Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech

Datum vyhlášení 09.09.2015
Uzavření smlouvy 06.10.2014
Platnost od 31.07.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 2014 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 31. července 2015.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU RUMUNSKA O VÁLEČNÝCH HROBECH

Vláda České republiky a vláda Rumunska, dále jen „smluvní strany“,

berouce v úvahu, že příslušníci ozbrojených sil, včetně válečných zajatců, stejně tak jako další osoby, které zemřely během dvou světových válek a byly pohřbeny na území státu druhé smluvní strany, mají právo na důstojné místo posledního odpočinku v souladu s Ženevskými úmluvami o ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949 a jejich Dodatkovými protokoly ze dne 8. června 1977, a dalšími normami mezinárodního humanitárního práva,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

1. „čeští váleční padlí“ - občané někdejšího Rakouska-Uherska a Československa, kteří měli trvalé bydliště na současném území České republiky, kteří byli zabiti nebo zahynuli v důsledku účasti ve válečné operaci nebo zemřeli v důsledku válečného zajetí, a kteří jsou pohřbeni na území Rumunska;

2. „české válečně hroby“ - jednotlivé nebo hromadné hroby nacházející se na území Rumunska, v nichž jsou pohřbeni čeští váleční padlí;

3. „rumunští váleční padlí“ - rumunští občané začlenění do rumunských ozbrojených sil nebo rumunští civilisté, kteří byli zabiti nebo zahynuli v důsledku účasti ve válečné operaci nebo zemřeli v důsledku válečného zajetí, a kteří jsou pohřbeni na současném území České republiky;

4. „rumunské válečné hroby“ - jednotlivé nebo hromadné hroby nacházející se na současném území České republiky, v nichž jsou pohřbeni rumunští váleční padlí;

5. „pietní místa“ - pomníky, památníky, pamětní desky nebo další pamětní objekty na památku českých nebo rumunských válečných padlých;

6. „úprava a údržba válečných hrobů a pietních míst“ - vyznačení hranic válečných hrobů nebo pietních míst, včetně nově objevených, jakož i instalace, zřízení a restaurování těchto míst a zajištění jejich ochrany, údržby a uchování v důstojném stavu.

Článek 2

Formy spolupráce

1. Smluvní strany umožní vyhledávání, evidování, úpravu a údržbu českých a rumunských válečných hrobů a pietních míst a případného přemístění ostatků.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat, zejména o:

a. stavu a umístění českých a rumunských válečných hrobů a pietních míst, včetně nově objevených, a o údajích o českých a rumunských válečných padlých;

b. závažných poškození českých a rumunských válečných hrobů a pietních míst a o opatřeních přijatých za účelem jejich opravy.

3. Smluvní strany umožní, aby nápisy na válečných hrobech a pietních místech připomínajících české a rumunské padlé byly provedeny v rumunském a českém jazyce.

4. Každá smluvní strana umožní občanům druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům a pietním místům nacházejícím se na jejím území za účelem vzdání úcty válečným padlým.

Článek 3

Umístění válečných hrobů a pietních míst

1. Každá smluvní strana zajistí, že pozemky, na kterých se nacházejí nebo budou upraveny válečné hroby a pietní místa druhé smluvní strany, budou druhou smluvní stranou užívány bezplatně.

2. Pokud smluvní strana bude potřebovat pozemky zmíněné v odstavci 1 tohoto článku pro jiné veřejné účely, tato smluvní strana zabezpečí jiné adekvátní pozemky v souladu s odstavcem 1, a uhradí náklady spojené s přemístěním a upravením nového válečného hrobu a pietního místa.

3. Výběr nového pozemku a přemístění válečných hrobů a pietních míst se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany po předchozí vzájemné konzultaci.

4. Nové rumunské válečné hroby v České republice a nové české válečné hroby v Rumunsku budou zřizovány na místech, kde se nachází ostatky padlých. Není-li to možné, zřídí se tyto hroby na jiných důstojných místech po vzájemné dohodě smluvních stran. Tyto principy budou aplikovány i na pietní místa.

Článek 4

Exhumace a opětovné uložení ostatků

1. Exhumace ostatků padlých z válečných hrobů za účelem jejich návratu do státu odpovídající smluvní strany nebo jejich opětovného uložení se uskuteční pouze na žádost jedné ze smluvních stran a se souhlasem druhé smluvní strany. Žádost a odpověď na ni budou předávány diplomatickou cestou v písemné formě.

2. Smluvní strany budou konzultovat postupy exhumace ostatků a jejich opětovného uložení. Náklady spojené s exhumací a přemístěním ostatků hradí smluvní strana, na jejíž žádost se tato činnost provádí.

3. Exhumace a opětovné uložení ostatků podle odstavce 1 tohoto článku provádí k tomu oprávněné organizace a orgány smluvních stran a zpravidla za účasti představitelů státních orgánů české strany a představitelů Národního úřadu pro památku hrdinů za rumunskou stranu.

Článek 5

Náklady

1. Každá smluvní strana hradí náklady na údržbu válečných hrobů a pietních míst na území svého státu.

2. Každá smluvní strana může na vlastní náklady provádět úpravu a údržbu svých válečných hrobů a pietních míst, nacházejících se na území státu druhé smluvní strany. Tyto práce lze provádět pouze se souhlasem druhé smluvní strany.

3. Prováděcí orgány smluvních stran se v určitých případech mohou dohodnout na jiném způsobu úhrady nákladů na úpravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst.

Článek 6

Prováděcí orgány

1. Orgány příslušnými k provádění této Dohody jsou:

■ v České republice - Ministerstvo obrany České republiky,

■ v Rumunsku - Národní úřad pro památku hrdinů.

Případné změny prováděcích orgánů si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou.

2. Smluvní strany vzájemně zabezpečí pro prováděcí orgány uvedené v odstavci 1 tohoto článku právo prověřovat stav vlastních válečných hrobů a pietních míst nacházejících se na území státu druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany budou při provádění této Dohody dodržovat právní předpisy státu, na jehož území se válečné hroby a pietní místa nacházejí a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic obou států.

4. Korespondence mezi prováděcími orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku bude probíhat přímo mezi nimi a to v anglickém jazyce.

Článek 7

Urovnávání sporů

Jakýkoli spor vzniklý při provádění a výkladu Dohody se bude řešit jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení, kterým si smluvní strany vzájemně sdělí splnění vnitrostátních právních předpisů, nutných pro její vstup v platnost.

2. Tato Dohoda může být změněna na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu vypovědět diplomatickou cestou na základě písemného oznámení adresovaného druhé smluvní straně. Platnost Dohody skončí uplynutím šesti (6) měsíců ode dne doručení tohoto oznámení.


Podepsáno v BUKUREŠTI dne 06. 10.2014, ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Lubomír Zaorálek v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Rumunska
Titus Corlatean v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru