Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí

Datum vyhlášení 30.11.2015
Uzavření smlouvy 02.11.1973
Ratifikace Smlouvy 13.07.2015
Platnost od 02.10.1983
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 71/1995 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. listopadu 1973 byla v Londýně přijata Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a dne 17. února 1978 byl v Londýně přijat Protokol z roku 1978 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí.

Dne 2. července 1984 byla u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace uložena listina o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu z roku 1978. Přistoupením k Protokolu se Československá socialistická republika podle článku I odst. 1 Protokolu zavázala provádět ustanovení tohoto protokolu a Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí z roku 1973, včetně jejích příloh.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku V odst. 1 dne 2. října 1983. Pro Československou socialistickou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 2. října 1984.

Příloha I vstoupila v platnost dne 2. října 1983. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dne 2. října 1984, příloha II vstoupila v platnost dne 6. dubna 1987, příloha III vstoupila v platnost dne 1. července 1992, příloha IV vstoupila v platnost dne 27. září 2003, příloha V vstoupila v platnost dne 31. prosince 1988 a příloha VI vstoupila v platnost dne 19. května 2005.

Dne 19. října 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Mezinárodní námořní organizace, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Protokolem z roku 1978 týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí z roku 1973.

S Úmluvou ve znění Protokolu dodatečně vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 13. července 2015 listinu o přístupu České republiky.

Anglické znění Úmluvy a Protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, 1973

SMLUVNÍ STRANY ÚMLUVY,

UVĚDOMUJÍCÍ SI nutnost chránit životní prostředí lidí obecně a zejména mořské prostředí,

UZNÁVAJÍCÍ, že vypouštění ropných látek a jiných škodlivých látek z lodí, ať již úmyslné, z nedbalosti či z důvodu nehody, představuje závažný zdroj znečištění.

UZNÁVAJÍCÍ ROVNĚŽ důležitost Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří ropnými látkami z roku 1954, jakožto první dojednaný multilaterální nástroj na ochranu životního prostředí jako prvotní cíl, a jsou si vědomy významného přínosu této úmluvy k ochraně prostředí v mořích a na pobřeží před znečišťováním,

PŘEJÍCÍ SI úplné odstranění úmyslného znečišťování mořského prostředí ropnými látkami a jinými škodlivými látkami a minimalizaci vypouštění těchto látek z důvodů nehod,

MAJÍCÍ ZA TO, že tohoto cíle lze nejlépe dosáhnout stanovením pravidel, která se neomezují jen na znečišťování ropnými látkami, ale s obecnějším záměrem,

se dohodly následovně:

Článek 1

Obecné povinnosti definované úmluvou

(1) Smluvní strany této úmluvy se zavazují uskutečňovat ustanovení této úmluvy a ustanovení jejích příloh, kterými jsou vázány, aby bránily znečišťování mořského prostředí vypouštěním škodlivých látek nebo odpadních vod obsahujících takové látky v rozporu s touto úmluvou.

(2) Nebude-li výslovně uvedeno jinak, odkaz na tuto úmluvu současně představuje i odkaz na její protokoly a na její přílohy.

Článek 2

Definice

Pro účely této úmluvy, nebude-li výslovně uvedeno jinak:

(1) Termín pravidlo znamená pravidla obsažená v přílohách k této úmluvě.

(2) Termín škodlivá látka znamená jakoukoliv látku, která, pronikne-li do moře, může být pravděpodobným zdrojem ohrožení lidského zdraví, poškození živých zdrojů a mořského života, poškození vybavení nebo může bránit jiným legitimním použitím moře. Termín zahrnuje veškeré látky podléhající regulaci touto úmluvou.

(3)

(a) Termín vypouštění, v souvislosti se škodlivými látkami nebo odpadními vodami obsahujícími takové látky, znamená jakékoliv vypouštění z lodi, z libovolné příčiny, a zahrnuje veškeré úniky, odstraňování, rozlití, úniky z netěsností, čerpání, vytékání nebo vyprazdňování;

(b) Termín vypouštění nezahrnuje:

(i) ukládání odpadu ve smyslu Úmluvy o zamezení znečištění moří odkládáním odpadů a jiných látek uzavřené v Londýně dne 13. listopadu 1972;

(ii) vypouštění škodlivých látek přímo způsobené výzkumem, využíváním a souvisejícím příbřežním zpracováním minerálních zdrojů z mořského dna; nebo

(iii) vypouštění škodlivých látek za účelem odůvodněného vědeckého výzkumu omezování nebo regulace znečišťování.

(4) Termín loď znamená plavidlo jakéhokoliv typu provozované v mořském prostředí a zahrnuje lodi na podvodních křídlech, vznášedla, ponorná plavidla, plavidla plovoucí na hladině a pevné či plovoucí plošiny.

(5) Termín správní orgán znamená vládu nebo stát pod jejíž/jehož správou je loď provozována. Pokud jde o loď oprávněnou plout pod vlajkou libovolného státu, je správním orgánem vláda daného státu. Pokud jde o pevné či plovoucí plošiny účastnící se průzkumu a využívání mořského dna a jeho půdního podloží sousedícího s pobřežím, na kterém pobřežní stát uplatňuje svá svrchovaná práva za účelem průzkumu a využívání jejich přírodních zdrojů, je správním orgánem vláda dotčeného pobřežního státu.

(6) Termín mimořádná událost znamená událost spojenou se skutečným nebo pravděpodobným vypuštěním škodlivé látky nebo odpadní vody obsahující tuto látku do moře.

(7) Termín Organizace znamená Mezivládní námořní poradní organizaci.*

Článek 3

Použití

(1) Tato úmluva se bude vztahovat na:

(a) lodě oprávněné plout pod vlajkou smluvní strany této úmluvy a

(b) lodě neoprávněné plout pod vlajkou vlajku smluvní strany této úmluvy, ale provozované pod dohledem smluvní strany.

