Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích

Datum vyhlášení 02.12.2015
Uzavření smlouvy 24.11.2014
Platnost od 01.01.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 2014 byla jménem České republiky podepsána Smlouva o poskytnutí záruky mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Chorvatskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltskou republikou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích.

Smlouva vstoupila v účinnost podle svého článku 11 odst. 11.01 dne 1. ledna 2014 a pro Českou republiku se stala závaznou dnem podpisu.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

mezi

Belgickým královstvím

Bulharskou republikou

Českou republikou

Dánským královstvím

Spolkovou republikou Německo

Estonskou republikou

Irskem

Řeckou republikou

Španělským královstvím

Francouzskou republikou

Chorvatsko republikou

Italskou republikou

Kyperskou republikou

Lotyšskou republikou

Litevskou republikou

Lucemburským velkovévodstvím

Maďarskem

Maltskou republikou

Nizozemským královstvím

Rakouskou republikou

Polskou republikou

Portugalskou republikou

Rumunskem

Republikou Slovinsko

Slovenskou republikou

Finskou republikou

Švédským královstvím

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

a

Evropskou investiční bankou

týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích

Tuto smlouvu uzavírají:

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

jednající prostřednictvím úřadů a ministerstev uvedených v příloze 1 této smlouvy (dále jen „Smlouva o poskytnutí záruky nebo „Záruka“) a zastoupené příslušnými signatáři uvedenými na podpisových stranách

(každý z nich dále jen „Ručitel“ a společně „Ručitelé“ nebo „Členské státy“) a

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA se sídlem na adrese 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lucemburk Kirchberg, Lucemburské velkovévodství, zastoupená panem Wernerem Hoyerem, prezidentem

(dále jen „Evropská investiční banka“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Ručitelé přijali určité závazky působit jako ručitelé v článku 4 Vnitřní dohody podepsané v Lucemburku a Bruselu dne 24., resp. 26. června 2013 (dále jen „Vnitřní dohoda z Cotonou III“) ve věci financování pomoci Společenství podle víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 (ekvivalentního třetímu Finančnímu protokolu) v souladu s Dohodou o partnerství zemí AKT-EU podepsanou v Cotonou (v Beninu) dne 23. června 2000 mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a státy Afriky, Karibiku a Tichomoří, v prvním revidovaném znění z Lucemburku ze dne 25. června 2005 a druhém revidovaném znění z Ouagadougou ze dne 22. června 2010 (dále jen „Dohoda z Cotonou“) a o poskytnutí finanční pomoci zámořským zemím a územím, na něž je použitelná část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie podle rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (v aktuálně platném znění, dále jen „Rozhodnutí o přidružení“) (společně dále jen „Rámec z Cotonou“).

2. S ohledem na předchozí bod odůvodnění Rada guvernérů Evropské investiční banky rozhodla dne 31. května 2013 zmocnit Evropskou investiční banku, aby zvláštních zdrojů poskytla finanční prostředky na investiční projekty v období 2014 až 2020 zahrnuté do třetího Finančního protokolu Dohody z Cotonou v celkové výši až 2 500 milionů EUR a až 100 milionů EUR v zámořských zemích a územích.

3. V návaznosti na politiku, o níž Rada guvernérů rozhodla dne 1. března 2012 a která stanoví, že Evropská investiční banka může přijímat plné obchodní riziko u každé jednotlivé operace v soukromém sektoru financované z vlastních zdrojů, při systematickém vyčlenění politického rizika, za které dále ručí členské státy, bylo výše uvedené zmocnění Rady guvernérů Evropské investiční banky vydáno pod podmínkou, že pro finanční prostředky poskytnuté bankou bude trvale dostupná uspokojivá záruka (kterou zakládá tato Smlouva o poskytnutí záruky) ze strany Ručitelů za souhrnnou částku těchto prostředků zvýšenou o všechny související částky v souladu s rozhodnutím Rady guvernérů ze dne 1. března 2012 a že finanční prostředky budou poskytnuty na financování investičních projektů, které vyhovují obvyklým kritériím Evropské investiční banky pro poskytování úvěrů z jejích vlastních zdrojů.

4. Článek 4 Vnitřní dohody z Cotonou III stanoví, že tato Záruka je omezena na 75 % celkové výše úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou v rámci všech Smluv o úvěru uzavřených podle Dohody o partnerství z Cotonou III a Rozhodnutí o přidružení a kryje všechna rizika pro projekty veřejného sektoru. Uvedený článek dále stanoví, že u projektů soukromého sektoru tato záruka kryje všechna politická rizika a EIB přijme plné obchodní riziko.

5. Citovaný článek 4 dále stanoví, že členské státy ručí na základě této Smlouvy o poskytnutí záruky poměrným způsobem podle výše svých vkladů do základního kapitálu Evropské investiční banky. Příloha 2 této Smlouvy o poskytnutí záruky pro informaci vymezuje příslušný podíl každého členského státu na základním kapitálu Evropské investiční banky kdatu podpisu této Smlouvy o poskytnutí záruky.

6. Ručitelé a Evropská investiční banka zamýšlejí, aby v případech, kdy na Ručitele přejdou práva a právní opravné prostředky Evropské investiční banky ve vztahu k jakémukoli Úvěru, Evropská investiční banka na žádost Ručitelů spravovala a řídila Smlouvu o úvěru, jež není plněna, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou III uzavřenou mezi Evropskou investiční bankou a Ručiteli, která upravuje postupy pro platby a náhrady podle záruky členských států ve prospěch Evropské investiční banky (dále jen „Smlouva o správě nedoplatků z Cotonou III“).

SE PROTO SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

Definice

A. V této Smlouvě o poskytnutí záruky:

„Dlužníkem“ se rozumí jakýkoli příjemce Úvěru od Evropské investiční banky poskytnutého v rámci třetího Finančního protokolu Dohody z Cotonou nebo Rozhodnutí o přidružení.

