Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky

Datum vyhlášení 23.09.2015
Uzavření smlouvy 13.05.2013
Platnost od 03.08.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 2015 byla v Alžíru podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dne 3. srpna 2015.

České znění Dohody a francouzské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU ALŽÍRSKÉ DEMOKRATICKÉ A LIDOVÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a

vláda Alžírské demokratické a lidové republiky, dále jen „smluvní strany a samostatně „smluvní strana,

berouce v úvahu přátelské vztahy, které jsou mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou,

potvrzujíce svoji oddanost zásadám a cílům Charty Organizace spojených národů, zejména pokud jde o respektování nezávislosti a suverenity států,

usilujíce o zakotvení trvalé spolupráce v oblasti obrany a vycházejíce ze vzájemného respektu, důvěry a ohledu na zájmy obou smluvních stran,

v souladu se svými mezinárodními závazky a vnitrostátními předpisy,

se dohodly na následujícím:

ODDÍL I

ÚČEL, DEFINICE, OBLASTI A FORMY SPOLUPRÁCE

Článek 1

Smluvní strany se zavazují v rámci této Dohody spolupracovat v oblasti obrany mezi oběma státy v souladu se svými vnitrostátními předpisy a mezinárodními závazky.

Článek 2

V této Dohodě:

■ „Vysílající smluvní strana” označuje smluvní stranu, k níž náleží personál nacházející se na území státu druhé smluvní strany v rámci provádění této Dohody;

■ „Přijímající smluvní strana” označuje smluvní stranu, na území jejíhož státu se nachází personál vysílající smluvní strany v rámci provádění této Dohody;

■ „personál” označuje vojenský a/nebo civilní personál náležející k ozbrojeným silám jedné ze smluvních stran, který se nachází na území státu druhé smluvní strany v rámci provádění této Dohody;

■ „ozbrojené síly” označují jednotky či útvary pozemního vojska, námořnictva či letectva či jiného ozbrojeného sboru státu jedné ze smluvních stran.

Článek 3

V rámci této Dohody se smluvní strany dohodly provádět a rozvíjet spolupráci v dále uvedených oblastech a následujících formách:

■ udržování a rozvoj kontaktů a vztahů mezi ministerstvy pověřenými otázkami obrany smluvních stran prostřednictvím návštěv politických a vojenských představitelů na vysoké úrovni a výměn delegací;

■ výměna informací a zkušeností v otázkách oboustranného zájmu týkajících se oblasti obrany v rámci kompetencí smluvních stran;

■ spolupráce ozbrojených sil v oblasti boje proti terorismu;

■ vzdělávání personálu ve vysokoškolských vojenských zařízeních a odborných vojenských vzdělávacích zařízeních;

■ posílení vazeb mezi vojenskými vzdělávacími zařízeními, pořádání konzultací a výměna zkušeností v otázkách vzdělávání;

■ konání společných cvičení a zvaní vojenských pozorovatelů k účasti na národních cvičeních a/nebo manévrech;

■ pořizování vojenského vybavení, výzbroje a zbrojních systémů, jakož i dodávky náhradních dílů a materiálu nezbytného pro jejich používání, údržbu a opravy;

■ výměna zkušeností v oblasti udržení provozuschopnosti a v oblasti logistické podpory ohledně vybavení získaného od jedné nebo druhé smluvní strany;

■ prohloubení a rozvoj spolupráce v oblasti vědeckého výzkumu a obranné technologie, jakož i partnerství v oblasti obranného průmyslu, převodu technologií a know-how;

■ prohloubení a rozvoj spolupráce v oblasti geoprostorových technologií a pozorování a vojenské geografie;

■ další aktivity, na nichž se smluvní strany dohodnou, představující příspěvek k jejich vztahům týkajícím se spolupráce v oblasti obrany.

Článek 4

Orgány odpovědné za provádění spolupráce podle této Dohody jsou:

■ na české straně - Ministerstvo obrany,

■ na alžírské straně - Ministerstvo národní obrany.

Ustanovení této Dohody mohou být provedena právními dokumenty uzavřenými smluvními stranami anebo jejich řádně pověřenými zástupci.