(2) Nic v tomto článku nesmí být vykládáno jako odchylka od nebo rozšíření svrchovaných práv smluvních stran podle mezinárodního práva nad mořským dnem a jeho půdním podložím v blízkosti jejich pobřeží za účelem průzkumu a využívání jejich přírodních zdrojů.

(3) Tato úmluva se nebude vztahovat na veškerá válečná plavidla, námořní pomocné nebo jiné lodě vlastněné či provozované státem a využívané, dočasně, jen k vládní nekomerční službě. Každá smluvní strana však musí zajistit přijetím vhodných opatření neomezujících provoz nebo provozní vlastnosti těchto lodí jí vlastněných či provozovaných, že tyto lodě budou provozovány, nakolik je to přijatelné a proveditelné, v souladu s touto úmluvou.

Článek 4

Porušení

(1) Veškerá porušení podmínek této úmluvy budou zakázána a budou za ně stanoveny sankce na základě právních norem správního orgánu dotčené lodi, a to bez ohledu na místo, kde k porušení dojde. Je-li správní orgán o takovém porušení informován a je-li ujištěn, že je k dispozici dostatek důkazů k zahájení řízení týkajícího se tohoto domnělého porušení, zahájí toto řízení jakmile to bude možné, a to v souladu se svou legislativou.

(2) Veškerá porušení podmínek této úmluvy pod pravomocí libovolné smluvní strany této úmluvy budou zakázána a budou za ně stanoveny sankce na základě právních norem dané smluvní strany. Kdykoliv k takovému porušení dojde, daná smluvní strana musí buď:

(a) zahájit řízení v souladu se svou legislativou nebo

(b) poskytnout správnímu orgánu lodi informace a důkazy, které vlastní, o tom, že k porušení došlo.

(3) Tam, kde jsou informace či důkazy týkající se veškerých porušení této úmluvy lodí předány správnímu orgánu této lodi, musí tento správní orgán neprodleně informovat smluvní stranu, která tyto informace či důkazy poskytla, a Organizaci o podniknutých opatřeních.

(4) Pokuty uvedené v legislativě smluvní strany na základě tohoto článku musí být v takové přiměřené výši, která je dostačující k odrazení od porušování této úmluvy a musí mít stejnou výši bez ohledu na to, kde k porušení došlo.

Článek 5

Osvědčení a zvláštní pravidla pro prohlídky lodí

(1) Na základě ustanovení odstavce (2) tohoto článku libovolné osvědčení vystavené na základě pravomocí smluvní strany této úmluvy v souladu s ustanoveními pravidel musí být přijato i ostatními smluvními stranami a musí se považovat za to, že má, pokud jde o veškeré účely zahrnuté v této úmluvě, stejnou platnost jako osvědčení vystavená ostatními smluvními stranami.

(2) Loď, u které se vyžaduje vystavení osvědčení v souladu s ustanoveními pravidel podléhá, nachází-li se v přístavech nebo příbřežních terminálech pod pravomocí smluvní strany, prohlídkám ze strany úředníků zmocněných danou smluvní stranou. Veškeré tyto prohlídky se musí omezovat na ověření toho, zdali se na palubě nachází platné osvědčení, pokud však není opodstatněné podezření, že stav lodi nebo jejího vybavení do značné míry neodpovídá specifikacím daného osvědčení. V tomto případě, nebo pokud loď platné osvědčení nenese, smluvní strana provádějící prohlídku podnikne takové kroky, které zajistí, že daná loď neodpluje na moře aniž by představovala nepřiměřenou hrozbu poškození mořského prostředí. Tato smluvní strana však může takové lodi udělit povolení k opuštění přístavu nebo příbřežního terminálu za účelem plavby do nejbližší dostupné opravárenské loděnice.

(3) Pokud smluvní strana odepře zahraniční lodi vstup do přístavu či příbřežních terminálů ve své pravomoci nebo vůči takové lodi podnikne jakékoliv opatření z důvodu toho, že loď nesplňuje ustanovení této úmluvy, daná smluvní strana musí okamžitě uvědomit konzula nebo diplomatického zástupce smluvní strany, jejíž vlajku je daná loď oprávněna nést nebo, je-li to možné, správní orgán dotčené lodi. Před odepřením vstupu nebo přijetím těchto opatření si může smluvní strana vyžádat konzultaci se správním orgánem dotčené lodi. Správnímu orgánu musí být také poskytnuty informace o tom, že loď nenese platné osvědčení v souladu s ustanoveními pravidel.

(4) Pokud jde o lodě stran, které nejsou účastníky této úmluvy, musí smluvní strany uplatňovat podmínky této úmluvy, které mohou být nutné k zajištění toho, že s těmito loděmi nebude nakládáno za příznivějších podmínek.

Článek 6

Zjišťování porušení a vymáhání této úmluvy

(1) Smluvní strany této úmluvy musí při zjišťování porušení a vymáhání ustanovení této úmluvy spolupracovat, a to za použití všech přiměřených a proveditelných opatření ke zjišťování a sledování životního prostředí, přiměřených postupů ohlašování a shromažďování důkazů.

(2) Loď, na kterou se tato úmluva vztahuje může v jakémkoliv přístavu či příbřežním terminálu podléhat prohlídce ze strany úředníků zmocněných danou smluvní stranou za účelem ověření toho, zdali tato loď vypustila nějaké škodlivé látky v rozporu s ustanoveními pravidel. Pokud prohlídka naznačí, že k porušení této úmluvy došlo, správnímu orgánu musí být zaslána zpráva, aby mohl přijmout vhodné opatření.

(3) Každá smluvní strana musí poskytnout správnímu orgánu důkazy, pokud existují, že daná loď vypustila škodlivé látky nebo odpadní vody obsahující tyto látky v rozporu s ustanoveními pravidel. Je-li to proveditelné, musí příslušný správní orgán dříve jmenované smluvní strany o domnělém porušení informovat kapitána dané lodi.