„Pokyny pro řízení úvěrových rizik“ se rozumí pokyny Evropské investiční banky pro řízení úvěrových rizik platné pro operace zvláštních zdrojů mimo Evropskou unii a případně pokyny Evropské investiční banky pro řízení úvěrových rizik platné pro Evropskou unii, ve znění pozdějších novelizací, dodatků, doplňků a změn přijatých Evropskou investiční bankou.

„Financující operací EIB“ se rozumí Úvěr rozšířený Evropskou investiční bankou na způsobilé investiční projekty prováděné v Hostitelské zemi z vlastních zdrojů Evropské investiční banky a v souladu s jejími pravidly a postupy, zajištěný podle Rámce z Cotonou, který se řídí Smlouvou o úvěru uzavřenou mezi Evropskou investiční bankou a Dlužníkem.

„Zajištěným dlužníkem“ se rozumí Dlužník nebo jeho Nezávislý ručitel.

„Zajištěnou částkou (Zajištěnými částkami)“ se rozumí jakýkoli závazek krytý touto Smlouvou o poskytnutí záruky, sestávající z jistiny, úroku, provizí, slibů odškodnění, poplatků, výdajů a dalšího příslušenství, a jakákoli jiná částka, kterou Zajištěný dlužník kdykoli dluží Evropské investiční bance na základě Úvěru nebo Nezávislé záruky.

„Hostitelskou vládou“ se rozumí aktuálně existující orgány nebo jakékoli nástupnické orgány, jež účinně ovládají část nebo celé území Hostitelské země či jakéhokoli dílčího politického či územního celku, nebo jakýkoli jiný správní orgán dané země s tím, že tento pojem zahrnuje jakýkoli subjekt nacházející se uvnitř nebo vně Hostitelské země, jemuž je podle právního řádu Hostitelské země svěřena regulační pravomoc.

„Hostitelskou zemí“ se rozumí každý ze států AKT a každá zámořská země nebo území ve smyslu Rámce z Cotonou.

„Úvěrem“ se rozumí poskytnutí peněžních prostředků Evropskou investiční bankou Dlužníkovi ve formě úvěru nebo dluhopisu nebo jakéhokoli rovnocenného nástroje přijatelného pro Evropskou investiční banku jako náhrada za úvěr v souladu s Pokyny pro řízení úvěrových rizik, podle ustanovení Smlouvy o úvěru.

„Smlouvou o úvěru“ se rozumí podepsaná smlouva uzavřená mezi Evropskou investiční bankou a Dlužníkem, jež stanoví podmínky použitelné na Financující operace EIB ve formě Úvěru.

„Účtem na krytí úvěrových ztrát“ se rozumí účet v eurech vedený Evropskou investiční bankou na jméno Ručitelů, který bude financován z příjmu plynoucího z použití ocenění rizik na Financující operace EIB a spravován v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou III.

„Poměrným podílem“ se ve vztahu ke každému Ručiteli rozumí poměr vkladu daného Ručitele ke kapitálu Evropské investiční banky; tento poměr se měří pro účely každého uplatnění Záruky podle článku 2 v okamžiku toto uplatnění; vklady každého Ručitele do kapitálu Evropské investiční banky k datu této Smlouvy o poskytnutí záruky pro informaci uvádí příloha 2.

„Nezávislou zárukou“ se rozumí záruka vydaná třetí stranou ve prospěch Evropské investiční banky, zejména akreditiv či ručitelské prohlášení vydané v souvislosti s poskytnutím Úvěru Dlužníkovi s tím, že tento pojem zahrnuje jakýkoli závazek jakékoli třetí strany, jež je společně odpovědná za veškeré závazky Zajištěného dlužníka vůči Evropské investiční bance nebo jejich část ve vztahu k Úvěru poskytnutému Evropskou investiční bankou.

„Nezávislým ručitelem“ se rozumí subjekt, jenž vystavil Nezávislou záruku jménem Dlužníka.

B. Následující pojmy mají význam uvedený v příslušných níže uvedených bodech odůvodnění, článcích a přílohách:

PojemBod odůvodnění, článek nebo příloha
Rozhodčí soudOddíl 4 přílohy 3
Rozhodnutí o přidruženíPrvní bod odůvodnění
závaznýOddíl 4 přílohy 3
vykonatelnýOddíl 4 přílohy 3
Rámec z CotonouPrvní bod odůvodnění
Vnitřní dohoda z Cotonou IIIPrvní bod odůvodnění
Smlouva o správě nedoplatků z Cotonou IIISedmý bod odůvodnění
Dohoda z CotonouPrvní bod odůvodnění
Politická rizikaČlánek 2.03
ProjektOddíl 4 přílohy 3
Projektová smlouvaOddíl 4 přílohy 3
Příslušná smluvní stranaOddíl 4 přílohy 3

V této Smlouvě o poskytnutí záruky, nevyplývá-li z kontextu něco jiného:

a) nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy o poskytnutí záruky.

b) výrazy vyjadřující jednotné číslo zahrnují i číslo množné a naopak;

c) odkazem na článek, smluvní stranu či přílohu se rozumí odkaz na příslušný článek, smluvní stranu či přílohu této Smlouvy o poskytnutí záruky.

ČLÁNEK 1

Rozsah Záruky

1.01 V rozsahu svého Poměrného podílu a aniž je dotčeno ustanovení článku 2.02, každý Ručitel, jako hlavní dlužník a nikoli pouze v rámci jistoty, tímto neodvolatelně:

a) ručí, v souladu s níže stanovenými podmínkami, za přesné a úplné splnění veškerých finančních závazků každého Zajištěného dlužníka ve vztahu k Úvěrům poskytnutým Evropskou investiční bankou z jejích vlastních zdrojů podle Rámce z Cotonou, přičemž se vzdává jakéhokoli práva na vznesení námitek.

b) zavazuje se uhradit jakoukoli výši Zajištěné částky, kterou dluží Zajištěný dlužník Evropské investiční bance, a to na výzvu Evropské investiční banky, veurech a v souladu s ustanoveními článku 3.

