonce zničit ostatní zboží nebo dopravní prostředky; rovněž mohou s sebou nést jiná rizika. |

9 | H10 | Látky uvolňující toxické plyny při styku s ovzduším nebo vodou

Látky nebo odpady, které reakcí se vzduchem nebo vodou uvolňují toxické plyny v nebezpečných množstvích. |

9 | H11 | Toxické látky (chronické nebo zpožděné účinky)

Látky nebo odpady, které, když jsou vdechnuty nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat zpožděné nebo chronické účinky nebo přivodit rakovinu. |

9 | H12 | Ekotoxické látky

Látky nebo odpady, které při uvolnění mají nebo mohou mít okamžité nebo zpožděné nepříznivé dopady na životní prostředí v důsledku biologické akumulace a/nebo toxických účinků na biologické systémy. |

9 | H13 | Látky schopné po zneškodnění jakýmkoli způsobem uvolňovat jinou látku, např. výluh, která má kteroukoli z výše uvedených vlastností. |

Zkoušky

Možná nebezpečí, která některé druhy odpadů mohou představovat, nejsou ještě dobře známa; zkoušky pro kvantifikaci těchto nebezpečí neexistují. Pro vypracování prostředků k určení vlastností nebezpečí, která tyto druhy odpadů mohou pro člověka a/nebo životní prostředí představovat, jsou nezbytné hlubší výzkumy. Normalizované zkoušky byly stanoveny pro čisté látky a materiály. Mnohé země vypracovaly vnitrostátní zkoušky, které se mohou použít pro materiály uvedené v příloze I, aby rozhodly, zda tyto látky vykazují jakékoliv vlastnosti uvedené v této příloze.

Poznámky pod čarou

1 Odpovídá systému klasifikace nebezpečnosti, zahrnutému v doporučeních Organizace spojených národů o přepravě nebezpečného zboží (ST/SG/AC.10/l/Rev.5, Organizace spojených národů, New York, 1988).

Příloha IV

Způsoby zneškodňování

A. Způsoby, které nevedou k možnosti využití zdrojů, recyklaci, zpětnému získávání, přímému opětovnému použití nebo alternativnímu využití

Oddíl A obsahuje všechny takové způsoby zneškodňování odpadů, které se vyskytují v praxi.

D1| Ukládání na povrch nebo pod úroveň povrchu země (např. skládkování apod.). |

D2 | Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě apod.). |

D3 | Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo jiných přírodních úložišť apod.). |

D4 | Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, nádrží nebo lagun apod.). |

D5 | Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí apod.). |

D6 | Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří/oceánů. |

D7 | Vypouštění do moří/oceánů, včetně ukládání do mořského dna. |

D8 | Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených v oddíle A. |

D9 | Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených v oddíle A (např. odpařování, sušení, kalcinace apod.). |

D10 J Spalování na pevnině. |

D11 | Spalování na moři. |

D12 | Trvalé uložení (např. uložení kontejnerů v dole apod.). |

D13 | Míšení nebo směšování před zneškodněním některým ze způsobů uvedených v oddíle A. |

D14 | Předúprava před zneškodněním některým ze způsobů uvedených v oddíle A. |

D15 | Skladování před zneškodněním některým ze způsobů uvedených v oddíle A. |

B. Způsoby, které mohou vést k využití zdrojů, recyklaci, zpětnému získávání, přímému opětovnému použití nebo alternativnímu využití

Oddíl B obsahuje všechny takové způsoby týkající se materiálů, které jsou považovány nebo právními předpisy definovány jako nebezpečné odpady a které by jinak podléhaly způsobům uvedeným v oddíle A.

R1 | Použití jako palivo (kromě přímého spalování) nebo jiný způsob produkce energie. |

R2 | Zpětné získávání/regenerace rozpouštědel. |

R3 | Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla. |

R4 | Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů. |

R5 | Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických látek. |

R6 | Regenerace kyselin nebo zásad. |

R7 | Využití složek používaných ke snižování znečištění. |

R8 | Využití složek katalyzátorů. |

R9 | Rafinace olejů nebo jiné opětné použití olejů. |

R10 | Rozmetání na půdu, které je prospěšné pro zemědělství nebo pro životní prostředí. |

R11 | Využití zbytkových materiálů získaných jedním ze způsobů R1 až R10. |

R12 | Výměna odpadů s cílem je využít jedním ze způsobů R1 až R11.|

R13 | Uložení materiálů určených pro využití některým ze způsobů uvedených v oddíle B. |

Příloha V A

Informace, které musí být uvedeny v oznámení

1. Důvod vývozu odpadu.

2. Vývozce odpadu(1).

3. Původce (původci) odpadu a místo vzniku(1).

4. Zneškodňovatel odpadu a skutečné místo zneškodnění(1).

5. Předpokládaný přepravce (přepravci) odpadů a jejich zástupce (zástupci), pokud jsou známi(1).

6. Stát vývozu odpadu

Příslušný orgán(2)

7. Předpokládané tranzitní země

Příslušný orgán(2)

8. Stát dovozu odpadu

Příslušný orgán(2)

9. Obecné nebo jednotlivé oznámení.

10. Předpokládané datum (data) přepravy (přeprav) a doba, po kterou má být odpad vyvážen, a předpokládaná trasa (včetně místa vstupu a výstupu)(3).

11. Předpokládaný druh přepravy (silniční, železniční, lodní, letecká, vnitrozemská vodní).

12. Informace o pojištění(4).

13. Označení a fyzikální popis odpadů včetně kódu Y a čísla OSN, složení těchto odpadů (5) a informace o všech zvláštních požadavcích na zacházení včetně nouzových opatření v případě nehody.

14. Předpokládaný způsob balení (např. volně ložený náklad, sudy, cisterny).

15. Odhadnuté hmotnostní/objemové množství(6).

16. Proces, kterým odpad vznikl(7).

17. Pro odpady uvedené v příloze I, klasifikace z přílohy III: nebezpečné vlastnosti, kód H, třída OSN.

18. Metoda zneškodnění podle přílohy IV.

19. Prohlášení původce a vývozce o pravdivosti informací.

20. Informace (včetně technického popisu zařízení) sdělené vývozci a původci od zneškodňovatele odpadu, na kterých původce zakládá předpoklad, že s odpadem bude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s právními předpisy země dovozu.

21. Informace o smlouvě mezi vývozcem a zneškodňovatelem.

Poznámky

(1) Jméno, příjmení a úplná adresa, telefonní, dálnopisné nebo faxové číslo a jméno, příjmení, adresa, telefonní, dálnopisné nebo faxové číslo kontaktní osoby.

(2) Jméno, příjmení a úplná adresa, telefonní, dálnopisné nebo faxové číslo.

(3) V případě obecného oznámení, které se vztahuje na více zásilek, označit buď předpokládané datum každé zásilky, nebo pokud není známé, předpokládanou četnost zásilek.

(4) Informace, které se poskytnou o příslušných požadavcích na pojištění, a o tom, jak vývozce, přepravce a zneškodňovatel tyto požadavky dodržují.

(5) Povaha a koncentrace nejnebezpečnějších složek z hlediska toxicity a jiných nebezpečí, která představují odpady jak při zacházení, tak v souvislosti s předpokládaným způsobem zneškodňování.

(6) V případě obecného oznámení, které se vztahuje na více zásilek, označit jak celkové odhadované množství, tak odhadovaná množství pro každou zásilku.

(7) Je-li to nutné k posouzení rizik a stanovení vhodnosti navrhovaného způsobu zneškodňování.

Příloha V B

Informace, které musí být uvedeny v průvodním dokladu

1. Vývozce odpadu(1).

2. Původce (původci) odpadu a místo vzniku(1).

3. Zneškodňovatel odpadu a skutečné místo zneškodnění(1).

4. Přepravce (přepravci) odpadů(1) nebo jeho zástupce (zástupci).

5. Předmět obecného nebo jednotlivého oznámení.

6. Datum začátku pohybu přes hranice státu a datum (data), kdy každá osoba, která přebírá odpady, je přijala a její podpis.

7. Druh přepravy (silniční, železniční, lodní, letecký, vnitrozemská vodní) včetně státu vývozu, tranzitu a dovozu a také místa vstupu a výstupu, jsou-li známa.

8. Obecný popis odpadu (fyzikální stav, přesné pojmenování látek přepravy a třída OSN, číslo OSN, kód Y a případně kód H).

9. Informace o požadavcích na zvláštní zacházení včetně nouzových opatření v případě nehod.

10. Druh a počet obalů.

11. Hmotnostní/objemové množství.

12. Prohlášení původce nebo vývozce o pravdivosti informací.

13. Prohlášení původce nebo vývozce o tom, že příslušné orgány všech dotčených států, které jsou smluvními stranami, nemají námitky.

14. Osvědčení zneškodňovatele o přijetí v určeném zařízení pro zneškodňování a uvedení způsobu zneškodnění a přibližného data zneškodnění.

Poznámky

Požadované informace o průvodním dokladu by měly být, kdykoli je to možné, shrnuty do jednoho dokladu spolu s informacemi vyžadovanými přepravními předpisy. V případech, kdy to není možné, by tyto informace měly doplňovat a nikoli opakovat informace vyžadované přepravními předpisy. Průvodní doklad bude obsahovat pokyny pro osoby zmocněné poskytovat informace a vyplňovat formuláře.

(1) Jméno, příjmení a úplná adresa, telefonní, dálnopisné nebo faxové číslo a jméno, příjmení, adresa, telefonní, dálnopisné nebo faxové číslo osoby, na kterou je třeba se obrátit v naléhavém případě.

Příloha VI

Rozhodčí řízení

Článek 1

Nestanoví-li dohoda uvedená v článku 20 úmluvy jinak, je postup rozhodčího řízení v souladu s níže uvedenými články 2 až 10.