(4) Po přijetí těchto důkazů musí tímto informovaný správní orgán záležitost vyšetřit; může také vyzvat jinou smluvní stranu, aby přeložila další nebo lepší důkazy domnělého porušení. Je-li správní orgán přesvědčen, že má k dispozici dostatek důkazů k zahájení řízení týkajícího se tohoto domnělého porušení, zahájí toto řízení jakmile to bude možné, a to v souladu se svou legislativou. Správní orgán musí okamžitě informovat smluvní stranu, která domnělé porušení oznámila, a Organizaci o podniknutých opatřeních.

(5) Smluvní strana může také provést prohlídku lodě, na kterou se tato úmluva vztahuje, při jejím vstupu do přístavu nebo příbřežního terminálu pod její pravomocí, pokud obdrží žádost o vyšetření od jiné smluvní strany i s dostatečnými důkazy, že daná loď na libovolném místě vypustila škodlivé látky nebo odpadní vody obsahující tyto látky. Zpráva o vyšetřování musí být zaslána smluvní straně, která o vyšetřování zažádala a také správnímu orgánu, aby mohla být přijata příslušná opatření na základě této úmluvy.

Článek 7

Zbytečné zpoždění lodí

(1) Je nutné vynaložit veškeré možné úsilí, aby se zabránilo zbytečnému zadržování a zpožďování na základě článků 4, 5 nebo 6 této úmluvy.

(2) Je-li loď zbytečně zadržována nebo zpožďována na základě článků 4, 5 nebo 6 této úmluvy, bude mít nárok na odškodnění za veškeré vzniklé ztráty či škody.

Článek 8

Zprávy o mimořádných událostech zahrnujících škodlivé látky

(1) Zpráva o mimořádné události musí být vyhotovena bez prodlení, a to v co největším možném rozsahu v souladu s ustanoveními Protokolu I této úmluvy.

(2) Každá smluvní strana úmluvy musí:

(a) učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby mohl příslušný úředník nebo agentura přijímat a zpracovávat veškeré zprávy o mimořádných událostech a

(b) oznámit Organizaci veškeré informace o těchto opatřeních, aby bylo možné je sdělit jiným smluvním stranám a členským státům Organizace.

(3) Kdykoliv smluvní strana obdrží zprávu na základě tohoto článku, tato strana musí tuto zprávu bez prodlení předat:

(a) správnímu orgánu dotčené lodi a

(b) všem ostatním členským státům, které mohou být ovlivněny.

(4) Každá smluvní strana této úmluvy se zavazuje vypracovat pokyny pro plavidla a letouny své námořní inspekce a jiným příslušným službám, aby mohly oznamovat svým orgánům veškeré mimořádné události uvedené v Protokolu 1 této úmluvy. Tato smluvní strana musí, pokud to považuje za vhodné, podávat řádným způsobem zprávy Organizaci i všem ostatním dotčeným smluvním stranám.

Článek 9

Další smlouvy a interpretace

(1) Po svém vstupu v platnost tato úmluva nahrazuje Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění moří ropnými látkami z roku 1954, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami oné úmluvy.

(2) Nic v této úmluvě nesmí ovlivnit kodifikaci a rozvoj námořního práva Konference Organizace spojených národů o Námořním právu svolanou na základě usnesení 2750 C (XXV) Valného shromáždění Organizace spojených národů, ani současné nebo budoucí nároky a právní názory libovolného státu, týkající se námořního práva a povahu a rozsah pravomoci pobřežního státu a státu vlajky.

(3) Termín „pravomoc se bude v této úmluvě vykládat ve světle mezinárodního práva platného v době provádění a výkladu této úmluvy.

Článek 10

Řešení sporů

Veškeré spory mezi dvěma nebo více smluvními stranami této úmluvy týkající se výkladu nebo provádění této úmluvy musí být, pokud spor nemohl být vyřešen jednáním mezi zainteresovanými smluvními stranami, a pokud tyto smluvní strany jinak nesouhlasí, na žádost některé z nich předloženy k rozhodčímu řízení, jak je uvedeno v Protokolu II k této úmluvě.

Článek 11

Sdělování informací

(1) Smluvní strany této úmluvy se zavazují Organizaci sdělovat:

(a) znění zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů a dalších dokumentů, které byly zveřejněny ohledně různých záležitostí v rámci působnosti této úmluvy;

(b) seznam nevládních agentur, které jsou oprávněny jednat jejich jménem ve věcech týkajících se projektování, výstavby a vybavení lodí hromadně přepravujících škodlivé látky v souladu s ustanoveními pravidel;*

(c) dostatečný počet vzorků jejich osvědčení vydaných na základě ustanovení pravidel;

(d) seznam zařízení pro odevzdávání látek z lodí, včetně jejich umístění, kapacity a dostupných zařízení a dalších charakteristik;

(e) oficiální zprávy nebo shrnutí oficiálních zpráv, pokud uvádějí výsledky uplatňování této úmluvy a

(f) výroční statistickou zprávu, ve formě standardizované Organizací, o sankcích skutečně uložených za porušení této úmluvy.

(2) Organizace musí oznámit smluvním stranám přijetí veškerých sdělení na základě tohoto článku a rozešle všem smluvním stranám veškeré informace, které jí byly sděleny na základě písmen (1)(b) až (f) tohoto článku.

Článek 12

Nehody lodí

(1) Každý správní orgán se zavazuje provést vyšetřování veškerých nehod, ke kterým dojde na jejích lodích spadajících do účinnosti ustanovení pravidla, pokud tyto nehody měly za následek významný nepříznivý vliv na mořské prostředí.

(2) Každá smluvní strana této úmluvy se zavazuje dodat Organizaci informace týkající se zjištění z tohoto vyšetřování, pokud se domnívá, že tyto informace mohou pomoci při určování toho, jaké změny v této úmluvě mohou být žádoucí.

