Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Datum vyhlášení 20.08.2015
Uzavření smlouvy 10.05.2013
Ratifikace Smlouvy 23.07.2014
Platnost od 26.11.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. května 2013 byla v Ženevě přijata změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech1).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. července 2014 listinu o přijetí změny.

Změna vstoupila v platnost podle čl. 22 odst. 3 písm. c) Stockholmské úmluvy dne 26. listopadu 2014. Pro Českou republiku vstupuje změna v platnost na základě ustanovení odstavce 3 písm. b) téhož článku dne 22. srpna 2015.

Česká republika registrovala u sekretariátu Úmluvy zvláštní výjimku podle čl. 4 Úmluvy pro výrobu a použití hexabromcyklododekanu pro expandovaný polystyrén a extrudovaný polystyrén v budovách v souladu s ustanoveními části VII přílohy A. Lhůta pro platnost zvláštní výjimky pro Českou republiku uplyne dne 26. listopadu 20192).

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017

TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEW YORK

Čj.: C.N.934.2013.TREATIES-XXVII.15 (oznámení depozitáře)

STOCKHOLMSKÁ ÚMLUVA O PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH

STOCKHOLM, 22. KVĚTNA 2001

ZMĚNA PŘÍLOHY A

SC-6/13: Zařazení hexabromcyklododekanu

Konference smluvních stran,

posoudivši vyhodnocení profilu rizika a řízení rizika hexabromcyklododekanu a jeho dodatek, jak je předložil Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů,1

berouc na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit hexabromcyklododekan do přílohy A úmluvy se zvláštními výjimkami pro výrobu a použití v expandovaném polystyrénu a extrudováném polystyrénu v budovách.2

1. rozhodla změnit část I přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a zařadit do ní hexabromcyklododekan se zvláštními výjimkami pro výrobu, jak je povoleno smluvním stranám uvedeným v registru zvláštních výjimek, a pro použití v expandovaném polystyrénu a extrudovaném polystyrénu v budovách, a to vložením následujícího řádku:

Chemická látkaČinnostZvláštní výjimka
HexabromcyklododekanVýrobaJak je povoleno smluvním stranám uvedeným v registru v souladu s ustanoveními Části VII této přílohy
PoužitíExpandovaný polystyrén a extrudovaný polystyrén v budovách v souladu s ustanoveními části VII této přílohy

2. rovněž rozhodla vložit do části III přílohy A definici hexabromcyklododekanu následovně:

(c) „Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan (č. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan (č. CAS: 3194-55-6) a jeho hlavní diastereoisomery: alfa-hexabromcyklododekan (č. CAS: 134237-50-6); beta-hexabromcyklododekan (č. CAS: 134237-51-7); a gama-hexabromcyklododekan (č. CAS: 134237-52-8).“

3. dále rozhodla vložit novou část VII do přílohy A následovně:

Část VII

Hexabromcyklododekan

Každá smluvní strana, která si zaregistrovala výjimku podle čl. 4 pro výrobu a použití hexabromcyklododekanu pro expandovaný polystyrén a extrudovaný polystyrén v budovách, učiní potřebná opatření, aby zajistila, že expandovaný polystyrén a extrudovaný polystyrén obsahující hexabromcyklododekan bude možné v průběhu celého jeho životního cyklu snadno identifikovat označením nebo jinými prostředky.

Poznámky pod čarou

1) Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech, přijatá ve Stockholmu dne 22. května 2001, byla vyhlášena pod č. 40/2006 Sb. m. s.
Příloha G Úmluvy, přijatá v Punta del Este dne 6. května 2005, byla vyhlášena pod č. 24/2007 Sb. m. s. a opravena pod č. 50/2010 Sb. m. s.
Změny příloh A, B a C Úmluvy, přijaté v Ženevě dne 8. května 2009, byly vyhlášeny pod č. 90/2010 Sb. m. s.
Změna přílohy A Úmluvy, přijatá v Ženevě dne 29. dubna 2011, byla vyhlášena pod č. 11/2013 Sb. m s.

2) http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/RegisterofSpecificExemptions/tabid/1133/Default.aspx

1 UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1 a UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3.

2 Rozhodnutí POPRC-8/3.

Přesunout nahoru