Článek 2

Navrhující smluvní strana uvědomí sekretariát, že smluvní strany se dohodly předložit spor rozhodčímu řízení podle odst. 2 nebo odst. 3 čl. 20, a uvede zejména články úmluvy, jejichž výklad nebo použití je předmětem sporu. Sekretariát sdělí takto získané informace všem smluvním stranám úmluvy.

Článek 3

Rozhodčí soud se skládá ze tří členů: každá ze stran sporu jmenuje jednoho rozhodce; tito dva rozhodci určí společně třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího soudu. Tento třetí rozhodce není občanem ani jedné ze stran sporu, nemá bydliště na území ani jedné z těchto stran, není ani jednou ze stran sporu zaměstnán, ani se nezabýval tímto případem na základě jiného oprávnění.

Článek 4

1. Jestliže předseda rozhodčího soudu není jmenován do dvou měsíců od jmenování druhého rozhodce, na žádost jedné ze stran jej během dalšího dvouměsíčního období jmenuje generální tajemník Organizace spojených národů.

2. Jestliže jedna ze stran sporu nejmenuje rozhodce do dvou měsíců po obdržení žádosti, může o tom druhá strana uvědomit generálního tajemníka Organizace spojených národů, který určí předsedu rozhodčího soudu do dalších dvou měsíců. Předseda rozhodčího soudu požádá po svém jmenování tu stranu, která nejmenovala rozhodce, aby tak učinila do dvou měsíců. Po uplynutí této lhůty uvědomí tento předseda generálního tajemníka Organizace spojených národů, který provede jmenování během dalších dvou měsíců.

Článek 5

1. Rozhodčí soud rozhoduje podle zásad mezinárodního práva a podle ustanovení této úmluvy.

2. Rozhodčí soud sestavený podle ustanovení této přílohy si vypracuje vlastní jednací řád.

Článek 6

1. Rozhodnutí rozhodčího soudu jak o procesních, tak věcných otázkách se přijímají většinou hlasů jeho členů.

2. Soud může přijmout všechna vhodná opatření ke zjištění skutečností. Soud může na žádost jedné ze stran doporučit základní předběžná ochranná opatření.

3. Strany sporu poskytnou veškeré nezbytné vybavení pro účinný průběh řízení.

4. Nepřítomnost nebo nedostavení se strany sporu nejsou překážkou řízení.

Článek 7

Soud může vyslechnout protinároky přímo spjaté s předmětem sporu a rozhodnout o nich.

Článek 8

Pokud na základě konkrétních okolností případu nerozhodne rozhodčí soud jinak, náklady soudu, včetně odměny jeho členům nesou strany sporu rovným dílem. Soud je povinen vést záznamy o veškerých svých výdajích a poskytnout stranám jejich konečné vyúčtování.

Článek 9

Jakákoliv smluvní strana, která má na předmětu sporu právní zájem a může být dotčena rozhodnutím o sporu, může se souhlasem rozhodčího soudu zasáhnout do řízení.

Článek 10

1. Soud vydá rozhodnutí do pěti měsíců ode dne svého zřízení, pokud neshledá za nutné tuto lhůtu prodloužit na dobu, jež by neměla přesáhnout pět měsíců.

2. Rozhodnutí rozhodčího soudu je odůvodněno. Pro strany sporu je konečné a závazné.

3. Jakýkoliv spor, který může vzniknout mezi stranami ohledně výkladu nebo výkonu rozhodnutí, může ta či ona strana předložit rozhodčímu soudu, který rozhodne, nebo pokud se tento soud toho nemůže ujmout, jinému rozhodčímu soudu zřízenému za tímto účelem stejným způsobem jako první soud.

Příloha VII

Smluvní strany a jiné státy, které jsou členy OECD, ES, Lichtenštejnsko.

Příloha VIII

Seznam A

Odpady uvedené v této příloze jsou považovány za nebezpečné podle článku 1, odst. 1, písm. a) této úmluvy a jejich uvedení do této přílohy nevylučuje použití přílohy III za účelem dokázání toho, že odpad není nebezpečný.

A1 ODPADY KOVŮ A ODPADY OBSAHUJÍCÍ KOVY

A1010 | Odpady kovů a odpady slitin s kterýmkoliv z následujících prvků:

— antimon

— arsen

— berylium

— kadmium

— olovo

— rtuť

— selen

— tellur

— thalium,

avšak s výjimkou těchto odpadů výslovně uvedených na seznamu B. |

A1020 | Odpady obsahující jako složky nebo kontaminované kteroukoliv z následujících položek, vyjma odpady kovů v masivní formě:

— antimon, sloučeniny antimonu

— berylium, sloučeniny berylia

— kadmium, sloučeniny kadmia

— olovo, sloučeniny olova

— selen, sloučeniny selenu

— tellur, sloučeniny telluru |

A1030 | Odpady obsahující jako složky nebo kontaminované kteroukoliv z následujících položek:

— arsen, sloučeniny arsenu

— rtuť, sloučeniny rtuti

— thalium, sloučeniny thalia |

A1040 | Odpady obsahující jako složky některé z následujících položek:

— karbonyly kovů

— sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI |

A1050 | Galvanické kaly |

A1060 | Odpadní lázně z moření kovů |

A1070 | Zůstatky z loužení při zpracování zinku, prach a kaly jako jarosit, hematit atd. |

A1080 | Odpadní zůstatky zinku neuvedené na seznamu B obsahující olovo a kadmium v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III |

A1090 | Popel ze spalování izolovaných měděných drátů |

A1100 | Prach a zůstatky ze systémů čištění plynů z tavíren mědi |

A1110 | Upotřebené elektrolytické roztoky z elektrolytické rafinace a elektrolytického získávání mědi |

A1120 | Odpadní kaly ze systémů čištění elektrolytů při elektrolytické rafinaci a elektrolytickém získávání mědi s výjimkou anodových kalů |

A1130 | Upotřebené leptací roztoky obsahující rozpuštěnou měď |

A1140 | Odpadní katalyzátory obsahující chlorid měďnatý a kyanid mědi |

A1150 | Popel ze spalování desek s plošnými spoji obsahující drahé kovy, neuvedený na seznamu B2 |

A1160 | Odpadní olověné akumulátory, celé nebo drcené |

A1170 | Netříděné odpadní baterie s výjimkou směsí obsahujících pouze baterie uvedené na seznamu B. Odpadní baterie neuvedené v seznamu B obsahující složky z přílohy I v míře, která je činí nebezpečnými |

A1180 | Odpadní elektrická a elektronická zařízení3 obsahující složky jako akumulátory a baterie uvedené v seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek, ostatní aktivované sklo a PCB kondenzátory, nebo znečištěné složkami z přílohy I (např. kadmium, rtuť, olovo, polychlorované bifenyly) v takové míře, že vykazují některou z vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku na seznamu B, B1110)4 |

A1190 | Odpadní kovové kabely kryté nebo izolované plasty, které obsahují kamenouhelný dehet, PCB5, olovo, kadmium, další organohalogeny nebo jiné složky uvedené v příloze I v rozsahu, který odpovídá popisu v příloze III, nebo které jsou těmito látkami kontaminovány |

A2 ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

A2010 | Odpad skla z obrazovek a jiných aktivovaných skel |

A2020 | Odpadní anorganické sloučeniny fluoru v kapalné formě nebo jako kal, s výjimkou těchto odpadů dovedených na seznamu B |

A2030 | Odpadní katalyzátory s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B |

A2040 | Odpadní sádra vznikající v procesech chemického průmyslu, pokud obsahuje složky uvedené v příloze I v míře, při které se projevují nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III (viz obdobnou položku na seznamu B, B2080) |

A2050 | Odpadní azbest (prach a vlákna) |

A2060 | Popílek z uhelných elektráren obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostačujících, aby vykazovaly projevy vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku v seznamu B, B2050) |

A3 ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

A3010 | Odpad z výroby nebo zpracování ropného koksu a asfaltu |

A3020 | Odpadní minerální oleje nevhodné pro použití k původně zamýšlenému účelu |

A3030 | Odpady, které obsahují, sestávají nebojsou kontaminovány kaly s obsahem sloučenin olova použitých jako antidetonátor |

A3040 | Odpadní teplonosné kapaliny |

A3050 | Odpad z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexu, změkčovadel, klihů a lepidel, s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B4020) |

A3060 | Odpadní nitrocelulóza |

A3070 | Odpadní fenoly a sloučeniny fenolů, včetně chlorovaných fenolů, v kapalné formě nebo jako kaly |

A3080 | Odpadní ethery, s výjimkou etherů uvedených na seznamu B |

A3090 | Odpadní prach, popel, kaly a moučky ze zpracování kůže obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu B, B3100) |

A3100 | Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu B, B3090) |

A3110 | Odpady ze zpracování kožišin obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI, biocidy nebo infekční látky (viz obdobnou položku v seznamu B, B3110) |

A3120 | Lehká frakce z drcení |

A3130 | Odpadní organické sloučeniny fosforu |

A3140 | Odpadní nehalogenovaná organická rozpouštědla, s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B |

A3150 | Odpadní halogenovaná organická rozpouštědla |

A3160 | Odpad halogenovaných nebo nehalogenových bezvodých destilačních zbytků vznikajících při regeneraci organických rozpouštědel |

A3170 | Odpad z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků (jako chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin) |

A3180 | Odpady, látky a předměty obsahující, sestávající, nebo znečištěné polychlorovanými bifenyly (PCB), polychlorovanými terfenyly (PCT), polychlorovanými naftaleny (PCN) nebo polybromovanými bifenyly (PBB) nebo kterýmikoliv jinými polybromovanými analogickými sloučeninami, v koncentraci 50 mg/kg nebo vyšší6 |