Článek 5

Za účelem provádění ustanovení této Dohody se smluvní strany dohodly ustavit Smíšenou komisi, která je pověřena stanovit způsoby a prostředky realizace spolupráce v oblasti obrany, přispívat k jejímu rozvoji a vyhledávat nové způsoby spolupráce.

K tomuto účelu Smíšená komise kontroluje realizaci této spolupráce a provádění ustanovení této Dohody a právních dokumentů sjednaných na jejím základě.

Příslušné orgány smluvních stran určí po jednom zástupci pro výkon předsednické funkce. Oba budou společně předsedat Smíšené komisi. Smíšená komise je dále složena z představitelů smluvních stran, jejichž účast je považována za nezbytnou.

Smíšená komise bude fungovat na základě principů stanovených společně spolupředsedajícími a v souladu s jednacím řádem, který přijmou.

ODDÍL II

PODMÍNKY POBYTU PERSONÁLU

Článek 6

Personál nacházející se na území státu přijímající strany v rámci provádění této Dohody bude během svého pobytu podléhat pravomoci svých vojenských orgánů prostřednictvím:

■ úřadu přidělence obrany při Velvyslanectví České republiky v Alžíru, pokud jde o český personál,

■ Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky v Praze, pokud jde o alžírský personál.

Článek 7

Při provádění této Dohody dohlédne vysílající smluvní strana na to, aby její personál respektoval právní předpisy přijímající strany. Vysílající smluvní strana informuje svůj personál o povinnosti respektovat právní předpisy přijímající smluvní strany.

Ozbrojené síly jedné smluvní strany nacházející se na území druhé smluvní strany za účelem provádění této Dohody se nesmí v žádném případě podílet na přípravě či provádění válečných operací ani na akcích na udržení či obnovení pořádku, veřejné bezpečnosti či státní suverenity ani zasahovat do takových operací.

V případě výměny personálu mezi jednotkami ozbrojených sil smluvních stran prováděných v rámci této Dohody se dotčený personál řídí obecnými platnými pravidly přijímající jednotky a zvláštními pravidly, která budou předem dohodnuta smluvními stranami.

Článek 8

Smluvní strany vykonávají svoji pravomoc v souladu se svým příslušným vnitrostátním právním řádem a se smlouvami, které jsou v platnosti mezi oběma smluvními stranami a které se týkají spolupráce a vzájemné pomoci ve věcech soudních a trestních.

ODDÍL III

SPORNÉ ZÁLEŽITOSTI A JEJICH ŘEŠENÍ

Článek 9

Každá smluvní strana uhradí škodu způsobenou druhé smluvní straně nebo třetím stranám v souvislosti s činnostmi spojenými s prováděním této Dohody.

Každá smluvní strana může zvážit vzdání se nároků na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, jakož i vůči jejímu personálu, která jí byla způsobena v souvislosti s činnostmi spojenými s prováděním této Dohody s výjimkou případů hrubé nedbalosti či úmyslu.

Úhradu odškodného za škodu způsobenou třetím osobám si smluvní strany smírně rozdělí následujícím způsobem:

■ pokud za škodu odpovídá pouze jedna ze smluvních stran, tato smluvní strana uhradí odškodnění v celé výši;

■ pokud za škodu odpovídají obě smluvní strany anebo pokud není možné přičíst odpovědnost jedné či druhé smluvní straně, bude výše odškodnění rozdělena rovnými díly mezi smluvní strany.

Odškodné nahrazující škodu způsobenou třetím stranám, o kterém bylo rozhodnuto v rámci soudního řízení, uhradí smluvní strana určená soudním rozhodnutím ve výši stanovené tímto rozhodnutím.

Přijímající strana pomůže vysílající straně s veškerými úkony, které se dotýkají třetích stran.