Článek 13

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přistoupení

(1) Tato úmluva bude otevřena k podpisu v sídle Organizace od 15. ledna 1974 do 31. prosince 1974 a poté zůstává otevřena k přistoupení. Státy se mohou stát smluvními stranami této úmluvy následovně:

(a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení nebo

(b) podpisem podléhajícím ratifikaci, přijetí nebo schválení, po němž následuje ratifikace, přijetí nebo schválení nebo

(c) přistoupením.

(2) Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení se uskuteční uložením listiny v tomto smyslu u generálního tajemníka Organizace.

(3) Generální tajemník Organizace musí informovat veškeré státy, které podepsaly tuto úmluvu nebo k ní přistoupily, o každém podpisu nebo uložení každé nové listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení a o dnu jejího uložení.

Článek 14

Nepovinné přílohy

(1) Stát může v době podpisu, ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení k této úmluvě prohlásit, že nepřijímá některou jednotlivou jednu nebo všechny Přílohy III, IV a V (dále jen „nepovinné přílohy”) k této úmluvě. Na základě výše uvedeného, smluvní strany této úmluvy budou vázány jakoukoliv přílohou v plném rozsahu.

(2) Stát, který prohlásil, že není vázán nějakou nepovinnou přílohou může kdykoli tuto přílohu přijmout, a to uložením listiny daného typu uvedeného v článku 13(2) u Organizace.

(3) Stát, který učiní prohlášení podle odstavce (1) tohoto článku v souvislosti s nepovinnou přílohou a které následně tuto přílohu přijal v souladu s odstavcem (2) tohoto článku nesmí mít žádnou povinnost ani nárok na jakékoliv výsady založené na této úmluvě, pokud jde o záležitosti týkající se dané přílohy a všechny odkazy, pokud jde záležitosti dané přílohy, na smluvní strany této úmluvy nesmí zahrnovat tento stát.

(4) Organizace musí informovat státy, které podepsaly nebo přistoupily k této úmluvě o všech prohlášeních na základě tohoto článku, jakož i přijetí listiny uložené v souladu s ustanoveními odstavce (2) tohoto článku.

Článek 15

Vstup v platnost

(1) Tato úmluva vstupuje v platnost 12 měsíců po dni, kdy se stane jejími smluvními stranami v souladu s článkem 13 ne méně než 15 států, jejichž sloučená obchodní loďstva tvoří ne méně než 50 procent hrubé prostornosti světového obchodního loďstva.

(2) Nepovinná příloha vstoupí v platnost 12 měsíců po dni, kdy budou v souvislosti s touto přílohou splněny podmínky stanovené v odstavci (1) tohoto článku.

(3) Organizace musí informovat státy, které podepsaly tuto úmluvu nebo k ní přistoupily o datu, kdy vstoupí v platnost a o datu, kdy vstoupí v platnost nepovinná příloha v souladu s odstavcem (2) tohoto článku.

(4) U států, které uložily listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, pokud jde o tuto úmluvu nebo libovolnou nepovinnou přílohu po té, co byly splněny požadavky pro jejich vstup v platnost, ale před datem vstupu v platnost, ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení nabývá účinku dnem vstupu této úmluvy nebo této přílohy v platnost nebo tři měsíce po dni uložení dané listiny, přičemž rozhodné je pozdější datum.

(5) U států, které uložily listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení po dni, kdy tato úmluva nebo nepovinná příloha vstoupila v platnost, vstoupí úmluva nebo nepovinná příloha v platnost tři měsíce po dni uložení dané listiny.

(6) Po dni, kdy byly splněny všechny podmínky požadované na základě článku 16, aby vstoupila v platnost změna této úmluvy nebo nepovinné přílohy, jakákoliv uložená listina o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení se bude vztahovat na tuto úmluvu nebo přílohy ve znění pozdějších úprav.

Článek 16

Změny

(1) Tuto úmluvu lze měnit prostřednictvím některého z postupů uvedených v následujících odstavcích.

(2) Změny po projednání Organizací:

(a) veškeré změny navržené smluvní stranou této úmluvy se předkládají Organizaci a její generální tajemník je rozesílá všem členům Organizace a všem smluvním stranám nejméně šest měsíců před jejím projednání;

(b) veškeré změny navržené a rozeslané výše uvedeným způsobem musí být Organizací předloženy příslušnému orgánu k projednání;

(c) smluvní strany této úmluvy, ať jsou či nejsou členy Organizace, budou oprávněny účastnit se jednání příslušného orgánu;

(d) změny se budou přijímat dvoutřetinovou většinou pouze přítomných a hlasujících smluvních stran této úmluvy;

(e) jsou-li změny přijaty v souladu s výše uvedeným pododstavcem (d), budou rozeslány generálním tajemníkem Organizace všem smluvním stranám této úmluvy k přijetí;

(f) změna se bude považovat za přijatou v následujících případech:

(i) změna článku této úmluvy se bude považovat za přijatou dnem, kdy bude přijata dvěma třetinami smluvních stran, jejichž sloučená obchodní loďstva tvoří ne méně než 50 procent hrubé prostornosti světového obchodního loďstva.

(ii) změna přílohy této úmluvy se bude považovat za přijatou v souladu s postupem uvedeným v pododstavci (f)(iii), pokud příslušný orgán nestanoví v době jejího přijetí, že změna se bude považovat za přijatou ke dni, kdy je přijata dvěma třetinami smluvních stran, jejichž sloučená obchodní loďstva tvoří ne méně než 50 procent hrubé prostornosti světového obchodního loďstva. Nicméně, kdykoliv před vstupem změny přílohy této úmluvy v platnost může smluvní strana oznámit generálnímu tajemníkovi Organizace, že před vstupem této změny v platnost pro ní bude nutný její výslovný souhlas. Generální tajemník Organizace informuje o tomto oznámení a datu jeho přijetí smluvní strany;

(iii) změna dodatku přílohy této úmluvy se bude považovat za přijatou na konci lhůty stanovené příslušným orgánem v době jejího přijetí, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset měsíců, nebude-li však Organizaci během této lhůty sdělena námitka ze strany ne méně než jedné třetiny smluvních stran, jejichž sloučená obchodní loďstva tvoří ne méně než 50 procent hrubé prostornosti světového obchodního loďstva, podle toho, která podmínka je splněna.

(iv) změna Protokolu I k této úmluvě podléhá stejným postupům, které platí pro změny příloh této úmluvy tak, jak je stanoveno ve výše uvedených pododstavcích (f)(ii) nebo (f)(iii).

(v) změna Protokolu II k této úmluvě podléhá stejným postupům, které platí pro změny článku této úmluvy tak, jak je stanoveno ve výše uvedeném pododstavci (f)(i).

(g) změna vstoupí v platnost za následujících podmínek:

(i) v případě změny článku této úmluvy, Protokolu II nebo Protokolu I nebo přílohy této úmluvy, která není přijata v souladu s postupem uvedeným v pododstavci (f)(iii), změna přijatá v souladu s výše ustanoveními vstoupí v platnost šest měsíců po dni jejího přijetí, pokud jde o smluvní strany, které prohlásily, že ji přijaly.

(ii) v případě změny Protokolu I, dodatku k příloze nebo přílohy k této úmluvě na základě postupu uvedeného v pododstavci (f)(iii), změna považovaná za přijatou v souladu s výše uvedenými podmínkami vstoupí v platnost šest měsíců po jejím přijetí pro všechny smluvní strany s výjimkou těch, které před tímto datem učinili prohlášení, že ji nepřijímají nebo prohlášení na základě pododstavce (f)(ii), že je nutné jejich výslovné schválení.

(3) Změna učiněná konferencí:

(a) Na žádost jedné z smluvních stran, odsouhlasené nejméně jednou třetinou smluvních stran, musí Organizace svolat konferenci smluvních stran této úmluvy, aby zvážila změny této úmluvy.

(b) Každá změna přijatá na uvedené konferenci dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran musí být sdělena generálním tajemníkem Organizace všem smluvním stranám k přijetí.

(c) Pokud konference nerozhodne jinak, bude změna považována za přijatou a za to, že vstoupila v platnost v souladu s postupy uvedenými pro tento účel ve výše uvedených odstavcích (2)(f) a (g).

(4)

(a) V případě změny nepovinné přílohy, odkaz v tomto článku na „smluvní stranu této úmluvy“ se považuje za to, že znamená odkaz na smluvní stranu vázanou touto přílohou.

(b) S každou stranou, která odmítne změnu přílohy přijmout se bude jednat jako se stranou, která není účastníkem této úmluvy, pouze pro účely uplatňování této změny.

(5) Přijetí a vstup nové přílohy v platnost bude podléhat stejným postupům jako jsou postupy pro přijetí a vstup změny článku této úmluvy v platnost.

(6) Nebude-li výslovně uvedeno jinak, musí se jakákoliv změna této úmluvy učiněná na základě tohoto článku, která se týká struktury lodi, vztahovat pouze na lodě, u kterých je uzavřena smlouva o stavbě nebo, v případě neexistence smlouvy o stavbě, jejichž kýl bude položen v den nebo po dni, kdy tato změna vstoupí v platnost.

(7) Každá změna protokolu nebo přílohy se bude vztahovat na podstatu tohoto protokolu nebo přílohy a musí být v souladu s články této úmluvy.

(8) Generální tajemník Organizace musí informovat všechny smluvní strany o všech změnách, které vstoupí v platnost na základě tohoto článku, a to spolu s datem, kdy každá taková změna vstoupí v platnost.

(9) Veškerá prohlášení o přijetí nebo o námitkách vůči změně na základě tohoto článku musí být sdělena písemnou formou generálnímu tajemníkovi Organizace. Generální tajemník Organizace informuje o tomto oznámení a datu jeho přijetí smluvní strany této úmluvy.

Článek 17

Podpora technické spolupráce

Smluvní strany této úmluvy musí prosazovat, ve spolupráci s Organizací a dalšími mezinárodními Organizacemi, s pomocí a při koordinaci ze strany výkonného ředitele Programu pro životní prostředí při Organizaci spojených národů, podporu těm smluvním stranám, které požadují technickou pomoc v/ve:

(a) školení vědeckého a technického personálu;

(b) dodávkách nutného zařízení a vybavení pro příjem a monitoring;

(c) usnadňování dalších opatření a plánů určených k zabránění nebo zmírnění znečišťování mořského prostředí z lodí a

(d) podpoře výzkumu;

pokud možno v rámci dotčených zemí tak podporovat cíle a záměry této úmluvy.

Článek 18

Výpověď

(1) Tato úmluva nebo kterákoliv nepovinná příloha může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou této úmluvy, a to kdykoli po uplynutí pěti let ode dne, kdy tato úmluva nebo taková příloha vstoupí v platnost pro danou smluvní stranu.

(2) Výpověď musí být provedena písemným oznámením generálnímu tajemníkovi Organizace, který uvědomí všechny ostatní smluvní strany o každém takovém obdrženém oznámení a o datu jeho přijetí, jakož i o datu, kdy tato výpověď nabývá účinnosti.

(3) Výpověď nabývá účinnosti 12 měsíců po obdržení (generálním tajemníkem Organizace) oznámení o výpovědi nebo po uplynutí jiné delší lhůty, která může být uvedena v daném oznámení.

Článek 19

Uložení a registrace

(1) Tato úmluva bude uložena u generálního tajemníka Organizace který rozešle ověřené opisy všem státům, které tuto úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily.

(2) Jakmile tato úmluva vstoupí v platnost, musí být její text předán generálním tajemníkem Organizace generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění v souladu s Článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek 20

Jazyky

Tato úmluva je vypracována v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. S podepsaným originálem musí být připraveny a uloženy oficiální překlady do arabštiny, němčiny, italštiny a japonštiny.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní* řádně zmocněni svými příslušnými vládami k tomuto účelu tuto úmluvu podepsali.

