Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě

Datum vyhlášení 23.09.2015
Uzavření smlouvy 09.12.2003
Platnost od 13.07.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dne 13. července 2015.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi

vládou České republiky a

vládou Iránské islámské republiky

o letecké dopravě

PREAMBULE

Vláda České republiky a vláda íránské islámské republiky jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 (16/09/1323), dále jen „smluvní strany“,

s cílem ustanovit a provozovat pravidelné letecké služby mezi a za územími jejich států,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

DEFINICE

Pro účely této dohody:

a. výraz “Úmluva” znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 (16/09/1323) a zahrnuje její změny přijaté podle článku 94 této Úmluvy a vstoupila v platnost pro obě strany a přílohy Úmluvy a jejich změny přijaté podle článků 90 vstoupily v platnost pro obě strany.

b. výraz “letecké úřady” znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a kteroukoli jinou osobu nebo orgán oprávněný provádět jakékoli funkce vykonávané uvedeným Ministerstvem a v případě íránské islámské republiky Organizaci civilního letectví a kteroukoli jinou osobu nebo orgán oprávněný provádět jakékoli funkce vykonávané uvedenou organizací.

c. výraz “určený letecký podnik” znamená jeden nebo více leteckých podniků, které byly určeny a schváleny podle článku 3 této dohody.

d. výraz “kapacita” ve vztahu k letadlu znamená užitečné zatížení letadla používaného na lince nebo úseku linky a výraz „kapacita“ ve vztahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu letadla používaného při takové službě, násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky.

e. výraz “území” ve vztahu k druhé smluvní straně znamená pevninu a vodní plochy pod svrchovaností dané strany a zahrnuje vzdušný prostor nad nimi.

f. výraz “letecká dopravní služba”, “mezinárodní letecká dopravní služba”, “letecký podnik” a “přistání pro potřeby nikoli obchodní” mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článku 96 Úmluvy.

g. výraz „tarif” znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel, zboží a podmínky, za kterých tyto ceny používají, včetně cen a podmínek pro zprostředkovatelské služby a pomocné služby včetně odměny a podmínek pro přepravu pošty.

h. výraz “Příloha” znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 16 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu.

ČLÁNEK 2

UDĚLOVÁNÍ PRÁV

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně následující práva pro řízení pravidelných mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

a. létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

b. přistávat na výše uvedeném území pro potřeby nikoli obchodní;

c. přistávat na výše uvedeném území v místech na stanovených pravidelných linkách uvedených v Příloze k této dohodě pro účely vykládání a nakládání v mezinárodní dopravě cestujících, zboží a pošty;

d. nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené pro nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

2. Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této dohody, budou také užívat práva stanovená v odstavci (1) (a) a (b) tohoto článku.

3. V ustanoveních této dohody nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zboží a poštovní zásilky za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

4. V nepřátelských oblastech a/nebo vojensky obsazených nebo v oblastech tímto ovlivněných, provoz služeb vztahujících se k tomuto článku bude podléhat schválení příslušnými odpovědnými úřady.

ČLÁNEK 3

URČENÍ A PROVOZNÍ OPRÁVNĚNÍ

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků za účelem provozu dohodnutých služeb na určených linkách a odvolat nebo nahradit kterýkoli určený letecký podnik.

2. Po obdržení takového oznámení uvedeného v odstavci (1), odpovědný letecký úřad druhé smluvní strany udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavce (3) a (4) tohoto článku určenému leteckému podniku příslušné oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci (2) tohoto článku, a nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv určeného leteckého podniku stanovených v článku 2 této dohody v každém případě, kdy uvedená smluvní strana není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo jejím občanům.

5. Jakmile určený letecký podnik obdrží oprávnění uvedené v odstavci (2) výše, může zahájit provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tarif stanovený podle ustanovení článků 10 a 12 této dohody je platný pro tyto služby.

ČLÁNEK 4

ODVOLÁNÍ A POZASTAVENÍ

1. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro využívání těchto práv:

a. kde není uspokojivě prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím občanům; nebo

b. v případě neschopnosti leteckého podniku vyhovět zákonům a/nebo předpisům smluvní strany, která ukládá tato práva; nebo

c. v případě, že letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s opatřeními této dohody.