ODDÍL IV

PODPORA POSKYTOVANÁ PŘIJÍMAJÍCÍ STRANOU

Článek 10

Každá smluvní strana uhradí dopravu svého personálu na území státu přijímající strany a zpět. Veškerá doprava uskutečněná vojenskými dopravními prostředky přijímající strany na území státu jedné ze smluvních stran bude hrazena touto smluvní stranou.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uhradí každá smluvní strana v průběhu návštěv a výměn náklady svého personálu na stravování a na ubytování.

Během společných cvičení a výcviku poskytne přijímající smluvní strana personálu vysílající smluvní strany bezplatně ubytování ve svých vojenských zařízeních, jakož i přístup do výcvikových zařízení.

Článek 11

Personál vysílající smluvní strany bude mít přístup k nezbytné lékařské péči poskytované zdravotnickou službou ozbrojených sil přijímající smluvní strany za stejných podmínek jako její vlastní personál.

Neodkladné lékařské úkony provedené zdravotnickou službou ozbrojených sil přijímající smluvní strany, jakož i naléhavé zdravotnické odsuny vojenskými letadly v rámci území státu přijímající smluvní strany, jsou bezplatné.

Zdravotnické odsuny civilními leteckými prostředky, hospitalizace, konzultace, vyšetření a péče v civilních nemocničních zařízeních budou hrazeny smluvní stranou, k níž náleží ošetřený personál.

Článek 12

Úmrtí člena personálu bude oznámeno územně příslušným orgánům přijímající smluvní strany. Příslušné orgány vysílající smluvní strany mohou nakládat s jeho tělem od okamžiku, kdy jim byl formálně oznámen souhlas příslušného orgánu přijímající smluvní strany.

Přeprava ostatků z území státu přijímající smluvní strany bude probíhat v souladu s právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

ODDÍL V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

V souladu se svými vnitrostátními předpisy se smluvní strany zavazují zajistit ochranu informací, dokumentů, materiálů a vybavení získaných při provádění této Dohody anebo plynoucích z jejich společných aktivit.

Ochrana utajovaných informací vyměněných v rámci této Dohody bude upravena v příslušné dohodě sjednané smluvními stranami.

Informace získané při provádění ustanovení této Dohody nemohou být použity jednou ze smluvních stran za jiným účelem, než za jakým byly poskytnuty.

Článek 14

Ustanovení této Dohody se nedotýkají závazků smluvních stran přijatých v rámci jiných mezinárodních dohod.

Článek 15

Jakékoli nejasnosti, neshody a spory, které případně vzniknou v souvislosti s aplikací či výkladem ustanovení této Dohody, budou smluvními stranami řešeny v přátelském duchu cestou konzultací a jednám.

Článek 16

Tato Dohoda může být kdykoli změněna vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran předanou diplomatickou cestou.

Smluvní strany mohou přijetí návrhu na změnu konzultovat.

Změna vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího oznámení o souhlasu s návrhem na změnu.

Článek 17

Smluvní strany si navzájem oznámí splnění svých vnitrostátních požadavků pro vstup této Dohody v platnost. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího oznámení.

Tato Dohoda se sjednává na dobu deseti (10) let a bude automaticky prodlužována o dobu jednoho (01) roku, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně písemně svůj záměr Dohodu vypovědět.

Tato Dohoda může být kteroukoli ze smluvních stran kdykoli písemně vypovězena. V takovém případě její platnost skončí devadesát (90) dní po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, ukončení platnosti či výpověď této Dohody se nedotkne splnění závazků vyplývajících z právních dokumentů sjednaných na jejím základě.

V případě výpovědi této Dohody budou smluvní strany i nadále dodržovat závazky vyplývající z jejího článku 13.

Na důkaz čehož níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Alžíru dne 13. května 2015 ve dvou (02) původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a francouzském, přičemž všechna tři (03) znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílů ve výkladu nebo aplikaci této Dohody je rozhodující znění ve francouzském jazyce.


ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
MgA. Martin Stropnický v. r.
ministr obrany

ZA VLÁDU ALŽÍRSKÉ DEMOKRATICKÉ A LIDOVÉ REPUBLIKY
Ahmed Gaid Salah v. r.
náměstek ministra národní obrany a náčelník štábu Národní lidové armády

Přesunout nahoru