Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Manilských změn přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků

Datum vyhlášení 21.08.2015
Uzavření smlouvy 25.06.2010
Platnost od 01.01.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 2010 byly v Manile přijaty Manilské změny přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978 z roku 20101.

S Manilskými změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí Manilských změn Českou republikou.

Manilské změny vstoupily v platnost podle ustanovení článku XII odst. 1 písm. a) bodu ix) Úmluvy dne 1. ledna 2012 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu Manilských změn v platnost přestala platit Příloha Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z r. 1978 a Předpis pro výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků z r. 1978 ve znění změn přijatých v r. 1995.

Anglické znění Manilských změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MANILSKÉ ZMĚNY PŘÍLOHY MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ (STCW), 1978, Z ROKU 2010

(Usnesení 1 přijaté na Konferenci stran Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978)

MANILSKÉ ZMĚNY PŘEDPISU PRO VÝCVIK, KVALIFIKACI A STRÁŽNÍ SLUŽBU NÁMOŘNÍKŮ (STCW) Z ROKU 2010

(Usnesení 2 přijaté na Konferenci stran Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978)

USNESENÍ Č. 1

MANILSKÉ ZMĚNY PŘÍLOHY MAZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ (STCW), 1978

KONFERENCE V MANILE V ROCE 2010

PŘIPOMÍNAJÍCE ustanovení článku XII(I)(b) Mezinárodní úmluvy o normách výcviku,

kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen ,,Úmluva“) týkajícího se postupu

přijímání změn na konferenci stran,

ZVAŽUJÍCE změny, přijaté v Manile, k příloze Úmluvy tak, jak byly navrženy a rozeslány

členům Organizace a všem stranám Úmluvy,

1. PŘIJÍMÁ v souladu s ustanovením článku XII(I)(b)(ii) Úmluvy změny přílohy Úmluvy, jejíchž text je uveden v příloze k tomuto usnesení;

2. STANOVUJE v souladu s ustanovením článku XIl(I)(a)(vii) Úmluvy, že zde připojené změny bude považovat za přijaty dnem 1. července 2011, pokud před tímto datem více než jedna třetina stran Úmluvy nebo stran, jejichž spojená obchodní loďstva tvoří ne méně než 50 % hrubé prostornosti světové obchodní flotily lodí o 100 registrovaných tunách nebo větších, neoznámí generálnímu tajemníkovi, že mají proti těmto změnám námitky;

3. VYZÝVÁ strany, aby vzaly na vědomí, že v souladu s ustanovením článku XII(I)(a)(ix) Úmluvy změny připojené k tomuto dokumentu vstupují v platnost dne 1. ledna 2012 po té, co budou přijaty v souladu s výše uvedeným odstavcem 2;

4. ŽÁDÁ generálního tajemníka Organizace, aby rozeslal ověřené kopie tohoto usnesení a znění změn obsažené v příloze všem stranám Úmluvy; 5

5. DÁLE ŽÁDÁ generálního tajemníka, aby rozeslal kopie tohoto usnesení a jeho přílohy všem členům Organizace, kteří nejsou stranami Úmluvy.

PŘÍLOHA

MANILSKÉ ZMĚNY PŘÍLOHY MAZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ (STCW), 1978,

Příloha k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, se nahrazuje následujícím textem:

PŘÍLOHA

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Pravidlo 1/1

Definice a vysvětlení

1 Pro účely této Úmluvy, pokud není výslovně stanoveno jinak:

.1 termín „pravidla znamená pravidla obsažená v příloze k Úmluvě;

.2 termín „úředně schválený znamená úředně schválený stranou v souladu s těmito pravidly;

.3 termín „kapitán znamená osobu, která velí lodi;

.4 termín „důstojník znamená člena posádky, mimo kapitána lodi, určeného jako důstojník národními právními normami nebo předpisy nebo, v případě neexistence takového jmenování, kolektivní smlouvou nebo zvykem;

.5 termín „palubní důstojník znamená důstojníka kvalifikovaného v souladu s ustanoveními kapitoly II Úmluvy;

.6 termín „první palubní důstojník znamená palubního důstojníka v hodnosti nejbližší kapitánovi, kterému připadne velení lodi v případě nezpůsobilosti kapitána;

.7 termín „strojní důstojník znamená důstojníka kvalifikovaného v souladu s ustanoveními pravidla III/l, III/2 nebo III/3 Úmluvy;

.8 termín „první strojní důstojník znamená vedoucího strojního důstojníka

zodpovědného za mechanický pohon a provoz a údržbu mechanických a elektrických zařízení na lodi;

.9 termín „druhý strojní důstojník znamená strojního důstojníka v hodnosti nejbližší prvnímu strojnímu důstojníku, kterému připadne odpovědnost za mechanický pohon a provoz a údržbu mechanických a elektrických zařízení na lodi v případě nezpůsobilosti prvního strojního důstojníka;

.10 termín „strojní asistent znamená osobu, která se účastní výcviku na strojního důstojníka a je jako strojní asistent určený národními právními normami

nebo předpisy;

.11 termín „radiooperátor znamená osobu, která je držitelem příslušného průkazu způsobilosti vystaveného nebo uznaného správním orgánem podle ustanovení Radiokomunikačního řádu;

.12 termín „GMDSS radiooperátor“ znamená osobu kvalifikovanou v souladu s ustanoveními kapitoly IV Úmluvy;

.13 termín „člen mužstva znamená člena posádky lodi, který není kapitánem ani důstojníkem;

.14 termín „příbřežní plavba“ znamená plavbu v blízkosti jedné ze stran tak, jak je definováno touto stranou;

.15 termín „výkon pohonu znamená celkový maximální trvalý jmenovitý výkon, v kilowattech, všech hlavních lodních pohonných zařízení, který je uveden v Rejstříkovém listu lodi nebo v jiném úředním dokladu;

.16 termín „radiokomunikačních povinnosti“ zahrnuje, podle potřeby, strážní funkci a technickou údržbu a opravy v souladu s Radiokomunikačním řádem, Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 (SOLAS, v platném znění) a, na uvážení jednotlivých správních orgánů, příslušnými doporučeními Organizace;

. 17 termín „ropný tanker znamená loď zkonstruovanou a užívanou k hromadné přepravě ropy a ropných látek;

.18 termín „tanker pro přepravu chemikálií znamená loď zkonstruovanou nebo upravenou pro hromadnou přepravu jakéhokoli kapalného produktu

uvedeného v kapitole 17 Mezinárodního předpisu o hromadné přepravě chemikálií;

.19 termín „tanker pro přepravu zkapalněného plynu znamená loď zkonstruovanou nebo upravenou pro hromadnou přepravu jakéhokoli zkapalněného plynu

nebo jiného produktu uvedeného v kapitole 19 Mezinárodního předpisu o přepravě plynu;

.20 termín „osobní loď znamená loď definovanou v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, v platném znění;

.21 termín „osobní loď typu ro-ro“ znamená osobní loď s ro-ro prostory nebo prostory zvláštní kategorie definovanou v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 (SOLAS), v platném znění;

.22 termín „měsíc znamená kalendářní měsíc nebo 30 dní složené z období kratších než jeden měsíc;

.23 termín „Předpis STCW znamená Předpis o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (STCW) přijatý na základě usnesení č. 2 na Konferenci v roce 1995, ve znění změn přijatých Organizací;

.24 termín „funkce znamená soubor úkolů, povinností a odpovědností, vymezených v Předpisu STCW, které jsou nezbytné pro provoz lodě, bezpečnost lidského života na moři a ochranu mořského prostředí;

.25 termín „společnost znamená vlastníka lodi nebo jakoukoli jinou organizaci nebo osobu, například manažera nebo pronajímatele člunu, která převzala odpovědnost za provoz lodě namísto vlastníka lodě a která při převzetí této odpovědnosti

souhlasila s přijetím všech odpovědností a povinností uložených společnosti těmito pravidly;

.26 termín „námořní služba“ znamená službu na lodi souvisící s vystavením nebo obnovení platnosti průkazu způsobilosti nebo jiné kvalifikace;

.27 termín „Předpis ISPS“ znamená Mezinárodní předpis pro ochranu lodí a přístavních zařízení (ISPS) přijatý dne 12. prosince 2002 usnesením č. 2 na Konferenci smluvních států Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) z roku 1974, ve znění novel přijatých Organizací;

.28 termín „lodní bezpečnostní důstojník“ znamená osobu na lodi, která je odpovědná kapitánovi a která je určená společností jako osoba odpovědná za ochranu lodě, včetně plnění a vedení plánu ochrany lodě a styk s bezpečnostním důstojníkem společnosti a bezpečnostními důstojníky přístavních zařízení;

.29 termín „povinnosti související s problematikou ochrany zahrnují veškeré úkony a povinnosti na lodích související s problematikou ochrany tak, jak jsou definovány v kapitole XI-2 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS 1974, v platném znění) a v Mezinárodním předpisu pro ochranu lodí a přístavních zařízení (ISPS);

.30 termín „průkaz odborné způsobilosti znamená vystavený průkaz způsobilosti s potvrzením pro kapitány, důstojníky a GMDSS radiooperatéry v souladu s ustanoveními kapitol II, III, IV a VII této přílohy a opravňující jeho právoplatného držitele sloužit v pozici a plnit funkce požadované na úrovni odpovědností v něm vymezených;

.31 termín „průkaz odbornosti znamená průkaz způsobilosti, který není průkazem odborné způsobilosti vystavený námořníkovi, dokládající, že byly splněny příslušné požadavky na výcvik, způsobilosti nebo námořní službu uvedené v Úmluvě;

.32 termín „listinné důkazy znamená dokumenty, které nejsou průkazy odborné způsobilosti nebo průkazy odbornosti vystavené námořníkovi, používané jako důkaz toho, že byly splněny příslušné požadavky uvedené v Úmluvě;

.33 termín „elektrodůstojník znamená důstojníka kvalifikovaného v souladu s ustanoveními pravidla III/6 Úmluvy;

.34 termín „námořník první třídy znamená člena posádky kvalifikovaného v souladu s ustanoveními pravidla II/5 Úmluvy;

.35 termín „motorář první třídy znamená člena posádky kvalifikovaného v souladu s ustanoveními pravidla III/5 Úmluvy;

.36 termín „elektrotechnik znamená člena posádky kvalifikovaného v souladu s ustanoveními pravidla III/7 Úmluvy;

2 Tato pravidla jsou doplněna povinnými ustanoveními obsaženými v části A Předpisu STCW a:

.1 jakýkoliv odkaz na požadavek v pravidle rovněž představuje odkaz na odpovídající oddíl části A Předpisu STCW;

.2 při uplatňování těchto pravidel je nutné v co největší možné míře zohlednit souvisící doporučení a vysvětlující materiál obsažený v části B Předpisu STCW,

aby bylo dosaženo jednotnějšího provádění ustanovení Úmluvy na celosvětové úrovni;

3. změny části A Předpisu STCW musí být přijaty, vstoupit v platnost a nabýt účinnosti v souladu s ustanoveními článku XII Úmluvy, pokud jde o postup přijímání změn vztahujících se na přílohy a

4. část B Předpisu STCW se mění Výborem pro námořní bezpečnost v souladu s jeho jednacím řádem.

3 Odkazy v článku VI Úmluvy na „správní orgán“ a „vystavující správní orgán“ nelze vykládat tak, že brání kterékoli straně vystavovat a potvrzovat průkazy způsobilosti na základě ustanovení těchto pravidel.

Pravidlo 1/2

Průkazy způsobilosti a potvrzení

1 Průkazy odborné způsobilosti může vystavovat pouze správní orgán a to po ověření pravosti a platnosti všech potřebných dokladů.

2 Průkazy způsobilostivystavené v souladu s ustanoveními pravidel V/1-1 a V/1-2 kapitánům a důstojníkům může vystavovat pouze správní orgán.

3 Průkazy způsobilosti musí být v úředním jazyce nebo jazycích vystavujícího státu. Pokud použitým jazykem není angličtina, musí text obsahovat i překlad do tohoto jazyka.

4 Pokud jde o radiooperátory, mohou strany:

1. zahrnout do zkoušky pro vystavení průkazu způsobilosti dodatečné znalosti požadované příslušnými předpisy v souladu s Radiokomunikačním řádem nebo

2. vystavit zvláštní průkaz způsobilosti uvádějící, že držitel má dodatečné znalosti požadované příslušnými předpisy.

5 Potvrzení požadované na základě článku VI Úmluvy, které dokládá trvání platnosti průkazu způsobilosti se vydá, pouze pokud byly dodrženy všechny požadavky Úmluvy.

6 Na základě rozhodnutí strany lze potvrzení začlenit do tiskopisů průkazů způsobilosti vystavovaných na základě oddílu A-I/2 Předpisu STCW. V takovém případě se použije podoba uvedená v oddíle A-I/2, odst. 1, písmeno 1. Je-li vydáno jiným způsobem, musí být použita podoba potvrzení uvedený v odstavci 2 daného oddílu.

7 Správní orgán, který na základě pravidla 1/10 uznává:

1. průkaz odborné způsobilosti nebo

2. průkaz odbornosti vystavovaný kapitánům a důstojníkům v souladu s ustanoveními pravidel V/I-l a V/1-2 může potvrdit uznání tohoto průkazu způsobilosti, aby doložil jeho uznání, pouze po ověření pravosti a platnosti průkazu.

Toto potvrzení o uznání se vydává pouze pokud byly splněny všechny požadavky Úmluvy. Musí být použita podoba potvrzení, která je uvedena v odstavci 3 oddílu A-I/2 Předpisu STCW.

8 Potvrzení uvedená v odstavcích 5, 6 a 7:

1. lze vystavovat jako samostatné dokumenty;

.2 může vydávat pouze správní orgán;

.3 budou označena jedinečným číslem, vyjma případů, kdy potvrzení dokládající vystavení průkazu způsobilosti mohou být označena stejným číslem jako příslušný průkaz způsobilosti a to za předpokladu, že toto číslo je jedinečné a

.4 jeho platnost skončí, jakmile skončí platnost potvrzovaného průkazu způsobilosti nebo pokud je odebráno, pozastaveno nebo zrušeno stranou, která je vystavila a v každém případě ne později než pět let ode dne jeho vystavení.

9 Pozice, ve které je držitel průkazu způsobilosti oprávněn sloužit, musí být na tiskopisu potvrzení vymezena stejnými pojmy, jaké jsou použity v platných požadavcích na bezpečné obsazení lodi posádkou vydaných správním orgánem.

10 Správní orgán může použít podobu potvrzení, která se liší od podoby uvedené v oddíle A-I/2 Předpisu STCW a to za předpokladu, že se uvedou minimálně požadované údaje v latince a s arabskými číslicemi s přihlédnutím k odchylkám povoleným na základě oddílu A-I/2.

11 Na základě ustanovení pravidla 1/10, odstavec 5, musí být všechny průkazy způsobilosti požadované Úmluvou k dispozici ve své původní podobě na lodi, na které držitel průkazu způsobilosti slouží.

12 Každá strana musí zajistit, aby byly průkazy způsobilosti vystavovány jen žadatelům, kteří splňují požadavky tohoto pravidla.

13 Žadatelé o vystavení průkazu způsobilosti musí uspokojivě prokázat:

.1 svou totožnost;

.2 že jejich věk není nižší, než je stanoveno v pravidle vztahujícím se na získání požadovaného průkazu způsobilosti;

.3 že splňují požadavky na zdravotní způsobilost stanovené v oddíle A-I/9 Předpisu STCW;

.4 že absolvovali námořní službu a veškeré související povinné výcvikové programy požadované těmito pravidly pro získání požadovaného průkazu způsobilosti a

.5 že splňují požadavky na způsobilost stanovené těmito pravidly pro zařazení, funkce a úrovně, které musí být uvedeny na potvrzení průkazu způsobilosti.

14 Každá strana se zavazuje vést rejstřík nebo rejstříky všech průkazů způsobilosti a potvrzení pro kapitány, důstojníky a v případě nutnosti členy mužstva, které se vystavují, jejichž platnost vypršela nebo které byly obnoveny, pozastaveny, zrušeny nebo o nichž bylo oznámeno, že byly ztraceny či zničeny, a všech vydaných výjimek.

15 Každá strana se zavazuje, že poskytne informace o stavu uvedených průkazů odborné způsobilosti, potvrzení a výjimek ostatním stranám a společnostem, které požadují ověření pravosti a platnosti průkazu způsobilosti, které jim předkládají námořníci požadující jejich uznání na základě pravidla I/10 nebo zaměstnání na lodi.

16 Ke dni 1. ledna 2017 se informace o stavu informací, u kterých se požaduje, aby byly k dispozici v souladu s odstavcem 15 tohoto pravidla musí být k dispozici v anglickém jazyce a to v elektronické formě.

Pravidlo I/3

Zásady pro příbřežní plavby

1 Žádná strana definující příbřežní plavby pro účely Úmluvy nesmí stanovovat požadavky na výcvik, zkušenosti nebo kvalifikaci pro námořníky sloužící na palubách lodí oprávněných plout pod vlajkou jiné strany, které se používají k těmto plavbách způsobem, který by měl za následek přísnější požadavky na tyto námořníky než na námořníky sloužící na palubách lodí oprávněných plout pod její vlastní vlajkou. V žádném případě nesmí žádná strana stanovovat požadavky, pokud jde o námořníky sloužící na palubách lodí oprávněných plout pod vlajkou jiné strany nad rámec požadavků Úmluvy, pokud jde o lodě nepoužívané k příbřežním plavbám.

2 Strana, která, pokud jde o lodě s výhodami plynoucími z ustanovení pro příbřežní plavby v Úmluvě, které zahrnují plavby u pobřeží jiných stran v mezích jejich definice příbřežní plavby, musí se zúčastněnými stranami uzavřít dohodu s uvedením podrobností jak obou dotčených obchodních oblastí, tak i dalších příslušných podmínek.

3 Pokud jde o lodě oprávněné plout pod vlajkou strany pravidelně používané k příbřežním plavbám u pobřeží jiné strany, musí strana, pod jejíž vlajkou je loď oprávněna plout stanovit požadavky na výcvik, zkušenosti a kvalifikaci pro námořníky sloužící na palubách těchto lodí alespoň se rovnající požadavkům té strany, u jejíhož pobřeží se loď provozuje a to za předpokladu, že nepřesahují požadavky Úmluvy, pokud jde o lodě nepoužívané k příbřežním plavbám. Námořníci sloužící na lodi, která prodlužuje svou plavbu mimo oblast definovanou stranou jako příbřežní plavba a vplouvající do vod nezahrnutých touto definicí, musí splnit odpovídající požadavky na způsobilost předepsané Úmluvou.

4 Strana může poskytnout lodi, která je oprávněná plout pod její vlajkou výhody ustanovení Úmluvy pro příbřežní plavby, pokud se pravidelně používá u pobřeží státu, který není stranou, k příbřežním plavbám tak, jak je definováno touto stranou.

5 Průkazy způsobilosti námořníků vystavené stranou pro jí definované limity příbřežních plaveb mohou být přijaty jinými stranami pro účely služby v rámci jejich vymezených limitů příbřežních plaveb a to za předpokladu, že dotčené strany uzavřou dohodu s uvedením podrobností dotčených oblastí plavby a dalších příslušných podmínek.

6 Strany definující příbřežní plavby v souladu s požadavky tohoto pravidla musí:

.1 dodržet zásady pro příbřežní plavby stanovené v oddíle A-I/3;

.2 sdělit generálnímu tajemníkovi, v souladu s požadavky pravidla I/7, podrobnosti přijatých ustanovení a

.3 začlenit meze příbřežních plaveb do potvrzení vydávaných na základě pravidla I/2, odstavců 5, 6 nebo 7.

7 Nic v tomto pravidle nesmí v žádném případě omezovat pravomoci kteréhokoli státu, ať už je či není stranou Úmluvy.

Pravidlo I/4

Kontrolní postupy

1 Kontrola vykonávaná řádně pověřeným kontrolním úředníkem na základě článku X se musí omezovat pouze na následující:

.1 ověření v souladu s článkem X(I) toho, zdali jsou všichni námořníci sloužící

na lodi, kteří musí mít průkaz způsobilosti na základě Úmluvy, jsou držiteli odpovídajícího průkazu způsobilosti nebo platné výjimky, nebo předložit listinný důkaz o tom, že správnímu orgánu byla podána žádost o vystavení potvrzení v souladu s pravidlem 1/10, odstavec 5;

.2 ověření toho, že jsou počty a průkazy způsobilosti námořníků sloužících na lodi v souladu s platnými požadavky na bezpečné obsazení lodi posádkou předepsané správním orgánem a

.3 posouzení, v souladu s oddílem A-I/4 Předpisu STCW, schopnosti námořníků na lodi dodržovat normy strážní služby a ochrany v souladu s ustanovením Úmluvy, pokud existují důvody k domněnce, že tyto normy nejsou dodržovány, protože došlo k nějaké z následujících událostí:

.3.1 loď se účastnila srážky, nasedla na dno nebo najela na mělčinu nebo

.3.2 došlo k vypuštění látek z lodi během plavby, při kotvení nebo v stání kotvišti, což je nezákonné na základě mezinárodních úmluv nebo

.3.3 loď manévrovala nevypočitatelným nebo nebezpečným způsobem, přičemž nebyla dodržena pravidla v oblastech Organizací stanoveného pohybu lodí nebo bezpečného vedení lodi nebo

.3.4 loď se jinak provozuje takovým způsobem, který představuje nebezpečí pro osoby, majetek, životní prostředí nebo který ohrožuje ochranu lodi.

2 Nedostatky, které by mohly představovat ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí zahrnují následující:

.1 námořníci nejsou držiteli odpovídajícího průkazu způsobilosti, platné výjimky nebo nepředloží listinný důkaz o tom, že správnímu orgánu byla podána žádost o vystavení potvrzení v souladu s pravidlem 1/10, odstavec 5;

.2 nejsou splněny platné požadavky na bezpečné obsazení lodi posádkou předepsané správním orgánem;

.3 organizace palubní a strojní strážní služby není v souladu s požadavky stanovenými lodi správním orgánem;

.4 neobsazení strážní služby osobou kvalifikovanou k obsluze zařízení důležitých pro bezpečnou plavbu, bezpečnou radiokomunikaci nebo zabránění znečištění moří a

.5 nemožnost zajistit, aby byly do první strážní služby při zahájení plavby a v následných střídajících hlídkách zařazeny osoby, které jsou dostatečně odpočinuté a jinak způsobilé pro výkon služby.

3 Pouze neprovedení nápravy jakékoli z nedostatků uvedených v odstavci 2, v rozsahu, stanovené stranou vykonávající kontrolu, které ohrožují osoby, majetek nebo životní prostředí, může být důvodem k zadržení lodi stranou podle článku X.

Pravidlo I/5

Národní ustanovení

1 Každá strana musí stanovit procesy a postupy pro nestranné vyšetřování každé ohlášené

nezpůsobilosti, jednání, opomenutí nebo na závady v ochraně lodi, které mohou představovat přímé ohrožení bezpečnosti lidského života nebo majetku na moři nebo mořského prostředí ze strany držitelů průkazu způsobilosti nebo potvrzení vystavených danou stranou v souvislosti s plněním jejích povinností souvisejících s jejich průkazem způsobilosti,

a za účelem odnětí, pozastavení a zrušení těchto průkazů způsobilosti z těchto důvodů a z důvodu zabránění podvodům.

2 Každá strana musí přijmout a vymáhat odpovídající opatření určená k zabránění podvodům a jiným protiprávním činnostem, které souvisejí s vystavenými průkazy způsobilosti a potvrzeními.

3 Každá strana musí stanovit tresty nebo disciplinární opatření pro případy, kdy nejsou dodržena ustanovení národních právních předpisů, kterými se provádí Úmluva s ohledem na lodi oprávněné plout pod její vlajkou nebo na námořníky řádně kvalifikované touto stranou.

4 Jedná se zejména o tresty nebo disciplinární opatření, která musí být stanovena a prosazována v těchto případech:

.1 společnost nebo kapitán zaměstnají osobu, která není držitelem průkazu způsobilosti tak, jak požaduje Úmluva;

.2 kapitán dovolí, aby jakoukoli pozici nebo službu v jakémkoli funkčním zařazení, u kterého tato pravidla požadují osobu s odpovídajícím průkazem způsobilosti, vykonávala osoba, která nemá odpovídající průkaz způsobilosti, platnou výjimku ani listinný důkaz nařízený pravidlem 1/10, odstavec 5 nebo

.3 osoba získá podvodem nebo pomocí padělaných dokladů zaměstnání, ve kterém vykonává funkce nebo slouží v pozici, u kterého tato pravidla požadují osobu s příslušným průkazem způsobilosti nebo výjimkou.

5 Strana, pod jejíž jurisdikci sídlí libovolná společnost, nebo libovolná osoba, u které existuje přesvědčení na základě jasných důkazů, že nesla odpovědnost nebo věděla o zjevném nesplnění požadavků Úmluvy uvedených v odstavci 4, musí rozšířit veškerou možnou spolupráci na jakoukoli jinou stranu, která ji informuje o svém úmyslu zahájit řízení v rámci své jurisdikce.

Pravidlo I/6

Výcvik a hodnocení

Každá strana musí zajistit, aby:

.1 byl výcvik a hodnocení námořníků tak, jak je požadováno Úmluvou, spravován, dozorován a sledován v souladu s ustanoveními oddílu A-I/6 Předpisu STCW a

.2 osoby odpovědné za výcvik a hodnocení způsobilosti námořníků tak, jak je požadováno Úmluvou, byly odpovídajícím způsobem kvalifikovány v souladu s ustanoveními oddílu A-I/6 Předpisu STCW pro daný typ a úroveň příslušného výcvikového programu nebo hodnocení.

Pravidlo I/7

Sdělování informací

1 Kromě informací, jejichž sdělování požaduje článek IV, musí každá strana poskytnout generálnímu tajemníkovi, a to v termínech a ve formátu stanovených v oddíle A-l/7 Předpisu STCW, další informace, které může Předpis požadovat v případě dalších kroků, které strana přijme za účelem provádění Úmluvy v plném rozsahu.

2 Po přijetí úplných informací tak, jak je stanoveno v článku IV a oddílu A-l/7 Předpisu STCW a pokud tyto informace potvrzují, že ustanovení Úmluvy jsou prováděna v plném rozsahu, generální tajemník předloží v tomto smyslu zprávu Výboru pro námořní bezpečnost.

3 Po následném potvrzení ze strany Výboru pro námořní bezpečnost, v souladu s postupy přijatými Výborem, že poskytnuté informace dokládají provádění ustanovení Úmluvy v plném rozsahu:

. 1 Výbor pro námořní bezpečnost musí identifikovat dotčené strany;

.2 Výbor musí přezkoumat seznam stran, které poskytly informace dokládající úplné a kompletní provádění příslušných ustanovení Úmluvy, aby v něm zůstaly pouze dotčené strany a

.3 ostatní strany budou oprávněny, na základě ustanovení pravidel 1/4 a 1/10, přijmout v zásadě fakt, že průkazy způsobilosti vystavené přímo, nebo jménem stran uvedených v odstavci 3.1 splňují požadavky Úmluvy.

4 Změny Úmluvy a Předpisu STCW, s daty vstupu v platnost pozdějšími než je datum sdělení informací generálnímu tajemníkovi v souladu s ustanoveními odstavce 1, nepodléhají ustanovením oddílu A-I/7, odstavce 1 a 2.

Pravidlo I/8

Normy kvality

1 Každá á strana musí zajistit, že:

.1 v souladu s ustanoveními oddílu A-l/8 Předpisu STCW budou trvale sledovány veškeré výcvikové programy, hodnocení způsobilosti, vystavování průkazů způsobilosti, včetně vystavování osvědčení o zdravotní způsobilosti, potvrzování a obnovování platnosti prováděné nevládními organizacemi nebo subjekty v rámci její pravomoci, prostřednictvím systému norem kvality za účelem zajistit dosahování definovaných cílů, včetně cílů, které se týkají kvalifikací a praxe instruktorů a hodnotitelů a

.2 v případech, kdy tyto činnosti vykonávají vládní organizace nebo subjekty musí v nich být zaveden systém norem kvality.

2 Každá strana musí rovněž zajistit to, aby bylo hodnocení prováděno pravidelně, v souladu

s ustanoveními oddílu A-I/8 Předpisu STCW, kvalifikovanými osobami, které samy nejsou do daných činností zapojeny. Toto hodnocení musí zahrnovat všechny změny národní legislativy a postupů v souladu se změnami Úmluvy a Předpisu STCW, s daty vstupu v platnost pozdějšími než datum sdělení informací generálnímu tajemníkovi.

3 Zpráva obsahující výsledky hodnocení stanovená v odstavci 2 musí být zaslána generálnímu tajemníkovi ve formě uvedené v oddíle A-I/7 Předpisu STCW.

Pravidlo I/9

Zdravotní normy

1 Každá strana musí stanovit požadavky na zdravotní způsobilost námořníků a postupy pro vystavování osvědčení o zdravotní způsobilosti v souladu s ustanoveními tohoto pravidla a oddílu A-I/9 Předpisu STCW.

2 Každá strana musí zajistit, aby osoby odpovědné za posuzování zdravotní způsobilosti námořníků byly lékaři uznaní stranou za účelem zdravotních prohlídek námořníků v souladu s ustanoveními oddílu A-l/9 Předpisu STCW.

3 Každý námořník vlastnící průkaz způsobilosti vystavený v souladu s ustanoveními Úmluvy a sloužící na moři musí být rovněž držitelem platného osvědčení o zdravotní způsobilosti vystaveného v souladu s ustanoveními tohoto pravidla a oddílu A-l/9 Předpisu STCW.

4 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

. 1 být starší 16 let;

.2 předložit dostatečný důkaz o své totožnosti a

.3 splňovat příslušné normy zdravotní způsobilosti stanovené stranou.

5 Není-li námořník mladší 18 let, osvědčení o zdravotní způsobilosti zůstává v platnosti po dobu maximálně dvou let. V opačném případě je nejdelší doba platnosti jeden rok.

6 Pokud doba platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti uplyne v průběhu plavby, zůstane toto osvědčení o zdravotní způsobilosti nadále v platnosti až do příštího nácestného přístavu, kde je k dispozici lékař uznaný stranou a to za předpokladu, že tato doba nepřesáhne tři měsíce.

7 V naléhavých případech může správní orgán povolit námořníkovi práci bez platného osvědčení o zdravotní způsobilosti do příštího nácestného přístavu, kde je k dispozici lékař uznaný stranou a to za předpokladu, že:

. 1 trvání tohoto povolení nepřesáhne tři měsíce a

.2 dotčený námořník vlastní osvědčení o zdravotní způsobilosti s prošlou dobou platnosti nedávného data.

Pravidlo I/10

Uznávání průkazů způsobilosti

1 Každý správní orgán musí zajistit, že budou plněna ustanovení tohoto pravidla za účelem uznání, prostřednictvím potvrzení v souladu s pravidlem 1/2, odstavec 7, průkazu způsobilosti vystaveného z titulu pravomoci jiné strany kapitánovi, důstojníkovi nebo radiooperátorovi a že:

.1 správní orgán ověřil, a to prostřednictvím hodnocení uvedené strany, které může zahrnovat kontrolu zařízení a postupů, že byly zcela splněny požadavky Úmluvy, pokud jde o požadavky na způsobilost, výcvik a kvalifikaci a normy kvality a

.2 je uzavřena dohoda s dotčenou stranu o tom, že bude poskytnuto okamžitě oznámení o všech významných změnách v pravidlech pro výcvik a kvalifikaci souladu s Úmluvou.

2 Je nutné stanovit opatření za účelem zajistit, aby námořníci předkládající k uznání průkazy způsobilosti vystavené na základě ustanovení pravidel II/2,II/2 nebo III/3 nebo vystavená na základě ustanovení pravidla VII/1 na velitelské úrovni tak, jak je definováno v Předpisu STCW, měli odpovídající znalosti námořních právních předpisů správního orgánu vztahujících se na funkce, jež budou smět vykonávat.

3 Poskytnuté informace a opatření dohodnutá na základě tohoto pravidla je nutné oznámit generálnímu tajemníkovi v souladu s požadavky pravidla 1/7.

4 Průkazy způsobilosti vystavené neúčastnickou stranou nebo z titulu její pravomoci se neuznávají.

5 Bez ohledu na požadavek pravidla 1/2, odstavec 7, může správní orgán, pokud to okolnosti požadují, po splnění ustanovení odstavce 1, povolit námořníkovi po dobu nejvýše tří měsíců službu na lodi oprávněné plout pod jeho vlajkou, který je držitelem odpovídajícího a platného průkazu způsobilosti vystaveného a potvrzeného na základě požadavků jiné strany pro použití na lodích dané strany lodě, ale které dosud nebylo uznáno pro výkon služby na lodích oprávněných plout pod vlajkou správního orgánu. Je nutné zajistit dostupnost listinného důkazu o tom, že správnímu orgánu byla předložena žádost o vystavení potvrzení.

6 Průkazy způsobilosti a potvrzení, vystavené správním orgánem na základě ustanovení tohoto pravidla, uznávající nebo potvrzující uznání průkazu způsobilosti vystaveného jinou stranou, nesmí být použita jako základ pro další uznání jiným správním orgánem.

Pravidlo I/11

Obnovení platnosti průkazu způsobilosti

1 Každý velitel, důstojník nebo radiooperátor vlastnící průkaz způsobilosti vystavený nebo uznaný na základě libovolné kapitoly Úmluvy vyjma kapitoly VI, který slouží na moři nebo má v úmyslu vrátit se na moře po určité době strávené na pevnině, musí za účelem zachování kvalifikace pro námořní službu v intervalech nejvýše pěti let:

.1 splnit požadavky na zdravotní způsobilost stanovené v oddíle 1/9 a

.2 prokázat zachování profesionální způsobilosti v souladu s oddílem A-l/11 Předpisu STCW.

2 Každý kapitán a první palubní důstojník musí pro pokračování námořní služby na lodích, pro které byly mezinárodně dohodnuty zvláštní požadavky na výcvik, úspěšně absolvovat příslušný schválený výcvikový program.

3 Každý kapitán a první důstojník musí pro pokračování námořní služby na ropných tankerech splnit požadavky uvedené v odstavci 1 tohoto pravidla a musí v intervalech nepřesahujících pět let prokázat zachování profesionální způsobilosti pro tankery v souladu s oddílem A-I/l 1, odstavec. 3, Předpisu STCW.

4 Každá strana musí porovnat normy způsobilosti, které požaduje po žadatelích o průkaz způsobilosti vystavený před 1. lednem 2017 s normami určenými pro odpovídající průkazy způsobilosti v části A Předpisu STCW a musí určit, zdali držitelé těchto průkazů způsobilosti musí absolvovat opakovači a aktualizační výcvik nebo hodnocení.

5 strana musí po poradě s dotčenými subjekty formulovat nebo podporovat formulování struktury opakovačích a aktualizačních kurzů tak, jak je stanoveno v oddíle A-I/l 1 Předpisu STCW.

6 Každý správní orgán musí zajistit, aby byly lodím oprávněným plout pod jeho vlajkou zpřístupněny, za účelem aktualizace znalostí kapitánů, důstojníků a radiooperátorů, texty aktuálních změn národních a mezinárodních předpisů o bezpečnosti lidského života na moři, ochraně lodí a ochraně mořského prostředí.

Pravidlo I/12

Použití simulátorů

1 Je nutné dodržovat funkční normy a jiná ustanovení obsažená v oddíle A-I/12 a jiné požadavky, které jsou stanoveny v části A Předpisu STCW pro jakékoliv dotčené průkazy způsobilosti a to s ohledem na:

. 1 všechny povinné výcvikové programy na simulátorech;

.2 jakékoliv hodnocení způsobilosti požadované v části A Předpisu STCW, které se provádí pomocí simulátorů a

.3 jakákoliv prokazování s pomocí simulátorů k zachování profesionální způsobilosti požadovaná v části A Předpisu STCW.

Pravidlo I/13

Provádění zkoušek

1 Tato pravidla nebrání tomu, aby správní orgán lodím oprávněným plout pod jeho vlajkou povoloval účastnit se zkoušek.

2 Pro účely tohoto pravidla bude termín „zkouška znamenat pokus (nebo sérii experimentů) prováděný po omezenou dobu a který může zahrnovat použití automatizovaných nebo integrovaných systémů za účelem vyhodnocení alternativních způsobů provádění specifických úkolů nebo plnění určitých opatření stanovených Úmluvou, která by současně zajistila alespoň stejný stupeň bezpečnosti, ochrany lodi a předcházení znečištění tak, jak je stanoveno těmito pravidly.

3 Správní orgán, který povoluje lodím účastnit se zkoušek musí být přesvědčen, že se tyto zkoušky provádí způsobem, který zajišťuje stejný stupeň bezpečnosti, ochrany lodi a předcházení znečištění tak, jak je stanoveno těmito pravidly. Tyto zkoušky musí být prováděny v souladu s pokyny přijatými Organizací.

4 Podrobnosti o těchto zkouškách musí být oznámeny Organizaci co nejdříve, ale nejpozději šest měsíců před datem, kdy by měly být zkoušky podle plánu zahájeny. Organizace musí tyto údaje rozeslat všem stranám.

5 Výsledky zkoušek povolených na základě odstavce 1 a veškerá doporučení, která může správní orgán vyslovit ohledně těchto výsledků, je nutné oznámit Organizaci, která tyto výsledky a doporučení rozešle všem stranám.

6 Všechny strany, které mají námitky k jednotlivým zkouškám povoleným v souladu s tímto pravidlem by měly tyto námitky co nejdříve sdělit Organizaci. Organizace musí informace o námitkách rozeslat všem stranám.

7 Správní orgán, který zkoušku povolil musí respektovat námitky přijaté od jiných stran týkající se této zkoušky tím, že nařídí lodím oprávněným plout pod jeho vlajkou, aby se

nezapojovaly do zkoušky během plavby ve vodách příbřežního státu, který Organizaci sdělil své námitky.

8 Správní orgán, který dojde k závěru, na základě zkoušky, že konkrétní systém bude poskytovat alespoň stejný stupeň bezpečnosti, ochrany lodi a předcházení znečištění tak, jak je stanoveno těmito pravidly, může povolit lodím oprávněným plout pod jeho vlajkou, aby i nadále tento systém používaly po dobu neurčitou a to po splnění následujících požadavků:

.1 správní orgán musí, po předložení výsledků zkoušky v souladu s odstavcem 5, poskytnout Organizaci podrobnosti o tomto povolení, včetně rozpoznání konkrétních lodí podléhajících tomuto povolení. Organizace tyto informace rozešle všem stranám;

.2 veškeré činnosti povolené na základě tohoto odstavce musí být prováděny v souladu s veškerými pokyny vypracovanými Organizací a to ve stejném rozsahu, v jakém uplatňují v průběhu zkoušky;

.3 tyto činnosti musí respektovat všechny námitky přijaté od ostatních stran v souladu s odstavcem 7, pokud tyto námitky nebyly staženy a

.4 činnost povolená na základě tohoto odstavce bude přípustná jen do rozhodnutí Výboru pro námořní bezpečnost o tom, zdali by nebyla vhodná změna Úmluvy a, pokud ano, zdali by daná činnost měla být pozastavena nebo povolena před vstupem této změny v platnost.

9 Na žádost kterékoli strany musí Výbor pro námořní bezpečnost stanovit lhůtu pro posouzení výsledků zkoušky a pro přijetí odpovídajících rozhodnutí.

Pravidlo I/14

Odpovědnost společností

1 Každý správní orgán musí v souladu s ustanoveními oddílu A-I/14 činit společnosti odpovědnými za určování námořníků do služby na svých lodích v souladu s ustanoveními Úmluvy a musí požadovat, aby každá taková společnost zajistila, že:

.1 je každý námořník určený na libovolnou z jejích lodí držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti v souladu s ustanoveními Úmluvy a jak je stanoveno správním orgánem;

.2 její lodě jsou obsazované posádkou v souladu s platnými požadavky na bezpečné obsazování lodí posádkou předepsané správním orgánem;

.3 námořníci přidělení na libovolnou z jejích lodí absolvovali opakovací a aktualizační výcvik tak, jak požaduje Úmluva;

.4 dokumentace a údaje týkající se všech námořníků zaměstnaných na jejích lodích jsou vedené a pohotově přístupné a obsahují, nikoli však pouze jen, dokumenty a údaje o jejich praxi, výcviku, zdravotní způsobilosti a způsobilosti v uložených povinnostech;

.5 jsou námořníci v okamžiku přidělení na jakoukoli loď seznámeni se svými konkrétními úkoly a s veškerou lodní organizací, lodním zařízením, vybavením, postupy a technickými charakteristikami lodě týkajícími se jejich povinností za běžného provozu nebo při mimořádných situacích;

.6 posádka lodi je schopna účinně koordinovat svou činnost za mimořádných situací a při výkonu funkcí životně důležitých pro bezpečnost, ochranu lodi a předcházení či snížení rozsahu znečištění a

.7 po celou dobu na lodi jejích lodí bude zajištěna účinná ústní komunikace v souladu s kapitolou V, pravidlo 14, odstavce 3 a 4, Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 (SOLAS), v platném znění.

Pravidlo I/15

Přechodná ustanovení

1 Do 1. ledna 2017 může strana nadále vystavovat, uznávat a potvrzovat průkazy způsobilosti v souladu s ustanoveními Úmluvy, která platila bezprostředně před 1. lednem 2012 ve vztahu k námořníkům, kteří zahájili úředně schválenou námořní službu, schválený vzdělávací nebo výcvikový program nebo úředně schválený výcvikový kurz před 1. červencem 2013.

2 Do 1. ledna 2017 může strana nadále obnovovat a znovu potvrzovat trvání platnosti průkazů způsobilosti v souladu s ustanoveními Úmluvy, která platila bezprostředně před 1. lednem 2012.

KAPITOLA II

Kapitán a palubní skupina

Pravidlo II/l

Povinné minimální požadavky na certifikaci strážních palubních důstojníků na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších

1 Každý strážní palubní důstojník sloužící na námořní lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 být starší 16 let;

.2 absolvovat úředně schválenou námořní službu v trvání nejméně 12 měsíců jako součást úředně schváleného výcvikového programu, který zahrnuje výcvik na lodi splňující požadavky oddílu A-II/1 Předpisu STCW a který je písemně doložen v úředně schválené knize výcviku, nebo jinak mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v trvání nejméně 36 měsíců;

.3 vykonávat, během požadované námořní služby, strážní povinnosti na můstku pod dohledem kapitána nebo kvalifikovaného důstojníka a to v trvání nejméně šesti měsíců;

.4 splnit příslušné požadavky stanovené v pravidlech v kapitole IV pro výkon stanovených radiokomunikačních povinností v souladu s Radiokomunikačním

řádem;

.5 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovený v oddíle A-II/1 Předpisu STCW a

.6 splnit normu způsobilosti stanovený v oddíle A-VI/1, odstavec 2, oddílu A-VI/2, odstavce 1 až 4, oddílu A-VI/3, odstavce 1 až 4 a oddílu A-VI/4, odstavce 1 až 3 Předpisu STCW.

Pravidlo II/2

Povinné minimální požadavky na certifikaci kapitánů a prvních palubních důstojníků na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších

Kapitán a první palubní důstojník na lodích o 3 000 hrubých registrovaných tunách nebo větších

1 Každý kapitán a první palubní důstojník na námořní lodi o 3 000 hrubých registrovaných tunách nebo větší musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 splnit požadavky na kvalifikaci pro pozici strážního palubního důstojníka na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších a v této pozici mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby:

.1.1 trvající nejméně 12 měsíců k získání kvalifikace prvního palubního důstojníka a

.1.2 trvající nejméně 36 měsíců k získání kvalifikace kapitána. Tuto dobu lze však zkrátit na nejméně 24 měsíců, pokud bylo odslouženo nejméně 12 měsíců námořní služby v pozici prvního palubního důstojníka a

.2 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-II/2 Předpisu STCW pro kapitány a první palubní důstojníky na lodích o 3 000 hrubých registrovaných tunách nebo větších.

Kapitán a první palubní důstojník na lodích mezi 500 a 3 000 hrubými registrovanými tunami

3 Každý kapitán a první palubní důstojník na námořní lodi mezi 500 a 3 000 hrubými registrovanými tunami musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

4 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 k získání kvalifikace prvního palubního důstojníka splnit požadavky na kvalifikaci strážní palubní důstojník na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších;

.2 k získání kvalifikace kapitána splnit požadavky na kvalifikaci strážní palubní důstojník na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších a v této pozici mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v trvání nejméně 36 měsíců. Tuto dobu lze však zkrátit na nejméně 24 měsíců, pokud bylo odslouženo nejméně 12 měsíců námořní služby v pozici prvního palubního důstojníka a

.3 úspěšně absolvovat úředně schválený výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-II/2 Předpisu STCW pro kapitány a první palubní důstojníky na lodích mezi 500 a 3 000 hrubými registrovanými tunami.

Pravidlo II/3

Povinné minimální požadavky na certifikaci strážní palubní důstojník na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun

Lodě nepoužívané k příbřežním plavbám

1 Každý strážní palubní důstojník sloužící na námořní lodi menší než 500 hrubých registrovaných tun nepoužívané k příbřežním plavbám musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti pro lodě o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší.

2 Každý kapitán sloužící na námořní lodi menší než 500 hrubých registrovaných tun nepoužívané k příbřežním plavbám musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti pro výkon služby kapitána lodí mezi 500 a 3 000 hrubými registrovanými tunami.

Lodě používané k příbřežním plavbám

Strážní palubní důstojník

3 Každý strážní palubní důstojník na námořní lodi menší než 500 hrubých registrovaných tun

používané k příbřežním plavbám musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

4 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti strážního palubního důstojníka na námořní lodi menší než 500 hrubých registrovaných tun používané k příbřežním plavbám musí:

. 1 být starší 18 let;

.2 úspěšně absolvovat:

.2.1 zvláštní výcvikový program, včetně dostatečné doby odpovídající námořní služby v souladu s požadavky správního orgánu, nebo

.2.2 úředně schválenou námořní službu v palubní skupině v trvání nejméně 36 měsíců;

.3 splnit příslušné požadavky stanovené v pravidlech v kapitole IV pro výkon stanovených radiokomunikačních povinností v souladu s Radiokomunikačním řádem;

.4 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-II/3 Předpisu STCW pro strážní palubní důstojníky na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun používaných k příbřežním plavbám a

.5 splnit normu způsobilosti stanovený v oddíle A-VI/1, odstavec 2, oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4, oddíle A-VI/3, odstavce 1 až 4 a oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3 Předpisu STCW.

Kapitán

5 Každý kapitán sloužící na námořní lodi menší než 500 hrubých registrovaných tun používané k příbřežním plavbám musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

6 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti kapitána na námořní lodi menší než 500 hrubých registrovaných tun používané k příbřežním plavbám musí:

. 1 být starší 20 let;

.2 mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v trvání nejméně 12 měsíců v pozici strážního palubního důstojníka;

.3 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-II/3 Předpisu STCW pro kapitány na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun používaných k příbřežním plavbám a

.4 splnit normu způsobilosti stanovený v oddíle A-VI/1, odstavec 2, oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4, oddíle A-VI/3, odstavce 1 až 4 a oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3 Předpisu STCW.

Výjimky

7 Správní orgán, pokud se domnívá, že pokud rozměry lodě a podmínky její plavby zavdávají důvod považovat úplné uplatňování požadavků tohoto pravidla a oddílu A-II/3 Předpisu STCW novely za nepřiměřené nebo neproveditelné, může ve vhodné míře kapitána a strážního palubního důstojníka na takové lodi nebo třídě lodí vyjmout z účinnosti některých těchto požadavků a to s ohledem na bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných

vodách.

Pravidlo II/4

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva tvořících součást palubní strážní služby

1 Každý člen mužstva tvořící součást palubní strážní služby na námořní lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší, vyjma členů mužstva ve výcviku a členů mužstva, jejichž povinnosti při výkonu strážní služby nemají odbornou povahu, musí být řádně kvalifikován k plnění těchto povinností.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

. 1 být starší 16 let;

.2 úspěšně absolvovat:

.2.1 úředně schválenou námořní službu, včetně nejméně šesti měsíců výcviku a praxe nebo

.2.2 odborný výcvik buď na pevnině nebo na lodi, včetně úředně schváleného období námořní služby, které nesmí být kratší než dva měsíce a

.3 splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-II/4 Předpisu STCW.

3 Námořní služba, výcvik a praxe požadované v pododstavcích 2.2.1 a 2.2.2 musí souviset s navigačními funkcemi strážní služby a zahrnovat výkon povinností prováděných pod přímým dohledem kapitána, strážního palubního důstojníka nebo kvalifikovaného člena mužstva.

Pravidlo II/5

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva jako námořníků první třídy

1 Každý námořník první třídy sloužící na námořní lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší musí být řádně kvalifikován.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 být starší 18 let;

.2 splnit požadavky na kvalifikaci členů mužstva tvořících součást palubní strážní služby;

.3 být kvalifikován jako člen mužstva tvořící součást palubní strážní služby a zároveň mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v palubní skupině v trvání:

.3.1 nejméně 18 měsíců nebo

.3.2 nejméně 12 měsíců a úspěšně absolvovat úředně schválený výcvikový program a

.4 splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-II/5 Předpisu STCW.

3 Každá strana musí porovnat normy způsobilosti, které požaduje po žadatelích o průkaz způsobilosti námořníka první třídy vystavený před 1. lednem 2012 s normami stanovenými pro průkazy způsobilosti uvedenými v oddíle A-II/5 Předpisu STCW a musí určit, zdali je nutné, pokud vůbec, aby tento personál svou způsobilost aktualizoval.

4 Do 1. ledna 2012 může strana, která je taktéž stranou Úmluvy o kvalifikaci námořníků první třídy Mezinárodní organizace práce, 1946 (č. 74), nadále vystavovat, uznávat a potvrzovat průkazy způsobilosti v souladu s ustanoveními výše uvedené Úmluvy.

5 Do 1. ledna 2017 může strana, která je taktéž stranou Úmluvy o kvalifikaci námořníků první třídy Mezinárodní organizace práce, 1946 (č. 74), nadále obnovovat a znovu potvrzovat trvání platnosti průkazů způsobilosti v souladu s ustanoveními výše uvedené Úmluvy.

6 strana může souhlasit s tím, že námořník splnil požadavky tohoto pravidla, pokud sloužil v příslušné pozici v palubní skupině po dobu nejméně 12 měsíců v průběhu posledních 60 měsíců předcházejících vstupu tohoto pravidla v platnost pro danou stranu.

KAPITOLA III Strojní skupina

Pravidlo III/l

Povinné minimální požadavky na certifikaci strážních strojních důstojníků ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo službukonajících strojních důstojníků v periodicky bezobslužných strojovnách

1 Každý strážní strojní důstojník ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo službukonajících strojních důstojníků v periodicky bezobslužných strojovnách na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším musí být držitelem příslušného průkazu odborné způsobilosti.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 být starší 18 let;

.2 úspěšně absolvovat kombinovaný dílenský a praktický výcvikový program a vykonat úředně schválenou námořní službu v trvání nejméně 12 měsíců jako součást úředně schváleného výcvikového programu zahrnujícího výcvik na lodi, který splňuje požadavky oddílu A-III/1 Předpisu STCW a který je písemně doložen v úředně schválené knize výcviku nebo jinak úspěšně absolvovat kombinovaný dílenský a praktický výcvikový program a vykonat úředně schválenou námořní službu v trvání nejméně 36 měsíců, z nichž nejméně 30 měsíců tvořila námořní služba ve strojní skupině;

.3 vykonávat, během požadované námořní služby, strážní povinnosti ve strojovně pod dohledem prvního strojního důstojníka nebo kvalifikovaného strojního důstojníka a to v trvání nejméně šesti měsíců;

.4 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/1 Předpisu STCW a

.5 splnit normu způsobilosti stanovený v oddíle A-VI/1, odstavec 2, oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4, oddíle A-VI/3, odstavce 1 až 4 a oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3 Předpisu STCW.

Pravidlo III/2

Povinné minimální požadavky na certifikaci prvních strojních důstojníků a druhých strojních důstojníků na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo větším

1 Každý první strojní důstojník a druhý strojní důstojník na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo větším musí být držitelem příslušného průkazu odborné způsobilosti.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 splnit požadavky na kvalifikaci jako strážní strojní důstojník na námořních lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším a v této pozici mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby:

.1.1 nejméně 12 měsíců jako kvalifikovaný strojní důstojník k získání

kvalifikace druhého strojního důstojníka a

.1.2 trvající nejméně 36 měsíců k získání kvalifikace prvního strojního

důstojníka. Tuto dobu lze však zkrátit na nejméně 24 měsíců, pokud bylo odslouženo nejméně 12 měsíců této námořní služby jako druhý strojní důstojník a

.2 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/2 Předpisu STCW.

Pravidlo III/3

Povinné minimální požadavky na certifikaci prvních strojních důstojníků a druhých strojních důstojníků na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu mezi 750 kW a 3 000 kW

1 Každý první strojní důstojník a druhý strojní důstojník na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu mezi 750 kW a 3 000 kW musí být držitelem příslušného průkazu odborné způsobilosti.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 splnit požadavky na kvalifikaci strážních strojních důstojníků a

.1.1 nejméně 12 měsíců úředně schválené námořní služby jako strojní asistent nebo strojní důstojník k získání kvalifikace druhého strojního důstojníka a

.1.2 nejméně 24 měsíců úředně schválené námořní služby, z nichž nejméně 12 měsíců tvořila námořní služba s kvalifikací druhého strojního důstojníka, k získání kvalifikace prvního strojního důstojníka a

.2 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/3 Předpisu STCW.

3 Každý strojní důstojník, který je kvalifikován pro výkon služby jako druhý strojní důstojník na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo větším může sloužit jako první strojní důstojník na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu menším než 3 000 kW a to za předpokladu, že průkaz způsobilosti je náležitě potvrzen.

Pravidlo III/4

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva tvořících součást strojní strážní služby - motorářů druhé třídy ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo určených k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách

1 Každý člen mužstva tvořící součást strážní služby ve strojovně nebo určený k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším, vyjma členů mužstva ve výcviku a členů mužstva, jejichž povinnosti nemají odbornou povahu, musí být řádně kvalifikován k plnění těchto povinností.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 být starší 16 let;

.2 úspěšně absolvovat:

.2.1 úředně schválenou námořní službu, včetně nejméně šesti měsíců výcviku a praxe nebo

.2.2 odborný výcvik buď na pevnině nebo na lodi, včetně úředně schváleného období námořní služby, které nesmí být kratší než dva měsíce a

.3 splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/4 Předpisu STCW.

3 Námořní služba, výcvik a praxe požadované v pododstavcích 2.2.1 a 2.2.2 musí souviset s funkcemi strážní služby ve strojovně a zahrnovat výkon povinností prováděných pod přímým dohledem kvalifikovaného strojního důstojníka nebo kvalifikovaného člena mužstva.

Pravidlo III/5

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva jako motorářů první třídy ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo určených k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách

1 Každý motorář první třídy sloužící na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším musí být řádně kvalifikován.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

. 1 být starší 18 let;

.2 splnit požadavky na kvalifikaci jako člen mužstva tvořící součást strojní strážní služby ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo určený k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách;

.3 být kvalifikován jako člen mužstva tvořící součást strojní strážní služby, mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v strojní skupině v trvání:

.3.1 nejméně 12 měsíců nebo

.3.2 nejméně 6 měsíců a úspěšně absolvovat úředně schválený výcvikový program a

.4 splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/5 Předpisu STCW.

3 Každá strana musí porovnat normy způsobilosti, které požaduje po žadatelích o průkaz způsobilosti člena mužstva v strojní skupině vystavený před 1. lednem 2012 s normami stanovenými pro průkazy způsobilosti uvedenými v oddíle A-III/5 Předpisu STCW a musí určit, zdali je nutné, pokud vůbec, aby tento personál svou kvalifikaci aktualizoval.

4 strana může souhlasit s tím, že námořník splnil požadavky tohoto pravidla, pokud námořník sloužil v příslušné pozici ve strojní skupině po dobu nejméně 12 měsíců v průběhu posledních 60 měsíců předcházejících vstupu tohoto pravidla v platnost pro danou stranu.

Pravidlo III/6

Povinné minimální požadavky na certifikaci elektrodůstojníků

1 Každý elektrodůstojník sloužící na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším musí být držitelem příslušného průkazu odborné způsobilosti.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

. 1 být starší 18 let;

.2 úspěšně absolvovat kombinovaný dílenský a praktický výcvikový program a vykonat úředně schválenou námořní službu v trvání nejméně 12 měsíců, z níž nejméně 6 měsíců musí být námořní služba součástí úředně schváleného výcvikového programu splňujícího požadavky oddílu A-III/6 Předpisu STCW a který je písemně doložen v úředně schválené knize výcviku nebo jinak úspěšně absolvovat kombinovaný dílenský a praktický výcvikový program a vykonat úředně schválenou námořní službu v trvání nejméně 36 měsíců, z nichž nejméně 30 měsíců tvořila námořní služba ve strojní skupině;

.3 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/6 Předpisu STCW a

.4 splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-VI/1, odstavec 2, oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4, oddíle A-VI/3, odstavce 1 až 4 a oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3 Předpisu STCW.

3 Každá strana musí porovnat normy způsobilosti, které požaduje po žadatelích o průkaz způsobilosti elektrodůstojníka vystavený před 1. lednem 2012 s normami stanovenými pro průkazy způsobilosti uvedenými v oddíle A-III/6 Předpisu STCW a musí určit, zdali je nutné, aby tento personál svou kvalifikaci aktualizoval.

4 strana může souhlasit s tím, že námořník splnil požadavky tohoto pravidla, pokud námořník sloužil v příslušné pozici na lodi po dobu nejméně 12 měsíců v průběhu posledních 60 měsíců předcházejících vstupu tohoto pravidla v platnost pro danou stranu a splnil normu způsobilosti stanovený v oddíle A-III/6 Předpisu STCW.

5 Bez ohledu na výše uvedené požadavky odstavců 1 až 4, může strana souhlasit s tím, že příslušně kvalifikovaná osoba je schopna vykonávat určité funkce stanovené v oddíle A-III/6.

Pravidlo III/7

Povinné minimální požadavky na certifikaci elektrotechniků

1 Každý elektrotechnik sloužící na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším musí být řádně kvalifikován.

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

. 1 být starší 18 let;

.2 úspěšně absolvovat:

.2.1 ukončenou úředně schválenou námořní službu, včetně nejméně 12 měsíců výcviku a praxe nebo

.2.2 ukončený úředně schválený výcvikový program, včetně úředně schválené námořní služby v délce, která nesmí být kratší než 6 měsíců nebo

.2.3 proces k získání kvalifikací, které splňují technické způsobilosti uvedené v tabulce A-III/7 a úředně schválenou námořní službu v délce, která nesmí být kratší než 3 měsíce a

.3 splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/7 Předpisu STCW.

3 Každá strana musí porovnat normy způsobilosti, které požaduje po žadatelích o průkaz způsobilosti elektrotechnika vystavený před 1. lednem 2012 s normami stanovenými pro průkazy způsobilosti uvedenými v oddíle A-III/7 Předpisu STCW a musí určit, zdali je nutné, pokud vůbec, aby tento personál svou kvalifikaci aktualizoval.

4 Strana může souhlasit s tím, že námořník splnil požadavky tohoto pravidla, pokud námořník sloužil v příslušné pozici na lodi po dobu nejméně 12 měsíců v průběhu posledních 60 měsíců předcházejících vstupu tohoto pravidla v platnost pro danou stranu a splnil normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-III/7 Předpisu STCW.

5 Bez ohledu na výše uvedené požadavky odstavců 1 až 4, může strana souhlasit s tím, že příslušně kvalifikovaná osoba je schopna vykonávat určité funkce stanovené v oddíle A-III/7.

KAPITOLA IV

Radiokomunikace a radiooperatéři

Vysvětlivka

Povinná ustanovení týkající se radiokomunikační strážní služby jsou stanovena v Radiokomunikačním řádu a v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, v platném znění; Ustanovení týkající se údržby radiokomunikačních zařízení jsou stanovena v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 (SOLAS), v platném znění, a v pokynech přijatých Organizací;

Pravidlo IV/1

Použití

1 Vyjma případů uvedených v odstavci 2 se ustanovení této kapitoly vztahují na radiooperátory lodí zapojené do globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS) tak, jak je stanoveno Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974, v platném znění.

2 Radiooperátoři na lodích, které nemusí splňovat ustanovení pro GMDSS uvedená v kapitole IV Úmluvy SOLAS, nemusí splňovat ustanovení této kapitoly. Radiooperatéři na těchto lodích však musí splňovat ustanovení Radiokomunikačního řádu. Správní orgán musí zajistit, aby byly v souvislosti s těmito radiooperátory vystavovány odpovídající průkazy způsobilosti požadované Radiokomunikačním řádem.

Pravidlo IV/2

Povinné minimální požadavky na certifikaci GMDSS radioperátorů

1 Každá osoba pověřená plněním nebo vykonávající radiokomunikační povinnosti na lodi, která je součástí systému GMDSS, musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti souvisejícího se systémem GMDSS a vystaveného nebo uznaného správním orgánem na základě ustanovení Radiokomunikačního řádu.

2 Kromě toho každý žadatel o získání průkazu způsobilosti na základě tohoto pravidla pro výkon služby na lodi, která musí být podle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974, v platném znění, vybavena radiokomunikačním zařízením, musí:

.1 být starší 18 let;

.2 úspěšně absolvovat úředně schválený vzdělávací a výcvikový program a splnit normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-IV/2 Předpisu STCW.

KAPITOLA V

Zvláštní požadavky na výcvik personálu pro některé typy lodí Pravidlo V/l-1

Povinné minimální požadavky na výcvik a certifikaci kapitánů, důstojníků a členů mužstva na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikálií

1 Důstojníci a členové mužstva, kteří mají mít určité povinnosti a odpovědnosti související s nákladem a překládacím zařízením na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemikálií musí být držiteli osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemikálií.

2 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemikálií musí úspěšně absolvovat základní výcvik v souladu s ustanoveními oddílu A-VI/1 Předpisu STCW a musí absolvovat:

.1 nejméně tři měsíce úředně schválené námořní služby na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikálií a musí splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-V/1-1, odstavec 1, Předpisu STCW nebo

.2 úředně schválený základní výcvikový program v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemikálií a musí splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-V/l-1, odstavec 1, Předpisu STCW.

3 Kapitáni, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a veškeré jiné osoby s přímou odpovědností za nakládku, vykládku, péči při přepravě, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné činnosti související s nákladem na ropných tankerech musí být držiteli osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech.

4 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech musí:

.1 splnit požadavky na vystavení osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikálií a

.2 být držitelem osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikálií a současně absolvovat:

.2.1 nejméně tři měsíce úředně schválené námořní služby na ropných tankerech nebo

.2.2 nejméně jeden měsíc úředně schváleného výcviku na lodi ropných tankerů, v nadpočetné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen v úředně schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynu v oddíle B-V/l a

.3 absolvovat úředně schválený pokročilý výcvikový program v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech a splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-V/l-1, odstavec 2, Předpisu STCW.

5 Kapitáni, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a veškeré jiné osoby s přímou odpovědností za nakládku, vykládku, péči při přepravě, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné činnosti související s nákladem na tankerech pro přepravu chemikálií musí být držiteli osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemikálií.

6 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemikálií musí:

.1 splnit požadavky na vystavení osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikálií a

.2 být držitelem osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikálií a současně absolvovat:

.2.1 nejméně tři měsíce úředně schválené námořní služby na tankerech pro přepravu chemikálií nebo

.2.2 nejméně jeden měsíc úředně schváleného výcviku na tankerech pro přepravu chemikálií, v nadpočetné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen v úředně schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynu v oddíle B-V/l a

.3 absolvovat úředně schválený pokročilý výcvikový program v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemikálií a splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-V/l-1, odstavec 3, Předpisu STCW.

7 Správní orgány musí zajistit, aby byl průkaz odbornosti vystaven námořníkům, kteří jsou podle potřeby kvalifikováni v souladu s odstavci 2, 4 nebo 6 nebo aby byl stávající průkaz odborné způsobilosti nebo průkaz odbornosti náležitě potvrzen.

Pravidlo V/l-2

Povinné minimální požadavky na výcvik a certifikaci kapitánů, důstojníků a členů mužstva na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu

1 Důstojníci a členové mužstva, kteří mají mít určité povinnosti a odpovědnosti související s nákladem a překládacím zařízením na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí být držiteli osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu.

2 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí úspěšně absolvovat základní výcvik v souladu s ustanoveními oddílu A-VI/1 Předpisu STCW a musí absolvovat:

.1 nejméně tři měsíce úředně schválené námořní služby na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a musí splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-V/l-2, odstavec 1, Předpisu STCW nebo

.2 úředně schválený základní výcvikový program v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a musí splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-V/l-2, odstavec 1, Předpisu STCW.

3 Kapitáni, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a veškeré jiné osoby s přímou odpovědností za nakládku, vykládku, péči při přepravě, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné činnosti související s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí být držiteli osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu.

4 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí:

.1 splnit požadavky na vystavení osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a

.2 být držitelem osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a současně absolvovat:

.2.1 nejméně tři měsíce úředně schválené námořní služby na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu nebo

.2.2 nejméně jeden měsíc úředně schváleného výcviku na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu, v nadpočetné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen v úředně schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynu v oddíle B-V/l a

.3 absolvovat úředně schválený pokročilý výcvikový program v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-V/l-2, odstavec 2, Předpisu STCW.

5 Správní orgány musí zajistit, aby byl průkaz odbornosti vystaven námořníkům, kteří jsou podle potřeby kvalifikováni v souladu s odstavci 2 nebo 4 nebo aby byl stávající průkaz odborné způsobilosti nebo průkaz odbornosti náležitě potvrzen.

Pravidlo V/2

Povinné minimální požadavky na výcvik a certifikaci kapitánů, důstojníků, členů mužstva a ostatní posádky na osobních lodích

1 Toto pravidlo se vztahuje na kapitány, důstojníky, členy mužstva a ostatní posádku sloužící na osobních lodích používaných k mezinárodním plavbám. Správní orgány musí rozhodnout o tom, zdali se tyto požadavky vztahují na posádku sloužící na osobních lodích používaných k vnitrostátním plavbám.

2 Před přidělením povinností na lodi osobní lodi musí námořníci úspěšně absolvovat výcvik stanovený v níže uvedených odstavcích 4 až 7 a to v souladu s jejich pozicí, povinnostmi a odpovědnostmi.

3 Námořníci, kterým je předepsán výcvik v souladu s níže uvedenými odstavci 4, 6 a 7 musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat odpovídající opakovači výcvik nebo musí předložit doklad o splnění požadované normy způsobilosti během předchozích pěti let.

4 Kapitáni, důstojníci a ostatní posádka, kteří jsou určeni v poplachových rozpisech k tomu,

aby pomáhali cestujícím při mimořádných událostech na osobních lodích musí úspěšně absolvovat výcvik ve zvládání davu stanovený v oddíle A-V/2, odstavec 1, Předpisu STCW.

5 Členové posádky poskytující přímé služby cestujícím v prostorech pro cestující na osobních lodích musí úspěšně absolvovat bezpečnostní výcvik stanovený v oddíle A-V/2, odstavec 2, Předpisu STCW.

6 Kapitáni, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a všechny osoby, které jsou určené v poplachovém rozpisu k tomu, aby bezprostředně odpovídali za bezpečnost cestujících v mimořádných situacích na osobních lodích musí úspěšně absolvovat úředně schválený výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí tak, jak je stanoveno v oddíle A-V/2, odstavec 3, Předpisu STCW.

7 Kapitáni, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a všechny osoby, které přímo odpovídají za nalodění a vylodění cestujících, nakládku, vykládku a zajištění nákladů nebo uzavírání otvorů v trupu lodě na osobních lodích typu ro-ro musí úspěšně absolvovat úředně schválený výcvik v oblasti osobní bezpečnosti, bezpečnosti nákladu a celistvosti trupu lodě tak, jak je stanoveno v oddíle A-V/2, odstavec 4, Předpisu STCW.

8 Správní orgány musí zajistit, aby každé osobě kvalifikované podle ustanovení tohoto nařízení byl vystaven listinný důkaz o výcviku, který byl úspěšně absolvován.

KAPITOLA VI

Funkce v oblasti mimořádných situací, bezpečnosti práce, ochrany lodi, zdravotní péče a záchrany

Pravidlo VI/1

Povinné minimální požadavky na seznámení s problematikou bezpečnosti, základní výcvik a na instruktáž všech námořníků

1 Námořníci musí absolvovat seznámení s problematikou bezpečnosti, základní výcvik nebo instruktáž v souladu s oddílem A-VI/1 Předpisu STCW a musí splnit odpovídající normu způsobilosti stanovenou v uvedeném Předpisu.

2 V případech, kdy základní výcvik není součástí kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti, bude vystaven průkaz odbornosti uvádějící, že jeho držitel absolvoval základní výcvikový kurz.

Pravidlo VI/2

Povinné minimální požadavky na vystavování průkazů odbornosti pro řízení záchranného plavidla, záchranářského člunu a rychlého záchranářského člunu

1 Každý žadatel o vystavení průkazu odbornosti pro řízení záchranného plavidla a záchranářského člunu, vyjma rychlých záchranářských člunů, musí:

. 1 být starší 18 let;

.2 mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v trvání nejméně 12 měsíců nebo absolvovat úředně schválený výcvikový kurz a mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v trvání nejméně šest měsíců a

.3 splnit normu způsobilosti pro průkaz odbornosti pro řízení záchranného plavidla a záchranářského člunu stanovenou v oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4.

2 Každý žadatel o vystavení průkazu odbornosti pro řízení rychlých záchranářských člunů musí:

.1 být držitelem průkazu odbornosti pro řízení záchranných plavidel a záchranářských člunů vyjma rychlých záchranářských člunů;

.2 mít ukončený úředně schválený výcvikový kurz a

.3 splnit normu způsobilosti pro průkaz odbornosti pro řízení rychlých záchranářských člunů stanovenou v oddíle A-VI/2, odstavce 7 až 10, Předpisu STCW.

Pravidlo VI/3

Povinné minimální požadavky na rozšířený výcvik v protipožární činnosti

1 Námořníci určení pro řízení protipožárních činností musí úspěšně absolvovat pokročilý výcvik v protipožárních technikách se zvláštním důrazem na organizaci, taktiku a velení a to v souladu s ustanoveními oddílu A- VI/3, odstavce 1 až 4, Předpisu STCW a musí splnit příslušnou normu způsobilosti stanovenou v uvedeném Předpisu.

2 V případech, kdy rozšířený výcvik v protipožární činnosti není součástí kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti, bude vystaven průkaz odbornosti uvádějící, že jeho držitel absolvoval výcvikový kurz v rozšířené protipožární činnosti.

Pravidlo VI/4

Povinné minimální požadavky v oblasti poskytování první pomoci a zdravotní péče

1 Námořníci určení k poskytování první pomoci na lodi musí splňovat normu způsobilosti v poskytování první pomoci stanovenou v oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3, Předpisu STCW.

2 Námořníci, kteří odpovídají za poskytování zdravotní péče na lodích musí splňovat normu způsobilosti v poskytování zdravotní péče stanovený v oddíle A-VI/4, odstavce 4 až 6, Předpisu STCW.

3 Jestliže výcvik v oblasti poskytování první pomoci a zdravotní péče není součástí kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti, bude vystaven průkaz odbornosti uvádějící, že jeho držitel absolvoval kurz v poskytování první pomoci nebo zdravotní péče.

Pravidlo VI/5

Povinné minimální požadavky na vystavování průkazů odbornosti pro lodní bezpečnostní důstojníky

1 Každý žadatel o vystavení průkaz odbornosti lodního bezpečnostního důstojníka musí:

.1 mít absolvovanou úředně schválenou dobu námořní služby v trvání nejméně 12 měsíců nebo absolvovat odpovídající námořní službu a disponovat znalostmi o provozu lodí a

.2 splnit normu způsobilosti pro průkaz odbornosti lodního bezpečnostního důstojníka stanovenou v oddíle A-VI/5, odstavce 1 až 4, Předpisu STCW.

2 Správní orgány musí zajistit, aby každé osobě kvalifikované podle ustanovení tohoto nařízení byl vystaven průkaz odbornosti.

Pravidlo VI/6

Povinné minimální požadavky na výcvik a přípravu související s problematikou ochrany lodi pro všechny námořníky

1 Námořníci musí absolvovat seznámení se zásadami ochrany lodi a výcvik či instruktáž související s povědomím o problematice ochrany lodi a to v souladu s oddílem A-VI/6, odstavce 1 až 4 Předpisu STCW a musí splnit odpovídající normu způsobilosti stanovenou v uvedeném Předpisu.

2 V případech, kdy povědomí o problematice ochrany lodi není součástí kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti, bude vystaven průkaz odbornosti uvádějící, že jeho držitel absolvoval základní výcvikový kurz zaměřený na povědomí o problematice ochrany lodi.

3 Každá strana musí porovnat výcvik a instruktáž související s problematikou ochrany lodi, který požaduje po námořnících, kteří jsou držiteli či mohou doložit kvalifikaci před vstupem tohoto pravidla v platnost, s výcvikem a instruktáží stanovený v oddíle A-VI/6, odstavec 4, Předpisu STCW a musí určit, zdali tito námořníci musí svou kvalifikaci aktualizovat.

Námořníci s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi

4 Námořníci s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi musí splňovat normu způsobilosti stanovenou v oddíle A-VI/6, odstavce 6 až 8, Předpisu STCW.

5 V případech, kdy určené povinnosti související s problematikou ochrany lodi nejsou součástí kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti, bude vystaven průkaz odbornosti uvádějící, že jeho držitel absolvoval základní výcvikový kurz zaměřený na určené povinnosti související s problematikou ochrany lodi.

6 Každá strana musí porovnat normy výcviku zaměřené na ochranu lodi, které požaduje po námořnících s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi, kteří jsou držiteli či mohou doložit kvalifikace před vstupem tohoto pravidla v platnost, s normami a přípravou stanovenými v oddíle A-VI/6, odstavec 8, Předpisu STCW a musí určit, zdali tito námořníci musí své kvalifikace aktualizovat.

KAPITOLA VII

Alternativní vystavování průkazů způsobilosti

Pravidlo VII/1

Alternativní certifikace

1. Bez ohledu na požadavky na vystavování průkazů způsobilosti stanovené v kapitolách II a III této novely se mohou strany rozhodnout, zdali vystavovat nebo povolit vystavování průkazů způsobilosti lišících se od průkazů způsobilosti uvedených v pravidlech těchto kapitol a to za předpokladu, že:

.1 související funkce a úrovně odpovědnosti, které budou uvedené na průkazech způsobilosti a potvrzeních musí být zvoleny z a totožné s těmi, které jsou uvedené v oddílech A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 a A-IV/2 Předpisu STCW;

.2 žadatelé úspěšně absolvovali úředně schválené vzdělání a výcvik a splňují normy způsobilosti stanovené v příslušných oddílech Předpisu STCW a jak je uvedeno v oddíle A-VII/1 uvedeného Předpisu pro funkce a úrovně, které budou uvedeny na průkazech způsobilosti a potvrzeních;

.3 žadatelé absolvovali úředně schválenou námořní službu odpovídající výkonu funkcí a úrovní, které budou uvedeny na certifikátu. Minimální délka námořní služby musí být rovnocenná délce námořní služby stanovené v kapitolách II a III této novely. Minimální délka námořní služby však nesmí být kratší než délka stanovená v oddíle A-VII/2 Předpisu STCW;

.4 žadatelé o vystavení průkazu způsobilosti, kteří budou plnit funkci nautického vedení lodi na provozní úrovni musí splňovat příslušné požadavky pravidel v kapitole IV případně pro výkon určených radiokomunikačních služeb v souladu s Radiokomunikačním řádem a

.5 průkazy způsobilosti se vystavují v souladu s požadavky pravidla 1/2 a ustanoveními uvedenými v kapitole VII Předpisu STCW.

2 Na základě této kapitoly nesmí být vystaven žádný průkaz způsobilosti, dokud strana nesdělí Organizaci informace v souladu s článkem IV a pravidlem 1/7.

Pravidlo VII/2

Certifikace námořníků

1 Každý námořník, který vykonává jakoukoli funkci nebo skupinu funkcí uvedených v tabulkách A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 nebo A-II/5 kapitoly II nebo v tabulkách A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 nebo A-III/5 kapitoly III nebo A-IV/2 kapitoly IV Předpisu STCW musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti případně průkazu odbornosti.

Pravidlo VII/3

Zásady upravující vystavování alternativních průkazů způsobilosti

1 Každá strana, která se rozhodne vystavovat nebo povolit vystavování alternativních průkazů způsobilosti musí zajistit dodržování následujících zásad:

.1 nesmí být zaveden žádný alternativní systém vystavování průkazů způsobilosti, pokud nebude zajišťovat stupeň bezpečnosti na moři a nebude mít vliv na předcházení znečišťování v míře minimálně rovnocenné těm, které jsou uvedené v ostatních kapitolách a

.2 všechna opatření pro vystavování alternativních průkazů způsobilosti na základě této kapitoly musí zajistit zaměnitelnost těchto průkazů způsobilosti s průkazy způsobilosti vystavenými na základě ostatních kapitol.

2 Zásada zaměnitelnosti podle odstavce 1 musí zajistit, aby:

.1 mohli námořníci, jimž byl vystaven průkaz způsobilosti na základě kapitol II anebo III a námořníci, jimž byl vystaven průkaz způsobilosti na základě kapitoly VII sloužit na lodích, na kterých je buď tradiční nebo jiná forma organizace práce na lodi a

.2 námořníci nebyli vycvičeni pro určité činnosti na lodi takovým způsobem, který by snižoval jejich schopnost uplatnit své dovednosti jinde.

3 Při vystavování jakéhokoli průkazu způsobilosti na základě této kapitoly je nutné zohlednit následující zásady:

.1 vystavování alternativních průkazů způsobilosti nesmí být používáno samoúčelně:

.1.1 ke snížení počtu členů posádky na lodi,

.1.2 ke snížení profesní integrity nebo „snížení úrovně praktických dovedností“ námořníků nebo

.1.3 k odůvodňování praxe slučování povinností strojních a palubních důstojníků strážní služby jedinému držiteli průkazu způsobilosti během konkrétní strážní služby a

.2 jako velící osoba musí být určen kapitán; a právní postavení a pravomoc kapitána a ostatních nesmí být nepříznivě ovlivněny uplatněním jakýchkoli opatření pro vystavování alternativních průkazů způsobilosti.

4 Zásady obsažené v odstavcích 1 a 2 tohoto pravidla musí zajistit, aby byla zachována způsobilost palubních i strojních důstojníků.

KAPITOLA VIII

Strážní služba

Pravidlo VIII/1

Způsobilost k výkonu služby

1 Každý správní orgán musí za účelem prevence únavy:

.1 stanovit a vymáhat odpočinek pro členy strážní služby a ty osoby, jejichž povinnosti zahrnují určené úkoly související s bezpečností, ochranou lodi a prevencí znečištění v souladu s ustanoveními oddílu A-VIII/1 Předpisu STCW a

.2 požadovat, aby byly rozpisy strážní služby organizovány tak, aby efektivní činnost všech členů strážní služby nebyla snížena únavou a aby byly úkoly organizovány tak, že první strážní služba při zahájení plavby a následné střídající strážní služby budou dostatečně odpočinuté a i jinak způsobilé pro výkon služby.

2 Každý správní orgán musí za účelem prevence zneužívání drog a alkoholu zajistit zavedení odpovídajících opatření v souladu s ustanoveními oddílu A-VIII/1 s přihlédnutím k pokynům uvedeným v oddíle B-VIII/1 Předpisu STCW.

Pravidlo VIII/2

Organizace strážní služby a zásady, které je třeba dodržovat

1 Správní orgány musí obracet pozornost společností, kapitánů, prvních strojních důstojníků a všech členů strážní služby na požadavky, zásady a pokyny stanovené v Předpisu STCW, které je třeba dodržovat v zájmu trvalého zajištění na všech námořních lodích, bezpečného a nepřetržitého výkonu strážní služby nebo strážních služeb v míře odpovídající převládajícím okolnostem a podmínkám.

2 Správní orgány musí požadovat, aby kapitáni všech lodí zajistili, že organizace strážní služby bude dostatečná k výkonu bezpečné strážní služby nebo služeb a to s přihlédnutím k převládajícím okolnostem a podmínkám, a že pod obecným vedením kapitána:

.1 strážní palubní důstojníci nesou odpovědnost za bezpečnou plavbu lodi během jejich služby, kdy musí být vždy fyzicky přítomni na navigačním můstku nebo přímo souvisejícím místě, např. v mapovně nebo velitelském můstku;

.2 radiooperátoři nesou během své služby odpovědnost za zajištění nepřetržité radiokomunikační strážní služby na odpovídajících kmitočtech;

.3 strážní strojní důstojníci tak, jak je definováno v Předpisu STCW, pod vedením prvního strojního důstojníka, musí být okamžitě k dispozici a na výzvu se musí dostavit do prostor strojovny a, je-li to nutné, musí být během jejich služby fyzicky přítomni v prostorách strojovny;

.4 odpovídající a efektivní strážní služba nebo strážní služby je vykonávaná za účelem bezpečnosti po celou dobu, kdy je loď na kotvě nebo vyvázaná, a pokud loď přepravuje nebezpečný náklad, organizace takové strážní služby nebo strážních služeb musí plně zohlednit povahu, množství, balení a uložení nebezpečného nákladu a všechny zvláštní podmínky panující na lodi plující na vodě nebo ležící na dně a

.5 podle potřeby je vykonávána odpovídající a efektivní strážní služba nebo strážní služby pro účely zajištění ochrany lodi.


USNESENÍ 2

MANILSKÉ ZMĚNY PŘEDPISU PRO VÝCVIK, KVALIFIKACI A STRÁŽNÍ

SLUŽBU NÁMOŘNÍKŮ (STCW)

KONFERENCE V MANILE V ROCE 2010,

PŘIJÍMAJÍCE usnesení 1 o Přijetí manilských změn k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978,

UZNÁVAJÍCE význam stanovení podrobných povinných norem způsobilosti a jiných závazných ustanovení nezbytné k zajištění toho, že všichni námořníci budou řádně vzděláni a vycvičeni, dostatečně zkušení, kvalifikovaní a způsobilí vykonávat své povinnosti způsobem, který zajišťuje bezpečnost života, majetku a ochranu lodi na moři a ochranu mořského prostředí,

UZNÁVAJÍCE ROVNĚŽ nutnost umožnit včasné doplnění těchto závazných norem a ustanovení, aby bylo možné účinně reagovat na změny v oblasti technologií, operací, praxí a postupů používaných na lodích,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že velké procento námořní nehod a mimořádných událostí s následkem znečištění je způsobeno lidskými chybami,

OCEŇUJÍCE, že jedním z efektivních způsobů snižování rizik souvisejících s lidskými chybami při provozování námořních lodí je zajistit co nejvyšší možné normy výcviku, kvalifikace a znalostí pro námořníky, kteří jsou nebo budou na těchto lodích zaměstnáni,

PŘEJÍCE SI dosažení a udržení nejvyššího možného standardu bezpečnosti osob, majetku a ochrany lodi na moři a v přístavu a také ochrany životního prostředí,

ZVAŽUJÍCE změny Předpisu o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (STCW), jež jsou obsaženy v části A - Závazné normy týkající se ustanovení přílohy k Úmluvě STCW z roku 1978 v platném znění a v části B - Doporučené pokyny týkající se Úmluvy STCW z roku 1978 v platném znění, navržené a rozeslané všem členům Organizace a všem stranám Úmluvy,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Pravidlo I/1, odstavec 2, přílohy k Úmluvě STCW z roku 1978 stanoví, že změny části A Předpisu STCW musí být přijaty, vstoupí v platnost a nabudu účinnosti v souladu s ustanoveními článku XII Úmluvy, týkajícími se řízení přijímání

změn dané přílohy,

ZVAŽUJÍCE změny k Předpisu STCW navržené a rozeslané členům Organizace a všem stranám Úmluvy,

1. PŘIJÍMÁ změny Předpisu o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (STCW) uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2. STANOVUJE v souladu s ustanovením článku XII(l)(a)(vii) Úmluvy, že změny části A Předpisu STCW se budou považovat za přijaté dnem 1. července 2011, pokud před tímto datem více než jedna třetina stran Úmluvy nebo stran, jejichž spojená obchodní loďstva tvoří ne méně než 50 % hrubé prostornosti světové obchodní flotily lodí o 100 hrubých registrovaných tunách nebo větších, neoznámí generálnímu tajemníkovi, že mají proti této novele námitky;

3. VYZÝVÁ strany, aby vzaly na vědomí, že v souladu s ustanovením článku XII(I)(a)(ix) Úmluvy změna části A Předpisu STCW přiložená v příloze vstupuje v platnost dne 1. ledna 2012 po té, co bude přijata v souladu s výše uvedeným odstavcem 2;

4. DOPORUČUJE, aby všechny strany Úmluvy STCW z roku 1978 zohlednily pokyny obsažené v části B Předpisu STCW v platném znění a to ke dni vstupu změn části A Předpisu STCW v platnost;

5. ŽÁDÁ Výbor pro námořní bezpečnost, aby Předpis STCW neustále přezkoumával a podle potřeby jej doplňoval;

6. TAKÉ ŽÁDÁ generálního tajemníka Organizace, aby rozeslal ověřené kopie tohoto usnesení a znění změn Předpisu STCW obsažené v příloze všem stranám Úmluvy;

7. DÁLE ŽÁDÁ generálního tajemníka, aby rozeslal kopie tohoto usnesení a jeho přílohy všem členům Organizace, kteří nejsou stranami Úmluvy.

PŘÍLOHA

MANILSKÉ ZMĚNY PŘEDPISU PRO VÝCVIK, KVALIFIKACI A STRÁŽNÍ

SLUŽBU NÁMOŘNÍKŮ (STCW)

1 Část A Předpisu o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (STCW) se nahrazuje následujícím textem:

ČÁST A

Závazné normy týkající se ustanovení přílohy k úvodu Úmluvy STCW

Úvod

1 Tato část Předpisu STCW obsahuje závazná ustanovení, na která odkazují zvláštní ustanovení v příloze k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 v platném znění dále označované jen jako Úmluva STCW. Tato ustanovení poskytují v detailu minimální požadované normy, které musí strany dodržovat za účelem zajištění úplného a kompletního provádění dané Úmluvy.

2 Tato část také obsahuje normy způsobilosti, které musí prokázat žadatelé o vystavení a obnovení platnosti průkazů odborné způsobilosti na základě ustanovení Úmluvy STCW. Za účelem upřesnění vazeb mezi ustanoveními o alternativní certifikaci v kapitole VII a ustanoveními o kvalifikaci v kapitolách II, III a IV, jsou způsobilosti určené v normách způsobilosti podle potřeby seskupeny do těchto sedmi funkcí:

.1 Nautické vedení lodi

.2 Manipulace s nákladem a jeho uskladnění

.3 Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi

.4 Provoz lodních strojů

.5 Elektrotechnika, elektronika a ovládací systémy lodních strojů

.6 Údržba a opravy .

7 Radiokomunikace

na následujících úrovních odpovědnosti:

.1 Velitelská úroveň

.2 Provozní úroveň

.3 Pomocná úroveň

Funkce a úrovně odpovědnosti jsou označeny podtitulkem v tabulkách o normách způsobilosti uvedených v kapitolách II, III a IV této části. Rozsah funkce na úrovni odpovědnosti uvedené v podtitulku je definována způsobilostmi uvedenými v ní ve sloupci 1 tabulky. Význam termínů „funkce“ a „úroveň odpovědnosti je definován v níže uvedené všeobecné terminologii v oddíle A-I/l.

3 Číslování oddílů v této části odpovídá číslování pravidel obsažených v příloze k Úmluvě STCW. Text oddílů může být rozdělen do číslovaných částí a odstavců, ale toto číslování je unikátní pouze pro tento text.

KAPITOLA I

Normy týkající se obecných ustanovení oddílu A-I/l

Definice a vysvětlení

1 Definice a vysvětlení obsažené v článku II a pravidle 1/1 se rovněž vztahují na pojmy používané v částech A a B tohoto Předpisu. Kromě toho se na tento Předpis mohou vztahovat následující dodatečné definice:

.1 Termín „norma způsobilosti” znamená úroveň odbornosti, které má být dosaženo pro řádný výkon funkce na lodi v souladu s mezinárodně dohodnutými kritérii tak, jak jsou uvedena v tomto dokumentu a obsahující stanovené normy a úrovně znalostí, porozumění a prokázaných dovedností;

.2 Termín „velitelská úroveň“ znamená úroveň odpovědnosti spojenou se:

.2.1 službou na pozici kapitána, prvního palubního důstojníka, prvního strojního důstojníka a druhého strojního důstojníka na námořní lodi a

.2.2 zajištěním toho, že budou řádně vykonávané všechny funkce v rámci stanovené oblasti odpovědnosti;

.3 Termín „provozní úroveň“ znamená úroveň odpovědnosti spojenou se:

.3.1 službou na pozici strážní palubní nebo strojní důstojník nebo jako službukonající strojní důstojník v periodicky bezobslužných strojovnách nebo jako radiooperátor na námořní lodi a

.3.2 zajištěním přímé kontroly nad výkonem všech funkcí v určené oblasti odpovědnosti a to v souladu s řádnými postupy a pod vedením osoby sloužící na velitelské úrovni pro danou oblast odpovědnosti;

.4 Termín „pomocná úroveň znamená úroveň odpovědnosti související s plněním uložených úkolů, povinností nebo odpovědností na námořní lodi pod vedením osoby sloužící na velitelské úrovni nebo provozní úrovni;

.5 Termín „hodnotící kritéria představuje údaje uvedené ve sloupci 4 „Specifikace minimálních norem způsobilosti tabulek v části A a poskytují hodnotiteli prostředky k určení, zdali žadatel může plnit příslušné úkoly, povinnosti a být odpovědný a

.6 Termín „nezávislé hodnocení znamená hodnocení ze strany osob s odpovídající kvalifikací, které jsou nezávislé, nebo stojí mimo, hodnocené jednotky nebo činnosti za účelem ověřit, že správní a provozní postupy na všech úrovních jsou interně řízeny, organizovány, prováděny a monitorovány za účelem zajištění jejich způsobilosti pro daný účel a dosažení stanovených cílů.

Oddíl A-I/2

Průkazy způsobilosti a potvrzení

1 V případech, které jsou uvedeny v pravidle 1/2, odstavec 6, kdy se na základě článku VI Úmluvy požaduje potvrzení, je toto začleněno do znění samotného průkazu způsobilosti, musí být průkaz způsobilosti vystaven ve formátu uvedeném níže a to za předpokladu, že je na přední straně tiskopisu vytištěn text „nebo do data uplynutí jakéhokoli prodloužení platnosti tohoto průkazu způsobilosti, které může být uvedeno na druhé straně“ a místa pro záznam prodloužení platnosti uvedený na zadní straně tiskopisu musí být vynechána, pokud musí být průkaz způsobilosti po uplynutí jeho platnosti nahrazen. Pokyny pro vyplnění tiskopisu jsou uvedeny v oddíle B-I/2 tohoto Předpisu.

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI VYSTAVENÝ NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ, 1978, V PLATNÉM ZNĚNÍ

2 Vyjma případů, které jsou uvedeny v odstavci 1, musí mít tiskopis určený k potvrzení trvání platnosti průkazu způsobilosti podobu uvedenou níže a to za předpokladu, že je na přední straně tiskopisu vytištěn text „nebo do data uplynutí prodloužení platnosti tohoto potvrzení, které může být uvedeno na druhé straně“ a místa pro záznam prodlouženi platnosti uvedený na zadní straně tiskopisu musí být vynechána, pokud musí být průkaz způsobilosti po uplynutí jeho platnosti nahrazen. Pokyny pro vyplnění tiskopisu jsou uvedeny v oddíle B-l/2 tohoto Předpisu.

POTVRZENÍ O UZNÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ, 1978, V PLATNÉM ZNĚNÍ

3 Tiskopis učený k potvrzení uznání průkazu způsobilosti musí mít uvedenou podobu, vyjma toho, že je na přední straně tiskopisu vytištěn text „nebo do data uplynutí prodloužení platnosti tohoto potvrzení, které může být uvedeno na druhé straně” a místa pro záznam prodloužení platnosti uvedený na zadní straně tiskopisu musí být vynechána, pokud musí být potvrzení po uplynutí jeho platnosti nahrazeno. Pokyny pro vyplnění tiskopisu jsou uvedeny v oddíle B-I/2 tohoto Předpisu.

POTVRZENÍ O UZNÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ, 1978, V PLATNÉM ZNĚNÍ

4 Při použití tiskopisů, které se mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto oddíle v souladu s pravidlem 1/2, odstavec 10, musí strany v každém případě zajistit, aby:

.1 veškeré informace týkající se totožnosti a osobního popisu držitele, včetně jména, data narození, fotografie a podpisu, spolu s datem, kdy byl dokument vystaven, byly uvedeny na stejné straně průkazů způsobilosti a

.2 veškeré informace týkající se pozice nebo pozic, ve kterých je držitel oprávněn sloužit v souladu s platnými požadavky správního orgánu na bezpečné obsazení lodi posádkou, jakož i případná omezení, byly vytištěny zřetelně a byly snadno rozpoznatelné.

VYSTAVOVÁNÍ A REGISTRACE PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI

Schvalování námořní služby

5 Při schvalování námořní služby stanovené Úmluvou, by měly strany zajistit, že příslušná služba je relevantní k získání požadované způsobilosti přičemž se musí brát v úvahu, že kromě počátečního seznámení se službou na námořních lodích, je cílem této služby je umožnit námořníkovi, aby byl poučen a procvičil se, pod odpovídajícím dohledem, v bezpečném a řádném provádění námořní praxe, postupů a činností, které odpovídají požadované kvalifikaci.

Schvalování výcvikových kurzů

6. Při schvalování výcvikových kurzů a programů, by měly strany přihlédnout ke skutečnosti, že při přípravě těchto kurzů a programů mohou pomoci příslušné Modelové kurzy IMO a zajistit, že jsou do nich vhodně začleněny podrobné doporučené vzdělávací cíle.

Elektronický přístup k rejstříkům

7 Při vedení elektronického rejstříku v souladu s odstavcem 15 pravidla 1/2 musí být přijata ustanovení umožňující řízený elektronický přístup k tomuto rejstříku nebo rejstříkům, aby mohly strany a společnosti potvrdit:

.1 Jméno námořníka, kterému byl daný průkaz způsobilosti, potvrzení nebo jiný dokument o kvalifikaci vystaven, jeho příslušné číslo, datum vystavení a datum konce platnosti;

.2 pozice, ve které může držitel sloužit a případná omezení s ní spojená a

.3 funkce, které může držitel vykonávat, úrovně oprávnění a případná omezení s nimi spojená.

Vývoj databáze pro registraci průkazů způsobilosti

8 Při provádění požadavku uvedeného v odstavci 14 pravidla 1/2 pro vedení rejstříku průkazů způsobilosti a potvrzení, není nutná standardní databáze, za předpokladu, že všechny relevantní informace budou zaznamenány a přístupné v souladu s pravidlem 1/2.

9 Následující informace by měly být zaznamenány a přístupné, ať v tištěné podobě nebo elektronicky a to v souladu s pravidlem 1/2:

.1 Stav průkazu způsobilosti

Platný

Pozastavený

Zrušený

Hlášený jako ztracený Zničený

se záznamem změny stavu, které mají být uchovávány, včetně dat změn.

.2 Detaily průkazu způsobilosti

Jméno námořníka Datum narození Státní příslušnost Pohlaví

Pokud možno fotografie

Číslo příslušného dokumentu

Datum vystavení

Datum konce platnosti

Datum posledního obnovení platnosti

Podrobnosti o povolení výjimky (výjimek)

.3 Detaily způsobilosti

Norma způsobilosti STCW (např. pravidlo II/1)

Pozice

Funkce

Úroveň odpovědnosti

Potvrzení

Omezení

.4 Zdravotní informace

Datum vystavení posledního osvědčení o zdravotní způsobilosti souvisejícího s vystavením nebo obnovení platnosti průkazu odborné způsobilosti.

Oddíl A-I/3

Zásady pro příbřežní plavby

1 Pokud strana definuje příbřežní plavby, mimo jiné pro účely použití změn na předměty uvedené ve sloupci 2 tabulek norem způsobilosti obsažených v kapitolách II a III části A tohoto Předpisu, pro vystavování průkazů způsobilosti platných pro výkon služby na lodích oprávněných plout pod vlajkou této strany a používaných k těmto plavbám, je nutné vždy zohlednit následující faktory a to s ohledem na vliv na bezpečnost a ochranu všech lodí a na mořské prostředí:

.1 typ lodi a plavby, na kterých se používá;

.2 hrubá prostornost lodi a výkon hlavního pohonného zařízení v kilowattech;

.3 povaha a délka plaveb;

.4 maximální vzdálenost od přístavu útočiště;

.5 přiměřenost pokrytí a přesnosti navigačního vybavení k určení polohy;

.6 povětrnostní podmínky běžně převládající v oblasti příbřežních plaveb;

.7 vybavenost komunikační technikou pro interní komunikaci a pro spojení s břehem pro pátrání a záchranu a

.8 dostupnost pozemní podpory související zejména s technickou údržbou na lodi.

2 Není záměrem, aby lodě používané k příbřežním plavbám rozšiřovaly své plavby po celém světě s odůvodněním, že se stále pohybují v mezích určených pro příbřežní plavby sousedících stran.

Oddíl A-I/4

Kontrolní postupy

1 Postup posuzování uvedený v pravidle 1/4, odstavec 1.3, plynoucí z některé z událostí uvedených v tomto pravidle musí mít formu ověření toho, zdali členové posádky, kteří musí být odborně způsobilí, opravdu disponují potřebnými dovednosti související s danou situací.

2 Během tohoto posuzování je třeba mít na paměti, že postupy uplatňované na lodi se odvozují od Mezinárodního předpisu pro bezpečné řízení provozu (ISM) a že se ustanovení Úmluvy omezují na způsobilost bezpečně vykonávat tyto postupy.

3 Kontrolní postupy na základě této Úmluvy se musí omezovat na normy způsobilosti u jednotlivých námořníků na lodi a jejich dovednosti týkající se strážní služby tak, jak jsou definovány v části A tohoto Předpisu. Posouzení způsobilosti prováděné na lodi musí začít ověřováním průkazů způsobilosti námořníků.

4 Bez ohledu na ověření průkazu způsobilosti, posuzování v souladu s pravidlem 1/4, odstavec 1.3, se může požadovat, aby námořník prokázal příslušnou způsobilost na místě výkonu služby. Toto prokázání může zahrnovat ověření toho, že byly splněny provozní požadavky v oblasti norem pro strážní službu a že v rámci úrovně způsobilosti námořníka dochází ke správným reakcím na mimořádné události.

5 Při posuzování je nutné použít pouze metody k prokázání způsobilosti spolu s kritérii pro její hodnocení a rozsah norem uvedených v části A tohoto Předpisu.

6 Posouzení způsobilosti související s problematikou ochrany lodi musí být prováděno u námořníků se zvláštními povinnostmi souvisejícími s ochranou lodi pouze v případě jasných důvodů tak, jak je stanoveno v kapitole XI/2 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS). Ve všech ostatních případech musí být omezeno na ověřování průkazů způsobilosti anebo potvrzení námořníků.

Oddíl A-I/5

Národní ustanovení

Ustanovení pravidla 1/5 nelze vykládat tak, že brání přidělení úkolů za účelem výcviku pod dohledem nebo v případech vyšší moci.

Oddíl A-I/6

Výcvik a hodnocení

1 Každá strana musí zajistit, aby byl veškerý výcvik a hodnocení námořníků pro vystavení průkazu způsobilosti na základě Úmluvy:

.1 sestaven v souladu s písemnými programy, včetně výukových metod a prostředků, postupů a pedagogického materiálu, které jsou nezbytné pro splnění stanovené normy způsobilosti a

.2 prováděn, monitorován, hodnocen a podporován osobami kvalifikovanými v souladu s odstavci 4, 5 a 6.

2 Osoby provádějící výcvik nebo hodnocení přímo v provozu mohou jej provádět pouze tehdy, jestliže tento výcvik nebo hodnocení nepříznivě neovlivňují běžný provoz lodě a uvedené osoby mohou svůj čas a pozornost věnovat výcviku nebo hodnocení.

Kvalifikace vyučujících, dozorujících a hodnotitelů

3 Každá strana musí zajistit, aby byli vyučující, vedoucí výcviku a hodnotitelé příslušně kvalifikovaní pro konkrétní druhy a úrovně výcviku nebo hodnocení způsobilosti námořníků

na lodi nebo na pevnině tak, jak je požadováno na základě Úmluvy, v souladu s ustanoveními tohoto oddílu.

Výcvik v provozu

4 Veškeré osoby provádějící výcvik v provozu, ať na lodi nebo na pevnině, který je určen k získání kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti za základě Úmluvy musí:

.1 rozumět výcvikovému programu a chápat konkrétní cíle výcviku pro daný druh prováděného výcviku;

.2 být kvalifikované pro činnosti, pro které se výcvik provádí a

.3 pokud provádí výcvik za použití simulátoru:

.3.1 obdržet odpovídající poučení v oblasti pedagogických technik zahrnujících použití simulátorů a

.3.2 obdržet praktické provozní zkušenosti s používáním příslušného typu simulátoru.

5 všechny osoby odpovědné za dohled nad výcvikem námořníka prováděným v provozu, který je určen k získání kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti na základě Úmluvy musí plně chápat výcvikový program a specifické cíle každého druhu prováděného výcviku.

Hodnocení způsobilosti

6 Veškeré osoby provádějící hodnocení způsobilosti námořníků v provozu, ať na lodi nebo na pevnině, které je určeno k získání kvalifikace pro vystavení průkazu způsobilosti na základě Úmluvy musí:

. 1 mít odpovídající úroveň znalostí a chápat způsobilost, která má být hodnocena;

.2 být kvalifikované pro činnosti, pro které se hodnocení provádí;

.3 obdržet odpovídající poučení v oblasti technik hodnocení a praxe;

.4 získat praktické zkušenosti s hodnocením a

.5 při provádění hodnocení za použití simulátorů, získat praktické zkušenosti s hodnocením na konkrétním typu simulátoru pod dozorem a ke spokojenosti zkušeného hodnotitele.

Výcvik a hodnocení v instituci

7 Každá strana, která uznává výcvik, výcvikové zařízení nebo kvalifikaci udělovanou výcvikovým zařízením v rámci svých požadavků na vystavení průkazů způsobilosti požadovaných na základě Úmluvy musí zajistit, aby kvalifikace a zkušenosti instruktorů a hodnotitelů byly zahrnuty do uplatňování norem kvality uvedených v oddíle A-I/8. Tato kvalifikace, zkušenosti a uplatňování norem kvality musí zahrnovat odpovídající výcvik v technikách výuky, a metodách a praxi výcviku a hodnocení, a musí být v souladu se všemi platnými požadavky stanovenými v odstavcích 4 až 6.

Oddíl A-I/7

Sdělování informací

1 Informace požadované v pravidle 1/7, odstavec 1, musí být sděleny generálnímu

tajemníkovi ve formátech předepsaných v níže uvedených odstavcích.

ČÁST 1 - PRVOTNÍ SDĚLENÍ INFORMACÍ

2 Do jednoho kalendářního roku od vstupu pravidla 1/7 v platnost musí každá strana oznámit kroky, která přijala za účelem plného provádění Úmluvy. Tato informace musí obsahovat následující:

. 1 kontaktní údaje a organizační strukturu ministerstva, oddělení nebo vládní agentury odpovědné za správu Úmluvy;

.2 stručné vysvětlení právních a správních opatření zajištěných a přijatých k zajištění souladu, zejména s pravidly 1/2,1/6 a 1/9;

.3 jasné prohlášení o přijatých vzdělávacích, výcvikových, zkušebních, způsobilost hodnotících metodách a postupů vystavování průkazů způsobilosti;

.4 stručné shrnutí kurzů, výcvikových programů, zkoušek a hodnocení zajištěných pro vystavování všech průkazů způsobilosti na základě Úmluvy;

.5 stručný nástin postupů použitých k povolení, akreditaci nebo schvalování výcviku a zkoušek, zdravotní způsobilosti a posouzení způsobilosti požadovaných Úmluvou, a s tím spojené podmínky, a seznam udělených povolení, akreditací a schválení;

.6 stručné shrnutí postupů použitých při udělování veškerých výjimek na základě článku VIII Úmluvy a

.7 výsledky porovnání provedeného v souladu s pravidlem 1/11 a stručný nástin požadovaného opakovacího a aktualizačního výcviku.

ČÁST 2 - NÁSLEDNÉ INFORMACE

3 Každá strana musí do šesti měsíců od:

.1 zajištění nebo přijetí jakýchkoli rovnocenných vzdělávacích nebo výcvikových opatření v souladu s článkem IX, poskytnout úplný popis těchto opatření;

.2 uznání průkazů způsobilosti vystavených vydané jinou stranou, předložit zprávu shrnující opatření přijatá za účelem zajistit soulad s pravidlem 1/10 a

.3 povolení zaměstnávání námořníků, kteří jsou držiteli alternativních průkazů způsobilosti vystavených na základě pravidla VII/1 na lodích oprávněných plout pod její vlajkou, poskytnout generálnímu tajemníkovi kopie vzorů typu dokladů o bezpečném obsazení lodi posádkou vydaných pro tyto lodě.

4 Každá strana musí oznámit výsledky hodnocení provedeného v souladu s pravidlem 1/8,

odstavec 2, a to do šesti měsíců od jeho dokončení. Tato zpráva o hodnocení musí obsahovat následující informace:

.1 kvalifikace a praxi osob, které hodnocení provádí;

(např. vlastněné průkazy odborné způsobilosti, námořní praxe a praxe nezávislého hodnotitele, zkušenosti v oblasti námořní výcviku a hodnocení, praxe při správě systémů vystavování průkazů způsobilosti nebo jakékoli jiné příslušné kvalifikace/praxe);

.2 zadání provedené pro nezávislého hodnocení a zadání pro hodnotitele;

.3 seznam výcvikových institucí/center na něž se nezávislé hodnocení vztahuje a .4 výsledky nezávislého hodnocení, včetně:

.1 ověření, zdali:

.1.1 se na všechna platná ustanovení Úmluvy a Předpisu STCW, včetně jejich novel, vztahuje systém norem kvality strany v souladu s oddílem A-I/8, odstavec 3.1, a

. 1.2 jsou veškeré interní řídící a kontrolní úkony a následná opatření v souladu s plánovanými opatřeními a dokumentovanými postupy a účinně napomáhají dosahování cílů definovaných v souladu s oddílem A-I/8, odstavec 3.2;

.2 stručný popis:

.2.1 neshod, existují-li, zjištěných během nezávislého hodnocení;

.2.2 nápravných opatření doporučených k vyřešení zjištěných neshod a

.2.3 nápravných opatření přijatých k vyřešení zjištěných neshod.

5 strany musí oznámit opatření přijatá k provádění případných následných závazných změn Úmluvy a Předpisu STCW, které nebyly dříve uvedeny ve zprávě o počátečním sdělování informací na základě pravidla 1/7 nebo jakékoli předchozí zprávě v souladu s pravidlem 1/8. Informace musí být obsaženy v následující zprávě v souladu s pravidlem 1/8, odstavec 3, po vstupu změn v platnost.

6 Informace o opatřeních přijatých k provádění závazných novel Úmluvě a Předpisu STCW musí podle potřeby obsahovat následující údaje:

.1 stručné vysvětlení právních a správních opatření stanovených a přijatých k zajištění souladu s touto novelou;

.2 stručné shrnutí všech kurzů, výcvikových programů, zkoušek a hodnocení zajištěných k dosažení souladu s touto novelou;

.3 stručný nástin postupů použitých k povolení, akreditaci nebo schvalování výcviku a zkoušek, zdravotní způsobilosti a posouzení způsobilosti požadovaných na základě této novely;

.4 stručný nástin všech opakovačích a aktualizačních výcvikových programů nutných ke splnění této novely a

.5 porovnání opatření přijatých k realizaci novely a stávajících opatření obsažených v předchozích zprávách v souladu s pravidlem 1/7, odstavec 1, anebo případně pravidlem 1/8, odstavec 2.

ČÁST 3 - SKUPINA ODBORNÝCH HODNOTITELŮ

7 Generální tajemník musí vést seznam odborných hodnotitelů schválených Výborem pro námořní bezpečnost, včetně odborných hodnotitelů, kteří jsou k dispozici nebo doporučeni stranami, které mohou být vyzvány, aby hodnotily zprávy předložené v souladu s pravidlem 1/7 a pravidlem 1/8 a které mohou být povolány na pomoc při přípravě zprávy požadované v souladu s pravidlem 1/7, odstavec 2. Tyto osoby jsou obvykle k dispozici v průběhu příslušných zasedání Výboru pro námořní bezpečnost nebo jeho podřízených orgánů, ale svou práci nemusí vykonávat výhradně v průběhu těchto zasedání.

8 V souvislosti s pravidlem 1/7, odstavec 2, musí odborní hodnotitelé disponovat znalostmi o požadavcích Úmluvy a alespoň jedna z nich musí disponovat znalostmi o systému vzdělávání a vystavování průkazů způsobilosti dotčené strany.

9 V případě obdržení zprávy od libovolné strany na základě pravidla 1/8, odstavec 3, musí generální tajemník ze seznamu vedeného v souladu s výše uvedeným odstavcem 7 určit odborné hodnotitele, kteří tuto zprávu posoudí a poskytnou své názory na to, zdali:

.1 zpráva je úplná a dokládá, že strana provedla nezávislé zhodnocení znalostí, chápání získávání způsobilosti a hodnotících činností, a správy systému vystavování průkazů způsobilosti (včetně potvrzování a obnovování platnosti) a to v souladu s oddílem A-I/8, odstavec 3;

.2 zpráva je dostatečná k prokázání toho, že:

.2.1 hodnotitelé byli kvalifikovaní,

.2.2 zadání pro provedení kontroly bylo dostatečně jasné k zajištění toho, že:

.2.2.1 se na všechna platná ustanovení Úmluvy a Předpisu STCW, včetně jejich novel, vztahuje systém norem kvality strany a

.2.2.2 zavedení jasně definovaných cílů v souladu s pravidlem 1/8, odstavec 1, lze ověřit v celém rozsahu příslušných činností,

.2.3 postupy použité při nezávislém hodnocení byly vhodné ke zjišťování všech významných neshod ve výcvikovém systému, hodnocení způsobilosti a vystavování průkazů způsobilosti námořníkům stranou, které se mohou na dotčenou stranu vztahovat a

.2.4 opatření přijatá k nápravě zjištěných neshod jsou včasná a odpovídající.

10 Veškerá zasedání skupiny odborných hodnotitelů musí:

.1 být konána na základě rozhodnutí generálního tajemníka;

.2 být složena z lichého počtu členů obvykle nepřekračujícího pět osob;

.3 jmenovat svého předsedu a

.4 poskytnout generálnímu tajemníkovi dohodnuté stanovisko jeho členů nebo, není-li dosaženo dohody, většinové i menšinové názory.

11 Odborní hodnotitelé musí, na základě důvěrnosti, vyjádřit písemně své názory na:

.1 porovnání oznámených skutečností v informacích sdělených generálnímu tajemníkovi stranou se všemi příslušnými požadavky danými Úmluvou;

.2 zprávu o všech příslušných hodnoceních předložené v souladu s pravidlem 1/8, odstavec 3;

.3 zprávu o všech opatřeních přijatých k realizaci novely Úmluvy STCW a Předpisu STCW předložené v souladu s odstavcem 5 a

.4 všechny další informace poskytnuté stranou.

ČÁST 4 - ZPRÁVA PRO VÝBOR PRO NÁMOŘNÍ BEZPEČNOST

12 Při přípravě zprávy Výbor pro námořní bezpečnost požadované pravidlem 1/7, odstavec 2, musí generální tajemník:

.1 vyžádat si a zohlednit názory vyjádřené odbornými hodnotiteli vybranými ze seznamu sestaveného v souladu s odstavcem 7;

.2 požadovat od strany vyjasnění, v případě potřeby, všech otázek týkající se informací poskytnutých na základě pravidla 1/7, odstavec 1 a

.3 rozpoznat všechny oblasti, v nichž si strana mohla vyžádat pomoc s realizací Úmluvy.

13 Dotčená strana musí být informována o opatřeních pro setkání odborných hodnotitelů a její zástupci budou oprávněni být přítomni objasnit všechny otázky týkající se informací poskytnutých na základě pravidla 1/7, odstavec 1.

14 Pokud generální tajemník není schopen předložit zprávu vyžádanou na základě odstavce 2 pravidla 1/7, dotčená strana může požádat Výbor pro námořní bezpečnost, aby přijal opatření předpokládaná v odstavci 3 pravidla 1/7 při zohlednění informací předložených v souladu s tímto oddílem a názorů vyjádřených v souladu s odstavci 10a 11.

Oddíl A-I/8

Normy kvality

Národní cíle a normy kvality

1 Každá strana musí zajistit, aby byly vzdělávací a výcvikové cíle a související normy způsobilosti, kterých má být dosaženo jasně definovány a aby byly rozpoznány úrovně znalostí, porozumění a dovedností odpovídající zkouškám a hodnocením požadovaným na základě Úmluvy. Tyto cíle a související normy kvality lze pro různé kurzy a výcvikové programy specifikovat samostatně a musí zahrnovat správu systému vystavování průkazů způsobilosti.

2 Oblast použití norem kvality musí zahrnovat správu systému vystavování průkazů způsobilosti, veškeré výcvikové kurzy a programy, zkoušky a hodnocení prováděné stranou nebo jejím jménem a kvalifikace a zkušenosti požadované po instruktorech a hodnotitelích s ohledem na metody, systémy, kontroly a vnitřní přezkumy zajištění kvality stanovené za účelem dosahovat stanovených cílů.

3 Každá strana musí zajistit, že v intervalech ne delších než pět let se budou provádět nezávislá hodnocení znalostí, porozumění, dovedností a získávání způsobilosti a správy systému vystavování průkazů způsobilosti za účelem ověření toho, že:

.1 se na všechna platná ustanovení Úmluvy a Předpisu STCW, včetně jejich novel, vztahuje systém norem kvality;

.2 jsou veškeré interní řídící a kontrolní úkony a následná opatření v souladu s plánovanými opatřeními a dokumentovanými postupy a účinně napomáhají dosahování definovaných cílů;

.3 výsledky každého nezávislého hodnocení jsou dokumentovány a že jsou na ně upozorněny osoby, které odpovídají za hodnocenou oblast a

.4 jsou přijímána včasná opatření k nápravě nedostatků.

Oddíl A-I/9

Zdravotní normy

1 strany se musí při stanovování norem zdravotní způsobilosti pro námořníky tak, jak to požaduje Pravidlo I/9, držet minimálních norem pro zrak stanovených v tabulce A-I/9 a musí zohlednit kritéria pro fyzickou a zdravotní způsobilost stanovené v odstavci 2. Měly by také zohlednit pokyny uvedené v oddíle B-I/9 tohoto Předpisu a v tabulce B-I/9 týkající se hodnocení minimálních fyzických schopností.

Tyto normy mohou, v rozsahu stanoveném stranou, aniž by byla dotčena bezpečnost námořníků nebo lodi, rozlišovat mezi osobami, které chtějí kariéru na moři zahájit, a námořníky, kteří již na moři slouží, a mezi různými funkcemi na lodi při současném zohlednění rozdílných povinností námořníků. Musí také zohlednit veškeré vady nebo nemoci, která by omezovaly schopnost námořníka efektivně vykonávat své povinnosti během doby platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti.

2 Normy fyzické a zdravotní způsobilosti stanovené stranou musí zajistit, aby námořníci splňovali následující kritéria:

.1 disponovali fyzickými schopnostmi, se současným přihlédnutím k níže uvedenému

odstavci 5, aby byli schopni splnit všechny požadavky základního výcviku tak, jak požaduje oddíl A-VI/1, odstavec 2;

.2 prokázali dostatečné sluchové a řečové schopnosti, aby mohli efektivně komunikovat a zjišťovat všechny zvukové poplachy;

.3 nemají takový zdravotní stav, poruchu nebo vadu, která by bránila efektivnímu a bezpečnému plnění svých povinností obvyklých a při mimořádných situacích na lodi během doby platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti;

.4 netrpí žádným onemocněním, které by se pravděpodobně zhoršilo v důsledku služby na moři nebo by způsobilo nezpůsobilost námořníků k takové službě či ohrožovalo zdraví a bezpečnost ostatních osob na lodi a

.5 neužívají léky, které mají vedlejší účinky, jež by mohly zhoršit úsudek, rovnováhu nebo jakékoliv jiné požadavky na efektivní a bezpečné plnění povinností běžných a při mimořádných situacích na lodi.

3 Vyšetření zdravotní způsobilosti námořníků musí být prováděna náležitě kvalifikovanými a zkušenými lékaři uznanými stranou.

4 Každá strana musí stanovit pravidla pro uznávání lékařů, strana musí vést rejstřík uznaných lékařů a musí jej zpřístupnit ostatním stranám, společnostem a námořníkům.

5 Každá strana musí zajistit pokyny k provádění vyšetření zdravotní způsobilosti a vystavování osvědčení o zdravotní způsobilosti a to s přihlédnutím k ustanovením uvedeným v oddíle B-I/9 tohoto Předpisu. Každá strana musí určit míru vlastního uvážení svěřeného uznaným lékařům k aplikaci zdravotních norem a to s ohledem na různé povinnosti námořníků, kromě výjimkou neposkytnutí prostoru pro vlastní uvážení, pokud jde o minimální zrakové normy pro vidění na dálku s pomůckami, vidění na blízko a barevné vidění uvedené v tabulce A-I/9 u námořníků v palubní skupině, kteří musí plnit strážní hlídkové povinnosti, strany mohou povolit vlastní uvážení při aplikaci těchto norem, pokud jde o námořníky v strojní skupině a to pod podmínkou, že celková kvalita zraku námořníka splňuje požadavky stanovené v tabulce A-I/9.

6 Každá strana musí stanovit procesy a postupy, které umožní námořníkům, kteří po vyšetření nesplňují normy zdravotní způsobilosti nebo mají stanoveno omezení jejich pracovních schopností, zejména s ohledem na dobu, oblast práce nebo plavby, aby byl jejich případ přezkoumán v souladu s ustanoveními dané strany o odvolání.

7 Osvědčení o zdravotní způsobilosti uvedené v pravidle 1/9, odstavec 3, musí obsahovat minimálně následující informace:

. 1 Povolující orgán a požadavky, za kterých je osvědčení vystaveno

.2 Informace o námořníkovi

.2.1 Jméno: (příjmení, křestní, druhé)

.2.2 Datum narození: (den/měsíc/rok)

.2.3 Pohlaví: (mužské/ženské)

.2.4 Státní příslušnost

.3 Prohlášení uznaného lékaře

.3.1 Potvrzení, že při vyšetření byly zkontrolovány doklady totožnosti: A/N .3.2 Sluch splňuje normy podle oddílu A-I/9: A/N

.3.3 Je sluch bez pomůcek dostačující? A/N .3.4 Splňuje zraková ostrost normy podle oddílu A-I/9? A/N

.3.5 Splňuje barevné vidění normy podle oddílu A-I/9? A/N

.3.5.1 Datum posledního vyšetření barevného vidění.

.3.6 Je držitel způsobilý k výkonu strážní služby? A/N

.3.7 Jsou nějaká omezení nebo limity způsobilosti? A/N Pokud ,,A“, limity nebo omezení upřesněte.

.3.8 Netrpí námořník žádným onemocněním, které by se pravděpodobně zhoršilo v důsledku služby na moři nebo by způsobilo nezpůsobilost námořníka k takové službě či ohrožovalo zdraví a bezpečnost ostatních osob na lodi?; A/N

.3.9 Datum vyšetření: (den/měsíc/rok)

.3.10 Datum uplynutí platnosti osvědčení: (den/měsíc/rok)

.4 Podrobnosti vystavujícího orgánu

.4.1 Úřední razítko (včetně názvu) vystavujícího orgánu

.4.2 Podpis pověřené osoby

.5 Podpis námořníka - potvrzující, že námořník byl informován o obsahu osvědčení a o právu na přezkum v souladu s odstavcem 6 oddílu A-I/9

8 Osvědčení o zdravotní způsobilosti musí být v úředním jazyce vystavujícího státu. Pokud použitým jazykem není angličtina, musí text obsahovat i překlad do tohoto jazyka.

Tabulka A-l/9

Minimální normy na zrak pro námořníky ve službě

Úmluva nebo Předpis STCW

Kategorie

námořníků

Vidění na dálku S pomůckou1

Vidění na blízko

Barevné

vidění3

Zorná

pole4

Šeroslepost4

Diplopie

(dvojité

vidění)4

Jedno

oko

Druhé

oko

Obě oči, s

pomůckou nebo bez ní

1/11

II/1

II/2

II/3

II/4

n/5

VI1/2

Kapitáni, palubní důstojníci a členové mužstva, kteří musí plnit povinnosti hlídky

0,52

0,5

Vidění požadované pro navigaci lodí (např. vyhledávání na mapách a námořních publikacích, použití přístrojů a vybavení na můstku a rozpoznání navigačních znaků)

Viz Pozn. 6

Normální

zorná

pole

Vidění požadované k plnění všech nutných funkcí za tmy bez omezení

Bez zřejmé přítomnosti tohoto stavu

1/11

III/I

1II/2

III/3

III/4

III/5

HI/6

EQ/7

V1I/2

Všichni strojní důstojníci, elektrodůstojníci, elektrotechnici a členové mužstva nebo jiné osoby tvořící součást strojní strážní služby

0,45

0,4

(viz

Pozn. 5)

Vidění požadované ke čtení přístrojů zblízka, k zacházení s vybavením a k rozpoznání systémů/součástí podle potřeby

Viz Pozn. 7

Dostačující zorná pole

Vidění požadované k plnění všech nutných funkcí za tmy bez omezení

Bez zřejmé přítomnosti tohoto stavu

1/11 1V/2

GMDSS

radiooperátoři

0.4

0.4

Vidění požadované ke čtení přístrojů zblízka, k zacházení s vybavením a k rozpoznání systémů/součástí podle potřeby

Viz Pozn. 7

Dostačující zorná pole

Vidění požadované k plnění všech nutných funkcí za tmy bez omezení

Bez zřejmé přítomnosti tohoto stavu

Poznámky:

1 Hodnoty uvedené v desítkovém zápisu Snellen.

2 Minimální hodnota 0,7 pro jedno oko se doporučuje ke snížení rizika nezjištěného skrytého onemocnění oka.

3 Jak je definováno v Mezinárodních doporučeních pro požadavky na barevné vidění v dopravě vydaných Mezinárodní komisí pro osvětlování (CIE 143-2001 včetně všech následných verzí).

4 Podléhá posouzení ze strany klinického očního specialisty a to na základě zjištění počátečního vyšetření.

5 Personál strojní skupiny by měl mít celkovou kvalitu zraku minimálně 0,4.

6 Norma pro barevné vidění CIE 1 nebo 2.

7 Norma pro barevné vidění CIE 1,2 nebo 3.

Oddíl A-I/10

Uznávání průkazů způsobilosti

1 Ustanovení pravidla 1/10, odstavec 4, týkající se neuznání průkazů způsobilosti vystavených neúčastnickou stranou nesmí být vykládáno tak, že brání straně, aby při vystavování svých vlastních průkazů způsobilosti přijala námořní službu, vzdělání a výcvik získaný v rámci pravomoci neúčastnické strany a to za předpokladu, že daná strana splňuje při vystavování takového průkazu způsobilosti Pravidlo I/2 a zajišťuje, že jsou splněny požadavky Úmluvy týkající se námořní služby, vzdělávání, výcviku a způsobilosti.

2 V případech, kdy správní orgán, který průkaz způsobilosti uznal své potvrzení o uznání z disciplinárních důvodů odejme, musí správní orgán o těchto okolnostech informovat strany, která průkaz způsobilosti vystavila.

Oddíl A-I/ll

Obnovení platnosti průkazu způsobilosti Odborná způsobilost

1 Trvání odborné způsobilosti jak je požadováno v pravidle 1/11 se prokáže následovně:

.1 vykonanou úředně schválenou námořní službou s vykonáváním funkcí odpovídajících drženému průkazu způsobilosti a to v trvání minimálně:

.1.1 celkem dvanácti měsíců celkem v průběhu předchozích pěti let nebo

.1.2 celkem tří měsíců během předchozích šesti měsíců bezprostředně předcházejících prodloužení platnosti nebo

.2 plněním funkcí považovaných za rovnocenné námořní službě požadované v odstavci 1.1 nebo

.3 složením úředně schváleného testu nebo

.4 úspěšným absolvováním úředně schváleného výcvikového kurzu nebo kurzů nebo

.5 absolvovanou úředně schválenou námořní službou s vykonáváním funkcí

odpovídajících drženému průkazu způsobilosti a to po dobu nejméně tří měsíců v nadpočetné pozici nebo v důstojnické hodnosti nižší než pro kterou je držený průkaz způsobilosti platný bezprostředně před nástupem do hodnosti, pro který je platné.

2 Opakovači a aktualizační kurzy požadované pravidlem 1/11 musí být úředně schváleny a musí obsahovat změny příslušných národních a mezinárodních předpisů o bezpečnosti lidského života na moři, ochraně lodi a ochraně mořského prostředí a musí zohledňovat všechny případné dotčené aktualizace normy způsobilosti.

3 Trvání odborné způsobilosti pro tankery jak je požadováno v pravidle 1/11, odstavec 3, se prokáže následovně:

.1 absolvováním úředně schválené námořní služby s vykonáváním funkcí odpovídajících drženému průkazu způsobilosti nebo potvrzení pro tankery a to po dobu nejméně tří měsíců celkem během předchozích 5 let nebo

.2 úspěšným absolvováním úředně schváleného výcvikového kurzu nebo kurzů.

Oddíl A-I/12

Normy upravující použití simulátorů

ČÁST 1 - FUNKČNÍ NORMY

Obecné funkční normy pro simulátory používané při výcviku

1 Každá strana musí zajistit, aby veškeré simulátory používané k výcviku se simulátory:

.1 byly vhodné pro zvolené cíle a úkoly výcviku;

.2 byly schopné simulovat provozní možnosti dotyčného vybavení lodi a to na úrovni fyzického realismu odpovídajícího cílům výcviku a jejich vlastnosti musí zahrnovat možnosti, omezení a možné chyby tohoto vybavení;

.3 nabízely odpovídající realismus chování, který umožňuje, aby frekventant získal dovednosti vhodné k dosažení cílů výcviku;

.4 nabízely řízené provozní prostředí, které je schopno vytvářet různé podmínky, které mohou zahrnovat mimořádné, nebezpečné nebo neobvyklé situace týkající se cílů výcviku;

.5 nabízely rozhraní, jehož prostřednictvím může frekventant komunikovat s vybavením, simulovaným prostředím a případně s instruktorem a

.6 umožňovaly instruktorovi řídit, sledovat a zaznamenávat cvičení za účelem usnadnění efektivního rozboru výcviku frekventantů.

Obecné funkční normy pro simulátory používané při hodnocení způsobilosti

2 Každá strana musí zajistit, aby veškeré simulátory používané k hodnocení způsobilosti požadovanému na základě Úmluvy nebo k prokazování pokračující způsobilosti tak, jak je stanoveno:

.1 byly schopny splnit stanovené cíle hodnocení;

.2 byly schopné simulovat provozní možnosti dotyčného vybavení lodi a to na úrovni fyzického realismu odpovídajícího cílům hodnocení a jejich vlastnosti musí zahrnovat možnosti, omezení a možné chyby tohoto vybavení;

.3 disponovaly odpovídajícím realismem chování, který umožňuje, aby frekventant získal dovednosti vhodné k dosažení cílů hodnocení;

.4 nabízely rozhraní, jehož prostřednictvím může frekventant komunikovat s vybavením a simulovaným prostředím;

.5 nabízely řízené provozní prostředí, které je schopno vytvářet různé podmínky, které mohou zahrnovat mimořádné, nebezpečné nebo neobvyklé situace týkající se cílů hodnocení;

.6 umožňovaly hodnotiteli řídit, sledovat a zaznamenávat cvičení za účelem dosažení efektivního hodnocení činnosti frekventantů.

Další funkční normy

3 Kromě splnění základních požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 musí simulační zařízení, na které se tento oddíl vztahuje, splňovat funkční normy uvedené níže v souladu s jejich konkrétním typem.

Simulace radaru

4 Zařízení pro simulaci radaru musí být schopné simulovat provozní možnosti navigačního radaru, které splňuje všechny platné funkční normy přijaté Organizací a musí zahrnovat vybavení určené k:

.1 provozu v režimu stabilizovaného relativního pohybu a v režimech stabilizovaného pohybu vůči vodě a vůči mořskému dnu;

.2 modelování počasí, přílivových proudů, proudu, stínových sektorů, falešných odrazů a další efektů šíření, a vytvářet pobřeží, navigační bóje a vyhledávací a záchranné transpondéry a

.3 vytváření provozního prostředí v reálném čase zahrnujícího alespoň dvě stanice vlastní lodi se schopností měnit kurz a rychlost vlastní lodi, a zahrnutí parametrů alespoň 20 cílových lodí a odpovídajících komunikačních zařízení.

Simulace systému ARPA (zařízení pro automatický výpočet kurzů, rychlostí a sblížení lodí zachycených radarem)

5 Zařízení pro simulaci systému ARPA musí být schopné simulovat provozní možnosti systémů ARPA, které splňují všechny platné funkční normy přijaté Organizací a musí zahrnovat zařízení určené k:

.1 manuální a automatické zjišťování cílů;

.2 informace o proplutých trasách;

.3 použití zakázaných zón;

.4 grafické vektorové zobrazení / časové posloupnosti dat a .5 zkušební přehrávání zamyšlených manévrů.

ČÁST 2 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

Cíle výcviku na simulátoru

6 Každá strana musí zajistit, aby byly cíle výcviku na simulátorech definovány v rámci celkového výcvikového programu a aby byly zvoleny zvláštní cíle a úkoly výcviku tak, aby se co nejvíce podobaly možným činnostem a postupům na lodi.

Výcvikové postupy

7 Při provádění povinného výcviku na simulátorech musí instruktoři zajistit, aby:

.1 byly osoby v zácviku předem dostatečně informováni o cílech cvičení a úkolech a aby jim byl poskytnut dostatek času k plánování před zahájením cvičením;

.2 osoby v zácviku měli dostatek času k seznámení se simulátorem a jeho vybavením

ještě před tím, než bude zahájeno výcvikové nebo hodnotící cvičení;

.3 byly zadané pokyny a podněty ve cvičeních vhodné k dosažení cílů a úkolů vybraných cvičení a aby odpovídaly úrovni zkušeností osoby v zácviku;

.4 byla cvičení účinně sledována, s doplněním podle potřeby audiovizuálním pozorováním činnosti osoby v zácviku a hodnotícími zprávami před a po cvičení;

.5 byl s osobou v zácviku proveden účinný rozbor, aby byly splněny cíle výcviku a aby prokázané provozní dovednosti dosáhly přijatelné úrovně;

.6 bylo podporováno použití srovnávacího hodnocení při rozboru a

.7 byla cvičení na simulátoru navržena a zkoušena tak, aby byla zajištěna jejich vhodnost pro určené cíle výcviku.

Postupy hodnocení

8 V případech, kdy se simulátory používají k hodnocení schopností frekventantů prokázat úrovně způsobilosti, musí hodnotitelé zajistit, aby:

.1 byla jasně a jednoznačně rozpoznána funkční kritéria a aby platila pro žadatele a byla jim k dispozici;

.2 byla jasně a jednoznačně stanovena hodnotící kritéria, aby se zajistila spolehlivost a jednotnost hodnocení a aby se optimalizovalo objektivní měření a vyhodnocení za účelem omezit na minimum subjektivní úsudky;

.3 byl s osobami v zácviku proveden jasný rozbor úkolů anebo dovedností, které mají být hodnoceny a úkolů a funkčních kritérií, podle nichž bude jejich způsobilost stanovena;

.4 hodnocení výkonů zohlednilo běžné provozní postupy a veškeré chování osoby v zácviku během interakce s ostatními osobami v zácviku na simulátoru nebo personálem simulátoru;

.5 se způsoby bodování nebo známkování k posouzení výkonu až do jejich ověření používaly s opatrností a

.6 hlavním kritériem je, aby osoba v zácviku prokázala schopnost plnit úkoly bezpečně a účinně ke spokojenosti hodnotitele.

Kvalifikace instruktorů a hodnotitelů

9 Každá strana musí zajistit, aby instruktoři a hodnotitelé byli příslušně kvalifikovaní a zkušení pro příslušné druhy a úrovně výcviku a odpovídající hodnocení způsobilosti tak, jak je stanoveno v pravidle 1/6 a oddíle A-I/6.

Oddíl A-I/13

Provádění zkoušek (Žádná ustanovení)

Oddíl A-I/14

Odpovědnost společností

1 Jednotlivé společnosti, kapitáni a členové posádek nesou odpovědnost za zajištění toho, že povinnosti stanovené v tomto oddíle budou zcela a kompletně naplněny a že budou přijata další opatření, která mohou být nezbytná, aby každý člen posádky přispěl erudovaným a informovaným způsobem k bezpečnému provozu lodi.

2 Společnost musí kapitánům všech lodí, na které se vztahuje Úmluva, vydat písemné pokyny, které upravují zásady a postupy, které je třeba dodržovat z cílem zajištění, aby všichni námořníci nově zaměstnaní na palubách lodí dostali dostatek příležitostí seznámit se s vybavením lodi, provozními postupy a dalšími opatřeními nutnými k řádnému plnění svých povinností a to před tím, než jsou jim tyto povinnosti přiděleny. Tyto zásady a postupy musí zahrnovat:

.1 poskytnutí přiměřené lhůty, během které bude mít každý nově zaměstnaný námořník příležitost seznámit se s:

.1.1 s příslušným vybavením, které bude námořník používat nebo obsluhovat;

.1.2 specifiky konkrétní lodi, ve strážní službě, bezpečnostní ochraně, ochraně životního prostředí, a v nouzových postupech, které námořník musí znát, aby mohl řádně plnit přidělené povinnosti a

.2 jmenování zkušeného člena posádky, který ponese odpovědnost za zajištění toho, že každý nově zaměstnaný námořník dostane příležitost získat základní informace v jazyce, kterému daný námořník rozumí.

3 Společnosti musí zajistit, aby kapitáni, důstojníci a ostatní členové posádky s přidělenými konkrétními úkoly a povinnostmi na lodi svých lodí typu ro-ro úspěšně absolvovali seznamovací výcvik a získali schopnosti, které odpovídají obsazované pozici a povinnostem, kterých se mají ujmout, a to s přihlédnutím k pokynům uvedeným v oddíle B-l/14 tohoto Předpisu.

Oddíl A-I/15

Přechodná ustanovení (Žádná ustanovení)

KAPITOLA II

Normy týkající se kapitána a palubní skupiny

Oddíl A-II/1

Povinné minimální požadavky na certifikaci strážních palubních důstojníků na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších.

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 prokázat způsobilost plnit, na provozní úrovni, úkoly a povinnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-II/1;

.2 být držitelem přinejmenším odpovídajícího průkazu způsobilosti k výkonu VHF radiokomunikačních úkolů v souladu s požadavky Radiokomunikačního řádu a

.3 být držitelem, je-li určen nést primární odpovědnost za radiokomunikační úkoly při nouzových situacích, odpovídajícího průkazu způsobilosti vystaveného nebo uznaného v souladu s ustanoveními Radiokomunikačního řádu.

2 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné pro získání průkazu způsobilosti jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-II/1.

3. Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-II/1 musí být dostačující pro strážní důstojníky plnící své povinnosti strážní služby.

4 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti se musí zakládat na oddílu A-VIII/2, část 4-1 - Základní principy, které je třeba dodržovat při strážní službě - a musí také zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

5 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušnou normu způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-II/1.

Výcvik na lodi

6 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti jako strážní palubní důstojník na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších, jehož námořní služba, v souladu s odstavcem 2.2 pravidla II/l, tvoří část výcvikového programu schváleného jako splňujícího požadavky tohoto oddílu musí absolvovat úředně schválený výcvikový program na lodi, který:

.1 zajišťuje, že během požadované doby námořní služby žadatel projde systematickým praktickým výcvikem a získá praxi v plnění úkolů a povinností strážního palubního důstojníka a to s přihlédnutím k doporučením uvedeným v oddíle B-II/1 tohoto Předpisu;

.2 je pod těsným dohledem a sledováním kvalifikovanými důstojníky na lodích, na kterých se úředně schválená námořní služba vykonává a

.3 je dostatečně zdokumentován v knize výcviku nebo v obdobném dokumentu. Příbřežní plavby

7 Následující předměty lze ze seznamu uvedeného ve sloupci 2 tabulky A-II/1 vynechat při vystavování omezených průkazů způsobilosti pro výkon služby na lodích vykonávajících příbřežní plavby a to s ohledem na bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných vodách:

.1 astronavigace a

.2 elektronické systémy k určování polohy a navigaci, které nepokrývají vody, na které se bude průkaz způsobilosti vztahovat.