A3190 | Odpadní dehty (s výjimkou asfaltocementu) z rafinace, destilace nebo pyrolytického zpracování organických materiálů |

A3200 | Asfaltové materiály (asfaltový odpad) z výstavby a údržby silnic s obsahem dehtu (viz obdobnou položku v seznamu B, B2130) |

A4 ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY

A4010 | Odpad z výroby, přípravy a používání farmaceutických výrobků s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B |

A4020 | Klinické a obdobné odpady, tj. odpady pocházející z lékařské, ošetřovatelské, zubní, veterinární nebo podobné praxe a odpady vznikající v nemocnicích a jiných zařízeních během vyšetření nebo léčby pacientů nebo při výzkumných projektech |

A4030 | Odpady z výroby, přípravy a používání biocidů a prostředků na ochranu rostlin, včetně odpadních pesticidů a herbicidů s neodpovídající jakostí, prošlých7 nebo nevhodných pro použití k původně zamýšlenému účelu |

A4040 | Odpady z výroby, přípravy a používání chemických látek ke konzervaci dřeva8 |

A4050 | Odpady, které obsahují, sestávají nebo jsou kontaminovány kteroukoliv z následujících položek:

— anorganické kyanidy, s výjimkou zbytků obsahujících drahé kovy v pevné formě se stopami anorganických kyanidů

— organické kyanidy |

A4060 | Odpadní směsi olej/voda, uhlovodíky/voda, emulze |

A4070 | Odpady z výroby, přípravy a používání tiskařských barev, pigmentů, nátěrových barev a laků s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B4010) |

A4080 | Odpady výbušné povahy (ale s výjimkou odpadů uvedených na seznamu B) |

A4090 | Odpadní roztoky kyselin nebo zásad jiné nežli ty, které jsou uvedeny v odpovídající položce seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B2120) |

A4100 | Odpady z průmyslových zařízení pro kontrolu znečištění při čištění odpadních plynů z průmyslu, avšak s výjimkou těchto odpadů uvedených v seznamu B |

A4110 | Odpady obsahující, sestávající nebo kontaminované kteroukoliv z následující položek:

— jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzofuranů

— jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzoparadioxinů |

A4120 | Odpady obsahující, sestávající nebo kontaminované peroxidy |

A4130 | Odpadní obaly a nádoby obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostačujících k projevu nebezpečných vlastností uvedených v příloze III |

A4140 | Odpady sestávající nebo obsahující chemické látky s neodpovídající jakostí nebo prošlé9, odpovídající kategoriím v příloze I a projevující nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III |

A4150 | Odpadní chemické látky z výzkumných a vývojových nebo výukových činností, které nebyly identifikovány nebo jsou nové a jejichž účinky na lidské zdraví a/nebo životní prostředí nejsou známy |

A4160 | Upotřebené aktivní uhlí neuvedené na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B2060) |

Poznámky pod čarou

2 Upozornění: Obdobná položka v seznamu B (B1160) nepředstavuje výjimku.

3 Tato položka nezahrnuje odpadní zařízení k výrobě elektrické energie.

4 PCB jsou v koncentraci 50 mg/kg nebo vyšší.

5 PCB jsou v koncentraci 50 mg/kg nebo vyšší.

6 Koncentrace 50 mg/kg se považuje za mezinárodně uznávaný limit pro všechny odpady. Některé země však zavedly pro určité odpady nižší limity (např. 20 mg/kg).

7 „Prošlý“ znamená nepoužitý do doby doporučené výrobcem.

8 Tato položka nezahrnuje dřevo ošetřené chemickými prostředky ke konzervaci dřeva.

9 „Prošlý“ znamená nepoužitý do doby doporučené výrobcem.

Příloha IX

Seznam B

Odpady uvedené v této příloze nebudou odpady, na něž se vztahuje článek 1, odst. 1, písm. a) této úmluvy, pokud neobsahují materiál uvedený v příloze I v takové míře, že by projevovaly vlastnosti uvedené v příloze III.

B1 ODPADY KOVŮ A ODPADY OBSAHUJÍCÍ KOVY

B1010 | Kovy a kovové slitiny v kovové, nedispergovatelné formě:

— drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

— odpad železa a oceli

— odpad mědi

— odpad niklu

— odpad hliníku

— odpad zinku

— odpad cínu

— odpad wolframu

— odpad molybdenu

— odpad tantalu

— odpad hořčíku

— odpad kobaltu

— odpad vizmutu

— odpad titanu

— odpad ze zirkonia

— odpad manganu

— odpad germania

— odpad vanadu

— odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

— odpad thoria

— odpad kovů vzácných zemin

— odpad chromu |

B1020 | Čistý, nekontaminovaný kovový odpad kovů, včetně slitin, v masivní opracované formě (plechy, desky, nosníky, tyče, atd.):