2. Pokud bude nutné provést okamžité odvolání nebo pozastavení nebo uložení podmínek uvedených v odstavci (1) tohoto článku k zabránění dalšího porušování zákonů a/nebo předpisů a/nebo opatření této dohody, bude toto uplatněno pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Taková konzultace mezi leteckými úřady bude zahájena do šedesáti (60) dnů po obdržení požadavku.

ČLÁNEK 5

UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ

1. Zákony a předpisy každé smluvní strany vztahující se na vstup nebo výstup letadla provozujícího mezinárodní letecké služby z jejího území, stejně jako na provoz a navigaci takového letadla nad nebo na jejím území, se budou uplatňovat na letadlo určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy každé smluvní strany určující vstup, pobyt a výstup cestujících, posádky, zboží nebo poštovních zásilek z jejího území, jako jsou formality týkající se vstupu, výstupu, emigrace a přistěhovalectví, cel, karanténních a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádku, zboží nebo poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany během pobytu na území státu první smluvní strany.

3. Každá smluvní strana na požádání dodá druhé smluvní straně kopie příslušných zákonů a předpisů uvedených v tomto článku.

ČLÁNEK 6

ZASTOUPENÍ LETECKÉHO PODNIKU

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít povoleno na základě reciprocity vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

2. Zástupce určeného leteckého podniku a zaměstnávání pracovníků bude podléhat zákonům a předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

3. Určené letecké podniky obou smluvních stran, podle právních předpisů platných na příslušném území, budou mít právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

ČLÁNEK 7

PŘEVOD PŘÍJMŮ

1. Na základě oznámení leteckému úřadu první smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy státu této první smluvní strany bude mít určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně, uznané devizovými předpisy platnými na daném území.

2. Určené letecké dopravní podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro tyto transakce, platného v den převodu. V případě, že převládající tržní devizový kurz neexistuje, přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle úředního přepočítacího kurzu, platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

3. V případě, že platby mezi smluvními stranami budou upraveny zvláštní dohodou, bude použita tato zvláštní dohoda.

ČLÁNEK 8

VÝJIMKY Z CEL A DALŠÍCH DANÍ

1. Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany provozující mezinárodní služby a zásoby pohonných hmot, mazadla, ostatní spotřebitelný technický materiál, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby ponechané na palubě takového letadla leteckého podniku této smluvní strany schváleného pro provoz linek a služeb stanovených v této dohodě budou při příletu nebo odletu z území druhé smluvní strany na základě reciprocity osvobozena od cel, inspekčních poplatků a ostatních podobných celostátních nebo místních poplatků a dávek, i kdyby takové zásoby byly užity nebo spotřebovány takovým letadlem při letech nad územím druhé smluvní strany.

2. Pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby dovezené na území druhé smluvní strany první smluvní stranou nebo jejími občany a určené výhradně k provozu letadla určeného leteckého podniku první smluvní strany budou na základě reciprocity osvobozeny od cel, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních poplatků a dávek.

3. Pohonné hmoty, mazadla, další spotřebitelný technický materiál, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a používané při mezinárodních leteckých službách budou na základě reciprocity osvobozeny od cel, daní, inspekčních a jiných poplatků a jiných celostátních a místních poplatků a dávek.

4. Obvyklé palubní vybavení, stejně tak jako materiály a zásoby uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku každé smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu této smluvní strany. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

5. Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území jedné smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni zjednodušené kontrole s výjimkou zabránění nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Zavazadla a zboží budou osvobozeny od cel a jiných poplatků po dobu, kdy se nacházejí v přímém tranzitu.

6. Na základě reciprocity budou také osvobozeny od cel a/nebo daní oficiální dokumenty nesoucí symboly leteckého podniku, takové jako zavazadlové visačky, tiskopisy letenek, letecké nákladní listy, palubní vstupenky a letové řády dovezené na území každé smluvní strany pro výlučné užití určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 9

LETIŠTNÍ ZAŘÍZENÍ A POPLATKY

1. Každá smluvní strana poskytne jedno nebo více letišť na svém území k dispozici určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na stanovených tratích a poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany komunikační, letecká a meteorologická zařízení a další služby nezbytné pro provoz schválených služeb.