Tabulka A-II/1

Specifikace minimální normy způsobilosti pro strážní palubní důstojníky na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších

Funkce: Nautické vedení lodi na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Plánování a provedení plavby a určování polohyAstronavigace

Schopnost používat nebeská tělesa k určení polohy lodi

Terestrická a příbřežní navigace

Schopnost určovat polohu lodi pomocí:
. 1 orientačních bodů na pobřeží
.2 navigačních znaků, včetně majáků, signálních světel a bójí
.3 určení polohy výpočtem s ohledem na vítr, příliv, proudy a předpokládanou rychlost

Důkladná znalost a schopnost používat námořní mapy a publikace, např. plavební příručky, přílivové tabulky, námořní varování, radionavigační varování a plavební informace
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením s použitím mapových katalogů, map, námořních publikací, radionavigačních varování, sextantu, azimutového zrcadla, elektronického navigačního vybavení, ozvěnových hloubkoměrů, kompasu
Informace získané z námořních map a publikací jsou relevantní, správně interpretované a řádně použité. Všechna možná navigační rizika jsou přesně rozpoznána

Primární způsob určování polohy lodi je vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám nejvhodnější

Poloha je určena v rámci limitů přípustných chyb přístroj e/systému

Spolehlivost informací získaných primárními způsoby určování polohy se kontroluje ve vhodných intervalech

Výpočty a měření navigačních informací jsou přesné

Zvolené mapy mají co největší měřítko pro oblast plavby a mapy a publikace jsou opravené podle nejnovějších dostupných informací
Elektronické systémy určování polohy a navigace

Schopnost určovat polohu lodi pomocí elektronických navigačních pomůcek

Ozvěnové hloubkoměry

Schopnost správně provozovat zařízení a používat informace
Kontroly funkce a zkoušky navigačních systémů splňují doporučení výrobců a správné navigační postupy
Kompas - magnetický a gyroskopický

Znalost principů funkce magnetických a gyroskopických kompasů

Schopnost určovat chyby magnetických a gyroskopických kompasů, pomocí astronavigace a terestrické navigace, a tyto chyby kompenzovat
Chyby magnetických a gyroskopických kompasů se určují a správně aplikují na kurzy a náměry
Systémy ovládání kormidla

Znalost systémů ovládání kormidla, provozních postupů a přepínání mezi manuálním a automatickým kormidlováním a naopak. Seřízení optimální funkce kormidla
Volba režimu kormidlování je vzhledem k převládajícím povětrnostním, námořním a provozním podmínkám a předpokládaným manévrům nejvhodnější
Meteorologie

Schopnost používat a interpretovat informace získané z palubních meteorologických přístrojů

Znalost vlastností různých povětrnostních systémů, postupů podávání zpráv a záznamových systémů

Schopnost dostupné meteorologické informace aplikovat
Měření a pozorování meteorologických podmínek jsou přesná a pro plavbu vhodná

Meteorologické informace jsou interpretovány a aplikovány správně
Výkon bezpečné palubní strážní
služby
Strážní služba

Důkladná znalost obsahu, použití a účelu Mezinárodních předpisů pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění

Důkladná znalost Principů, které je třeba dodržovat při strážní službě
Použití plavebních informací v souladu Obecnými ustanoveními o plavebních informacích

Použití informací z navigačního vybavení pro bezpečný výkon palubní strážní služby

Znalost technik vedení lodi naslepo

Použití postupů podávání zpráv v souladu se systémy hlášení pohybu lodí a postupů VTS

Řízení zdrojů na můstku

Znalost zásad řízení zdrojů na můstku, včetně:
.1 přidělování, určování a stanovování priorit zdrojů
.2 účinné komunikace
.3 asertivity a vedení
.4 získávání a udržování přehledu o situaci
.5 zohlednění zkušeností týmu
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním zařízením

Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválený výcvik
.2 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
Výkon, předávání a přejímání strážní služby splňuje přijaté zásady a postupy

Řádná strážní služba je držena za všech okolností a způsobem, který splňuje přijaté zásady a postupy

Světla, vizuální znaky a zvukové signály splňují požadavky obsažené v Mezinárodních předpisech pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění, a jsou správně rozpoznané

Četnost a rozsah sledování provozu lodí a prostředí splňuje přijaté zásady a postupy

Jsou vedeny řádné záznamy o pohybu lodi a činnostech souvisejících s navigací lodi

Odpovědnost za bezpečnost navigace je vždy jasně definovaná, včetně doby, kdy je kapitán přítomen na můstku a během plavby s lodivodem

Zdroje se podle potřeby přidělují a určují k plnění nutných úkolů se správnou prioritou

Komunikace je jasně a jednoznačně sdělována i přijímána

Pochybná rozhodnutí anebo činnosti vedou k odpovídajícím výzvám a reakcím

Efektivní vedoucí chování je rozpoznáno

Členové týmu stejnou měrou sdílejí porozumění aktuálnímu a předpokládanému stavu plavidla, trasy plavby a vnějšímu prostředí
Použití radaru a systému ARPA k zajištění bezpečnosti plavby

Poznámka: Výcvik a hodnocení práce se systémem ARPA se nepožaduje u námořníků, kteří slouží výhradně na lodích nevybavených systémem ARPA. Toto omezení musí být uvedeno na potvrzení vystaveném dotyčnému námořníkovi
Radarová navigace

Znalost základů radaru a systému ARPA (zařízení pro automatický výpočet kurzů, rychlostí a sblížení lodí zachycených radarem)
Schopnost pracovat s a interpretovat a analyzovat informace získané z radaru, včetně následujících:

Činnosti, včetně:
.1 faktorů ovlivňujících činnost a přesnost
.2 seřízení a udržování zobrazení údajů
.3 odhalování zkreslení informací, falešných odrazů,odrazů od mořské hladiny, atd., radiolokačních majáků a SART

Použití, včetně:
.1 vzdálenosti a náměru; kurzu a rychlosti jiných lodí; času a vzdálenosti nejbližšího přiblížení při křížení, setkání nebo předjíždění lodí
.2 rozpoznání kritických odrazů; zjišťování změn kurzu a rychlosti jiných lodí; dopad změn kurzu nebo rychlosti nebo obou
.3 použití Mezinárodních předpisů pro předcházení srážkám na moři, v platném znění
.4 technik zrazování pohybu v režimu skutečného a relativního pohybu
.5 paralelního indexování

Hlavní typy systémů ARPA, vlastnosti jejich zobrazování, funkční normy a nebezpečí přílišného spoléhání se na ARPA

Schopnost pracovat s a interpretovat a analyzovat informace získané ze systému ARPA, včetně:

. 1 funkce a přesnosti systému, schopnosti a omezení sledování a zpoždění při zpracování
.2 použití provozních varování a zkoušek systému
.3 způsobů zjišťování cílů a jejich omezení
.4 skutečně a relativní vektory, grafické zobrazení informací o cílech a nebezpečných oblastech
.5 odvozování a analyzování informací, kritických odrazů, zakázaných zón a přehrávání zamýšlených manévrů
Vyhodnocení důkazů získaných ze schváleného radarového simulátoru a simulátoru ARPA plus zkušenosti ze službyInformace získané z radaru a systému ARPA jsou správně interpretované a řádně použité i s přihlédnutím k omezením zařízení a převládajícím okolnostem a podmínkám

Opatření přijatá, aby se zabránilo nadměrnému sblížení nebo srážce s jinými plavidly jsou v souladu s Mezinárodními předpisy pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění

Rozhodnutí o změně kurzu anebo rychlosti jsou včasná a v souladu s přijímanými navigačními postupy

Úpravy kurzu lodi a rychlosti zachovávají bezpečnost plavby

Komunikace je vždy jasná, výstižná a potvrzovaná námořnickým způsobem

Signály při manévrování jsou dávány v příhodných časech a v souladu s Mezinárodními předpisy pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění
Použití systému ECDIS k zajištění bezpečnosti plavby

Poznámka: Výcvik a hodnocení práce se systémem ECDIS se nepožaduje u námořníků, kteří slouží výhradně na lodích nevybavených systémem ECDIS. Toto omezení musí být uvedeno na potvrzení vystaveném dotyčnému námořníkovi
Navigace pomocí ECDIS

Znalost možností a omezení práce ECDIS, včetně

. 1 důkladné znalosti dat Elektronických navigačních map (ENC), přesnosti dat, pravidel prezentace, možností zobrazení a jiné formáty mapových dat
.2 nebezpečí přílišného spoléhání se
.3 obeznámení s funkcemi systému ECDIS požadované platnými funkčními normami

Způsobilost pracovat s ECDIS, interpretovat a analyzovat informace získané ze systému ECDIS, včetně:

.1 použití funkcí, které jsou
integrovány do jiných navigačních systémů v různých zařízeních, včetně řádného fungování a seřízení na požadované nastavení
.2 bezpečné sledování a seřízení zobrazených informací, včetně vlastní polohy, zobrazení plochy moře, režimu a orientace, zobrazených mapových dat, sledování trasy plavby, uživatelem vytvořené informační vrstvy, kontakty (při propojení s AIS anebo sledováním radarem) a funkcí překrývání radarem (jsou-li propojené)
.3 potvrzení polohy plavidla alternativními způsoby
.4 efektivní použití ovládacích prvků ke sladění s provozními postupy, včetně parametrů poplachů při varování proti nasednutí na dno, nadměrného sblížení a zvláštních oblastí, úplnosti mapových dat a stavu aktualizace map a způsobů zálohování
.5 nastavení ovládacích prvků a hodnot, aby odpovídaly aktuálním podmínkám
.6 povědomí o situaci při použití systému ECDIS, včetně bezpečných vod a blízkosti nebezpečí, nastavení a snosu, mapových údajů a volby měřítka, vhodnosti trasy, zjišťování kontaktů jejich vyhodnocení a integrity snímačů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe na školní lodi
.2 úředně schválený výcvik na simulátoru ECDIS
Sleduje informace na ECDIS způsobem, který přispívá k bezpečnosti plavby

Informace získané z radaru a systému ECDIS (včetně funkcí prolínání anebo sledování trasy radarem, je-li nainstalován) jsou správně interpretované a analyzované s přihlédnutím k omezením zařízení, všem připojeným snímačům (včetně radaru a AIS, jsou-li propojené) a převládajícím okolnostem a podmínkám

Bezpečnost plavby je zachována prostřednictvím oprav kurzu a rychlosti lodi pomocí funkcí udržování trasy řízených systémem ECDIS (jsou-li nainstalovány)

Komunikace je vždy jasná, výstižná a potvrzovaná námořnickým způsobem
Reakce na
mimořádné
události
Nouzové postupy

Opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti cestujících při mimořádných událostech

Počáteční kroky, které musí být podniknuty po srážce nebo nasednutí na dno; počáteční kontrola a vyhodnocení škod

Vyhodnocení postupů, které mají být dodrženy při záchraně osob z moře, pomoci lodi v nouzi, reakcích na mimořádné události, které vznikají v přístavech
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 praktický výcvik
Typ a rozsah mimořádné události je rozpoznán rychle

Počáteční kroky, a pokud je to vhodné, manévrování s lodí jsou v souladu s nouzovými plány a jsou přiměřené k naléhavosti situace a povaze mimořádné události
Reakce na nouzové signály na mořiPátrání a záchrana

Znalost obsahu Manuálu IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktáže nebo úředně schváleného výcviku na simulátoru podle vhodnostiNouzový signál je rozpoznán okamžitě

Nouzové plány a trvale platné rozkazy jsou realizovány a dodržovány
Použití standardních frází námořní
komunikace IMO a použití anglického jazyka v písemné i ústní formě
Anglický jazyk

Přiměřená znalost anglického jazyka, která umožňuje důstojníkovi používat mapy a jiné námořní publikace, pochopit meteorologické informace a zprávy důležité pro bezpečnost lodi a provoz, komunikovat s jinými loděmi, pobřežními stanicemi a středisky VTS a plnit povinnosti důstojníka také vícejazyčné posádky, včetně schopnosti používat a porozumět Standardním frázím námořní komunikace IMO (IMO SMCP)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktážeNámořní publikace a zprávy v anglickém jazyce důležité pro bezpečnosti lodi jsou interpretovány a sestavovány správně

Komunikace je jasná a srozumitelná
Odesílání a přijímání informací prostřednictvím vizuálních signálůVizuální signalizace

Schopnost používat Mezinárodní signální kód

Schopnost odesílat a přijímat, světelnými signály v Morfeově abecedě, nouzový signál SOS tak, jak je uvedeno v Příloze IV k Mezinárodním předpisům pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění, a dodatku 1 k Mezinárodnímu signálnímu kódu, a vizuální signalizací jednopísmenných signálů tak, jak je rovněž uvedeno v Mezinárodním signálním kódu
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktáže anebo simulaceKomunikace v rámci zodpovědnosti příslušné osoby je trvale úspěšná
Manévrování s lodíManévrování a řízení lodi

Znalost:
.1 účinků aktuálního zatížení lodi, ponoru, podélného sklonu, rychlosti a rezervy hloubky vody pod kýlem lodi na poloměry zatáček a brzdné dráhy do zastavení
.2 účinky větru a proudu na ovládání lodi
.3 manévry a postupy při záchraně muže přes palubu
.4 prosedání, efekt mělké vody a podobné vlivy
.5 správné postupy pro kotvení a vyvažování
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 podle potřeby úředně schválený výcvik na modelu lodi s posádkou
Bezpečná provozní omezení pohonu lodi, kormidlování a energetických systémů nejsou při běžném manévrování překročena

Úpravy kurzu lodi a rychlosti jsou v zájmu zajištění bezpečnosti plavby

Funkce: Manipulace s nákladem a jeho uskladnění na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení způsobilosti
Sledování nakládky, uskladnění, zajištění, péče během plavby a vykládka nákladuManipulace s nákladem, uskladnění a zajištění nákladu

Znalost účinků nákladu, včetně těžkých břemen na schopnost plavby a stabilitu lodi

Znalost bezpečné manipulace s nákladem, uskladnění a zajištění nákladu, včetně nebezpečných a škodlivých nákladů, a jejich účinek na bezpečnost lidského života a lodě

Schopnost navázat a udržovat efektivní komunikaci během nakládky a vykládky
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Manipulace s nákladem je prováděna v souladu s plánem nakládky nebo jinými dokumenty a stanovenými bezpečnostními pravidly/předpisy, provozními pokyny zařízení a omezeními ukládání nákladu na lodi

Manipulace s nebezpečnými a škodlivými náklady splňuje mezinárodní předpisy a uznávané normy a pravidla bezpečných postupů

Komunikace je jasná, srozumitelná a trvale úspěšná
Kontrola a oznamování závad a poškození nákladových prostorů, krytů jícnů a balastových nádržíchZnalost a schopnost vysvětlit místa, kde hledat nejčastější poškození a závady způsobené:

.1 nakládkou a vykládkou
.2 korozí
.3 velmi nepříznivými povětrnostními podmínkami

Schopnost určit, které části lodě je nutné pokaždé zkontrolovat, aby během určitého období kontrola zahrnula všechny části

Rozpoznat prvky konstrukce lodi, které mají zásadní význam pro bezpečnost lodi

Stanovit stupeň koroze v nákladových prostorech a balastových nádržích a vědět, jak lze korozi rozpoznat a předcházet jí

Znalost postupů provádění kontrol

Schopnost vysvětlit způsob zajištění spolehlivého zjišťování závad a poškození

Porozumění účelu „programu rozšířeného dohledu“
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Kontroly se provádí v souladu se stanovenými postupy a zjištěné závady a poškození jsou odhaleny a řádně oznamovány

Pokud nejsou zjištěny žádné závady ani poškození, důkazy ze zkoušek a prohlídek jasně ukazují způsobilost v dodržování postupů a schopnost rozlišovat mezi normálními a vadnými či poškozenými částmi lodi

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení způsobilosti
Zajištění souladu s požadavky na předcházení znečištěníPředcházení znečištění mořského prostředí a postupy proti znečištění

Znalost preventivních opatření, která mají být přijata, aby se zabránilo znečištění mořského prostředí

Postupy proti znečištění a veškerá související lodní výbava

Význam aktivních opatření na ochranu mořského prostředí
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik
Postupy pro sledování činností na lodi a zajištění souladu s požadavky Úmluvy MARPOL jsou plně dodrženy

Činnosti zajišťující zachování pozitivní environmentální pověsti
Udržení
plavbyschopnosti
lodi
Stabilita lodi

Pracovní znalost a použití tabulek stability, podélného sklonu namáhání lodního tělesa, diagramů a zařízení pro výpočet namáhání lodního tělesa

Porozumění základním opatřením, která mají být přijata v případě částečné ztráty plovatelnosti lodi
Porozumění základům nenarušené vodotěsnosti

Lodní konstrukce

Obecná znalost hlavních konstrukčních prvků lodi a správné názvy jednotlivých částí
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Podmínky stability jsou v souladu s kritérii IMO neporušené stability za všech podmínek naložení lodi

Činnosti k zajištění a zachování vodotěsnosti lodi jsou v souladu s uznávanou praxí
Prevence, omezení vzniku a hašení požárů na lodiPožární prevence a protipožární výbava

Schopnost organizovat požární cvičení

Znalost tříd a chemie požáru

Znalost protipožárních systémů

Znalost opatření, která mají být přijata v případě požáru, včetně požárů palivových systémů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného protipožárního výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/3Typ a rozsah problému je rychle rozpoznán a počáteční opatření jsou v souladu s postupem pro mimořádné situace a nouzovými plány pro loď

Evakuační postupy, postupy nouzového odstavení a odpojení jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a jsou realizovány rychle

Pořadí priorit a úrovně a časové prodlevy v sestavování zpráv a informování personálu na lodi jsou odpovídající vzhledem k povaze mimořádné události a zohledňují naléhavost problému
Obsluha
záchranných
prostředků
Záchrana lidského života

Schopnost organizovat cvičení v opuštění lodě a znalosti o provozu záchranných plavidel a záchranářských člunů, prostředků a pomůcek pro jejich spouštění a jejich vybavení, včetně radiokomunikačních záchranných prostředků, satelitních EPIRB, SART, námořních záchranných kombinéz a tepelně ochranných prostředků
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak Jak je uvedeno v oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4Činnosti v reakci na opuštění lodi a situace trosečníka jsou přiměřené vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám a jsou v souladu s uznávanými bezpečnostními postupy a normami
Poskytování první pomoci na lodiZdravotní péče

Praktické použití zdravotnických příruček a poradenství prostřednictvím radiokomunikace, včetně schopnosti přijmout účinná opatření na základě těchto znalostí v případě úrazů nebo nemocí, které by mohly nastat na lodi
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3Rozpoznání pravděpodobné příčiny, povahy a rozsahu zranění nebo nemocí je rychlé a léčba minimalizuje bezprostřední ohrožení života
Sledování souladu s zákonnými požadavkyZákladní pracovní znalost příslušných úmluv IMO o bezpečnosti lidského života na moři, ochraně lodi a ochraně mořského prostředíVyhodnocení důkazů získaných ze zkoušek nebo úředně schváleného výcvikuLegislativní požadavky týkající se bezpečnosti lidského života na moři, ochrany lodi a ochraně mořského prostředí jsou rozpoznány správně
Použití vedoucích schopností a týmové prácePracovní znalost vedení a výcviku palubního personálu

Znalost souvisejících mezinárodních námořních úmluv a doporučení a národní legislativy

Schopnost aplikovat řízení úkolů a pracovního zatížení:

.1 plánování a koordinace
.2 řízení lidských zdrojů
.3 omezení času a zdrojů
.4 stanovování priorit

Znalost a schopnost aplikovat efektivní řízení zdrojů:

.1 přidělování, zadávání a stanovování priorit zdrojů
.2 účinná komunikace na lodi a na pevnině
.3 rozhodnutí odrážejí posouzení zkušeností týmu
.4 asertivita a vedení, včetně motivace
.5 získávání a udržování přehledu o situaci

Znalost a schopnost aplikovat techniky rozhodování:

. 1 vyhodnocování situací a rizik
.2 identifikace a posouzení vygenerovaných možností
.3 výběr postupu
.4 vyhodnocování efektivity výsledků
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválený výcvik
.2 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.3 praktická ukázka
Posádce jsou přidělovány povinnosti a je informována o očekávaných standardech práce a chování způsobem, přiměřeným dotčeným osobám

Cíle výcviku a činností jsou založeny na hodnocení současné způsobilosti a schopností a na provozních požadavcích

Je předvedeno, že činnosti jsou v souladu s platnými pravidly

Činnosti jsou plánovány a zdroje jsou přidělovány podle potřeby a na základě správných priorit pro plnění nezbytných úkolů

Informace jsou sdělovány a přijímány jasně a jednoznačně

Efektivní způsoby chování vedoucího jsou prokázány

Nezbytní členové týmu sdílejí přesnou představu o současném a předpokládaném stavu plavidla, provozním stavu a vnějším prostředí

Rozhodnutí jsou vzhledem k situaci nejefektivnější
Přispění k bezpečnosti personálu a lodiZnalost osobních záchranných technik

Znalost požární ochrany a schopnost hasit požáry

Znalost základů poskytování první pomoci

Znalost zásad osobní bezpečnosti a sociální odpovědnosti
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/1, odstavec 2Příslušné bezpečnostní a ochranné prostředky jsou použité správně

Procedury a bezpečné pracovní postupy, jejichž cílem je ochrana personálu a lodi, jsou vždy dodrženy

Postupy, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, jsou vždy dodrženy

Počáteční a následná opatření při zjištění mimořádné události jsou v souladu se stanovenými postupy reakce na mimořádné události

Oddíl A-II/2

Povinné minimální požadavky na certifikaci kapitánů a prvních palubních důstojníků na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti kapitána nebo prvního palubního důstojníka na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších musí nezbytně prokázat způsobilost plnit, na velitelské úrovni, úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-II/2.

2 Minimální úroveň znalostí, porozumění a odbornosti potřebná k vystavení průkazu způsobilosti je uvedena ve sloupci 2 tabulky A-II/2. Ten zahrnuje, rozvíjí a rozšiřuje do hloubky předměty uvedené ve sloupci 2 tabulky A-II/1 pro strážní palubní důstojníky.

3 Vzhledem k tomu, že kapitán má nejvyšší odpovědnost za bezpečnost a ochranu lodi, cestujících, posádky a nákladu, a za ochranu mořského prostředí před znečištěním dané lodi a že první palubní důstojník musí být v pozici, aby tuto odpovědnost mohl kdykoli převzít, musí být přezkoušení z těchto předmětů navrženo na testování jejich schopnosti vstřebávat veškeré dostupné informace, které ovlivňují bezpečnost a ochranu lodi, jejích cestujících, posádky nebo nákladu, nebo ochranu mořského prostředí.

4 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 této tabulky A-II/2 musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel sloužit ve funkci kapitána nebo palubního důstojníka.

5 Úroveň teoretických znalostí, porozumění a odbornosti požadovaná na základě různých oddílů ve sloupci 2 tabulky A-II/2 lze měnit podle toho, zda se průkaz způsobilosti bude vztahovat na lodě o 3 000 registrovaných tunách nebo větší nebo na lodě mezi 500 a 3 000 hrubých registrovaných tun.

6 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

7 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-II/2.

Příbřežní plavby

8 Správní orgán může vystavit průkaz způsobilosti omezený na službu na lodích používaných výlučně k příbřežním plavbám a za účelem vystavení tohoto průkazu způsobilosti může vyloučit předměty, které nejsou použitelné pro vody nebo dotyčné lodi a to s ohledem na vliv na bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných vodách.

Tabulka A-II/2

Specifikace minimálních norem způsobilosti pro kapitány a první palubní důstojníky na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších

Funkce: Nautické vedení lodi na velitelské úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Plánování plavby a provádění navigacePlánování plavby a navigace za všech podmínek pomocí přijatelných metod zakreslování oceánských tras plavby s přihlédnutím k, např.:

.1 omezeným vodám
.2 povětrnostním podmínkám
.3 tvorbě ledu
.4 omezené viditelnosti
.5 systémům rozdělení plavby
.6 oblasti služeb lodního provozu (VTS)
.7 oblastem rozsáhlých přílivových jevů

Výběr trasy v souladu Obecnými ustanoveními o plavebních informacích

Podávání zpráv v souladu s Obecnými zásadami pro systémy hlášení pohybu lodí a s postupy VTS
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením

pomocí: mapových katalogů, map, námořních publikací a údajů o lodi
Vybavení, mapy a námořní publikace požadované pro plavbu jsou vyjmenovány a jsou vyhovující k bezpečnému provedení plavby

Důvody pro plánovanou trasu jsou podporovány fakty a statistickými údaji získanými z relevantních zdrojů a publikací

Pozice, kurzy, vzdálenosti a časové výpočty jsou správné v rámci přijatých norem přesnosti pro navigační vybavení

Veškerá potenciální navigační rizika jsou rozpoznána správně
Určování polohy a přesnost výsledného určení polohy libovolnými prostředkyUrčování polohy za všech podmínek:

.1 pozorováním nebeských těles
.2 pozemním pozorováním, včetně schopnosti používat vhodné mapy, námořní varování a jiné publikace umožňujícími posouzení přesnosti výsledného určení polohy
.3 s použitím všech moderních elektronických navigačních pomůcek s konkrétními znalostmi principů jejich provozu, omezení, zdrojů chyb, odhalování zkreslení informací a metod jejich korigování za účelem získání přesného určení polohy
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením pomocí:

.1 map, námořního almanachu, zakreslovacích listů, chronometru, sextantu a kalkulátoru
.2 map, námořních publikací a navigačních pomůcek (azimutového zrcadla, sextantu, rychloměru, ozvěnového hloubkoměru kompasu) a návodů od výrobců
.3 radaru, pozemních elektronických systémů určování polohy, družicových navigačních systémů a příslušných námořních map a publikací
Primární způsob zvolený k určení polohy lodi je nejvhodnější s přihlédnutím k převládajícím okolnostem a podmínkám

Určení získané pozorováním nebeských těles je v rámci přijatých úrovní přesnosti

Určení získané pozemním pozorováním je v rámci přijatých úrovní přesnosti

Přesnost výsledného určení je řádně vyhodnocena

Určení polohy získané pomocí elektronických navigačních pomůcek je v rámci norem přesnosti použitého systému. Možné chyby, které ovlivňují přesnost výsledné polohy jsou uvedeny a způsoby minimalizace vlivů systémových chyb na výslednou polohu správně použity
Určení a
kompenzace chyb kompasů
Schopnost určit a kompenzovat chyby magnetických a gyroskopických kompasů

Znalost principů funkce magnetických a gyroskopických kompasů

Porozumění systémům ovládaných hlavním gyroskopem a znalost provozu a péče o hlavní typy gyrokompasů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením

pomocí: pozorování nebeských těles, pozemních náměrů a porovnání mezi magnetickými a gyroskopickými kompasy
Způsob a četnost kontrol chyb magnetických a gyroskopických kompasů zajišťují přesnost informací
Koordinování pátrání a záchranářských operací Důkladná znalost a schopnost aplikovat postupy obsažené v Manuálu IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual) Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením

pomocí: příslušných publikací, map, meteorologických dat, údajů o dotčené lodi, radiokomunikačního zařízení a jiného dostupného vybavení a jednoho z následujících:

.1 úředně schválený výcvik v pátrání a záchraně
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Plán pro koordinované pátrání a záchranářské operace je v souladu s mezinárodními pokyny a normami

Radiokomunikační spojení je navázáno a jsou dodržovány správné komunikační postupy ve všech fázích pátracích a záchranářských operací
Stanovení organizace strážní služby a postupůDůkladná znalost obsahu, použití a účelu Mezinárodních pravidel pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění

Důkladná znalost obsahu, použití a účelu Základních principů, které je třeba dodržovat při strážní službě
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:


.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Opatření a postupy strážní služby jsou stanoveny a udržovány v souladu s mezinárodními předpisy a pokyny tak, aby byla zajištěna bezpečnost plavby, ochrana mořského prostředí a bezpečnost lodě a osob na lodi
Zajištění bezpečné plavby prostřednictvím informací z navigačního vybavení a systémů jako pomoc při rozhodování velení

Poznámka: Výcvik a hodnocení práce se systémem ARPA se nepožaduje u námořníků, kteří slouží výhradně na lodích nevybavených systémem ARPA. Toto omezení musí být uvedeno na potvrzení vystaveném dotyčnému námořníkovi
Vyhodnocení systémových chyb a důkladné porozumění provozním aspektům navigačních systémů

Plánování vedení lodi naslepo

Vyhodnocení navigačních informací získaných ze všech zdrojů, včetně radaru a systému ARPA, pro přijetí realizaci rozhodnutí velení k předcházení srážek a vedení bezpečné navigace lodi

Vzájemný vztah a možnosti optimálního použití všech navigačních dat dostupných k provádění navigace
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných ze schváleného simulátoru ARPA a jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Informace získané z navigačního vybavení a systémů jsou správně interpretovány a analyzovány a to s přihlédnutím k omezením zařízení a převládajícím okolnostem a podmínkám

Opatření přijatá, aby se zabránilo nadměrnému sblížení nebo srážce s jinými plavidly jsou v souladu s Mezinárodními předpisy pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění
Zajištění bezpečné plavby pomocí systému ECDIS a souvisejících navigačních systémů jako pomoc při rozhodování velení

Poznámka: Výcvik a hodnocení práce se systémem ECDIS se nepožaduje u námořníků, kteří slouží výhradně na lodích nevybavených systémem ECDIS. Toto omezení musí být uvedeno na potvrzení vystaveném dotyčnému námořníkovi
Řízení provozních postupů, systémových souborů a dat, včetně:

.1 správy nákupu, udělování licencí a aktualizace mapových dat a systémového softwaru k zajištění shody se stanovenými postupy
.2 aktualizace systému a informací, včetně schopnosti aktualizovat verzi systému ECDIS v souladu s vývojem produktu prodávajícího
.3 vytvoření a udržení konfigurace systému a záložních souborů
.4 vytvoření a udržení protokolových souborů v souladu se zavedenými postupy
.5 vytvoření a udržení souborů s plány tras v souladu se zavedenými postupy
.6 použití deníku ECDIS s funkcemi historie trasy ke kontrole systémových funkcí, nastavení varovných signálů a uživatelských reakcí

Použití funkcí ECDIS k přehrávání
pro zhodnocení plavby, plánování
trasy a kontrole systémových funkcí
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru ECDIS
Provozní postupy pro použití systému ECDIS jsou stanovené, aplikované a sledované

Jsou přijata opatření k minimalizaci rizik ohrožujících bezpečnost plavby
Předpovídání meteorologických a oceánografických podmínekSchopnost porozumět a interpretovat synoptické mapy a předpovídat počasí v oblasti a to s přihlédnutím k místním klimatickým podmínkám a informacím získaných meteorologickou faxovou službou

Znalost vlastností různých povětrnostních systémů, včetně tropických cyklon a vyhnutí se středům bouří a nebezpečným sektorům

Znalost systémů oceánských proudů

Schopnost vypočítat přílivové hodnoty

Použití všech příslušných námořních publikací o přílivových jevech a proudech
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Pravděpodobné povětrnostní podmínky předpovězené na určitou dobu se zakládají na všech dostupných informacích

Jsou přijata opatření k zajištění bezpečnosti minimalizující rizika ohrožující bezpečnost lodi

Důvody pro zamýšlené činnost se opírají o statistické údaje a pozorování skutečných povětrnostních podmínek
Reakce na mimořádné události při plavběOpatření při nasednutí lodi na břeh

Opatření, která musí být přijata, když hrozí nasednutí na dno a po něm

Uvolnění našedlé lodi s pomocí i bez ní

Opatření, která mají být přijata, když hrozí srážka a po srážce nebo porušení vodotěsnosti trupu z jakékoliv příčiny

Vyhodnocení omezování rozsahu poškození

Nouzové kormidlování

Opatření při nouzovém vlečení a postup vlečení
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktáže, praxe ve službě a praktického cvičení v nouzových postupechTyp a rozsah problému je rychle rozpoznán a rozhodnutí a opatření minimalizují dopady všech závad lodních systémů

Komunikace je efektivní a v souladu se zavedenými postupy

Rozhodnutí a opatření maximalizují bezpečnost osob na lodi
Manévrování a řízení lodi za všech podmínekManévrování a řízení lodi za všech
podmínek, včetně:

.1 manévrování při přiblížení ke stanicím lodivodů a naloďování či vyloďování lodivodů s ohledem na počasí, příliv, dopředný výběh a brzdnou dráhu do zastavení
.2 řízení lodi v řekách, v ústích řek a v stísněných vodách a to s ohledem na účinky proudu, větru a stísněné vody na reakce lodi na kormidlo
,3 použití techniky stálé rychlosti cirkulace
.4 manévrování v mělké vodě, včetně snížení rezervy vzdálenosti kýlu lodi nade dnem v důsledku prosedání, příčných a podélných náklonů
.5 interakce mezi proplouvajícími loděmi a mezi vlastní lodí a okolními břehy (kanálový efekt)
.6 podjezdu k nábřeží a odplouvání od nábřeží v různých podmínkách větru a proudu a bez remorkérů
.7 vzájemného působení lodi a remorkérů
.8 použití pohonných a manévrovacích systémů
.9 výběru kotviště; kotvení na jedné nebo na dvou kotvách ve stísněných kotvištích a faktory rozhodující pro určení délky vypuštěného kotevního řetězu
.10 vlečení kotvy; uvolňování uvízlé kotvy
.11 zadokování lodi v suchém doku, v poškozeném stavu i bez poškození
.12 provozu lodi a jejího řízení v nepříznivém počasí, včetně pomoci lodi nebo letadlu v tísni, vlečení, prostředky k udržení neřiditelné lodě v postavení proti vlnám, omezení snášení lodi a použití olejů k utišení hladiny
.13 bezpečnostních opatření při spouštění záchranářských člunů nebo záchranných plavidel za špatného počasí
.14 způsobů přijímání na palubu přeživších ze záchranářských člunů nebo záchranných prostředků
. 15 schopnosti určit manévrové a strojní charakteristiky hlavních typů lodí se zvláštním ohledem na dráhu do zastavení a průměry cirkulace při různých výtlacích a rychlostech
.16 významu plavby sníženou rychlostí, aby se zabránilo poškození příďovou nebo záďovou vlnou vlastní lodi
.17 praktických opatření, která je nutné přijmout při plavbě v ledu nebo za podmínek hromadění námrazy na lodi
.18 plavby v systémech rozdělení plavby a manévrování v nich a v oblastech služeb lodního provozu (VTS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na modelu lodi s posádkou
Všechna rozhodnutí ohledně podjezdu k nábřeží a kotvení se zakládají na řádném posouzení manévrovacích vlastností lodi a pohonu a sil, které lze očekávat při podjezdu k nábřeží nebo kotvení

Během plavby je provedeno úplné posouzení možných vlivů mělkých a stísněných vod, ledu, břehů, přílivových podmínek, projíždějících lodí a příďové a záďové vlny vlastní lodi tak, aby mohla loď bezpečně manévrovat v různých podmínkách zatížení a počasí
Obsluha dálkového ovládání pohonné jednotky, strojních a pomocných systémůProvozní principy námořních pohonných jednotek

Lodní pomocná strojní zařízení

Obecné znalosti terminologie provozu lodních strojů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Zařízení, pomocné strojní zařízení a vybavení je vždy provozováno v souladu s technickými specifikacemi a v rámci bezpečných provozních mezí

Funkce: Manipulace s nákladem a jeho uskladnění na velitelské úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Plánování a zajištění bezpečné nakládky, zajištění, péče během plavby a vykládky nákladů Znalost a schopnost aplikovat příslušné mezinárodní předpisy, předpisy a normy týkající se bezpečné manipulace s nákladem, uskladnění, zajištění a přepravy nákladů

Znalost vlivu na podélný sklon a stabilitu nákladů a manipulaci s náklady

Použití diagramů stability a podélného sklonu zařízení k výpočtu namáhání lodního tělesa, včetně zařízení pro automatizované zpracování dat (ADB) a znalost nakládky nákladů a balastování s cílem udržet namáhání trupu v přijatelných mezích

Ukládání a zajištění nákladů na lodích, včetně vybavení k manipulaci s nákladem a jeho zajištění a vázacího materiálu
Nakládka a vykládka se zvláštním ohledem na přepravu nákladů uvedených v Předpisu pro bezpečné postupy manipulace, uskladnění a zajištění nákladu

Obecné znalosti tankerů a činností na nich

Znalost provozních a konstrukčních omezení lodí pro přepravu volně ložených nákladů

Schopnost používat všechna palubní data týkající se nakládky, péče a vykládky volně ložených nákladů

Schopnost stanovit postupy bezpečné manipulace s nákladem v souladu s ustanoveními příslušných dokumentů, např. Předpisu IMDG, Předpisu IMSBC, Příloh II a V k MARPOL 73/78, a dalších relevantních informací

Schopnost vysvětlit základní principy navázání efektivní komunikace a zlepšení pracovních vztahů mezi lodí a personálem terminálu
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru

pomocí: tabulek stability, podélného sklonu a namáhání lodního tělesa lodního tělesa a zařízení pro výpočet namáhání lodního tělesa
Četnost a rozsah sledování stavu nákladu je přiměřená jeho povaze a převažujícím podmínkám

Nepřijatelné nebo nepředvídané změny ve stavu nebo specifikaci nákladu jsou rychle rozpoznány a nápravná opatření se provádí okamžitě a jsou určena k zajištění bezpečnosti lodi a osob na lodi

Manipulace s nákladem je plánovaná a prováděna v souladu s stanovenými postupy a zákonnými požadavky Uskladnění a zajištění nákladu zajišťuje, že podmínky stability a namáhání lodního tělesa po celou dobu plavby zůstávají v bezpečných mezích
Posouzení hlášených závad a poškození nákladových prostorů, krytů jícnů a balastových nádržích a přijímání vhodných opatřeníZnalost pevnostních hranic životně důležitých konstrukčních částí standardní lodě pro přepravu volně loženého nákladu a schopnost interpretovat dané hodnoty pro určení ohybových momentů a střižných sil
Schopnost vysvětlit způsob, jak se vyhnout škodlivým účinkům koroze, únavy materiálu a nevhodné manipulace s nákladem na lodě pro přepravu volně loženého nákladu
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:
.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru

pomocí: tabulek a diagramů stability, podélného sklonu a namáhání lodního tělesa a zařízení pro výpočet namáhání lodního tělesa
Hodnocení se zakládá na uznávaných zásadách, opodstatněných argumentech a jsou správně provedena. Přijatá rozhodnutí jsou přijatelná a to s přihlédnutím k bezpečnosti lodi a převládajícím podmínkám
Přeprava
nebezpečného
zboží
Mezinárodní pravidla, normy, předpisy a doporučení pro přepravu nebezpečných nákladů, včetně Mezinárodního předpisu pro námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Mezinárodního předpisu pro námořní přepravu suchého volně loženého nákladu (IMSBC)

Přeprava nebezpečných a škodlivých nákladů; opatření při nakládce a vykládce a péče během plavby
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.3 úředně schválený odborný výcvik
Plánované rozložení nákladu se zakládá na spolehlivých informacích a je v souladu se stanovenými pokyny a zákonnými požadavky

Informace o nebezpečích, rizicích a zvláštních požadavcích jsou zaznamenány ve formátu vhodném pro snadnou orientaci v případě mimořádné události

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na velitelské úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Řízení podélného sklonu, stability a namáhání lodního tělesaPorozumění základním principům lodní konstrukce a teorií a faktorům ovlivňujícím podélný sklon a stabilitu a opatřením nutným k zachování podélného sklonu a stability

Znalost vlivu poškození a následného zaplavení úseku na podélný sklon a stabilitu lodi a protiopatření, která je nutné přijmout

Znalost doporučení IMO týkajících se stability lodi
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Podmínky stability a namáhání lodního tělesa vždy zůstávají v bezpečných mezích
Sledování a kontrola souladu se zákonnými požadavky a opatření k zajištění bezpečnosti lidského života na moři, ochrany lodi a ochrany mořského prostředíZnalost mezinárodního námořního práva zakotveného v mezinárodních dohodách a úmluvách

Pozornost je nutné věnovat zejména následujícím tématům:

.1 průkazy způsobilosti a jiné doklady, které musí být přítomny na palubách lodí na základě mezinárodních úmluv, způsoby, jak je lze získat a délky jejich platnosti
.2 povinnosti plynoucí z příslušných požadavků Mezinárodní úmluvy o nákladové značce, 1966, v platném znění
.3 povinnosti plynoucí z příslušných požadavků Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, v platném znění
.4 povinnosti plynoucí z příslušných požadavků Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, v platném znění
.5 námořní zdravotní deklaraci a požadavky Mezinárodních zdravotnických předpisů
.6 odpovědnosti plynoucí z jiných mezinárodních dokumentů, které mají vliv na bezpečnost lodi, cestujících, posádky a nákladu
.7 způsoby a prostředky k zabránění znečištění mořského prostředí z lodí
.8 národní legislativa k provádění mezinárodních dohod a úmluv
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Postupy pro sledování činností a údržby jsou v souladu se zákonnými požadavky

Potenciální nevyhovování požadavkům rychle a zcela rozpoznána

Plánované obnovení a prodloužení platnosti průkazu způsobilosti
zajišťuje zachování platnosti zkoumaných předmětů a zařízení
Zajištění bezpečnosti a ochrany posádky lodě a cestujících a provozní stav záchranných, protipožárních a jiných bezpečnostních systémůDůkladná znalost předpisů o záchranných prostředcích (Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři)

Organizování požárních cvičení a nácviků opuštění lodi
Udržení provozního stavu záchranných, protipožárních a jiných bezpečnostních systémů

Opatření, která mají být přijatá k ochraně a zabezpečení všech osob na lodi v případech mimořádných událostí

Opatření k omezení rozsahu poškození a záchraně lodi po požáru, výbuchu, srážce nebo nasednutí na dno
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktáže, úředně schváleného výcviku v provozu a praxePostupy pro sledování systémů detekce požárů a bezpečnostních systémů zajišťují, že všechny poplachy jsou detekovány rychle a reakce na ně jsou v souladu se zavedenými nouzovými postupy
Příprava nouzových plánů a plánů omezení rozsahu poškození a zvládání nouzových situacíPříprava nouzových plánů s reakcemi na mimořádné události

Lodní konstrukce, včetně omezování rozsahu poškození

Způsoby a prostředky požární prevence, detekce a hašení požárů

Funkce a použití záchranných prostředků
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku v provozu a praxeNouzové postupy jsou v souladu se zavedenými plány pro mimořádné události
Použití vedoucích a
manažerských
dovedností
Znalosti v řízení a výcviku lodního personálu

Znalosti souvisejících mezinárodních námořních úmluv a doporučení a národní legislativy
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválený výcvik
.2 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
Posádce jsou přidělovány povinnosti a je informována o očekávaných standardech práce a chování způsobem, přiměřeným dotčeným osobám

Cíle výcviku a činností jsou založeny na hodnocení současné způsobilosti a schopností a na provozních požadavcích
Použití vedoucích a
manažerských
dovedností
(pokračování)
Schopnost aplikovat řízení ukládání úkolů a pracovního zatížení, včetně:

.1 plánování a koordinace
.2 řízení lidských zdrojů
.3 omezení času a zdrojů
.4 stanovování priorit
Znalost a schopnost aplikovat efektivní řízení zdrojů:
.1 přidělování, zadávání a stanovování priorit zdrojů
.2 účinná komunikace na lodi a na břehu
.3 rozhodnutí odrážejí posouzení zkušeností týmu
.4 asertivita a vůdcovství, včetně motivace
.5 získávání a udržování přehledu o situaci

Znalost a schopnost aplikovat techniky rozhodování:

. 1 vyhodnocování situací a rizik
.2 rozpoznání a generování možností
.3 výběr postupu
.4 vyhodnocování efektivity výsledků
Příprava, realizace a dohled nad standardními provozními postupy
Je předvedeno, že činnosti jsou v souladu s platnými pravidly

Činnosti jsou plánovány a zdroje jsou přidělovány podle potřeby a na základě správných priorit pro plnění nezbytných úkolů

Informace jsou sdělovány a přijímány jasně a jednoznačně

Efektivní způsoby chování vedoucího jsou prokázány

Nezbytní členové týmu sdílejí přesnou představu o současném a předpokládaném stavu plavidla, provozním stavu a vnějším prostředí

Rozhodnutí jsou vzhledem k situaci nejefektivnější

Je předvedeno, že činnosti jsou efektivní a v souladu s platnými pravidly
Organizace a řízení poskytování zdravotní péče na lodiDůkladná znalost použití a obsahu následujících publikací:

. 1 Mezinárodní lodní lékařská příručka nebo rovnocenné národní publikace
.2 Zdravotnická část Mezinárodního signálního kódu
.3 Lékařská příručka první pomoci pro použití při nehodách zahrnujících nebezpečné zboží
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcvikuPřijatá opatření a správně prováděné postupy aplikují a plně používají dostupná doporučení

Oddíl A-II/3

Povinné minimální požadavky> na certifikaci strážní palubní důstojník na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun používaných k příbřežním plavbám

STRÁŽNÍ PALUBNÍ DŮSTOJNÍK

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti musí:

.1 muset prokázat způsobilost vykonávat, na provozní úrovni, úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-II/3;

.2 být držitelem přinejmenším odpovídajícího průkazu způsobilosti k výkonu VHF radiokomunikačních úkolů v souladu s požadavky Radiokomunikačního řádu a

.3 být držitelem, je-li určen nést primární odpovědnost za radiokomunikační úkoly při nouzových situacích, odpovídajícího průkazu způsobilosti vystaveného nebo uznaného v souladu s ustanoveními Radiokomunikačního řádu

2 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné pro získání průkazu způsobilosti jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-II/3.

3 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 této tabulky A-II/3 musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel sloužit ve funkci strážního palubního důstojníka.

4 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti se musí zakládat na oddíle A-VIII/2, část 4-1 - Základní principy, které je třeba dodržovat při strážní službě - a musí také zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

5 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-II/3.

Odborný výcvik

6 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti jako strážní palubní důstojník na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun používaných k příbřežním plavbám, který v souladu s odstavcem 4.2.1 pravidla II/3 musí úspěšně absolvovat odborný výcvik, musí projít úředně schválený program výcviku na lodi, který:

.1 zajistí, že během požadované doby námořní služby získá žadatel praktický výcvik a zkušenosti v úkolech, povinnostech a odpovědnostech strážního palubního důstojníka s přihlédnutím k pokynům uvedeným v oddíle B-II/1 tohoto Předpisu.

.2 je pečlivě dozorován a sledován kvalifikovanými důstojníky na lodích, na kterých je úředně schválená námořní služba vykonávaná a

.3 je dostatečně zdokumentován v knize výcviku nebo v obdobném dokumentu. KAPITÁN

6 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti jako kapitán na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun používaných k příbřežním plavbám musí splnit níže uvedené požadavky na strážního palubního důstojníka a navíc musí předložit doklad o znalostech a schopnostech plnit veškeré povinnosti kapitána.

Tabulka A-II/3

Specifikace minimálních norem způsobilosti pro strážní palubní důstojníky na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun používaných k příbřežním plavbám

Funkce: Nautické vedení lodi na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Plánování a provedení příbřežní plavby a určování polohy

Poznámka. Výcvik a
hodnocení práce se
systémem ECDIS se
nepožaduje u námořníků,
kteří slouží výhradně na
lodích nevybavených
systémem ECDIS.
Toto omezení musí
být uvedeno na
potvrzení vystaveném
dotyčnému námořníkovi
Nautické vedení lodi

Schopnost určovat polohu lodi pomocí:

.1 pozemních orientačních bodů
.2 navigačních znaků, včetně majáků, signálních světel a bójí
.3 určení polohy výpočtem s ohledem na vítr, příliv, proudy a předpokládanou rychlost

Důkladná znalost a schopnost používat námořní mapy a publikace, např. plavební příručky, přílivové tabulky, námořní varování, radionavigační varování a plavební informace

Podávání zpráv v souladu s Obecnými zásadami pro systémy hlášení pohybu lodí a s postupy VTS

Poznámka: Tato položka se požaduje jen pro získání průkazu způsobilosti kapitána

Plánování plavby a navigace pro všechny podmínky pomocí přijatelných metod zakreslování příbřežních tras plavby s přihlédnutím k, např.:

.1 omezeným vodám
.2 povětrnostním podmínkám
.3 tvorbě ledu
.4 omezené viditelnosti
.5 systémům rozdělení plavby
.6 oblasti služeb lodního provozu (VTS)
.7 oblastem rozsáhlých přílivových jevů

Poznámka: Tato položka se požaduje jen pro získání průkazu způsobilosti kapitána


Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením

pomocí: mapových katalogů, map, námořních publikací, radionavigačních varování, sextantu, azimutového zrcadla, elektronického navigačního vybavení, ozvěnových hloubkoměrů, kompasu
Informace získané z námořních map a publikací jsou relevantní, správně interpretované a řádně použité

Primární způsob určení polohy lodi je nejvhodnější s přihlédnutím k převládajícím okolnostem a podmínkám

Poloha je určena v rámci limitů přípustných chyb přístroje/systému

Spolehlivost informací získaných primárními způsoby určování polohy se kontroluje ve vhodných intervalech

Výpočty a měření navigačních informací jsou přesné

Zvolené mapy a publikace mají co největší měřítko na lodi pro oblast plavby a mapy a publikace jsou opravené podle nejnovějších dostupných informací
Důkladná znalost a schopnost používat systém ECDISPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe na školní lodi
.2 úředně schválený výcvik na simulátoru ECDIS
Navigační pomůcky a vybavení

Schopnost bezpečně používat a určovat polohu lodi pomocí všech navigačních pomůcek a zařízení běžně nainstalovaných na dotčených lodích
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného radarového simulátoruKontroly funkce a zkoušky navigačních systémů splňují doporučení výrobců a správné navigační postupy a usnesení IMO o funkčních normách navigačního vybavení

Interpretace a analýza informací získaných z radaru je v souladu přijatými navigačními postupy a zohledňují omezení a úroveň přesnosti radaru
Kompasy

Znalost chyb a oprav magnetických kompasů

Schopnost určit chyby magnetického kompasu a gyrokompasu a to pomocí astronavigace a terestrické navigace a tyto chyby kompenzovat
Chyby magnetických kompasů jsou správně určovány a aplikovány na kurzy a náměry
Autopilot

Znalost systémů a postupů automatického kormidlování; přepínání mezi manuálním a automatickým kormidlováním a naopak; nastavení ovládacích prvků k zajištění optimální funkce
Volba režimu kormidlování je nejvhodnější s přihlédnutím k převažujícím povětrnostním podmínkám, podmínkám na moři a provozu a zamýšleným manévrům
Meteorologie

Schopnost používat a interpretovat informace získané z palubních meteorologických přístrojů
Znalost vlastností různých povětrnostních systémů, postupů podávání zpráv a záznamových systémů
Měření a pozorování meteorologických podmínek jsou přesná a pro plavbu vhodná
Schopnost dostupné meteorologické informace aplikovatMeteorologické informace jsou vyhodnocovány a aplikovány pro udržení bezpečnosti plavby lodi
Výkon bezpečné palubní strážní službyStrážní služba

Důkladná znalost obsahu, použití a účelu Mezinárodních pravidel pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění

Znalost obsahu Principů, které je třeba dodržovat při strážní službě

Použití plavebních informací v souladu s Obecnými ustanoveními o plavebních informacích

Použití zásad podávání zpráv v souladu s Obecnými zásadami pro systémy hlášení pohybu lodí a s postupy VTS
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Výkon, předávání a přejímání strážní služby splňuje přijaté zásady a postupy

Řádná strážní služba je držena za všech okolností a způsobem, který splňuje přijaté zásady a postupy

Světla, vizuální znaky a zvukové signály splňují požadavky obsažené v Mezinárodních pravidel pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění, a jsou správně rozpoznané

Četnost a rozsah sledování provozu, lodi a okolí splňuje přijaté zásady a postupy

Opatření přijatá, aby se zabránilo nadměrnému sblížení nebo srážce s jinými plavidly jsou v souladu s Mezinárodními předpisy pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění

Rozhodnutí k úpravě kurzu anebo rychlosti jsou včasná a také splňují přijaté navigační postupy

Jsou vedeny řádné záznamy o pohybech a činnostech souvisejících s navigací lodi

Odpovědnost za bezpečnou plavbu je vždy jasně definována, včetně období, kdy je kapitán na můstku a během vedení lodivodem
Reakce na
mimořádné
události
Nouzové postupy, včetně:

.1 opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti cestujících při mimořádných událostech
.2 počátečního vyhodnocení a omezování rozsahu poškození
.3 kroků, které musí být podniknuty po srážce
.4 kroků, které musí být podniknuty po nasednutí na dno

Kromě toho musí být po získání průkazu způsobilosti kapitána zahrnut následující materiál:
.1 nouzové kormidlování
.2 opatření při nouzovém vlečení a je-li loď ve vleku
.3 záchrana osob z moře
.4 pomoc plavidlu v nouzi
.5 zhodnocení opatření, která mají být přijata v případě mimořádné události vzniklé v přístavu
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 praktická výuka
Typ a rozsah mimořádné události je rozpoznán rychle

Počáteční kroky, a pokud je to vhodné, manévrování s lodí jsou v souladu s nouzovými plány a jsou vhodné k naléhavosti situace a povaze mimořádné události
Reakce na nouzové signály na mořiPátrání a záchrana

Znalost obsahu Manuálu IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktáže nebo úředně schváleného výcviku na simulátoru podle vhodnostiNouze nebo nouzový signál je rozpoznán okamžitě

Nouzové plány a trvale platné rozkazy jsou realizovány a dodržovány
Manévrování s lodí a obsluha malých lodních pohonných jednotekManévrování a řízení lodi

Znalost faktorů ovlivňujících bezpečné manévrování a řízení

Obsluha malých lodních pohonných jednotek a pomocných zařízení

Správné postupy pro kotvení a vyvažování
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Bezpečná provozní omezení pohonu lodi, kormidlování a energetických systémů nejsou při běžném manévrování překročena

Úpravy kurzu lodi a rychlosti zachovávají bezpečnost plavby

Zařízení, pomocné strojní zařízení a vybavení je vždy provozováno v souladu s technickými specifikacemi a v rámci bezpečných provozních mezí

Funkce: Manipulace s nákladem a jeho uskladnění na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Sledování nakládky, uskladnění, zajištění a vykládky nákladů a péče během plavbyManipulace s nákladem, uskladnění a zajištění nákladu

Znalost bezpečné manipulace s nákladem, uskladnění a zajištění nákladu, včetně nebezpečných a škodlivých nákladů, a jejich účinek na bezpečnost lidského života a lodě

Použití Mezinárodního předpisu pro námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Manipulace s nákladem je prováděna v souladu s plánem nakládky nebo jinými dokumenty a stanovenými bezpečnostními pravidly/předpisy, provozními pokyny zařízení a omezeními ukládání nákladu na lodi

Manipulace s nebezpečnými a škodlivými náklady splňuje mezinárodní předpisy a uznávané normy a pravidla bezpečných postupů

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Zajištění souladu s požadavky na předcházení znečištěníPředcházení znečištění mořského prostředí a postupy proti znečištění

Znalost preventivních opatřeních, která mají být přijata, aby se zabránilo znečištění mořského prostředí

Postupy proti znečištění a veškerá související lodní výbava
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
Postupy pro sledování činností na lodi a zajištění souladu s požadavky Úmluvy MARPOL jsou plně dodrženy
Udržení
plavbyschopnosti
lodi
Stabilita lodi

Pracovní znalost a aplikace tabulek stability, podélného sklonu namáhání lodního tělesa, diagramů a zařízení pro výpočet namáhání lodního tělesa

Porozumění základním opatřením, která mají být přijata v případě částečné ztráty plovatelnosti lodi

Porozumění základům nenarušené vodotěsnosti

Lodní konstrukce

Obecná znalost hlavních konstrukčních prvků lodi a správné názvy jednotlivých částí
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Podmínky stability jsou v souladu s kritérii IMO neporušené stability za všech podmínek naložení lodi

Činnosti k zajištění a zachování vodotěsnosti lodi jsou v souladu s uznávanou praxí
Prevence, omezení vzniku a hašení požárů na lodiPožární prevence a protipožární výbava

Schopnost organizovat požární cvičení

Znalost tříd a chemie požáru
Znalost protipožárních systémů

Znalost opatření, která mají být přijata v případě požáru, včetně požárů palivových systémů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného protipožárního výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/3Typ a rozsah problému je rychle rozpoznán a počáteční opatření jsou v souladu s postupem pro mimořádné situace a nouzovými plány pro loď

Evakuační postupy, postupy nouzového odstavení a odpojení jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a jsou realizovány rychle

Pořadí priorit a úrovně a časové prodlevy v sestavování zpráv a informování personálu na lodi jsou odpovídající vzhledem k povaze mimořádné události a zohledňují naléhavost problému
Obsluha
záchranných
prostředků
Záchrana lidského života

Schopnost organizovat cvičení v opuštění lodě a znalosti o provozu záchranných plavidel a záchranářských člunů, prostředků a pomůcek pro jejich spouštění a jejich vybavení, včetně radiokomunikačních záchranných prostředků, satelitních EPIRB, SART, námořních záchranných kombinéz a tepelně ochranných prostředků
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4Činnosti v reakci na opuštění lodi a situace trosečníka jsou přiměřené vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám a jsou v souladu s uznávanými bezpečnostními postupy a normami
Poskytování první pomoci na lodiZdravotní péče

Praktické použití zdravotnických příruček a poradenství prostřednictvím radiokomunikace, včetně schopnosti přijmout účinná opatření na základě těchto znalostí v případě úrazů nebo nemocí, které by mohly nastat na lodi
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3Rozpoznání pravděpodobné příčiny, povahy a rozsahu zranění nebo nemocí je rychlé a léčba minimalizuje bezprostřední ohrožení života
Sledování souladu s zákonnými požadavkyZákladní pracovní znalost příslušných úmluv IMO o bezpečnosti lidského života na moři, ochraně lodi a ochraně mořského prostředíVyhodnocení důkazů získaných ze zkoušek nebo úředně schváleného výcvikuLegislativní požadavky týkající se bezpečnosti lidského života na moři, ochrany lodi a ochrany mořského prostředí jsou rozpoznány správně
Příspěvek k bezpečnosti personálu a lodiZnalost osobních záchranných technik

Znalost požární ochrany a schopnost hasit požáry

Znalost základů poskytování první pomoci

Znalost zásad osobní bezpečnosti a sociální odpovědnosti
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VT/1, odstavec 2Příslušné bezpečnostní a ochranné prostředky jsou použité správně

Procedury a bezpečné pracovní postupy, jejichž cílem je ochrana personálu a lodi, jsou vždy dodrženy

Postupy, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, jsou vždy dodrženy

Počáteční a následná opatření při zjištění mimořádné události jsou v souladu se zavedenými postupy reakce na mimořádné události

Oddíl A-II/4

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva tvořících součást palubní strážní služby

Norma způsobilosti

1 Každý člen mužstva tvořící součást palubní strážní služby na námořní lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší musí prokázat způsobilost plnit navigační úkoly na pomocné úrovni tak, jak je uvedeno ve sloupci 1 tabulky A-II/4.

2 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné u členů mužstva tvořících součást palubní strážní služby na námořní lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-II/4.

3 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-II/4. Odkaz na „praktickou zkoušku“ ve sloupci 3 může zahrnovat úředně schválený výcvik na pevnině během něhož osoby v zácviku podstupují praktické zkoušky.

4 V případech, kdy pro podpůrnou úroveň neexistují žádné tabulky způsobilosti ve vztahu k některým funkcím, zůstává odpovědností správního orgánu určit odpovídající požadavky na výcvik, hodnocení a certifikaci, které se použijí u personálu určeného k plnění těchto funkcí na pomocné úrovni.

Tabulka A-II/4

Specifikace minimální normy způsobilosti pro členy mužstva tvořící součást palubní

strážní služby

Funkce: Nautické vedení lodi na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Kormidlování lodi a také plnění kormidelních rozkazů
v anglickém jazyce
Použití magnetického a gyroskopického kompasu

Příkazy na kormidlo

Přepínání mezi autopilotem a manuálním kormidlováním a naopak
Vyhodnocení důkazů získaných z:

.1 praktické zkoušky nebo
.2 úředně schválené praxe ve službě nebo
.3 úředně schválené praxe na školní lodi
Stabilita kurzu je udržována v přijatelných mezích a to s ohledem na oblast plavby a převládající stav moře.

Změny kurzu jsou plynulé a kontrolované

Komunikace je vždy jasná, výstižná a rozkazy jsou potvrzovány námořnickým způsobem
Řádná hlídková pozorovací a poslechová službaPovinnosti strážní služby, včetně podávání zpráv o přibližném směru zvukového signálu, světla nebo jiných objektů ve stupních nebo bodechVyhodnocení důkazů získaných z:

.1 praktické zkoušky nebo
.2 úředně schválené praxe ve službě nebo
.3 úředně schválené praxe na školní lodi
Zvukové signály, světla a jiné objekty jsou zjištěny a přibližný náměr, ve stupních nebo bodech, je nahlášen strážnímu důstojníkovi
Přispění ke sledování a kontrole bezpečného výkonu strážní službyLodní terminologie a definice

Použití vhodných interních komunikačních a poplachových systémů

Schopnost porozumět rozkazům a komunikovat se strážním důstojníkem o záležitostech týkajících se strážních povinností

Postupy střídání, výkonu a předávání strážní služby

Informace nutné k výkonu bezpečné strážní služby

Základní postupy ochrany životního prostředí
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně schválené praxe ve službě nebo úředně schválené praxe na školní lodiKomunikace je jasná a stručná a od strážního důstojníka jsou vyžádány rady/vysvětlení v případě, kdy informace o strážní službě nebo pokyny nejsou jasně pochopeny

Výkon, předávání a přejímání strážní služby splňuje přijaté zásady a postupy
Obsluha nouzového vybavení a použití nouzových postupůZnalost povinností při mimořádných událostech a poplachových signálů

Znalost pyrotechnických nouzových signálů; satelitní EPIRB a SART

Předcházení falešným nouzovým poplachům a opatření, která mají být přijata v případě náhodné aktivace
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z ukázek a úředně schválené praxe ve službě nebo úředně schválené praxe na školní lodiPočáteční opatření při zjištění mimořádné události jsou v souladu se zavedenými postupy

Komunikace je vždy jasná, výstižná a rozkazy jsou potvrzovány námořnickým způsobem

Integrita systémů nouzového a tísňového varování je vždy zachována

Oddíl A-II/5

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva jako námořníků první třídy Norma způsobilosti

1 Každý námořník první třídy sloužící na námořní lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší musí prokázat způsobilost plnit navigační úkoly na pomocné úrovni tak, jak je uvedeno ve sloupci 1 tabulky A-II/5.

2 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné u námořníků první třídy sloužících na námořní lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-II/5.

3 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-II/5.

Tabulka A-II/5

Specifikace minimálních norem způsobilosti členů mužstva jako námořníků první třídy Funkce: Nautické vedení lodi na podpůrné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k bezpečnému výkonu palubní strážní službySchopnost porozumět rozkazům a komunikovat se strážním důstojníkem o záležitostech týkajících se strážních povinností
Postupy střídání, výkonu a předávání strážní služby
Informace nutné k výkonu bezpečné strážní služby
Přezkoumání důkazů získaných z praxe ve službě nebo praktické zkouškyKomunikace je jasná a stručná
Výkon, předávání a přejímání strážní služby splňuje přijaté zásady a postupy
Přispění k podjezdu k nábřeží, kotvení a jiným činnostem při vyvažování lodiPracovní znalost vyvažovačích systémů a souvisejících postupů, včetně:
.1 funkce kotvících a vlečných lan a způsobů, jakým každé lano funguje jako součást celkového systému
.2 výkonnosti, bezpečného pracovního zatížení a mezí pevnosti vyvazovacího vybavení, včetně vyvažovačích lan, syntetických a tkaninových lan, navijáků, kotevních rumpálů, vrátků, úvazníků, průvlačnic a pacholat
.3 postupů a pořadí situací při uvazování a uvolňování vyvažovačích a remorkérových lan, včetně vlečných lan
.4 postupů a pořadí situací při použití kotev při různých operacích
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:
.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválené praxe na školní lodi
.5 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Činnosti jsou prováděny v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízení
Přispění k podjezdu k nábřeží, kotvení a jiným činnostem při vyvažování lodi (pokračování)Pracovní znalost postupů a pořadí situací souvisejících s uvazováním k bóji nebo bójím

Funkce: Manipulace s nákladem a jeho uskladnění na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k manipulaci s nákladem a zásobamiZnalost postupů bezpečné manipulace s nákladem, uskladnění a zajištění nákladu a zásob, včetně nebezpečných a škodlivých látek a tekutin
Základní znalost problému a opatření, která je nutné dodržovat v souvislosti s jednotlivými druhy nákladu a identifikace označení podle Předpisu IMDG
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:
.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválené praxe na školní lodi
.5 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Manipulace s nákladem a zásobami je prováděna v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízení
Manipulace s nebezpečnými a škodlivými náklady nebo zásob splňuje zavedené bezpečnostní postupy

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k bezpečnému provozu palubního vybavení a strojního zařízeníZnalost palubního vybavení, včetně:

.1 funkce a použití ventilů a čerpadel, zvedáků, jeřábů, výložníků a souvisejícího vybavení
.2 funkce a použití navijáků, rumpálů, vrátků a souvisejícího vybavení
.3 průlezů, vodotěsných dveří, vstupních otvorů a souvisejícího vybavení
.4 tkaninových a ocelových lan, kabelů a řetězů, včetně jejich konstrukce, použití, označování, údržby a správného uložení
.5 schopnosti používat a porozumět základním signálům pro ovládání zařízení, včetně navijáků, rumpálů, jeřábů a zvedáků
.6 schopnosti obsluhovat kotevní zařízení za různých podmínek, např. kotvení, zvedání kotvy, zajištění pro plavbu na moři a v případech mimořádných událostí

Znalost následujících postupů a schopnost:

. 1 instalovat a demontovat loďmistrovskou sedačku a lešení
.2 vystrojit a odstrojit žebříky pro lodivoda, zvedáky, ochranné Štíty proti krysám a lodní schody.3 správně používat lanové trny, včetně správného používání uzlů, splétání lan a stoperů

Použití a manipulace s vybavením a zařízením k manipulaci s nákladem:

.1 přístupy, palubní jícny a kryty jícnů, rampy, boční/příďová/záďová vrata nebo výtahy
.2 potrubní systémy - sání ze studánek stokové vody a balastu
.3 jeřáby, výložníky, navijáky

Znalost vztyčování a spouštění vlajek a hlavních jednoduchých vlajkových signálů. (A, B, G, H, 0, P, Q)
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválené praxe na školní lodi

Vyhodnocení důkazů získaných praktické ukázky

Vyhodnocení důkazů získaných praktické ukázky

Vyhodnocení důkazů získaných praktické ukázky
Činnosti jsou prováděny v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízeníKomunikace v rámci zodpovědnosti příslušné osoby je trvale úspěšná

Obsluha vybavení je prováděna bezpečně a v souladu se zavedenými postupy

Předvedení správné metody instalace a demontáže v souladu s bezpečnými postupy v daném oboruPředvedení řádného vázání a použití uzlů, splétání lan, stoperů, omotávacího materiálu, motouzků a také řádné manipulace s plachtovinou

Předvedení správného používání kladek a zvedáků

Předvedení správných způsobů manipulace s lany, ocelovými lany, kabely a řetězy
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíPracovní znalost bezpečných pracovních postupů a bezpečnosti osob na lodi, včetně:

.1 práce ve výškách
.2 práce na vnějším boku lodi
.3 práce v uzavřených prostorech
.4 systému povolování práce
.5 manipulace s lany
.6 technik zvedání břemen a způsobů předcházení úrazům zad
.7 bezpečnosti manipulace s elektrickým zařízením
.8 bezpečnosti manipulace s mechanickým zařízením
.9 bezpečnosti manipulace s chemickými a biologickými látkami
.10 osobních bezpečnostních pomůcek
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválené praxe na školní lodi
Postupy, jejichž cílem je ochrana osob a lodi, jsou vždy dodrženy

Bezpečné pracovní postupy jsou dodržovány a vždy jsou správně používány osobní ochranné a bezpečnostní
pomůcky
Aplikace opatření a přispění k předcházení znečištění mořského prostředíZnalost preventivních opatřeních, která mají být přijata, aby se zabránilo znečištění mořského prostředí

Znalost použití a obsluhy vybavení k určeného zabránění znečištění

Znalost schválených metod likvidace látek znečišťujících mořské prostředí
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválené praxe na školní lodi
Postupy, jejichž cílem je ochrana mořského prostředí, jsou vždy dodrženy
Obsluha záchranných plavidel a záchranářských člunůZnalost obsluhy záchranných plavidel a záchranářských člunů, pomůcek a zařízení k jejich spouštění a jejich vybavení

Znalost technik přežití na moři
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4Činnosti v reakci na opuštění lodi a situaci trosečníka jsou přiměřené vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám a jsou v souladu s uznávanými bezpečnostními postupy a normami

Funkce: Údržba a opravy na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k údržbě a opravám na lodiSchopnost používat nátěrové, mazací a čistící materiály a vybavení

Schopnost chápat a provádět postupy běžné údržby a oprav

Znalost technik přípravy povrchů

Porozumění bezpečnostním pokynům od výrobců a palubním pokynům

Znalost bezpečné likvidace odpadních materiálů

Znalost aplikace, údržby a použití ručního a elektrického nářadí
Vyhodnocení důkazů získaných praktickou ukázkou

Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválené praxe na školní lodi
Údržba a opravy jsou prováděny v souladu s technickými, bezpečnostními a procesními specifikacemi

KAPITOLA III

Normy týkající se strojní skupiny

Oddíl A-III/1

Povinné minimální požadavky na certifikaci strážních strojních důstojníků ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo službukonajících strojních důstojníků v periodicky bezobslužných strojovnách

Výcvik

1 Vzdělávání a výcvik stanovený v odstavci 2.4 pravidla III/l musí zahrnovat výcvik v mechanických a elektrotechnických dílenských dovednostech souvisejících s povinnostmi strojních důstojníků.

Výcvik na lodi

6 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti jako strážní strojní důstojník ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo službukonajících strojních důstojníků v periodicky bezobslužných strojovnách na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším, jejichž námořní služba tvoří, v souladu s odstavcem 2.2 pravidla II/I, součást výcvikového programu, u kterého je potvrzeno, že splňuje požadavky tohoto oddílu, musí projít úředně schválený program výcviku na lodi, který:

.1 zajistí, že během požadované doby námořní služby získá žadatel praktický výcvik a zkušenosti v úkolech, povinnostech a odpovědnostech strážního palubního důstojníka s přihlédnutím k pokynům uvedeným v oddíle B-II/1 tohoto Předpisu.

.2 je pečlivě dozorován a sledován kvalifikovaným důstojníkem, jemuž byl vystaven průkaz způsobilosti, na lodích, na kterých je úředně schválená námořní služba vykonávaná a

.3 je dostatečně zdokumentován v knize výcviku.

Norma způsobilosti

3 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti jako strážní strojní důstojník ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo službukonajících strojních důstojníků v periodicky bezobslužných strojovnách na námořních lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším musí prokázat způsobilost plnit, na provozní úrovni, úkoly a povinnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-III/1.

4 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné pro získání průkazu způsobilosti jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-III/1.

5 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-III/1 musí být dostatečná k tomu, aby mohli strojní důstojníci plnit své strážní povinnosti.

6 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti se musí zakládat na oddíle A-VIII/2, část 4-2 - Základní principy, které je třeba dodržovat při strojní strážní službě, a musí také zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

7 Žadatelé o získání průkazu způsobilosti pro výkon služby na lodích, kde součástí lodního

strojního zařízení nejsou parní kotle, mohou vynechat příslušné požadavky uvedené v tabulce A-III/1. Průkaz způsobilosti udělený na tomto základě se nebude vztahovat na službu na lodích, kde součástí lodního strojního zařízení jsou parní kotle, dokud strojní důstojník nesplní normu způsobilosti z předmětů vynechaných z tabulky A-III/1. Každé takové omezení musí být uvedeno na průkazu způsobilosti a potvrzení.

8 Správní orgán může vynechat požadavky na znalost typů pohonného strojního zařízení lišících se od instalací strojních zařízení, na něž se bude vystavovaný průkaz způsobilosti vztahovat. Průkaz způsobilosti udělený na tomto základě se nebude vztahovat na všechny kategorie strojního zařízení, které byly vynechány, dokud strojní důstojník neprokáže svou kvalifikaci, pokud jde o tyto požadavky na znalosti. Všechna tato omezení musí být uvedena na průkazu způsobilosti a potvrzení.

9 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-II/3.

Příbřežní plavby

10 Požadavky odstavců 2.2 až 2.5 pravidla III/1 týkající se úrovně znalostí, porozumění a odbornosti potřebné v rámci různých oddílů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-III/1 mohou být upraveny pro strojní důstojníky na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu menším než 3 000 kW používaných k příbřežním plavbám tak, jak se považuje za nutné a to s ohledem na vliv na bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných vodách. Všechna tato omezení musí být uvedena na průkazu způsobilosti a potvrzení.