1.02 Závazky Ručitelů vymezené v článku 1.01 výše se vztahují na veškeré Financující operace EIB uzavřené podle Vnitřní dohody z Cotonou III, ve vztahu k nimž byla uzavřena příslušná Smlouva o úvěru v období od 1. ledna 2014 až 31. prosince 2020.

1.03

A. Tato Záruka kryje:

• veškerá rizika Smluv o úvěru uzavřených mezi Evropskou investiční bankou a Dlužníky ze soukromého sektoru podle Rámce z Cotonou; a

• Politická rizika ve smyslu definovaném v článku 2.03 u Smluv o úvěru uzavřených mezi Evropskou investiční bankou a Dlužníky ze soukromého sektoru podle Rámce z Cotonou.

B. Celková odpovědnost Ručitelů z této Záruky týkající se Rámce z Cotonou je omezena na 75 % celkové výše úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou podle Rámce z Cotonou, jež podléhají níže uvedeným maximálním částkám, jmenovitě:

• 2 500 milionů EUR pro třetí Finanční protokol Dohody z Cotonou; a

• 100 milionů EUR pro Rozhodnutí o přidružení na období po 31. prosinci 2013.

1.04 Závazky Ručitelů z této Záruky trvají do okamžiku zaplacení plné výše Zajištěných částek.

ČLÁNEK 2

Uplatnění Záruky

2.01 Tuto Záruku lze uplatnit, pokud Zajištěný dlužník neuhradí, zcela nebo zčásti, jakoukoli Zajištěnou částku k datu její splatnosti. Nezohledňují se žádné částky obdržené či získané Evropskou investiční bankou pro účely splacení Zajištěné částky, jestliže je jejich užití Evropskou investiční bankou jakýmkoli způsobem omezeno.

2.02 Před uplatněním Záruky v případě, kdy Zajištěný dlužník neuhradí, zcela nebo zčásti, jakoukoli Zajištěnou částku k datu její splatnosti, oznámí Evropská investiční banka Ručitelům v přiměřeném předstihu svůj úmysl uplatnit záruku ve vztahu k dotčené Zajištěné částce. Aby se zamezilo pochybnostem, povinnosti Evropské investiční banky podle tohoto článku 2.02 se v žádném případě nevykládají jako odkládací podmínka vynutitelnosti závazků Ručitelů podle článku 1.01.

2.03 V případě Smluv o úvěru uzavřených mezi Evropskou investiční bankou a Dlužníky ze soukromého sektoru však lze Záruku uplatnit jen tehdy, pokud v důsledku vzniku jedné z událostí vymezených v příloze 3 (dále jen „Politické riziko“):

(i) Zajištěný dlužník není schopen uhradit, nebo Evropská investiční banka není schopna přijmout, Zajištěnou částku k datu její splatnosti; nebo

(ii) Nezávislý ručitel není schopen vybrat částky, jež mu mají být uhrazeny ve vztahu k Zajištěné částce s tím, že:

a) jakákoli výzva k úhradě vydaná Nezávislým ručitelem na základě platby, kterou uhradil jménem Zajištěného dlužníka, musí být předložena Evropské investiční bance nejpozději do 2 let (x) po stanoveném smluvním datu poslední splátky podle příslušné smlouvy nebo (y) v případě dobrovolného či povinného předčasného splacení příslušného Úvěru po příslušném datu předčasné splatnosti; a

b) tato Záruka je omezena na částku, kterou by Evropská investiční banka nebo případně Nezávislý ručitel mohli obdržet, pokud by nenastalo Politické riziko.

2.04 Nezávislý ručitel může předložit Evropské investiční bance předběžnou výzvu k úhradě podle Nezávislé záruky v případech uvedených v oddíle 4, druhém odstavci, písm. b) přílohy 3, pokud během dvouleté promlčecí doby stanovené v článku 2.03 bodě (ii) této Smlouvy o poskytnutí záruky ještě neuplynula lhůta k výkonu rozhodčího nálezu uvedená v citovaném článku. Tato předběžná výzva neopravňuje Evropskou investiční banku předložit výzvu k úhradě na základě Záruky, avšak slouží pouze jako prostředek k přerušení promlčecí lhůty stanovené v článku 2.03 bodě (ii) této Smlouvy o poskytnutí záruky. Jakákoli zbývající část promlčecí lhůty začíná opět běžet v okamžiku uplynutí lhůty pro výkon rozhodčího nálezu stanovené v oddíle 4 druhém odstavci písm. b) přílohy 3. Evropská investiční banka vyrozumí Ručitele o jakýchkoli předběžných výzvách k úhradě předložených Nezávislým ručitelem.

2.05

A. S výhradou ustanovení bodu B níže je rozhodnutí Evropské investiční banky o tom, zda nastalo Politické riziko, konečné a závazné. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 15 kalendářních dní po příslušném oznámení Ručitelům.

B. Jestliže většina Ručitelů, měřeno podle jejich Poměrného podílu, dá Evropské investiční bance pokyn, aby napadla tvrzení Zajištěného dlužníka, že nastalo Politické riziko, Evropská investiční banka provede tyto pokyny podle svých závazků vyplývajících ze Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou III. Ručitelé a Evropská investiční banka jsou však vzájemně vázáni jakýmkoli pravomocným rozhodnutím příslušného soudu či rozhodčího soudu ve sporu mezi Evropskou investiční bankou a Zajištěným dlužníkem, kterým se určuje, zda nastalo Politické riziko. Evropská investiční banka pravidelně informuje Ručitele o stavu jakýchkoli takových řízení.

2.06 Evropská investiční banka vyrozumí Ručitele o každém případu Politického rizika a o jakékoli neshodě mezi Evropskou investiční bankou a Zajištěným dlužníkem ohledně vzniku Politického rizika.

2.07 Záruku lze rovněž uplatnit v případě, že Zajištěný dlužník uhradí nebo Evropská investiční banka prostřednictvím uplatnění Nezávislé záruky obdrží platbu, kterou Evropská investiční banka nemůže z jakéhokoli důvodu neomezeně použít nebo nad níž nemá nerušenou kontrolu.

ČLÁNEK 3

Podmínky plateb ze Záruky

3.01 Ručitelé hradí Evropské investiční bance částky požadované Evropskou investiční bankou v eurech. V částkách požadovaných Evropskou investiční bankou budou zohledněny jakékoli finanční prostředky, jež může Evropská investiční banka použít z Účtu na krytí úvěrových ztrát ve vztahu k nesplacené Zajištěné částce. Účet na krytí úvěrových ztrát bude spravován v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou III a s obchodními podmínkami stanovenými řídícími orgány Evropské investiční banky, v aktuálně platném znění.

3.02 Platební závazky Ručitele ze Záruky se hradí v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou lil a v každém případě budou uhrazeny nejpozději do 3 let po písemné výzvě Evropské investiční banky učiněné podle Smlouvy o poskytnutí záruky.

3.03 Evropská investiční banka nebude na žádném jednotlivém Ručiteli požadovat úhradu jakékoli splatné částky, aniž by zároveň a podle Poměrného podílu každého Ručitele vyzvala ostatní Ručitele k uhrazení příslušné částky ze Záruky. Jestliže Evropská investiční banka rozhodne, že nastalo Politické riziko, může Evropská investiční banka předložit tuto výzvu k úhradě, a Ručitelé jsou povinni výzvě vyhovět, i pokud Ručitelé pověřili Evropskou investiční banku ve smyslu přepokládaném v článku 2.05 B.

ČLÁNEK 4

Úvěrové podmínky, správa a informace

4.01 Evropská investiční banka řídí veškeré Úvěry, na něž se vztahuje tato Smlouva o poskytnutí záruky, v souladu se správnou bankovní praxí a standardními kritérii a postupy uplatňovanými Evropskou investiční bankou, zejména v souladu s jejími Pokyny pro řízení úvěrových rizik, v aktuálně platném znění, přičemž provádí obvyklé kontroly. Při vymáhání jakékoli Zajištěné částky od jakéhokoli Zajištěného dlužníka či z jakéhokoli zajištění postupuje Evropská investiční banka způsobem odpovídajícím péči řádného hospodáře uplatňované pn vymáhání jakýchkoli částek v souvislosti s projekty financovanými Evropskou investiční bankou bez využití Záruky.
Obchodní podmínky použitelné na Úvěry, na něž se vztahuje tato Smlouva o poskytnutí záruky, jsou definovány v souladu s platnými zásadami a pokyny stanovenými řídícími orgány Evropské investiční banky, v aktuálně platném znění.

4.02 Ručitelé tímto opravňují Evropskou investiční banku, aby Zajištěnému dlužníkovi poskytla jednu či více dodatečných lhůt, a obecně aby změnila podmínky příslušné smlouvy s jakýmkoli Zajištěným dlužníkem, včetně změny, která má za následek snížení nebo odepsání nesplacené částky v rámci restrukturalizace nebo vyrovnání s věřiteli, přičemž Evropská investiční banka nesmí překročit rozsah působnosti Rámce z Cotonou.

4.03 Evropská investiční banka předloží Ručitelům dvakrát ročně, k 31. lednu a k 31. červenci:

(i) informační list podle vzoru uvedeného v příloze 4, obsahující údaje o Smlouvách o úvěru, na něž se vztahuje tato Smlouva o poskytnutí záruky, platné k 31. prosinci a 30. červnu; a

(ii) limity pro dodržování pravidel obezřetnosti, podle vzoru uvedeného v příloze 5, jež jsou definovány v souladu s platnými zásadami a pokyny stanovenými řídícími orgány Evropské investiční banky, v platném znění.

4.04 Evropská investiční banka vyrozumí Ručitele o jakékoli skutečnosti či okolnosti, jež podle jejího názoru nejsou dosud všeobecně známé, a na jejichž základě bude podle názoru Evropské investiční banky pravděpodobně předložena výzva k úhradě ze Záruky. Evropská investiční banka není povinna takové informace zjišťovat.

ČLÁNEK 5

Přechod práv

5.01 Jestliže Ručitel uhradí Evropské investiční bance jakoukoli platbu z titulu Záruky, přecházejí na Ručitele veškerá práva Evropské investiční banky, včetně práv vyplývajících ze zajištění, ve vztahu k jejím pohledávkám za Zajištěnými dlužníky. Toto právo na přechod práv nelze uplatnit k újmě Evropské investiční banky.

5.02 V každé Nezávislé záruce Evropská investiční banka vyloučí jakýkoli nárok Nezávislého ručitele na příspěvek vůči Ručitelům a jakékoli jiné právo Nezávislého ručitele požadovat jakékoli plnění od Ručitelů. Evropská investiční banka odškodní Ručitele ve vztahu k jakékoli odpovědnosti vůči Nezávislým ručitelům vyplývající ze Záruky.

5.03 Jestliže na Ručitele přešla práva Evropské investiční banky, bude Evropská investiční banka na žádost Ručitelů spravovat a řídit příslušné pohledávky podle článku 5.01 v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou III.

5.04 Ručitelé a Evropská investiční banka se dohodli, že budou Smlouvu o správě nedoplatků z Cotonou III uplatňovat na veškerá opatření směřující k vymáhání pohledávek iniciovaná Evropskou investiční bankou ve vztahu ke Smlouvám o úvěru, na něž se vztahuje Smlouva o poskytnutí záruky.