2. Každá smluvní strana vyměří řádné a přiměřené poplatky za použití letišť, letových cest/leteckých traťových služeb a jiných zařízení letadlem druhé smluvní strany za předpokladu, že takové poplatky nebudou vyšší než poplatky ukládané za použití takových letišť a zařízení jejímu leteckému dopravci vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

ČLÁNEK 10

KAPACITNÍ REGULACE A SCHVALOVÁNÍ LETOVÝCH ŘÁDŮ

1. Určeným leteckým podnikům smluvních stran bude poskytováno řádné a stejné zacházení, aby mohly užívat stejné příležitosti při provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Při provozování dohodnutých služeb bude určený letecký podnik každé smluvní strany brát v úvahu zájmy leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

3. Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou mít za přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na dopravu cestujících, zboží a poštovních zásilek mezi územím smluvní strany určeného leteckého podniku a územím druhé smluvní strany.

4. Kromě principů zakotvených v odstavcích (1), (2) a (3) tohoto článku, určený letecký podnik každé smluvní strany může také poskytnout kapacitu k pokrytí dopravních požadavků mezi územími třetích stran uvedených v seznamu linek přiložených k této dohodě a územím druhé smluvní strany.

5. Stanovená kapacita včetně frekvencí služeb a typu letadla užívaného určeným leteckým podnikem smluvní strany na dohodnutých službách může být navržena a dohodnuta určenými leteckými podniky. Určené letecké podniky mohou udělat takový návrh po řádných jednáních a výměně názorů mezi nimi berouce v úvahu principy zakotvené v odstavcích (1), (2) a (3) tohoto článku. Zmíněná kapacita bude určena a uplatněna po schválení leteckými úřady smluvních stran.

6. V případě, že nebude dosaženo dohody mezi určenými leteckými podniky smluvních stran, záležitosti uvedené v odstavci (5) budou vyřešeny dohodou mezi leteckými úřady dvou smluvních stran. Dokud takové dohody nebude dosaženo, kapacity poskytované určenými leteckými podniky zůstanou nezměněny.

7. Určený letecký podnik každé smluvní strany předloží ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany, nejméně třicet (30) dní před zahájením služeb na stanovených linkách, letové řády včetně doby jejich platnosti, typ letadla a počet frekvencí. Totéž bude aplikováno při pozdějších změnách. Ve zvláštních případech toto časové omezení může být změněno za podmínky souhlasu zmíněných úřadů.

8. Pokud určený letecký podnik bude požadovat provést doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, bude žádat o povolení u leteckého úřadu druhé smluvní strany. Takový požadavek bude obvykle předložen alespoň jeden týden před provedením takových letů.

ČLÁNEK 11

UZNÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ A LICENCÍ

Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou za účelem provozu linek a služeb sjednaných v této dohodě za předpokladu, že požadavky, podle kterých taková osvědčení a průkazy byly vydány nebo potvrzeny platnými jsou stejné nebo přísnější než minimální normy, které jsou nebo mohou být stanoveny podle Úmluvy. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům nebo vyhlášené pro ně platnými druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

ČLÁNEK 12

LETECKÉ TARIFY

1. Tarify používané leteckými podniky smluvních stran pro dohodnuté služby budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem významným činitelům včetně nákladů na provoz, přiměřenému zisku, povaze služeb a tarifům jiných leteckých podniků, které zajišťují pravidelné služby na zcela nebo zčásti shodných linkách.

2. Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo mají za následek cenový dumping.

3. Tarify uvedené v odstavci (1) tohoto článku budou ustanoveny podle následujících pravidel:

a. když určené letecké podniky jsou členy mezinárodní letecké asociace s pevným tarifním aparátem a vždy existuje tarifní rezoluce pokud se týče dohodnutých služeb, tarify budou stanovovány určenými leteckými podniky smluvních stran v souladu s takovou tarifní rezolucí;

b. kde oba určené letecké podniky smluvních stran nejsou členy letecké asociace nebo kde není tarifní rezoluce uvedená pod písmenem (a) výše, určené letecké podniky smluvních stran se dohodnou mezi sebou na tarifech, pokud se týče dohodnutých služeb;

c. tarify schválené v souladu s písmeny (a) a (b) výše budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně třicet (30) dní před navrženým datem jejich vstupu v platnost. Tento časový limit může být změněn po souhlasu obou zmíněných úřadů;