Tabulka A-III/1

Specifikace minimální normy způsobilosti pro strážní strojní důstojníky ve strojovnách

s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo určené strojní důstojníky v periodicky

bezobslužných strojovnách

Funkce: Provoz lodních strojů na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení
způsobilosti
Výkon bezpečné strojní strážní službyDůkladná znalost Principů, které je třeba dodržovat při strojní strážní službě, včetně;

.1 povinností souvisejících s přebíráním a přijímáním strážní služby
.2 běžných povinností plněných během strážní služby
.3 vedení deníků strojovny a význam zaznamenávaných údajů
.4 povinnosti související s předáváním strážní služby

Bezpečnostní a nouzové postupy;
přepínání mezi
dálkovým/automatickým ovládáním
na místní u všech systémů

Bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat během strážní služby a okamžitá opatření, která je třeba přijmout v případě havárie a požáru a to zejména s ohledem na palivové systémy

Řízení zdrojů ve strojovně

Znalost zásad řízení zdrojů ve strojovně, včetně: .1 přidělování, zadávání a stanovování priorit zdrojů .2 účinná komunikace
.3 asertivita a vedení
.4 získávání a udržování přehledu o situaci
.5 posouzení zkušeností týmu
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících;

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválené praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením


Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:
.1 úředně schválený výcvik
.2 úředně schválená praxe ve službě na lodi .3 úředně schválený výcvik na simulátoru
Výkon, předávání a přejímání strážní služby splňuje přijaté zásady a postupy

Četnost a rozsah sledování technického zařízení a systémů splňují doporučení výrobců a přijaté zásady a postupy, včetně Principů, které je třeba dodržovat při strojní strážní službě

Jsou vedeny řádné záznamy o pohybech a činnostech souvisejících s technickými systémy lodi Zdroje se podle potřeby přidělují a určují k plnění nutných úkolů se správnou prioritou
Komunikace je jasně a jednoznačně sdělována i přijímána Pochybná rozhodnutí anebo činnosti vedou k odpovídajícím výzvám a reakcím
Efektivní způsoby chování vedoucího jsou rozpoznány
Členové týmu sdílejí přesnou představu o současném a předpokládaném stavu strojovny a souvisejících systémů a vnějším prostředí
Používání angličtiny v písemné a mluvené forměPřiměřená znalost anglického jazyka umožňující důstojníkovi používat technické publikace a plnit povinnosti technické povahyVyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktážePublikace v anglickém jazyce související s povinnostmi technické povahy jsou správně interpretovány

Komunikace je jasná a srozumitelná
Použití interních
komunikačních
systémů
Obsluha všech interních komunikačních systémů na lodiPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválené praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Přenos a příjem zpráv je trvale úspěšný

Záznamy o komunikaci jsou úplné, přesné a v souladu se zákonnými požadavky
Obsluha hlavních a pomocných strojních zařízení a souvisejících ovládacích systémůZákladní konstrukční a provozní principy strojních systémů, včetně:

.1 lodního vznětového motoru
.2 lodní parní turbíny
.3 lodní plynové turbíny
.4 lodního kotle
.5 instalace hlavního lodního hřídele včetně lodního šroubu
.6 dalších pomocných zařízení, včetně různých čerpadel, kompresoru, čističek, výrobníku sladké vody, výměníků tepla, mrazicích zařízení, systémů klimatizace a větrání
.7 kormidelního zařízení
.8 systémů automatického řízení
.9 směru průtoků kapalin a vlastností mazacího oleje, paliva a chladicích systémů
. 10 palubních strojů

Bezpečnostní a nouzové postupy pro provoz pohonné jednotky, včetně ovládacích systémů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Konstrukční a provozní mechanizmy lze pochopit a vysvětlit pomocí výkresů/pokynů
Příprava, obsluha, detekce závad a nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození následujících strojních zařízení a ovládacích systémů:

.1 hlavní motor a související pomocná zařízení
.2 parní kotel a související pomocná zařízení a parní systémy
.3 pomocná pohonná zařízení a související systémy
.4 další pomocná zařízení, včetně mrazicích zařízení, klimatizace a větrání
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně potvrzený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Operace jsou plánovány a prováděny v souladu s návody k obsluze, zavedenými pravidly a postupy k zajištění bezpečnosti provozu a předcházení znečišťování mořského prostředí

Odchylky od normy jsou rychle rozpoznány

Výkon zařízení a technických systémů nepřetržitě splňuje požadavky, včetně rozkazů z můstku týkajících se změn rychlosti a směru
Příčiny poruch strojních zařízení jsou rychle rozpoznány a činnosti určené k zajištění celkové bezpečnosti lodi a zařízení a to s ohledem na převládající okolnosti a podmínky
Obsluha čerpacích systémů na palivo, maziva, balast a jiných
souvisejících ovládacích systémů
Provozní vlastnosti čerpadel a potrubních systémů, včetně ovládacích systémů

Obsluha čerpacích systémů:

.1 běžné čerpání
.2 obsluha čerpacích systémů na stokové vody, balast a náklad

Obsluha a požadavky na odlučovače pro ropnými látkami znečištěné vody (nebo podobná zařízení)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Operace jsou plánovány a prováděny v souladu s návody k obsluze, zavedenými pravidly a postupy k zajištění bezpečnosti provozu a předcházení znečišťování mořského prostředí

Odchylky od normy jsou rychle rozpoznány a opatření jsou přijata

Funkce: Elektrotechnika, elektronika a ovládací systémy lodních strojů na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Obsluha elektrotechniky, elektroniky a techniky řízeníZákladní konfigurace a provozní principy následujících elektrických, elektronických a ovládacích zařízení:

.1 elektrická zařízení:
.a generátor a rozvody
.b příprava, startování, paralelní zapojování a přepínání generátorů
.c elektrické motory, včetně postupů zapínání
.d vysokonapěťové instalace
.e sekvenční řídící obvody a související systémová zařízení
.2 elektronická zařízení:
.a vlastnosti základních prvků elektronických obvodů
.b postupový diagram pro automatické a ovládací systémy
.c funkce, charakteristiky a
vlastnosti ovládacích systémů pro strojní zařízení, včetně provozního ovládání hlavní pohonné jednotky a automatického ovládání parních kotlů
.3 ovládací systémy:
.a různé metodiky a vlastnosti automatického řízení
.b Proporcionální-integrační-odvozené (PID) charakteristiky ovládání a související systémová zařízení pro řízení procesů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Operace jsou plánovány a prováděny v souladu s návody k obsluze, zavedenými pravidly a postupy k zajištění bezpečnosti provozu

Elektrické, elektronické a ovládací systémy jsou chápány a mohu být vysvětleny pomocí výkresů/návodů
Údržba a opravy elektrických a elektronických zařízeníBezpečnostní požadavky na práci na lodních elektrických systémech, včetně bezpečného odpojení elektrického zařízení před tím, než je personálu povoleno na tomto zařízení pracovat

Údržba a opravy elektrických systémových zařízení, rozvaděčů, elektrických motorů, generátorů a stejnosměrných elektrických systémů a zařízení

Zjišťování elektrotechnických závad, míst závad a opatření k zabránění škodám

Konstrukce a provoz zařízení ke zkoušení a měření elektrotechniky

Funkce a zkoušky výkonu následujících zařízení a jejich konfigurace:

.1 monitorovací systémy
.2 automatická řídící zařízení
.3 ochranná zařízení

Vysvětlení elektrických a jednoduchých elektronických schémat
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválený
praktický výcvik v dílně
.2 úředně schválená praktická zkušenost a zkoušky
.3 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Bezpečnostní opatření při práci jsou přiměřená

Volba a použití ručního nářadí, měřidel a zkušebního zařízení je vhodná a vysvětlení výsledků je přesné

Demontáž, kontrola, opravy a smontování zařízení je v souladu s návody a osvědčenými postupy

Smontování a zkoušky výkonu jsou v souladu s návody a osvědčenými postupy

Funkce: Údržba a opravy na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení způsobilosti
Vhodné použití ručního nářadí, obráběcích strojů a měřících přístrojů k výrobě a opravám na lodiVlastnosti a omezení materiálů používaných ke stavbě a opravám lodí a zařízení

Vlastnosti a omezení procesů používaných k výrobě a opravám

Vlastnosti a parametry zvažované ve výrobě a opravách systémů a součástí

Způsoby bezpečného provádění nouzových/dočasných oprav

Bezpečnostní opatření nutná k zajištění bezpečného pracovního prostředí a při použití ručního nářadí, obráběcích strojů a měřících přístrojů

Použití ručního nářadí, obráběcích strojů a měřících přístrojů

Použití různých typů tmelů a těsnění
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

. 1 úředně schválený praktický výcvik v dílně
.2 úředně schválená praktická zkušenost a zkoušky
.3 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Rozpoznání důležitých parametrů k výrobě typických lodních součástí je vhodné

Volba materiálů je vhodná

Výroba dosahuje určených tolerancí

Použití vybavení a ručního nářadí, obráběcích strojů a měřících přístrojů je vhodné a bezpečné
Údržba a opravy lodních strojních zařízení a vybaveníBezpečnostní opatření nutná při práci a údržbě, včetně bezpečného odpojení lodních strojních zařízení a vybavení před tím, než je personálu povoleno na tomto zařízení pracovat

Příslušné základní strojní znalosti a dovednosti

Údržba a opravy, např. demontáž, seřizování a smontování strojů a zařízení
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválený praktický výcvik v dílně
.2 úředně schválená praktická zkušenost a zkoušky
.3 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Bezpečnostní postupy při práci jsou přiměřené

Volba nářadí a náhradních dílů je vhodná

Demontáž, kontrola, opravy a smontování zařízení je v souladu s návody a osvědčenými postupy
Použití vhodného specializovaného nářadí a měřících přístrojů

Konstrukční charakteristiky a volba materiálů používaných v konstrukci lodního vybavení

Porozumění strojním výkresům a příručkám

Porozumění schématům potrubí, hydrauliky a pneumatiky
Opětovné uvedení do provozu a zkoušky výkonu jsou v souladu s návody a osvědčenými postupy

Volba materiálů a součástí je vhodná

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Zajištění souladu s požadavky na předcházení znečištěníPředcházení znečištění mořského prostředí

Znalost preventivních opatřeních, která mají být přijata, aby se zabránilo znečištění mořského prostředí

Postupy proti znečištění a veškerá související lodní výbava

Význam aktivních opatření na ochranu mořského prostředí
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně potvrzený výcvik
Postupy pro sledování činností na lodi a zajištění souladu s požadavky Úmluvy MARPOL jsou plně dodrženy

Činnosti zajišťující zachování pozitivní environmentální pověsti
Udržení
plavbyschopnosti
lodi
Stabilita lodi

Pracovní znalost a použití tabulek stability, podélného sklonu namáhání lodního tělesa, diagramů a zařízení pro výpočet namáhání lodního tělesa

Porozumění základům nenarušené vodotěsnosti

Porozumění základním opatřením, která mají být přijata v případě částečné ztráty plovatelnosti lodi

Lodní konstrukce

Obecná znalost hlavních konstrukčních prvků lodi a správné názvy jednotlivých částí
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi .3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Podmínky stability jsou v souladu s kritérii IMO neporušené stability za všech podmínek naložení lodi

Činnosti k zajištění a zachování vodotěsnosti lodi jsou v souladu s uznávanou praxí
Prevence, omezení vzniku a hašení požárů na lodiPožární prevence a protipožární výbava

Schopnost organizovat požární cvičení

Znalost tříd a chemie požáru

Znalost protipožárních systémů

Znalost opatření, která mají být přijata v případě požáru, včetně požárů palivových systémů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/3, odstavce 1 až 3Typ a rozsah problému je rychle rozpoznán a počáteční opatření jsou v souladu s postupem pro mimořádné situace a nouzovými plány pro loď

Evakuační postupy, postupy nouzového odstavení a odpojení jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a jsou realizovány rychle

Pořadí priorit a úrovně a časové posloupnosti sestavování zpráv a informování personálu na lodi jsou odpovídající vzhledem k povaze mimořádné události a zohledňují naléhavost problému
Obsluha
záchranných
prostředků
Záchrana lidského života

Schopnost organizovat cvičení v opuštění lodě a znalosti o provozu záchranných plavidel a záchranářských člunů, prostředků a pomůcek pro jejich spouštění a jejich vybavení, včetně radiokomunikačních záchranných prostředků, satelitních EPIRB, SART, námořních záchranných kombinéz a tepelně ochranných prostředků
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4Činnosti v reakci na opuštění lodi a situace trosečníka jsou přiměřené vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám a jsou v souladu s uznávanými bezpečnostními postupy a normami
Poskytování první pomoci na lodiZdravotní péče

Praktické použití zdravotnických příruček a poradenství prostřednictvím radiokomunikace, včetně schopnosti přijmout účinná opatření na základě těchto znalostí v případě úrazů nebo nemocí, které by mohly nastat na lodi
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3Rozpoznání pravděpodobné příčiny, povahy a rozsahu zranění nebo nemocí je rychlé a léčba minimalizuje bezprostřední ohrožení života
Sledování souladu s zákonnými požadavkyZákladní pracovní znalost příslušných úmluv IMO o bezpečnosti lidského života na moři, ochraně lodi a ochraně mořského prostředíVyhodnocení důkazů získaných ze zkoušek nebo úředně potvrzeného výcvikuLegislativní požadavky týkající se bezpečnosti lidského života na moři, ochrany lodi a ochrany mořského prostředí jsou rozpoznány správně
Použití vedoucích schopností a týmové prácePracovní znalost vedení a výcviku palubního personálu

Znalost souvisejících mezinárodních námořních úmluv a doporučení a národní legislativy

Schopnost aplikovat řízení úkolů a pracovního zatížení, včetně:

.1 plánování a koordinace
.2 řízení lidských zdrojů
.3 omezení času a zdrojů
.4 stanovování priorit

Znalost a schopnost aplikovat efektivní řízení zdrojů:

.1 přidělování, zadávání a stanovování priorit zdrojů
.2 účinná komunikace na lodi a na pevnině
.3 rozhodnutí odrážejí posouzení zkušeností týmu
.4 asertivita a vedení, včetně motivace
.5 získávání a udržování přehledu o situaci

Znalost a schopnost aplikovat techniky
rozhodování:

.1 vyhodnocování situací a rizik
.2 rozpoznání a posouzení vygenerovaných možností
.3 výběr postupu
.4 vyhodnocování efektivity výsledků
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválený výcvik
.2 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.3 praktická ukázka
Posádce jsou přidělovány povinnosti a je informována o očekávaných standardech práce a chování způsobem, přiměřeným dotčeným osobám

Cíle výcviku a činností jsou založeny na hodnocení současné způsobilosti a schopností a na provozních požadavcích

Je předvedeno, že činnosti jsou v souladu s platnými pravidly

Činnosti jsou plánovány a zdroje jsou přidělovány podle potřeby a na základě správných priorit pro plnění nezbytných úkolů

Informace jsou sdělovány a přijímány jasně a jednoznačně

Efektivní způsoby chování vedoucího jsou prokázány

Nezbytní členové týmu sdílejí přesnou představu o současném a předpokládaném stavu plavidla, provozním stavu a vnějším prostředí

Rozhodnutí jsou vzhledem k situaci nejefektivnější
Příspěvek k bezpečnosti personálu a lodiZnalost osobních záchranných technik

Znalost požární ochrany a schopnost hasit požáry

Znalost základů poskytování první pomoci

Znalost zásad osobní bezpečnosti a sociální odpovědnosti
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/1, odstavec 2Příslušné bezpečnostní a ochranné prostředky jsou použité správně

Procedury a bezpečné pracovní postupy, jejichž cílem je ochrana personálu a lodi, jsou vždy dodrženy

Postupy, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, jsou vždy dodrženy

Počáteční a následná opatření při zjištění mimořádné události jsou v souladu se zavedenými postupy reakce na mimořádné události

Oddíl A-III/2

Povinné minimální požadavky na certifikaci prvních strojních důstojníků a druhých strojních důstojníků na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo větším

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti prvního strojního důstojníka a druhého strojního důstojníka na námořních lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo větším musí nezbytně prokázat způsobilost plnit, na velitelské úrovni, úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-III/2.

2 Minimální úroveň znalostí, porozumění a odbornosti potřebná k vystavení průkazu způsobilosti je uvedena ve sloupci 2 tabulky A-III/2. Ten zahrnuje, rozvíjí a rozšiřuje do hloubky předměty uvedené ve sloupci 2 tabulky A-II/1 pro strážní strojní důstojníky.

3 Vzhledem k tomu, že druhý strojní důstojník musí být v pozici, aby mohl kdykoli převzít odpovědnost prvního strojního důstojníka, musí být přezkoušení z těchto předmětů navrženo na testování jejich schopnosti vstřebávat veškeré dostupné informace, které ovlivňují bezpečný provoz strojního zařízení na lodi a ochranu mořského prostředí.

4 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 této tabulky A-III/2 musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel sloužit ve funkci prvního strojního důstojníka nebo druhého strojního důstojníka.

5 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

6 Správní orgán může vynechat požadavky na znalost typů pohonného strojního zařízení lišících se od instalací strojních zařízení, na něž se bude vystavovaný průkaz způsobilosti vztahovat. Průkaz způsobilosti udělený na tomto základě se nebude vztahovat na všechny kategorie strojního zařízení, které byly vynechány, dokud strojní důstojník neprokáže svou kvalifikaci, pokud jde o tyto požadavky na znalosti. Všechna tato omezení musí být uvedena na průkazu způsobilosti a potvrzení.

7 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-III/2.

Příbřežní plavby

10 Úroveň znalostí, porozumění a odbornosti potřebná v rámci různých oddílů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-III/2 mohou být upraveny pro strojní důstojníky na lodích poháněných hlavním strojním zařízením s omezeným výkonem používaných k příbřežním plavbám tak, jak se považuje za nutné a to s ohledem na vliv na bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných vodách. Všechna tato omezení musí být uvedena na průkazu způsobilosti a potvrzení.

Tabulka A-III/2

Specifikace minimálních norem způsobilosti pro první strojní důstojníky a druhé strojní důstojníky na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo větším.

Funkce: Provoz lodních strojů na velitelské úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Řízení provozu pohonné jednotkyKonstrukční vlastnosti a mechanizmus činnosti následujících strojních zařízení a souvisejících pomocných zařízení:

.1 lodní vznětový motor
.2 lodní parní turbína
.3 lodní plynová turbína
.4 lodní parní kotel
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Vysvětlení a porozumění konstrukčním vlastnostem mechanizmům činnosti je přiměřené
Plánování a časové rozvržení činnostíTeoretické znalosti

Termodynamika a přenos tepla Mechanika a hydromechanika

Hnací charakteristiky vznětových motorů, parních a plynových turbín, včetně otáček, výkonu a spotřeby paliva

Tepelný cyklus, tepelná účinnost a tepelná rovnováha následujících zařízení:

.1 lodní vznětový motor
.2 lodní parní turbína
.3 lodní plynová turbína
.4 lodní parní kotel
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Plánování a příprava činností jsou přiměřené vzhledem ke konstrukčním parametrům pohonného zařízení a požadavkům na plavbu
Mrazící zařízení a mrazicí cyklus
Fyzikální a chemické vlastnosti paliv a maziv
Technologie materiálů
Námořní architektura a lodní konstrukce, včetně omezování rozsahu škod

Praktické znalosti

Nastartování a odstavení hlavního pohonného a pomocného strojního zařízení, včetně souvisejících systémů

Provozní omezení pohonné jednotky

Efektivní provoz, dohled, hodnocení výkonu a zajištění bezpečnosti pohonné jednotky a pomocného strojního zařízení

Funkce a mechanizmy automatického řízení hlavního motoru

Funkce a mechanizmy automatického řízení pomocného zařízení, včetně, nikoli však pouze jen:

.1 rozvodů výroby elektrického proudu
.2 parních kotlů
.3 olejového filtru
.4 mrazicího systému
.5 čerpací a potrubní systémy
.6 systém kormidelního zařízení
.7 překládacího zařízení a palubních strojů
Provoz, dohled, hodnocení výkonu a zajištění bezpečnosti pohonné jednotky a pomocného strojního zařízeníPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Způsoby přípravy před nastartováním a zajištění paliva, mazadel, chladicí vody a vzduchu jsou nejvhodnější

Kontroly tlaků, teplot a otáček během doby náběhu a zahřívání jsou v souladu s technickými specifikacemi a odsouhlaseným pracovním plánem

Dohled nad hlavní pohonnou jednotkou a pomocnými systémy je dostačující k zajištění bezpečných provozních podmínek

Způsoby přípravy před odstavením a dohled nad ochlazováním motoru jsou nejvhodnější

Způsoby měření zatížení motorů jsou v souladu s technickými specifikacemi

Výkon je porovnáván s rozkazy z můstku

Úrovně výkonu jsou v souladu s technickými specifikacemi
Řízení manipulace s palivem, mazadly a balastemProvoz a údržba strojních zařízení, včetně čerpadel a potrubních systémůPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Manipulace s palivem a balastem splňuje provozní požadavky a provádí se tak, aby nedošlo ke znečištění mořského prostředí

Funkce: Elektrotechnika, elektronika a ovládací systémy lodních strojů na velitelské úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Řízení provozu elektrických a elektronických řídících zařízeníTeoretické znalosti

Lodní elektrotechnika, elektronika, elektronika výroby elektrické energie, automatické ovládací systémy lodních strojů a zabezpečovací zařízení

Konstrukční vlastnosti a konfigurace systémů automatického řídícího zařízení a zabezpečovacích zařízení pro následující:
.1 hlavní motor
.2 generátor a rozvody elektrického proudu
.3 parní kotel

Konstrukční vlastnosti a konfigurace systémů operativního řídícího elektrických motorů

Konstrukční vlastnosti vysokonapěťových instalací

Vlastnosti řídícího zařízení hydrauliky a pneumatiky
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Provoz zařízení a systému je v souladu s návody k obsluze

Činnost zařízení je v souladu s technickými specifikacemi
Řízení procesu
odstraňování
poruch,
znovuuvedení
elektrického a
elektronického
řídicího zařízení do
provozuschopného
stavu
Praktické znalosti

Odstraňování poruch u elektrických a elektronických řídících zařízení

Funkční zkouška elektrických a elektronických řídících zařízení a zabezpečovacích zařízení

Odstraňování poruch monitorovacích systémů

Kontrola verzí softwaru
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Údržba je správně naplánovaná v souladu s technickými, zákonnými bezpečnostními a procesními specifikacemi

Kontroly, zkoušení a odstraňování poruch zařízení jsou přiměřené

Funkce: Údržba a opravy na velitelské úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Řízení bezpečných a efektivních postupů údržby a opravTeoretické znalosti

Postupy v provozu lodních strojů

Praktické znalosti

Řízení bezpečných a efektivních postupů údržby a oprav

Plánování údržby, včetně zákonem daných kontrol a ověření podle třídy

Plánování oprav
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik v dílně
Údržba je správně naplánovaná a prováděná v souladu s technickými, zákonnými bezpečnostními a procesními specifikacemi

Příslušné plány, specifikace, materiály a vybavení pro údržbu a opravy jsou k dispozici

Přijatá opatření vedou k obnovení provozuschopnosti jednotky tím nejvhodnějším způsobem
Zjišťování a rozpoznání příčin závad strojního zařízení a
odstraňování závad
Praktické znalosti

Zjišťování závad strojního zařízení, míst závad a opatření k předcházení poškození

Kontroly a seřizování zařízení

Nedestruktivní zkoušky
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Způsoby porovnávání aktuálního provozního stavu jsou v souladu s doporučenými zásadami a postupy

Opatření a rozhodnutí jsou v souladu s doporučenými provozními specifikacemi a omezeními
Zajištění bezpečných pracovních postupůPraktické znalosti

Bezpečné pracovní postupy
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Pracovní postupy jsou v souladu s zákonnými požadavky, pracovními řády, povoleními k vykonávání rizikové práce a ekologickými hledisky

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na velitelské úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Řízení stability, podélného sklonu a namáháníPorozumění základním principům lodní konstrukce a teoriím a faktorům ovlivňujícím podélný sklon a stabilitu a opatřením nutným k zachování podélného sklonu a stability

Znalost vlivu na podélný sklon a stabilitu lodi případného poškození a následného zaplavení úseku a protiopatření, která je nutné přijmout

Znalost doporučení IMO týkajících se stability lodi
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Podmínky stability a namáhání lodního tělesa vždy zůstávají v bezpečných mezích
Sledování a kontrola souladu se zákonnými požadavky a opatření k zajištění bezpečnosti lidského života na moři, ochrany lodi a ochrany mořského prostředíZnalost příslušného mezinárodního námořního práva zakotveného v mezinárodních dohodách a úmluvách

Pozornost je nutné věnovat zejména následujícím tématům:

.1 průkazy způsobilosti a jiné doklady, které musí být přítomny na palubách lodí na základě mezinárodních úmluv, způsoby, jak je lze získat a délky jejich platnosti
.2 povinnosti plynoucí z příslušných požadavků Mezinárodní úmluvy o nákladové značce, 1966, v platném znění
.3 povinnosti plynoucí z příslušných požadavků Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, v platném znění
.4 povinnosti plynoucí z příslušných požadavků Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, v platném znění
.5 námořní prohlášení o zdraví a požadavky Mezinárodních zdravotnických předpisů
.6 odpovědnosti plynoucí z mezinárodních dokumentů, které mají vliv na bezpečnost lodi, cestujících, posádky a nákladu
.7 způsoby a prostředky určené k předcházení znečištění mořského prostředí z lodí
.8 znalost národní legislativy k provádění mezinárodních dohod a úmluv
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Postupy pro sledování činností a údržby jsou v souladu se zákonnými požadavky

Potenciální neshodnost je rychle a zcela rozpoznána

Požadavky na obnovení a prodloužení platnosti průkazů způsobilosti zajišťují zachování platnosti zkoumaných předmětů a zařízení
Zajištění bezpečnosti a ochrany plavidla, posádky lodě a cestujících a provozní stav záchranných, protipožárních a jiných bezpečnostních systémůDůkladná znalost předpisů o záchranných prostředcích (Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři)

Organizování požárních cvičení a nácviků opuštění lodi
Udržení provozního stavu záchranných, protipožárních a jiných bezpečnostních systémů

Opatření, která mají být přijatá k ochraně a zabezpečení všech osob na lodi v případech mimořádných událostí

Opatření k omezení rozsahu poškození a záchraně lodi po požáru, výbuchu, srážce nebo nasednutí na dno
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktáže, úředně potvrzeného výcviku v provozu a praxePostupy pro sledování detekce požárů a zabezpečovacích systémů zajišťují, že všechny alarmy jsou detekovány rychle a reakce na ně jsou v souladu se zavedenými nouzovými postupy
Příprava
nouzových plánů a plánů omezení rozsahu poškození a zvládání nouzových situací
Lodní konstrukce, včetně omezování rozsahu poškození

Způsoby a prostředky požární prevence, detekce a hašení požárů

Funkce a použití záchranných prostředků
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně potvrzeného výcviku v provozu a praxeNouzové postupy jsou v souladu se zavedenými plány pro mimořádné události
Použití vedoucích a
manažerských
dovedností
Znalosti v řízení a výcviku lodního personálu

Znalost mezinárodních námořních úmluv a doporučení a související národní legislativy

Schopnost aplikovat řízení úkolů a pracovního zatížení, včetně:

.1 plánování a koordinace
.2 řízení lidských zdrojů
.3 omezení času a zdrojů
.4 stanovování priorit

Znalost a schopnost aplikovat efektivní řízení zdrojů:

.1 přidělování, zadávání a stanovování priorit zdrojů
.2 účinná komunikace na lodi a na pevnině
.3 rozhodnutí odrážejí posouzení zkušeností týmu
.4 asertivita a vedení, včetně motivace
.5 získávání a udržování přehledu o situaci

Znalost a schopnost aplikovat techniky rozhodování:

.1 vyhodnocování situací a rizik
.2 rozpoznání a generování možností
.3 výběr postupu
.4 vyhodnocování efektivity výsledků

Příprava, realizace a dohled nad standardními provozními postupy
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválený výcvik
.2 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.3 úředně potvrzený výcvik na simulátoru
Posádce jsou přidělovány povinnosti a je informována o očekávaných standardech práce a chování způsobem, přiměřeným dotčeným osobám

Cíle výcviku a činností jsou založeny na hodnocení současné způsobilosti a schopnostech a provozních požadavcích

Je předvedeno, že činnosti jsou v souladu s platnými pravidly

Činnosti jsou plánovány a zdroje jsou přidělovány podle potřeby a na základě správných priorit pro plnění nezbytných úkolů

Informace jsou sdělovány a přijímány jasně a jednoznačně

Efektivní způsoby chování vedoucího jsou prokázány Nezbytní členové týmu sdílejí přesnou představu o současném a předpokládaném stavu plavidla, provozním stavu a vnějším prostředí

Rozhodnutí jsou vzhledem k situaci nejefektivnější

Je předvedeno, že činnosti jsou efektivní a v souladu s platnými pravidly

Oddíl A-III/3

Povinné minimální požadavky na certifikaci prvních strojních důstojníků a druhých strojních důstojníků na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu mezi 750 kW a 3 000 kW

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti prvního strojního důstojníka a druhého strojního důstojníka na námořních lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu mezi 750 kW a 3 000 kW musí nezbytně prokázat způsobilost plnit, na velitelské úrovni, úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-III/2.

2 Minimální úroveň znalostí, porozumění a odbornosti potřebná k vystavení průkazu způsobilosti je uvedena ve sloupci 2 tabulky A-III/2. Ten zahrnuje, rozvíjí a rozšiřuje do hloubky předměty uvedené ve sloupci 2 tabulky A-III/1 pro strážní strojní důstojníky ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo službukonajících strojních důstojníků v periodicky bezobslužných strojovnách.

3 Vzhledem k tomu, že druhý strojní důstojník musí být v pozici, aby mohl kdykoli převzít odpovědnost prvního strojního důstojníka, musí být přezkoušení z těchto předmětů navrženo na testování jejich schopnosti vstřebávat veškeré dostupné informace, které ovlivňují bezpečný provoz strojního zařízení na lodi a ochranu mořského prostředí.

4 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 této tabulky A-III/2 lze snížit, ale musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel sloužit ve funkci prvního strojního důstojníka nebo druhého strojního důstojníka na lodích s pohonem o výše uvedeném rozsahu výkonu.

5 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

6 Správní orgán může vynechat požadavky na znalost typů pohonného strojního zařízení lišících se od instalací strojních zařízení, na něž se bude vystavovaný průkaz způsobilosti vztahovat. Průkaz způsobilosti udělený na tomto základě se nebude vztahovat na všechny kategorie strojního zařízení, které byly vynechány, dokud strojní důstojník neprokáže svou kvalifikaci, pokud jde o tyto požadavky na znalosti. Všechna tato omezení musí být uvedena na průkazu způsobilosti a potvrzení.

7 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-III/2.

Příbřežní plavby

8 Úroveň znalostí, porozumění a odbornosti potřebné v rámci různých oddílů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-III/2 a požadavky uvedené v odstavcích 2.1.1 tabulky 2.1.2 pravidla 1II/3 mohou být upraveny pro strojní důstojníky na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu menším než 3 000 kW používaných k příbřežním plavbám tak, jak se považuje za nutné a to s ohledem na vliv na bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných vodách. Všechna tato omezení musí být uvedena na průkazu způsobilosti a potvrzení.

Oddíl A-III/4

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva tvořících součást strojní strážní služby - motorářů druhé třídy ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo určených k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách

Norma způsobilosti

1 Každý člen mužstva tvořící součást strážní služby na námořní lodi musí prokázat způsobilost plnit funkce v oblasti provozu lodních strojů na pomocné úrovni tak, jak je uvedeno ve sloupci 1 tabulky A-III/4.

2 Minimální znalosti, porozumění a odbornost nutné u členů mužstva tvořících součást strojní strážní služby jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-III/4.

3 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-III/4. Odkaz na „praktickou zkoušku“ ve sloupci 3 může zahrnovat úředně schválený výcvik na pevnině během něhož osoby v zácviku podstupují praktické zkoušky.

4 V případech, kdy pro podpůrnou úroveň neexistují žádné tabulky způsobilosti ve vztahu k některým funkcím, zůstává odpovědností správního orgánu určit odpovídající požadavky na výcvik, hodnocení a certifikaci, které se použijí u personálu určeného k plnění těchto funkcí na pomocné úrovni.

Tabulka A-III/4

Specifikace minimální normy způsobilosti pro členy mužstva tvořící součást strojní strážní služby

Funkce: Provoz lodních strojů na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení způsobilosti
Plnění běžné strážní služby odpovídající povinnostem člena mužstva tvořícího součást strojní strážní služby

Schopnost porozumět rozkazům a komunikovat o záležitostech týkajících se strážních povinností
Terminologie používaná ve strojovnách a názvy strojních zařízení a vybavení

Postupy výkonu strojní strážní služby

Bezpečné pracovní postupy týkající se činností ve strojovně

Základní postupy ochrany životního prostředí

Použití vhodných interních komunikačních
systémů

Poplachové systémy ve strojovně a schopnost rozlišit různé druhy poplachů se zvláštním zřetelem na poplach hašení plynem
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi;
.2 úředně schválená praxe na školní lodi nebo
.3 praktická zkouška
Komunikace je jasná a stručná a od strážního důstojníka jsou vyžádány rady/vysvětlení v případě, kdy informace o strážní službě nebo pokyny nejsou jasně pochopeny

Výkon, předávání a přejímání strážní služby splňuje přijaté zásady a postupy
Pro výkon strážní služby v kotelně:

Udržování správné hladiny vody a tlaku páry
Bezpečný provoz kotlůVyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi;
.2 úředně schválená praxe na školní lodi;
.3 praktická zkouška nebo
.4 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
Posouzení stavu kotle je přesné a zakládá se na dostupných relevantních informací z místních a vzdálených ukazatelů a fyzických kontrol

Postup a načasování seřizování zachovává bezpečnost a optimální účinnost
Obsluha nouzového vybavení a použití nouzových postupůZnalost povinností při mimořádných událostech

Únikové cesty ze strojoven

Znalost umístění a použití hasicího zařízení ve strojovnách
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z ukázek a úředně potvrzené praxe ve službě nebo úspěšně potvrzené praxe na školní lodiPočáteční opatření při zjištění mimořádné události nebo neobvyklé situace jsou v souladu se zavedenými postupy

Komunikace je vždy jasná, výstižná a rozkazy jsou potvrzovány námořnickým způsobem

Oddíl A-III/5

Povinné minimální požadavky na certifikaci členů mužstva jako motorářů první třídy ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo určených k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách

Norma způsobilosti

1 Každý motorář první třídy sloužící na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším musí prokázat způsobilost plnit úkoly na pomocné úrovni tak, jak je uvedeno ve sloupci 1 tabulky A-III/5.

2 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné u motorářů první třídy sloužících na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-III/5.

3 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-III/5.

Tabulka A-III/5

Specifikace minimální normy způsobilosti pro členy mužstva jako motoráře první třídy ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo určených k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách

Funkce: Provoz lodních strojů na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění
k bezpečné strojní strážní službě
Schopnost porozumět rozkazům a komunikovat se strážním důstojníkem o záležitostech týkajících se strážních povinnost
í
Postupy předávání a přebírání výkonu služby
Informace nutné k výkonu bezpečné strážní služby
Přezkoumání důkazů získaných z praxe ve službě nebo praktické zkouškyKomunikace je jasná a stručná

Výkon, předávání a přejímání strážní služby splňuje přijaté zásady a postupy
Přispění ke sledování a řízení strojní strážní službyZákladní znalost funkcí a obsluhy hlavní pohonné jednotky a pomocného strojního zařízení

Základní znalost ovládání úrovní teplot, tlaků a zatížení u hlavní pohonné jednotky a pomocných strojů
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi;
.2 úředně schválená praxe na školní lodi nebo
.3 praktická zkouška
Četnost a rozsah sledování hlavní pohonné jednotky a pomocného strojního zařízení splňuje přijaté zásady a postupy

Odchylky od normy jsou rozpoznány

Nebezpečné podmínky nebo potenciální nebezpečí jsou okamžitě rozpoznána, hlášena a opravena před pokračováním prací
Přispění k činnostem při doplňování a přečerpávání palivaZnalost funkce a obsluhy palivového systému a činností při přečerpávání paliva, včetně:

.1 přípravy před doplňováním paliva a přečerpávacích operací
.2 postupů připojování a odpojování hadic pro doplňování a přečerpávání paliva
.3 postupů souvisejících s nehodami, ke kterým může dojít během doplňování paliva nebo jeho přečerpávání
.4 bezpečnostních opatření během doplňování a přečerpávání paliva
.5 schopnosti správně změřit a oznamovat výšku hladiny v nádržích
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi

Vyhodnocení důkazů získaných praktické ukázky
Činnosti při přečerpávání jsou prováděny v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízení

Manipulace s nebezpečnými a škodlivými kapalinami splňuje zavedené bezpečné postupy

Komunikace v rámci zodpovědnosti příslušné osoby je trvale úspěšná
Přispění k manipulaci se stokovými vodami a balastemZnalost bezpečné funkce, obsluhy a údržby systémů na stokové vody a balast, včetně:

.1 oznamování nehod souvisejících s přečerpáváním
.2 schopnosti správně změřit a oznamovat výšku hladiny v nádržích
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi

Vyhodnocení důkazů získaných praktické ukázky
Činnosti a údržba jsou prováděny v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízení a je zabráněno znečištění mořského prostředí

Komunikace v rámci zodpovědnosti příslušné osoby je trvale úspěšná
Přispění k provozu palubního vybavení a strojního zařízeníBezpečná obsluha palubního vybavení, včetně:

.1 ventilů a čerpadel
.2 zvedáků a zvedacího zařízení
.3 průlezů, vodotěsných dveří, vstupních otvorů a souvisejícího vybavení

Schopnost používat a pochopit základní signály při práci s jeřábem, navijákem a zvedákem
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi

Vyhodnocení důkazů získaných praktické ukázky
Činnosti jsou prováděny v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízení

Komunikace v rámci zodpovědnosti příslušné osoby je trvale úspěšná

Funkce: Elektrotechnika, elektronika a ovládací systémy lodních strojů na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Bezpečné použití
elektrických
zařízení
Bezpečné použití a obsluha elektrických zařízení, včetně:

.1 bezpečnostních opatření před zahájením práce nebo oprav
.2 postupů odpojování
.3 nouzových postupů
.4 různých napětí na lodi

Znalost příčin úrazů elektrickým proudem a opatření k předcházení těmto úrazům
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Rozeznává a oznamuje nebezpečí související s elektrickým proudem a nebezpečnými zařízeními

Rozumí bezpečným napětím u ručních zařízení

Chápe rizika související s vysokonapěťovými zařízeními a prací na lodi

Funkce: Údržba a opravy na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k údržbě a opravám na lodiSchopnost používat nátěrové, mazací a čistící materiály a vybavení

Schopnost chápat a provádět postupy běžné údržby a oprav

Znalost technik přípravy povrchů

Znalost bezpečné likvidace odpadních materiálů

Porozumění bezpečnostním pokynům od výrobců a palubním pokynům

Znalost aplikace, údržby a použití ručního a elektrického nářadí a měřidel a obráběcích strojů

Znalost obrábění kovů
Vyhodnocení důkazů získaných praktické ukázky

Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Údržba je prováděna v souladu s technickými, bezpečnostními a procesními specifikacemi

Volba a použití vybavení a nářadí je vhodné

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k manipulaci se zásobamiZnalost postupů bezpečné manipulace, uskladnění a zajištění zásobVyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Činnosti se zásobami jsou prováděny v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízení

Manipulace s nebezpečnými a škodlivými zásobami splňuje zavedené bezpečnostní postupy

Komunikace v rámci zodpovědnosti příslušné osoby je trvale úspěšná
Aplikace opatření a přispění k předcházení znečištění mořského prostředíZnalost preventivních opatřeních, která mají být přijata, aby se zabránilo znečištění mořského prostředí

Znalost použití a obsluhy vybavení určeného k zabránění znečištění

Znalost schválených metod likvidace látek znečišťujících mořské prostředí
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Postupy, jejichž cílem je ochrana mořského prostředí, jsou vždy dodrženy
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíPracovní znalost bezpečných pracovních postupů a bezpečnosti osob na lodi, včetně:

.1 bezpečnosti práce s elektrickým zařízením
.2 uzamknutí/označení
.3 bezpečnosti práce s mechanickým zařízením
.4 systému povolování práce
.5 práce ve výškách
.6 práce v uzavřených prostorech
.7 technik zvedání a způsobů předcházení úrazům zad
.8 bezpečnosti manipulace s chemickými a biologickými látkami
.9 osobních ochranných pomůcek
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Postupy, jejichž cílem je ochrana osob a lodi, jsou vždy dodrženy

Bezpečné pracovní postupy jsou dodržovány a vždy jsou správně používány vhodné bezpečnostní a ochranné pomůcky

Oddíl A-III/6

Povinné minimální požadavky na certifikaci elektrodůstojníků

Výcvik

1 Vzdělávání a výcvik stanovený v odstavci 2.3 pravidla III/6 musí zahrnovat výcvik v elektronických a elektrotechnických dílenských dovednostech souvisejících s povinnostmi elektrodůstojníků.

Výcvik na lodi

2 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti jako elektrodůstojník musí absolvovat úředně schválený program výcviku na lodi, který:

.1 zajistí, že během požadované doby námořní služby získá žadatel systematický praktický výcvik a zkušenosti v úkolech, povinnostech a odpovědnostech elektrodůstojníka;

.2 je pečlivě dozorován a sledován kvalifikovanými důstojníky, jimž byl vystaven průkaz způsobilosti, na lodích, na kterých je úředně schválená námořní služba vykonávaná a

.3 je dostatečně zdokumentován v knize výcviku.

Norma způsobilosti

3 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti jako elektrodůstojník musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-III/6;

4 Minimální znalosti, porozumění a odbornost nutné pro získání průkazu způsobilosti jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-III/6 a musí zohledňovat pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

5 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti uvedeného ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-III/6.

Tabulka A-III/6

Specifikace minimální normy způsobilosti pro elektrodůstojníky

Funkce: Elektrotechnika, elektronika a ovládací systémy lodních strojů na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Sledování provozu elektrických a elektronických řídících zařízeníZákladní porozumění obsluze mechanických technických systémů, včetně:

.1 pohonných zařízení, včetně hlavní pohonné jednotky
.2 pomocného strojního zařízení strojovny
.3 systémů ovládání kormidla
.4 překládacích systémů
.5 palubních strojů
.6 systémů ubytovacích prostor

Základní znalost přenosu tepla, mechaniky a hydromechaniky

Znalost:

Teorie elektrotechniky a elektrických strojů

Základů elektroniky a výkonové elektroniky

Elektrických rozvaděčů a elektrických zařízení

Základů automatizace, systémů a technologie automatického řízení

Přístrojového vybavení, poplachových a monitorovacích systémů

Elektrických pohonů Technologie elektrických materiálů

Elektrohydraulických a elektropneumatických řídících systémů

Zhodnocování rizik a opatření potřebných k obsluze energetických systémů o více než 1 000 voltech
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Provoz zařízení a systému je v souladu s návody k obsluze

Činnost zařízení je v souladu s technickými specifikacemi
Sledování provozu systémů automatického řízení pohonného a pomocného strojního zařízeníPříprava řídících systémů pohonného a pomocného strojního zařízeníPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Dohled nad hlavní pohonnou jednotkou a pomocnými systémy je dostačující k zajištění bezpečných provozních podmínek
Obsluha generátorů a elektrických rozvodných systémůPřipojování, rozdělení zatížení a přepínání generátorů

Připojování a přerušení spojení mezi rozvaděči a rozvodnými deskami
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Operace jsou plánovány a prováděny v souladu s návody k obsluze, zavedenými pravidly a postupy k zajištění bezpečnosti provozu

Chápe rozvodné elektrické systémy a umí je vysvětlit pomocí výkresů/návodů
Obsluha a údržba elektrických systémů o více než 1 000 voltechTeoretické znalosti

Vysokonapěťová technologie

Bezpečnostní opatření a postupy

Elektrický pohon lodí, elektrické motory a řídící systémy

Praktické znalosti

Bezpečná obsluha a údržba vysokonapěťových sítí, včetně znalostí zvláštního technického typu vysokonapěťových systémů a nebezpečí vyplývající z provozního napětí o více než 1 000 voltech
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Operace jsou plánovány a prováděny v souladu s návody k obsluze, zavedenými pravidly a postupy k zajištění bezpečnosti provozu
Obsluha počítačů a počítačových sítí na lodíchPorozumění:

.1 hlavním vlastnostem zpracování dat
.2 stavbě a použití počítačových sítí na lodích
.3 použití počítačů na můstku, ve strojovně požití komerčních počítačů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Počítačové sítě a počítače jsou správně kontrolovány a obsluhovány
Používání angličtiny v písemné a mluvené forměPřiměřená znalost anglického jazyka umožňující důstojníkovi používat technické publikace a plnit povinnosti důstojníkaPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktážePublikace v anglickém jazyce související s povinnostmi důstojníka jsou správně interpretovány
Komunikace je jasná a srozumitelná
Použiti interních
komunikačních
systémů
Obsluha všech interních komunikačních systémů na lodiPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Přenos a příjem zpráv je trvale úspěšný

Záznamy o komunikaci jsou úplné, přesné a v souladu se zákonnými požadavky

Funkce: Údržba a opravy na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení
způsobilosti
Údržba a opravy elektrických a elektronických zařízeníBezpečnostní požadavky na práci na palubních elektrických systémech, včetně bezpečného odpojení elektrického zařízení před tím, než je personálu povoleno na tomto zařízení pracovat

Údržba a opravy elektrických systémových zařízení, rozvaděčů, elektrických motorů, generátorů a stejnosměrných elektrických systémů a zařízení

Zjišťování elektrotechnických závad, míst závad a opatření k předcházení poškození

Konstrukce a provoz zařízení ke zkoušení a měření elektrotechniky

Funkce a zkoušky činnosti následujících zařízení a jejich konfigurace:

.1 monitorovací systémy
.2 automatická řídící zařízení
.3 ochranná zařízení

Vysvětlení elektrických a elektronických schémat
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválený praktický výcvik v dílně
.2 úředně schválená praktická zkušenost a zkoušky
.3 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Bezpečnostní opatření při práci jsou přiměřená

Volba a použití ručního nářadí, měřidel a zkušebního zařízení je přiměřená a vysvětlení výsledků je přesné

Demontáž, kontrola, opravy a smontování zařízení je v souladu s návody a osvědčenými postupy

Smontování a zkoušky výkonu jsou v souladu s návody a osvědčenými postupy
Údržba a opravy automatických a řídících systémů hlavního pohonného a pomocného strojního zařízeníPříslušné elektrotechnické a strojní znalosti a dovednosti

Bezpečnostní a nouzové postupy

Bezpečné odpojení zařízení a souvisejících systémů před tím, než je personálu povoleno na tomto zařízení pracovat

Praktické znalosti zkoušení, údržby, zjišťování závad a oprav

Zkoušení, zjišťování závad a údržba a uvádění elektrického a elektronického řídicího zařízení do provozuschopného stavu
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Vliv závad na související jednotku a systémy je přesně rozpoznán, technické výkresy lodi jsou správně interpretovány, měřící a kalibrační přístroje jsou správně používání a přijatá opatření jsou oprávněná

Odpojení, demontáž, a smontování zařízení je v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce a palubními pokyny a legislativními a bezpečnostními specifikacemi

Přijatá opatření vedou k obnovení provozuschopnosti automatických a řídících systémů tím nejvhodnějším způsobem vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám
Údržba a opravy navigačních zařízení na lodi a lodních
komunikačních
systémů
Znalost principů a postupů údržby navigačních zařízení, interních a vnějších komunikačních systémů

Teoretické znalosti:

Elektrických a elektronických systémů provozovaných v hořlavém prostředí
Vliv závad na související jednotku a systémy je přesně rozpoznán, technické výkresy lodi jsou správně interpretovány, měřící a kalibrační přístroje jsou správně používání a přijatá opatření jsou oprávněná
Údržba a opravy navigačních zařízení na lodi a lodních
komunikačních
systémů
(pokračování)
Praktické znalosti:

Provádění bezpečných postupů údržby a oprav

Zjišťování závad strojního zařízení, míst závad a opatření k předcházení poškození
Odpojení, demontáž, a smontování jednotky a zařízení je v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce a palubními pokyny, legislativními a bezpečnostními specifikacemi

Přijatá opatření vedou k obnovení provozuschopnosti navigačních zařízení na můstku a lodních komunikačních systémů tím nejvhodnějším způsobem vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám
Údržba a opravy elektrotechniky, elektroniky a řídící systémů palubních strojů a překládacího zařízeníPříslušné elektrotechnické a strojní znalosti a dovednosti

Bezpečnostní a nouzové postupy

Bezpečné odpojení zařízení a souvisejících systémů před tím, než je personálu povoleno na tomto zařízení pracovat

Praktické znalosti zkoušení, údržby, zjišťování závad a oprav

Zkoušení, zjišťování závad a údržba a uvádění elektrického a elektronického řídicího zařízení do provozuschopného stavu

Teoretické znalosti:

Elektrických a elektronických systémů provozovaných v hořlavém prostředí

Praktické znalosti:

Provádění bezpečných postupů údržby a oprav

Zjišťování závad strojního zařízení, míst závad a opatření k předcházení poškození
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Vliv závad na související jednotku a systémy je přesně rozpoznán, technické výkresy lodi jsou správně identifikovány, měřící a kalibrační přístroje jsou správně používání a přijatá opatření jsou oprávněná

Odpojení, demontáž, a smontování jednotky a zařízení je v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce a palubními pokyny, legislativními a bezpečnostními specifikacemi

Přijatá opatření vedou k obnovení provozuschopnosti palubních strojů a překládacího zařízení tím nejvhodnějším způsobem vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám
Údržba a opravy
řídících a
bezpečnostních
systémů
ubytovacích
prostor
Teoretické znalosti:

Elektrických a elektronických systémů provozovaných v hořlavém prostředí

Praktické znalosti:

Provádění bezpečných postupů údržby a oprav

Zjišťování závad vybavení, míst závad a opatření k předcházení poškození
Vliv závad na související jednotku a systémy je přesně rozpoznán, technické výkresy lodi jsou správně identifikovány, měřící a kalibrační přístroje jsou správně používání a přijatá opatření jsou oprávněná

Odpojení, demontáž, a smontování jednotky a zařízení je v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce a palubními pokyny, legislativními a bezpečnostními specifikacemi

Přijatá opatření vedou k obnovení provozuschopnosti řídících a bezpečnostních systémů ubytovacích prostor tím nejvhodnějším způsobem vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Zajištění souladu s požadavky na předcházení znečištěníPředcházení znečištění mořského prostředí

Znalost preventivních opatřeních, která mají být přijata, aby se zabránilo znečištění mořského prostředí

Postupy proti znečištění a veškerá související lodní výbava

Význam aktivních opatření na ochranu mořského prostředí
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně potvrzený výcvik
Postupy pro sledování činností na lodi a zajištění souladu s požadavky na předcházení znečištění jsou plně dodrženy

Činnosti zajišťující zachování pozitivní environmentální
pověsti jsou vykonávány
Prevence, omezení vzniku a hašení požárů na lodiPožární prevence a protipožární výbava

Schopnost organizovat požární cvičení

Znalost tříd a chemie požáru

Znalost protipožárních systémů

Znalost opatření, která mají být přijata v případě požáru, včetně požárů palivových systémů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/3, odstavce 1 až 3Typ a rozsah problému je rychle rozpoznán a počáteční opatření jsou v souladu s postupem pro mimořádné situace a nouzovými plány pro loď

Evakuační postupy, nouzové odstavení a odpojení jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a jsou realizovány rychle

Pořadí priorit a časová zpoždění sestavování zpráv a informování personálu na lodi jsou odpovídající vzhledem k povaze mimořádné události a zohledňují naléhavost problému
Obsluha
záchranných
prostředků
Záchrana lidského života

Schopnost organizovat cvičení v opuštění lodě a znalosti o provozu záchranných plavidel a záchranářských člunů, prostředků a pomůcek pro jejich spouštění a jejich vybavení, včetně radiokomunikačních záchranných prostředků, satelitních EPIRB, SART, námořních záchranných kombinéz a tepelně ochranných prostředků
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/2, odstavce 1 až 4Činnosti v reakci na opuštění lodi a situace trosečníka jsou přiměřené vzhledem k převládajícím okolnostem a podmínkám a jsou v souladu s uznávanými bezpečnostními postupy a normami
Poskytování první pomoci na lodiZdravotní péče

Praktické použití zdravotnických příruček a poradenství prostřednictvím radiokomunikace, včetně schopnosti přijmout účinná opatření na základě těchto znalostí v případě úrazů nebo nemocí, které by mohly nastat na lodi
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně potvrzeného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/4, odstavce 1 až 3Rozpoznání pravděpodobné příčiny, povahy a rozsahu zranění nebo nemocí je rychlé a léčba minimalizuje bezprostřední ohrožení života
Použití vedoucích schopností a týmové prácePracovní znalost vedení a výcviku palubního personálu

Schopnost aplikovat řízení úkolů a pracovního zatížení, včetně:

.1 plánování a koordinace
.2 řízení lidských zdrojů
.3 omezení času a zdrojů
.4 stanovování priorit

Znalost a schopnost aplikovat efektivní řízení zdrojů:

.1 přidělování, zadávání a stanovování priorit zdrojů
.2 účinná komunikace na lodi a na pevnině
.3 rozhodnutí odrážejí posouzení zkušeností týmu
.4 asertivita a vedení, včetně motivace
.5 získávání a udržování přehledu o situaci

Znalost a schopnost aplikovat techniky rozhodování:

.1 vyhodnocování situací a rizik
.2 rozpoznání a posouzení vygenerovaných možností
.3 výběr postupu
.4 vyhodnocování efektivity výsledků
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválený výcvik
.2 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.3 praktická ukázka
Posádce jsou přidělovány povinnosti a je informována o očekávaných standardech práce a chování způsobem, přiměřeným dotčeným osobám

Cíle výcviku a činností jsou založeny na hodnocení současné způsobilosti a schopnostech a provozních požadavcích

Činnosti jsou plánovány a zdroje jsou přidělovány podle potřeby a na základě správných priorit pro plnění nezbytných úkolů

Informace jsou sdělovány a přijímány jasně a jednoznačně

Efektivní způsoby chování vedoucího jsou prokázány

Nezbytní členové týmu sdílejí přesnou představu o současném a předpokládaném stavu plavidla, provozním stavu a vnějším prostředí

Rozhodnutí jsou vzhledem k situaci nejefektivnější
Příspěvek k bezpečnosti personálu a lodiZnalost osobních záchranných technik

Znalost požární ochrany a schopnost hasit požáry

Znalost základů poskytování první pomoci

Znalost zásad osobní bezpečnosti a sociální odpovědnosti
Vyhodnocení důkazu získaných z úředně schváleného výcviku a praxe tak, jak je uvedeno v oddíle A-VI/1, odstavec 2Příslušné bezpečnostní a ochranné prostředky jsou použité správně

Procedury a bezpečné pracovní postupy, jejichž cílem je ochrana personálu a lodi, jsou vždy dodrženy

Postupy, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, jsou vždy dodrženy

Počáteční a následná opatření při zjištění mimořádné události jsou v souladu se zavedenými postupy reakce na mimořádné události

Oddíl A-III/7

Povinné minimální požadavky na certifikaci elektrotechniků Norma způsobilosti

1 Každý elektrotechnik sloužící na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším musí prokázat způsobilost plnit úkoly na pomocné úrovni tak, jak je uvedeno ve sloupci 1 tabulky A-III/7.

2 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné u elektrotechniků sloužících na námořní lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším jsou uvedené ve sloupci 2 tabulky A-III/7.

3 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-III/7.

Tabulka A-III/7

Specifikace minimální normy způsobilosti pro elektrotechniky

Funkce: Elektrotechnika, elektronika a ovládací systémy lodních strojů na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Bezpečné použití
elektrických
zařízení
Bezpečné použití a obsluha elektrických zařízení, včetně:

.1 bezpečnostních opatření před zahájením práce nebo oprav
.2 postupů odpojování
.3 nouzových postupů
.4 různých elektrických napětí na lodi

Znalost příčin úrazů elektrickým proudem a opatření k předcházení těmto úrazům
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Rozumí a dodržuje bezpečnostní pokyny týkající se elektrických zařízení

Rozeznává a oznamuje nebezpečí související s elektrickým proudem a nebezpečnými zařízeními

Rozumí bezpečným napětím u ručních zařízení

Chápe rizika související s vysokonapěťovými zařízeními a prací na lodi
Přispění ke
sledování provozu
elektrických systémů
a strojních zařízení
Základní znalost obsluhy mechanických strojních systémů, včetně:

.1 pohonných zařízení, včetně hlavní pohonné jednotky
.2 pomocného strojního zařízení strojovny
.3 systémů ovládání kormidla
.4 překládačích zařízení
.5 palubních strojů
.6 systémů ubytovacích prostor

Základní znalost:

.1 teorie elektrotechniky a elektrických strojů
.2 elektrických rozvaděčů a elektrických zařízení
.3 základů automatizace, systémů a technologie automatického řízení
.4 přístrojového vybavení, poplachových a monitorovacích systémů
.5 elektrických pohonů
.6 elektrohydraulických a elektropneumatických řídících systémů
.7 připojování, rozdělení zátěže a přepínání generátorů
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Znalosti, které zajišťují:

.1 provoz zařízení a systému je v souladu s návody k obsluze
. 2 úrovně výkonu jsou v souladu s technickými specifikacemi
Použití ručního nářadí,
elektrického a elektronického
měřícího zařízení ke zjišťování závad, údržbě a opravám
Bezpečnostní požadavky pro práci na palubních elektrických systémech

Aplikace bezpečných pracovních postupů

Základní znalost:

.1 stavby a provozních vlastností lodních systémů a vybavení se střídavým a stejnosměrným proudem
.2 použití měřících přístrojů, obráběcích strojů a elektrického nářadí
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválený praktický výcvik v dílně
.2 úředně schválená praktická zkušenost a zkoušky
Aplikace bezpečnostních postupů je uspokojující

Volba a použití ručního zkušebního zařízení je přiměřená a vysvětlení výsledků je přesné

Volba postupů k provádění oprav a údržby je v souladu s návody a osvědčenými postupy

Funkce: Údržba a opravy na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k údržbě a opravám na lodiSchopnost používat mazací a čistící materiály a vybavení

Znalost bezpečné likvidace odpadních materiálů

Schopnost chápat a provádět postupy běžné údržby a oprav

Porozumění bezpečnostním pokynům od výrobců a palubním pokynům
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Údržba je prováděna v souladu s technickými, bezpečnostními a procesními specifikacemi

Volba a použití vybavení a nářadí je vhodné
Přispění k údržbě a opravám elektrických systémů a strojního zařízení na lodiBezpečnostní a nouzové postupy

Základní znalost elektrotechnických výkresů a bezpečného odpojování zařízení a souvisejících systémů před tím, než je personálu povoleno na tomto zařízení pracovat

Zkoušení, zjišťování závad a údržba a uvádění elektrického řídicího zařízení a strojního zařízení do provozuschopného stavu

Elektrická a elektronická zařízení provozovaná v hořlavém prostředí

Základy lodních systémů zjišťování požáru

Provádění bezpečných postupů údržby a oprav

Zjišťování závad strojního zařízení, míst závad a opatření k předcházení poškození

Údržba a opravy svítidel a napájecích systémů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 podle potřeby úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvik s laboratorním vybavením
Vliv závad na související jednotku a systémy je přesně rozpoznán, technické výkresy lodi jsou správně identifikovány, měřící a kalibrační přístroje jsou správně používání a přijatá opatření jsou oprávněná

Odpojení, demontáž, a smontování zařízení jednotky a zařízení je v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce a palubními pokyny

Funkce: Řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi na pomocné úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k manipulaci se zásobamiZnalost postupů bezpečné manipulace, uskladnění a zajištění zásobVyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Činnosti při uskladňování zásob jsou prováděny v souladu se zavedenými bezpečnostními postupy a pokyny k obsluze zařízení

Manipulace s nebezpečnými a škodlivými zásobami splňuje zavedené bezpečnostní postupy

Komunikace v rámci zodpovědnosti příslušné osoby je trvale úspěšná
Aplikace opatření a přispění k předcházení znečištění mořského prostředíZnalost preventivních opatřeních, která mají být přijata, aby se zabránilo znečištění mořského prostředí

Znalost použití a obsluhy vybavení/prostředků určených k zabránění znečištění

Znalost schválených metod likvidace látek znečišťujících mořské prostředí
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:
. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik .3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Postupy, jejichž cílem je ochrana mořského prostředí, jsou vždy dodrženy
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíPracovní znalost bezpečných pracovních postupů a bezpečnosti osob na lodi, včetně:

.1 bezpečnosti elektrických zařízení
.2 uzamknutí/označení
.3 bezpečnosti mechanických zařízení
.4 systému povolování práce
.5 práce ve výškách
.6 práce v uzavřených prostorech
.7 technik zvedání a způsobů předcházení úrazům zad
.8 bezpečnosti manipulace s chemickými a biologickými látkami
.9 osobního bezpečnostního vybavení
Vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 praktický výcvik
.3 zkouška
.4 úředně schválená praxe na školní lodi
Postupy, jejichž cílem je ochrana osob a lodi, jsou vždy dodrženy

Bezpečné pracovní postupy jsou dodržovány a vždy jsou správně používány vhodné bezpečnostní a ochranné pomůcky

KAPITOLA IV

Normy týkající se radiooperátorů

Oddíl A-IV/1

Použití

(Žádná ustanovení)

Oddíl A-IV/2

Povinné minimální požadavky na certifikaci GMDSS radiooperátorů

Norma způsobilosti

1 Minimální znalosti, porozumění a odbornost potřebné pro získání průkazu způsobilosti GMDSS radiooperátorů musí být dostačující, aby mohli radiooperatéři plnit své radiokomunikační povinnosti. Znalosti nutné k získání každého typu průkazu způsobilosti definovaného v Radiokomunikačním řádu musí být v souladu s Radiokomunikačním řádem. Kromě toho musí každý žadatel o získání průkazu způsobilosti prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-IV/2.

2 Znalosti, porozumění a odbornost potřebné pro získání Úmluvou požadovaných potvrzení o uznání průkazů způsobilosti vystavených na základě Radiokomunikačního řádu jsou uvedeny ve sloupci 2 tabulky A-IV/2.

3 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 této tabulky A-IV/2 musí být dostačující pro to, aby mohl žadatel plnit své povinnosti.

4 Každý žadatel musí předložit doklad o splnění požadované normy způsobilosti dosaženého prostřednictvím:

.1 prokázání způsobilosti k plnění úkolů a povinností a k převzetí odpovědností uvedených ve sloupci 1 tabulky A-IV/2 a to v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky uvedené tabulky a

.2 zkoušky nebo průběžného hodnocení jako součásti úředně schváleného výcvikového kurzu založeného na materiálu uvedeném ve sloupci 2 tabulky A-IV/2.

Tabulka A-IV/2

Specifikace minimální normy způsobilosti pro GMDSS radiooperátory

Funkce: Radiokomunikace na provozní úrovni

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení způsobilosti
Vysílat a přijímat informace pomocí subsystémů a zařízení GMDSS a plnit funkční požadavky GMDSSKromě požadavků Radiokomunikačního řádu, znalost:

.1 radiokomunikace během pátrání a záchrany, včetně postupů uvedených v Manuálu 1AMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual)
.2 prostředky k předcházení vysílání falešných tísňových signálů a postupů pro zmírnění následků těchto signálů
.3 systémy hlášení pohybu lodí
.4 rádiem poskytovaných zdravotnických služeb
.5 použití Mezinárodního signálního kódu a Standardních frází námořní komunikace IMO
.6 anglický jazyk, slovem i písmem, pro sdělování informací týkajících se bezpečnosti lidského života na moři

Poznámka: Tento požadavek lze v případě Omezeného průkazu způsobilosti radiooperátora zmírnit
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím praktické ukázky provozních postupů pomocí:

.1 úředně schváleného zařízení
.2 podle potřeby GMDSS simulátoru komunikace
.3 radiokomunikační laboratorní vybavení
Vysílání a příjem komunikace splňuje mezinárodní předpisy a postupy a je prováděn zdatně a efektivně

Zprávy v anglickém jazyce týkající se bezpečnosti lodi, ochrany lodi a osob na lodi a ochrany mořského prostředí jsou správně zpracovány
Poskytování radiokomunikačních služeb v případech mimořádných událostíPoskytování radiokomunikačních služeb v případech mimořádných událostí, např.:

.1 opuštění lodě
.2 požár na lodi
.3 částečné nebo úplné selhání radiokomunikačních zařízení

Preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti lodě a osob v souvislosti s riziky spojenými s radiokomunikačními zařízeními, včetně ohrožení způsobených elektřinou a neionizujícím vyzařováním
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím praktické ukázky provozních postupů pomocí:

.1 úředně schváleného zařízení
.2 podle potřeby GMDSS simulátoru komunikace
.3 radiokomunikační laboratorní vybavení
Reakce je prováděna efektivně a efektivně

KAPITOLA V

Normy týkající se zvláštních požadavků na výcvik personálu pro některé typy lodí Oddíl A-V/1-1

Povinné minimální požadavky na výcvik a certifikaci kapitánů, důstojníků a členů mužstva na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikálií

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemikálií musí:

.1 prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci I tabulky A-V/1-1-1 a

.2 předložit doklad o dosažení:

.2.1 minimálních znalostí, porozumění a odbornosti uvedených ve sloupci 2 tabulky A-V/1-1-1 a

.2.2 požadované normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-V/1-1-1.

2 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech musí:

.1 prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-V/1-1-2 a

.2 předložit doklad o dosažení:

.2.1 minimálních znalostí, porozumění a odbornosti uvedených ve sloupci 2 tabulky A-V/1-1-2 a

.2.2 požadované normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-V/1-1-2.

3 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemikálií musí:

.1 prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-V/1-1-3 a

.2 předložit doklad o dosažení:

.2.1 minimálních znalostí, porozumění a odbornosti uvedených ve sloupci 2 tabulky A-V/1-1-3 a

.2.2 požadované normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-V/1-1-3.

Tabulka A-V/1-1-1

Specifikace minimální normy způsobilosti u základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemikálií

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k bezpečné manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemikáliíZákladní znalost o tankerech:

.1 typy ropných tankerů a tankerů pro přepravu chemikálií
.2 obecné uspořádání a stavba

Základní znalost o manipulaci s nákladem:

.1 potrubní systémy a ventily
.2 nákladová čerpadla
.3 nakládka a vykládka
.4 čištění nádrží, jejich odkalování, degazování a napouštění inertního plynu

Základní znalost o fyzikálních vlastnostech ropy a chemických látek:

.1 tlak a teplota, včetně vztahu tlaku par k teplotě
.2 typy tvorby elektrostatického náboje
.3 chemické symboly

Znalost a porozumění bezpečnostní kultuře a řízení bezpečnosti na tankerech
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Komunikace v rámci oblasti odpovědnosti je jasná a účinná

Manipulace s nákladem se provádí v souladu s akceptovanými zásadami a postupy k zajištění bezpečnosti operací
Příjímání opatření určených k předcházení nebezpečímZákladní znalost nebezpečí souvisejících s činnostmi na tankeru, včetně:

.1 zdravotní rizika
.2 ohrožení životního prostředí
.3 rizik souvisejících s reaktivitou
.4 rizik souvisejících s korozí
.5 rizik výbuchu a hořlavosti
.6 zdrojů hoření, včetně rizik způsobených elektrostatickým nábojem
.7 rizik souvisejících s toxicitou
.8 úniků a mraků výparů

Základní znalost omezování rizik:

.1 napouštění inertního plynu, vodní ucpávka, sušidla a techniky sledování
.2 antistatická opatření
.3 odvětrávání
.4 separace
.5 inhibice nákladu
.6 důležitost kompatibility nákladu
.7 řízení atmosféry v nádržích
.8 analýzy plynů

Porozumění informacím uvedeným na Bezpečnostním listu materiálu (MSDS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Správně rozpoznává, na bezpečnostních listech materiálů, příslušná rizika ohrožení lodi a personálu související s nákladem, a přijímá vhodná opatření v souladu se zavedenými postupy

Rozpoznání a přijetí opatření při zjištění mimořádné události splňují stanovené postupy v souladu s osvědčenými postupy
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíFunkce a správné použití přístrojů na měření koncentrace plynu a podobných zařízení

Správné použití bezpečnostního vybavení a ochranných zařízení, včetně:

.1 dýchacího přístroje a zařízení k opuštění nádrže
.2 ochranných oděvů a vybavení
.3 resuscitátorů
.4 záchranářského a únikového vybavení

Základní znalost bezpečných pracovních postupů a procesů v souladu s právními předpisy a odvětvovými směrnicemi a bezpečností osob vztahujících se na ropné tankery a tankery pro přepravu chemikálií, včetně:

.1 opatření, která jsou nutná při vstupu do uzavřených prostor
.2 opatření, která jsou nutná před a během oprav a údržby
.3 bezpečnostních opatření při práci s otevřeným ohněm a práci za studena
.4 bezpečnosti elektrických zařízení
.5 bezpečnostních kontrolních seznamů pro operace mezi lodí a břehem

Základní znalost poskytování první pomoci s odkazem na Bezpečnostní list materiálu (MSDS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Postupy pro vstup do uzavřených prostorů jsou dodržovány.