— odpad antimonu

— odpad berylia

— odpad kadmia

— odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

— odpad selenu

— odpad telluru |

B1030 | Zbytky obsahující kovy tavitelné při vysoké teplotě |

B1031 | Odpady molybdenu, wolframu, titanu, tantalu, niobu a rhenia a jejich slitin v kovové dispergovatelné formě (kovový prášek), s výjimkou odpadů uvedených v seznamu A pod položkou A1050, Galvanické kaly |

B1040 | Odpadní zařízení pro výrobu elektrické energie, nekontaminovaná mazacími oleji, PCB nebo PCT v množství, které by je činilo nebezpečnými |

B1050 | Směs neželezných kovů, odpady těžké frakce neobsahující materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu nebezpečných vlastností uvedených v příloze III10 |

B1060 | Odpad selenu a telluru v elementární kovové formě, včetně prášku |

B1070 | Odpady mědi a slitin mědi v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky uvedené v příloze I v takové míře, že by vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III |

B1080 | Zinkový popel a zbytky včetně zbytků slitin zinku v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky uvedené v příloze I v takových koncentracích, že by projevovaly vlastnosti uvedené v příloze III nebo že by vykazovaly nebezpečnou vlastnost H4.311 |

B1090 | Upotřebené baterie vyhovující normě, s výjimkou baterií obsahujících olovo, kadmium nebo rtuť |

B1100 | Odpady, které obsahují kovy a vznikají při lití, tavení a rafinaci kovů:

— tvrdý zinek

— strusky a stěry s obsahem zinku:

— zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

— zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

— zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

— zinková struska z procesu žárového pozinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

— zinkové stery

— hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

— strusky ze zpracování mědi k dalšímu zpracování nebo rafinaci neobsahující arsen, olovo nebo kadmium v míře, ve které vykazují nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III

— odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavících kotlíků z tavení mědi

— struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

— cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu |

B1110 | Elektrická a elektronická zařízení:

— elektronická zařízení sestávající pouze z kovů nebo slitin

— odpadní elektrická a elektronická zařízení12 (včetně desek s plošnými spoji) neobsahující složky, jako např. akumulátory a baterie uvedené na seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek a ostatní aktivované sklo a PCB-kondenzátory, nebo které nejsou kontaminovány složkami z přílohy I (např. kadmium, rtuť, olovo, PCB), nebo ze kterých byly tyto složky odstraněny do té míry, že neprojevují žádnou z vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku v seznamu A, A1180)

— elektrická a elektronická zařízení (včetně desek s plošnými spoji, elektronických součástek a drátů) určená pro přímé opětovné použití13, nikoliv k recyklaci nebo k odstranění14 |

B1115 | Odpadní kovové kabely kryté nebo izolované plasty, které nejsou uvedené v položce AI 190 seznamu A, vyjma kabelů určených pro účely uvedené v příloze IV A nebo pro jiný způsob jejich odstranění, při němž v některé z fází dochází k nekontrolovaným termálním procesům, jako je např. otevřené hoření. |

B1120 | Upotřebené katalyzátory, s výjimkou kapalin používaných jako katalyzátory, obsahující některé z těchto kovů:

— Přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu A:

- skandium

- vanad

- mangan

- kobalt

- měď

- ytrium

- niob

- hafnium

- wolfram

- titan

- chrom

- železo

- nikl

- zinek

- zirkonium

- molybden

- tantal

- rhenium

— Lanthanoidy (kovy vzácných zemin):

- lanthan

- prazeodym samarium gadolinium dysprosium erbium yterbium cer

- neodym

- europium

- terbium

- holmium

- thulium

- lutecium |

B1130 | Čištěné upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů |

B1140 | Pevné zbytky drahých kovů obsahující stopy anorganických kyanidů |

B1150 | Odpady drahých kovů a slitin (zlato, stříbro, skupina platinových kovů, avšak nikoliv rtuť) v dispergovatelné, nikoliv kapalné formě, s přiměřeným obalem a označením |

B1160 | Popel ze spalování desek s plošnými spoji obsahující drahé kovy (viz obdobnou položku v seznamu A, A1150) |

B1170 | Popel ze spalování fotografických filmů obsahující drahé kovy |

B1180 | Odpadní fotografické filmy obsahující halogenidy stříbra a kovové stříbro |

B1190 | Odpadní fotografický papír obsahující halogenidy stříbra a kovové stříbro |

B1200 | Granulovaná struska z výroby železa a oceli |

B1210 | Struska z výroby železa a oceli, včetně strusek, které slouží jako zdroj TiO2 a vanadu

B1220 | Chemicky stabilizované strusky z výroby zinku, s vysokým obsahem železa (přes 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301), k použití hlavně pro stavební účely |

B1230 | Válcovenské okuje z výroby železa a oceli |

B1240 | Okuje oxidů mědi |

B1250 | Vozidla s ukončenou životností neobsahující kapaliny ani jiné nebezpečné součásti |