d. v případě, že určené letecké podniky smluvních stran nedosáhnou shody u vyhlášených tarifů, nebo kde smluvní strana neurčila svůj letecký podnik k provozu na dohodnutých tratích, nebo kde během prvních patnácti (15) dnů z třiceti (30) denního období uvedeného v písmenu (c) tohoto článku letecký úřad smluvní strany dá leteckému úřadu druhé smluvní strany oznámení o jeho nesouhlasu s jakýmkoli tarifem dohodnutým mezi určenými leteckými dopravci smluvních stran v souladu s písmenem (a) nebo (b) tohoto článku, letecké úřady smluvních strany se pokusí dosáhnout dohody u uplatňovaných tarifů. Obecným pravidlem bude, že tarif nebude uplatňován před jeho schválením leteckými úřady smluvních stran. Nicméně tarify budou považovány za schválené, jestliže letecké úřady obou stran neznámí jejich nesouhlas s jakýmkoli tarifem schváleným mezi určenými leteckými podniky v průběhu výše zmíněného patnácti (15) denního období.

4. Tarify stanovené v souladu s tímto článkem zůstanou platné dokud nebudou stanoveny nové tarify.

ČLÁNEK 13

OCHRANA LETECTVÍ

1. Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují svá práva a povinnosti podle mezinárodního práva chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy. Bez omezování všeobecných zásad svých práv a povinností podle mezinárodního práva, smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963 (23/06/1342), Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970 (25/09/1349) a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971 (01/07/1350) a jakékoli jiné smlouvy týkající se bezpečnosti civilního letectví, kterých jsou smluvní strany členy.

2. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

3. Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči smluvním stranám. Každá smluvní strana bude vyžadovat, aby provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

4. Každá smluvní strana může požadovat, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně letectví uvedená výše v odstavci (3) vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu. Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená speciální bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

5. Dojde-li ke spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla a/nebo jiných nezákonných činů proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a přijetím dalších příslušných opatření směřujících k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo zabránění takové hrozby.

ČLÁNEK 14

BEZPEČNOST LETECTVÍ

1. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

2. Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana účinně neudržuje a nevykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, tato smluvní strana oznámí druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami a druhá smluvní strana učiní příslušná opravná opatření.

ČLÁNEK 15

DODÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

Letecký úřad jedné smluvní strany dodá na požádání leteckému úřadu druhé smluvní strany informace a statistické údaje týkající se přepravy dohodnutých služeb svých leteckých podniků na a z území druhé smluvní strany, které mohou být normálně připraveny a předány určeným leteckým podnikem svému národnímu leteckému úřadu. Předložení jakýchkoli doplňujících statistických údajů vyžadovaných leteckým úřadem smluvní strany od leteckého úřadu druhé smluvní strany bude podléhat jednání a dohodě mezi oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK 16

KONZULTACE, ÚPRAVA A ZMĚNA

1. S cílem řádného provádění této dohody smluvní strany budou vzájemně spolupracovat prostřednictvím svých leteckých úřadů a za tímto účelem letecký úřad jedné smluvní strany může kdykoli požádat o konzultace letecký úřad druhé smluvní strany.

2. Konzultace vyžádané leteckým úřadem kterékoli smluvní strany budou zahájeny v lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti.

3. Každá smluvní strana může kdykoli to považuje za nezbytné, vyžádat úpravu nebo změnu ustanovení této dohody a v takovém případě smluvní strany zahájí jednání v této záležitosti ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data obdržení žádosti k jednání od druhé smluvní strany.

4. Jakákoli úprava nebo změna této dohody vstoupí v platnost podle ustanovení článku 21 této dohody.

5. Nehledě na ustanovení odstavce (4), změny v seznamu linek připojeném k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Vstoupí v platnost výměnou diplomatických nót.

ČLÁNEK 17

ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V případě jakéhokoli sporu mezi smluvními stranami vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody a její přílohy/příloh se ho v prvé řadě vynasnaží smluvní strany vyřešit jednáním.

2. Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení jednáním, mohou souhlasit postoupit spor k poradnímu posudku nějaké osobě nebo orgánu.

3. Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení jednáním podle odstavců (1) a (2) výše, každá smluvní strana může v souladu s příslušnými zákony a pravidly zaslat oznámení o postoupení sporu rozhodčímu soudu tvořenému třemi soudci, dva byli nominováni smluvními stranami a třetí je předsedající soudce. V případě, že je spor postoupen rozhodčímu řízení, každá smluvní strana bude nominovat soudce v průběhu šedesáti (60) dnů od data přijetí oznámení sporu k rozhodčímu řízení a předsedající soudce bude jmenován v průběhu dalších šedesáti (60) dnů od pozdějšího z těchto dvou jmenování. Jestliže se některé smluvní straně nepodaří jmenovat svého soudce ve stanovené lhůtě, nebo se jmenovaným soudcům nepodaří shodnout na předsedajícím soudci ve stanovené lhůtě, může být prezident Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví požádán kteroukoli smluvní stranou jmenovat soudce té smluvní strany, které se soudce nepodařilo jmenovat, nebo předsedajícího soudce, podle případu, který nastane. Nicméně v době jmenování musí být předsedající soudce občanem státu majícího diplomatické vztahy s oběma smluvními stranami.

4. Jestliže v případě jmenování předsedajícího soudce prezidentem Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví prezident Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví nemůže vykonat uvedený úkol, nebo je občanem státu některé ze smluvních stran, jmenování provede viceprezident, nebo pokud viceprezident taktéž nemůže vykonat uvedený úkol, neboje občanem některé ze smluvních stran, jmenování provede služebně nejstarší člen Rady, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Podle dalších ustanovení odsouhlasených smluvními stranami rozhodčí soud stanoví postup a místo arbitráže.

6. Rozhodnutí rozhodčího soudu bude pro smluvní strany závazné.

7. Náklady na rozhodčí soud, včetně poplatků a nákladů soudců budou hrazeny smluvními stranami stejným dílem. Všechny náklady spojené s Radou v souvislosti se jmenováním předsedajícího soudce a/nebo soudce smluvní strany, které se ho nepodařilo jmenovat jak je uvedeno v odstavci (3) tohoto článku budou posuzovány jako část výdajů rozhodčího soudu.

ČLÁNEK 18

UKONČENÍ PLATNOSTI

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví a v takovém případě bude dohoda považována za ukončenou dvanáct (12) měsíců po datu přijetí oznámení druhou smluvní stranou, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí oznámení o ukončení platnosti druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

ČLÁNEK 19

SOULAD S MNOHOSTRANNÝMI DOHODAMI NEBO ÚMLUVAMI

Při vstupu v platnost mnohostranné letecké dohody nebo úmluvy týkající se obou smluvních stran, tato Dohoda a její příloha(y) budou upraveny při jednáních uvedených v článku 16 tak, aby její ustanovení odpovídala ustanovením takové mnohostranné dohody nebo úmluvy.

ČLÁNEK 20

REGISTRACE

Tato dohoda a její přílohy a všechny změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

ČLÁNEK 21

VSTUP V PLATNOST

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího oznámení jedné smluvní strany druhé smluvní straně, že předepsané formality v souladu se zákony a předpisy pro vstup této dohody v platnost byly splněny.

Na důkaz toho níže podepsaní řádně oprávnění jejich příslušnými vládami podepsali tuto dohodu zahrnující jednu preambuli, dvacet jeden (21) článek a jednu přílohu.

Dáno v Praze dne 9. prosince 2003, odpovídající 18. Azar 1382

ve dvou původních vyhotoveních v českém, perském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakékoli rozdílnosti textu je rozhodující anglický text.


Za vládu České republiky
Ing. Jiří Kubínek v. r.
náměstek ministra dopravy

Za vládu íránské islámské republiky
Hassan Haj Alifard v. r.
úřadující správce Organizace civilního letectví


PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

1. Linky, na kterých mohou být letecké služby provozovány určeným leteckým podnikem(y) íránské islámské republiky:

počáteční místamezilehlá místamísta určenímísta za
jakákoli místa
v íránské islámské
republice
Ankara
Istanbul
Vídeň
Řím
Milán
a jakákoli další místa
určená později
jakákoli místa
v České republice
Estonsko, Lotyšsko a
jakákoli další
místa určená
později

2. Linky, na kterých mohou být letecké služby provozovány určeným leteckým podnikem(y) České republiky:

počáteční místamezilehlá místamísta určenímísta za
jakákoli místa
v České republice
jakákoli místa budou
určená později
jakákoli místa
v íránské islámské
republice
jakákoli místa
určená později

POZNÁMKY

1. Mezilehlá místa a místa za na jakýchkoli určených linkách mohou být podle volby určených leteckých podniků vynechána na kterémkoli nebo všech letech.

2. Frekvence a typy letadel určených leteckých podniků budou podléhat schválení leteckými úřady smluvních států.

3. Linky mohou být provozovány v obou směrech.

Přesunout nahoru