Procesy a bezpečné pracovní postupy, jejichž cílem je ochrana osob a lodi jsou vždy dodrženy

Vhodné bezpečnostní a ochranné vybavení je používáno správně

Zásady poskytování první pomoci
Provádění
protipožárních
činností
Organizace reakce na požár na tankeru a opatření, která je nutné přijmout

Požární rizika spojená s manipulací s nákladem a hromadnou dopravou nebezpečných a škodlivých kapalin

Hasící prostředky používané k hašení ropy a chemických látek
Obsluha pevných systémů s hasící pěnou

Obsluha přenosných pěnových hasících přístrojů

Obsluha pevných systémů s hasícím práškem

Zachycení uniklých látek v souvislosti s protipožárními činnostmi
Praktická cvičení a výuka prováděné za schválených a skutečně realistických výcvikových podmínkách (např. simulované podmínky na lodi) a ve tmě, pokud je to možné a proveditelnéPočáteční kroky a následná opatření při zjištění požáru na lodi jsou v souladu se zavedenými zásadami a postupy

Opatření přijatá při rozpoznání poplachového signálu jsou přiměřená hlášené mimořádné události a splňují zavedené postupy

Oděvy a vybavení jsou přiměřené povaze protipožárních činností

Načasování a posloupnost jednotlivých činností jsou přiměřené převládajícím okolnostem a podmínkám

Uhašení požárů je dosaženo za použití vhodných postupů, technik a hasících prostředků
Reakce na
mimořádné
události
Základní znalost nouzových postupů, včetně nouzového odstaveníPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Typ a dopad mimořádné události jsou rychle rozpoznány a činnosti v reakci jsou v souladu s nouzovými postupy a nouzovými plány
Přijímání opatření k zabránění znečištění životního prostředí při úniku ropy nebo chemikáliíZákladní znalost o vlivech znečištění ropou a chemikáliemi na lidský život a život v moři

Základní znalost palubních postupů určených k zabránění znečištění

Základní znalost opatření, která mají být přijata v případě úniku, včetně nutnosti:

.1 oznamovat důležité informace odpovědným osobám
.2 pomáhat při realizaci palubních postupů při zachycování uniklých látek
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Postupy určené k ochraně životního prostředí jsou vždy dodrženy

Tabulka A-V/l-1-2

Specifikace minimální normy způsobilosti u pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na ropných tankerech

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení
způsobilosti
Schopnost bezpečně provádět a sledovat veškeré operace s náklademKonstrukce a vlastnosti ropného tankeru

Znalost konstrukce ropných tankerů, systémů a zařízení, včetně:

.1 obecného uspořádání a stavby
.2 čerpacích zařízení a vybavení
.3 rozložení nádrží, potrubních systémů a zařízení k odvětrání nádrží
.4 měřících systémů a poplašných zařízení
.5 systémů ohřívání nákladu
.6 systémů k čištění nádrží, degazování a napouštění inertního plynu
.7 balastového systému
.8 odvětrání nákladového prostoru a větrávání ubytovacích prostor
.9 zařízení k nakládání s přetekem
.10 systémů k odsávání par
.11 elektrických a elektronických řídících systémů pro manipulaci s nákladem
.12 zařízení na ochranu životního prostředí, včetně Zařízení ke sledování úniku ropných látek (ODME)
.13 nátěrových systému nádrží
.14 systémů k řízení teploty a tlaku v nádržích
.15 protipožárních systémů

Znalost teorie a vlastností čerpadel, včetně typů nákladových čerpadel a jejich bezpečného provozu

Zběhlost v bezpečnostní kultuře na tankeru a prováděn systému řízení bezpečnosti

Znalost a porozumění monitorovacím a zabezpečovacím systémům, včetně nouzového odstavení

Nakládka, vykládka, péče a manipulace s nákladem

Schopnost provádět úkony měření a výpočty související s nákladem

Znalost vlivů volně ložených kapalných nákladů na podélný sklon, stabilitu a celistvost konstrukce

Znalost a porozumění činnostem souvisejícím s nákladem ropy, včetně:

.1 plánů nakládky a vykládky
.2 balastování a vypouštění balastní vody
.3 čištění nádrží
.4 napouštění inertního plynu
.5 degazování
.6 přečerpávání z lodi na loď
.7 nakládky „load-on-top“
.8 vymývání od surové ropy

Příprava a aplikace provozních plánů, postupů a kontrolních seznamů souvisejících s nákladem

Schopnost kalibrovat a používat systémy, přístroje a zařízení k sledování a zjišťování přítomnosti plynu

Schopnost řídit a dohlížet na personál odpovídající za náklad
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválený výcvik na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Komunikace je jasná, srozumitelná a úspěšná

Manipulace s nákladem se provádí bezpečně a to s přihlédnutím ke konstrukci ropných tankerů, systémů a zařízení

Manipulace s nákladem je plánována, riziko je řízeno a činnosti se provádí v souladu s uznávanými zásadami a postupy pro zajištění bezpečnosti provozu a zabránění znečišťování mořského prostředí

Potenciální nesoulad s postupy manipulace s nákladem je rychle rozpoznán a napraven

Správná nakládka, uložení a vykládka nákladu zajišťuje, že podmínky stability a namáhání lodního tělesa vždy zůstávají v bezpečných mezích

Přijatá opatření a postupy jsou aplikovány správně a odpovídající lodní zařízení pro manipulace s nákladem je používáno správně

Kalibrace a použití zařízení k sledování a zjišťování přítomnosti plynu jsou v souladu s provozními postupy a procesy

Postupy pro monitorovací a zabezpečovací systémy zajišťují, že všechny poplachy jsou detekovány rychle a reaguje se na ně v souladu se zavedenými nouzovými postupy

Personálu jsou přidělovány povinnosti a je informován o postupech a standardech práce, které mají být dodrženy, a to způsobem vhodným pro dotčené jednotlivce a v souladu s bezpečnými provozními postupy
Obeznámení s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nákladů ropných látekZnalost a porozumění fyzikálním a chemickým vlastnostem nákladů ropných látek

Porozumění informacím uvedeným na Bezpečnostním listu materiálu (MSDS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Efektivní použití informačních zdrojů k určování vlastností a charakteristik nákladů ropných látek a souvisejících plynů, a jejich dopad na bezpečnost, životní prostředí a provoz lodi
Přijímání opatření určených k předcházení nebezpečímZnalost a porozumění opatřením určeným k předcházení nebezpečím souvisejícím s činnostmi při manipulaci s nákladem na ropných tankerech, včetně:

.1 toxicity
.2 hořlavosti a výbušnosti
.3 zdravotních rizik
.4 složení inertních plynů
.5 rizik způsobených elektrostatickým nábojem
Znalost a porozumění nebezpečím z nedodržení příslušných pravidel/předpisů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Relevantní nebezpečí související s nákladem pro plavidlo a personál spojený s činnostmi při manipulaci s nákladem na ropných tankerech jsou správně rozpoznána a jsou přijata vhodná ochranná opatření
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíZnalost a porozumění bezpečným pracovním postupům a procesům, včetně vyhodnocování rizik a bezpečnosti osob pro ropné tankery:

.1 opatření, která jsou nutná při vstupu do uzavřených prostor, včetně správného použití různých typů dýchacích přístrojů
.2 opatření, která jsou nutná před a během oprav a údržby
.3 bezpečnostní opatření při práci s otevřeným ohněm a práci za studena
.4 opatření k zajištění bezpečnosti elektrických zařízení
.5 použití příslušných osobních ochranných pomůcek
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Postupy určené k ochraně personálu a lodi jsou vždy dodrženy

Bezpečné pracovní postupy jsou dodrženy a příslušné ochranné vybavení je používáno správně

Pracovní postupy jsou v souladu se zákonnými požadavky, pracovními řády, povoleními k vykonávání rizikové práce a ekologickými hledisky
Správné použití dýchacího přístroje

Postupy pro vstup do uzavřených prostorů jsou dodržovány
Reakce na mimořádné událostiZnalost a porozumění nouzovým postupům na ropných tankerech, včetně:

.1 lodních havarijních plánů
.2 nouzového zastavení manipulace s nákladem
.3 opatření, která mají být přijata v případě selhání systémů nebo služeb nutných pro manipulaci s nákladem
.4 protipožárních činností na ropných tankerech
.5 záchrany z uzavřených prostorů
.6 použití Bezpečnostního listu materiálu (MSDS)

Opatření, která mají být přijata po srážce, nasednutí na dno nebo úniku látek

Znalost poskytování první pomoci na ropných tankerech
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Typ a dopad mimořádné události jsou rychle rozpoznány a činnosti v reakci jsou v souladu se zavedenými nouzovými postupy a nouzovými plány

Pořadí priorit a časové zpoždění sestavování zpráv a informování personálu na lodi jsou odpovídající vzhledem k povaze mimořádné události a zohledňují naléhavost problému

Evakuační postupy, nouzové odstavení a odpojení jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a jsou realizovány rychle

Rozpoznání a přijetí opatření přijatá při poskytování první pomoci jsou v souladu s aktuální uznávanou praxí poskytování první pomoci a mezinárodními směrnicemi
Přijímání opatření určených k předcházení znečištění životního prostředíPorozumění postupům určeným k předcházení znečištění ovzduší a životního prostředíPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Činnosti se provádí v souladu s akceptovanými zásadami a postupy k předcházení znečištění životního prostředí
Sledování a kontrola souladu se zákonnými požadavkyZnalost a porozumění příslušným ustanovením Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), v platném znění, a dalším příslušným dokumentům IMO, odvětvovým směrnicím a přístavním předpisům, které jsou obecně v platnostiPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Manipulace s nákladem je v souladu s příslušnými dokumenty IMO a zavedenými odvětvovými normami a předpisy pro bezpečné pracovní postupy

Tabulka A-V/l-1-3

Specifikace minimální normy způsobilosti u pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemikálií

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení
způsobilosti
Schopnost bezpečně provádět a sledovat veškeré operace s náklademKonstrukce a vlastnosti tankeru přepravu chemikálií

Znalost konstrukce, systémů a zařízení tankeru přepravu chemikálií, včetně:

.1 obecného uspořádání a konstrukce
.2 čerpacího zařízení a vybavení
.3 rozložení nádrží a jejich konstrukce
.4 potrubních a drenážních systémů
.5 poplašných zařízení a systémů k řízení teploty a tlaku v nádržích a nákladových potrubích
.6 měřících řídících systémů a poplašných zařízení
.7 systémů ke zjišťování přítomnosti plynu
.8 systémů ohřívání a chlazení nákladu
.9 systémů k čištění nádrží
.10 systémů k řízení prostředí v nákladových nádržích
. 11 systémů balastu
.12 odvětrání nákladového prostoru a větrání ubytovacích prostor
.13 systémů k návratu/odsávání par
.14 protipožárních systémů
.15 materiálů a nátěrů nádrží, potrubí a armatur
. 16 reakce na přetek

Znalost teorie a vlastností čerpadel, včetně typů nákladových čerpadel a jejich bezpečného provozu

Zběhlost v bezpečnostní kultuře na tankeru a realizaci systému řízení bezpečnosti

Znalost a porozumění monitorovacím a zabezpečovacím systémům, včetně systému nouzového odstavení

Nakládka, vykládka, péče a manipulace s nákladem

Schopnost provádět úkony měření a výpočty související s nákladem

Znalost vlivů volně ložených kapalných nákladů na podélný sklon, stabilitu a celistvost konstrukce

Znalost a porozumění činnostem souvisejícím s nákladem chemických látek, včetně:

.1 plánů nakládky a vykládky
.2 balastování a vypouštění balastní vody
.3 čištění nádrží
.4 řízení prostředí v nádržích
.5 napouštění inertního plynu
.6 degazování
.7 přečerpávání z lodi na loď .8 požadavků na inhibici a stabilizaci
.9 požadavků na ohřívání a chlazení a účinků na sousedící náklady
. 10 kompatibility a oddělování nákladu
.11 nákladů o vysoké viskozitě
.12 odčerpávání zbytků nákladů
. 13 provozního vstupu do nádrže

Příprava a aplikace provozních plánů, postupů a kontrolních seznamů souvisejících s nákladem

Schopnost kalibrovat a používat systémy, přístroje a zařízení k sledování a zjišťování přítomnosti plynu

Schopnost řídit a dohlížet na personál odpovídající za náklad
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Komunikace je jasná, srozumitelná a úspěšná

Manipulace s nákladem se provádí bezpečně a to s přihlédnutím ke konstrukci tankerů pro přepravu chemikálií, systémů a zařízení

Manipulace s nákladem je plánována, riziko je řízeno a činnosti se provádí v souladu s uznávanými zásadami a postupy pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení znečišťování mořského prostředí

Postupy pro monitorovací a bezpečnostní systémy zajišťují, že všechny poplachy jsou detekovány rychle a reaguje se na ně v souladu se zavedenými postupy

Správná nakládka, uložení a vykládka nákladu zajišťuje, že podmínky stability a namáhání vždy zůstávají v bezpečných mezích

Potenciální nesoulad s postupy manipulace s nákladem je rychle rozpoznán a napraven

Přijatá opatření a postupy jsou správně rozpoznány a odpovídající lodní zařízení pro manipulace s nákladem je používáno správně
Kalibrace a použití zařízení k sledování a zjišťování přítomnosti plynu jsou v souladu s bezpečnými provozními postupy a procesy

Personálu jsou přidělovány povinnosti a je informován o postupech a standardech práce, které mají být dodrženy, a to způsobem vhodným pro dotčené jednotlivce a v souladu s bezpečnými provozními postupy
Obeznámení s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nákladů
chemických látek
Znalost a porozumění fyzikálním a chemickým vlastnostem jedovatých kapalných látek, včetně:

.1 kategorií nákladů chemických látek (korozívní, toxické, hořlavé, výbušné)
.2 chemických skupin a průmyslového použití
.3 reaktivity nákladů

Porozumění informacím uvedeným na Bezpečnostním listu materiálu (MSDS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Efektivní použití informačních zdrojů k určování vlastností a charakteristik jedovatých kapalných látek a souvisejících plynů, a jejich dopad na bezpečnost, životní prostředí a provoz lodi
Přijímání opatření, aby se zabránilo nebezpečímZnalost a porozumění nebezpečím a opatřením určeným k předcházení nebezpečím souvisejícím s činnostmi na tankerech pro přepravu chemikálií, včetně:

.1 hořlavosti a výbušnosti
.2 toxicity
.3 zdravotních rizik
.4 složení inertních plynů
.5 rizik způsobených elektrostatickým nábojem
.6 reaktivity
.7 korozi vity
.8 nákladů s nízkým bodem varu
.9 nákladů o vysoké hustotě
.10 tuhnoucích nákladů
.11 polymerizujících nákladů

Znalost a porozumění nebezpečím z nedodržení příslušných pravidel/předpisů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Relevantní nebezpečí související s nákladem pro plavidlo a personál spojený s činnostmi při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemikálií jsou správně rozpoznána a jsou přijata vhodná ochranná opatření
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíZnalost a porozumění bezpečným pracovním postupům a procesům, včetně vyhodnocování rizik a bezpečnosti osob na lodi relevantních pro tankery pro přepravu chemikálií:

.1 opatření, která jsou nutná při vstupu do uzavřených prostor, včetně správného použití různých typů dýchacích přístrojů
.2 opatření, která jsou nutná před a během oprav a údržby
.3 bezpečnostní opatření při práci s otevřeným ohněm a práci za studena
.4 opatření k zajištění bezpečnosti elektrických zařízení
.5 použití příslušného osobního ochranného vybavení
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Postupy určené k ochraně personálu a lodi jsou vždy dodrženy

Bezpečné pracovní postupy jsou dodrženy a příslušné ochranné vybavení je používáno správně

Pracovní postupy jsou v souladu se zákonnými požadavky, pracovními řády, povoleními k vykonávání rizikové práce a ekologickými hledisky

Správné použití dýchacího přístroje

Postupy pro vstup do uzavřených prostorů jsou dodržovány
Reakce na mimořádné událostiZnalost a porozumění nouzovým postupům na tankerech pro přepravu chemikálií, včetně:

.1 lodních havarijních plánů
.2 nouzového zastavení manipulace s nákladem
.3 opatření, která mají být přijata v případě selhání systémů nebo služeb nutných pro manipulaci s nákladem
.4 hašení požárů na tankerech pro přepravu chemikálií
.5 záchrany z uzavřených prostorů
.6 reaktivity nákladu
.7 vyhazování nákladu
.8 použití Bezpečnostního listu materiálu (MSDS)

Opatření, která mají být přijata po srážce, nasednutí na dno nebo úniku látek

Znalost poskytování první pomoci na tankerech pro přepravu chemikálií a to s odkazem na Lékařskou příručku první pomoci pro použití při nehodách s přítomností nebezpečných věcí (MFAG)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Typ a dopad mimořádné události jsou rychle rozpoznány a činnosti v reakci jsou v souladu se zavedenými nouzovými postupy a nouzovými plány

Pořadí priorit a úrovně a časové posloupnosti sestavování zpráv a informování personálu na lodi jsou odpovídající vzhledem k povaze mimořádné události a zohledňují naléhavost problému

Evakuační postupy, nouzové odstavení a odpojení jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a jsou realizovány rychle

Rozpoznání a přijetí opatření přijatá při poskytování první pomoci jsou v souladu s aktuální uznávanou praxí poskytování první pomoci a mezinárodními směrnicemi
Přijímání opatření určených k předcházení znečištění životního prostředíPorozumění postupům určeným k předcházení znečištění ovzduší a životního prostředíPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Činnosti se provádí v souladu s akceptovanými zásadami a postupy k předcházení znečištění životního prostředí
Sledování a kontrola souladu se zákonnými požadavkyZnalost a porozumění příslušným ustanovením Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL) a dalším příslušným dokumentům IMO, odvětvovým směrnicím a přístavním předpisům, které jsou obecně v platnosti

Zběhlost ve použití Předpisu TBC a souvisejících dokumentů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

. 1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Manipulace s nákladem je v souladu s příslušnými dokumenty IMO a zavedenými odvětvovými normami a předpisy pro bezpečné pracovní postupy

Oddíl A-V/l-2

Povinné minimální požadavky na výcvik a certifikaci kapitánů, důstojníků a členů mužstva na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí:

.1 prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-V/1-2-1 a

.2 předložit doklad o dosažení:

.2.1 minimálních znalostí, porozumění a odbornosti uvedených ve sloupci 2 tabulky A-V/1-2-1 a

.2.2 požadované normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-V/1-2-1.

2 Každý žadatel o získání osvědčení o absolvování pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí:

.1 prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-V/1-2-2 a

.2 předložit doklad o dosažení:

.2.1 minimálních znalostí, porozumění a odbornosti uvedených ve sloupci 2 tabulky A-V/1-2-2 a

.2.2 požadované normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-V/1-2-2.

Tabulka A-V/1-2-1

Specifikace minimální normy způsobilosti u základního výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění k bezpečnému provozu tankeru pro přepravu zkapalněného plynuKonstrukce a provozní vlastnosti tankerů pro přepravu zkapalněného plynu

Základní znalost tankerů pro přepravu zkapalněného plynu

.1 typy tankerů pro přepravu zkapalněného plynu
.2 obecné uspořádání a stavba

Základní znalost o manipulaci s nákladem:

.1 potrubní systémy a ventily
.2 zařízení k manipulaci s nákladem
.3 nakládka, vykládka a péče během přepravy
.4 systém nouzového odstavení (ESD)
.5 čištění nádrží, jejich odkalování, degazování a napouštění inertního plynu

Základní znalost o fyzikálních vlastnostech zkapalněných plynů, včetně:

.1 vlastností a charakteristik
.2 tlaku a teploty, včetně vztahu tlaku par k teplotě
.3 typů tvorby elektrostatického náboje
.4 chemických symbolů

Znalost a porozumění bezpečnostní kultuře a řízení bezpečnosti na tankerech
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválený výcvik na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Komunikace v rámci oblasti odpovědnosti je jasná a účinná

Manipulace s nákladem se provádí v souladu s akceptovanými zásadami a postupy k zajištění bezpečnosti operací
Přijímání opatření, aby se zabránilo nebezpečímZákladní znalost nebezpečí souvisejících s činnostmi na tankeru, včetně:

.1 zdravotních rizik
.2 ohrožení životního prostředí
.3 rizik souvisejících s reaktivitou
.4 rizik souvisejících s korozí
.5 rizik výbuchu a hořlavosti
.6 zdrojů hoření
.7 rizik způsobených elektrostatickým nábojem
.8 rizik souvisejících s toxicitou
.9 úniků a mraků výparů
.10 extrémně nízkých teplot
.11 rizik souvisejících s tlakem

Základní znalost omezování rizik:

.1 napouštění inertního plynu, vysoušení a techniky sledování
.2 antistatická opatření
.3 odvětrávání
.4 separace .5 inhibice nákladu
.6 důležitost kompatibility nákladu
.7 řízení atmosféry v nádržích
.8 analýzy přítomnosti plynů

Porozumění informacím uvedeným na Bezpečnostním listu materiálu (MSDS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Správně rozpoznává, na bezpečnostních listech materiálů, příslušná rizika ohrožení lodi a personálu související s nákladem, a přijímá vhodná opatření v souladu se zavedenými postupy

Rozpoznání a přijetí opatření při zjištění mimořádné události splňují stanovené postupy v souladu s osvědčenými postupy
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíFunkce a správné použití přístrojů na měření koncentrace plynu a podobných zařízení

Správné použití bezpečnostního vybavení a ochranných zařízení, včetně:

.1 dýchacího přístroje a zařízení k úniku z nádrže
.2 ochranných oděvů a pomůcek
.3 resuscitátorů
.4 záchranářského a únikového vybavení

Základní znalost bezpečných pracovních postupů a procesů v souladu s právními předpisy a odvětvovými směrnicemi a bezpečností osob na lodi vztahujících se na tankery pro přepravu zkapalněného plynu, včetně:

.1 opatření, která jsou nutná při vstupu do uzavřených prostor
.2 opatření, která jsou nutná před a během oprav a údržby
.3 bezpečnostních opatření při práci s otevřeným ohněm a práci za studená
.4 bezpečnosti elektrických zařízení
.5 bezpečnostních kontrolních seznamů pro operace mezi lodí a břehem

Základní znalost poskytování první pomoci s odkazem na Bezpečnostní list materiálu (MSDS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Postupy pro vstup do uzavřených prostorů jsou dodržovány

Procesy a bezpečné pracovní postupy, jejichž cílem je ochrana osob a lodi jsou vždy dodrženy

Vhodné bezpečnostní a ochranné vybavení je používáno správně

Zásady poskytování první pomoci
Provádění
protipožárních
činností
Organizace reakce na požár na tankeru a opatření, která je nutné přijmout

Zvláštní rizika spojená s manipulací s nákladem a hromadnou dopravou zkapalněných plynů

Hasící prostředky používané k hašení hořících plynů

Obsluha pevných systémů s hasící pěnou

Obsluha přenosných pěnových hasících přístrojů

Obsluha pevných systémů s hasícím práškem

Základní znalost zachycování uniklých látek v souvislosti s protipožárními činnostmi
Praktická cvičení a výuka prováděné za schválených a skutečně realistických výcvikových podmínkách (např. simulované podmínky na lodi) a ve tmě, pokud je to možné a proveditelnéPočáteční kroky a následná opatření při zjištění požáru na lodi jsou v souladu se zavedenými zásadami a postupy

Opatření přijatá při rozpoznání poplachového signálu jsou přiměřená hlášené mimořádné události a splňují zavedené postupy

Oděvy a vybavení jsou přiměřené povaze protipožárních činností

Načasování a posloupnost jednotlivých činností jsou přiměřené převládajícím okolnostem a podmínkám

Uhašení požárů je dosaženo za použití vhodných postupů, technik a hasících prostředků
Reakce na
mimořádné
události
Základní znalost nouzových postupů, včetně nouzového odstaveníPřezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Typ a dopad mimořádné události jsou rychle rozpoznány a činnosti v reakci jsou v souladu s nouzovými postupy a nouzovými plány
Přijímání opatření k předcházení znečištění životního prostředí při úniku zkapalněného plynuZákladní znalost o vlivech znečištění na lidský život a život v moři

Základní znalost palubních postupů určených k předcházení znečištění

Základní znalost opatření, která mají být přijata v případě úniku, včetně nutnosti:

.1 oznamovat důležité informace odpovědným osobám
.2 pomáhat při realizaci palubních postupů při zachycování uniklých látek
.3 předcházení křehkému lomu
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Postupy určené k ochraně životního prostředí jsou vždy dodrženy

Tabulka A-V/1-2-2

Specifikace minimální normy způsobilosti u pokročilého výcviku v činnostech při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení
způsobilosti
Schopnost bezpečně provádět a sledovat veškeré operace s náklademKonstrukce a vlastnosti tankerů pro přepravu zkapalněného plynu

Znalost konstrukce tankerů pro přepravu zkapalněného plynu, systémů a zařízení, včetně:

.1 typů tankerů pro přepravu zkapalněného plynu a konstrukce nákladových nádrží
.2 obecného uspořádání a konstrukce
.3 systémů ochranné obálky k zamezení úniku nákladu, včetně použitých konstrukčních materiálů a izolace
.4 překládači zařízení a přístroje, včetně:
.1 nákladových čerpadel a čerpacích zařízení
.2 nákladových potrubí a ventily
.3 kompenzátorů objemu
.4 protipožárních clon
.5 systémů sledování teploty
.6 systémů měření hladiny v nákladových nádržích
.7 systémů sledování a řízení tlaku v nádržích
.5 systémů udržování teploty nákladu .6 systémů řízení prostředí v nádržích (interní plyn, dusík), včetně skladovacích, výrobních a distribučních systémů
.7 systémů vyhřívání dělicích prázdných prostor (koferdamů)
.8 systémů ke zjišťování přítomnosti plynu
.9 balastový systém
.10 odpařovacích systémů
.11 systémů zpětného zkapalňování
.12 systému nouzového uzavření nákladu
.13 systému přenesení ovládání

Znalost teorie a vlastností čerpadel, včetně typů nákladových čerpadel a jejich bezpečného provozu

Nakládka, vykládka, péče a manipulace s nákladem

Znalost vlivů volně ložených kapalných nákladů na podélný sklon, stabilitu a celistvost konstrukce

Zběhlost v bezpečnostní kultuře na tankeru a realizaci požadavků řízení bezpečnosti

Schopnost správně aplikovat bezpečné přípravy, postupy a kontrolní seznamy pro veškeré operace s nákladem, včetně následujících:

.1 po vyvázání u nábřeží pro nakládku:

.1 kontrola nádrží
.2 napouštění inertního plynu (redukce kyslíku, redukce teploty rosného bodu)
.3 plnění nádrží plynem
.4 zchlazování
.5 nakládka
.6 vypouštění balastní vody
.7 vzorkování, včetně vzorkování s uzavřenou smyčkou

.2 plavba na moři:

.1 ochlazování
.2 udržování tlaku
.3 odpařování
.4 inhibice

.3 vykládka:

.1 vykládka
.2 balastování
.3 systémy dočerpávání zbytků nákladu a čištění nádrží
.4 systémy k odstraňování kapalin z nádrží

.4 příprava před vyvázáním u nábřeží:

.1 zahřátí
.2 napouštění inertního plynu
.3 degazování

.5 přečerpávání z lodi na loď

Schopnost provádět úkony měření a výpočty související s nákladem, včetně:

.1 kapalná fáze
.2 plynná fáze
.3 Množství na lodi (OBQ)
.4 Zbývající množství na lodi (ROB)
.5 výpočty odpařování nákladu

Schopnost řídit a dohlížet na personál odpovídající za náklad
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Komunikace je jasná, srozumitelná a úspěšná

Manipulace s nákladem se provádí bezpečně a to s přihlédnutím ke konstrukci tankerů pro přepravu zkapalněného plynu, systémů a zařízení

Čerpání se provádí v souladu s akceptovanými zásadami a postupy a odpovídá typu nákladu

Manipulace s nákladem je plánováno, riziko je řízeno a činnosti se provádí v souladu s uznávanými zásadami a postupy pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení znečišťování mořského prostředí

Správná nakládka, uložení a vykládka zkapalněného plynu zajišťuje, že podmínky stability a namáhání vždy zůstávají v bezpečných mezích

Potenciální nesoulad s postupy manipulace s nákladem je rychle rozpoznán a napraven

Přijatá opatření a postupy jsou správně rozpoznány a plně používají odpovídající lodní zařízeníKalibrace a použití zařízení k sledování a zjišťování přítomnosti plynu jsou v souladu s bezpečnými provozními postupy a procesy

Postupy pro monitorovací a bezpečnostní systémy zajišťují, že všechny poplachy jsou detekovány rychle a reaguje se na ně v souladu se zavedenými postupy
Personálu jsou přidělovány povinnosti a je informován o postupech a standardech práce, které mají být dodrženy, a to způsobem vhodným pro dotčené jednotlivce a v souladu s bezpečnými provozními postupy
Obeznámení
s fyzikálními a
chemickými
vlastnostmi
nákladů
zkapalněného
Plynu
Znalost a porozumění základům chemie a fyziky a příslušným definicím týkajících se bezpečné hromadné přepravy zkapalněného plynu na lodích, včetně:

.1 chemického složení plynů
.2 vlastností a charakteristik zkapalněných plynů (včetně CO2) a jejich par, včetně:

.1 jednoduchých zákonitostí plynů
.2 skupenství látek
.3 hustot kapalin a par
.4 šíření a míšení plynů .5 stlačování plynů
.6 zpětného zkapalňování a zchlazování plynů
.7 kritické teploty plynů a tlaku
.8 teploty vzplanutí, horních a dolních mezí výbušnosti, teploty samovznícení
.9 kompatibility, reaktivity a pozitivní oddělování plynů
.10 polymerizace
.11 tlaku nasycených par ke srovnávací teplotě
.12 rosného bodu a teploty počátku varu
. 13 mazání kompresorů
. 14 tvorby hydrátů

.3 vlastností jednoduchých kapalin
.4 povahy a vlastností roztoků
.5 termodynamických jednotek
.6 základních termodynamických zákonů a diagramů
.7 vlastností materiálů
.8 vlivu nízkých teplot - křehkého lomu

Porozumění informacím uvedeným na Bezpečnostním listu materiálu (MSDS)
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Efektivní použití informačních zdrojů k určování vlastností a charakteristik zkapalněných plynů, a jejich dopad na bezpečnost, životní prostředí a provoz lodi
Přijímání opatření, aby se zabránilo nebezpečímZnalost a porozumění nebezpečím a opatřením určeným souvisejícím s manipulací s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu, včetně:

.1 hořlavosti
.2 výbušnosti
.3 toxicity
.4 reaktivity
.5 korozivity
.6 zdravotních rizik
.7 složení inertních plynů
.8 rizik způsobených elektrostatickým nábojem
.9 polymerizujících nákladů

Schopnost kalibrovat a používat systémy, přístroje a zařízení k sledování a zjišťování přítomnosti plynu

Znalost a porozumění nebezpečím z nedodržení příslušných pravidel/předpisů
Přezkoušení a vyhodnocení důkazů získaných prostřednictvím jednoho nebo více z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Relevantní rizika ohrožení lodi a personálu související s nákladem spojená s činnostmi při manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu jsou správně rozpoznána a jsou přijata vhodná ochranná opatření

Použití zařízení ke zjišťování přítomnosti plynu je v souladu s návody a osvědčenými postupy
Aplikace opatření na zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdravíZnalost a porozumění bezpečným pracovním postupům a procesům, včetně vyhodnocování rizik a bezpečnosti osob na lodi relevantních pro tankery pro přepravu zkapalněného plynu:

.1 opatření, která jsou nutná při vstupu do uzavřených prostor (např. kompresoroven), včetně správného použití různých typů dýchacích přístrojů
.2 opatření, která mají být přijata před a během oprav a údržby, včetně prací ovlivňujících čerpací, potrubní, elektrické a řídící systémy
.3 bezpečnostních opatření při práci s otevřeným ohněm a práci za studena
.4 opatření k zajištění bezpečnosti elektrických zařízení
.5 použití příslušných osobních ochranných pomůcek
.6 opatření v případě omrzlin
.7 správného použití osobních měřičů toxicity
Přezkoumání důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Postupy určené k ochraně personálu a lodi jsou vždy dodrženy

Bezpečné pracovní postupy jsou dodrženy a příslušné bezpečnostní a ochranné pomůcky jsou používány správně

Pracovní postupy jsou v souladu se zákonnými požadavky, pracovními řády, povoleními k vykonávání rizikové práce a ekologickými hledisky

Správné použití dýchacího přístroje
Reakce na mimořádné událostiZnalost a porozumění nouzovým postupům na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu, včetně:

.1 lodních havarijních plánů
.2 postupu nouzového zastavení manipulace s nákladem
.3 nouzová obsluha nákladových ventilů
.4 opatření, která mají být přijata v případě selhání systémů nebo služeb nutných pro manipulaci s nákladem
.5 protipožární činnosti na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu
.6 vyhazování nákladu
.7 záchrany z uzavřených prostorů

Opatření, která mají být přijata po srážce, nasednutí na dno nebo úniku látek a zahalení lodi toxickými či hořlavými parami

Znalost poskytování první pomoci na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a to s odkazem na Lékařskou příručku první pomoci pro použití při nehodách s přítomností nebezpečných věcí (MFAG)
Přezkoumání důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Typ a dopad mimořádné události jsou rychle rozpoznány a činnosti v reakci jsou v souladu se zavedenými nouzovými postupy a nouzovými plány

Pořadí priorit a úrovně a časové posloupnosti sestavování zpráv a informování personálu na lodi jsou odpovídající vzhledem k povaze mimořádné události a zohledňují naléhavost problému

Evakuační postupy, nouzové odstavení a odpojení jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a jsou realizovány rychle


Rozpoznání a přijetí opatření přijatá při poskytování první pomoci jsou v souladu s aktuální uznávanou praxí poskytování první pomoci a mezinárodními směrnicemi
Přijímání opatření určených k předcházení znečištění životního prostředíPorozumění postupům určeným k předcházení znečištění životního prostředíPřezkoumání důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Činnosti se provádí v souladu s akceptovanými zásadami a postupy k předcházení znečištění životního prostředí
Sledování a kontrola souladu se zákonnými požadavkyZnalost a porozumění příslušným ustanovením Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL) a dalším příslušným dokumentům IMO, odvětvovým směrnicím a přístavním předpisům, které jsou obecně v platnosti

Zběhlost ve použití Předpisů IBC a IGC a souvisejících dokumentů
Přezkoumání důkazů získaných prostřednictvím jednoho z následujících:

.1 úředně schválená praxe ve službě na lodi
.2 úředně schválená praxe na školní lodi
.3 úředně schválený výcvik na simulátoru
.4 úředně schválený výcvikový program
Manipulace s nákladem zkapalněného plynuje v souladu s příslušnými dokumenty IMO a zavedenými odvětvovými normami a předpisy pro bezpečné pracovní postupy

Oddíl A-V/2

Povinné minimální požadavky na výcvik a certifikaci kapitánů, důstojníků a členů mužstva a jiného personálu na osobních lodích

Výcvik ve zvládání davu

1 Výcvik ve zvládání davu požadovaný na základě pravidla V/2, odstavec 4, u členů posádky, kteří jsou určeni v poplachových rozpisech k tomu, aby pomáhali cestujícím při mimořádných událostech, musí obsahovat, nikoli však pouze jen, následující:

.1 povědomí o záchranných prostředcích a plánech řízení, včetně:

.1.1 znalosti poplachových rozpisů a pokynů pro mimořádné události;

.1.2 znalosti nouzových východů a

.1.3 omezení týkající se použití výtahů;

.2 schopnost pomáhat cestujícím na cestě k shromažďovacím a nástupním místům, včetně:

.2.1 schopnosti vydávat jasné a uklidňující rozkazy;

.2.2 schopnosti směrovat cestující na chodbách, schodištích a v průchodech;

.2.3 udržování únikových cest bez překážek;

.2.4 způsobů evakuace osob se zdravotním postižením a osob, které potřebují zvláštní pomoc a

.2.5 vyhledávání ubytovacích prostor;

.3 postupy shromažďování osob, včetně:

.3.1 významu udržování pořádku;

.3.2 schopnosti používat postupy k omezení a předcházení panice;

.3.3 schopnosti používat tam, kde je to vhodné, seznamy cestujících ke sčítání při evakuaci a

.3.4 schopnosti zajistit, aby byli cestující vhodně oblečeni a aby si správně oblékli své záchranné vesty.

Členové posádky poskytující přímé služby cestujícím v prostorech pro cestující

2 dodatečný bezpečnostní výcvik požadovaný na základ pravidla V/2, odstavec 5, musí zajistit minimálně dosažení následujících schopností:

Komunikace

.1 Schopnost komunikovat s cestujícími během mimořádné události a to s přihlédnutím k:

.1.1 jazyku nebo jazykům odpovídajícím hlavním národnostem cestujících přepravovaných na dané trase;

.1.2 pravděpodobnosti, že schopnost používat základní pojmy anglického jazyka k základním pokynům může představovat prostředek dorozumívání se s cestujícím, který potřebuje pomoc, ať už cestující nebo člen posádky sdílejí společný jazyk či nikoli;

.1.3 možné nutnosti dorozumět se během mimořádné události jinými prostředky, např. ukázkou nebo signalizací rukama nebo upozorněním na umístění pokynů, shromažďovacích míst, záchranných prostředků nebo únikových cest, když je ústní komunikace nepraktická

.1.4 rozsahu, ve kterém byly cestujícím poskytnuty úplné bezpečnostní pokyny v jejich rodném jazyce nebo jazycích a

.1.5 jazykům, ve kterém lze vysílat nouzová hlášení při mimořádné události nebo nácviku, aby byly cestujícím předány nejdůležitější pokyny a aby byla usnadněna pomoc členů posádky cestujícím.

Záchranné prostředky

.2 Schopnost předvést cestujícím použití osobních záchranných prostředků.

Postupy naloďování

.3 Naloďování a vyloďování cestujících se zvláštním přihlédnutím k postiženým osobám a osobám, které potřebují pomoc.

Výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí

3 Kapitáni, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a veškeré jiné osoby s přímou odpovědností za bezpečnost cestujících při mimořádných událostech musí:

.1 úspěšně absolvovat úředně schválený výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí požadovaný na základě pravidla V/2, odstavec 6, a to v souladu s jejich pozicemi, povinnostmi a odpovědnostmi tak, jak je uvedeno v tabulce A-V/2 a

.2 musí předložit doklad o splnění požadované normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-V/2.

Výcvik v oblasti bezpečnosti cestujících, bezpečnosti nákladu a celistvosti trupu lodě

4 Výcvik v oblasti bezpečnosti cestujících, bezpečnosti nákladu a celistvosti trupu lodě, požadovaný v pravidle V/2, odstavec 7, pro kapitány, první palubní důstojníky, první strojní důstojníky, druhé strojní důstojníky a osoby, která přímo odpovídají za nastupování a vystupování cestujících, nakládku, vykládku nebo zajištění nákladu nebo uzavírání otvorů v trupu lodě na osobních lodích typu ro-ro musí zajistit minimálně dosažení schopností, které jsou vhodné pro plnění povinností a to následovně:

Postupy nakládky a nalodění

.1 Schopnost aplikovat správně postupy stanovené pro loď a to pokud jde o:

.1.1 nakládku a vykládku vozidel, kolejových vozidel a dalších nákladních dopravních prostředků, včetně souvisejících komunikací;

. 1.2 spouštění a zvedání ramp;

. 1.3 instalace a ukládání zasouvatelných vozidlových palub a

.1.4 naloďování a vyloďování cestujících se zvláštním zřetelem na osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují pomoc.

Přeprava nebezpečných věcí

.2 Schopnost uplatňovat veškerá zvláštní bezpečnostní opatření, postupy a požadavky týkající se přepravy nebezpečných věcí na osobních lodích typu ro-ro.

Zajištění nákladů

.3 Schopnost:

.3.1 správně uplatňovat ustanovení Předpisu pro bezpečné uskladnění a zajištění nákladu vozidel, kolejových vozidel a dalších nákladních dopravní prostředků a

.3.2 správně používat poskytnuté vybavení a materiály k zajištění nákladu s přihlédnutím k jejich omezením.

Výpočty stability, podélného sklonu a namáhání .4 Schopnost:

.4.1 správně používat informace o stabilitě a namáhání jimiž je plavidlo vybaveno;

.4.2 vypočítat stabilitu a podélný sklon za různých podmínek zatížení a to s použitím poskytnutých kalkulátorů stability nebo počítačových programů jimiž je plavidlo vybaveno;

.4.3 vypočítat součinitele zatížení pro paluby a

.4.4 vypočítat vliv přečerpávání balastu a paliva na stabilitu, podélný sklon a namáhání.

Otevírání, uzavírání a zajišťování otvorů v trupu lodě .5 Schopnost:

.5.1 správně aplikovat postupy stanovené pro loď a to pokud jde o otevírání, uzavírání a zajišťování příďových, záďových a bočních dveří a ramp a správně ovládat související systémy a

.5.2 provádět kontroly řádného utěsnění.

Prostředí na ro-ro palubě .6 Schopnost:

.6.1 používat zařízení ke sledování prostředí v ro-ro prostorech, je-li nainstalováno, a

.6.2 správně aplikovat postupy stanovené pro lod’ a to pokud jde o odvětrávání ro-ro prostor během nakládky a vykládky vozidel při plavbě nebo v případech mimořádných událostí.

Tabulka A- V/2

Specifikace minimální normy způsobilosti v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Organizace palubních nouzových postupůZnalosti:

.1 obecné konstrukce a uspořádání lodi
.2 bezpečnostních předpisů
.3 nouzových plánů a postupů

Význam zásad pro rozvoj zvláštních lodních nouzových postupů, včetně:

.1 potřeba předchozího plánování a nácvik lodních nouzových postupů
.2 nutnost, aby si byl veškerý personál vědom a co nejpečlivěji dodržoval předem naplánované nouzové postupy v případech mimořádných událostí
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku, cvičení s jedním či dvěma připravenými nouzovými plány a praktických ukázekPalubní nouzové plány zajišťují připravenost reagovat na mimořádné události
Optimalizace použití zdrojůSchopnost optimalizovat použití zdrojů se zohledněním:

.1 možnosti, že dostupné zdroje v nouzové situaci mohou být omezené
.2 potřeby plně používat okamžitě dostupný personál a vybavení a. v případě nutnosti, improvizovat

Schopnost organizovat realistické nácviky k udržení stavu připravenosti se zohledněním zkušeností získaných z předchozích nehod osobních lodí; rozbory po nácvicích
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku, praktické ukázky a výcviku na lodi a nácviků nouzových postupůNouzové plány optimalizují použití dostupných zdrojů

Rozdělení úkolů a povinností odráží známé schopnosti jednotlivých osob

Role a odpovědnosti týmů a jednotlivců jsou jasně definovány
Řízení reakcí na
mimořádné
události
Schopnost provádět počáteční vyhodnocení a zajistit efektivní reakci na mimořádné události v souladu se zavedenými nouzovými postupy

Vedoucí schopnosti

Schopnost při mimořádných událostech vést a řídit jiné osoby, včetně nutnosti:

.1 jít při mimořádných událostech příkladem
.2 zaměřit se na rozhodování vzhledem k nutnosti jednat při mimořádné události rychle
.3 motivovat, povzbuzovat a ujišťovat cestující a ostatní členy posádky

Zvládání stresu

Schopnost rozpoznat rozvoj příznaků nadměrného stresu a to i u ostatních členů lodní pohotovostní skupiny

Porozumění skutečnosti, že stres způsobený mimořádnými situacemi může mít vliv na výkon osob a jejich schopnost jednat na základě pokynů a dodržovat postupy
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku, praktické ukázky a výcviku na lodi a nácviků nouzových postupůPostupy a opatření jsou v souladu se zavedenými zásadami a plány pro krizové řízení na lodi

Cíle a strategie jsou přiměřené vzhledem k povaze mimořádné události a to s přihlédnutím k nepředvídaným okolnostem a optimálnímu použití dostupných zdrojů

Činnost členů posádky přispívá k udržení pořádku a vlády nad situací
Řízení cestujících a jiných členů posádky při mimořádných situacíchLidské chování a reakce

Schopnost řídit cestující a jiné členy posádky při mimořádných situacích, včetně:

.1 povědomí o obecných vzorech reakcí cestujících a ostatních členů posádky při mimořádných situacích, včetně možnosti, že:

.1.1 obecně trvá nějakou dobu, než lidé přijmou skutečnost, že došlo k mimořádné události
.1.2 někteří lidé mohou propadat panice a nechovat se na normální úrovni racionality, že jejich schopnost porozumět může být narušena a že nemusí reagovat na pokyny tak, jako v běžných situacích

.2 povědomí, že cestující a jiní členové posádky mohou, mimo jiné:

.2.1 začít hledat příbuzné, přátele anebo svůj majetek jako první reakci v případě nepříznivých událostí
.2.2 hledat bezpečí ve svých kajutách nebo na jiných místech na lodi, kde si myslí, že mohou uniknout nebezpečí .2.3 snažit se přesouvat se na horní stranu, když se loď naklání
.3 zhodnocení možného problému paniky plynoucí z rozdělení rodin
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku, praktické ukázky a výcviku na lodi a nácviků nouzových postupůČinnost členů posádky přispívá k udržení pořádku a vlády nad situací
Navázání a udržení
efektivní
komunikace
Schopnost navázat a udržet efektivní komunikaci, včetně:
.1 důležitosti jasných a stručných pokynů a zpráv
.2 nutnosti podporovat výměnu informací s cestujícími a jinými členy posádky, včetně získávání zpětné vazby

Schopnost poskytovat odpovídající informace pro cestující a jiné členy posádky během mimořádné události, aby byli informováni o celkové situaci a sdělovat veškeré činnosti, které se od nich očekávají, s přihlédnutím k:

.1 jazyku nebo jazykům odpovídajícím hlavním národnostem cestujících a jiných členů posádky přepravovaných na dané trase
.2 možná nutnost dorozumět se během mimořádné události jinými prostředky, např. ukázkou nebo signalizací rukama nebo upozorněním na umístění pokynů, shromažďovací míst, záchranných prostředků nebo únikových cest, když je ústní komunikace nepraktická
.3 jazyk, ve kterém lze vysílat nouzová hlášení při mimořádné události nebo nácviku, aby byly cestujícím předány nejdůležitější pokyny a aby byla usnadněna pomoc členů posádky cestujícím
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku, cvičení a praktické ukázkyInformace jsou získávány ze všech dostupných zdrojů, jsou co nejdříve vyhodnocovány a potvrzovány a jsou během mimořádné události přezkoumávány
Informace poskytnuté osobám, týmům nouzové reakce a cestujícím jsou přesné, odpovídající a včasné

Poskytnuté informace zajišťují úroveň informovanosti cestujících o povaze mimořádné události a činnostech, která od nich požadují

KAPITOLA VI

Normy týkající se funkcí v oblasti mimořádných situací, bezpečnosti práce, ochrany

lodi, zdravotní péče a záchrany

Oddíl A-VI/1

Povinné minimální požadavky na seznámení se zásadami bezpečnosti, základní výcvik a přípravu všech námořníků

Výcvik zaměřený na seznámení se zásadami bezpečnosti

1 Před udělením povinností na lodi musí všechny osoby zaměstnané nebo působící na námořní lodi, kromě cestujících, absolvovat úředně schválený seznamovací výcvik zaměřený na osobní záchranné techniky nebo získat dostačující informace a poučení a to s přihlédnutím k doporučením uvedeným v části B, aby byly schopné:

.1 komunikovat s ostatními osobami na lodi, pokud jde o základní otázky bezpečnosti a pochopit bezpečnostní informační symboly, znaky a poplašné signály;

.2 pochopit, co podniknout, když:

.2.1 přepadne osoba přes palubu,

.2.2 je zjištěn požár či kouř nebo

.2.3 zazní poplachový signál požáru nebo k opuštění lodi;

.3 rozpoznat shromažďovací a nástupní místa a nouzové únikové cesty;

.4 vyhledat a obléci si záchranné vesty;

.5 vyhlásit poplach a disponovat základními znalostmi o používání přenosných hasicích přístrojů;

.6 podniknout okamžité kroky při zjištění nehody nebo jinou zdraví ohrožující mimořádné události ještě před vyhledáním další lékařské pomoci na lodi a

.7 zavírat a otevírat požární, vodotěsné a povětrnostním podmínkám odolné dveře nainstalované na dané lodi, které nejsou otvorů v lodním trupu.

Základní výcvik

2 Námořníci zaměstnaní nebo působící v libovolné pozici na lodi při provozu této lodi jako součást lodní posádky s určenými povinnostmi k zajišťování bezpečnosti nebo ochrany před znečištěním při provozu této lodi musí před přidělením jakýchkoli povinností na lodi:

.1 absolvovat příslušný úředně schválený základní výcvik nebo výuku zaměřené na:

.1.1 osobní záchranné techniky tak, jak jsou uvedeny v tabulce A-VI/1-1,

.1.2 požární ochranu a protipožární činnosti tak, jak jsou uvedeny v tabulce A-VI/1-2,

.1.3 základy poskytování první pomoci tak, jak jsou uvedeny v tabulce A-VI/1 -3 a

.1.4 osobní bezpečnost a sociální odpovědnost tak, jak jsou uvedeny v tabulce A-VI/1-4;

.2 musí předložit doklad o splnění požadované normy způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulek A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 a A-VI/1-4 a to prostřednictvím:

.2.1 prokázání způsobilosti v souladu se způsoby a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 daných tabulek a

.2.2 zkoušky nebo průběžného hodnocení jako součásti úředně schváleného výcvikového programu založeného na předmětech uvedených ve sloupci 2 daných tabulek.

3 Námořníci kvalifikovaní v souladu s odstavcem 2 v základním výcviku musí každých pět let předložit doklad o zachování požadované úrovně způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulek A-VI/1-1, A-VI/1-2.

4 strany mohou přijmout výcvik na lodi a praxi k zachování požadované úrovně způsobilosti a to v následujících oblastech:

. 1 osobní záchranné techniky tak, jak jsou uvedeny v tabulce A-VVI/1 -1:

.1.1 oblékání záchranné vesty;

.1.2 nalodění na záchranné plavidlo z lodi i s oblečenou záchrannou vestou;

.1.3 přijetí prvních opatření po nalodění do záchranného člunu za účelem zvýšení šance na přežití;

.1.4 vypuštění vlečné kotvy nebo plovoucí kotvy záchranářského člunu;

. 1.5 obsluha vybavení záchranných plavidel a

.1.6 obsluha zařízení pro lokalizaci záchranného plavidla, včetně radiokomunikačního zařízení;

.2 požární ochrana a protipožární činnosti tak, jak jsou uvedeny v tabulce A-VI/1 -2, .2.1 použití dýchacího přístroje a

.2.2 provádět záchranu v zakouřených prostorech a to s použitím schváleného zadýmovacího zařízení na lodi s nasazeným dýchacím přístrojem.

Výjimky

5 Správní orgán může, pokud jde o lodě jiné než osobní lodě o hrubé prostornosti nad 500 registrovaných tun používaných k mezinárodním plavbám a tankery, domnívá-li se, že rozměry lodě a délka nebo charakter její plavby zavdávají důvod považovat úplné uplatňování požadavků tohoto oddílu za nepřiměřené nebo neproveditelné, vyjmout námořníky na této lodi nebo na této třídě lodí z účinnosti některých těchto požadavků, přičemž musí zohlednit bezpečnost osob na lodi, lodě a majetku a ochranu mořského prostředí.

Tabulka A-VI/1-1

Specifikace minimální normy způsobilosti v základním výcviku v osobních záchranných technikách

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přežití na moři v případě opuštění lodiTypy mimořádných událostí, které mohou nastat, např. srážka, požár, ztroskotání

Typy záchranných prostředků, jimiž jsou lodě běžně vybaveny

Vybavení v záchranném plavidle

Umístění osobních záchranných prostředků

Zásady týkající se přežití, včetně:

.1 významu výcviku a nácviků
.2 osobního ochranného oděvu a vybavení
.3 nutnosti být připraven na jakoukoli mimořádnou událost
.4 opatření, která mají být přijata v případě příkazu dostavit se na stanoviště záchranných plavidel
.5 opatření, která mají být přijata v případě rozkazu opustit loď
.6 opatření, která mají být přijata nacházím-li se ve vodě
.7 opatření, která mají být přijata nacházím-li se na záchranném plavidle
.8 hlavních nebezpečí pro trosečníky
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzu nebo schválené praxe ve službě a zkoušky, včetně praktické ukázky schopnosti:

.1 obléci záchrannou vestu
.2 obléci a použít námořní záchrannou kombinézu
.3 skočit bezpečně z výšky do vody
.4 vrátit převrácený záchranný vor do správné polohy i s oblečenou záchrannou vestou
.5 plavat s oblečenou záchrannou vestou
.6 udržet se na vodě bez záchranné vesty
.7 nalodit se na záchranné plavidlo z lodi i z vody s oblečenou záchrannou
vestou
.8 přijmout první opatření po nalodění na záchranné plavidlo za účelem zvýšení šance na přežití
.9 vypustit vlečnou kotvu nebo plovoucí kotvu .10 obsluhovat vybavení záchranných plavidel
.11 obsluhovat zařízení pro lokalizaci záchranného plavidla, včetně radiokomunikačního zařízení
Opatření přijatá při rozpoznání poplachového signálu jsou přiměřená hlášené mimořádné události a splňují zavedené postupy

Načasování a posloupnost jednotlivých činností jsou přiměřené převládajícím okolnostem a podmínkám a minimalizují potenciální rizika a hrozby pro přežití

Způsob nalodění na záchranné plavidla je vhodný a předchází nebezpečí pro ostatní zachráněné

První opatření po opuštění lodi a postupy a činnosti ve vodě minimalizují hrozby pro přežití

Tabulka A-VI/1-2

Specifikace minimální normy způsobilosti v požární ochraně a protipožárních činnostech

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Minimalizace rizika požáru a udržení připravenosti reagovat na mimořádné události zahrnující požárOrganizace hašení požárů na lodi

Umístění hasících prostředků a nouzových únikových cest

Základy teorie požárů a výbuchů (trojúhelník hoření)

Typy a zdroje zažehnutí

Hořlavé materiály, nebezpečí požáru a šíření požáru

Nutnost neustálé bdělosti

Opatření, která mají být přijata na lodi

Detekce požáru a dýmu a automatické poplašné systémy

Klasifikace požárů a použitelné hasící prostředky
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPočáteční opatření při zjištění mimořádné události jsou v souladu s přijatými postupy a procedurami

Opatření přijatá při rozpoznání poplachového signálu jsou přiměřená hlášené mimořádné události a splňují zavedené postupy
Schopnost hasit požáryHasící prostředky a jejich umístění na lodi

Výuka zaměřená na:

.1 pevné instalace
.2 hasičské oděvy
.3 osobní vybavení
.4 protipožární prostředky a vybavení
.5 metody hašení
.6 hasící prostředky
.7 postupy hašení
.8 použití dýchacího přístroje k hašení požárů a při záchranářských činnostech
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzu, včetně praktické ukázky v prostorech, které zajišťují
skutečně realistické výcvikové podmínky (např. simulované podmínky na lodi) a, kdykoli je to možné a proveditelné, schopnosti:

.1 použití různých typů přenosných hasících přístrojů
.2 použití dýchacího přístroje
.3 hašení malých požárů, např. požárů el. zařízení, ropných látek, propanu
.4 hašení rozsáhlých požárů vodou, pomocí proudnic vytvářejících proud a vodní mlhu
.5 hašení požárů pěnou, práškem nebo jakýmkoli jiným vhodným hasícím prostředkem
.6 vstup a průchod, se záchranným lanem, ale bez dýchacího přístroje, úsekem, do něhož byla vstříknuta vysoce expanzivní pěna
.7 hašení požárů v zakouřených uzavřených prostorech s nasazeným dýchacím přístrojem
.8 hašení požárů vodní mlhou nebo jakýmkoli jiným vhodným hasícím prostředkem v ubytovacím prostoru nebo ve strojovně se simulovaným požárem a silným zakouřením
.9 hašení požárů ropných látek aplikátorem mlhy a rozprašovacími tryskami, chemickým práškem nebo aplikátory pěny
.10 záchrana v zakouřených prostorech s nasazeným dýchacím přístrojem
Oděvy a vybavení jsou přiměřené povaze hasičských činností

Načasování a posloupnost jednotlivých činností jsou přiměřené převládajícím okolnostem a podmínkám

Uhašení požárů je dosaženo za použití vhodných postupů, technik a hasících prostředků

Postupy a techniky použití dýchacího přístroje jsou v souladu s přijatými postupy a procedurami

Tabulka A-VI/1 -3

Specifikace minimální normy způsobilosti v technikách poskytování základní první pomoci

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přijetí okamžitých kroků při zjištění nehody nebo jinou zdraví ohrožující mimořádné událostiPosouzení potřeb obětí a ohrožení vlastní bezpečnosti

Znalost tělesné struktury a funkcí

Porozumění bezprostředním opatřením, která mají být přijata v případě mimořádné události, včetně schopnosti:

.1 uložit zraněného do správné polohy
.2 použít techniky oživování
.3 zastavit krvácení
.4 přijmout vhodná opatření k základnímu zvládnutí šoku
.5 přijmout vhodná opatření v případě popálení a opaření, včetně úrazů způsobených elektrickým proudem
.6 zachránit a přepravit zraněného
.7 použít improvizované obvazové materiály a materiály z lékárničky
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuZpůsob a načasování spuštění poplachu je přiměřené vzhledem k okolnostem nehody nebo zdraví ohrožující mimořádné události

Zjištění pravděpodobné příčiny, povahy a rozsahu zranění je rychlé a úplné a priorita a posloupnost činností jsou přímo úměrné potenciálnímu ohrožení života

Riziko dalšího poškození zdraví a úrazu je za všech okolností minimalizováno

Tabulka A-VI/1-4

Specifikace minimální normy způsobilosti v technikách osobní bezpečnosti a sociální odpovědnosti

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Dodržení nouzových postupůTypy mimořádných událostí, které mohou nastat, např. srážka, požár, ztroskotání

Znalost lodních nouzových plánů reakcí na mimořádné události

Nouzové signály a konkrétní povinnosti přidělené členům posádky v poplachových rozpisech; shromažďovací místa; správné použití osobního bezpečnostního vybavení

Opatření, která mají být přijata při zjištění hrozící mimořádné události, včetně požáru, srážky, ztroskotání a vnikání vody do lodi

Opatření, která mají být přijata při zaslechnutí nouzových poplachových signálů

Význam výcviku a nácviků

Znalost únikových cest a interních komunikačních a poplachových systémů
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPočáteční opatření při zjištění mimořádné události jsou v souladu se zavedenými postupy reakce na mimořádné události

Informace poskytnuté při vyhlášení požáru jsou rychlé, přesné, úplné a jasné
Přijetí preventivních opatření k předcházení znečištění mořského prostředíZákladní znalost o vlivu lodní dopravy na mořské prostředí a účinky provozního nebo nehodového znečištění na toto prostředí

Základní postupy ochrany životního prostředí

Základní znalost o složitosti a rozmanitosti mořského prostředí
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuOrganizační postupy určené k ochraně mořského prostředí jsou vždy dodrženy
Dodržení bezpečných pracovních postupůVýznam dodržování bezpečných pracovních postupů za všech okolností

Bezpečnostní a ochranná zařízení jsou k dispozici k ochraně před potenciálním nebezpečím na lodi

Opatření, která mají být přijata před vstupem do uzavřených prostorů

Obeznámení s mezinárodními opatřeními týkajícími se předcházení úrazům a ochrany zdraví při práci
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuBezpečné pracovní postupy jsou dodržovány a vždy je správně používáno vhodné bezpečnostní a ochranné vybavení
Přispění k účinné komunikaci na lodiPorozumění principům a překážkám efektivní komunikace mezi jednotlivci a týmy na lodi

Schopnost navázat a udržet účinnou komunikaci
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuKomunikace je vždy jasná a účinná
Přispění k účinným mezilidským vztahům na lodiVýznam udržování dobrých mezilidských a pracovních vztahů na lodi

Základní principy a postupy týmové práce, včetně řešení konfliktů

Sociální odpovědnost; pracovní podmínky; individuální práva a povinnosti; nebezpečí zneužívání drog a alkoholu
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuOčekávané standardy práce a chování jsou vždy dodržovány
Porozumění a přijetí nezbytných opatření k omezení únavyVýznam zajišťování potřebného odpočinku

Vliv spánku, časových rozvrhů a denního rytmu na únavu

Vliv fyzických zátěžových faktorů na námořníky

Vliv zátěžových faktorů životního prostředí uvnitř a vně lodi a jejich dopad na námořníky

Vliv změn časových rozvrhů na únavu námořníků
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPostupy omezování únavy jsou dodržovány a vždy jsou přijímána vhodná opatření

Oddíl A-VI/2

Povinné minimální požadavky na vystavování průkazů odbornosti pro řízení záchranného plavidla, záchranářského člunu a rychlého záchranářského člunu

ZPŮSOBILOST PŘI ŘÍZENÍ ZÁCHRANNÉHO PLAVIDLA, ZÁCHRANÁŘSKÉHO ČLUNU A RYCHLÉHO ZÁCHRANÁŘSKÉHO ČLUNU

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o vystavení průkazu odbornosti pro řízení záchranného plavidla záchranářského člunu, vyjma rychlého záchranářského člunu, musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/2-1.

2 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/2-1 musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel spouštět a nést odpovědnost za záchranné plavidlo nebo záchranářský člun při mimořádných událostech.

3 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

4 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti prostřednictvím:

.1 prokázání způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/2-1 v souladu se způsoby a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 dané tabulky a

.2 zkoušky nebo průběžného hodnocení jako součásti úředně schváleného výcvikového programu založeného na předmětech uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/2-1.

5 Námořníci kvalifikovaní v souladu s odstavcem 4 v řízení záchranného plavidla a záchranářského člunu, vyjma rychlého záchranářského člunu, musí každých pět předložit doklad o zachování požadované úrovně způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/2-1.

6 strany mohou přijmout výcvik na lodi a praxi k zachování požadované úrovně způsobilosti podle tabulky A-VI/2-1 a to v následujících oblastech:

.1 nést odpovědnost za záchranné plavidlo nebo záchranářský člun při spouštění a po něm:

.1.1 vyložit značení na záchranném plavidle s ohledem na počet osob, které smí přepravovat;

.1.2 vydávat správné příkazy nutné ke spuštění a záchranného plavidla a nalodění se na něj, odražení od lodě a zacházení se záchranným plavidlem a vystupování z něj;

.1.3 připravit a bezpečně spustit záchranné plavidlo do vody a rychle odrazit od boku lodě a

.1.4 bezpečně vyzvednout záchranná plavidla a záchranářské čluny;

.2 řídit trosečníky a záchranné plavidlo po opuštění lodi:

.2.1 veslovat a kormidlovat člun a kormidlovat jej podle kompasu;

.2.2 používat jednotlivá zařízení záchranných plavidel, vyjma pyrotechniky, a .2.3 nainstalovat zařízení pro usnadnění lokalizace;

.3 používat zařízení pro lokalizaci polohy, včetně radiokomunikačního a signalizačního zařízení:

.3.1 používat přenosné radiokomunikační vybavení pro záchranné plavidlo a

.4 poskytovat trosečníkům první pomoc.

ZPŮSOBILOST PRO ŘÍZENÍ RYCHLÝCH ZÁCHRANÁŘSKÝCH ČLUNŮ Norma způsobilosti

7 Každý žadatel o vystavení průkazu odbornosti pro řízení rychlého záchranářského člunu musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/2-2.

8 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/2-2 musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel spouštět a nést odpovědnost za rychlý záchranářský člun při mimořádných událostech.

9 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

10 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti prostřednictvím:

.1 prokázání způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/2-2 v souladu se způsoby a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 dané tabulky a

.2 zkoušky nebo průběžného hodnocení jako součásti úředně schváleného výcvikového programu založeného na předmětech uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/2-2.

11 Námořníci kvalifikovaní v souladu s odstavcem 10 v řízení rychlého záchranářského člunu musí každých pět předložit doklad o zachování požadované úrovně způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/2-2.

12 strany mohou přijmout výcvik na lodi a praxi k zachování požadované úrovně způsobilosti podle tabulky A-VI/2-2 a to v následujících oblastech:

.1 Nést odpovědnost za rychlý záchranářský člun při spouštění a po něm:

.1.1 řídit bezpečné spouštění a zpětné vytažení rychlého záchranářského člunu;

.1.2 ovládat rychlý záchranářský člun v převládajících povětrnostních podmínkách a podmínkách na moři;

.1.3 používat komunikační a signalizační zařízení mezi rychlým záchranářským člunem a vrtulníkem a lodí;

.1.4 používat nesené nouzové vybavení a

.1.5 provádět schémata pátrání a to s přihlédnutím k činitelům vnějšího prostředí.

Tabulka A-VI/2-1

Specifikace minimální normy způsobilosti pro řízení záchranných plavidel a záchranářských člunů vyjma rychlých záchranářských člunů

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Odpovědnost za záchranné plavidlo nebo záchranářský člun při spouštění a po němStavba a vybavení záchranných plavidel a záchranářských člunů a jednotlivé předměty jejich vybavení

Konkrétní vlastnosti a vybavení záchranného plavidla a záchranářských člunů

Různé typy zařízení používaných ke spouštění záchranných plavidel a záchranářských člunů

Způsoby spouštění záchranných plavidel na rozbouřené moře

Způsoby vyzvednutí záchranného plavidla

Opatření, která mají být přijata po opuštění lodi

Způsoby spouštění a zpětného vytažení
záchranářských člunů na rozbouřeném moři

Nebezpečí související s použitím uvolňovacích zařízení pod zatížením

Znalost postupů údržby
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti:

.1 vrátit převrácený záchranný vor do správné polohy i s oblečenou záchrannou vestou
.2 interpretovat značení na záchranném plavidle s ohledem na počet osob, které smí přepravovat
.3 vydávat správné příkazy nutné ke spuštění a záchranného plavidla a nalodění se na něj, odražení od lodě a zacházení se záchranným plavidlem a vystupování z něj
.4 připravit a bezpečně spustit záchranné plavidlo do vody a rychle odrazit od boku lodě a obsluhovat zařízení uvolňovaná pod zatížením i bez zatížení
.5 bezpečně vyzvednout záchranné plavidlo a záchranářské čluny, včetně resetování uvolňovacích zařízení pod zatížením i bez zatížení pomocí:
nafukovacího záchranného voru a otevřeného nebo uzavřeného záchranářského člunu s vestavěným motorem nebo, pokud je to správné, pomocí schváleného výcviku na simulátoru
Příprava, nalodění a spuštění záchranného plavidla nepřekračují omezení zařízení a umožňují, aby záchranné plavidlo bezpečně odrazilo od boku lodi

První opatření po opuštění lodi minimalizují hrozby pro přežití

Zpětné vytažení záchranného plavidla a záchranářského člunu nepřekračuje možnosti zařízení

Zařízení je obsluhováno v souladu s pokyny výrobce k uvolnění a resetování
Obsluha motoru
záchranného
plavidla
Způsoby startování a ovládání motoru záchranného plavidla a jeho příslušenství spolu s použitím hasicího přístroje z vybaveníVyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti nastartovat a obsluhovat vestavěný motor nainstalovaný na otevřeném nebo uzavřeném záchranném člunuPohon je k dispozici na je obsluhován tak, jak požaduje manévrování
Řízení trosečníků a záchranného plavidla po opuštění lodiŘízení záchranného plavidla na rozbouřeném moři

Použití přídržného provazu, plovoucí kotvy a veškerého ostatního vybavení

Rozdělení potravin a vody v záchranném plavidle

Opatření přijatá za účelem maximalizovat zjistitelnost a polohu záchranného plavidla

Způsoby záchrany vrtulníkem

Vliv podchlazení a jeho prevence; použití ochranných krytů a ochranných oděvů, včetně námořních záchranných kombinéz a tepelně ochranných pomůcek

Použití záchranářských člunů a motorových záchranných člunů k řazení záchranných vorů a k záchraně trosečníků a osob v moři

Vytažení záchranného plavidla na břeh
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti:

.1 veslovat a kormidlovat člun a kormidlovat jej podle kompasu
.2 používat vybavení záchranného plavidla
.3 nainstalovat zařízení pro usnadnění lokalizace
Řízení záchranných činností je přiměřené převládajícím okolnostem a podmínkám
Použití zařízení pro lokalizaci, včetně komunikačního a signalizačního zařízení a pyrotechnikyRadiokomunikační záchranné prostředky přepravované v záchranném plavidle, včetně satelitních EPIRB a SART

Pyrotechnické tísňové signály
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti:

.1 používat přenosné radiokomunikační vybavení v záchranném plavidle
.2 používat signalizační zařízení, včetně pyrotechniky
Použití a volba komunikačního a signalizačního zařízení jsou přiměřené převládajícím okolnostem a podmínkám
Poskytování první pomoci trosečníkůmPoužití lékárničky a technik oživování

Péče o zraněné osoby, včetně zastavení krvácení a šoku
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti postarat se o zraněné osoby během i po opuštění lodi a to pomocí lékárničky a technik oživováníRozpoznání pravděpodobné příčiny, povahy a rozsahu zranění nebo nemocí je rychlé a přesné

Priorita a posloupnost činností minimalizujících ohrožení života

Tabulka A-VI/2-2

Specifikace minimální normy způsobilosti pro řízení rychlých záchranářských člunů

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Porozumění stavbě, údržbě, opravám a vybavení rychlých záchranářských člunůStavba a vybavení rychlých záchranářských člunů a jednotlivé položky jejich vybavení

Znalost údržby a nouzových oprav rychlých
záchranářských člunů a běžné nafukování a vypouštění vzduchových komor nafukovacích rychlých záchranářských člunů
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktážeZpůsob provádění běžné údržby a nouzových oprav

Rozpoznávat součásti a požadované vybavení rychlých záchranářských člunů
Odpovědnost za zařízení ke spouštění člunů a vybavení, které jsou běžně nainstalovány, při spouštění a zpětném vyzvedáváníPosouzení připravenosti zařízení a vybavení ke spouštění rychlých záchranářských člunů k okamžitému spuštění a provozu

Pochopit funkci a omezení navijáku, brzd, spouštěcích lan, přídržných provazů, kompenzátorů pohybu a dalšího vybavení, které je obvykle nainstalované

Bezpečnostní opatření při spouštění a zpětném vyzvedávání rychlého záchranářského člunu

Spouštění a zpětné vyzvedávání rychlého záchranářského člunu v převládajících povětrnostních podmínkách a podmínkách na moři
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti řídit bezpečné spuštění a zpětné vytažení rychlého záchranářského člunu pomocí běžně nainstalovaného zařízeníSchopnost připravit a nést odpovědnost za zařízení a vybavení ke spouštění člunů při spouštění a zpětné vyzvedávání rychlých záchranářských člunů
Odpovědnost za rychlý záchranářský člun, který je běžně nainstalován, při spouštění a zpětném vyzvedáváníPosouzení připravenosti rychlých záchranářských člunů a souvisejícího vybavení k okamžitému spuštění a provozu

Bezpečnostní opatření při spouštění a zpětném vyzvedávání rychlého záchranářského člunu

Spouštění a zpětné vyzvedávání rychlého záchranářského člunu v převládajících povětrnostních podmínkách a podmínkách na moři
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti řídit bezpečné spuštění a zpětné vyzvedávání rychlého záchranářského člunu pomocí běžně nainstalovaného zařízeníSchopnost nést odpovědnost za rychlý záchranářský člun při spouštění a zpětné vyzvedávání
Odpovědnost za rychlý záchranářský člun po spuštěníKonkrétní vlastnosti, vybavení a omezení rychlých záchranářských člunů

Postupy vrácení převráceného rychlého záchranářského člunu do správné polohy

Ovládání rychlého záchranářského člunu v převládajících a nepříznivých povětrnostních podmínkách a podmínkách na moři

Navigační a bezpečnostní vybavení, které se nachází v rychlém záchranářském člunu

Schémata pátrání a činitelé vnějšího prostředí ovlivňující jejich realizaci
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti:

.1 vrátit převrácený rychlý záchranářský člun do správné polohy
.2 ovládat rychlý záchranářský člun v převládajících povětrnostních podmínkách a podmínkách na moři
.3 plavat ve speciálním vybavení
.4 používat komunikační a signalizační zařízení mezi rychlým záchranářským člunem a vrtulníkem a lodí
.5 používat přepravované nouzové vybavení
.6 vyzvednout zraněného z vody a přenést zraněného do záchranného vrtulníku nebo na loď nebo na bezpečné místo
.7 realizovat schémata pátrání a to s přihlédnutím k činitelům vnějšího prostředí
Ukázka obsluhy rychlého záchranného člun nepřekračující omezení zařízení v převládajících povětrnostních podmínkách
Obsluha motoru rychlého záchranářského člunuZpůsoby startování a ovládání motoru rychlého záchranářského člunu a jeho příslušenstvíVyhodnocení důkazů získaných z praktické ukázky schopnosti nastartovat a ovládat motor rychlého záchranářského člunuMotor je nastartován a obsluhován tak, jak požaduje manévrování

Oddíl A-VI/3

Povinný minimální rozšířený výcvik v protipožární činnosti Norma způsobilosti

1 Námořníci určení pro řízení protipožárních činností musí úspěšně absolvovat pokročilý výcvik v protipožárních technikách se zvláštním důrazem na organizaci, taktiku a velení a musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/3.

2 Úroveň znalostí a porozumění v předmětech uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/3 musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel řídit efektivně protipožární činnosti na lodi.

3 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v části B tohoto Předpisu.

4 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil normu způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-VI/3.

5 Námořníci kvalifikovaní v souladu s odstavcem 4 v rozšířené protipožární činnosti musí každých pět předložit doklad o zachování požadované úrovně způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/3.

6 strany mohou přijmout výcvik na lodi a praxi k zachování požadované úrovně způsobilosti podle tabulky A-VI/3 a to v následujících oblastech:

.1 Řízení protipožárních činností na palubách lodí;

.1.1 protipožární postupy na moři a v přístavu se zvláštním důrazem na organizaci, taktiku a velení;

.1.2 komunikace a koordinace během protipožárních činností;

.1.3 řízení odvětrávání, včetně odsávání kouře;

.1.4 ovládání palivových a elektrických systémů;

.1.5 nebezpečí hrozící při protipožárních činnostech (suchá destilace, chemické reakce, kouřovod kotle, požáry);

.1.6 protipožární opatření a rizika související se ukládáním a manipulací s materiály;

.1.7 řízení péče o zraněné osoby a

.1.8 postupy koordinace činností s hasiči na pevnině.

Tabulka A-VI/3

Specifikace minimální normy způsobilosti v rozšířené protipožární činnosti

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení způsobilosti
Řízení
protipožárních činností na palubách lodí
Protipožární postupy na moři a v přístavu se zvláštním důrazem na organizaci, taktiku a velení

Použití vody k hašení požárů, vliv na stabilitu lodi, bezpečnostní opatření a postupy nápravy

Komunikace a koordinace během protipožárních činností

Řízení odvětrávání, včetně odsávání kouře

Ovládání palivových a elektrických systémů

Nebezpečí hrozící při protipožárních činnostech (suchá destilace, chemické reakce, požáry kouřovodu kotle atd.)

Protipožární činnosti za přítomnosti nebezpečných látek

Protipožární opatření a rizika související se ukládáním a manipulací s materiály (barvami apod.)

Řízení péče o zraněné osoby

Postupy koordinace činností s hasiči na pevnině
Praktická cvičení a výuka prováděné za schválených a skutečně realistických výcvikových podmínek (např. simulované podmínky na lodi) a ve tmě, pokud je to možné a proveditelnéOpatření přijatá k likvidaci požárů se zakládají na úplném a přesném posouzení nehody a to s použitím všech dostupných zdrojů informací

Pořadí priority, načasování a posloupnost činností jsou přiměřené celkovým požadavkům nehody a vhodné k minimalizaci poškození a potenciálního poškození lodi, zranění osob a snížení provozních schopností lodi

Přenos informací je rychlý, přesný, úplný a jasný

Bezpečnost osob při protipožárních činnostech je vždy zajištěna
Organizace a výcvik
protipožárních čet
Příprava nouzových plánů

Složení a určování členů posádky do protipožárních čet

Strategie a taktika hašení požárů v různých částech lodi
Praktická cvičení a výuka prováděné za schválených a skutečně realistických výcvikových podmínek, např. simulovaných podmínkách na lodiSložení a organizace protipožárních čet zajišťuje rychlou a účinnou realizaci postupů nouzových plánů
Kontrola a údržba systémů a zařízení pro detekci a hašení požárůSystémy pro detekci požárů; pevné hasicí systémy: přenosné a mobilní hasicí vybavení, včetně zařízení, čerpadel a záchranného, život podporujícího, osobního ochranného a komunikačního vybavení

Požadavky na zákonem dané a klasifikační prohlídky
Praktická cvičení s pomocí schváleného zařízení a systémů za realistických výcvikových podmínekProvozní efektivita všech systémů a zařízení pro detekci a hašení požárů je vždy udržována v souladu s funkčními požadavky a zákonnými požadavky
Vyšetřování a sestavování zpráv o nehodách souvisejících s požáremVyhodnocení příčiny nehod souvisejících s požáremPraktická cvičení v za realistických výcvikových podmínekPříčiny požáru jsou rozpoznány a účinnost protiopatření je vyhodnocována

Oddíl A-VI/4

Povinné minimální požadavky související s poskytováním první pomoci a zdravotní péče Norma způsobilosti pro námořníky určené k poskytování první pomoci na lodi

1 Každý námořník určený k poskytování první pomoci na lodi musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/4-1.

2 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/4-1 musí být dostatečná k tomu, aby mohl určený námořník přijímat okamžitá účinná opatření v případě úrazů nebo nemocí, které by mohly nastat na lodi.