5.05 V rámci přechodu práv se v případě Nepřevedení měny definovaného v příloze 3 použije následující ustanovení:
V případě, že se Zajištěná částka stane splatnou a Zajištěný dlužník složí, za podmínek přijatelných pro Evropskou investiční banku, kauci v měně předmětné Zajištěné částky nebo ekvivalentní finanční prostředky ve prospěch Evropské investiční banky v místní měně nebo v měně Úvěru či v jakékoli jiné volně směnitelné měně, avšak dotčená kauce nebo finanční prostředky nejsou převoditelné či směnitelné, Ručitelé tímto opravňují Evropskou investiční banku, aby pohledávku Ručitelů ve vztahu k části Zajištěné částky odpovídající výši kauce nebo jiných finančních prostředků omezila na tuto kauci či finanční prostředky.

ČLÁNEK 6

Daně a výdaje

6.01 Jakékoli finanční poplatky a jiné výdaje vynaložené v souvislosti s uzavřením, plněním nebo uplatněním této Smlouvy o poskytnutí záruky hradí Ručitelé poměrně podle svých příslušných Poměrných podílů.

6.02 Ručitelé odškodní Evropskou investiční banku pokud jde o veškeré daně a výdaje vzniklé Evropské investiční bance při vymáhání Zajištěných částek v souladu se Smlouvou o správě nedoplatků z Cotonou III.

ČLÁNEK 7

Použitelná právní úprava

7.01 Tato Smlouva o poskytnutí záruky se řídí a vykládá v souladu se všeobecnými zásadami, které jsou společné právním řádům členských států.

ČLÁNEK 8

Příslušnost soudů

8.01 Jakýkoli spor mezi smluvními stranami této Smlouvy o poskytnutí záruky, který nebyl bezodkladně vyřešen smírem, se předloží k rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropské unie podle článku 272 Smlouvy o fungování Evropské unie.

ČLÁNEK 9

Důvěrnost

9.01 S ohledem na skutečnost, že některé informace vyměněné v souvislosti s touto Smlouvou o poskytnutí záruky mohou být důvěrné a v některým případech mohou být i obchodně citlivé, zavazují se Evropská investiční banka i Ručitelé, že bez předchozího písemného souhlasu ostatních nesdělí žádné třetí osobě žádné informace poskytnuté kterékoli z těchto smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou o poskytnutí záruky. Tímto závazkem však není dotčeno poskytnutí informací vyžadovaných ze zákona nebo na základě příkazu příslušného soudu.

ČLÁNEK 10

Oznámení a sdělení

10.01 Oznámení a jiná sdělení podle této Smlouvy o poskytnutí záruky určená Ručitelům nebo Evropské investiční bance se zasílají doporučeným dopisem nebo jiným uznávaným komunikačním prostředkem na adresu příjemce uvedenou níže:

Oznámení určená Ručiteli:Příslušná adresa Ručitele podle přílohy 1
Oznámení určená EIB:100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lucemburk

Jakákoli změna výše uvedených adres je účinná až po jejím oznámení v písemné formě ostatním smluvním stranám.

Odůvodnění a pět příloh tvoří nedílnou součást této Smlouvy o poskytnutí záruky.

ČLÁNEK 11

Podpis Smlouvy o poskytnutí záruky

11.01 Tato Smlouva o poskytnutí záruky se stává závaznou ve vztahu ke každému Ručiteli ihned poté, co ji platně podepíše, resp. ratifikuje, a vstupuje v účinnost od 1. ledna 2014.

11.02 Autentické znění této Smlouvy o poskytnutí záruky je v jazyce anglickém, francouzském a německém. Každý Ručitel může Smlouvu o poskytnutí záruky podepsat v kterémkoli ze tří autentických jazyků.

11.03 Tato Smlouva o poskytnutí záruky je podepsána ve stejnopisech, přičemž každý Ručitel podepíše dva originály a doručí je Evropské investiční bance. Evropská investiční banka doručí Ručiteli jeden originální stejnopis podepsaný daným Ručitelem a Evropskou investiční bankou. Evropská investiční banka vypracuje upravenou kopii v anglickém jazyce.


NA DŮKAZ ČEHOŽ každá ze smluvních stran této smlouvy podepsala tuto Smlouvu o poskytnutí záruky prostřednictvím svého oprávněného signatáře.

Podepsáno jménem Belgického království
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Bulharské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem České republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Dánského království
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Spolkové republiky Německo
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Estonské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Irska
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Řecké republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Španělského království
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Francouzské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Chorvatské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Italské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Kyperské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Lotyšské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Litevské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Lucemburského velkovévodství
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Maďarska
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Maltské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Nizozemského království
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Rakouské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Polské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Portugalské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Rumunska
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Republiky Slovinsko
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Slovenské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Finské republiky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Švédského království
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________
Podepsáno jménem Evropské investiční banky
podpis: _________________________dne:_____________________________
Jméno signatáře:___________________

