Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 59/2015 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Datum vyhlášení 02.12.2015
Uzavření smlouvy 13.10.2015
Platnost od 13.10.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 2015 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI

MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE, CESTOVNÍHO RUCHU,

OBCHODU A PODNIKÁNÍ ALBÁNSKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si podporovat harmonické porozumění a posílit vztahy mezi oběma zeměmi v oblasti cestovního ruchu na základě rovnosti a výměny společných zájmů;

uznávajíce význam rozvoje cestovního ruchu a jeho ekonomického, společenského a kulturního přínosu pro obě země; a

přejíce si vytvořit právní rámec pro budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti cestovního ruchu,

se dohodly takto:

Článek 1

Cíl

Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zajistí příznivé podmínky pro střednědobou a dlouhodobou spolupráci v oblasti cestovního ruchu, a to ku vzájemnému prospěchu obou zemí.

Článek 2

Výměna informací

Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy podpoří výměnu statistických údajů a informací o cestovním ruchu, propagačních materiálů a publikací v oblastech společného zájmu.

Článek 3

Propagace

1. Smluvní strany podpoří reciproční návštěvy zástupců sdělovacích prostředků, zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu a poskytovatelů souborných služeb cestovního ruchu s cílem zajistit šíření informací o turisticky zajímavých místech obou zemí a přispět tak ke zvýšení turistických toků mezi oběma zeměmi.

2. Každá smluvní strana se bude v maximální možné míře účastnit výstav, kongresů, veletrhů a dalších propagačních akcí organizovaných druhou smluvní stranou.

Článek 4

Obchodní spolupráce

Smluvní strany budou podporovat a podněcovat spolupráci mezi poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, zprostředkovateli služeb cestovního ruchu a dalšími odvětvími cestovního ruchu v obou zemích.

Článek 5

Technická spolupráce

Smluvní strany budou podporovat výměnu expertů v otázkách cestovního ruchu s cílem posílit její potenciál a budou pomáhat s organizací vzdělávacích programů a stáží pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu.

Článek 6

Mezinárodní koordinace

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy usilovat o to, aby v mezinárodních organizacích a ostatních fórech jednaly ve shodě v otázkách týkajících se oblasti cestovního ruchu.

Smluvní strany ve snaze zajistit provádění této smlouvy a koordinaci spolupráce mezi příslušnými orgány a ve snaze monitorovat realizaci svých společných projektů ustanoví společný pracovní výbor, který na svém prvním zasedání navrhne pracovní programy pro nadcházející roky a stanoví priority spolupráce mezi oběma zeměmi.

Smluvní strany mohou k účasti ve společném pracovním výboru přizvat odborníky a zástupce soukromého sektoru z obou zemí.

Článek 7

Vnitrostátní právní předpisy

Všechny činnosti realizované v rámci této smlouvy podléhají právním předpisům platným v České republice, respektive v Albánské republice.

Článek 8

Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s výkladem nebo uplatňováním této smlouvy budou řešeny přímým jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 9

Doba trvání a ukončení platnosti smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti po dobu pěti (5) let. Poté bude tato smlouva automaticky prodlužována na období dalších následujících pěti (5) let, neoznámí-li kterákoli smluvní strana písemně druhé smluvní straně záměr ukončit platnost smlouvy, a to šest (6) měsíců před skončením daného období.

2. Ukončení platnosti této smlouvy nebude mít žádný vliv na probíhající činnosti spolupráce.


Dáno v Praze dne 13.10. 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, albánském, a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodné znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Karla Šlechtová v. r.
ministryně pro místní rozvoj

Za Ministerstvo hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky
Arben Ahmetaj v.r.
ministr pro hospodářský rozvoj, cestovní ruch, obchod a podnikání

Přesunout nahoru