3 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti na základě pravidla VI/4, odstavec 1, je povinen předložit doklad o tom, že splnil normu způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-VI/4-1.

Norma způsobilosti pro námořníky určené k poskytování zdravotní péče na lodi

4 Každý námořník určený k poskytování zdravotní péče na lodi musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/4-2.

5 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/4-2 musí být dostatečná k tomu, aby mohl určený námořník přijímat okamžitá účinná opatření v případě úrazů nebo nemocí, které by mohly nastat na lodi.

6 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti na základě pravidla VI/4, odstavec 2, je povinen předložit doklad o tom, že splnil normu způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-VI/4-2.

Tabulka A-VI/4-1

Specifikace minimální normy způsobilosti v technikách poskytování první pomoci

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání způsobilostiKritéria hodnocení
způsobilosti
Poskytování okamžité první pomoci v případě úrazu nebo nemoci na lodiLékárnička

Stavba těla a tělesné a funkce

Toxikologická rizika na lodi, včetně použití Lékařské příručky první pomoci pro použití při nehodách s přítomností nebezpečných věcí (MFAG) nebo jejích národních ekvivalentů

Vyšetření zraněného nebo pacienta

Poranění páteře

Popáleniny, opaření a účinky horka a chladu

Zlomeniny, vykloubeniny a poranění svalů

Zdravotní péče o zachráněné osoby

Rádiem poskytovaná lékařská pomoc

Farmakologie

Sterilizace

Srdeční zástava, tonutí a dušení
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktážeRozpoznání pravděpodobné příčiny, povahy a rozsahu zranění je rychlé, úplné a odpovídá současné praxi poskytování první pomoci

Riziko dalšího poškození zdraví svého a ostatních je za všech okolností minimalizováno

Ošetření úrazů a vyšetření stavu pacienta je vhodné a odpovídá současné praxi poskytování první pomoci a mezinárodním směrnicím

Tabulka A-VI/4-2

Specifikace minimální normy způsobilosti v poskytování zdravotní péče

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Poskytování zdravotní péče nemocným a zraněným za jejich přítomnosti na lodiPéče o zraněného zahrnující:

.1 poranění hlavy a páteře
.2 poranění uší, nosu, krku a očí
.3 vnější a vnitřní krvácení
.4 popáleniny, opařeniny a omrzliny
.5 zlomeniny, vykloubeniny a poranění svalů
.6 rány, léčení ran a infekce
.7 tišení bolesti
.8 techniky šití a použití svorek
.9 léčba náhlých příhod břišních
.10 menší chirurgické zákroky
.11 obvazování a bandážování

Ošetřovatelská péče:

.1 obecné zásady
.2 ošetřovatelská péče

Onemocnění, včetně:

.1 zdravotní stav a mimořádné události
.2 sexuálně přenosné nemoci
.3 tropické a infekční nemoci

Zneužívání alkoholu a drog

Zubní péče

Gynekologie, těhotenství a porod

Zdravotní péče o zachráněné osoby

Úmrtí na moři

Hygiena

Prevence onemocnění, včetně:

.1 dezinfekce, dezinsekce a deratizace
.2 očkování

Archivování záznamů a kopií platných předpisů:

.1 archivování zdravotních záznamů
.2 mezinárodní a národní námořní zdravotní předpisy
Vyhodnocení důkazů získaných z praktické instruktáže a ukázek

Tam, kde je to proveditelné, schválená praxe v nemocnici nebo podobném zařízení
Určení příznaků se zakládá na pojetí klinického vyšetření a anamnéze

Ochrana proti infekci a šíření nemocí je úplná a účinná

Osobní přístup je klidný, sebevědomý a uklidňující

Ošetření úrazu nebo nemoci je vhodné a odpovídá uznávané lékařské praxi a příslušným národním a mezinárodním lékařským směrnicím

Dávkování a použití léků a léčiv odpovídá doporučením výrobců a uznávaným lékařským postupům

Význam změn ve stavu pacienta je rychle rozpoznán
Účast na koordinovaných programech lékařské pomoci lodímVnější pomoc, včetně:

.1 rádiem poskytované lékařské pomoci
.2 přepravy nemocného a zraněného, včetně evakuace vrtulníkem
.3 zdravotní péče o nemocné námořníky zahrnující spolupráci s přístavními zdravotními orgány a ambulantními odděleními v přístavu
Postupy klinického vyšetření jsou úplné a odpovídají přijatým pokynům

Způsob a příprava na evakuaci jsou v souladu s uznávanými postupy a jsou navrženy tak, aby maximalizovaly pohodlí pacienta

Postupy vyhledávání rádiem poskytované lékařské pomoci jsou v souladu se zavedenou praxí a doporučeními

Oddíl A-VI/5

Povinné minimální požadavky na vystavování průkazů odbornosti pro lodní bezpečnostní důstojníky

Norma způsobilosti

1 Každý žadatel o vystavení průkazu odbornosti lodního bezpečnostního důstojníka musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/5.

2 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/5 musí být dostatečná k tomu, aby mohl žadatel sloužit jako určený lodní bezpečnostní důstojník.

3 Výcvik a praxe k dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a odbornosti zohledňovat příslušné požadavky této části a pokyny uvedené v oddíle B-VI/5 tohoto Předpisu.

4 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil požadované normy způsobilosti v souladu se způsoby prokazování způsobilosti a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými v tabulce ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-VI/5.

Tabulka A-VI/5

Specifikace minimálních norem způsobilosti pro lodní bezpečnostní důstojníky

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Vedení a dohlížení nad realizací plánu ochrany lodiZnalost mezinárodní politiky námořní bezpečnostní ochrany a odpovědností vlád, firem a určených osob, včetně prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží

Znalost účelu a prvků, které tvoří plán ochrany lodi, souvisejících postupů a vedení záznamů, včetně těch, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží

Znalost postupů, které mají být použity při realizaci plánu ochrany lodi lodě a oznamování incidentů souvisejících se ochranou lodi

Znalost úrovní ohrožení námořní bezpečnost a z toho plynoucích opatření a postupů souvisejících s ochranou lodi a v prostředí přístavních zařízení

Znalost požadavků a postupů pro provádění interních auditů, kontrol na místě, řízení a sledování činností souvisejících s ochranou uvedených v plánu ochrany lodi

Znalost požadavků a postupů podávání zpráv bezpečnostnímu důstojníkovi společnosti o veškerých nedostatcích a neshodách zjištěných při interních auditech, pravidelných revizích a kontrolách souvisejících s ochranou lodi

Znalost způsobů a postupů používaných při změnách plánu ochrany lodi

Znalost nouzových plánů a postupů souvisejících s ochranou lodi za účelem reagování na bezpečnostní ohrožení nebo narušení bezpečnosti, včetně ustanovení k zajištění hlavních činností na rozhraní loď/přístav, včetně prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží

Pracovní znalost terminologie a definic ochrany lodi, včetně prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku nebo zkouškyPostupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném znění

Zákonné požadavky týkající se ochrany jsou správně identifikovány

Postupy vedoucí k dosažení stavu připravenosti reagovat na změny úrovní ohrožení ochrany lodi

Komunikace v rámci odpovědnosti lodního bezpečnostního důstojníka je jasná a srozumitelná
Vyhodnocení bezpečnostních rizik, hrozeb a zranitelnostiZnalost hodnocení rizik a hodnotících nástrojů

Znalost dokumentace k hodnocení bezpečnosti, včetně Prohlášení o bezpečnosti

Znalost metod používaných k obcházení ochranných opatření, včetně těch, které používají piráti a pachatelé ozbrojených loupeží

Znalost umožňující rozeznání, na nediskriminačním základě, osob představujících potenciální rizika související s problematikou ochrany lodi

Znalost umožňující rozeznání zbraní, nebezpečných látek a zařízení a povědomí o nebezpečích, která mohou představovat

Znalost technik řízení a zvládání davu, kde je to vhodné

Znalost zacházení s citlivými informacemi týkajícími se bezpečnosti a komunikace související s problematikou ochrany

Znalost provádění a koordinace prohlídek

Znalost způsobů provádění fyzických prohlídek a diskrétních kontrol
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku nebo úředně schválené praxe a zkoušky, včetně praktické ukázky způsobilosti:

.1 provádět fyzické prohlídky
.2 provádět diskrétní kontroly
Postupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném znění

Postupy vedou k dosažení stavu připravenosti reagovat na změny úrovní ohrožení bezpečnosti

Komunikace v rámci odpovědnosti lodního bezpečnostního důstojníka je jasná a srozumitelná
Provádění pravidelných kontrol lodě k zajištění realizace a dodržování příslušných opatření souvisejících s ochranouZnalost požadavků na určování a sledování zakázaných prostorů

Znalost stanovení řízeného přístupu na loď a do zakázaných prostor na lodi

Znalost způsobů účinného sledování palubních prostor a prostor v okolí lodě

Znalost bezpečnostních aspektů týkajících se manipulace s nákladem a s lodními zásobami jinými osobami na lodi a s příslušnými bezpečnostními důstojníky přístavních zařízení

Znalost způsobů řízení naloďování, vyloďování a přístupu na lodi přítomných osob a jejich majetku
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku nebo zkouškyPostupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, SOLAS,1974, v platném znění

Postupy vedou k dosažení stavu připravenosti reagovat na změny úrovní ohrožení ochrany lodi

Komunikace v rámci odpovědnosti lodního bezpečnostního důstojníka je jasná a srozumitelná
Zajištění řádné obsluhy, zkoušení a kalibrace zabezpečovacích zařízení a systémůZnalost různých typů zabezpečovacích zařízení a systémů a jejich omezení, včetně těch, které by mohly být použity v případě útoku pirátů a ozbrojených loupeží

Znalost postupů, návodů a pokynů k použití lodních zabezpečovacích poplachových systémů

Znalost způsobů zkoušení, kalibrace a údržby zabezpečovacích systémů a zařízení, zejména během přítomnosti na moři
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku nebo zkouškyPostupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném zněni
Podpora povědomí o problematice ochrany lodi a bdělostiZnalost požadavků na výcvik, nácviků a cvičení vyplývajících z příslušných úmluv, předpisů a oběžníků IMO, včetně požadavků týkajících se boje proti pirátství a ozbrojeným loupežím

Znalost způsobů zvyšování povědomí o problematice ochrany lodi a bdělosti na lodi

Znalost způsobů vyhodnocování účinnosti nácviků a cvičení
Vyhodnocení důkazů získaných z úředně schváleného výcviku nebo zkouškyPostupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném znění

Komunikace v rámci odpovědnosti lodního bezpečnostního důstojníka je jasná a srozumitelná

Oddíl A-VI/6

Povinné minimální požadavky na výcvik a přípravu související s problematikou ochrany lodi pro všechny námořníky

Norma způsobilosti pro seznamovací výcvik související s problematikou ochrany lodi

1 Před udělením povinností na lodi musí všechny osoby zaměstnané nebo působící na námořní lodi, které musí splňovat ustanovení Předpisu ISPS, kromě cestujících, absolvovat úředně schválený seznamovací výcvik související s problematikou ochrany lodi a to s přihlédnutím k doporučením uvedeným v části B, aby byly schopné:

.1 oznamovat incidenty související s problematikou ochrany lodi, včetně pirátství nebo hrozby ozbrojené loupeže nebo útoku;

.2 uvědomit si postupy, které je nutné dodržovat při rozpoznání bezpečnostní hrozby a

.3 účastnit se havarijních a nouzových postupů souvisejících s ochranou lodi.

2 Námořníci s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi na námořní lodi musí, ještě před přidělením těchto povinností, absolvovat úředně schválený seznamovací výcvik související s problematikou ochrany lodi zaměřený na jejich určené povinnosti a odpovědnosti a to s přihlédnutím k doporučením uvedeným v části B.

3 Seznamovací výcvik související s problematikou ochrany lodi musí provádět lodní bezpečnostní důstojník nebo stejně kvalifikovaná osoba.

Norma způsobilosti pro výcvik související s povědomím o problematice ochrany lodi

4 Námořníci zaměstnaní nebo působící v libovolné pozici na lodi, kteří musí splňovat požadavky ustanovení Předpisu ISPS, při provozu této lodi jako součást lodní posádky bez určených povinností souvisejících s ochranou lodi musí před přidělením jakýchkoli povinností na lodi:

.1 musí absolvovat příslušný úředně schválený základní výcvik nebo výuku zaměřené na povědomí o problematice ochrany lodi tak, jak je uvedeno v tabulce A-VI/6-1;

.2 musí předložit doklad o splnění požadované normy způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/6-1:

.2.1 prokázáním způsobilosti v souladu se způsoby a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 tabulky A-VI/6-1 a

.2.2 zkouškou nebo průběžným hodnocením jako součástí úředně schváleného výcvikového programu založeného na předmětech uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/6-1.

Přechodná ustanovení

5. Do 1. ledna 2014 musí být námořníci, kteří zahájili schválenou námořní službu před datem vstupu tohoto oddílu v platnost, schopni prokázat, že splňují požadavky odstavce 4 a to následovně:

.1 schválenou námořní službou jako lodní personál a to v celkovém trvání nejméně šesti měsíců během předcházejících tří let nebo

.2 plněním funkcí souvisejících s ochranou lodi a považovaných za rovnocenné námořní službě požadované v odstavci 5.1 nebo

.3 úspěšným složením úředně schváleného testu nebo

.4 úspěšným absolvováním úředně schváleného výcviku.

Norma způsobilosti pro námořníky s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi

6 Každý námořník určený k plnění povinností souvisejících s ochranou lodi. včetně činností souvisejících s bojem proti pirátství a ozbrojeným loupežím, musí prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/6-2.

7 Úroveň znalostí z předmětů uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/6-2 musí být dostačující k tomu, aby mohl každý žadatel plnit povinnosti související s problematikou ochrany lodi, včetně činností souvisejících s bojem proti pirátství a ozbrojeným loupežím.

8 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti je povinen předložit doklad o tom, že splnil příslušné normy způsobilosti prostřednictvím:

.1 prokázání způsobilosti vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/6-2 v souladu se způsoby a kritérii hodnocení způsobilosti uvedenými ve sloupcích 3 a 4 dané tabulky a

.2 zkoušky nebo průběžného hodnocení jako součásti úředně schváleného výcvikového programu založeného na předmětech uvedených ve sloupci 2 tabulky A-VI/6-2.

Přechodná ustanovení

9 Do 1. ledna 2014 musí být námořníci s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi, kteří zahájili schválenou námořní službu před datem vstupu tohoto oddílu v platnost, schopni prokázat způsobilost vykonávat úkoly, povinnosti a odpovědnosti uvedené ve sloupci 1 tabulky A-VI/6-2 prostřednictvím:

.1 úředně schválené námořní služby jako palubní personál s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi v celkovém trvání nejméně šesti měsíců během předcházejících tří let nebo

.2 plněním funkcí souvisejících s ochranou lodi a považovaných za rovnocenné námořní službě požadované v odstavci 9.1 nebo

.3 úspěšným složením úředně schváleného testu nebo

.4 úspěšným absolvováním úředně schváleného výcviku.

Tabulka A-VI/6-1

Specifikace minimální normy způsobilosti v povědomí o problematice ochrany lodi

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Přispění ke zvýšení námořní bezpečnostní
ochrany prostřednictvím zvýšeného povědomí
Základní pracovní znalost terminologie a definic námořní bezpečnostní ochrany, včetně prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží

Základní znalost mezinárodní politiky námořní bezpečnostní ochrany a odpovědností vlád. firem a osob

Základní znalost úrovní ohrožení ochrany lodi a jejich dopadů na opatření a postupy související s problematikou ochrany lodi a v přístavních zařízeních

Základní znalost postupů podávání zpráv souvisejících s ochranou lodi

Základní znalost nouzových plánů souvisejících s ochranou lodi
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPožadavky týkající se zvýšené námořní bezpečnostní ochrany jsou správně identifikovány
Rozpoznání bezpečnostních hrozebZákladní znalost metod používaných k obcházení ochranných opatření

Základní znalost umožňující rozeznání potenciálních bezpečnostních hrozeb, včetně prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží

Základní znalost umožňující rozeznání zbraní, nebezpečných látek a zařízení a povědomí o nebezpečích, která mohou představovat

Znalost zacházení s citlivými informacemi týkajícími se bezpečnosti a komunikace související s problematikou ochrany lodi
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuOhrožení ochrany lodi jsou správně rozpoznána
Porozumění nutnosti a způsobům zvyšování povědomí o problematice ochrany lodi a bdělosti na lodiZákladní znalost požadavků na výcvik, nácviků a cvičení vyplývajících z příslušných úmluv, předpisů a oběžníků IMO, včetně požadavků týkajících se boje proti pirátství a ozbrojeným loupežímVyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPožadavky týkající se zvýšené námořní bezpečnostní ochrany jsou správně identifikovány

Tabulka A-VI/6-2

Specifikace minimálních norem způsobilosti pro námořníky s určenými úlohami v oblasti ochrany lodi

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
ZpůsobilostZnalosti, porozumění a odbornostZpůsoby prokázání
způsobilosti
Kritéria hodnocení
způsobilosti
Zajištění podmínek stanovených v plánu ochrany lodiPracovní znalost terminologie a definic námořní bezpečnostní ochrany, včetně prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží

Znalost mezinárodní politiky námořní bezpečnostní ochrany a odpovědností vlád, firem a určených osob, včetně pracovní znalost prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží

Znalost úrovní ohrožení ochrany lodi a jejich dopadů na opatření a postupy související s problematikou ochrany na lodi a v přístavních zařízeních

Znalost postupů podávání zpráv souvisejících s ochranou lodi

Znalost postupů a požadavků na nácviky a cvičení vyplývajících z příslušných úmluv, předpisů a oběžníků IMO, včetně pracovní znalost požadavků týkajících se boje proti pirátství a ozbrojeným loupežím

Znalost postupů pro provádění kontrol a dohledu, a řízení a sledování ochranných činností uvedených v plánu ochrany lodi

Znalost nouzových plánů a postupů souvisejících s ochranou lodi za účelem reagování na bezpečnostní ohrožení nebo narušení bezpečnosti, včetně ustanovení k zajištění hlavních činností na rozhraní loď/přístav, včetně prvků, které se mohou týkat pirátství a ozbrojených loupeží
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPostupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném znění

Zákonné požadavky týkající se ochrany jsou správně identifikovány

Komunikace v rámci odpovědnosti je jasná a srozumitelná
Rozpoznání bezpečnostních rizik a hrozebZnalost dokumentace související s problematikou ochrany lodi, včetně Prohlášení o bezpečnosti

Znalost metod používaných k obcházení ochranných opatření, včetně těch, které používají piráti a pachatelé ozbrojených loupeží

Znalost umožňující rozpoznání potenciálních bezpečnostních hrozeb

Znalost umožňující rozeznání zbraní, nebezpečných látek a zařízení a povědomí o nebezpečích, která mohou představovat

Znalost technik řízení a zvládání davu, kde je to vhodné

Znalost zacházení s informacemi týkajícími se bezpečnosti a komunikace související s problematikou ochrany lodi

Znalost způsobů provádění fyzických prohlídek a diskrétních kontrol
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPostupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném znění
Provádění pravidelných kontrol lodi k zajištění ochrany lodiZnalost technik sledování zakázaných prostor

Znalost metod řízeného přístupu na loď a do zakázaných prostor na lodi

Znalost způsobů účinného sledování palubních prostor a prostor v okolí lodě

Znalost způsobů kontrol týkajících se nákladu a lodních zásob

Znalost způsobů řízení naloďování, vyloďování a přístupu na lodi přítomných osob a jejich majetku
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuPostupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném znění
Řádné použití zabezpečovacích zařízení a systémů, jsou-li použityObecná znalost různých typů zabezpečovacích zařízení a systémů, včetně těch, které by mohly být použity v případě útoku pirátů a ozbrojených loupeží, včetně jejich omezení

Znalost nutnosti zkoušení, kalibrace a údržby zabezpečovacích systémů a zařízení, zejména během přítomnosti na moři
Vyhodnocení důkazů získaných ze schválené výuky nebo během účasti na schváleném kurzuČinnosti se zařízením a systémy jsou prováděny v souladu se stanovenými návody k obsluze a s přihlédnutím k omezením daných zařízení a systémů

Postupy a opatření jsou v souladu se zásadami stanovenými Předpisem ISPS a SOLAS, 1974, v platném znění

KAPITOLA VII

Normy týkající se alternativní vystavování průkazů způsobilosti Oddíl A-VII/1

Vystavování alternativních průkazů způsobilosti

1. Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti na provozní úrovni v souladu s ustanoveními kapitoly VII přílohy k Úmluvě je povinen absolvovat příslušné vzdělání a výcvik a splňovat normu způsobilosti pro všechny funkce stanovený buď v tabulce A-II/1 nebo tabulce A-III/1. Funkce uvedené v tabulce A-II/1 respektive A-III/1 mohou být přidány za předpokladu, že žadatel podle potřeby absolvuje další příslušné vzdělání a výcvik a splní normy způsobilosti stanovené pro dotčené funkce v těchto tabulkách.

2. Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti na velitelské úrovni jako osoba velící lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší, nebo jako osoba, které připadne velení této lodi v případě nezpůsobilosti kapitána, je povinen, kromě splnění normy způsobilosti stanovené v tabulce A-II/1, absolvovat příslušné vzdělání a výcvik a splnit normu způsobilosti pro všechny funkce předepsané v tabulce A-II/2. Funkce uvedené v tabulkách v kapitole III tohoto oddílu mohou být přidány za předpokladu, že žadatel podle potřeby absolvuje další příslušné vzdělání a výcvik a splní normy způsobilosti stanovené pro dotčené funkce v těchto tabulkách.

3. Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti na velitelské úrovni jako osoba odpovědná za mechanický pohon lodi poháněné hlavním strojním zařízením o výkonu 750 kW nebo větším, nebo jako osoba, které připadne tato odpovědnost v případě nezpůsobilosti osoby odpovědné za mechanický pohon lodi, je povinen, kromě splnění normy způsobilosti stanovené v tabulce A-III/1, absolvovat příslušné vzdělání a výcvik a podle potřeby splnit normu způsobilosti pro všechny funkce předepsané v tabulce A-III/2. Funkce uvedené v tabulkách v kapitole II tohoto oddílu mohou být přidány za předpokladu, že žadatel podle potřeby absolvuje další příslušné vzdělání a výcvik a splní normy způsobilosti stanovené pro dotčené funkce v těchto tabulkách.

4 Každý žadatel o získání průkazu způsobilosti na pomocné úrovni:

.1 v nautickém vedení lodi nebo provozu lodních strojů je povinen absolvovat příslušný výcvik a splnit normu způsobilosti pro funkci předepsané buď v tabulce A-II/4 nebo v tabulce A-III/4. Funkce uvedené v tabulce A-III/4 respektive A-II/4 mohou být přidány za předpokladu, že žadatel podle potřeby absolvuje další příslušný výcvik a splní normy způsobilosti stanovené pro dotčenou funkci v těchto tabulkách;

.2 jako námořník první třídy je povinen, kromě splnění normy způsobilosti stanovené v tabulce A-II/4, absolvovat příslušný výcvik a splnit normu způsobilosti pro všechny funkce stanovené v tabulce A-II/5. Funkce uvedené v tabulce A-III/4 nebo A-III/5 mohou být přidány za předpokladu, že žadatel podle potřeby absolvuje další příslušný výcvik a splní normy způsobilosti stanovené pro dotčené funkce v těchto tabulkách a

.3 jako motorář první třídy je povinen, kromě splnění normy způsobilosti stanovené v tabulce A-III/4, absolvovat příslušný výcvik a splnit normu způsobilosti pro všechny funkce stanovené v tabulce A-III/5. Funkce uvedené v tabulce A-II/4 nebo A-II/5 mohou být přidány za předpokladu, že žadatel podle potřeby absolvuje další příslušný výcvik a splní normy způsobilosti stanovené pro dotčené funkce v těchto tabulkách.

Oddíl A-VI1/2

Certifikace námořníků

1 V souladu s požadavky pravidla VII/1, odstavec 1.3, musí každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti na základě ustanovení kapitoly VII na provozní úrovni ve funkcích stanovených v tabulkách A-II/1 a A-III/1:

.1 absolvovat námořní službu v trvání nejméně 12 měsíců. Tato služba musí zahrnovat nejméně šest měsíců plnění povinností ve strojovně pod dohledem kvalifikovaného strojního důstojníka a, v případech, kdy se požaduje navigační funkce, nejméně šest měsíců plnění strážních povinností na můstku pod dohledem kvalifikovaného palubního strážního důstojníka a

.2 během této služby absolvovat výcvikové programy na lodi, které jsou schválené jako splňující příslušné požadavky oddílů A-II/1 a A-III/1 a písemně doložené ve schválené knize výcviku.

2 Každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti na základě ustanovení kapitoly VII na velitelské úrovni ve spojení s funkcemi uvedenými v tabulkách A-II/2 a A-III/2 absolvovat úředně schválenou námořní službu spojenou s funkcemi, které mají být uvedeny na potvrzení průkazu způsobilosti a to následovně:

.1 u osob, které nevelí nebo nenesou odpovědnost za mechanický pohon lodi - 12 měsíců plnění povinností na provozní úrovni spojených podle potřeby s pravidlem III/2 a III/3 a, v případech, kdy se požaduje navigační funkce na velitelské úrovni, nejméně 12 měsíců plnění strážních povinností na můstku na provozní úrovni;

.2 u osob, které velí nebo nesou odpovědnost za mechanický pohon lodi - nejméně než 48 měsíců, včetně ustanovení uvedených v odstavci 2.1 tohoto oddílu, plnění, jako kvalifikovaný důstojník, povinností spojených s funkcemi, které mají být uvedeny na potvrzení průkazu způsobilosti, z čehož 24 měsíců musí být odslouženo při plnění funkcí stanovených v tabulce A-III/1 a 24 měsíců musí být odslouženo při plnění funkcí stanovených v tabulkách A-III/1 a A-III/2.

3 V souladu s požadavky pravidla VII/1, odstavec 1.3, musí každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti na základě ustanovení kapitoly VII na pomocné úrovni ve funkcích stanovených v tabulkách A-II/4 a A-III/4 absolvovat:

.1 úředně schválenou námořní službu zahrnující nejméně 12 měsíců praxe, sestávající z:

.1.1 nejméně 6 měsíců spojených s navigačními strážní povinnostmi a

.1.2 nejméně 6 měsíců spojených s povinnostmi ve strojovně nebo

.2 odborný výcvik, buď na pevnině nebo na lodi, včetně úředně schválené doby námořní služby, která nesmí být kratší než 4 měsíce, sestávající z:

.2.1 nejméně 2 měsíců spojených s navigačními strážní povinnostmi a

.2.2 nejméně 2 měsíců spojených s povinnostmi ve strojovně;

.3 námořní služba, výcvik a praxe požadované v odstavcích 3.1 nebo 3.2 musí být prováděny pod přímým dohledem náležitě kvalifikovaného důstojníka nebo člena mužstva.

4 V souladu s požadavky pravidla VI1/1, odstavec 1.3, musí každý žadatel o vystavení průkazu způsobilosti na základě ustanovení kapitoly VII na pomocné úrovni ve funkcích uvedených v tabulkách A-II/5 a A-III/5, je-li kvalifikován k výkonu služby jako člen mužstva tvořící součást navigační a strojní strážní služby, splnit normy způsobilosti uvedené v oddílech A-II/5 a A-III/5 Předpisu STCW a absolvovat:

.1 úředně schválenou námořní službu v trvání nejméně 30 měsíců sestávající z:

.1.1 nejméně 18 měsíců spojených s povinnostmi námořníka první třídy a

.1.2 nejméně 12 měsíců spojených s povinnostmi motoráře první třídy nebo

.2 úředně schválený výcvikový program a úředně schválenou námořní službu v trvání nejméně 18 měsíců sestávající z:

.2.1 nejméně 12 měsíců spojených s povinnostmi námořníka první třídy a

.2.2 nejméně 6 měsíců spojených s povinnostmi motoráře první třídy nebo

.3 úředně schválený zvláštní integrovaný výcvikový program na lodi a ve strojovně, včetně úředně schválené námořní služby v trvání nejméně 12 měsíců v integrované palubní nebo strojní skupině, sestávající z:

.3.1 nejméně 6 měsíců spojených s povinnostmi námořníka první třídy a

.3.2 nejméně 6 měsíců spojených s povinnostmi motoráře první třídy.

Oddíl A-VII/3

Zásady upravující vystavování alternativních průkazů způsobilosti (Žádná ustanovení)

KAPITOLA VIII

Normy týkající se strážní služby

Oddíl A-VIII/1

Způsobilost k výkonu služby

1 Správní orgány musí vzít v úvahu nebezpečí způsobená únavou námořníků, zejména těch, jejichž funkce spočívají v zajišťování bezpečného provozu lodi.

2 Všem osobám, kterým je přidělena služba strážního důstojníka nebo člena mužstva tvořícího součást strážní služby, a těm, jejichž úkoly souvisejí s ochranou, prevencí znečištění a bezpečnostními povinnostmi musí být zajištěn odpočinek trvající nejméně:

.1 minimálně 10 hodin odpočinku během libovolného 24hodinového období a

.2 77 hodin odpočinku během libovolného 7denního období.

3 Hodiny odpočinku lze rozdělit nejvýše na dvě období, z nichž jedno musí trvat nejméně 6 hodin a intervaly mezi po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit 14 hodin.

4 Požadavky na doby odpočinku stanovené v odstavcích 2 a 3 nemusí být dodrženy v případě mimořádných událostí nebo jiných naléhavých provozních podmínek. Nácviky shromažďování, protipožárních činností a manipulace se záchrannými čluny a nácviky předepsané národními právními předpisy a mezinárodními akty se provádějí tak, aby co nejméně rušily dobu odpočinku a nevyvolaly únavu.

5 Správní orgány musí požadovat, aby byly rozpisy strážní služby vyvěšeny na snadno dostupných místech. Tyto rozpisy musí být vyhotoveny ve standardizovaném formátu v pracovním jazyce nebo jazycích plavidla a v angličtině.

6 Když je námořník v pohotovosti, například když je strojovna bezobslužná, má námořník nárok na přiměřenou náhradní dobu odpočinku, pokud je běžná doba odpočinku narušena povoláním do práce.

7 Správní orgány musí požadovat, aby ve standardizovaném formátu vedeny záznamy o každodenní době odpočinku námořníků a to v pracovním jazyce nebo jazycích plavidla a v angličtině, aby bylo možné sledovat a ověřovat dodržování ustanovení tohoto oddílu. Námořníci obdrží jeden stejnopis záznamů, které se jich týkají, jejž musí být podepsán kapitánem plavidla, nebo osobou oprávněnou kapitánem, a námořníkem.

8 Nic v tomto oddíle se nesmí chápat tak, že narušuje právo kapitána lodi požadovat, aby námořník kdykoli odpracoval nezbytné hodiny pro zajištění bezprostřední bezpečnosti plavidla, osob na lodi nebo nákladu nebo za účelem poskytnutí pomoci k jinému plavidlu nebo osobám v tísni na moři. V souladu s tím může kapitán dočasně zrušit rozvrh hodin odpočinku a požadovat, aby námořník kdykoli odpracoval nezbytné hodiny a to až do nastolení normální situace. Co nejdříve po nastolení normální situace musí kapitán zajistit, aby všem námořníkům, kteří pracovali během plánované doby odpočinku byla poskytnuta odpovídající doba odpočinku.

9 strany mohou povolit výjimky z požadované doby odpočinku uvedené v odstavcích 2.2 a 3 za předpokladu, že doba odpočinku není kratší než 70 hodin během libovolného 7denního období.

Výjimky z týdenní doby odpočinku stanovené v odstavci 2.2 se nesmí povolit na dobu nepřekračující dva po sobě jdoucí týdny. Intervaly mezi dvěma dobami výjimek na lodi nesmí být kratší než je dvojnásobek doby trvání výjimky.

Hodiny odpočinku stanovené v odstavci 2.1 lze rozdělit na maximálně tři období, z nichž jedno musí trvat nejméně 6 hodin a ani jedno z dalších dvou období nesmí být kratší než jedna hodina. Intervaly mezi po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit 14 hodin. Výjimky nesmí přesahovat dva 24hodinové úseky během libovolného 7denního období.

Povolování výjimek musí, pokud je to možné, zohledňovat pokyny týkající se prevence únavy uvedené v oddíle B-VIII/1.

10 Každý správní orgán musí pro kapitány, důstojníky a další námořníky plnící určené povinnosti související s bezpečností, ochranou lodi a ochranou mořského prostředí stanovit, za účelem zabránění zneužívání alkoholu, limit obsahu alkoholu v krvi nepřekračující 0,05 % (úroveň BAC) nebo 0,25 mg// alkoholu v dechu nebo množství alkoholu vedoucí k takové koncentraci alkoholu.

Oddíl A-VIII/2

Organizace strážní služby a zásady, které je třeba dodržovat

ČÁST 1 - CERTIFIKACE

1 Strážní důstojník navigační nebo palubní strážní služby musí být řádně kvalifikován v souladu s ustanoveními kapitoly II nebo kapitoly VII odpovídajícími povinnostem souvisejícím s navigační nebo palubní strážní službou.

2 Strážní strojní důstojník musí být řádně kvalifikován v souladu s ustanoveními kapitoly III nebo kapitoly VII odpovídajícími povinnostem souvisejícím se strojní strážní službou.

ČÁST 2 - PLÁNOVÁNÍ PLAVBY

Obecné požadavky

3 Zamýšlená plavba musí být předem naplánována, přičemž se musí vzít v úvahu veškeré relevantní informace a jakýkoli stanovený kurz musí být před zahájením plavby zkontrolován.

4 První strojní důstojník musí po konzultaci s kapitánem předem určit potřeby zamýšlené plavby a to s přihlédnutím k požadavkům na palivo, vodu, maziva, chemické látky, spotřební a jiné náhradní díly, nářadí, zásoby a veškeré jiné požadavky.

Plánování před každou plavbou

5 Před každou plavbou musí kapitán každé lodi zajistit, že zamýšlená plavba z přístavu odplutí do prvního nácestného přístavu je naplánována pomocí vhodných a příslušných map a dalších námořních publikací nezbytných pro zamýšlenou plavbu, které obsahují přesné, úplné a aktuální informace o navigačních omezeních a nebezpečích, která jsou trvalé nebo předvídatelné povahy a která jsou relevantní pro bezpečnou plavbu lodi.

Ověření a zobrazení plánované trasy

6 Po ověření plánované trasy, přičemž jsou zohledněny všechny relevantní informace, musí být plánovaná trasa zřetelně vyznačena na příslušných mapách a musí být nepřetržitě zpřístupněna strážnímu důstojníkovi, který musí ověřit každý kurz, který je třeba dodržovat, před jeho použitím během plavby.

Odchýlení od plánované trasy

7 Je-li během plavby rozhodnuto o změně příštího nácestného přístavu na plánované trase nebo pokud je nezbytné, aby se loď zásadně odchýlila od plánované trasy z jiných důvodů, pak je nutné opravenou trasu naplánovat ještě před zásadním odchýlením od původně naplánované trasy.

ČÁST 3 - OBECNÉ ZÁSADY STRÁŽNÍ SLUŽBY

8 Strážní služba se musí vykonávat na základě zásad řízení zdrojů na můstku a ve strojovně:

.1 řádné organizační zabezpečení členy strážní služby musí být zajištěno v souladu se situací;

.2 při obsazování členů posádky do strážní služby musí být zohledněna veškerá omezení v kvalifikaci nebo způsobilosti osob;

.3 členové strážní služby musí chápat své jednotlivé role, odpovědnosti a role v týmu;

.4 kapitán, první strojní důstojník a strážní důstojník musí vykonávat řádnou strážní službu při zachování co nejefektivnějšího použití dostupných zdrojů, například informací, zařízení/vybavení a dalších pracovníků;

.5 personál strážní služby musí chápat funkce a provoz zařízení/vybavení a musí být obeznámen s jejich obsluhou;

.6 personál strážní služby musí chápat informace a způsoby, jak reagovat na informace z jednotlivých stanovišť/zařízení/vybavení;

.7 informace ze stanovišť/zařízení/vybavení musí být náležitě sdíleny veškerým personálem strážní služby;

.8 personál strážní služby musí v každé situaci udržovat příslušnou úroveň komunikace a

.9 personál strážní služby musí bez prodlení informovat kapitána/prvního strojního důstojníka/strážního důstojníka, má-li pochybnosti o tom, jaká opatření přijmout v zájmu zajištění bezpečnosti.

ČÁST 4 - STRÁŽNÍ SLUŽBA NA MOŘI Obecné zásady vztahující se na strážní službu

9 strany musí obracet pozornost společností, kapitánů, prvních strojních důstojníků a všech

členů strážní služby na následující zásady, které je nutné dodržovat k zajištění výkonu

bezpečné strážní služby za všech okolností.

10 Kapitán každé lodi je povinen zajistit, aby byla organizace strážní služby přiměřená k výkonu bezpečné navigační strážní služby nebo dozoru na nákladovými operacemi. Pod obecným vedením kapitána nesou strážní důstojníci během své služby odpovědnost za bezpečnou plavbu lodi s tím, že se musí soustředit zejména na předcházení srážkám a najetí na mělčinu.

11 První strojní důstojník každé lodi je povinen, po poradě s kapitánem, zajistit, aby byla organizace strážní služby odpovídající pro výkon bezpečné strojní strážní služby.

Ochrana mořského prostředí

12 Kapitán, důstojníci a členové mužstva si musí uvědomovat vážné dopady provozního nebo nehodového znečištění mořského prostředí a musí přijmou veškerá nezbytná opatření, aby se tomuto znečištění zabránilo, zejména v rámci příslušných mezinárodních a přístavních předpisů.

Část 4-1 - Základní principy, které je třeba dodržovat při palubní strážní službě

13 Strážní palubní důstojník je zástupcem kapitána a je za všech okolností primárně zodpovědný za bezpečnou plavbu lodi a za splnění Mezinárodních předpisů pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění.

Hlídka

14 Za všech okolností je nutné držet řádnou hlídku a to v souladu s pravidlem 5 Mezinárodních předpisů pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění, a musí sloužit následujícím účelům:

.1 zajištění nepřetržitého stavu bdělého pozorování zrakem a sluchem, stejně jako všemi ostatními dostupnými prostředky, s ohledem na veškeré významné změny v okolním prostředí;

.2 úplné vyhodnocování situace a rizika srážky, najetí na mělčinu a dalších nebezpečí pro plavbu a

.3 vyhledávání lodí nebo letadel v tísni, trosečníků, vraků, trosek a dalších nebezpečí pro bezpečnou plavbu.

15 Hlídka musí být schopna věnovat plnou pozornost výkonu řádné hlídky a nesmí jí být plněny nebojí přidělovány žádné jiné povinnosti, které by mohly tomuto úkolu překážet.

16 Povinnosti hlídky a kormidelníka jsou samostatné a kormidelník nesmí být při kormidlování považován za hlídku, s výjimkou malých plavidel, kde je z kormidelního stanoviště zajištěn volný výhled do všech směrů a neexistuje zde omezení výhledu v noci nebo jiné překážky řádnému provádění hlídky. Strážní důstojník, může být jediným členem hlídky za denního světla, a to za předpokladu, že při každé takové příležitosti:

.1 byla pečlivě posouzena situace a bylo bez pochybností zjištěno, že je to bezpečné;

.2 byly plně zohledněny všechny relevantní faktory, včetně, nikoli však pouze jen:

povětrnostní podmínky;

viditelnost;

hustota provozu

blízkost nebezpečí pro plavbu a

pozornost nezbytná při plavbě v systémech rozdělení plavby nebo jejich blízkosti a

.3 k dispozici je okamžitě na vyžádání pomoc na můstek, pokud si to vyžádá jakákoli změna situace.

17 Při určování skutečnosti, zdali je složení palubní strážní služby přiměřené k zajištění řádného výkonu nepřetržité hlídky, musí kapitán zohlednit všechny relevantní faktory, včetně faktorů popsaných v tomto oddílu Předpisu, jakož i následující faktory:

. 1 viditelnost, povětrnostní podmínky a podmínky na moři;

.2 hustota provozu a další činnosti, ke kterým dochází v oblasti, ve které plavidlo pluje;

.3 pozornost nezbytná při plavbě v systémech rozdělení plavby nebo jejich blízkosti nebo v blízkosti jiných schémat plavby;

.4 další pracovní zatížení způsobené povahou fungování lodi, okamžitých provozních požadavků a očekávaných manévrů;

.5 způsobilost k výkonu služby všech členů posádky v pohotovosti, kteří byli určení do strážní služby;

.6 znalost a důvěra v odbornou způsobilost lodních důstojníků a posádky;

.7 zkušenosti každého strážního palubního důstojníka a obeznámení uvedeného důstojníka s lodním vybavením, postupy a s manévrovými vlastnostmi;

.8 činnostmi probíhajícími na lodi v určitém čase, včetně radiokomunikačních činností a dostupnosti pomoci být v nezbytných případech ihned povolána na můstek;

.9 provozní stav přístrojů a ovládacích prvků na můstku, včetně poplachových systémů;

.10 ovládání kormidla a lodního šroubu a lodní manévrovcí charakteristiky;

.11 velikost lodi a zorné pole, které je k dispozici z velitelského stanoviště;

.12 konfigurace můstku do té míry, v jaké by mohla tato konfigurace bránit členu strážní služby sledovat zrakem nebo sluchem veškerý dění vnější dění a

.13 veškeré další příslušné normy, postupy nebo pokyny týkající se organizace strážní služby a způsobilosti pro výkon služby, které byly přijaty Organizací.

Organizace strážní služby

18. Při rozhodování o složení strážní služby na můstku, která může zahrnovat příslušně kvalifikované členy mužstva, je nutné mimo jiné zohlednit následující faktory:

.1 v žádném případě nesmí být můstek ponechán bez dozoru;

.2 povětrnostní podmínky, viditelnost a zdali se jedná o denní či noční dobu;

.3 blízkost nebezpečí pro plavbu, která mohou znamenat nutnost pro přítomného strážního důstojníka plnění dodatečných navigačních povinností;

.4 používání a provozní stav navigačních prostředků, jako jsou systém ECDIS, radar nebo elektronická zařízení udávající polohu a jiná zařízení ovlivňující bezpečnou plavbu lodi;

.5 zdali je loď vybavena autopilotem;

.6 zdali je nutné plnit strážní radiokomunikační povinnosti;

.7 ovládací prvky, poplachová zařízení a ukazatele bezobslužných strojoven (UMS) nainstalované na můstku, postupy jejich použití a jejich omezení a

.8 veškeré neobvyklé nároky na strážní palubní službu, které mohou vzniknout v důsledku zvláštních provozních podmínek

Přebírání strážní služby

19 Strážní palubní důstojník nesmí předat strážní službu střídajícímu důstojníkovi, pokud existuje důvod domnívat se, že střídající důstojník není schopen efektivně plnit strážní povinnosti. V tomto případě je nutné informovat kapitána.

20 Střídající důstojník musí zajistit, že členové střídající strážní služby jsou plně schopni plnit své povinnosti, zejména pokud jde o přizpůsobení jejich zraku na tmu. Střídající důstojníci nesmí převzít strážní službu až do okamžiku, kdy bude jejich zrak zcela přizpůsoben světelným podmínkám.

21 Před převzetím strážní služby se musí střídající důstojníci přesvědčit o předpokládané nebo skutečné poloze lodi a potvrdit její zamýšlenou trať, kurz a rychlost a podle potřeby i ovládací prvky UMS a musí vzít na vědomí veškerá nebezpečí pro plavbu, u kterých předpokládají, že mohou nastat během jejich strážní služby.

22 Střídající důstojníci musí osobně zkontrolovat:

.1 trvale platné rozkazy a jiné speciální pokyny kapitána týkající se plavby lodě;

.2 polohu, kurz, rychlost a ponor lodi;

.3 převažující a předpovídané přílivy, proudy, počasí, viditelnost a vliv těchto faktorů na kurz a rychlost;

.4 postupy použití hlavních motorů k manévrování, když jsou hlavní motory ovládány z můstku a

.5 navigační situaci, včetně, nikoli však pouze jen:

.5.1 provozní podmínky všech navigačních a zabezpečovacích zařízení, která se používají nebo zařízení, která by mohla být použita při strážní službě;

.5.2 chyby gyroskopických a magnetických kompasů;

.5.3 přítomnost a pohyb lodí v dohledu nebo lodí, o kterých se ví, že se nachází v blízkosti;

.5.4 podmínky a nebezpečí, která mohou nastat během strážní služby a

.5.5 možné účinky bočního náklonu, podélného sklonu, hustoty vody a

prosedání na rezervy hloubky vody pod kýlem lodi.

23 Jestliže má být strážní palubní důstojník vystřídán kdykoli, když se prování manévr nebo jiné opatření k odvrácení libovolného nebezpečí, musí být střídání tohoto důstojníka odloženo až do okamžiku dokončení této činnosti.

Výkon palubní strážní služby

24 Strážní palubní důstojník musí:

.1 držet strážní službu na můstku;

.2 za všech okolností setrvat na můstku, dokud nebude řádně vystřídán a

.3 nést neustále odpovědnost za bezpečnou plavbu lodi, i když je kapitán přítomen na můstku, dokud nebude konkrétně informován, že tuto odpovědnost přejímá osobně kapitán a že je toto vzájemně pochopeno.

25 Během strážní služby je nutné v dostatečně krátkých intervalech kontrolovat udržovaný kurz, polohu a rychlost, a to pomocí všech dostupných navigačních prostředků nutných k zajištění toho, že loď pluje v naplánovaném kurzu.

26 Strážní palubní důstojník musí mít plnou znalost umístění a činnost všech zabezpečovacích a navigační vybavení na lodi a musí si být vědom a brát v úvahu provozní omezení těchto zařízení.

27 Strážní palubní důstojník nesmí mít přiděleny nebo provádět žádné povinnosti, které by byly na překážku bezpečnému vedení lodi.

28 Při použití radaru musí mít strážní palubní důstojník na paměti, že je nutné vždy dodržovat ustanovení o používání radaru, která jsou obsažena v Mezinárodních předpisech pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění.

29 V případech potřeby nesmí strážní palubní důstojník váhat s použitím kormidla, motorů a zvukového signalizačního zařízení. Avšak v souladu s platnými postupy musí být zamýšlená změna otáček motoru včas oznámena kdykoli je to možné nebo musí být účinně použito ovládacích prvků UMS nainstalovaných na můstku.

30 Strážní palubní důstojníci musí znát jízdní vlastnosti své lodi, včetně brzdné dráhy do zastavení, a měli by brát na vědomí, že jiné lodě mohou mít různé jízdní vlastnosti.

31. V průběhu strážní služby je nutné vést řádné záznamy o pohybu lodi a činnostech týkající se plavby lodi.

32 Je zvláště důležité, aby strážní palubní důstojník za všech okolností zajistil řádný výkon hlídky. Na lodi s oddělenou mapovnou může strážní palubní důstojník mapovnu navštívit, pokud je to nezbytné, a to na krátkou dobu potřebnou k výkonu navigačních funkcí, ale musí nejprve zajistit, aby to bylo bezpečné a že je řádně držena hlídková služba.

33 Funkční zkoušky palubních navigačních zařízení musí být prováděny na moři, tak často, jak je to možné jak a to okolnosti dovolí, zejména před očekávanými nebezpečnými podmínkami ovlivňující plavbu. Kdykoli je to vhodné, musí být tyto zkoušky zaznamenány. Tyto zkoušky se musí také provádět před připlutím do přístavu nebo odplutím z něj.

34 Strážní palubní důstojník musí provádět pravidelné kontroly, aby zajistil, že:

.1 osoba kormidlující loď nebo autopilot vede loď pod správným kurzem;

.2 minimálně jednou během strážní služby, a také po každé významné změně kurzu, je určována chyba standardního kompasu; standardní kompasy a gyrokompasy se často porovnávají a opakovače jsou synchronizovány se svým hlavním kompasem;

.3 autopilot je zkoušen manuálně minimálně jednou během strážní služby;

.4 správně fungují navigační a signální světla a další navigační vybavení;

.5 radiokomunikační zařízení funguje správně v souladu s odstavcem 86 tohoto

oddílu a

.6 ovládací prvky, poplachová zařízení a ukazatele UMS správně fungují.

35 Strážní palubní důstojník musí mít na paměti, že je nutné vždy dodržovat platná ustanovení obsažená v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 (SOLAS). Strážní palubní důstojník musí zohlednit:

.1 nutnost ustavit osobu určenou ke kormidlování lodi a včas přejít na ruční kormidlování, aby bylo možné bezpečným způsobem vyřešit každou potenciálně nebezpečnou situaci a

.2 že u lodi se zapnutým autopilotem je velmi nebezpečné nechat situaci vyvíjet až do bodu, kdy se strážní palubní důstojník ocitne bez pomoci a musí přerušit kontinuitu hlídky za účelem přijetí nouzových opatření.

36 Strážní palubní důstojníci musí být důkladně obeznámeni s použitím všech elektronických navigačních prostředků palubě, včetně jejich možností a omezení, a musí tyto prostředky v případě nutnosti použít a musí mít na paměti, že ozvěnový hloubkoměr je cenným

navigačním prostředkem.

37 Strážní palubní důstojník musí použít radar, kdykoli nastane nebo se očekává snížená viditelnost a vždy při plavbě v přeplněných vodách a to s přihlédnutím k jeho omezením.

38 Strážní palubní důstojník musí zajistit, aby se použitá měřítka vzdáleností v dostatečně krátkých intervalech měnila, aby byly odrazy zjištěny co nejdříve. Musí mít na paměti, že malé nebo slabé odrazy nemusí být zjištěny.

39. Kdykoli je použit radar musí strážní palubní důstojník zvolit vhodnou stupnici vzdálenosti a pečlivě sledovat obrazovku, a musí zajistit, aby zakreslování nebo systematická analýza byly zahájeny s dostatečnou časovou rezervou.

40 Strážní palubní důstojník musí kapitánovi okamžitě oznámit:

.1 pokud nastane nebo se očekává snížená viditelnost;

.2 pokud jsou podmínky provozu nebo pohyby ostatních lodí příčinou znepokojení;

.3 pokud se vyskytují potíže s udržováním kurzu;

.4 není v očekávané době v dohledu pevnina nebo navigační znak nebo nelze získat signál hloubkoměru;

.5 pokud je neočekávaně pozorován navigační znak či pokud dojde ke změně naměřené hloubky;

.6 při poruše motorů, dálkového ovládání pohonné jednotky, kormidelního zařízení nebo jakéhokoli základního navigačního vybavení, poplachového zařízení nebo ukazatele;

.7 v případě poruchy radiokomunikačního zařízení;

.8 za nepříznivého počasí, pokud existují pochyby o možnosti poškození způsobeného počasím;

.9 v případě, že se loď setká s jakýmkoli nebezpečím pro plavbu, například ledem nebo opuštěnou lodí, a

.10 v případě jiné mimořádné události nebo pokud existují jakékoli pochybnosti.

41 Bez ohledu na požadavek okamžitě informovat kapitána o výše uvedených okolnostech, musí kromě toho strážní palubní důstojník přijmout neprodleně opatření k zajištění bezpečnosti lodě, pokud to okolnosti požadují.

42 Strážní palubní důstojník musí vydat členům strážní služby všechny potřebné pokyny a informace, které zajistí výkon bezpečné strážní služby, včetně řádné hlídky.

Strážní služba v různých podmínkách a v různých oblastech

Jasné počasí

43 Strážní palubní důstojník musí odečítat časté a přesné kompasové náměry blížících se lodí jako prostředek k včasného zjištění nebezpečí srážky a musí mít na paměti, že toto riziko může někdy existovat, i když je změna náměru zjevná a to zejména při přiblížení se k velké lodi nebo při tažení nebo při přiblížení k připlouvající lodi. Strážní palubní důstojník musí rovněž přijmout včasná a pozitivní opatření v souladu s platnými Mezinárodními předpisy pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění, a následně ověřit, zdali tato opatření mají požadovaný účinek.

44 Za jasného počasí, kdykoli je to možné, musí strážní palubní důstojník cvičit v práci s radarem.

Omezená viditelnost

45 Když nastane nebo se očekává snížená viditelnost je první povinností strážního palubního důstojníka dodržovat příslušná pravidla Mezinárodních předpisů pro předcházení srážkám na moři, 1972, v platném znění, se zvláštním ohledem vysílání zvukových signálů v mlze, plavbu bezpečnou rychlostí a připravenost motorů k provedení okamžitého manévru. Kromě toho musí strážní palubní důstojník:

.1 informovat kapitána;

.2 ustavit řádnou hlídku;

.3 rozsvítit navigační světla a

.4 zapnout a používat radar.

Za tmy

46 Kapitán a strážní palubní důstojník musí při organizování hlídkové služby náležitě zohledňovat vybavenost můstku a navigační prostředky, které jsou k dispozici, jejich omezení, postupy a přijatá bezpečnostní opatření.

Příbřežní vody a vody s hustým provozem

47 Je nutné používat mapu s největším měřítkem která je na lodi, vhodnou pro oblasti a opravenou podle nejnovějších dostupných informací. Pozice lodi se musí určovat v pravidelných intervalech a musí se provádět více než jedním způsobem, kdykoliv to okolnosti dovolí. Při použití systému ECDIS je nutné použití vhodného kódu (měřítka) elektronických navigačních map a polohu lodi je nutné kontrolovat nezávislými prostředky určování polohy a to ve vhodných intervalech.

48 Strážní palubní důstojník musí úspěšně jednoznačně rozpoznat všechny relevantní navigační znaky.

Plavba s lodivodem na lodi

49 Bez ohledu na povinnosti a odpovědnosti lodivodů, jejich přítomnost na lodi nezbavuje kapitána nebo strážního palubního důstojníka jejich povinností a odpovědností za zajištění bezpečnosti lodi. Kapitán lodi a lodivod si musí sdělit informace týkající se postupů plavby, místních podmínek a vlastností lodě. Kapitán anebo strážní palubní důstojník musí s lodivodem úzce spolupracovat a zachovávat přesnou vládu nad polohou a pohyby lodi.

50 Existují-li jakékoliv pochybnosti o činnosti či záměrech lodivoda, musí si strážní palubní důstojník od lodivoda vyžádat vysvětlení a, pokud pochybnosti stále existují, musí neprodleně informovat kapitána a musí před příchodem kapitána přijmout veškerá nutné opatření.

Loď na kotvě

51 Pokud to kapitán považuje za nezbytné, je nutné udržovat nepřetržitou palubní strážní

službu i na kotvišti. Když je loď na kotvě, musí strážní palubní důstojník:

.1 jakmile to bude možné určit a vyznačit polohu lodi do příslušné mapy;

.2 pokud to okolnosti dovolí, kontrolovat v dostatečně krátkých intervalech, zdali loď zůstává bezpečně ukotvena a to odečítáním náměrů na pevné navigační znaky nebo snadno rozpoznatelné pobřežní objekty;

.3 zajistit řádný výkon hlídky;

.4 zajistit, že se pravidelně provádí kontrolní obchůzky lodi;

.5 pozorovat meteorologické a přílivové hodnoty a stav moře;

.6 informovat kapitána a přijmout veškerá nezbytná opatření v případě, že loď vleče kotvu;

.7 zajistit, že je stav připravenosti hlavních motorů a jiného strojního zařízení v souladu s pokyny kapitána;

.8 zhoršuje-li se viditelnost, informovat kapitána;

.9 zajistit, aby loď vykazovala správné osvětlení a vizuální znaky a aby byly vysílány odpovídající zvukové signály v souladu se všemi platnými předpisy a

.10 přijmout opatření k ochraně životního prostředí před znečištěním z lodi a dodržovat platné předpisy na ochranu před znečištěním.

Část 4-2 - Základní principy, které je třeba dodržovat při strojní strážní službě

52 Termín „strojní strážní služba“ tak, jak je použit v částech 4-2, 5-2 a 5-4 tohoto oddílu znamená buď osobu nebo skupinu osob tvořící strážní službu nebo dobu odpovědnosti důstojníka, po kterou může být fyzická přítomnost tohoto důstojníka ve strojovně požadována nebo nemusí být nutná.

53 Strážní strojní důstojník je zástupce prvního strojního důstojníka a je za všech okolností primárně odpovědný za bezpečný a efektivní provoz a údržbu strojních zařízení ovlivňujících bezpečnost lodi a je odpovědný podle potřeby za kontroly, provoz a zkoušení veškerého strojního zařízení a vybavení v rámci odpovědnosti strojní strážní služby.

Organizace strážní služby

54 Složení strojní strážní služby musí být za všech okolností dostačující k zajištění bezpečného provozu všech strojních zařízení ovlivňujících provoz lodi, buď automatickém nebo manuálním režimu, a musí být přiměřené převládajícím okolnostem a podmínkám.

55 Při rozhodování o složení strojní strážní služby, která může zahrnovat příslušně kvalifikované členy mužstva, je nutné mimo jiné zohlednit následující faktory:

.1 typ lodi a typ a stav strojního zařízení;

.2 dostatečný dohled, a to za všech okolností, nad strojním zařízením ovlivňujícím bezpečný provoz lodi;

.3 veškeré zvláštní provozní režimy dané podmínkami, např. počasím, přítomností ledu, kontaminovanými vodami, efektem mělké vody, nouzovými podmínkami, omezováním rozsahu poškození nebo omezováním znečišťování ovzduší;

.4 kvalifikace a praxe strojní strážní služby;

.5 bezpečnost lidského života, lodi, nákladu a přístavu, a ochrana životního prostředí;

.6 dodržování mezinárodních, národních a místních předpisů a

.7 zajištění běžného provozu lodi.

Přebírání strážní služby

56 Strážní strojní důstojník nesmí předat strážní službu střídajícímu důstojníkovi, pokud existuje důvod domnívat se, že střídající důstojník není zjevně schopen efektivně plnit strážní povinnosti. V tomto případě je nutné informovat prvního strojního důstojníka.

57 Střídající strážní strojní důstojník musí zajistit, že členové střídající strážní strojní služby jsou plně schopni plnit své povinnosti efektivním způsobem.

58 Před převzetím strojní strážní služby musí střídající důstojníci zkontrolovat minimálně následující:

.1 trvale platné rozkazy a jiné speciální pokyny prvního strojního důstojníka týkající se provozu lodních systémů a strojních zařízení;

.2 povahu veškerých prací prováděných na strojním zařízení a systémech, zúčastněné osoby a potenciální nebezpečí;

.3 hladinu a případně stav vody nebo zbytků v lodních stokách, balastových nádržích, odpadních nádržích, rezervních nádržích, nádržích na sladkou vodu, nádržích na odpadní vodu a veškeré zvláštní požadavky na použití nebo likvidaci jejich obsahu;

.4 stav a hladinu paliva v rezervních nádržích, odkalovacích nádržích, denních nádržích a dalších zařízeních k uskladňování paliva;

.5 veškeré zvláštní požadavky týkající se likvidace obsahu sanitárních soustav;

.6 stav a provozní režim různých hlavních a pomocných systémů, včetně elektrického rozvodného systému;

.7 v případě potřeby, stav vybavení kontrolního a ovládacího pultu, a které zařízení je ovládáno manuálně;

.8 v případě potřeby, stav a provozní režim prvků automatického ovládání kotle, např. řídicích systémů ochrany plamene, řídicích systémů omezení, řídicích systémů spalování, řídicích systémů přívodu paliva a dalších zařízení souvisejících s provozem parních kotlů;

.9 veškeré potenciálně nepříznivé podmínky způsobené špatným počasím, ledem nebo nečištěné vody či efektem mělké vody;

.10 veškeré zvláštní provozní režimy dané selháním zařízení nebo pro loď nepříznivými podmínkami;

.11 hlášení od členů strojního mužstva týkající se jejich povinností;

.12 dostupnost hasicího vybavení a

.13 stav vyplňování deníku strojovny.

Výkon strojní strážní služby

59 Strážní strojní důstojník musí zajistit, aby byla zachována zavedená organizace strojní strážní služby a aby členové strojního mužstva, tvoří-li součást strojní strážní služby, pod jeho vedením pomáhali při zajišťování bezpečného a efektivního provozu pohonného zařízení a pomocných zařízení.

60 Strážní strojní důstojník musí být i nadále odpovědný za činnosti ve strojovně, i když je první strojní důstojník přítomen ve strojovně, dokud nebude výslovně informován o tom, že první strojní důstojník přejímá tuto odpovědnost a že je toto vzájemně pochopeno.

61 Všichni členové strojní strážní služby, musí být obeznámeni se svými stanovenými strážními povinnostmi. Kromě toho musí každý člen, s ohledem na loď, na které slouží, disponovat znalostmi o:

.1 použití vhodných vnitřních komunikačních systémů;

.2 únikových cestách ze strojovny;

.3 poplašných systémech ve strojovně a musí být schopen rozlišovat mezi různými typy poplachů se zvláštním zřetelem na poplach podle druhu hasících prostředků a

.4 počtu, umístění a druzích hasicích prostředků a prostředků k omezování rozsahu poškození ve strojovně, spolu s jejich používáním a různými bezpečnostními opatřeními, která musí být dodržována.

62 Každé strojní zařízení, které nefunguje správně, u něhož se očekává porucha nebo které požaduje speciální údržbu musí být zaznamenáno spolu s veškerými již přijatými opatřeními. V případě potřeby musí být připraveny plány jakýchkoli dalších kroků.

63 Když je strojovna ve stavu se přítomnou strážní službou, strážní strojní důstojník musí být za všech okolností připraven a schopen obsluhovat pohonné zařízení v reakci na potřebu změny směru nebo rychlosti.

64 Když je strojovna v pravidelně bezobslužném stavu, určený strážní strojní důstojník musí být okamžitě k dispozici a na výzvu se dostavit do strojovny.

65 Všechny rozkazy z můstku musí být provedeny okamžitě. Změny směru nebo otáček hlavních pohonných jednotek musí být zaznamenány, vyjma případů, kdy správní orgán určil, že velikost nebo vlastnosti dané lodi činí tyto záznamy neproveditelnými. Strážní strojní důstojník musí zajistit, aby byly ovládací prvky hlavní pohonné jednotky, je-li nastaven manuální provozní režim, neustále pod dozorem a to v pohotovostním režimu nebo v podmínkách manévrování.

66 Je nutné věnovat náležitou pozornost průběžné údržbě a servisu všech strojních zařízení, včetně mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických a pneumatických systémů, jejich ovládacích zařízení a souvisejícího zabezpečovacího vybavení, všech zařízení ubytovacích prostor a záznamů o použití zásob a náhradních dílů.

67 První strojní důstojník musí zajistit, aby byl strážní strojní důstojník informován o veškeré preventivní údržbě, opatřeních na omezení rozsahu poškození nebo opravách, které se provádí během strojní strážní služby. Strážní strojní důstojník ponese odpovědnost za odpojení, přemostění a seřízení všech strojních zařízení v rámci odpovědnosti strojní strážní služby, na kterých se má pracovat a musí všechny prováděné práce zaznamenávat.

68 Je-li strojovna uvedena do pohotovostního režimu, strážní strojní důstojník musí zajistit, aby byly všechny stroje a zařízení, které lze použít při manévrování ve stavu okamžité připravenosti a aby byla k dispozici dostatečná rezerva výkonu pro kormidelní zařízení a další požadavky.

69 Strážním strojním důstojníkům nesmí být přiděleny, ani nesmí plnit žádné povinnosti, která by byly v rozporu s povinnostmi v oblasti dohledu nad hlavním pohonným systémem a pomocnými zařízeními. Musí udržovat hlavní pohonnou jednotku a pomocné systémy pod neustálým dohledem, dokud nebudou řádně vystřídáni a musí strojní zařízení pod jejich dohledem pravidelně kontrolovat. Musí rovněž zajistit, aby byly prováděny odpovídající obchůzky prostor strojních zařízení a kormidelních zařízení za účelem sledování a podávání zpráv o poruchách nebo selháních zařízení, provádění nebo řízení rutinních seřizovačích úkonů, požadované údržbě a veškerých dalších potřebných úkolů.

70 Strojní strážní důstojníci musí požadovat po libovolnému členu strojní strážní služby, aby je informoval o potenciálně nebezpečných podmínkách, které mohou mít nepříznivý vliv na chod strojního zařízení nebo ohrozit bezpečnost lidského života či lodi.

71 Strojní strážní důstojník musí zajistit, aby byla strážní služba ve strojovně pod dohledem a musí zajistit náhradní personál v případě pracovní neschopnosti jakéhokoli člena strojní strážní služby. Strojní strážní služba nesmí nechat prostor strojovny bez dozoru takovým způsobem, který by zabránil manuální obsluze strojovny nebo ovládání výkonu.

72 Strojní strážní důstojník musí podniknout všechny nezbytné kroky k omezení důsledků poškození způsobených poruchou zařízení, požáru, zaplavení, prasknutí, srážky, najetí na mělčinu nebo z jiné příčiny.

73 Před odchodem ze služby musí strojní strážní důstojník zajistit, aby byly všechny události související s hlavním a pomocným strojním zařízením, ke kterým došlo během strojní strážní služby, vhodným způsobem zaznamenány.

74 Strojní strážní důstojník musí spolupracovat se všemi techniky, kteří mají na starosti údržbu během celé preventivní údržby, omezování rozsahu poškození nebo oprav. To zahrnuje, nikoli však pouze jen, následující:

.1 odpojení a přemostění strojních zařízení, na kterých se bude pracovat;

.2 nastavení zbývajících jednotek tak, aby pracovaly přiměřeně a bezpečně během doby údržby;

.3 zaznamenávání do deníku strojovny nebo jiného vhodného dokumentu zařízení, na kterém se pracuje a zúčastněné pracovníky a také jaká bezpečnostní opatření byla přijata a kým a to pro informovanost střídajících důstojníků a pro účely evidence a

.4 zkoušení a uvádění do provozu, pokud je to nutné, opraveného strojního zařízení nebo vybavení.

75 Strojní strážní důstojník musí zajistit, aby byli všichni členové strojního mužstva, kteří vykonávají úkoly související s údržbou, k dispozici na pomoc při manuálním ovládání strojního zařízení v případě selhání autopilota.

76 Strojní strážní důstojník musí mít na paměti, že změny rychlosti plynoucí z poruchy strojního zařízení nebo ztráta řízení mohou ohrozit bezpečnost lodi a lidského života na moři. Můstek musí být neprodleně informován v případě požáru a hrozící činnosti ve strojovně, která může způsobit snížení rychlosti lodi, hrozící selhání kormidelního zařízení, zastavení pohonného systému lodi nebo jakoukoli změnu ve výrobě elektrické energie nebo podobné ohrožení bezpečnosti. Toto oznámení musí být provedeno před provedením těchto změn, pokud je to možné, aby můstek dostal možné maximum času přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo potenciální námořní nehodě.

77 Strojní strážní důstojník musí neprodleně informovat prvního strojního důstojníka:

.1 pokud dojde k poškození nebo selhání motoru, které může ohrozit bezpečný provoz lodi;

.2 pokud dojde k jakékoli poruše, o které je přesvědčen, že může poškodit nebo vyřadit z provozu pohonné zařízení, pomocná strojní zařízení nebo monitorovací a řídící systémy a

.3 při každé mimořádné události nebo pokud existují pochybnosti o tom, jaké rozhodnutí nebo opatření je třeba přijmout.

78 Bez ohledu na požadavek okamžitě informovat prvního strojního důstojníka o výše uvedených okolnostech, musí kromě toho strážní strojní důstojník přijmout neprodleně opatření k zajištění bezpečnosti lodě, jejího strojního zařízení a posádky, pokud to okolnosti požadují.

79 Strážní strojní důstojník musí vydat členům strojní strážní služby všechny potřebné pokyny a informace, které zajistí výkon bezpečné strojní strážní služby. Pravidelná údržba strojního zařízení, prováděná jako vedlejší úkoly jako součást výkonu bezpečné strážní služby, musí být zřízena jako nedílná součást běžného postupu strážní služby. Detailní údržba s opravami zahrnující opravy elektrických, mechanických, hydraulických, pneumatických a elektronických zařízení na celé lodi musí být prováděna s vědomím odpovědného strážního strojního důstojníka a prvního strojního důstojníka. Tyto opravy musí být zaznamenány.

Strojní strážní služba v různých podmínkách a v různých oblastech

Omezená viditelnost

80 Strážní strojní důstojník musí zajistit, aby byl trvale k dispozici tlak vzduchu nebo páry pro zvukové signály a aby byly za všech okolností okamžitě plněny rozkazy z můstku týkající se změn otáček nebo směru provozu a, kromě toho, aby bylo pomocné strojní zařízení snadno dostupné pro manévrování.

Příbřežní vody a vody s hustým provozem

81 Strážní strojní důstojník musí zajistit, aby mohla být všechna strojní zařízení používaná k manévrování s lodí převedena do manuálního provozního režimu okamžitě po oznámení, že loď se nachází v oblasti hustého provozu. Strážní strojní důstojník musí také zajistit, aby byla k dispozici dostatečná rezerva výkonu pro kormidelní zařízení a další požadavky na manévrování. K okamžitému uvedení do provozu musí být k dispozici nouzové kormidlování a další pomocná zařízení.

Loď na kotvě

82 Na nechráněném kotvišti musí první strojní důstojník konzultovat s kapitánem, zda udržovat stejnou strojní strážní službu jako během plavby.

83 Když je loď na kotvě na otevřené rejdě nebo v jakémkoli jiném stavu znamenajícím fakticky stav „na moři“, musí strojní strážní důstojník zajistit, aby:

.1 byla vedena efektivní strojní strážní služba;

.2 se prováděly pravidelné kontroly všech provozních a záložních strojních zařízení;

.3 bylo hlavní a pomocné strojní zařízení udržováno ve stavu připravenosti v souladu s rozkazy z můstku;

.4 byla přijata opatření k ochraně životního prostředí před znečištěním z lodi a aby byly dodrženy platné předpisy na ochranu před znečištěním a

.5 byly všechny systémy k omezení rozsahu poškození a protipožární systémy v pohotovosti.

Část 4-3 - Základní principy, které je třeba dodržovat při radiokomunikační strážní službě

Obecná ustanovení

84 Správní orgány musí upozorňovat společnosti, kapitány a personál radiokomunikační strážní služby na nutnost dodržovat následující ustanovení k zajištění výkonu bezpečné radiokomunikační strážní služby, když se loď nachází na moři. V dodržování tohoto Předpisu musí být zohledněn Radiokomunikační řád.

Organizace strážní služby

85 Při rozhodování o organizaci radiokomunikační strážní služby musí kapitán každé námořní lodi:

.1 zajistit, aby byla radiokomunikační strážní služba vedena v souladu s příslušnými ustanoveními Radiokomunikačního řádu a Úmluvy SOLAS;

.2 zajistit, aby prvořadé povinnosti radiokomunikační strážní služby nebyly nepříznivě ovlivněny věnováním se radiokomunikačnímu provozu, který není relevantní pro bezpečný pohyb lodi a bezpečnost plavby a

.3 zohlednit radiokomunikační zařízení nainstalované na lodi a jeho provozní stav.

Výkon radiokomunikační strážní služby

86 Radiooperátor plnící povinnosti radiokomunikační strážní služby musí:

.1 zajistit, aby se strážní služba držela na kmitočtech vymezených v Radiokomunikačním řádu a v Úmluvě SOLAS a

.2 při výkonu služby pravidelně kontrolovat funkci radiokomunikačních zařízení a jejich zdrojů energie a oznamovat kapitánovi veškerá zjištěná selhání těchto zařízení.