Příloha 1

Seznam adres pro účely článku 10

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ:Service Public Fédéral Finances
Administration de la Trésorerie
Questions Financieres Internationales et Européennes
30, avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
BULHARSKÁ REPUBLIKA:Министерство на финансите
Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“
Отдел „Европейски финансови институции“
Улица „Раковски“ № 102
1040 София
Република България
Ministry of Finance
International Financial Institutions and Cooperation
Directorate
European Financial Institutions Department
102 Rakovsky Str.
1040 Sofia
Republic of Bulgaria
ČESKÁ REPUBLIKA:Ministerstvo financí
Mezinárodní vztahy
Letenská 15
CZ-118 10 Praha 1
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ:Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK -1448 - Copenhagen K
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO:Bundesministerium der Finanzen
Referat EA2
Wilhelmstrasse 97
D-10117 Berlin
ESTONSKÁ REPUBLIKA:Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
EE-15006 Tallinn
IRSKO:Department of Finance
International Financial Institutions Section
South Block
Government Buildings
Upper Merrion Street
IE-Dublin 2
ŘECKÁ REPUBLIKA:Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
Γενικό λογιστήριο του Κράτους
Διεύθυνση 25η
Πανεπιστημίου 25,
GR-101 65 Αθήνα
Ministry of Economy and Finance,
General Accounting Office of the State
25th Directorate 25,
Panepistimiou street
GR-10165 Athens
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ:Ministerio de Economía y Competitividad,
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
Servicio de Avales
Paseo del Prado, Num. 6
E-28071 Madrid
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA:Ministére de l'Économie, de l'lndustrie et de l'Emploi
Direction générale du Trésor et de la Politique Économique
Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes
Teledoc 652
139 rué de Bercy
FR- 75572 Paris CEDEX12
CHORVATSKÁ REPUBLIKA:Ministry of Finance
Katančičeva, 5
HR-10000 Zagreb
ITALSKÁ REPUBLIKA:Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI
Via XX Settembre, 97
I -00187 Rome
KYPERSKÁ REPUBLIKA:Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
CY-1439 Λευκωσία
Ministry of Finance
Finance and Investment Division
Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str
CY-1439 Nicosia
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA:Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1
LV-1919, Rīga
LITEVSKÁ REPUBLIKA:Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių 2
2 LT-01512 Vilnius
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ:Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-2931 Lucembursko
MAĎARSKO:Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
MALTSKÁ REPUBLIKA:Ministem tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment
Maison Demandols
Triq in-Nofsinhar
MT-Valletta VLT 2000
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ:Ministerie van Financiën,
Prinses Beatrixlaan 512
NL-2511 CW Den Haag
RAKOUSKÁ REPUBLIKA:Bundesministerium für Finanzen
Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte
Johannesgasse 5
A-1010 Wien
POLSKÁ REPUBLIKA:Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
PL-00-916 Warszawa
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA:Ministério das Finanças
Direcçao Geral do Tesouro
Rua da Alfândega, 5-1 ° andar
P-1194 Lisboa
RUMUNSKO:Ministerul Economiei Finantelor
Directia Generala
Relatii Financiare Internationale
str. Apolodor, nr. 17
RO-sector 5, Bucuresti
REPUBLIKA SLOVINSKO:Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
SI-1502 Ljubljana
FINSKÁ REPUBLIKA:Ulkoasiainministeriô
Kehityspoliittinen osasto
Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkô
Katajanokanlaituri 3
FIN -00161 Helsinki
SLOVENSKÁ REPUBLIKA:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sekcia medzinárodných vzťahov
Štefanovičova 5
SK-817 82 Bratislava
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ:Finandepartementet / Ministry of Finance
Internationella avdelningen / International Department
Drottninggatan 21
S-10333 Stockholm
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:The Head of Europe Department,
Department for International Development,
22 Whitehall
UK-London SW1A2EG

Příloha 2

Příslušné vklady Ručitelů k datu této Smlouvy o poskytnutí záruky

EUR
Kapitál Evropské investiční banky243 284 154 500
Upsáno členskými státy:
Německo39 195 022 000
Francie39 195 022 000
Itálie39 195 022 000
Spojené království39 195 022 000
Španělsko23 517 013 500
Belgie10 864 587 500
Nizozemsko10 864 587 500
Švédsko7 207 577 000
Dánsko5 501 052 500
Rakousko5 393 232 000
Polsko5 017 144 500
Finsko3 098 617 500
Řecko2 946 995 500
Portugalsko1 899 171 000
Česká republika1 851 369 500
Maďarsko1 751 480 000
Irsko1 375 262 000
Rumunsko1 270 021 000
Chorvatsko891 165 500
Slovensko630 206 000
Slovinsko585 089 500
Bulharsko427 869 500
Litva367 127 000
Lucembursko275 054 500
Kypr269 710 500
Lotyšsko224 048 000
Estonsko173 020 000
Malta102 665 000

Příloha 3

DEFINICE POLITICKÝCH RIZIK

JMENOVITĚ NEPŘEVEDENÍ MĚNY, VYVLASTNĚNÍ, VÁLKA ČI OBČANSKÉ NEPOKOJE A ODEPŘENÍ SPRAVEDLNOSTI PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY

1. NEPŘEVEDENÍM MĚNY

se rozumí:

jakýkoli akt Hostitelské vlády, jenž přímo nepřímo brání Zajištěnému dlužníku směnit peněžní prostředky v místní měně na měnu Smlouvy o úvěru či na volně směnitelnou měnu či jinou měnu, kterou Evropská investiční banka považuje za přijatelnou, nebo mu brání převést dotčenou místní měnu či měnu, na níž byla místní měna směněna, mimo Hostitelskou zemi za účelem (i) uhrazení jakékoli Zajištěné částky, (ii) přijetí jakékoli Zajištěné částky v dohodnuté měně a v souladu s dohodnutými podmínkami, nebo (iii) výběru jakékoli Zajištěné částky, jež byla řádně uhrazena; a

jakékoli opomenutí Hostitelské vlády učinit úkon směřující k provedení či umožnění této směny či převodu Evropskou investiční bankou či Zajištěným dlužníkem nebo jménem Evropské investiční banky či Zajištěného dlužníka

s výhradou, že:

a) Zajištěný dlužník je schopen volně a zákonně používat v Hostitelské zemi místní měnu či jinou měnu, na níž byla místní měna převedena; a

b) dotčený Zajištěný dlužník nebo případně Evropská investiční banka se po dobu 30 dní neúspěšně pokoušeli všemi přiměřenými prostředky splnit zákonné formální náležitosti nezbytné k provedení předmětného převodu či směny.

2. VYVLASTNĚNÍM

se rozumí:

jakékoli opatření přijaté, nařízené, povolené, ratifikované nebo schválené Hostitelskou vládou, jež je správním či soudním úkonem a představuje vyvlastnění ve smyslu tohoto oddílu 2, nebo série takových opatření.