UZAVŘENO V LONDÝNĚ dne druhého listopadu roku tisíc devět set sedmdesát tři.

Poznámky pod čarou

* Název Organizace byl změněn, na základě změn stanov Organizace, které vstoupily platnost dne 22. května 1982, na „Mezinárodní námořní organizace"

* Znění tohoto pododstavce se nahrazuje zněním, které je obsaženo v článku III protokolu z roku 1978.

* Podpisy vynechány.


PŘEKLAD

Protokol z roku 1978 týkající se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí, 1973

SMLUVNÍ STRANY TOHOTO PROTOKOLU,

UZNÁVAJÍCÍ význam, který mohla Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí z roku 1973, k ochraně mořského prostředí před znečištěním z lodí,

UZNÁVAJÍCÍ ROVNĚŽ, že je třeba dále zlepšovat prevenci a omezování znečištění moří z lodí, zejména z ropných tankerů,

UZNÁVAJÍCÍ DÁLE potřebu provádění pravidel pro zamezení znečištění ropnými látkami obsažených v Příloze I dané úmluvy, a to co nejdříve a do co největší míry,

UZNÁVAJÍCÍ však, že je třeba odložit uplatňování Přílohy II dané úmluvy, dokud nebudou uspokojivě vyřešeny některé technické problémy,

a VZHLEDEM K TOMU, že těchto cílů lze nejlépe dosáhnout uzavřením protokolu týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí, z roku 1973

SE DOHODLY následovně:

Článek I

Všeobecné povinnosti

1. Smluvní strany tohoto protokolu se zavazují k provedení následujících ustanovení:

(a) tohoto protokolu a jeho přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto protokolu a

(b) Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí z roku 1973 (dále jen „úmluva”), s výhradou změn a doplnění uvedených v tomto protokolu.

2. Ustanovení úmluvy, a tohoto protokolu musí být chápány a vykládány společně jako jediný dokument.

3. Každý odkaz na tento protokol současně představuje i odkaz na jeho přílohy.

Článek II

Provádění Přílohy II k úmluvě

1. Bez ohledu na ustanovení článku 14(1) úmluvy, smluvní strany tohoto protokolu se dohodly, že nebudou vázány ustanoveními Přílohy II k úmluvě, a to na dobu tří let ode dne vstupu tohoto protokolu v platnost nebo na takovou delší dobu, která může být dohodnuta dvoutřetinovou většinou smluvních stran tohoto protokolu ve Výboru na ochranu životního prostředí v mořích (dále jen „výbor“) Mezivládní námořní poradní organizace (dále jen „Organizace“).*

2. Během lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebudou smluvní strany tohoto protokolu vázány ani oprávněny vyžadovat jakékoliv výsady založené na úmluvě, pokud jde o záležitosti týkající se Přílohy II k úmluvě a všechny odkazy na smluvní strany úmluvy nesmí zahrnovat smluvní strany tohoto protokolu, pokud se týká záležitostí dané přílohy.

Článek III

Sdělování informací

Text článku 11 (1)(b) úmluvy se nahrazuje následujícím textem:

„seznam jmenovaných inspektorů nebo uznaných subjektů, které jsou oprávněny jednat jejich jménem ve správních záležitostech týkajících se projektování, konstrukce, vybavení a provozu lodí přepravujících škodlivé látky v souladu s ustanoveními pravidel pro rozšiřování informací pro úředníky smluvních stran. Správní orgán proto uvědomí Organizaci o konkrétních odpovědnostech a podmínkách oprávnění delegovaného na inspektory nebo uznané subjekty.”

Článek IV

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přistoupení

1. Tento protokol bude otevřen k podpisu v sídle Organizace od 1. června 1978 do 31. května 1979 a poté zůstává otevřena k přistoupení. Státy se mohou stát smluvními stranami tohoto protokolu následovně:

(a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení nebo

(b) podpisem podléhajícím ratifikaci, přijetí nebo schválení, po němž následuje ratifikace, přijetí nebo schválení nebo

(c) přistoupením.

2. Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení se uskuteční uložením listiny v tomto smyslu u generálního tajemníka Organizace.

Článek V

Vstup v platnost

1. Tento protokol vstupuje v platnost 12 měsíců po dni, kdy se stane jeho smluvními stranami v souladu s článkem IV tohoto protokolu ne méně než 15 států, jejichž sloučená obchodní loďstva tvoří ne méně než 50 procent hrubé prostornosti světové obchodního loďstva.

2. Veškeré listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení uložené po dni, kdy tento protokol vstoupil v platnost, vstoupí v platnost tři měsíce po dni uložení dané listiny.

3. Po dni, kdy se změna tohoto protokolu bude považovat za přijatou v souladu s článkem 16 úmluvy, se budou veškeré uložené listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení vztahovat na tento protokol ve znění pozdějších úprav.

Článek VI

Změny

Postupy uvedené v článku 16 úmluvy a týkající se změn článků, přílohy a dodatku k příloze této úmluvy se budou vztahovat i na příslušné změny článků, přílohy a dodatku k příloze k tomuto protokolu.

Článek VII

Výpověď

1. Tento protokol může být vypovězen kteroukoliv smluvní stranou tohoto protokolu, a to kdykoli po uplynutí pěti let ode dne, kdy tento protokol vstoupí v platnost pro danou smluvní stranu.

2. Výpověď se uskuteční uložením listiny v tomto smyslu u generálního tajemníka Organizace.

3. Výpověď nabývá účinnosti 12 měsíců po obdržení (generálním tajemníkem Organizace) oznámení o výpovědi nebo po uplynutí jiné delší lhůty, která může být uvedena v daném oznámení.