87 Musí být dodrženy požadavky Radiokomunikačního řádu a Úmluvy SOLAS o vedení, podle možnosti, radio deníku nebo deníku GMDSS (GMDSS Rádio Log Book)

88 Vedení záznamů o radiokomunikaci v souladu s požadavky Radiokomunikačního řádu a Úmluvy SOLAS je odpovědností radiooperátora, který má určeno nést primární odpovědnost za radiokomunikační úkoly při tísňových situacích. Následující události musí být zaznamenány spolu s časem, kdy k nim došlo:

.1 shrnutí tísňových, pilnostních a bezpečnostních radiokomunikačních relací;

.2 důležité události týkající se radiokomunikačního provozu;

.3 v případě potřeby, alespoň jednou za den polohu lodi a

.4 přehled o stavu radiokomunikačních zařízení, včetně jejich zdrojů energie.

89 Záznamy o radiokomunikaci musí být vedeny na provozních pracovištích tísňové radiokomunikace a musí být k dispozici:

.1 ke kontrole ze strany kapitána a

.2 ke kontrole ze strany oprávněného zástupce správního orgánu a libovolného řádně oprávněného úředníka vykonávajícího kontrolu na základě článku X Úmluvy.

ČÁST 5 - STRÁŽNÍ SLUŽBA V PŘÍSTAVU

Zásady vztahující se na veškerou strážní službu

Obecné

90 Na každé lodi bezpečně vyvázané nebo bezpečně na kotvě za normálních okolností v přístavu musí kapitán zajistit vedení odpovídající a účinné strážní služby za účelem zajištění bezpečnosti. Může vyvstat nutnost zvláštních požadavků pro speciální typy pohonných lodních systémů nebo pomocných zařízení a lodí přepravujících nebezpečné, toxické nebo vysoce hořlavé látky nebo jiné speciální druhy nákladu.

Organizace strážní služby

91 Organizace výkonu palubní strážní služby, když se loď nachází v přístavu musí být za všech okolností dostatečná k tomu, aby:

.1 byla zajištěna bezpečnost lidského života, lodi, přístavu a životního prostředí, a bezpečný provoz veškerého strojního zařízení souvisejícího s manipulací s nákladem;

.2 byly dodržovány mezinárodní, národní a místní předpisy a .3 byl udržován pořádek a běžný chod lodi.

92 Kapitán musí rozhodnout o složení a trvání palubní strážní služby a to v závislosti na podmínkách vyvázání, typu lodi a charakteru povinností.

93 Pokud to kapitán považuje za nezbytné, musí palubní strážní službě velet kvalifikovaný důstojník.

94 K zajištění efektivní strážní služby musí být zajištěno potřebné vybavení.

95 První strojní důstojník každé lodi je povinen, po poradě s kapitánem, zajistit, aby byla organizace strojní strážní služby dostačující pro výkon bezpečné strojní strážní služby v přístavu. Při rozhodování o složení strojní strážní služby, která může zahrnovat příslušně kvalifikované členy strojního mužstva, je nutné mimo jiné zohlednit následující faktory:

.1 na všech lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo větším musí být vždy přítomen strážní strojní důstojník;

.2 na lodích poháněných strojním zařízením o výkonu méně než 3 000 kW nemusí být podle uvážení kapitána a po poradě s prvním strojním důstojníkem přítomen žádný strážní strojní důstojník a

.3 důstojníkům, kteří velí strojní strážní službě, nesmí být přiděleny, ani nesmí plnit, žádné povinnosti, které by byly v rozporu s povinnostmi v oblasti dohledu nad pohonným systémem lodi.

Přebírání strážní služby

96 Strážní palubní nebo strojní důstojníci nesmí předat strážní službu střídajícímu důstojníkovi, pokud existuje důvod domnívat se, že střídající důstojník není zjevně schopen efektivně plnit strážní povinnosti. V tomto případě je nutné informovat kapitána nebo prvního strojního důstojníka. Střídající strážní palubní nebo strojní důstojníci musí zajistit, aby byli všichni členové jejich strážní služby plně schopni plnit své povinnosti efektivním způsobem.

97 Pokud se v okamžiku předání palubní nebo strojní strážní služby provádí důležitá činnost, musí se provádět střídaným důstojníkem, vyjma případů, kdy nařídí kapitán nebo první strojní důstojník jinak.

Část 5-1 - Přebíráni palubní strážní služby

98 Před převzetím palubní strážní služby musí být střídající důstojník palubním strážním důstojníkem informován o následujícím:

.1 hloubka vody na kotvišti, ponor lodi, hladina a čas přílivu a odlivu; zajištění vyvázání, uspořádání kotev a polohu kotevního řetězu, a další vyvažovači prostředků důležitých pro bezpečnosti lodi; stav hlavních motorů a jejich dostupnost pro nouzové použití;

.2 všechny práce prováděné na lodi; povaha, množství a rozmístění nákladu naloženého nebo zbývajícího, a všech zbytků na lodi po vyložení lodi;

.3 hladina vody v lodních stokách a balastových nádržích;

.4 světla, která jsou rozsvícena nebo zvukové signály, které jsou vydávány;

.5 počet členů posádky, kteří musí být na lodi a přítomnost veškerých jiných osob na lodi;

.6 stav protipožárních prostředků.

.7 veškeré zvláštní přístavní předpisy;

.8 trvale platné a speciální rozkazy kapitána;

.9 komunikační linky, které jsou k dispozici mezi lodí a pozemním personálem, včetně přístavních orgánů, v případě výskytu mimořádné události nebo nutnosti vyžádat si pomoc;

.10 veškeré jiné okolnosti důležité pro bezpečnost lodi, její posádky, nákladu nebo ochranu životního prostředí před znečištěním a

.11 postupy informování příslušného orgánu o znečištění životního prostředí následkem lodních operací.

99 Střídající důstojníci se musí před převzetím palubní strážní služby přesvědčit, že:

. 1 zajištění vyvažovačích prostředků a kotevního řetězu je dostatečné;

.2 jsou rozsvícena příslušná světla nebo jsou vydávány příslušné zvukové signály;

.3 zůstávají dodržována bezpečnostní opatření a protipožární předpisy;

.4 jsou si vědomi povahy všech nebezpečných nakládaných nebo vykládaných nákladů a vhodných opatření, která mají být přijata v případě jakéhokoli úniku látek nebo požáru a

.5 loď neohrožují žádné vnější podmínky nebo okolnosti a že loď neohrožuje jiné.

Část 5-2 - Přebírání strojní strázní služby

100 Před převzetím strojní strážní služby musí být střídající důstojník strojním strážním důstojníkem informován o následujícím:

.1 trvale platné rozkazy a jiné speciální pokyny týkající se provozu lodi, údržby, oprav lodních strojních zařízení nebo řídícího zařízení;

.2 povaha veškerých prací prováděných na strojním zařízení a systémech na lodi, zúčastněné osoby a potenciální nebezpečí;

.3 hladina a případně stav vody nebo zbytků v lodních stokách, balastových nádržích, odpadních nádržích, rezervních nádržích a požadavky na použití nebo likvidaci jejich obsahu;

.4 veškeré zvláštní požadavky týkající se likvidace obsahu sanitárních soustav;

.5 stav a připravenosti přenosného hasicího zařízení a pevných hasicích zařízení a systémů detekce požárů;

.6 pověřený servisní personál na lodi zabývající se technickými činnostmi, jejich pracovní místa a funkce při opravách a další pověřené osoby na lodi a potřební členové posádky;

.7 veškeré přístavní předpisy vztahující se na odpadních vody z lodi, protipožární požadavky a připravenost lodi, zejména za možných nepříznivých povětrnostních podmínek;

.8 komunikační linky, které jsou k dispozici mezi lodí a pozemním personálem, včetně přístavních orgánů, v případě výskytu mimořádné události nebo nutnosti vyžádat si pomoc;

.9 veškeré jiné okolnosti důležité pro bezpečnost lodi, její posádky, nákladu nebo ochranu životního prostředí před znečištěním a

.10 postupy informování příslušného orgánu o znečištění životního prostředí následkem technických operací.

101 Střídající důstojníci se musí před převzetím palubní strážní služby přesvědčit, že od střídaného důstojníka obdrželi všechny informace, které jsou uvedeny výše a:

.1 být seznámeni se stávajícími i potenciálními zdroji elektřiny, tepla a osvětlení a jejich rozvodů;

.2 znát dostupnost a stav lodních pohonných hmot, maziv a všech zásob vody a

.3 být připraveni připravit loď a její strojní zařízení, nakolik je to možné a podle potřeby, na pohotovostní nebo mimořádné podmínky.

Část 5-3 - Výkon palubní strážní služby

102 Strážní palubní důstojník musí:

. 1 ve vhodných intervalech kontrolovat loď při obchůzkách;

.2 věnovat zvláštní pozornost:

.2.1 stavu a zajištění lodní lávky, kotevního řetězu a vyvažovačích prostředků, zejména při změně přílivu/odlivu a v kotvištích s velkým rozdílem hladin, je-li to nezbytné se současným přijetím opatření k zajištění jejich normálního provozního stavu;

.2.2 ponoru, rezervě hloubky vody pod kýlem lodi a celkového stavu lodi, aby se zabránilo nebezpečnému náklonu nebo podélného sklonu během manipulace s nákladem nebo balastem;

.2.3 povětrnostním podmínkám a stavu moře;

.2.4 dodržování všech předpisů týkajících se bezpečnosti práce a protipožární ochrany;

.2.5 hladině vody v lodních stokách a nádržích;

.2.6 všem osobám na lodi a jejich umístění a to zejména v odlehlých nebo uzavřených prostorech a

.2.7 podle potřeby rozsvícení světel a použití zvukových signálů;

.3 ve špatném počasí nebo po obdržení varování před bouří přijmout nezbytná opatření k zabezpečení lodi, osob na lodi a nákladu;

.4 přijmout veškerá možná opatření, aby se zabránilo znečištění životního prostředí lodí;

.5 v případě, že mimořádná událost ohrožuje bezpečnost lodě, vyhlásit poplach, informovat kapitána, přijmout veškerá možná opatření k zabránění poškození lodi, jejího nákladu a osob na lodi a, je-li to nezbytné, vyžádat si u pobřežních orgánů nebo sousedních lodí pomoc;

.6 být vědom stavu stability lodi tak, aby bylo v případě požáru možné poskytnout pobřežnímu hasičskému sboru orgán informaci o přibližném množství vody, které může být čerpáno na palubu, aniž by došlo k ohrožení lodi;

.7 nabídnout pomoc lodím nebo osobám v tísni;

.8 přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo nehodám nebo poškození, když se musí točit šrouby a

.9 zapisovat do příslušného deníku všechny důležité události ovlivňující loď.

Část 5-4 - Výkon strojní strážní služby

103 Strážní strojní důstojníci musí věnovat zvláštní pozornost:

.1 dodržování všech rozkazů, speciálních provozních postupů a předpisů týkající se nebezpečných podmínek a jejich prevence a to ve všech oblastech jejich odpovědnosti;

.2 přístrojovému vybavení a řídicím systémům, sledování všech napájecích zdrojů, komponentům a systémům v provozu;

.3 technikám, metodám a postupům nezbytným k zabránění porušování předpisů na ochranu proti znečištění vydaných místními orgány a

.4 stavu lodních stok.

104 Strážní strojní důstojník musí:

.1 při mimořádných událostech vyhlásit poplach, kdy si to podle jejich názoru požaduje situace a přijmout veškerá možná opatření, aby se zabránilo poškození lodě, osob na lodi a nákladu;

.2 být si vědomi potřeb palubních důstojníků ohledně zařízení potřebného k nakládce nebo vykládce nákladu a další požadavky na balast a další systémy zajištění stability lodi;

.3 provádět časté kontrolní obchůzky, aby bylo možné určit případné poruchy či selhání zařízení a okamžitě zjednat nápravu, aby byla zajištěna bezpečnost lodi, manipulace s nákladem, přístavu a životního prostředí;

.4 zajistit, že budou v rámci jejich odpovědnosti přijata nezbytná opatření, aby se zabránilo nehodám nebo poškození různých elektrických, elektronických, hydraulických, pneumatických a mechanických systémů lodi a

.5 zajistit, aby byly všechny důležité události ovlivňující provoz, seřízení nebo opravy lodního strojního zařízení uspokojivě zaznamenány.

Část 5-5 - Strážní služba v přístavu na lodích přepravujících nebezpečný náklad

Obecné

105 Kapitán každé lodi přepravující náklad, který je nebezpečný, ať už výbušný, hořlavý, toxický, zdraví ohrožující nebo znečišťující životní prostředí, musí zajistit zachování bezpečné organizace strážní služby. Na lodích hromadně přepravujících nebezpečný náklad musí být toto dosaženo snadnou dostupností na lodi řádně kvalifikovaného důstojníka nebo důstojníků, a podle potřeby členů mužstva, i když je loď bezpečně vyvázána nebo bezpečně na kotvě v přístavu.

106 Na lodích přepravujících nebezpečný náklad jinak než hromadně, musí kapitán plně zohlednit povahu, množství, balení a uložení nebezpečného nákladu a veškeré zvláštních podmínky na lodi, na vodě a na pevnině.

Část 5-6 - Dohled nad nákladovými operacemi

107 Důstojníci odpovědní za plánování a provádění manipulace s nákladem musí zajistit, aby byla tato manipulace prováděna bezpečně a to prostřednictvím řízení specifických rizik, včetně případů, kdy se účastní personál, který nepatří na loď.

2 Část B Předpisu o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (STCW) se nahrazuje následujícím textem:

„ČÁST B

Doporučené pokyny týkající se ustanovení Úmluvy STCW a její přílohy

Úvod

1 Tato část Předpisu STCW obsahuje doporučené pokyny určené jako pomůcka stranám Úmluvy STCW a osobám účastnícím se realizace, uplatňování nebo výkonu jejích opatření, aby tato Úmluva nabyla plného účinku jednotným způsobem.

2 Navrhovaná opatření nejsou závazná a uvedené příklady jsou určeny pouze jako ilustrace způsobu, kterým mohou být určité požadavky dané Úmluvy plněny. Nicméně, tato doporučení obecně představují přístup k daným problémům, který byl harmonizovány prostřednictvím diskuse v rámci IMO zahrnující, kde je to vhodné, konzultace s Mezinárodní organizací práce, Mezinárodní telekomunikační unií a Světovou zdravotnickou organizací.

3. Dodržování doporučení obsažených v této části bude pomáhat Organizaci při dosahování svého cíle udržení nejvyšších možných norem způsobilosti, pokud jde o posádky všech národností a lodě všech vlajek.

4. V této části jsou uvedené pokyny týkající se některých článků Úmluvy navíc k pokynům k některým pravidlům v její příloze. Číslování oddílů této části proto odpovídá číslování článků a pravidel Úmluvy. Tak jako v části A lze každého oddíl rozdělit do číslovaných částí a odstavců, ale toto číslování je unikátní pouze pro tento text.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE USTANOVENÍ ČLÁNKŮ

Oddíl B-I

Pokyny týkající se obecných povinností plynoucích z Úmluvy (Žádná ustanovení)

Oddíl B-II

Pokyny týkající se definic a vysvětlení

1 Definice a vysvětlení obsažené v článku II Úmluvy definice a vysvětlení obsažená v pravidle 1/1 její přílohy se rovněž vztahují na pojmy používané v částech A a B tohoto Předpisu. Doplňující definice, které se vztahují pouze na ustanovení tohoto Předpisu jsou obsaženy v oddíle A-l/1.

2 Definice průkazu způsobilosti uvedená v článku II (c) stanoví tři možnosti:

.1 Průkaz způsobilosti může vystavit správní orgán;

.2 Průkaz způsobilosti si správní orgán může nechat vystavit v jeho pravomoci nebo

.3 Správní orgán může uznat průkaz způsobilosti vystavený jinou stranou tak, jak je uvedeno v pravidle 1/10.

Oddíl B-III

Pokyny týkající se použití Úmluvy

1 Zatímco definice rybářského plavidla obsažená v článku II, odstavec (h) vylučuje z platnosti Úmluvy plavidla pro lov ryb, velryb, tuleňů, mrožů nebo jiných živých mořských zdrojů moře, plavidla nepodílející se na lovných činnostech se nesmí tomuto vyloučení těšit.

2 Úmluva vylučuje všechny dřevěné lodě jednoduché konstrukce, včetně džunek.

Oddíl B-IV

Pokyny týkající se sdělování informací

1 V odstavci (I)(b) článku IV mají slova „kde je to vhodné“ určen následující obsah:

.1 uznání průkazu způsobilosti jinou stranou nebo

.2 vystavení vlastního průkazu způsobilosti správního orgánu, kde je to vhodné, na základě uznání průkazu způsobilosti vystaveného jinou stranou.

Oddíl B-V

Pokyny týkající se další smluv a výkladů

Slovo „ujednání“ v odstavci (1) článku V bude zahrnovat ustanovení předem ujednaná mezi státy o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti.

Oddíl B-VI

Pokyny týkající se průkazů způsobilosti Viz pokyny uvedené v oddílech B-I/2 a B-Il.

Mělo by být zveřejněno prohlášení o strategii a nástin postupů, které mají být dodržovány a to za účelem informování společností provozující lodě pod vlajkou správního orgánu.

Oddíl B-VII

Pokyny týkající se přechodných ustanovení

Průkazy způsobilosti vystavované pro výkon služby v jedné pozici, které jsou v současné době uznány stranou jako odpovídající kvalifikace pro výkon služby v jiné pozici, např. jako průkazy způsobilosti prvního palubního důstojníka uznané pro výkon služby jako kapitán, by měly být nadále přijímány jako platné pro tuto službu v souladu s článkem VII. Toto přijetí se také vztahuje na průkazy způsobilosti vystavené na základě ustanovení odstavce (2) článku VII.

Oddíl B-VIII

Pokyny týkající se výjimek

Mělo by být zveřejněno prohlášení o strategii a nástin postupů, které mají být dodržovány a to za účelem informování společností provozující lodě pod vlajkou správního orgánu. Úředníkům pověřeným správním orgánem k vystavování výjimek by měly být poskytnuty pokyny. Informace o opatřeních by měly být shrnuty v úvodní zprávě předané generálnímu tajemníkovi v souladu s požadavky oddílu A-I/7.

Oddíl B IX

Pokyny týkající se rovnocenných opatření

Průkazy způsobilosti k výkonu služby na moři mohou být i nadále přijímány a nadále mohou být vystavovány osvědčení o délce služby na lodi pro námořní důstojníky jako ekvivalenty podle článku IX a to za předpokladu, že budou splněny požadavky Úmluvy.

Oddíl B-X

Pokyny týkající se kontrol (Žádná ustanovení - viz oddíl B-I/4)

Oddíl B-XI

Pokyny týkající se podpory technické spolupráce

1 Vlády by měly poskytnout, nebo sjednat poskytnutí, ve spolupráci s IMO, pomoc státům, které mají potíže při plnění požadavků Úmluvy a které takovou pomoc požadují.

2 Zdůrazňuje se význam postačujícího výcviku kapitánů a ostatních členů posádky sloužící na ropných tankerech, tankerech pro přepravu chemikálií a tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a osobních lodích typu ro-ro, a je uznáváno, že v některých případech mohou existovat omezené možnosti pro získání potřebné praxe a zajišťování odborných výcvikových programů, zejména v rozvojových zemích.

Databáze zkoušek

3 strany s námořními výcvikovými akademiemi nebo zkušebními středisky sloužícími několika zemím a které mají v úmyslu zřídit databázi zkušebních otázek a odpovědí se vyzývají, aby tak učinily a to na základě dvoustranné spolupráce se státem nebo státy, které již takovou databázi mají.

Dostupnost námořních výcvikových simulátorů

4 Sekretariát IMO vede seznam námořních výcvikových simulátorů jako zdroj informací pro strany a jiné subjekty o dostupnosti různých typů simulátorů na výcvik námořníků, zejména pokud tato výcviková zařízení nemusí být k dispozici přímo na jejich území.

5 strany se vyzývají, aby sekretariátu IMO poskytly informace o námořních výcvikových simulátorů na svém území a aktualizovaly informace, kdykoli nastane nějaká změna nebo zřízení nových námořních výcvikových zařízení se simulátory.

Informace o technické spolupráci

6 Informace o technických poradenských službách, přístupu k mezinárodním výcvikovým institucím s přidružených k IMO a informace o stážích a jiných formách technické spolupráce, které mohou být poskytovány IMO nebo jejím prostřednictvím, lze získat kontaktováním generálního tajemníka na adrese 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom.

(K článkům XII až XVII nejsou k dispozici žádné pokyny)

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE USTANOVENÍ PŘÍLOHY K ÚMLUVĚ STCW

KAPITOLA I

Pokyny týkající se obecných ustanovení

Oddíl B-I/l

Pokyny týkající se definic a vysvětlení

1 Definice a vysvětlení obsažené v článku II Úmluvy definice a vysvětlení obsažená v pravidle 1/1 její přílohy se rovněž vztahují na pojmy používané v částech A a B tohoto Předpisu. Doplňující definice, které se vztahují pouze na ustanovení tohoto Předpisu jsou obsaženy v oddíle A-I/l.

2 Důstojníci s pozicemi, které spadají pod ustanovení kapitoly VII mohou být označeni jako „polyvalentní důstojník“, „dvouúčelový důstojník“ nebo jinak tak, jak je schváleno správním orgánem v souladu s terminologií použitou v platných požadavcích na bezpečné obsazení lodi posádkou.

3 Členové posádky kvalifikovaní sloužit na pozicích, které spadají pod ustanovení kapitoly VIl mohou být označeni jako „polyvalentní členové posádky“ nebo jinak tak, jak je schváleno správním orgánem v souladu s terminologií použitou v platných požadavcích na bezpečné obsazení lodi posádkou.

Oddíl B-I/2

Pokyny týkající se průkazů způsobilosti a potvrzení

1 Je-li potvrzení integrováno do tiskopisu průkazu způsobilosti tak, jak je stanoveno oddíle A-1/2, odstavec 1, musí být příslušné údaje vloženy do průkazu způsobilosti způsobem, který je vysvětlen níže, vyjma vynechání pole označeného .2. V opačném případě, při přípravě potvrzení trvání platnosti průkazu způsobilosti, musí být pole očíslována .1 až .17 v podobě, která má formu textu podle těchto pokynů by měla být vyplněna následovně:

.1 Vepište název vystavujícího státu.

.2 Vepište číslo přidělené průkazu způsobilosti správním orgánem.

.3 Vepište celé jméno námořníka, kterému se průkazu způsobilosti vystavuje. Jméno by mělo mít stejnou podobu jaká se objevuje v pasu námořníka, průkazu totožnosti námořníka a jiných oficiálních dokumentech vystavených správním orgánem.

.4 Číslo nebo čísla pravidla (pravidel) Úmluvy STCW, na jejichž základě byl námořník uznán jako kvalifikovaný by měla být vepsána zde, například:

.4.1 „Pravidlo II/1“, pokud bylo shledáno, že je námořník kvalifikován k obsazení pozice strážního palubního důstojníka;

.4.2 „Pravidlo II/1“, pokud bylo shledáno, že je námořník kvalifikován působit jako strážní strojní důstojník ve strojovně se strážní službou nebo jako službukonající strojní důstojník v periodicky bezobslužné strojovně;

.4.3 „Pravidlo IV/2“, pokud bylo shledáno, že je námořník kvalifikován k obsazení pozice radiooperátora;

.4.4 „Pravidlo VII/1 pokud je průkaz způsobilosti funkční průkaz způsobilosti a bylo shledáno, že je námořník kvalifikovaný vykonávat funkce uvedené v části A tohoto Předpisu, například funkce v oblasti provozu lodních strojů na velitelské úrovni a

.4.5 „Pravidla III/1 a V/1“, pokud bylo shledáno, že je kvalifikován působit jako strážní strojní důstojník ve strojovně se strážní službou nebo jako službukonající strojní důstojník v periodicky bezobslužné strojovně na tankerech. (Viz omezení v níže uvedených odstavcích .8 a .10)

.5 Vepište datum uplynutí platnosti potvrzení. Toto datum nesmí být pozdější než datum uplynutí doby platnosti, pokud existuje, průkazu způsobilosti, pro který je potvrzení vystaveno, ani nejpozdější než pět let ode dne vystavení potvrzení.

.6 Do tohoto sloupce by měly být vepsány jednotlivé funkce uvedené v části A tohoto Předpisu, které je námořník kvalifikován vykonávat. Funkce a jejich související úrovně odpovědnosti jsou uvedeny v tabulkách způsobilosti stanovených v kapitolách II, III a IV části A tohoto Předpisu a jsou také uvedené pro pohodlnou orientaci v úvodu k části A. Odkazuje-li se na základě výše uvedeného odstavce .4 výše na pravidla v kapitole II, III nebo IV, není nutné specifické funkce uvádět.

.7 Do tohoto sloupce by měly být vepsány úrovně odpovědnosti, které je námořník kvalifikován vykonávat jednotlivé funkce uvedené v sloupci .6. Tyto úrovně jsou uvedeny v tabulkách způsobilosti stanovených v kapitolách II, III a IV části A tohoto Předpisu a jsou také uvedené pro pohodlnou orientaci v úvodu k části A.

.8 Obecné omezení, například požadavek nosit při plnění povinností korekční čočky, by mělo být uvedeno na viditelném místě v horní části tohoto sloupce pro omezení. Omezení vztahující se k funkcím uvedeným ve sloupci .6 by měla být uvedena v příslušném řádku naproti příslušné funkci, například:

.8.1 „Nevztahuje se na službu na tankerech - není-li kvalifikován na základě kapitoly V;

.8.2 „Nevztahuje se na službu na tankerech, které nejsou ropnými tankery - jeli kvalifikován na základě kapitoly V ke službě pouze na ropných tankerech;

.8.3 „Nevztahuje se na službu na lodích, kde součástí lodního strojního zařízení jsou parní kotle - pokud byly související znalosti vypuštěny v souladu s ustanoveními Předpisu STCW a

.8.4 „Vztahuje se pouze na příbřežní plavby - pokud byly související znalosti vypuštěny v souladu s ustanoveními Předpisu STCW.

Poznámka: Omezení prostornosti a výkonu nemusí být uvedena, pokud jsou již uvedena v názvu průkazu způsobilosti a v pozici vepsané do sloupce .9.

.9 Pozice vepsaná/vepsané do tohoto sloupce musí být pozice uvedené v názvu dotyčného pravidla STCW (nebo pravidel STCW) v případě, že se průkazy způsobilosti vystavují na základě kapitoly II nebo III, nebo by měly být podle potřeby uvedené v platných požadavcích správního orgánu na bezpečné obsazení lodi posádkou.

.10 Obecné omezení, například požadavek nosit při plnění povinností korekční čočky, by mělo být uvedeno na viditelném místě v horní části tohoto sloupce pro omezení. Omezení vepsaná do sloupce .10 by měla být stejná jako omezení uvedená ve sloupci .8 u funkcí vykonávaných v každé vepsané pozici.

.11 Číslo vepsané v tomto poli by mělo být číslo daného průkazu způsobilosti tak, aby na průkazu způsobilosti i jeho potvrzení bylo stejné jedinečné číslo pro orientaci a pro umístění do rejstříku průkazů způsobilosti anebo potvrzení apod.

.12 Datum původního vystavení potvrzení je třeba vepsat zde. Může to být stejné datum, nebo odlišné, jako je datum vystavení průkazu způsobilosti v souladu s danými okolnostmi.

.13 Jméno úředníka pověřeného vystavit potvrzení by mělo být vepsáno hůlkovým písmem zde pod podpis úředníka.

.14 Uvedené datum narození by mělo být datum potvrzené ze záznamů správního orgánu nebo jinak ověřené.

.15 Potvrzení by mělo být podepsáno námořníkem v přítomnosti úředníka, nebo může být přenesen z řádně vyplněné a ověřené žádosti námořníka.

.16 Fotografie by měla být standardní černobílá nebo barevná pasového formátu zobrazující hlavu a ramena. Námořník by ji měl předložit ve dvou vyhotoveních, aby jedna mohla být uložena s nebo spojena s rejstříkem průkazů způsobilosti.

.17 Jestliže jsou pole pro obnovení platnosti zobrazeny jako součást tiskopisu potvrzení (viz oddíl A-1/2, odstavec 1), může správní orgán prodloužit platnost potvrzení vyplněním pole poté, co námořník prokázal přetrvávající odbornosti tak, jak požaduje Pravidlo I/11.

POTVRZENÍ O UZNÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ, 1978, V PLATNÉM ZNĚNÍ

2 Potvrzení o uznání průkazu způsobilosti lze přiložit k potvrzovanému průkazu způsobilosti a může tvořit jeho součást, nebo jej lze vystavit jako samostatný dokument (viz pravidlo STCW 1/2, odstavec 8). Veškeré záznamy do tiskopisu se musí provádět latinkou a arabskými číslicemi (viz pravidlo STCW 1/2, odstavec 10). Pole tiskopisu číslovaná .1 až .17, který má podobu uvedenou v tomto dokumentu jsou určena k vyplnění podle pokynů uvedených ve výše uvedeném odstavci 1, vyjma následujících polí:

.2 místo, kde by mělo být vepsáno číslo přidělené stranou, která uznávaný průkaz způsobilosti vystavila;

.3 místo, kde by mělo být vepsáno jméno stejné jako jméno uvedené na uznávaném průkazu způsobilosti;

.4 místo, kde by mělo být vepsáno jméno strany, která uznávaný průkaz způsobilosti vystavila;

.9 místo, kde by měla být vepsána pozice (nebo několik pozic) zvolená podle potřeby z pozic uvedených platných požadavcích správního orgánu na bezpečné obsazení lodi posádkou, který průkaz způsobilosti uznává;

.11 místo, kde by mělo být vepsáno číslo, které musí být pro potvrzení jedinečné jak z důvodu odkazování, tak kvůli umístění v rejstříku potvrzení a

.12 místo, kde by mělo být vepsáno datum původního vystavení potvrzení.

POTVRZENÍ O UZNÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ, 1978. V PLATNÉM ZNĚNÍ

3 Při výměně průkazu způsobilosti nebo potvrzení, který byl ztracen nebo zničen, by měla strana vystavit náhradní doklad pod novým číslem, aby nedocházelo k záměně s nahrazovaným dokladem.

4 Je-li žádost o obnovení platnosti podána do šesti měsíců před uplynutím doby platnosti potvrzení, platnost potvrzení uvedeného v odstavcích 5, 6 a 7 pravidla I/2 může být prodloužena až do:

.1 pátého výročí ode data platnosti, nebo prodloužení platnosti, potvrzení nebo

.2 datum ukončení platnosti potvrzovaného průkazu způsobilosti podle toho, co nastane dříve.

5 Pokud se vystavuje průkaz odbornosti, měl by obsahovat alespoň následující informace:

.1 jména vystavující strany a orgánu;

.2 číslo přiřazené průkazu odbornosti vystavujícím orgánem;

.3 celé jméno a datum narození námořníka, kterému se průkaz odbornosti vystavuje. Údaje o jménu a datu narození by se měly shodovat se stejnými údaji uvedenými v pasu námořníka pasu nebo dokladu totožnosti námořníka;

.4 název průkazu odbornosti. Například, pokud se průkaz odbornosti vystavuje v souvislosti s pravidlem Vl/3, odstavec 2, musí se použít název „pokročilé protipožární činnosti“ a pokud se vystavuje v souvislosti s pravidlem VI/5, odstavec 1, musí se použít název „lodní bezpečnostní důstojník“;

.5 číslo, nebo čísla, pravidla (pravidel) Úmluvy nebo oddílu Předpisu STCW, pod kterým bylo u námořníka shledáno splnění způsobilosti;

.6 data vystavení a uplynutí platnosti průkazu odbornosti. Je-li platnost průkazu odbornosti neomezená, musí se kvůli ujasnění před datem uplynutí platnosti uvést výraz „neomezeno“;

.7 případná omezení, buď obecná omezení (např. požadavek nosit korekční čočky), omezení typu lodi (např. „platí pouze pro výkon služby na lodích o hrubé prostornosti < 500“) nebo omezení typu plavby (např. „platí pouze pro příbřežní plavby“);

.8 jméno a podpis oprávněné osoby, která průkaz odbornosti vystavuje;

.9 fotografii námořníka. Fotografie by měla být standardní černobílá nebo barevná pasového formátu zobrazující hlavu a ramena;

.10 pokud se bude platnost průkazu odbornosti prodlužovat, pak datum obnovení platnosti, prodloužení platnosti, jméno a podpis oprávněné osoby a

.11 kontaktní údaje vystavujícího správního orgánu;

Tabulka B-l/2

Seznam průkazů způsobilosti nebo listinných důkazů požadovaných na základě Úmluvy STCW

Níže uvedený seznam uvádí všechny průkazy způsobilosti nebo listinné důkazy uvedené v Úmluvě, které opravňují držitele sloužit v určitých funkcích na palubách lodí. Průkazy způsobilosti podléhají požadavkům pravidla 1/2 týkajícím se jazyka a jejich dostupnosti v původní podobě.

Seznam také odkazuje na příslušná pravidla a požadavky týkající se potvrzování, registrace a obnovování platnosti.

PravidlaTyp průkazu způsobilosti a stručný popisPotvrzení o uznání průkazu způsobilosti1Registrace
požadována2
Obnovení
platnosti3
II/1,II/2,II/3, III/1,01/2,III/3, III/6,1V/2. V1I/2Průkaz odborné způsobilosti - Pro kapitány, důstojníky a GMDSS radiooperátoraAnoAnoAno
II/4,III/4, Vll/2Průkaz odbornosti - Pro členy mužstva řádné kvalifikované tvořit součást navigační nebo strojní strážní službyNeAnoNe
II/5,III/5,1II/7, Vll/2Průkaz odbornosti - Pro členy mužstva řádné kvalifikované jako námořník 1. třídy, motorář první třídy nebo elektrotechnikNeAnoNe
V/l-1, V/l-2Průkaz odbornosti nebo potvrzení průkazu odborné způsobilosti - Pro kapitány a důstojníky na ropných tankerech, tankerech pro přepravu chemikálií nebo tankerech pro přepravu zkapalněného plynuAnoAnoAno
V/l-1, V/l-2Průkaz odbornosti - Pro členy mužstva na ropných tankerech, tankerech pro přepravu chemikálií nebo tankerech pro přepravu zkapalněného plynuNeAnoNe
V/2Listinné důkazy - Výcvik kapitánů, důstojníků, členů mužstva a jiných členů posádky sloužících na osobních lodíchNeNeNe4
VI/1Průkaz odbornosti5 - Základní výcvikNeAnoAno6
VI/2Průkaz odbornosti5 - Záchranné plavidlo, záchranářské čluny a rychlé záchranářské člunyNeAnoAno6
VI/3Průkaz odbornosti5 - Pokročilé protipožární činnostiNeAnoAno6
VI/4Průkaz odbornosti5 - Poskytování první pomoci a zdravotní péčeNeAnoNe
VI/5Průkaz odbornosti - Lodní bezpečnostní důstojníkNeAnoNe
VI/6Průkaz odbornosti7 - Výcvik zaměřený na povědomí o problematice ochrany lodi nebo výcvik zaměřený na ochranu lodi pro námořníky s povinnostmi souvisejícími s ochranou lodiNeAnoNe

Poznámky:

1 Potvrzení o uznání průkazu způsobilosti znamená potvrzení v souladu s pravidlem 1/2, odstavec 7.

2 Registrace požadována znamená jako součást rejstříku nebo rejstříků v souladu s pravidlem 1/2, odstavec 14.

3 Obnovení platnosti průkazu způsobilosti znamená zavedení nepřetržité odbornosti v souladu s pravidlem 1/11 nebo zachování požadovaných úrovní způsobilosti podle potřeby v souladu s oddíly A-VI/1 až A -VI/3.

4 V souladu s pravidlem V/2, odstavec 3, námořníci, kteří absolvovali výcvik ve „zvládání davu“, „zvládání krizových situací a chování lidí“ nebo „osobní bezpečnosti, bezpečnosti nákladu a celistvosti trupu lodě“, musí v intervalech nepřesahujících pět let vykonat příslušný opakovači výcvik nebo předložit doklad o splnění požadovaných norem způsobilosti během předchozích pěti let.

5 Průkazy odborné způsobilosti vystavené v souladu s pravidly II/1, II/2, II/3, II1/1, III/2, III/3, II1/6 a Vll/2 zahrnují požadavky odbornosti v „základním výcviku“, „řízení záchranných plavidel a záchranářských člunů vyjma rychlých záchranářských člunů“, „pokročilé protipožární činnosti“ a „poskytování první pomoci“. Proto se u držitelů uvedených průkazů odborné způsobilosti nepožaduje, aby nosili průkaz odbornosti v souvislosti s těmito způsobilostmi v kapitole VI.

6 V souladu s oddíly A-VI/1, A-VI/2 a A-VI/3 musí námořníci předkládat důkazy, že si zachovávají požadované úrovně způsobilosti každých pět let.

7 V případech, kdy výcvik zaměřený na povědomí o problematice ochrany lodi nebo výcvik zaměřený na určené povinnosti související s problematikou ochrany lodi není zahrnut v kvalifikaci pro vystavovaný průkaz způsobilosti.

Oddíl B-I/3

Pokyny týkající se příbřežních plaveb

Příbřežní státy mohou přijmout regionální „limity příbřežních plaveb“ a to prostřednictvím dvoustranných nebo mnohostranných ujednání. Podrobnosti těchto ujednání musí být oznámeny generálnímu tajemníkovi, který je rozešle všem stranám.

Oddíl B-I/4

Pokyny týkající se kontrolních postupu

Úvod

1 Účelem kontrolních postupů pravidla I/4 je umožnit, aby mohli úředníci řádně zmocnění přístavními státy zajišťovat, aby námořníci na lodi disponovali dostatečnými způsobilostmi k zajištění bezpečného, zajištěného a čistého provozu lodi.

2 Toto ustanovení se v zásadě neliší z nutnosti potřeby provádět kontroly konstrukcí a vybavení lodí. Samozřejmě tyto kontroly tvoří základ posouzení celkového systému palubní bezpečnosti, ochrany lodi a předcházení znečištění.

Hodnocení

3 Omezením hodnocení tak, jak je uvedeno v oddíle A-l/4, subjektivita, která je nevyhnutelným prvkem ve všech kontrolních postupech je snížena na minimum, ne více, než by bylo zřejmé u jiných typů kontrol.

4 Pádné důvody uvedené v pravidle I/4, odstavec 1.3, budou obvykle dostatečné k upoutání pozornosti inspektora na konkrétní oblasti způsobilosti, což by pak mělo následováno vyhledáním důkazů o výcviku v dotčených dovednostech. Pokud jsou tyto důkazy nedostatečné nebo nepřesvědčivé, může si oprávněný úředník vyžádat praktickou ukázku příslušné dovednosti.

5 Bude pak záležitostí odborného posouzení ze strany inspektora, během jeho přítomnosti na lodi, a to buď po mimořádné události, jak je uvedeno v pravidle I/4, nebo za účelem běžné kontroly, zdali je loď provozována způsobem, který by mohl představovat ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí.

Oddíl B-I/5

Pokyny týkající se národních ustanovení (Žádná ustanovení)

Oddíl B-I/6

Pokyny týkající se výcviku a hodnocení Kvalifikace instruktorů a hodnotitelů

1. Každá strana by měla zajistit, aby byli instruktoři a hodnotitelé příslušně kvalifikovaní a zkušení pro příslušné druhy a úrovně výcviku nebo hodnocení způsobilosti námořníků tak, jak je požadováno na základě Úmluvy a v souladu s pokyny v tomto oddíle.

Výcvik nebo hodnocení v provozu

2 Každé osobě, na lodi nebo na pevnině, provádějící výcvik v provozu, který má být použit ke kvalifikaci pro certifikaci na základě Úmluvy, by mělo být poskytnuto odpovídající vzdělání v pedagogických technikách.

3 Každá osoba odpovědná za dohled nad výcvikem námořníka v provozu, který má být použit ke kvalifikaci pro certifikaci na základě Úmluvy, by měla disponovat odpovídajícími znalostmi pedagogických technik a metod výcviku a tréninku.

4 Každá osoba, na lodi nebo na pevnině, provádějící hodnocení způsobilosti námořníků v zaměstnání, které má být použito ke kvalifikaci pro certifikaci na základě Úmluvy, by měla:

.1 získat příslušné pokyny týkající se metod a postupů hodnocení a

.2 získat praktickou zkušenost s hodnocením a to pod dohledem a podle požadavků zkušeného hodnotitele.

5 Každá osoba odpovědná za hodnocení způsobilosti námořníků v zaměstnání, které má být použito ke kvalifikaci pro certifikaci na základě Úmluvy, by měla plně chápat systém hodnocení, postupy a metody hodnocení.

Použití distančního vzdělávání a e-learningu

6 strany mohou povolit výcvik námořníků prostřednictvím distančního vzdělávání a e-learningu a to v souladu s normami výcviku a hodnocení uvedenými v oddíle A-I/6 a pokyny uvedenými níže.

Pokyny pro výcvik prostřednictvím distančního vzdělávání a e-learningu

7. Každá strana by měla zajistit, aby každý program distančního vzdělávání a e-learningu:

.1 byl poskytován subjektem, který je stranou schválen;

.2 byl vhodný k dosažení vybraných cílů a výcvikových úkolů, které splňují úroveň způsobilosti u daného předmětu;

.3 obsahoval jasné a jednoznačné pokyny, aby osoby v zácviku pochopily, jak program funguje;

.4 zajišťoval výsledky učení, které splňují všechny požadavky na zajištění podchycujících znalostí a odbornosti v daném předmětu;

.5 byl strukturován takovým způsobem, který umožní osobě v zácviku systematicky přemýšlet o tom, co se naučil a to jak prostřednictvím sebehodnocení, tak úkolů známkovaných lektorem a

.6 poskytuje odbornou výukovou podporu prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu.

8 Společnosti by měly zajistit, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí k učení a aby osoba v zácviku získala dostatek času ke studiu.

9 Je-li zajištěn e-learning, měly by být použity běžné informační formáty jako XML (Extensible Markup Language), které představují pružný způsob, jak na internetu, intranetu a jinde sdílet formát i data.

10 Systém e-learningu by měl být zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a pokusům o proniknutí do systému.

Pokyny k hodnocení pokroku a úspěchů osoby v zácviku prostřednictvím distančního vzdělávání a e-learningu

11 Každá strana by měla zajistit, aby byly u každého programu distančního vzdělávání a e-learningu zajištěny schválené postupy hodnocení, včetně:

.1 jasných informací pro osoby zácviku o způsobu, kterým budou prováděny testy a zkoušky a jak budou sděleny výsledky;

.2 zkušebních otázek, které jsou komplexní a dostatečně vyhodnotí způsobilost osoby v zácviku a jsou přiměřené zkoušené úrovni;

.3 postupů, které zajišťují aktuálnost otázek;

.4 podmínek, za kterých budou probíhat zkoušky a postupů dozoru u zkoušek;

.5 bezpečných postupů systému zkoušení tak, aby se zabránilo podvádění a .6 bezpečných postupů ověřování k záznamu výsledků ve prospěch strany.

Rejstřík schválených výcvikových kurzů a programů a jejich poskytovatelů

12 Každá strana by měla zajistit, aby byl veden rejstřík schválených výcvikových kurzů a programů a jejich poskytovatelů a aby byl zpřístupňován ostatním stranám na jejich žádost.

Oddíl B-I/7

Pokyny týkající se sdělování informací Zprávy o zjištěných obtížích

1 strany se vyzývají, aby při sdělování informací v souladu s článkem IV a pravidlem 1/7 Úmluvy zahrnovaly rejstřík specificky lokalizující požadované informace a to následovně:

Rejstřík materiálů předložených v souladu s článkem IV a pravidlem III Úmluvy STCW

Článek IV Úmluvy STCW Místo

1 Znění zákonů, vyhlášek, nařízení, předpisů a listin (článek IV(I)(a))

2 Podrobnosti o studijních oborech (článek IV(I)(b))

3 Národní zkušební a další požadavky (článek IV(I)(b))

4 Vzorové průkazy způsobilosti (článek IV(I)(c))

Oddíl A-I/7, část 1 Předpisu STCW Místo

5 Informace o vládní organizaci (oddíl A-l/7, odstavec 2.1)

6 Vysvětlení právních a správních opatření (oddíl A-l/7, odstavec 2.2)

7 Prohlášení o metodách vzdělávání, výcviku, zkoušek, hodnocení a vystavování průkazů způsobilosti

(oddíl A-I/7, odstavec 2.3)

8 Přehled kurzů, výcvikových programů, zkoušek a hodnocení podle průkazů způsobilosti (oddíl A-l/7, odstavec 2.4 )

9 Nástin postupů a podmínek pro pověření, akreditace a schválení (oddíl A-l/7, odstavec 2.5)

10 Seznam udělených pověření, akreditací a schválení (oddíl A-I/7, odstavec 2.5)

11 Souhrn postupů pro udělování výjimek (oddíl A-I/7, odstavec 2.6)

12 Porovnání provedené v souladu s pravidlem I/11 (oddíl A-I/7, odstavec 2.7)

13 Nástin nařízeného opakovacího a aktualizačního výcviku (oddíl A-I/7, odstavec 2.7)

Oddíl A-I/7, část 2, odstavec 3 Předpisu STCW Místo

14 Popis opatření k zajištění rovnocennosti přijatých na základě článku IX (oddíl A-I/7, bod 3.1)

15 Souhrn opatření přijatých k zajištění souladu s pravidlem I/10 (oddíl A-I/7, odstavec 3.2)

16 Vzorový výtisk dokumentů týkajících se bezpečného obsazení posádkou vydaných pro lodě zaměstnávající námořníky, kteří jsou držiteli alternativních průkazů způsobilosti na základě pravidla VII/1

(oddíl A-l/7, odstavec 3.3)

Oddíl A-I/7, část 2, odstavec 4 Předpisu STCW Místo

17 Zprávy o výsledcích nezávislých hodnocení provedených v souladu s pravidlem I/8 týkajících se:

.1 Zadání hodnotitelům pro nezávislé hodnocení

.2 Kvalifikace a praxe hodnotitelů

.3 Data a rozsahu hodnocení

.4 Zjištěných nesrovnalostí

.5 Doporučených nápravných opatření

.6 Provedených nápravných opatření

.7 Seznamu výcvikových institucí/středisek, na něž se vztahuje nezávislé hodnocení

Oddíl A-I/7, část 2, odstavec 6 Předpisu STCW

Místo

18 Vysvětlení právních a správních opatření (oddíl A-l/7, odstavec 6.1)

19 Prohlášení o metodách vzdělávání, výcviku, zkoušek, hodnocení a vystavování průkazů způsobilosti

(oddíl A-I/7, odstavec 6.2)

20 Přehled kurzů, výcvikových programů, zkoušek a hodnocení podle průkazů způsobilosti (oddíl A-I/7, odstavec 6.3 )

21 Nástin nařízeného opakovacího a aktualizačního výcviku (oddíl A-I/7, odstavec 6.4)

22 Porovnání provedené v souladu s pravidlem 1/11 (oddíl A-I/7, odstavec 6.5)

2 Požaduje se, aby strany do zpráv požadovaných na základě pravidla I/7 zahrnuly údaj o všech příslušných pokynech obsažených v části B tohoto Předpisu, jejichž dodržování které podle zjištění není možné.

Oddíl B-I/8

Pokyny týkající se norem kvality

1 Při uplatňování norem kvality na základě ustanovení pravidla I/8 a oddílu A-I/8 na správu svého systému vystavování průkazů způsobilosti by měla každá strana zohlednit stávající národní nebo mezinárodní modely a začlenil následující klíčové prvky:

.1 vyjádřenou strategii týkající se kvality a způsoby, kterými se má tato strategie realizovat;

.2 systém zajištění kvality zahrnující organizační strukturu, povinnosti, postupy, procesy a zdroje potřebné pro řízení kvality;

.3 provozní techniky a činnosti, které mají zajistit kontrolu kvality;

.4 organizaci systematického sledování, včetně hodnocení vnitřního zajištění kvality, aby bylo zajištěno, že jsou naplňovány všechny stanovené cíle a

.5 opatření pro pravidelné externí hodnocení kvality tak, jak je popsáno v

následujících odstavcích.

2 Při stanovování norem kvality pro správu svého národního systému vystavování průkazů způsobilosti by se měly správní orgány snažit zajistit, aby přijatá opatření:

.1 byla dostatečně pružná, aby mohl systém vystavování průkazů způsobilosti zohledňovat různé potřeby námořního odvětví a aby usnadňovala a podporovala použití nových technologií;

.2 pokrývala všechny administrativní záležitosti, které uvádějí v platnost různá ustanovení Úmluvy, zejména pravidla I/2 s až I/15 a další ustanovení, která umožňují správnímu orgánu udělovat osvědčení o délce služby na lodi a výjimky a odebírat, rušit a pozastavovat platnost průkazů způsobilosti;

.3 zahrnovala odpovědnosti správního orgánu za schvalování výcviku a hodnocení na všech úrovních, od vysokoškolských typů kurzů a aktualizačních kurzů pro získání průkazů odborné způsobilosti ke krátkým kurzům odborné přípravy a

.4 začleňovala opatření pro vnitřní kontroly zajišťování kvality na základě odstavce 1.4 zahrnující komplexní samostudium administrativních postupů na všech úrovních za účelem zjištění míry dosahování definovaných cílů a poskytnutí základu pro nezávislé externího hodnocení požadované na základě oddílu A-l/8, odstavec 3.

Model norem kvality pro posuzování znalostí, vědomostí, dovedností a způsobilosti.

3 Model norem kvality pro posuzování znalostí, vědomostí, dovedností a způsobilosti by měl obsahovat doporučení tohoto oddílu v obecném rámci buď:

.1 národního programu pro akreditaci vzdělávání a výcviku nebo norem kvality nebo

.2 alternativního modelu norem kvality přijatelného pro Organizaci.

4 Výše uvedený model norem kvality by měl zahrnovat:

.1 strategii zajišťování kvality, včetně závazku ze strany výcvikové instituce nebo jednotky dosahovat svých stanovených cílů a záměrů a následně uznávat příslušné akreditace nebo pravomoc norem kvality;

.2 funkce řízení kvality, které určují a realizují strategii zajišťování kvality a které se týkají aspektů práce zasahující do kvality toho, co se zajišťuje, včetně ustanovení pro určení růstu v rámci kurzu nebo programu;

.3 systém kvality pokrývající, podle potřeby, akademickou a administrativní organizační strukturu, odpovědnosti, postupy, procesy a zdroje zaměstnanců a vybavení;

.4 funkce řízení kvality, které mají být použity na všech úrovních výuky, výcviku, zkoušek a hodnocení a jejich organizace a realizace, aby byla zajištěna jejich vhodnost pro dané účely a dosažení jejich stanovených cílů;

.5 vnitřní procesy a kontroly zajišťování kvality, které sledují, do jaké míry instituce nebo výcviková jednotka dosahuje cílů programů, které poskytuje a účinně sleduje postupy kontroly kvality, které používá a

.6 opatření přijatá za účelem pravidelných externích hodnocení kvality požadovaných na základě pravidla 1/8, odstavec 2, a popsaných v následujících odstavcích, u nichž výsledek kontrol zajišťování kvality tvoří základ a výchozí bod.

5 Při stanovování norem kvality programů vzdělávání, výcviku a hodnocení by měly organizace odpovědné za realizaci těchto programů zohledňovat následující:

.1 Pokud existují ustanovení pro zavedené normy akreditací nebo kvality výuky, měla by být tato ustanovení použita na kurzy zahrnující znalost a porozumění požadavkům Úmluvy. Normy kvality by měly být aplikovány jak na velitelské úrovni tak i provozní úrovni činnosti a měly by zohledňovat způsob, jakým je řízena, organizována, prováděna a hodnocena, aby bylo zajištěno dosažení zjištěných cílů.

.2 V případech, kdy je získání určité dovednosti nebo splnění určeného úkolu primárním cílem, by měly normy kvality zohledňovat, zdali se k tomuto účelu používá skutečné nebo simulované zařízení a také vhodnost kvalifikací a zkušeností hodnotitelů, aby bylo zajištěno splnění stanovených norem.

.3 Vnitřní hodnocení zajišťování kvality by měla zahrnovat komplexní samostudium programu, na všech úrovních, za účelem monitoringu dosahování definovaných cílů prostřednictvím aplikace norem kvality. Tyto kontroly zajišťování kvality by se měly zabývat plánováním, projektováním, prezentací a hodnocením programů, jakož i výukou, učením a komunikačními činnostmi. Výsledek poskytuje základ pro nezávislé hodnocení požadované na základě oddílu A-I/8, odstavec 3.

Nezávislé hodnocení

6 Každé nezávislé hodnocení by mělo zahrnovat systematické a nezávislé šetření všech činností řízení kvality, ale nemělo by posuzovat platnost stanovených cílů. Hodnotící tým by měl:

.1 provádět hodnocení v souladu se zdokumentovanými postupy;

.2 zajišťovat, aby byly výsledky každého hodnocení zdokumentovány a aby na ně byla obrácena pozornost osob odpovědných za hodnocenou oblast a

.3 kontrolovat, zda jsou přijímána včasná opatření k nápravě případných nedostatků.

7. Účelem hodnocení je poskytnout nezávislé posouzení účinnosti opatření k dodržení norem kvality na všech úrovních. V případě, že vzdělávací nebo výcvikové zařízení, by měla být použita uznaná akademická akreditace nebo orgán normalizace kvality nebo vládní agentura. Hodnotícímu týmu by měly být poskytnuty, v dostatečném předstihu, informace poskytující přehled úkolů pod kontrolou. V případě velké vzdělávací instituce nebo programu poskytují následující položky přehled informací, které mají být poskytnuty:

.1 poslání instituce;

.2 podrobnosti o použitých akademických a výcvikových strategiích;

.3 organizační schéma a informace o složení výborů a poradních orgánů;

.4 informace o zaměstnancích a studentech;

.5 popis výcvikových zařízení a vybavení a

.6 nástin strategie a postupů týkajících se:

.6.1 přijímání studentů;

.6.2 přípravy nových kurzů a přezkoumání stávajících kurzů;

.6.3 systému zkoušek, včetně opravných prostředků a opravných zkoušek;

.6.4 náboru zaměstnanců, jejich školení, rozvoj, hodnocení a kariérní růst;

.6.5 zpětné vazba od studentů a ze strany odvětví a .6.6 Zapojení zaměstnanců ve výzkumu a vývoji

Zpráva

8 Před předložením závěrečné zprávy by měl hodnotící tým předat vedení průběžnou zprávu za účelem vyžádání připomínek k jeho zjištěním. Po obdržení připomínek by měli hodnotitelé předložit svou závěrečnou zprávu, která by měla:

.1 zahrnovat stručné základní informace o instituci nebo výcvikovém programu;

.2 být úplná, nestranná a přesná;

.3 zdůrazňovat silné a slabé stránky instituce;

.4 popisovat použitý postup hodnocení;

.5 zahrnovat různé prvky uvedené v odstavci 4;

.6 uvádět míru splnění a nesplnění požadavků Úmluvy a účinnosti norem kvality při zajišťování splnění stanovených cílů a úkolů a

.7 jasně vyjmenovávat oblasti považované za nedostatečné, nabízet návrhy ke zlepšení a poskytovat veškeré další připomínky, které hodnotitelé považují za relevantní.

Oddíl B-I/9

Pokyny týkající se zdravotních norem

ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ A VYSTAVOVÁNÍ OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

1 strany by měly při stanovování norem a ustanovení o zdravotní způsobilosti námořníků zohledňovat minimální fyzické schopnosti stanovené v tabulce B-I/9 a pokyny uvedené v tomto oddíle, se zřetelem na různé povinnosti námořníků.

2 strany by se měly při stanovování norem a ustanovení o zdravotní způsobilosti námořníků řídit pokyny obsaženými v publikaci ILO/WHO nazvané Pokyny pro provedení vyšetření zdravotní způsobilosti na pevnině a periodicky u námořníků, včetně případných následných verzí, a ve všech ostatních platných mezinárodních pokynech vydaných Mezinárodní organizací práce, Mezinárodní námořní organizací nebo Světovou zdravotnickou organizací.

3 Odpovídající kvalifikace a praxe lékařů provádějících vyšetření zdravotní způsobilosti námořníků mohou zahrnovat kvalifikace pro ochranu zdraví při práci nebo námořní zdravotní kvalifikaci, praxi jako lodní lékař nebo lékař lodní společnosti nebo lékař pracující pod dohledem osoby s výše uvedenými kvalifikacemi nebo praxí.

4 Místa, kde se vyšetření zdravotní způsobilosti provádí by měla mít zařízení a vybavení potřebné k provádění vyšetření zdravotní způsobilosti námořníků. 5

5 Správní orgány by měly zajistit, aby uznaní lékaři při používání svého lékařského úsudku při provádění postupů zdravotních prohlídek plně požívali profesionální nezávislosti.

6 Osoby žádající o vystavení osvědčení o zdravotní způsobilosti by měly předložit uznanému lékaři příslušné průkazy totožnosti, aby prokázaly svou totožnost. Měly by také odevzdat svá předchozí osvědčení o zdravotní způsobilosti.

7 Každý správní orgán má diskreční pravomoc udělovat výjimky nebo zřeknutí se jakýchkoli norem stanovených v tabulce B-I/9 tohoto Předpisu a to na základě posouzení lékařského hodnocení a dalších relevantních informací týkajících se individuální úpravy podmínky a prověřené schopnost uspokojivě plnit přidělené funkce na lodi.

8 Normy zdravotní způsobilosti by měly, pokud je to možné, stanovovat objektivní kritéria týkající se způsobilosti k výkonu služby na moři a to s přihlédnutím k přístupu ke zdravotnickým zařízením a lékařské odbornosti na lodi. Měly by zejména stanovovat podmínky, za nichž mohou námořníci trpící potenciálně život ohrožujícími onemocněními, které jsou upravovány léky, i nadále sloužit na moři.

9 Zdravotní normy by měly také uvádět konkrétní onemocnění, např. barvoslepost, která by mohla námořníky vylučovat z obsazování konkrétních pozic na lodi.

10 Minimální normy pro zrak při službě u každého oka pro vidění na dálku bez pomůcek by měly být alespoň 0,1.

11 Osoby, u kterých se při plnění jejich povinností požaduje použití brýlí nebo kontaktních čoček, by měly vlastnit náhradní pár nebo páry, jak je požadováno, pohodlně k dispozici na lodi. Veškerá nařízení nosit vizuální pomůcky, aby byly splněny požadované normy, by měla být na vystaveném osvědčení o zdravotní způsobilosti zaznamenána.

12 Vyšetření barevného vidění by mělo být v souladu s Mezinárodním doporučením pro požadavky na barevné vidění v dopravě, vydaným Mezinárodní komisí pro osvětlování (C1E 143-2001, včetně všech následných verzí) nebo rovnocennými zkušebními metodami.

Tabulka B-l/9

Posouzení minimální vstupní úrovně a fyzických schopností námořníků ve službě3

Úkol na lodi, funkce, událost nebo stav3Související fyzická schopnostVyšetřující lékař by měl být přesvědčen, že
žadatel4
Běžný pohyb po plavidle:
- na pohybující se palubě
- mezi úrovněmi
- mezi úseky
Na tento řádek se vztahuje poznámka I
Udržování rovnováhy a hbitý pohyb

Šplhání nahoru a dolů po svislých žebřících a schodištích

Překračování roubení průlezů (např. Úmluva o nákladové
značce požaduje, aby byla roubení průlezů vysoká 600 mm)

Otevírání a uzavírání vodotěsných dveří
Nemá narušenu schopnost udržovat rovnováhu.
Netrpí žádnou vadou nebo nemocí, která brání příslušným pohybům a fyzické aktivitě

Je schopen bez pomoci5:
- šplhat po svislých žebřících a schodištích
- překračovat vysoká roubení
- manipulovat s mechanizmy uzavírání dveří
Běžné úkoly na lodi:
- Použití ručního nářadí
- Přesun lodních zásob
- Práce nad hlavou
- Obsluha ventilů
- Stát na čtyřhodinové strážní službě
- Práce ve stísněných prostorech
- Reakce na poplachy, varování a pokyny
- Verbální komunikace

Na tento řádek se vztahuje poznámka 1
Síla, obratnost a fyzická výdrž k obsluze mechanických zařízení
Zvedat, táhnout a nosit břemena (např. 18 kg)
Dosahovat do výšek
Stát, chodit a udržovat pozornost po delší dobu
Pracovat ve stísněných prostorech a pohybovat zúženými otvory
(např. SOLAS požaduje, aby měly minimální otvory v nákladových
prostorech a nouzové úniky mít minimální rozměry
600 mm × 600 mm -pravidlo SOLAS 3.6.5.1)
Zrakem rozlišovat předměty, vizuální znaky a signály
Slyšet varování a pokyny
Podávat jasný mluvený popis
Nemá definovanou vadu nebo diagnostikováno onemocnění,
které snižuje schopnost plnit běžné povinnosti nezbytné
k bezpečnému provozu plavidla
Je schopen:
- pracovat se zvednutýma rukama
- stát chodit po delší dobu
- vstupovat do stísněných prostor
- splnit normy pro zrak (tabulka A-l/9)
- splnit normy pro sluch stanovené příslušným orgánem nebo vzít v úvahu mezinárodní směrnice
- vést běžnou konverzaci
Povinnosti při mimořádných situacích6 * * na lodi:
- Únik
- Hašení požárů
- Evakuace
Na tento řádek se vztahuje poznámka 2
Obléci si záchrannou vestu nebo námořní záchrannou kombinézu

Uniknout se zakouřených prostorů

Účastnit se protipožárních povinností, včetně použití dýchacího přístroje

Účastnit se postupů evakuace plavidla
Nemá definovanou vadu nebo diagnostikováno onemocnění, které snižuje schopnost plnit povinnosti při mimořádných situacích nezbytné k bezpečnému provozu plavidla
Je schopen:
- obléci si záchrannou vestu nebo námořní záchrannou kombinézu
- plazit se
- cítit rozdíl v teplotě
- obsluhovat protipožární vybavení
- nosit dýchací přístroj (je-li to povinnou součástí povinností)

Poznámky:

1 Řádky 1 a 2 ve výše uvedené tabulce popisují (a) běžné úkoly, funkce, události a podmínky na lodi, (b) odpovídající fyzické schopnosti, které mohou být považovány za nezbytné k zajištění bezpečnosti námořníka, dalších členů posádky a lodi a (c) vysokoúrovňová kritéria pro použití ze strany lékařů posuzujících zdravotní způsobilost a to s přihlédnutím k rozdílným povinnostem námořníků a k povaze práce na lodi, pro kterou budou zaměstnáni.

2 Řádek 3 ve výše uvedené tabulce popisuje (a) běžné úkoly, funkce, události a podmínky na lodi, (b) odpovídající fyzické schopnosti, které mohou být považovány za nezbytné k zajištění bezpečnosti námořníka, dalších členů posádky a lodi a (c) vysokoúrovňová kritéria pro použití ze strany lékařů posuzujících zdravotní způsobilost a to s přihlédnutím k rozdílným povinnostem námořníků a k povaze práce na lodi, pro kterou budou zaměstnáni.

3 Tato tabulka není určena k řešení všech možných podmínek na lodi nebo onemocnění potenciálně činících námořníka nezpůsobilým, strany by měly stanovit fyzické schopnosti vztahující se na kategorii námořníků (např. „palubní důstojník“ a „motorář“). Náležitou pozornost je nutné věnovat zvláštním poměrům jednotlivců, a pro ty, kteří mají specializované nebo omezené povinnosti.

4 V případě pochybností by měl lékař kvantifikovat stupeň nebo závažnost všech relevantních vad a to pomocí objektivních testů, pokud jsou odpovídající testy k dispozici, nebo doporučením žadatele k dalšímu posouzení.

5 Termín “pomoc“ znamená použití jiné osoby ke splnění daného úkolu.

6 Pojem „povinnosti při mimořádných situacích“ k popisu všech situací požadujících standardní mimořádné reakce, např. opuštění lodi nebo hašení požárů, jakož i postupů, které musí každý námořník dodržovat k zajištění vlastního přežití.

Oddíl B-I/10

Pokyny týkající se uznávání průkazů způsobilosti

1 Výcvik prováděný na základě Úmluvy STCW, který nevede k vystavení průkazu odborné způsobilosti a na kterém jsou uvedeny informace poskytnuté stranou, u kterých Výbor pro námořní bezpečnost shledá, že zcela a úplně uvádí v platnost Úmluvu souladu s pravidlem 1/7, odstavec 2, může být přijat jinými stranami Úmluvy jakožto splňující příslušné požadavky na výcvik uvedené Úmluvy.

2 Kontaktované správní orgány by měly vystavit listinný důkaz uvedený v pravidle 1/10, odstavec 5, aby se kontrolním orgánům přístavního státu umožnilo přijmout stejný doklad namísto potvrzení průkazu způsobilosti vystaveného jinou stranou na dobu tří měsíců od data vystavení a to při poskytnutí níže uvedených informací:

.1 jméno námořníka

.2 datum narození

.3 číslo původního průkazu odborné způsobilosti .4 pozice

.5 omezení

.6 kontaktní údaje správního orgánu

.7 data vystavení a ukončení platnosti.

3 Tento listinný důkaz může být k dispozici v elektronické podobě.

Oddíl B-I/l 1

Pokyny týkající se obnovení platnosti průkazu způsobilosti

1 Kurzy požadované pravidlem 1/11 by měly zahrnovat příslušné změny v námořních právních předpisech, technologií a doporučení týkající se bezpečnosti lidského života na moři, ochrany lodi a ochrany mořského prostředí.

2 Zkouška může mít formu písemné nebo ústní zkoušky, použití simulátoru nebo jiných vhodných prostředků.

3 Schválená námořní služba uvedená v oddíle A-I/ll, odstavec 1, může být vykonána na příslušné nižší důstojnické hodnosti než je ta, která je uvedena na drženém průkazu způsobilosti.

4 Je-li žádost o prodloužení platnosti průkazu způsobilosti uvedená v odstavci 1 pravidla I/11 podána do šesti měsíců před uplynutím doby platnosti průkazu způsobilosti, lze platnost průkazu způsobilosti obnovit až do pátého výročí dne platnosti nebo prodloužení platnosti průkazu způsobilosti.

Oddíl B-I/12

Pokyny týkající se použití simulátorů

1 Jsou-li k výcviku nebo hodnocení způsobilosti používány simulátory, měly by být při provádění tohoto výcviku nebo hodnocení zohledněny následující pokyny.

VÝCVIK A HODNOCENÍ V OBLASTI RADAROVÉHO POZOROVÁNÍ A ZAKRESLOVÁNÍ TRASY PLAVBY

2 Výcvikový program a hodnocení v oblasti radarového pozorování a zapisování hodnot musí splňovat následující podmínky

.1 zahrnutí používání radarového simulačního zařízení a

.2 soulad s normami, jež odpovídají normám uvedeným v bodech 3 až 17.

3 Praktická ukázka a praxe v rámci radarového pozorování by měly být prováděny tam, kde je to zapotřebí, a to na reálných námořních radarových zařízeních, včetně použití simulátorů. Cvičení související se zakreslováním trasy plavby by měla být prováděna v reálném čase, s cílem zvýšit povědomí frekventantů o nebezpečnosti nesprávného použití radarových dat a s cílem zdokonalit jejich techniky zakreslování trasy plavby s pomocí radaru, které jsou nutné pro bezpečné provedení manévrů pro odvrácení srážky za skutečných plavebních podmínek.

Obecné informace

Faktory ovlivňující funkci a přesnost

4 Je třeba dosáhnout základního porozumění principům radarového zařízení, společně s úplnou praktickou znalostí následujících bodů:

.1 měření vzdálenosti a náměru; charakteristika radarové soupravy, která determinuje kvalitu obrazu radaru, radarová anténa, polární diagramy, účinky výkonu vyzařovaného do směrů mimo hlavní paprsek, netechnický popis radarového systému, včetně rozdílů ve funkcích vyskytujících se u různých typů radarových souprav, obrazovek ukazujících činnost a vlastnosti zařízení, které mají vliv na maximální a minimální detekční rozsah a přesnost informací;

.2 aktuální funkční požadavky na funkci námořního radaru přijaté Organizací;

.3 účinky umístění radarové antény, stínové sektory a oblouky snížené citlivosti, falešné odrazy, účinky výšky antény na dosahy a umístění radarových jednotek a skladování náhradních dílů v blízkosti magnetických kompasů, včetně bezpečných vzdáleností z hlediska magnetizmu a

.4 nebezpečí vyzařování a bezpečnostní opatření, jež mají být přijata v blízkosti antény; otevřené vlnovody.

Detekce zkreslených informací, včetně falešných odrazů a odrazů z moře

5 Znalost omezení pro detekce cílů je nezbytná proto, aby pozorovatel mohl odhadnout nebezpečí neúspěchu související s detekcí cíle. Následující faktory by měly být zdůrazněny:

.1 funkční normy zařízení;

.2 nastavení ovladačů jasu a zesílení videa;

.3 radarový horizont;

.4 velikost, tvar, stav a rozložení cílů;

.5 vliv pohybů lodi na moři;

.6 podmínky šíření;

.7 meteorologické podmínky; nežádoucí účinky moře a deště;

.8 nastavení ovladačů pro omezení rušení;

.9 stínové sektory a

.10 vzájemné rušení radarů.

6 Měly by být zajištěny informace o faktorech, které by mohly vést k chybné interpretaci, včetně falešných odrazů, efektů okolních stožárů a velkých konstrukcí, vlivů elektrického vedení přecházejících přes řeky a ústí řek, sekundární nebo další násobné odrazy od vzdálených cílů.

7 Měly by být zajištěny informace týkající se pomůcek pro čtení radarového obrazu, včetně úhlových odrážečů, radarových odpovídačů, detekce a rozpoznávání pozemních cílů; efektů topografických útvarů; vlivu délky impulzu a šířky paprsku; cílů rozpoznatelných a nerozpoznatelných radarem; faktorů, které ovlivňují sílu odrazu od cíle.

Praxe

Seřízení a udržování zobrazení údajů

8 Je rovněž třeba mít na paměti následující body:

.1 různé typy režimů zobrazení u radaru; nestabilizované zobrazení ve směru přídě lodi; stabilizovaný relativní pohyb a skutečný pohyb typu „head-up“, „course-up“ a „north-up“;

.2 účinky chyb na správnost zobrazených informací; účinky přenosových chyb kompasu na stabilizované zobrazení skutečného pohybu; účinky chyb ukazatele rychlosti na zobrazení skutečného pohybu; účinky nesprávného manuálního nastavení rychlosti u zobrazení skutečného pohybu;

.3 metody zjišťování nesprávného nastavení rychlosti při zobrazení skutečného pohybu; účinky šumu přijímače omezující schopnost zobrazovat slabé odrazy; a účinky saturace hluku přijímače apod.; nastavení ovládacích prvků; kritéria, která indikují optimální nastavení; význam správného pořadí nastavení a účinky nesprávně nastavených ovládacích prvků; detekce nesprávného nastavení a korekce následujících funkcí:

.3.1 Ovládací prvky ovlivňující detekční rozsahy a .3.2 Ovládací prvky ovlivňující přesnost;

.4 nebezpečí související s používáním radarového zařízení s nesprávně nastaveným ovládáním;

.5 potřeba časté a pravidelné kontroly činnosti radaru, vztah mezi ukazatelem výkonu na rozsah výkonu radarové soupravy .