Opatření představuje akt vyvlastnění ve smyslu tohoto oddílu 2, jestliže:

a) brání Zajištěnému dlužníku uhradit Zajištěnou částku a v jeho důsledku dojde k neplnění povinností, jež trvá po dobu 90 dní; nebo

b) zbavuje po dobu 90 dní Nezávislého ručitele nebo Evropskou investiční banku jejich práv jako věřitele vyplývajících ze zajištění závazku nebo obchodních záruk za splacení ve vztahu k plánovaným platbám, jež se staly splatnými z jiného důvodu než v důsledku vzniku některého z rizik uvedených v této příloze; nebo

c) zbavuje Nezávislého ručitele nebo Evropskou investiční banku po dobu 90 dní práva použít peněžní prostředky uložené v místní nebo zahraniční měně u finančního ústavu v Hostitelské zemi ze strany Nezávislého ručitele či Evropské investiční banky nebo na jejich účet pro účely výběru plánovaných plateb.

Za akt vyvlastnění se nepovažuje žádné opatření Hostitelské země, které představuje všeobecně platné nediskriminační opatření přijaté v dobré víře, jaké správní orgány obvykle přijímají ve veřejném zájmu, například za účelem zajištění veřejné bezpečnosti, zvýšení příjmu z daní, ochrany životního prostředí či regulace hospodářské činnosti, ledaže by cílem tohoto opatření Hostitelské vlády byla konfiskace.

Porušení smluvní povinnosti vůči Zajištěnému dlužníku ze strany Hostitelské vlády samo o sobě nepředstavuje opatření směřující k vyvlastnění.

3. VÁLKOU ČI OBČANSKÝMI NEPOKOJI

se rozumí:

jakýkoli akt války (vyhlášené či nevyhlášené), revoluce, povstání, občanské války, vzpoury či sociálních nepokojů, terorismu či sabotáže, v jehož přímém a okamžitém důsledku

(i) není Zajištěný dlužník schopen uhradit Zajištěnou částku po dobu 90 dní nebo

(ii) nejsou Nezávislý ručitel nebo Evropská investiční banka schopni po dobu 90 dní vybrat prostředky řádně uhrazené ve vztahu k Zajištěné částce nebo přijmout Zajištěnou částku v příslušné měně a způsobem stanoveným ve smlouvě.

Aby se jednalo o akt války či občanských nepokojů, musí být dotčeným aktem v každém případě sledován v první řadě politický cíl. Tento oddíl 3 se nevztahuje na akty provedené především za účelem podpory cílů v oblasti práce, zaměstnanosti, zájmů studentů či jiných nepolitických cílů.

Lhůty v délce 30 či 90 dní uvedené v oddílech 1, 2 a 3 této přílohy se nepoužijí, jestliže k porušení platební povinnosti, zbavení oprávnění nebo nemožnosti výběru došlo v důsledku prodloužení některé z událostí uvedených v této příloze, jejichž existence byla řádně potvrzena během předchozího porušení platební povinnosti, u nějž již byly uplatněny výše uvedené lhůty.

4. ODEPŘENÍM SPRAVEDLNOSTI PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY

se rozumí:

vypovězení nebo porušení Projektové smlouvy (definované níže) ze strany Hostitelské vlády, pokud toto vypovězení či porušení buď:

(i) brání Zajištěnému dlužníkovi plnit jeho povinnosti vůči Evropské investiční bance či podstatně přispívá k tomu, že Zajištěný dlužník není schopen plnit své povinnosti vůči Evropské investiční bance; nebo

(ii) brání Evropské investiční bance nebo Nezávislému ručiteli realizovat celou hodnotu zajištění přijatého ve vztahu k příjmům nebo jinému prospěchu vyplývajícímu z jakéhokoli zajišťovacího práva spojeného s Projektovou smlouvou.

Použitelnost tohoto ustanovení je omezena na případy, kdy rozhodčí soud vydá pravomocný, závazný a vykonatelný rozhodčí nález, kterým přizná náhradu škody ve vztahu k nároku Příslušné smluvní strany na náhradu škody z porušení či vypovězení smlouvy; za předpokladu, že:

a) rozhodčí nález zní na konkrétní peněžitou částku a je vydán z důvodu porušení smluvního závazku vyplývajícího z Projektové smlouvy, či z důvodu vypovězení Projektové smlouvy ze strany Hostitelské vlády;

b) Příslušná smluvní strana vynaložila přiměřené úsilí na vyčerpání veškerých právních opravných prostředků proti Hostitelské vládě za účelem výkonu rozhodčího nálezu po dobu 180 po sobě následujících dní od data vydání rozhodčího nálezu. Nezávislý ručitel může předložit Evropské investiční bance předběžnou výzvu k úhradě v případech, kdy uvedená lhůta dosud neuplynula během dvouleté promlčecí doby stanovené v článku 2.03 bodě (ii) této Smlouvy o poskytnutí záruky. Tato předběžná výzva neopravňuje Evropskou investiční banku předložit výzvu k úhradě podle této Smlouvy o poskytnutí záruky, avšak slouží pouze jako prostředek k přerušení promlčecí lhůty stanovené v článku 2.03 bodě (ii) této Smlouvy o poskytnutí záruky. Jakákoli zbývající část promlčecí lhůty začíná opět běžet v okamžiku uplynutí lhůty pro výkon rozhodčího nálezu. Evropská investiční banka vyrozumí Ručitele o jakýchkoli předběžných výzvách k úhradě předložených Nezávislým ručitelem;

c) odmítnutí Hostitelské vlády vykonat rozhodčí nález je svévolné a/nebo diskriminační.

Pro tyto účely:

a) „Rozhodčím soudem“ se rozumí jakýkoli rozhodčí soud či senát, bez ohledu na místo jeho založení, který je nezávislý na Hostitelské vládě, je na základě příslušných ustanovení Projektové smlouvy zmocněn k vydání pravomocného, závazného a vykonatelného nálezu ohledně nároku Příslušné smluvní strany podle Projektové smlouvy, a jeho nález je vykonatelný v Hostitelské zemi podle Úmluvy z New Yorku o uznávání a výkonu rozhodčích nálezů;

b) Rozhodčí nález se považuje za „závazný“, jestliže zakládá zákonná práva stran ve vztahu k předmětu jejich sporu;

c) Rozhodčí nález se považuje za „vykonatelný“, jestliže rozhodčí soud, který nález vydal, nebo jakýkoli jiný příslušný orgán neodložil nebo nevyloučil vykonatelnost dotčeného nálezu;

d) Nález rozhodčího soudu se považuje za „pravomocný“, jestliže uplynula lhůta pro podání odvolání či jiného opravného prostředku proti tomuto nálezu, aniž by bylo podáno přijatelné odvolání či jiný opravný prostředek;

e) „Projektem“ se rozumí projekt spadající pod Rámec z Cotonou a popsaný ve Zprávě o projektovém úvěru;

f) „Projektovou smlouvou“ se rozumí smlouva, dohoda či závazné ujednání mezi Příslušnou smluvní stranou a Hostitelskou vládou, která se přímo týká Projektu, má podle přiměřeného stanoviska Evropské investiční banky rozhodující vliv na finanční či technickou životaschopnost Projektu a zahrnuje, pro ilustraci, kterýkoli z níže uvedených druhů smluv či ujednání, jmenovitě dodavatelské smlouvy, odběratelské smlouvy, smlouvy o dotacích, uživatelské smlouvy, koncese, licence k užití nebo mechanismy stanovení cen;

g) „Příslušnou smluvní stranou“ se rozumí Dlužník nebo mateřská či dceřiná společnost Dlužníka nacházející se ve stejném státě jako Dlužník.

Příslušná smluvní strana nebo Nezávislý ručitel jsou povinní vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby vyčerpali veškeré dostupné právní prostředky proti Hostitelské vládě za účelem výkonu rozhodčího nálezu, nebo aby zajistili, že Příslušná smluvní strana nebo Nezávislý ručitel, kteří mohou takové právní prostředky uplatnit, tyto právní prostředky uplatnili.

V každé smlouvě se Zajištěným dlužníkem bude vyhrazeno právo Evropské investiční banky stanovit opatření, jež mají Příslušná smluvní strana nebo Nezávislý ručitel přijmout nebo zajistit jejich přijetí za účelem výkonu rozhodčího nálezu týkajícího se nároku z porušení či vypovězení smlouvy. Evropská investiční banka není povinna požadovat po jakékoli smluvní straně přijetí opatření, jež jsou podle jejího názoru nepřiměřená s ohledem na jejich pravděpodobný přínos.

Evropská investiční banka se může zavázat, že jakémukoli Zajištěnému dlužníkovi nahradí přiměřené náklady na řízení o výkonu rozhodčího nálezu. Ručitelé nahradí Evropské investiční bance jakékoli takto vynaložené náklady.

5. VŠEOBECNÁ VÝLUKA

Žádný z níže uvedených aktů či rizik neopravňuje k uplatnění Záruky:

• jakýkoli akt Hostitelské země, s nímž Zajištěný dlužník nebo v případech uvedených v oddíle 4 této přílohy Příslušná smluvní strana svobodně souhlasili nebo pokud převládající příčina takového aktu spočívá v nezákonném či nepřiměřeném jednání Zajištěného dlužníka či Příslušné smluvní strany;

• jakékoli výše definované Politické riziko, jež jednoznačně převažovalo k datu, kdy Evropská investiční banka podepsala příslušnou Smlouvu o úvěru nebo smlouvu o zajištění, a mělo k tomuto datu účinky uvedené v této příloze.

Příloha 4

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZÁRUKY MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A EIB ZE DNE DD/MM/RR TÝKAJÍCÍ SE ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH EIB Z JEJÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ PODLE FINANČNÍCH PROTOKOLŮ*)

Pololetní informační list ke dni [31.12. RR] [30. 6. RR] podle článku 4.03 Smlouvy o poskytnutí záruky

(veškeré částky jsou v eurech)

Pozn.:

1) Úvěry označené „Ano“ u „Předpokládaného uplatnění záruky“ jsou úvěry, u nichž dosud nebyly členským státům uhrazeny částky dříve požadované podle Záruky a u nichž Evropská investiční banka předpokládá uplatnění Záruky rovněž ve vztahu k následující splátce

2) Částka následující (pololetní, není-li uvedeno jinak) splátky jistiny a úroku v eurech. Částky jsou orientační a nezaručené, neboť se mohou lišit z důvodu fluktuace směnných kurzů a jiných faktorů, např. další výplaty prostředků z Úvěru.

A. Dříve oznámené úvěrové operace

Datum
podpisu
ProjektDlužníkVýše úvěruVyplacené a
nesplacené částky
Nezávislý
ručitel
AktVeřejný/
soukromý
sektor
Předpokládané
uplatnění
záruky Ano/Ne

1)
Následující splátka2)

B. Nové úvěrové operace

Datum
podpisu
ProjektDlužníkVýše úvěruVyplacené a
nesplacené částky
Nezávislý
ručitel
AktVeřejný/
soukromý
sektor
Předpokládané
uplatnění záruky
Ano/Ne

11)
Následující splátka2)
CELKEM A + B
Příloha 5
Pololetní informační list ke dni [31.12. RR] [30. 6. RR] o Limitech pro dodržování pravidla obezřetnosti*)
StropČisté schválené částky
%v mil. EURv mil. EUR% maximální
částky (strop)
Operace se státy jako
procento mandátu
z Cotonou
Cotonou I60%1032
Cotonou II80%1624
Cotonou III80%2080
Cílová maximální částka
přespokládané ztráty u
portfolia úvěrů
poskytnutých státům
Cotonou I8%
Cotonou II8 %
Cotonou III8%
Nesplacený dluh u dlužníků
- států s ratingem C jako
procento z portfolia úvěrů
poskytnutých státům
Cotonou I25 %258
Cotonou II25%406
Cotonou III25%520
Expozice vůči jakémukoli
jednotlivému státu jako
procento celkové expozice
Cotonou I20%206
Cotonou II20%325
Cotonou III20%416
Přesunout nahoru