Článek VIII

Depozitář

1. Tento protokol bude uložen u generálního tajemníka Organizace (dále jen „depozitář”).

2. Depozitář musí:

(a) informovat státy, které podepsaly tento protokol nebo k němu přistoupily o:

(i) každém novém podpisu nebo uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení i s jeho datem;

(ii) datum vstupu tohoto protokolu v platnost;

(iii) uložení libovolné listiny o výpovědi tohoto protokolu i s datem jejího uložení a s datem, kdy tato výpověď nabývá účinnosti;

(iv) veškerých rozhodnutích v souladu se článkem 11(1) tohoto protokolu;

(b) předávat ověřené kopie tohoto Protokolu všem státům, které tento Protokol podepsaly nebo k němu přistoupily.

3. Jakmile tento protokol vstoupí v platnost, musí být jeho ověřená kopie předána depozitářem Sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění v souladu s Článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek IX

Jazyky

Tento protokol je vyhotoven v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. S podepsaným originálem musí být připraveny a uloženy oficiální překlady do arabštiny, němčiny, italštiny a japonštiny.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní* řádně zmocněni svými příslušnými vládami k tomuto účelu tento protokol podepsali.

UZAVŘENO V LONDÝNĚ dne sedmnáctého února roku tisíc devět set sedmdesát osm.

Poznámky pod čarou

* Název Organizace byl změněn, na základě změn stanov Organizace, které vstoupily platnost dne 22. května 1982, na „Mezinárodní námořní Organizace”.

* Podpisy vynechány.


Protokol I

Ustanovení regulující zprávy o mimořádných událostech zahrnujících škodlivé látky

Protokol I

Ustanovení regulující zprávy o mimořádných událostech zahrnující škodlivé látky (v souladu s článkem 8 úmluvy)

Článek I

Ohlašovací povinnost

(1) Kapitán nebo jiná osoba, která má na starosti loď účastnící se mimořádné události uvedeného v článku II 01 tohoto protokolu musí oznámit podrobné údaje o této mimořádné události, a to bez prodlení a v co největším možném rozsahu v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

(2) V případě, že loď uvedená v odstavci (1) tohoto článkuje opuštěna nebo v případě, že zpráva z této lodi je neúplná nebo nedosažitelná, vlastník, nájemce nebo provozovatel lodě nebo jejich zástupce musí převzít v co největším možném rozsahu, povinnosti uložené kapitánovi na základě ustanovení tohoto protokolu.

Článek II

Kdy vyhotovit zprávu

(1) Zprávu je nutné vyhotovit, když se mimořádná událost týká:

(a) vypuštění ropných látek nebo škodlivých kapalných látek nad povolenou mez nebo pravděpodobného vypuštění, a to z jakéhokoli důvodu, včetně vypuštění za účelem zajištění bezpečnosti lodi nebo pro záchranu života na moři nebo

(b) vypuštění nebo pravděpodobného vypuštění škodlivých látek v balené formě, včetně látek v nákladních kontejnerech, přemístitelných tancích, silničních a železničních vozidlech a člunech přepravovaných na lodích nebo

(c) poškození, selhání nebo porucha lodi o délce vyšší než 15 metrů, které:

(i) má vliv na bezpečnost lodi, včetně, ale nikoli výlučně, kolizí, najetí na pevninu, požáru, výbuchu, konstrukčního selhání, zaplavení a posunutí nákladu nebo

(ii) má za následek snížení bezpečnosti plavby, včetně, ale nikoli výlučně, selhání nebo poruchu kormidelního zařízení, pohonného zařízení, systému výroby elektrické energie a základních palubních navigačních pomůcek nebo

(d) vypuštění ropných látek nebo škodlivých kapalných látek během provozu lodi v množstvích přesahujících hodnoty nebo okamžité průtoky povolené za základě této úmluvy.

(2) Pro účely tohoto protokolu:

(a) Ropné látky uvedené v pododstavci (1)(a) tohoto článku, znamenají ropné látky definované v pravidle 1.1 Přílohy I úmluvy.

(b) Škodlivé kapalné látky uvedené v pododstavci (1)(a) tohoto článku, znamenají škodlivé kapalné látky definované v pravidle 1.10 Přílohy I úmluvy.

(c) Škodlivé látky v balené formě uvedené v pododstavci (1)(b) tohoto článku, znamenají látky, které jsou v předpisu o Mezinárodní námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG Code) označeny jako látky znečišťující moře.

Článek III

Obsah zprávy

Zprávy musí v každém případě obsahovat:

(a) totožnost zúčastněných lodí;

(b) čas, druh a místo mimořádné události;

(c) množství a typ škodlivých látek v mimořádné události;

(d) opatření na pomoc a záchranu.

Článek IV

Doplňující zpráva

Každá osoba, která je povinna v souladu s ustanoveními tohoto protokolu zaslat zprávu musí, pokud je to možné:

(a) doplnit podle potřeby první zprávu a poskytnout informace týkající se dalšího vývoje a

(b) vyhovět v nejvyšší možné míře žádosti od dotčených států o dodatečné informace.

Článek V

Postupy pro podávám zpráv

(1) Zprávy musí být podávány do nejbližšího pobřežního státu prostřednictvím co nejrychlejších dostupných telekomunikačních kanálů s nejvyšší možnou prioritou.

(2) Za účelem provádění ustanovení tohoto protokolu musí smluvní strany této úmluvy vydat, nebo nechat vydat, předpisy nebo pokyny k postupům, které je třeba dodržovat při hlášení mimořádných událostí zahrnujících škodlivé látky, a to na základě pokynů vypracovaných Organizací.*

Poznámky pod čarou

* Viz Obecné zásady pro systém hlášení z lodí a požadavky na hlášení z lodí, včetně Pokynů pro hlášení mimořádných událostí zahrnujících nebezpečné věci, škodlivé látky anebo moře znečišťující látky přijaté usnesením Organizace A.85l(20), ve znění usnesení MEPC. 138(53); viz publikaci IMO, prodejní číslo IA5I6F.