B2 ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

B2010 | Odpad z hornictví, v nedispergovatelné formě:

— odpady z přírodního grafitu

— odpady z břidlice, též hrubě osekané, rozřezané nebo jinak rozčleněné

— slídový odpad

— odpad z leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu

— odpad živce

— odpad kazivce

— odpad oxidu křemičitého, v pevné formě, s výjimkou těchto odpadů používaných ve slévárenství |

B2020 | Odpadní sklo v nedispergovatelné formě:

— úlomky skla a jiné odpady a střepy skla, s výjimkou skla z obrazovek a jiného aktivovaného skla |

B2030 | Keramické odpady v nedispergovatelné formě:

— odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

— keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá |

B2040 | Ostatní odpady obsahující převážně anorganické složky:

— částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

— odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

— chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

— síra v pevném stavu

— uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

— chloridy sodný, draselný a vápenatý

— karborundum (karbid křemíku)

— úlomky betonu

— odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithium-niob |

B2050 | Popílek z uhelných elektráren neuvedený v seznamu A (viz obdobnou položku v seznamu A, A2060) |

B2060 | Upotřebené aktivní uhlí, které neobsahuje složky uvedené v příloze I v takové míře, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III, například uhlí vznikající při úpravě pitné vody, v postupech potravinářského průmyslu a při výrobě vitaminů (viz obdobnou položku v seznamu A, A4160) |

B2070 | Kaly fluoridu vápenatého |

B2080 | Odpad sádry vzniklé při procesech chemického průmyslu, neuvedený na seznamu A (viz obdobnou položku v seznamu A, A2040) |

B2090 | Upotřebené anody z výroby oceli nebo hliníku sestávající z ropného koksu nebo asfaltu a čištěné podle běžných průmyslových norem (s výjimkou anod z elektrolýzy alkalických chloridů a metalurgického průmyslu) |

B2100 | Odpadní hydráty hliníku, odpadní oxid hlinitý a zbytky z produkce oxidu hlinitého, s výjimkou materiálů používaných pro čištění plynů, flokulační nebo filtrační postupy |

B2110 | Zbytky bauxitu („červený kal“) (pH upravené na hodnotu nižší než 11,5) |

B2120 | Odpadní roztoky kyselin nebo zásad s hodnotou pH vyšší než 2 a nižší než 11,5, které nejsou žíravé nebo jinak nebezpečné (viz obdobnou položku v seznamu A, A4090) |

B2130 | Asfaltové materiály (asfaltový odpad) z výstavby a údržby silnic neobsahující dehty15 (viz obdobnou položku v seznamu A, A3200) |

B3 ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

B3010 | Odpady pevných plastů:

Následující plasty nebo smíšené plastové materiály, pokud nejsou smíšeny s jiným odpadem a jsou připravené podle normy:

— odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů, včetně16:

— ethylenu

— styrenu

— polypropylenu

— polyethylentereftalátu

— akrylonitrilu

— butadienu

— polyacetalů

— polyamidů

— polybutylentereftalátu

— polykarbonátů

— polyetherů

— polyfenylensulfidů

— akrylových polymerů

— alkanů C10-C13 (změkčovadla)

— polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

— polysiloxanů

— polymethylmethakrylátu

— polyvinylalkoholu

— polyvinylbutyralu

— polyvinylacetátu

— Odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace, včetně následujících:

— močovinoformaldehydové pryskyřice

— fenolformaldehydové pryskyřice

— melaminoformaldehydové pryskyřice

— epoxidové pryskyřice

— alkydové pryskyřice

— polyamidy

— Následující odpady fluorovaných polymerů17:

— perfluorethylen/propylen (FEP)

— perfluoralkoxyalkan

— tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

— tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

— polyvinylfluorid (PVF)

— polyvinylidenefluorid (PVDF) |

B3020 | Odpad z papíru, lepenky a výrobků z papíru

Následující materiály, pokud nejsou smíšeny s nebezpečnými odpady:

Odpad a výmět:

— neběleného sulfátového (kraftového) papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

— jiného papíru nebo lepenky, vyrobeného hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě

— papíru nebo lepenky, vyrobených zejména z mechanické vlákniny (např. noviny, časopisy a podobné tiskoviny)

— jiný, včetně, avšak nikoli pouze: 1) laminované lepenky, 2) netříděného odpadu a výmětu |

B3025:

Odpady kompozitních obalů, které se skládají převážně z papíru a částečně z plastu [a hliníku], které neobsahují zbytky a které neobsahují materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu vlastností uvedených v příloze III;

B3026:

Následující odpad pocházející z předúpravy kompozitních obalů na kapaliny, neobsahující materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu vlastností uvedených v příloze III:

- neoddělitelná frakce plastů

- neoddělitelná frakce plastů a hliníku

B3027:

Odpady z laminovaných samolepicích štítků obsahující suroviny používané při výrobě materiálů na štítky

B3030 | Textilní odpady

Následující materiály, za předpokladu, že nejsou smíšeny s jinými odpady a jsou připraveny podle normy:

— odpad hedvábí (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, odpadu příze a trhaniny)

— nemykaný nebo nečesaný

— jiný

— odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně odpadu příze, ale s výjimkou trhaniny

— výčesky z vlny nebo jemné zvířecí srsti —jiný odpad vlny nebo jemné zvířecí srsti

— odpad hrubé zvířecí srsti

— odpad bavlny (včetně odpadu příze a trhaniny)

— Odpady nesmí být smíšeny.

— Je třeba vzít v úvahu problémy vzniklé při spalování na otevřeném ohni.

— odpad příze (včetně odpadních vláken)

— trhanina

— jiný

— koudel a odpad lnu

— koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) konopí (Cannabis sativa L.)

— koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie)

— koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) sisalu a jiných textilních vláken rodu Agáve

— koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) z kokosu

— koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

— koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) z ramie a jiných textilních rostlinných vláken j inde neuvedených nebo nezahrnutých

— odpad chemických vláken (včetně výčesků, odpadu příze a trhaniny)

— syntetických vláken

— umělých vláken

— obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobky

— použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů

— tříděné

— jiné |

B3035 | Odpady textilních podlahových krytin, koberců |

B3040 | Odpady pryže

Následující materiály, za předpokladu, že nejsou smíšeny s jinými odpady:

— odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

— jiné odpady pryže (s výjimkou odpadů uvedených jinde) |

B3050 | Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva:

— odpad dřeva, neupravený nebo upravený do polen, briket, pelet nebo podobných forem

— odpad korku, drcený, granulovaný nebo mletý korek |

B3060 | Odpady vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu, pokud nejsou infekční:

— vinné kaly

— sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

— degras; zbytky ze zpracování tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

— odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

— odpad z ryb

— kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

— ostatní odpady ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro spotřebu lidí nebo zvířat |

B3065 | Odpadní jedlé tuky a oleje živočišného nebo rostlinného původu (např. fritovací oleje), pokud nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III |

B3070 | Následující odpady:

— odpad vlasů

— odpadní sláma

— deaktivované mycelium z výroby penicilinu používané jako krmivo |

B3080 | Odpadní úlomky a odřezky pryže |

B3090 | Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, s výjimkou kožedělných kalů, neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI a biocidy (viz obdobnou položku v seznamu A, A3100) |

B3100 | Prach, popel, kaly nebo moučky ze zpracování kůže neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu A, A3090) |

B3110 | Odpady ze zpracování kožešin neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI, biocidy nebo infekční látky (viz obdobnou položku v seznamu A, A3110) |

B3120 | Odpady sestávající z potravinářských barviv |

B3130 | Odpadní polyethery a odpadní monomery etherů, které nejsou nebezpečné a netvoří peroxidy |

B3140 | Použité pneumatiky, s výjimkou těch, které jsou určeny pro postupy uvedené v příloze IV A |

B4 ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT ANORGANICKÉ I ORGANICKÉ SLOŽKY

B4010 | Odpady sestávající hlavně z vodových/latexových barev, inkoustů a tvrzených laků neobsahující organická rozpouštědla, těžké kovy nebo biocidy v míře, která by je činila nebezpečnými (viz obdobnou položku v seznamu A, A4070) |

B4020 | Odpady z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexu, změkčovadel, a klihů/lepidel, neuvedených na seznamu A, zbavených rozpouštědel a jiných kontaminantů do té míry, že nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III, např. výrobků rozpustných ve vodě nebo lepidel na bázi kaseinu, škrobu, dextrinu, etherů celulózy, polyvinylalkoholů (viz obdobnou položku v seznamu A, A3050) |

B4030 | Upotřebené fotografické přístroje na jedno použití s bateriemi, nezařazené do seznamu A |

Poznámky pod čarou

10 Upozornění: I když je míra znečištění látkami z přílohy I zpočátku nízká, výsledkem dalších postupů, včetně recyklace, mohou být samostatné frakce s podstatně vyššími koncentracemi látek uvedených v příloze I.

11 Upozornění: Status zinkového popele jev současné době přezkoumáván a existuje doporučení Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD), podle něhož by zinkový popel neměl být nebezpečným zbožím.

12 Tato položka nezahrnuje odpadní zařízení určené pro výrobu elektrické energie.

13 Opětovné použití může zahrnovat opravu, renovaci nebo inovaci, ale ne celkovou opětovnou remontáž.

14 V některých zemích se tyto materiály určené k přímému opětovnému použití nepovažují za odpad.

15 Koncentrace benzo[a]pyrenu by neměla činit 50mg/kg a více.

16 Rozumí se, že tento odpad je zcela polymerizován.

17 Z této položky jsou vyloučeny odpady od konečného spotřebitele.

Přesunout nahoru