Protokol II

Rozhodčí řízení

Protokol II

Rozhodčí řízení

(v souladu se článkem 10 úmluvy)

Článek I

Rozhodčí řízení, pokud se smluvní strany sporu nedohodnou jinak, musí být vedeno v souladu s pravidly stanovenými v tomto protokolu.

Článek II

(1) Rozhodčí senát bude zřízen na žádost jedné smluvní strany úmluvy zaslané jiné straně za použití článku 10 této úmluvy. Žádost o rozhodčí řízení musí obsahovat popis případu společně s veškerými podpůrnými dokumenty.

(2) Žádající strana musí uvědomit generálního tajemníka Organizace o skutečnosti, že podala žádost o zřízení senátu, jména smluvních stran sporu, a články úmluvy nebo pravidel, o kterých panuje, podle jejího stanoviska, nesouhlas týkající se jejich výkladu nebo použití. Generální tajemník předá tyto informace všem smluvním stranám.

Článek III

Rozhodčí senát se bude skládat ze tří členů: po jednom rozhodci jmenuje každá strana účastnící se sporu a třetí rozhodce bude jmenován na základě dohody mezi dvěma prvně jmenovanými a musí jednat jako jeho předseda.

Článek IV

(1) Pokud na konci 60-denní lhůty od jmenování druhého rozhodce není předseda senátu jmenován, musí generální tajemník Organizace, na žádost některé ze smluvních stran, v další lhůtě o délce 60 dnů přistoupit k tomuto jmenování zvolením ho ze seznamu kvalifikovaných osob již dříve vypracovaného Radou Organizace.

(2) Pokud ve lhůtě 60 dnů ode dne obdržení žádosti jedna ze smluvních stran člena senátu, za jehož jmenování nese odpovědnost, nejmenuje, může druhá strana informovat přímo generálního tajemníka Organizace, který se jmenuje předsedu senátu ve lhůtě 60 dnů zvolením ho ze seznamu uvedeného v odstavci (1) tohoto článku.

(3) Předseda senátu musí pojmenování požádat smluvní stranu, která rozhodce neposkytla, aby tak učinila stejným způsobem a za stejných podmínek. Pokud smluvní strana požadované jmenování neprovede, musí předseda senátu požádat generálního tajemníka Organizace, aby jmenování provedl ve formě a za podmínek stanovených v předchozím odstavci.

(4) Předseda senátu, je-li jmenován podle ustanovení tohoto článku, nesmí být, ani v minulosti, státním příslušníkem jedné z dotčených smluvních stran, vyjma je-li tak odsouhlaseno druhou smluvní stranou.

(5) V případě úmrtí nebo nedostavení se rozhodce, za jehož jmenování nese odpovědnost jedna ze smluvních stran, daná strana musí jmenovat náhradníka, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne úmrtí nebo nedostavení se. Pokud daná strana jmenování neprovede, rozhodčí řízení musí pokračovat se zbývajícími rozhodci. V případě úmrtí nebo nedostavení se předsedy senátu, musí být náhradník jmenován v souladu s ustanoveními výše uvedeného článku III nebo, v případě neexistence dohody mezi členy senátu ve lhůtě 60 dnů ode dne úmrtí nebo nedostavení se, podle ustanovení tohoto článku.

Článek V

Senát může vyslechnout a prošetřit protinávrhy vyvstávající v přímé souvislosti s předmětem sporu.

Článek VI

Každá smluvní strana ponese odpovědnost za odměnu svého rozhodce a související nákladů a za náklady spojené s přípravou svého vlastního případu. Odměnu pro předsedu senátu a všechny režijní náklady, které vzniknou v souvislosti s rozhodčím řízením uhradí obě smluvní strany rovným dílem. Senát musí vést záznamy o všech svých nákladech a musí předložit jejich závěrečný přehled.

Článek VII

Každá smluvní strana úmluvy, která má zájem právní povahy a která může být rozhodnutím v tomto případě ovlivněna se může se souhlasem senátu, po vydání písemného oznámení smluvním stranám, které původně řízení zahájily, k tomuto rozhodčímu řízení připojit.

Článek VIII

Každý rozhodčí senát zřízený na základě ustanovení tohoto protokolu musí učinit rozhodnutí ohledně svého jednacího řádu.

Článek IX

(1) Rozhodnutí senátu, jak ohledně jeho postupu a místo jeho setkávání, tak ohledně veškerých před něj předložených otázek, musí být přijata většinou hlasů všech svých členů. Nepřítomnost nebo zdržení se hlasování ze strany jednoho z členů senátu, za jehož jmenování byly odpovědné smluvní strany, nezakládá překážku při dosažení rozhodnutí senátem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(2) Smluvní strany musí práci senátu usnadňovat a zejména, v souladu se svou legislativou a za použití všech prostředků, které mají k dispozici:

(a) poskytnout senátu potřebné doklady a informace;

(b) umožnit senátu vstup na své území, vyslýchat svědky či znalce a navštěvovat místo události.

(3) Nepřítomnost nebo nedostavení se jedné smluvní strany nezakládá překážku řízení.

Článek X

(1) Senát vynese svůj nález ve lhůtě pěti měsíců od okamžiku, kdy je zřízen, pokud se nerozhodne, v případě nutnosti, prodloužit tuto lhůtu o další období nepřesahující tři měsíce. K nálezu senátu musí být přiloženo odůvodnění. Musí být konečný a bez možnosti odvolání a musí být sdělen generálnímu tajemníkovi Organizace. Smluvní strany se nálezu okamžitě podřídí.

(2) Veškeré spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami, pokud jde o výklad nebo provádění rozhodčího nálezu, může být kteroukoli smluvní stranou předložen k rozhodnutí rozhodčímu senátu, který nález vynesl, nebo, pokud ten již není k dispozici, jinému senátu ustavenému k tomuto účelu, a to stejným způsobem jako původní senát.

Přesunout nahoru