Vzdálenost a náměr

9 Je rovněž třeba mít na paměti následující body:

.1 metody měření vzdáleností; pevné indikátory vzdálenosti a variabilní indikátory vzdálenosti;

.2 přesnost jednotlivých metod a relativní přesnost různých metod;

.3 způsob zobrazení dat vzdálenosti; pohyb ve stanovených intervalech, digitální počítadlo a stupnice;

.4 metody měření náměru, otočný kurzor na transparentním disku pokrývajícím obrazovku, elektronický ukazatel náměru a další metody;

.5 přesnost náměru a nepřesnosti způsobené paralaxou, posunutím zaměřovači značky, nesprávným nastavením středu zobrazení;

.6 způsob zobrazení dat náměru; stupnice, digitální počítadlo a

.7 potřeba pravidelných kontrol správnosti vzdáleností a náměrů, metody kontroly nepřesností a opravy či případná umožnění nepřesností.

Techniky zakreslování trasy plavby a koncept relativního pohybu

10 Měla by být zajištěna praxe v manuálních technikách zakreslování trasy plavby, včetně použití reflexních planžet, s cílem zajistit důkladné porozumění vzájemně se ovlivňujícím pohybům vlastní lodi a dalších lodí, včetně vlivů manévrování. Obecným cílem je předcházení kolizi. V úvodních fázích tohoto výcvikového programu by měla být navržena jednoduchá cvičení pro zakreslování, s cílem zajistit řádné posouzení geometrie zakreslování a koncept relativního pohybu. Během kurzu by se měl stupeň složitosti cvičení zvyšovat, až do okamžiku, kdy frekventant zvládne všechny aspekty tématu. Kompetence lze nejlépe posílit tím, že je praktikantům nabídnuto cvičení v reálném čase, tedy cvičení prováděné na simulátoru nebo pomocí jiných účinných prostředků.

Identifikace kritických odrazů

11 Důkladné porozumění bude zajištěno následujícími způsoby:

.1 určení polohy pomocí radaru, podle pozemních cílů a navigačních znaků na moři;

.2 přesnost určení polohy podle vzdálenosti a náměru;

.3 význam srovnávání přesnosti radaru s dalšími navigačními pomůckami a

.4 význam zaznamenávání vzdáleností a náměrů v častých a pravidelných intervalech, s použitím radaru jako pomůcky pro předcházení srážkám.

Kurz a rychlost dalších lodí

12 U následujících boduje třeba zajistit důkladné porozumění následujícím bodům:

.1 různé metody, pomocí nichž lze stanovit hodnoty kurzu a rychlosti dalších lodí ze zaznamenaných hodnot vzdáleností a náměrů, včetně:

.1.1 nestabilizovaného relativního zakreslování;

.1.2 stabilizovaného relativního zakreslování a

.1.3 zakreslování v modu skutečného pohybu a

.2 vztah mezi vizuálním a radarovým pozorováním, včetně detailů a přesnosti odhadů kurzu a rychlosti dalších lodí; detekce změn v pohybech ostatních lodí.

Čas a vzdálenost nejbližšího přiblížení křižujících, potkávajících se nebo předjíždějících lodí

13 U následujících boduje třeba zajistit důkladné porozumění:

. 1 použití zaznamenaných dat pro získávání následujících hodnot:

.1.1 stanovení nejbližší vzdálenosti a náměru sblížení;

. 1.2 čas nejbližšího přiblížení a .2 význam častých a pravidelných pozorování.

Detekce změn v kurzu a rychlosti dalších lodí

14 Je třeba zajistit důkladné porozumění následujícím bodům:

.1 vliv změn kurzu a rychlosti dalších lodí na jejich trasu napříč obrazovkou;

.2 prodleva mezi okamžikem změny kurzu nebo rychlosti a detekcí této změny a

.3 nebezpečnost malých změn v porovnání s velkými změnami kurzu nebo rychlosti ve vztahu k rychlosti a přesnosti detekce.

Účinky změn u kurzu a rychlosti vlastní lodi

15 Důkladné porozumění účinkům na zobrazení relativního pohybu vlastní lodi; účinkům pohybů dalších lodí a výhodám stabilizace relativního zobrazení kompasem.

16 Pokud jde o zobrazení skutečného pohybuje třeba pochopit následující záležitosti:

.1 vlivy nepřesností u následujících hodnot:

.1.1 nastavení rychlosti a kurzu a

.1.2 stabilizační data kompasu Jež jsou základem pro zobrazení stabilizovaného relativního pohybu;

.2 účinky změn kurzu či rychlosti nebo kurzu i rychlosti u vlastní lodi na stopy u dalších lodí na obrazovce a

.3 vztah rychlosti vůči frekvenci pozorování.

Použití Mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři, 1972, v platném znění

17 Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři, 1972, v platném znění, musí být při používání radaru správně chápána, a to včetně:

.1 opatření k zabránění srážkám, nebezpečí plynoucí z předpokladů na základě nedostatečných informací a nebezpečí plynoucí z malých změn v kurzu nebo rychlosti;

.2 užitečnost bezpečné rychlosti při použití radaru, s cílem zabránit srážkám;

.3 vztah rychlosti k nejbližší vzdálenosti sblížení a jejímu času, stejně jako k manévrovacím vlastnostem různých typů lodí;

.4 význam správného radarového hlášení a postupů radarového pozorování;

.5 používání radaru za jasného počasí, s cílem získat zhodnocení schopností a omezení, porovnat radarové a vizuální pozorování pro získání představy o relativní přesnosti informací;

.6 potřeba včasného užívání radaru v jasném počasí v noci a v případě náznaků ukazujících na možné zhoršení viditelnosti;

.7 srovnání objektů zobrazených radarem se záznamem těchto objektů na mapě a

.8 porovnání vlivu použité rozdílný rozsahů dosahu.

VÝCVIK A HODNOCENÍ V RÁMCI PROVOZNÍHO POUŽÍVÁNÍ RADAROVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKÝ VÝPOČET KURZŮ, RYCHLOSTÍ A SBLÍŽENÍ LODÍ (ARPA)

18 Při výcviku a hodnocení v rámci provozního používání radarových zařízení pro automatický výpočet kurzů, rychlostí a sblížení lodí (ARPA) by se měly zohlednit následující body:

.1 požadavek na předchozí absolvování výcvikového programu v oblasti radarových pozorování a zobrazování, nebo kombinace tohoto výcvikového programu s výcvikem uváděným v odstavcích 19 až 35 níže;

.2 zahrnutí používání simulačního zařízení ARPA a

.3 splnění standardů, jež nemají nižší hodnotu než standardy uvedené v odstavcích 19 až 35 níže.

19 Pokud je výcvik používání systému ARPA poskytován v rámci obecného výcvikového programu podle Úmluvy STCW z roku 1978, musí kapitáni, první palubní důstojníci a osoby odpovědné za navigaci správně pochopit faktory související s rozhodováním, a na základě informací poskytnutých zařízením ARPA ve spojení s ostatními navigačními datovými vstupy, které mají podobný smysl pro provozní aspekty a systémové chyby elektronických navigačních systémů, včetně ECDIS. Tento výcvikový program by měl být prováděn v reálném prostředí, podle příslušných odpovědností jednotlivce a v souvislosti s průkazy způsobilosti, které strany vystavují podle úmluvy STCW, 1978.

Teorie a praktická ukázka

Možná rizika nadměrného spoléhání se na systém ARPA

20 Postoj k systému ARPA jako k navigační pomůcce:

.1 Vzhledem k omezením, včetně omezení týkajících se zdrojových čidel, je přílišné spoléhání se na systém ARPA rizikovým faktorem, především při udržování hlídky a

.2 Je nutné vždy a za všech okolností dodržovat příslušné zásady s ohledem na udržování navigační pozornosti a Pokyny k výkonu palubní strážní služby.

Hlavní typy systémů ARPA a vlastnosti jejich zobrazení

21 Znalost hlavních typů užívaných systémů ARPA; jejich různé charakteristiky zobrazování a schopnosti rozlišovat, kdy je lépe používat stabilizaci vůči dnu a kdy vzhledem k vodě, stejně jako schopnost rozlišovat zobrazení typů „north-up“, „course-up“ nebo „head-up“.

Funkční normy IMO pro systémy ARPA

22 Porozumění funkčním normám IMO pro systémy ARPA, zejména normám týkajícím se přesnosti.

Faktory ovlivňující činnost a přesnost

23 Znalost parametrů vstupního výkonu snímače ARPA - radar, kompas a rychlost vstupů a

dopady poruch snímačů na přesnost údajů ARPA.

24 Znalost následujících faktorů:

.1 účinky nastavení dosahu radaru a určení náměru; přesnost vstupních dat a omezení přesnosti kompasu a měření rychlosti a jejich vliv na přesnost údajů ARPA a

.2 faktory, které ovlivňují přesnost vektorů.

Možností a omezení sledování

25 Znalost následujících faktorů:

.1 kritéria pro výběr cílů pomocí metody jejich automatického zahrnování do sledování;

.2 faktory vedoucí ke správné volbě cílů u manuálního zahrnování pro sledování;

.3 účinky u sledování „ztracených“ cílů a slábnoucích cílů a .4 okolnosti způsobující „výměnu cílů“ a příslušný vliv na zobrazování dat.

Prodlevy při zpracování

26 Informace o prodlevách na zobrazování zpracovaných údajů ARPA, zejména s ohledem na zahrnované do sledování, nebo obnovení zahrnutí pro sledování, nebo při sledování manévrů jednotlivých cílů.

Provozní varování, jejich užitečnost a omezení

27 Hodnocení používání, výhod a omezení provozních varování systému ARPA; správné nastavení v případě nutnosti, s cílem zabránit rušivým vlivům.

Systém provozních zkoušek

28 Znalost následujících faktorů:

.1 metody zkoušení zaměřeného na poruchy systémů ARPA, včetně automatického testování funkce a

.2 opatření, která mají být přijata v případě poruchy.

Manuální a automatické zahrnován cílů ke sledování a jejich příslušná omezení

29 Znalost limitů stanovených u obou typů akvizic v rámci scénářů s několika cíli, účinky akvizice v případě slábnutí nebo záměny cílů.

Skutečné a relativní vektory a typické grafické znázornění cílových informací; nebezpečných oblastí

30 Důkladná znalost skutečných a relativních vektorů, odvozování skutečných kurzů a rychlostí cílů, včetně následujících položek:

.1 vyhodnocování nebezpečí, odvozování předpokládaných nejbližších bodů přiblížení a předpokládaný čas nejbližšího bodu přiblížení v rámci extrapolace vektorů do budoucna, použití grafického znázornění nebezpečných oblastí;

.2 vliv změn kurzu nebo rychlosti u vlastních lodí nebo cíle u předpokládaných nejbližších bodů přiblížení a předpokládaného času vzhledem k nejbližšímu bodu přiblížení a vzhledem k nebezpečným oblastem;

.3 vliv nesprávných vektorů a nebezpečných oblastí a

.4 výhoda přepínání mezi skutečným a relativním vektorem.

Informace o minulých polohách sledovaných cílů

31 Znalost metod odvozování minulých poloh sledovaných cílů, rozpoznávání předchozích evidovaných údajů, jako způsobu zobrazení nedávného manévrování u cílů a jako metody ověření platnosti údajů ARPA.

Praxe

Seřízení a udržování zobrazení údajů

32 Schopnost prokázat:

.1 správný výchozí postup pro dosažení optimálního zobrazení informací v systému ARPA;

.2 výběr zobrazení, stabilizované zobrazení relativního pohybu a zobrazení skutečného pohybu;

.3 správné nastavení všech ovládacích prvků radarového zobrazení pro optimální zobrazení údajů;

.4 v případě potřeby výběr požadované hodnoty rychlosti vstupující do ARPA;

.5 výběr ovládaných prvků zobrazení ARPA, manuální/automatické zahrnování do sledování, vektorové/grafické zobrazení dat;

.6 výběr časové stupnice vektorů/grafiky;

.7 použití zakázaných zón, v případě použití funkce automatického zahrnování do sledování ARPA a

.8 kontroly funkčnosti radaru, kompasu, snímačů rychlosti ARPA.

Provozní zkoušky systému

33 Schopnost provádět kontroly systému a určovat přesnost dat systému ARPA, včetně zařízení souvisejícího se zkušebními manévry, a to pomocí kontroly v porovnání se základním radarovým zkreslením.

Získávání informací z obrazovky systému ARPA

34 Schopnost získávat informace z režimů relativního a skutečného pohybu na obrazovce, včetně:

.1 identifikace kritických odrazů;

.2 rychlosti a směru relativního pohybu cíle;

.3 doby a předpovídané vzdálenosti nejbližšího přiblížení cíle;

.4 kurzů a rychlostí cílů;

.5 detekce kurzu a změny rychlosti cílů a omezení těchto údajů;

.6 účinků změn kurzu a rychlosti vlastní lodi;

.7 provozu zařízení pro zkušební přehrávání manévru.

Použití Mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři, 1972, v platném znění

35 Analýza možných kolizních situací u zobrazovaných informací, stanovení a provedení opatření pro předcházení nebezpečným situacím, v souladu s platnými Mezinárodními předpisy pro zabránění srážkám na moři, 1972, v platném znění.

VÝCVIK A HODNOCENÍ PROVOZNÍHO POUŽITÍ SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH MAP A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (ECDIS)

Úvod

36 V případě použití simulátorů pro výcvikový program nebo hodnocení v rámci provozního použití elektronického zobrazování navigačních map a informačních systémů (systém ECDIS) je třeba zvážit následující průběžné pokyny v rámci těchto výcviků nebo hodnocení.

37 Výcvikový program a hodnocení v rámci provozního používání systému ECDIS musí zahrnovat následující body:

.1 zahrnutí používání simulačního zařízení ECDIS a

.2 soulad s normami, jež odpovídají normám uvedeným v bodech 38 až 65.

38 Simulační zařízení ECDIS musí být, kromě splnění všech použitelných funkčních norem stanovených v oddílu AI/I2 Předpisu STCW, v platném znění, schopno simulovat navigační zařízení a provozní ovládače na můstku, jež splňují všechny platné funkční normy přijaté v Organizaci. Musí také obsahovat zařízení pro měření hloubek a splňovat následující podmínky:

.1 vytváření provozního prostředí v reálném čase, včetně ovládání navigace a komunikačních nástrojů, zařízení vhodných pro navigaci a pro úkoly strážní služby, které mají být prováděny a pro manévrovací schopnosti které mají být hodnoceny a

.2 realistickou simulace vlastností „vlastní lodě“ v otevřených vodách, jakož i účinky počasí, přílivových vlivů a proudů. 39 40

39 Úkony při praktické ukázce a praxe v rámci používání systému ECDIS musí být provedeny tam, kde je to vhodné, s použitím simulátorů. Výcvikový program by měl být přednostně prováděn v reálném čase, s cílem zvýšit povědomí osob v zácviku o nebezpečnosti nesprávného používání systému ECDIS. Testy se zrychleným časem mohou být používány pouze pro demonstrativní účely.

Obecné informace

Cíle výcvikového programu ECDIS

40 Frekventant výcvikového programu ECDIS musí být schopen provádět následující úkony:

.1 obsluha systému ECDIS, používání navigačních funkcí ECDIS, volba a posouzení všech relevantních informací; přijímání vhodných opatření v případě poruchy;

.2 určení potenciální chyby zobrazovaných dat a obvyklé chyby interpretace a

.3 vysvětlení, proč není možné se spoléhat na systém ECDIS jako na jediné spolehlivé navigační pomůcky.

Teorie a praktická ukázka

41 Bezpečné používání systému ECDIS vyžaduje znalost a porozumění základním principům, kterými se řídí zobrazení ECDIS a jejich pravidel pro prezentace, jakož i znalost případných chyb v zobrazovaných datech a znalost limitů ECDIS či možných nebezpečí; v tomto ohledu je nutné realizovat řadu výklady poskytujících příslušná teoretická vysvětlení. Pokud je to možné, tyto výklady musí být realizovány v rámci známého kontextu a zahrnovat použití praktických příkladů. Tento výcvikový program musí být posíleny prostřednictvím cvičení na simulátorech.

42 V zájmu bezpečného využití zařízení ECDIS a souvisejících informací (používání navigačních funkcí ECDIS, výběr a posouzení všech relevantních informací, poznávání systému interakce ECDIS mezi člověkem a strojem) je nutné, aby praktická cvičení a výcvikový program na simulátorech ECDIS představovaly hlavní náplň kurzu.

43 V rámci definování cílů výcvikového programu musí být určeny struktury příslušných aktivit. U každého tématu této struktury musí být vypracována podrobná specifikace výukových cílů.

Cvičení na simulátoru

44 Cvičení musí být realizována na individuálních simulátorech ECDIS nebo na všeobecných navigačních trenažérech, včetně ECDIS, aby osoby v zácviku mohly získat potřebné praktické dovednosti. Pokud jde o navigační cvičení prováděná v reálném čase, doporučujeme použití navigačních simulátorů pro komplexní systém navigačních situací. Cvičení musí zahrnovat použití různých měřítek, navigačních režimů a režimů zobrazování, jež jsou k dispozici; účastníci kurzu musí být schopni přizpůsobit použití příslušných zařízení konkrétní situaci.

45 Volba cvičení a scénářů výcvikového programu je závislá na simulátorech, které jsou k dispozici. Pokud je k dispozici jedna nebo více ECDIS pracovních stanic a všeobecný simulátor, je možno tyto pracovní stanice využít primárně pro základní cvičení zaměřená na používání zařízení ECDIS a pro procvičování plánování plavby lodi; všeobecné simulátory pak mohou být primárně použity pro cvičení týkající se funkcí sledování plavby lodi v reálném čase, pokud možno co nejvíce realistickým způsobem a v souvislosti s celkovým zatížením navigačního vedení. Během kurzu by se měl stupeň složitosti cvičení zvyšovat, až do okamžiku, kdy frekventant zvládne všechny aspekty tématu.

46 Cvičení by mělo být založeno na co nejlepší simulaci reality. K dosažení tohoto cíle by měly být scénáře lokalizovány do fiktivních mořských oblastí. Situace, funkce a akce pro různé vzdělávací cíle, které se vyskytují v různých námořních oblastech, mohou být integrovány do jednoho cvičení a vyzkoušeny v reálném čase.

47 Hlavním cílem cvičení na simulátoru je zajistit, aby osoby v zácviku porozuměly svým úkolům ve využívání systému ECDIS v provozu ve všech relevantních aspektech bezpečnosti a aby se dokonale seznámily s příslušným systémem a zařízením.

Hlavní typy systémů ECDIS a vlastnosti jejich obrazovek

48 Frekventant by měl získat znalosti o základních používaných typech systémů ECDIS, o různých vlastnostech zobrazování, strukturách dat a měl by porozumět následujícím bodům:

.1 rozdíly mezi vektorovými a rastrovými mapami;

.2 rozdíly mezi systémy ECDIS a ECS;

.3 rozdíly mezi systémy ECDIS a RCDS;

.4 vlastnosti systému ECDIS a jejich různá řešení a

.5 vlastnosti systémů pro speciální účely (neobvyklé situace/pohotovost).

Riziko spojené s přílišným spoléháním se na systém ECDIS

49 Výcvikový program v provozním použití systému ECDIS by měl zahrnovat následující body:

.1 omezení systému ECDIS jako navigačního nástroje;

.2 potenciální riziko nesprávného fungování systému;

.3 omezení systému, včetně omezení čidel;

.4 nepřesnost hydrografických údajů; omezení vektorových a rastrových

elektronických map (ECDIS vs RCDS a ENC vs RNC) a

.5 potenciální riziko lidského faktoru.

Důraz by měl být kladen na potřebu výkonu správné hlídky a provádění pravidelných kontrol, zejména pokud jde o pozici lodě. Přitom je třeba používat metody nezávislé na systému ECDIS.

Rozpoznání zkreslených informací

50 Znalost omezení zařízení a rozpoznání zkreslených informací jsou důležitými faktory pro bezpečné používání systému ECDIS. Během výcvikového programu by měly být zdůrazňovány tyto následující faktory:

.1 funkční normy zařízení;

.2 prezentace radarových dat na elektronických mapách, odstranění nesouladu mezi radarem a elektronickou mapou;

.3 případné projekční rozpory mezi elektronickou a papírovou mapou;

.4 možné rozpory v měřítku (příliš velké nebo příliš malé) při zobrazení elektronické mapy a její původní měřítko;

.5 dopady spojené s používáním různých referenčních systémů pro určování polohy;

.6 dopady spojené s používáním různých horizontálních a vertikálních vztažných bodů;

.7 dopady pohybu lodi na moři;

.8 omezení systému ECDIS v režimu rastrového zobrazení mapy;

.9 případné chyby na obrazovce:

.9.1 pozice vlastní lodi;

.9.2 radarové údaje a data systémů ARPA a AIS;

.9.3 různé systémy geodetických souřadnic a . 10 ověřování výsledků manuální nebo automatické korekce dat:

.10.1 srovnání dat mapy a radarového snímku a

.10.2 kontrola pozice vlastní lodi pomocí dalších, nezávislých systémů pro určování polohy.

51 Nesprávná interpretace údajů a příslušná opatření přijatá s cílem vyhnout se chybám při výkladu - vysvětlení. Je třeba zdůraznit implikace následujících bodů:

.1 ignorování překročení hodnot rozsahu obrazovky;

.2 nekritické přijetí pozice vlastní lodi;

.3 zmatek v režimu zobrazení;

.4 zmatek v měřítku;

.5 zmatek v referenčních systémech;

.6 různé režimy prezentace;

.7 různé režimy vektorové stabilizace;

.8 rozdíly mezi skutečným severem a radarovým severem;

.9 používání stejného datového referenčního systému;

.10 používání vhodného měřítka;

.11 použití nejvhodněji umístěného senzoru snímače pro danou situaci a dané okolností;

.12 zadávání správných hodnot bezpečnostních údajů:

.12.1 bezpečnostní hranice prostoru kolem vlastní lodi;

.12.2 bezpečná hloubka (bezpečná voda);

.12.3 události a

.13. správné užívání všech dostupných dat.

52 Porozumění faktu, že systém RCDS je pouze navigační pomůcka. Respektování skutečnosti, že při provozu v režimu RCDS musí být zařízení ECDIS používáno spolu s vhodným portfoliem aktualizovaných tištěných map:

.1 porozumění rozdílům v provozu v režimu RCDS, podle popisu v SN. 1/Oběžník 207/Rev. 1 „Rozdíly mezi systémy RCD a ECDIS“ a

.2 systém ECDIS by měl být v každém režimu výcvikového programu používán společně s vhodným portfoliem aktualizovaných grafů.

Faktory ovlivňující činnost a přesnost

53 Je třeba dosáhnout základního porozumění principům systému ECDIS, společně s úplnou praktickou znalostí následujících bodů:

.1 zapnutí a nastavení systému ECDIS; připojení datových snímačů: přijímače satelitních a rádiových navigačních systémů, radar, gyrokompas, záznamové zařízení, ozvěnový hloubkoměr, přesnost a omezení těchto snímačů, včetně vlivu chyb měření a přesnosti při určování polohy lodi, pohyb v rámci přesné indikace kurzu, chyba kompasu v rámci přesnosti indikace kurzu, mělká voda a její vliv na přesnost funkce ukazatele rychlosti, korekce ukazatele rychlosti pro dosažení přesnosti výpočtu rychlosti, rušení (stav moře) v rámci přesnosti ozvěnového hloubkoměru a

.2 aktuální funkční normy pro elektronické zobrazování map a informační systémy přijaté Organizací.

Praxe

Nastavení a udržování zobrazení údajů

54 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 správný výchozí postup pro dosažení optimálního zobrazení informací k systému ECDIS;

.2 volba prezentace na obrazovce (standardní zobrazení, základní zobrazení, všechny další informace budou zobrazeny jednotlivě na základě vyžádání);

.3 správné nastavení všech proměnných hodnot ovládacích prvků radaru / obrazovky systému ARPA, s cílem optimálního zobrazení dat;

.4 výběr pohodlné konfigurace nastavení;

.5 v případě potřeby výběr požadovaného vstupu rychlosti pro systém ECDIS;

.6 výběr časové stupnice vektorů a

.7 kontrola funkce i systémů určení polohy, radaru / ARPA, kompasu, snímačů rychlosti a systému ECDIS.

Provozní použití elektronických map

55 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 hlavní charakteristiky zobrazení dat ECDIS a výběr správných informací pro navigační činnosti;

.2 automatické funkce potřebné pro sledování bezpečnosti lodi, například zobrazení

pozice, směru/gyro-kursu, rychlosti, bezpečné hodnoty a doby;

.3 manuálně ovládané funkce (pomocí kurzoru, elektronická zaměřovači linie, kružnice vzdáleností);

.4 výběr a úprava elektronického obsahu mapy;

.5 používání vhodného měřítka (včetně velkého a malého);

.6 zvětšování a zmenšování obrazu (zoom);

.7 nastavení bezpečnostních dat pro vlastní loď ;

.8 režim zobrazení pro denní nebo noční dobu;

.9 způsob čtení všech grafických symbolů a zkratek;

.10 používání různých druhů kurzorů a elektronických lišt pro získávání navigačních dat;

.11 prohlížení oblasti z různých směrů a návrat k poloze lodě;

. 12 zjištění požadované oblasti pomocí zeměpisných souřadnic;

.13 zobrazování vrstev dat nepostradatelných pro navigační situaci;

.14 výběr vhodných a jednoznačných údajů (poloha, kurs, rychlost atd.);

. 15 zadávání poznámek;

.16 používání zobrazení typu „north-up“ a další druhy orientace a

. 17 používání režimů skutečného a relativního pohybu.

Plánování trasy

56 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

. 1 zadávání vlastností lodi do systému ECDIS;

.2 výběr mořské oblasti pro plánování trasy:

.2.1 kontrola vod požadovaných plánovaný mořský přejezd a .2.2 změny měřítka mapy;

.3 ověření dostupnosti správných a aktualizovaných map;

.4 plánování trasy na obrazovce pomocí systému ECDIS a pomocí grafického editoru, s přihlédnutím k problematice loxodromy a plavby po hlavní kružnici:

.4.1 použití databáze systému ECDIS pro získání navigačních, hydrometeorologických a dalších údajů;

.4.2 zohlednění poloměru cirkulace a bodů/linií změny kurzu, pokud jsou vyjádřeny v měřítku mapy;

.4.3 označování nebezpečných hloubek a oblastí, označování kontur bezpečné hloubky;

.4.4 značení plavební bodů na trase při překračování kontury bezpečné hloubky a kritické změny kurzu na trase, stejně jako prostřednictvím přidávání, nahrazování a vymazávání plavebních bodů na trase;

.4.5 zohlednění bezpečné rychlosti;

.4.6 kontrola předem plánované trasy z hlediska bezpečnosti plavby a .4.7 generování poplachů a varovných zpráv;

.5 plánování trasy s výpočtem v tabulkovém formátu, včetně následujících položek: .5.1 výběr bodů na trase;

.5.2 vyvolání seznamu bodů na trase;

.5.3 poznámky k plánování;

.5.4 nastavení plánované trasy;

.5.5 kontrola předem plánované trasy z hlediska bezpečnosti navigace;

.5.6 plánování alternativní dráhy;

.5.7 ukládání plánovaných tras, vkládání a vyjímání nebo vymazávání tras;

.5.8 vytváření grafické kopie obrazovky monitoru a tisk trasy;

.5.9 editace a modifikace plánované trasy;

.5.10 nastavení bezpečnostních hodnot v závislosti na velikosti a manévrovací charakteristice plavidla;

.5.11 plánování zpáteční trasy a

.5.12 spojení několika tras.

Sledování trasy

57 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 používání nezávislých údajů pro kontrolu polohy lodi nebo používání alternativních systémů v rámci ECDIS;

.2 používání funkce „look-ahead“ (pohled dopředu):

.2.1 změna map a jejich měřítek;

.2.2 kontrola navigačních map;

.2.3 výběr časové délky vektoru;

.2.4 predikce polohy lodi v rámci určitých časových intervalů;

.2.5 změna předem naplánované trasy (změna trasy);

.2.6 zadávání nezávislých údajů pro výpočet snosu větrem a opravy na zános proudem;

.2.7 správná reakce na poplach;

.2.8 zadávání korekcí pro nesrovnalosti v geodetických datech;

.2.9 zobrazování časových značek na trase plavby lodi;

.2.10 manuální zadávání polohy lodě a

.2.11 měření souřadnic, kurzu, náměru a vzdáleností na mapě.

Reakce na poplach

58 V následujících případech je třeba zohlednit znalost a schopnost interpretovat a správně reagovat s ohledem na všechny druhy systémů, tedy například na navigační snímače, indikátory, datové a grafické poplachy a upozornění, a to včetně funkcí přepínání zvukové a vizuální signalizace poplachu:

.1 absence další mapy v databázi ECDIS;

.2 překročení bezpečnostní kontury;

.3 překročení limitů odchylky od trasy;

.4 odklon od plánované trasy;

.5 přiblížení k významnému bodu na trase;

.6 přiblížení ke kritickému bodu;

.7 nesrovnalosti mezi vypočteným a skutečným časem přiblížení k významnému bodu na trase;

.8 informace o použití velkého nebo malého měřítka;

.9 blízkost izolovaného navigačního nebezpečí nebo nebezpečné zóny;

.10 překročení určené oblasti;

.11 výběr rozdílného geodetického vztažného bodu;

.12 blízkost dalších lodí;

.13 konec strážní služby;

.14 spínač měření času;

.15 chyba systémového testu;

.16 nefunkčnost systému určování polohy používaného v ECDIS;

.17 chyba určení polohy výpočtem a

.18 nemožnost určit polohu plavidla pomocí navigačního systému.

Manuální opravy polohy plavidla a parametrů pohybu

59 V rámci manuálních oprav by měly být požadovány příslušné znalosti a dovednosti:

.1 poloha lodi v režimu určení polohy výpočtem, kdy jsou satelitní a rádiové navigační systémy vypnuté;

.2 poloha lodi v případě, kdy jsou automaticky získané souřadnice nepřesné a .3 hodnoty kurzu a rychlosti.

Záznamy v lodním deníku

60 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 automatický záznam plavby;

.2 rekonstrukce propluté trasy, s přihlédnutím k následujícím bodům:

.2.1 záznamovým médiím;

.2.2 intervalům záznamu;

.2.3 ověření používaného úložiště dat;

.3 zobrazení záznamů v elektronickém lodním deníku;

.4 okamžité zapisování do elektronického lodního deníku;

.5 změna času u lodi;

.6 zaznamenávání pomocných údajů;

.7 tisk obsahu elektronického lodního deníku;

.8 nastavení automatických časových intervalů záznamů;

.9 vypracování zprávy o plavbě a podávání zpráv a

.10 propojení se záznamovým zařízením údajů o plavbě (VDR).

Aktualizace mapy

61 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 manuální aktualizace elektronických map. Zvláštní pozornost by měla být věnována shodě referenčního elipsoidu a shodě měrných jednotek používaných na mapě a v textu oprávky;

.2 poloautomatická aktualizace elektronických map pomocí dat získaných z elektronických nosičů ve formátu elektronické mapy a

.3 automatická aktualizace elektronických map pomocí aktualizačních souborů získaných prostřednictvím linek elektronické datové komunikace.

Ve scénáři cvičení s použitím neaktualizovaných dat s cílem vytvořit kritickou situaci, osoby v zácviku by měly provést aktualizaci mapy ad hoc.

Pracovní použití systému ECDIS s připojeným radarem/systémem ARPA

62 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 připojení systému ARPA k ECDIS;

.2 zobrazení vektorů rychlosti cíle;

.3 zobrazení trasy cíle;

.4 archivace trasy cíle;

.5 prohlížení tabulky cílů;

.6 kontrola srovnání překrytí radaru se zaznamenanými zeměpisnými objekty;

.7 simulace jednoho nebo více manévrů;

.8 opravy polohy vlastního plavidla pomocí referenčního bodu zachyceného ARPA a

.9 opravy pomocí kurzoru ARPA a elektronické lišty.

Viz také oddíl B-I/12, Pokyny k používání simulátorů (vztahující se k radaru a systému ARPA), zejména odstavce 17 až 19 a 36 až 38.

Pracovní použití systému ECDIS s připojeným systémem AIS

63 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 rozhraní s AIS;

.2 interpretace údajů AIS;

.3 zobrazení vektorů rychlosti cíle;

.4 zobrazení trasy cíle a

.5 archivace trasy cíle.

Provozní varování, užitečnost a omezení

64 Aby se zabránilo rušivé interferenci, měly by osoby v zácviku získat porozumění v oblasti používání, přínosů a omezení u provozních varování ECDIS a v oblasti jejich správného nastavení.

Systém provozních testů

65 Je třeba dosáhnout příslušných znalostí a dovedností v následujících oblastech:

.1 metody testování zaměřeného na poruchy systémů ECDIS, včetně samostatného testu funkce;

.2 opatření, která mají být přijata v případě poruchy a

.3 odpovídající záložní mechanismy (převzetí řízení a navigace pomocí záložního systému).

Rozbor cvičení

66 Instruktor by měl analyzovat výsledky všech cvičení provedených všemi frekventanty. Výsledky je třeba vytisknout. Čas strávený prováděním rozboru by měl zabrat 10 % a 15 % celkového času, který se používá pro cvičení na simulátoru.

DOPORUČENÉ FUNKČNÍ NORMY PRO NEPOVINNÉ TYPY SIMULACE

67 Níže jsou uvedeny funkční normy pro zařízení používaná u nepovinných simulací v rámci výcvikového programu anebo hodnocení způsobilosti nebo praktické ukázky dovedností. Tato forma simulace zahrnuje následující typy, nikoli však pouze jen:

.1 navigace a strážní služba;

.2 ovládání plavidla a manévrování;

.3 manipulace s nákladem a jeho uskladnění;

.4 podávání zpráv a radiokomunikace a

.5 obsluha hlavního a pomocného strojního zařízení.

Simulace navigačních a strážních služeb

68. Simulační zařízení navigace a strážní služby musí být. kromě splnění všech použitelných funkčních norem stanovených v oddílu A-l/12. schopno simulovat funkci navigačních zařízení a ovládacích prvků na můstku, které splňují všechny platné funkční normy přijaté prostřednictvím Organizace. Musí také obsahovat zařízení pro generování zvukových poplachů a splňovat následující podmínky:

.1 vytváření operačního prostředí v reálném čase, včetně ovládání navigace a komunikačních nástrojů, stejně jako zařízení vhodných pro navigaci a pro úkoly strážní služby, které mají být prováděny a pro dovednost v manévrování určené pro hodnocení;

.2 poskytování realistického vizuálního scénáře ve dne i v noci, včetně případů variabilní viditelnosti, nebo v noci v případě viditelnosti z můstku, s minimálním horizontálním zorným polem pro osobu v zácviku při prohlížení oblastí vhodných pro navigaci a při plnění úkolů a cílů strážní služby;

.3 realistická simulace dynamiky „vlastní lodě“ v otevřených vodách, včetně povětrnostních vlivů, přílivových jevů, proudů a interakcí s jinými loděmi a

.4 realistická simulace komunikačních postupů VTS mezi lodí a pobřežím.

Simulace ovládání lodi a manévrováni

69 Kromě plnění funkčních norem uvedených v odstavci 37 musí zařízení pro simulaci splňovat následující podmínky:

.1 realistický vizuální scénář pohledu z můstku, ve dne i v noci, s proměnnou viditelností v rámci minimálního zarovnání vpravo pro ovládání lodi a manévrování, pro výcvikové úkoly a cíle a

.2 realistická simulace dynamiky „vlastní lodě v limitovaných vodách, včetně efektu mělké vody a včetně oblastí u břehů.

70 Při použití modelů v měřítku obsazených posádkou za účelem umožnění simulace případů ovládání a manévrování, kromě funkčních norem stanovených v odstavcích 68.3 a 69.2, by toto zařízení mělo splňovat následující podmínky:

.1 začlenění faktorů změn velikostí, které představují rozměry, plochy, objem a výtlak, rychlost, čas a rychlost cirkulace skutečné lodi a

.2 zapojení ovládacích prvků pro kormidla a motory ve správném časovém měřítku. Simulace manipulace s nákladem a jeho uložení v lodi

71 Zařízení pro simulaci procesu manipulace s nákladem musí být schopno simulovat procesy manipulace s nákladem a ovládačů zařízení, které splňují všechny platné funkční normy přijaté Organizací. Toto zařízení musí splňovat následující body:

.1 vytváření efektivního provozního prostředí, včetně nákladového velínu, který zahrnuje vybavení přístroji, vhodné pro daný typ nákladu modelovaného systému;

.2 model funkcí nakládky a vykládky, stability a namáhání odpovídající úkolům při procesu manipulace s nákladem, které mají být prováděny, a dovednostem, které mají být hodnoceny a

.3 simulace operací souvisejících s nakládkou, vykládkou, balastováním a vypouštěním balastní vody; příslušné související výpočty stability, podélného sklonu, bočního náklonu, podélné pevnosti, namáhání zkrutem a stability s ohledem na možné poškození.

Simulace komunikace GMDSS

72 Zařízení pro simulaci procesu komunikace GMDSS musí být schopno simulovat procesy komunikace GMDSS, které splňují všechny platné funkční normy přijaté Organizací. Toto zařízení musí splňovat následující body:

.1 simulace provozu VHF, VHF-DSC, NAVTEX, EPIRB a přijímače strážní radioslužby podle požadavků souvisejících s Omezeným průkazem způsobilosti operátora (ROC);

.2 simulace provozu lodních pozemních stanic INMARSAT-A, -B a -C, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC, VHF, VHF-DSC, NAVTEX, EPIRB a přijímače strážní radioslužby podle požadavků všeobecného průkazu způsobilosti operátora (GOC);

.3 zajištění hlasové komunikace s hlukem pozadí;

.4 zajištění komunikačního zařízení pro tištěný text a

.5 vytvoření operačního prostředí v reálném čase, zahrnující integrovaný systém, který obsahuje alespoň jednu stanici instruktora/hodnotitele a alespoň dvě lodní stanice GMDSS nebo pobřežní stanice.

Simulace obsluhy hlavního a pomocného strojního zařízení

73 simulační zařízení pro strojovny musí být schopny simulovat hlavní a pomocný strojní systém a začlenit příslušné vybavení k:

.1 vytvoření reálného prostředí pro plavbu a přístavní operace, společně s komunikačním zařízením a simulací vhodného hlavního a pomocného pohonného zařízení, včetně ovládacích panelů;

.2 simulace příslušných sub-systémů, které by měly zahrnovat následující položky, nikoli však pouze jen: kotle, kormidelní zařízení, obecné a rozvodné systémy elektrické energie, včetně nouzového napájení a přívodu paliva, chladicí vody, stok, stokového a balastních systémů;

.3 sledování a hodnocení činnosti motoru a dálkových systémů čidel;

.4 simulace poruch strojního zařízení;

.5 umožnění změny variabilních vnějších podmínek, aby ovlivňovaly simulované operace: počasí, ponor lodi, teplotu mořské vody a teplotu vzduchu;

.6 umožnění změny vnějších podmínek řízené instruktorem: pára pro palubní zařízení, pára pro ubytovací prostory, vzduch pro palubní zařízení, ledové podmínky, palubní jeřáby, maximální výkon, příďové dokormidlovací zařízení, zatížení plavidla;

.7 umožnění změny dynamiky řízené instruktorem: provoz v nouzových podmínkách, reakce na situace, reakce plavidla a

.8 zařízení pro izolování určitých procesů, například rychlosti, elektrického systému, systému naftového paliva, systému mazacího oleje, systému těžkého paliva, systému mořské vody, parního systému, výfukového kotle a turbogenerátoru, s cílem zajistit provádění zvláštních výcvikových úkolů.

Oddíl B-I/13

Pokyny týkající se provádění zkoušek (Žádná ustanovení)

Oddíl B-l/14

Pokyny týkající se povinností společností a doporučených povinností velitelů a členů posádky Společnosti

1 Společnosti by měly zajistit příslušné programy, jež budou specifické pro konkrétní plavidla a jež budou zaměřeny na pomoc nově zaměstnaným námořníkům v rámci jejich poznávání veškerých postupů a zařízení souvisejících s jejich příslušnými povinnostmi. Společnosti by také měly zajistit následující záležitosti:

.1 všichni námořníci na lodi vybavené čluny s volným pádem by měli obdržet úvodní školení v oblasti nástupu do nich spouštění těchto člunů;

.2 před nástupem na loď musí posádky určené jako provozní posádky záchranářských člunů s volným pádem podstoupit vhodná školení v oblasti nástupu do nich, spouštění a zpětného vyzvedávání těchto člunů, včetně účasti v alespoň jednom praktickém tréninku a

.3 pracovníci, kteří mohou obsluhovat zařízení GMDSS, musí podstoupit seznamovací výcvikový program v použití systému GMDSS, a to při nalodění a v dalších vhodných intervalech.

2. Seznamovací výcvikový program prováděný podle odstavce 3 oddílu A-I/14 by měl zajistit alespoň dosažení schopností, které jsou vhodné pro tyto činnosti, stejně jako pro povinnosti a odpovědnosti, jež mají být prováděny podle následujících kritérií:

Konstrukční a provozní omezení

.1 Schopnost správně pochopit a dodržovat veškerá provozní omezení uvalená na provoz lodi, a také pochopit a aplikovat funkční omezení, která jsou určena k udržení bezpečnosti života, lodi a nákladu (včetně omezení rychlosti v nepříznivém počasí).

Postupy otevírání, zavírání a zajišťování otvorů v trupu plavidla

.2 Schopnost správně aplikovat postupy stanovené pro loď, pokud jde otevírání, uzavírání a zajišťování přídových, záďových bočních vrat a ramp, včetně správného ovládání souvisejících systémů.

Legislativa, předpisy a dohody, které se vztahují na osobní lodě typu ro- ro

.3 Schopnost chápat a uplatňovat mezinárodní a národní požadavky na osobní lodě typu ro-ro, ve vztahu k dotyčné lodi úkonů, které je nutno provádět.

Požadavky a omezení související se stabilitou a namáháním

.4 Schopnost náležitě zohlednit hranice nadměrných napětí u citlivých částí lodi, tedy příďových vrat a u dalších uzavíracích zařízení, která udržují vodotěsnost, speciální případy hodnocení stavů stability, které mohou narušit bezpečnost osobních lodí typu ro-ro.

Postupy údržby speciálních zařízení na lodích typu ro-ro

.5 Schopnost řádné aplikace postupů údržby zařízení, jež jsou typická pro osobní lodě typu ro-ro, tedy u předních, zadních a bočních vrat a ramp, odvodů vody a přidružených systémů.

Manuály a kalkulátory pro nakládku a zajišťování nákladu

.6 Schopnost správně používat manuály pro nakládání a zajišťování nákladu, s ohledem na typy vozidel a kolejových vozidel (podle potřeby), s cílem provést výpočet a pro omezení zatížení palub.

Prostory s nebezpečným nákladem

.7 Schopnost zajistit řádné dodržování zvláštních bezpečnostních opatření a omezení vztahujících se k nebezpečnému nákladu.

Nouzové postupy

.8 Schopnost zajistit řádné používání všech zvláštních postupů s cílem:

.8.1 zabránit pronikání vody na palubu se zaparkovanými vozidly (nebo redukovat toto pronikání);

.8.2 odstranit vodu z paluby pro vozidla a

.8.3 minimalizovat vliv volné hladiny vody na palubách s vozidly.

Kapitán

3 Kapitán lodi by měl přijmout veškerá nezbytná opatření pro realizaci veškerých pokynů vydaných společností v souladu s oddílem A-I/14. Tyto kroky by měly zahrnovat následující činnosti:

.1 zjištění všech námořníků, kteří jsou na lodi nově zaměstnáni, před tím, než jim jsou uloženy povinnosti;

.2 poskytnutí příležitosti pro všechny nově zaměstnané námořníky s ohledem na:

.2.1 návštěvy prostor, ve kterých budou tito pracovníci vykonávat své základní povinnosti;

.2.2 seznámení s místem, ovládacími prvky a ukazateli zařízení, se kterými budou tito zaměstnanci pracovat;

.2.3 uvedení zařízení do chodu, pokud je to možné, a provádění operací pomocí ovládacích prvků na zařízení a

.2.4 pozorování ostatních a kladení otázek těm, kteří jsou již s tímto zařízením a s postupy a dalšími ustanoveními obeznámeni a kteří mohou sdělovat informace v jazyce, který je námořníkům srozumitelný a

.3 poskytnutí vhodného období práce pod dohledem, pokud existuje podezření, že nově zaměstnaný námořník ještě není dostatečně seznámen s vybavením lodi, provozními postupy; zajištění dalších opatření potřebných k řádnému výkonu povinností.

Členové posádky

4 Námořníci, kteří jsou na loď nově přiřazeni, by měli plně využít každé příležitosti s cílem seznámit se s vybavením lodi, provozními postupy a s dalšími opatřeními pro řádné plnění povinností. Ihned po prvním příchodu na palubu má každý námořník povinnost seznámit se s pracovním prostředím na lodi, a to zejména s ohledem na nové nebo neznámé zařízení, postupy nebo opatření.

5 Námořníci, kterým se nepodaří okamžitě dosáhnout úrovně znalostí potřebných pro plnění povinností, jsou povinni na tuto skutečnost upozornit svého nadřízeného nebo člena posádky určeného v souladu s oddílem A-I/14 odst. 2.2. Je přitom nutné identifikovat jakékoli zařízení, postup nebo opatření, u kterých tyto nejasnosti přetrvávají.

Oddíl B-I/15

Pokyny týkající se přechodných ustanovení (Žádná ustanovení)

KAPITOLA II

Pokyny týkající se kapitána a palubní skupiny

Oddíl B-II/1

Pokyny týkající se kvalifikace strážních palubních důstojníků na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších

Výcvikový program

1. Každý žadatel o průkaz způsobilosti strážního palubního důstojníka by měl projít plánovaným a strukturovaným výcvikovým programem určeným pro pomoc budoucímu důstojníkovi na cestě k dosažení úrovně odborné způsobilosti v souladu s tabulkou A-II/1.

2. Struktura vzdělávacího programu by měla být stanovena v plánu výcvikového programu, který jasně vyjadřuje cíle každé etapy výcvikového programu na lodi i na břehu, pro všechny zúčastněné strany. Je velmi důležité, aby budoucí důstojníci, učitelé, lodní personál či pracovníci společnosti rozuměli kompetencím, jež musí být dosaženy na konci programu a způsobům vedoucím k tomuto dosažení prostřednictvím kombinace vzdělávání, výcvikového programu a praktických zkušeností, a to na lodi i na pevnině.

3. Pro úlohu lodního důstojníka a pro dosažení celkové úrovně požadované způsobilosti mají zásadní význam povinná období námořní služby. Správně plánovaná a strukturovaná období námořní služby umožňují budoucím důstojníkům získávat a procvičovat své dovednosti a nabízejí příležitosti pro prokázání a posouzení dosažených kompetencí.

4. Pokud je námořní služba součástí schváleného vzdělávacího programu, je třeba dodržovat tyto zásady:

.1 Výcvikový program na lodi by měl být nedílnou součástí celkového plánu výcvikového programu.

.2 Výcvikový program na lodi by měl být prováděn a koordinován společností, která řídí loď, na které má být námořní služba vykonávána.

.3 Budoucí důstojník obdrží knihu výcvikového programu, do které se budou zapisovat komplexní záznamy odborné praxe a zkušeností na moři. Kniha výcvikového programu by měla být vedena takovým způsobem, aby poskytovala podrobné informace o úkolech a povinnostech, které by měly být prováděny, stejně jako ve stádiu postupu v rámci provádění těchto úkolů. Rádně vyplněná kniha výcvikového programu bude poskytovat jedinečný důkaz o absolvování strukturovaného programu výcviku na lodi, což může být bráno v úvahu v procesu hodnocení způsobilosti vedoucího k vystavení příslušného průkazu způsobilosti.

.4 Budoucí důstojník by měl po celou dobu znát dva konkrétní jednotlivce, kteří jsou bezprostředně odpovědní za řízení programu výcviku na lodi. Prvním z nich je kvalifikovaný námořní důstojník, označovaný jako „důstojník pro výcvikový program na lodi“, který pod vedením kapitána lodi organizuje výcvikový program po celou dobu trvání plavby a na tento program také dohlíží. Druhým takovým člověkem je osoba nominovaná společností, tedy osoba známá jako „firemní důstojník pro výcvikový program“. Tento důstojník má celkovou odpovědnost za výcvikový program a za spolupráci s vysokými školami a vzdělávacími institucemi.

5. Společnost musí zajistit, aby byla pro absolvování programu palubní přípravy vyčleněna příslušná období, a to v rámci běžných provozních požadavků na lodi.

Úlohy a povinnosti

5 Následující část shrnuje úlohy a povinnosti těchto osob podílejících se na organizování a vedení výcvikového programu na lodi:

.1 Firemní důstojník pro výcvikový program má odpovědnost za následující úkoly:

.1.1 celková správa výcvikového programu;

.1.2 důkladné sledování pokroku budoucího důstojníka a

.1.3 vydávání pokynů podle potřeby a zajištění úloh pro všechny osoby zúčastněné v tomto vzdělávacím programu.

.2 Důstojník pro výcvikový program na lodi má odpovědnost za následující úkoly:

.2.1 organizování programu praktického výcvikového programu na moři;

.2.2 v rámci pravomoci dohlížejícího orgánu je odpovědný za zajištění vedení knihy výcvikového programu a splnění všech dalších požadavků a

.2.3 kontrola (v rámci možností) užitečnosti doby, kterou budoucí důstojník stráví na lodi, s ohledem na výcvikový program a praxi a na soulad s cíli výcvikového programu, s ohledem na pokrok vzdělávání a na provozní omezení na lodi.

.3 Povinnosti kapitána lodi:

.3.1 zajišťování spojení mezi důstojníkem pro výcvikový program na lodi a firemním důstojníkem;

.3.2 plnění úlohy spojené s kontinuitou provozu v případě, kdy je lodní důstojník během plavby uvolněn a

.3.3 zajištění takového stavu, kdy všichni zúčastnění účinně vykonávají výcvikový program na lodi.

.4 Povinnosti budoucího důstojníka:

.4.1 svědomité plnění stanoveného výcvikového programu;

.4.2 co největší použití uvedených možností, i v případě příležitostí mimo pracovní dobu a

.4.3 vedení knihy výcvikového programu v aktualizovaném stavu a zajištění permanentní dostupnosti této knihy ke kontrole.

Uvedení

6 Na začátku programu a na začátku každé plavby na jakékoli lodi musí dostat budoucí důstojníci všechny informace a rady týkající se jejich úkolů a organizace výcvikového programu. Program uvedení představuje příležitost informovat budoucí důstojníky o důležitých aspektech úkolů, které budou absolvovat, zejména pokud jde o bezpečnost pracovních postupů a ochranu mořského prostředí.

Výcvikový program na lodi

7 Záznamová kniha výcvikového programu by měla (mimo jiné) obsahovat řadu výcvikových úkolů a povinností, které by měly být v rámci schváleného výcvikového programu na lodi absolvovány. Tyto úkoly a povinnosti by se měly týkat alespoň těchto následujících oblastí:

.1 kormidelní systémy;

.2 obecná námořní praxe;

.3 uvazování, kotvení a přístavní operace;

.4 záchranná a protipožární zařízení;

.5 systémy a zařízení;

.6 operace související s nákladem;

.7 práce na můstku a strážní služba

.8 znalost strojovny.

8 Je velmi důležité, aby byla budoucím důstojníkům poskytnuta přiměřená příležitost pro praxi ve strážní službě na můstku pod dohledem, zejména v pozdějších fázích výcvikového programu na lodi. 9 10

9 Provedené činnosti budoucích důstojníků v jednotlivých úkolech a povinnostech popsaných v knize výcvikového programu musí být podepsány kvalifikovaným důstojníkem, tedy pokud podle názoru dotyčného důstojníka tento budoucí důstojník dosáhl uspokojivé úrovně znalostí. Je také důležité si uvědomit, že budoucí důstojník bude muset prokázat své schopnosti v několika různých příležitostech, než bude kvalifikovaný důstojník skutečně přesvědčen o dosažení své uspokojivé úrovně.

Sledování a kontrola

10 Příslušné vedení a kontroly jsou nezbytné k tomu, aby si byli budoucí důstojníci plně vědomi svého dosaženého pokroku a aby měli možnost zapojit se do rozhodování o svých budoucích programech. Pro zajištění příslušné efektivity musí být u příslušných údajů z knihy výcvikového programu a dalších zdrojů prováděny patřičné kontroly. Kniha výcvikového programu musí být formálně zkontrolována a potvrzena kapitánem lodi a důstojníkem pro výcvikový program na lodi, a to na začátku, v průběhu a na konci každé plavby. Kniha výcvikového programu musí být zkontrolována a potvrzena také firemním důstojníkem, a to v období mezi plavbami.

Hodnocení schopností a dovedností v palubní strážní službě

11 Žadatel o vystavení průkazu způsobilosti, který musí absolvovat odborný výcvikový program a hodnocení schopností a dovedností v oblasti palubní strážní služby, musí poskytnout důkaz o tom, že získal dovednosti a schopnosti pracovat jako strážní palubní důstojník přinejmenším v těchto následujících oblastech a to prostřednictvím praktické ukázky na simulátoru nebo na lodi v rámci schváleného výcvikového programu. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:

.1 příprava a provedení plavby, včetně:

.1.1 výkladu a použití informací získaných z map;

. 1.2 určování polohy v pobřežních vodách;

.1.3 použití základních informací získaných z přílivových tabulek a z dalších námořních publikací;

.1.4 kontroly a obsluhy zařízení na můstku;

.1.5 kontroly magnetických kompasů a gyrokompasů;

.1.6 vyhodnocení dostupných meteorologických informací;

.1.7 použití nebeských těles pro určování polohy;

.1.8 stanovení chyby kompasu pomocí astronavigace a terestrické navigace a

.1.9 výpočty pro plavby trvající méně než 24 hodin;

.2 ovládání a užívání informací získaných z elektronických navigačních systémů;

.3 obsluha radaru, systémů ARPA a ECDIS a aplikace radarových informací pro navigaci a předcházení srážkám;

.4 použití pohonných a kormidelních systémů pro ovládání kurzu a rychlosti;

.5 realizace běžných postupů palubní strážní služby;

.6 realizace manévrů potřebných pro záchranu osob po pádu do moře;

.7 realizace opatření, jež mají být přijata v případě bezprostřední mimořádné situace (např. požár, srážka, ztroskotání), a činnosti prováděné bezprostředně po mimořádné události;

.8 iniciace opatření, jež mají být přijata v případě poruchy či výpadku hlavních prvků lodního zařízení nebo strojů (např. kormidelní zařízení, pohon, navigační systémy);

.9 ovládání radiokomunikačních přístrojů či vizuální a zvukové signalizace

v normálních a nouzových situacích a

.10 sledování a ovládání bezpečnostních a poplachových systémů, včetně interní komunikace.

12 Hodnocení schopností a dovedností v oblasti palubní strážní služby musí:

.1 být provedeno na základě kritérií pro hodnocení způsobilosti pro funkci navigace, jak je uvedeno v tabulce A-II/1;

.2 zajistit, aby žadatel vykonával úkoly palubní strážní služby v souladu se zásadami, které je třeba dodržovat v rámci výkonu bezpečné palubní strážní služby (oddíl A-VIII/2, část 4-1) a podle Pokynů pro výkon palubní strážní služby (oddíl B-VIII/2, část 4-1).

Hodnocení způsobilosti

13 Standard způsobilosti, kterého má být dosaženo pro vystavení průkazu způsobilosti palubního strážního důstojníka, je uveden v tabulce A-II/1. Standard specifikuje potřebné znalosti a dovednosti a také používání těchto znalostí a dovedností podle normy výkonnosti požadované na lodi.

14 Rozsah znalostí je implicitní v konceptu způsobilosti. Posouzení způsobilosti by proto nemělo zahrnovat pouze bezprostřední technické požadavky související s touto prací, ale také aspekty spojené s dovednostmi a úkoly, jež mají být prováděny. Toto hodnocení musí odrážet širší aspekty potřebné pro splnění všech očekávání souvisejících s kvalifikovaným výkonem lodního důstojníka. To zahrnuje relevantní znalosti, teorii, principy a kognitivní schopnosti, jež jsou v různé míře základem všech úrovní schopností. Také se zde hovoří o znalosti o tom, co udělat, jak a kdy to udělat a proč to udělat. Při správném používání bude mít žadatel možnost:

.1 kompetentně pracovat na různých lodích a za různých okolností;

.2 předvídat výjimečné situace, připravit se na ně a vypořádat se s nimi a

.3 přizpůsobit se novým a měnícím se požadavkům.

15 Kritéria pro hodnocení způsobilosti (sloupec 4 tabulky A-II/1) určují základní aspekty příslušného výkonu, a to především ve výsledku. Kritéria jsou vyjádřena tak, aby podle nich mohlo být provedeno hodnocení výkonu žadatele. Kritéria musí být dostatečně popsána v knize výcvikového programu.

16 Hodnocení způsobilosti je postupem zahrnujícím následující body:

.1 shromažďování dostatečně platných a spolehlivých důkazů o znalostech žadatele, o porozumění a odborné způsobilosti v rámci plnění úkolů, povinností a odpovědností uvedených ve sloupci 1 tabulky A-II/1 a

.2 posuzování důkazů podle kritérií uvedených ve standardu.

17 Opatření pro hodnocení způsobilosti by měla být navržena tak, aby zohlednila různé metody hodnocení, které mohou poskytovat různé typy důkazů o způsobilosti žadatelů, např.:

.1 přímé pozorování pracovních činností (včetně námořní služby);

.2 přezkoušení dovedností / schopností / odborné způsobilosti;

.3 projekty a úkoly;

.4 doklad o předchozí praxi a

.5 písemné, ústní a počítačové techniky dotazování.

18 Pro poskytnutí důkazu o příslušných znalostech a porozumění by měla se mála používat jedna nebo více z prvních čtyř uvedených metod, tedy kromě dalších vhodných technik dotazování.

Výcvik v astronavigaci

19 Následující oblasti shrnují doporučený výcvik v navigaci podle hvězd:

. 1 správné nastavení korekcí sextantu;

.2 určení opravených hodnot výšky nebeských těles podle sextantu;

.3 přesný výpočet výšky nebeského tělesa, pomocí preferované metody;

.4 výpočet průchodu slunce nadhlavníkem;

.5 výpočet zeměpisné šířky podle Polárky nebo pomocí výšky slunce při průchodu nadhlavníkem;

.6 přesné vykreslení poziční linie a určení polohy;

.7 stanovení času viditelného východu / západu slunce, pomocí vhodného způsobu;

.8 identifikace a výběr nejvhodnějších nebeských těles pro období soumraku;

.9 určení hodnoty chyby kompasu podle azimutu nebo amplitudy, pomocí preferované metody;

.10 námořní astronomie podle požadavku na podporu požadované kompetence ve výše uvedených odstavcích 19.1 až 19.9.

20 Výcvikový program v astronavigaci může zahrnovat používání elektronického námořního almanachu a výpočetního programu nebeské navigace.

Oddíl B-II/2

Pokyny týkající se kvalifikace kapitánů a prvních důstojníků na lodi o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větší

(viz návod v oddílu B-II/1)

Oddíl B-II/3

Pokyny týkající se kvalifikace palubních strážních důstojníků a kapitánů na lodích menších než 500 hrubých registrovaných tun

(viz návod v oddílu B-II/1)

Oddíl B-II/4

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace členu mužstva, kteří tvoří součást palubní strážní služby

1 Kromě požadavků uvedených v tabulce A-II/4 tohoto předpisu je stranám doporučováno, aby z bezpečnostních důvodů do výcvikových programů členů mužstva tvořících součást palubní strážní služby zahrnuly následující předměty:

.1 základní znalost Mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři, 1972, v platném znění;

.2 příprava žebříku pro lodivoda;

.3 porozumění příkazům lodivodů v angličtině;

.4 výcvikový program způsobilosti v manipulaci se záchrannými plavidly a záchranářskými čluny;

.5 podpůrné povinnosti při kotvení a při zvedání kotvy, pomocné povinnosti při vlečení;

.6 základní znalost v oblasti kotvení;

.7 základní znalost v oblasti nebezpečných nákladů;

.8 základní znalost v oblasti ukládání nákladu a organizace přijímání zásob na loď a

.9 základní znalost v oblasti palubní údržby a nástrojů používaných na palubě.

Oddíl B-II/5

Pokyny týkající se kvalifikace členů mužstva jako námořníků první třídy

Palubní výcvikový program by měl být písemně doložen ve schválené knize výcvikového programu.

KAPITOLA III

Pokyny týkající se strojní skupiny

Oddíl B-III/1

Pokyny týkající se kvalifikace strážních strojních důstojníků ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo službu konajících strojních důstojníků v periodicky bezobslužných strojovnách

1 V tabulce A-III/1 jsou nástroje, které by měly podle potřeby zahrnovat ruční nářadí, běžné měřicí zařízení, soustruhy, vrtačky, svařovací techniku a frézy.

2 Výcvikový program v oblasti dílenských dovedností na pevnině může být realizován ve školicím středisku nebo v příslušné schválené dílně.

3 Kvalifikovaní hodnotitelé provedou dostatečné zdokumentování palubního výcvikového programu v příslušné knize.

Oddíl B-III/2

Pokyny týkající se kvalifikace prvních strojních důstojníků a druhých strojních důstojníků na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu 3 000 kW nebo vyšším

(Žádná ustanovení)

Pokyny týkající se výcvikového programu strojního personálu pověřeného odpovědností na řídící úrovni, obsluhou a zajištěním bezpečnosti zdrojů elektrické energie o napětí vyšším než 1000 V.

1. Výcvikový program strojních pracovníků, kteří jsou odpovědní za řízení provozu a bezpečnost elektrického zařízení s napětím vyšším než 1000 V, musí zahrnovat alespoň tyto následující body:

.1 funkční, provozní a bezpečnostní požadavky pro námořní vysokonapěťové systémy;

.2 přiřazení vhodně vyškoleného odborného personálu pro provádění údržby a oprav vysokonapěťových zařízení různých typů;

.3 nápravná opatření potřebná při poruchách vysokonapěťového systému;

.4 příprava strategie pro odpojení komponentů vysokonapěťového systému;

.5 výběr vhodného přístroje pro odpojení a testování vysokonapěťových zařízení;

.6 spínací a odpojovači procedury u vysokonapěťových systémů, vykonávaných podle bezpečnostní dokumentace a

.7 provádění testů izolačního odporu a indexu polarizace u vysokonapěťových zařízení.

Oddíl B-III/3

Pokyny týkající se kvalifikace prvních strojních důstojníků a druhých strojních důstojníků na lodích poháněných hlavním strojním zařízením o výkonu mezi 450 kW a 3 000 kW

(Žádná ustanovení)

Oddíl B-III/4

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace členů mužstva tvořících součást strojní strážní služby - motorářů druhé třídy ve strojovnách s tradiční nepřetržitou strážní službou nebo osob určených k plnění povinností v periodicky bezobslužných strojovnách

1. Kromě požadavků uvedených v tabulce A-IU/4 tohoto předpisuje stranám doporučováno, aby z bezpečnostních důvodů do svých programů zahrnuly následující předměty, jež jsou součástí kvalifikace členů mužstva tvořících součást strojní strážní služby:

.1 základní znalost v oblasti běžných čerpacích operací, například v oblasti stok, balastování a nákladových čerpacích systémů;

.2 základní znalost v oblasti elektrických instalací a souvisejících nebezpečí;

.3 základní znalost v oblasti údržby a oprav strojů a nástrojů používaných ve strojovnách a

.4 základní znalost v oblasti ukládání nákladu a organizace přijímání zásob na loď. Oddíl B-III/5

Pokyny týkající se kvalifikace členů mužstva - motorářů první třídy

Výcvikový program by měl být písemně doložen ve schválené knize výcvikového programu. Oddíl B-III/6

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace pro elektrodůstojníky

Kromě požadavků uvedených v tabulce A-III/6 tohoto předpisu je zúčastněným stranám doporučováno, aby braly v úvahu usnesení A.702 (17) o obecných zásadách radiové údržby u Globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS) v rámci výcvikových programů.

Oddíl B-III/7

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace členů mužstva elektrikářů (žádná ustanovení)

KAPITOLA IV

Pokyny týkající se radiokomunikace a radiooperátorů

Oddíl B-IV/1

Pokyny týkající se použiti kapitoly IV (žádná ustanovení)

Oddíl B-IV/2

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace radiooperátorů GMDSS

VÝCVIKOVÝ PROGRAM SOUVISEJÍCÍ S PRŮKAZEM ZPŮSOBILOSTI RADIOELEKTRONIKA PRVNÍ TŘÍDY

Obecné informace

1 Před zahájením výcvikového programu musí žadatel splnit požadavek na zdravotní způsobilost, a to zejména pokud jde o sluch, zrak a řeč.

2 Výcvikový program by měl být relevantní k ustanovením Úmluvy STCW, ustanovením Radiokomunikačního řádu v rámci Mezinárodní úmluvy o telekomunikacích (Radiokomunikační řád) a ustanovením platné Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (Úmluva SOLAS), se zvláštním důrazem na ustanovení o Globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GMDSS). Během přípravy požadavků na výcvikový program je třeba zohlednit alespoň znalosti a druhy výcvikového programu, jež jsou uvedeny v odstavcích 3 až 14.

Teorie

3 Znalost obecných zásad a základních faktorů nezbytných pro bezpečné a účinné používání všech subsystémů a zařízení potřebných v GMDSS pro ustanovení praktického výcvikového programu uvedená v odstavci 13.

4 Znalosti v oblasti používání, provozu a údržby v rámci sub-systémů GMDSS, včetně vlastností satelitních systémů, systémů navigačních a meteorologických výstrah, včetně výběru vhodných komunikačních prostředků.

5 Znalost základů elektrotechniky a teorie rádiové a elektronické komunikace pro splnění ustanovení uváděných v bodech 6 až 10.

6 Teoretická znalost GMDSS radiokomunikačních zařízení, včetně úzkopásmové telegrafie s přímým tiskem a radiotelefonních vysílačů a přijímačů, zařízení pro digitální selektivní volání, lodní pozemské stanice (terminály družicové námořní pohyblivé služby), polohu udávající nouzové radiobóje (EPIRB), lodní anténní systémy, radiokomunikační vybavení pro záchranná plavidla společně se všemi pomocnými položkami, včetně napájecích zařízení; všeobecné znalosti principů dalších zařízení, která se používají pro rádiovou navigaci, se zvláštním ohledem na udržování zařízení v provozu.

7 Znalost faktorů, které ovlivňují spolehlivost systému, dostupnost, postupy údržby a správné použití testovacího zařízení.

8 Znalost mikroprocesorů a diagnostiky poruch v systémech používajících mikroprocesory.

9 Znalost ovládacích systémů rádiových zařízení GMDSS, včetně testování a analýzy.

10 Znalost počítačového softwaru pro rádiová zařízení GMDSS a znalost metod pro opravu závad způsobených ztrátou softwarové kontroly nad zařízením.

Předpisy a dokumentace

11 Znalost následujících faktorů:

.1 Úmluva SOLAS a Radiokomunikační řád, se zvláštním důrazem na následující body:

.1.1 tísňová, pilnostní a bezpečnostní radiokomunikace;

.1.2 předcházení škodlivým interferencím, zejména v tísňovém a bezpečnostním provozu a

.1.3 prevence proti neoprávněnému vysílání;

.2 další dokumenty týkající se provozních a komunikačních postupů v oblastech tísňových situací a bezpečnostní a veřejné komunikační služby, včetně poplatků, navigačních varování a předpovědí počasí v rámci námořní pohyblivé služby a družicové námořní pohyblivé služby, a

.3 používání Mezinárodního signálního kódu a Standardního slovníku námořní frazeologie IMO.

Strážní služba a postupy

12 Znalosti a výcvikový program v následujících oblastech:

.1 komunikační postupy a disciplína jako prevence proti škodlivým interferencím v sub-systémech GMDSS;

.2 postupy pro použití informací z předpovědí podmínek šíření rádiových vln k určení optimálního kmitočtu pro spojení;

.3 zásady strážní radiokomunikační služby platné pro jednotlivé sub-systémy GMDSS, radiokomunikační provoz, zejména pokud jde o postupy pro tísňové, pilnostní a bezpečnostní situace, a záznamy o takové radiokomunikaci;

.4 používání mezinárodní hláskovací abecedy;

.5 sledování tísňového kmitočtu a souběžné sledování nebo používání alespoň jedné další frekvence:

.6 systémy hlášení pohybu lodí a postupy;

.7 radiokomunikační postupy Manuálu pro pátrání a záchranu v mezinárodní letecké a námořní dopravě (IAMSAR);

.8 systémy poskytování zdravotnické pomoci prostřednictvím radiokomunikace a příslušné postupy a

.9 příčiny falešných tísňových signálů a prostředky k jejich eliminaci.

Praktický výcvik

13 Praktický výcvikový program využívající vhodně vybavenou učebnu by měl splňovat následující podmínky:

.1 správný a efektivní provoz všech subsystémů a zařízení GMDSS v rámci normálních podmínek šíření a za běžných podmínek interference;

.2 bezpečný provoz všech GMDSS komunikačních zařízení a pomocných zařízení včetně bezpečnostních opatření;

.3 odpovídající a přesné dovednosti spojené s psaním na klávesnici, pro uspokojivé provádění komunikace

.4 provozní techniky pro následující postupy:

.4.1 nastavení přijímače a vysílače pro příslušný režim provozu, včetně digitálního selektivního volání a telegrafie s přímým tiskem;

.4.2 nastavení a přizpůsobení antény, podle potřeby;

.4.3 používání radiokomunikačních záchranných zařízení a

.4.4 použití polohu udávajících tísňových radiobójí (EPIRB);

.5 instalace antén, opravy a údržba, podle potřeby;

.6 čtení a porozumění technickým výkresům, blokovým schématům a schématům obvodů;

.7 používání potřebných nástrojů a zkušebních přístrojů pro provádění elektronické údržby na moři, péče o tyto nástroje;

.8 techniky ručního pájení a odpájení, včetně postupů spojených s polovodičovými součástkami a moderními obvody, schopnost rozlišení, zda je obvod vhodný pro ruční pájení nebo odpájení;

.9 diagnostika a opravy poruch na úrovni komponentů, podle proveditelnosti, úroveň desky /modulu v ostatních případech;

. 10 rozpoznání a korekce podmínek, které přispívají k poruchám;

.11 postupy údržby, a to jak preventivní, tak nápravné, pro všechna komunikační zařízení GMDSS a radionavigační přístroje a

.12 metody zmírňování elektrického a elektromagnetického rušení, například spojování, stínění a překlenování.

Různé

14 Znalosti a výcvikový program v následujících oblastech:

.1 anglický jazyk, slovem i písmem, pro uspokojivou komunikaci týkající se bezpečnosti lidského života na moři;

.2 světová geografie, zejména hlavní přepravní trasy, služby koordinačních center pro záchranné operace (RCC) a související komunikační trasy;

.3 přežití na moři, použití záchranných člunů, záchranářské čluny, vory, plovoucí aparáty a jejich vybavení, se zvláštním zřetelem na radiokomunikační záchranné prostředky;

.4 požární prevence a ochrana, zejména s ohledem na radiokomunikační zařízení;

.5 preventivní opatření k zajištění bezpečnosti lodě a osob v souvislosti s riziky spojenými s radiokomunikačním zařízením, včetně rizik elektrických, elektromagnetického vyzařování, chemických a mechanických rizik;

.6 poskytování první pomoci, včetně kardiologických oživovacích technik a

.7 koordinovaný univerzální čas (UTC), globální časové zóny a mezinárodní datové linie.

VÝCVIKOVÝ PROGRAM SOUVISEJÍCÍ S PRŮKAZEM ZPŮSOBILOSTI RADIOELEKTRONIKA DRUHÉ TŘÍDY

Všeobecné informace

15 Před zahájením výcvikového programu musí žadatel splňovat požadavky na zdravotní způsobilost, zejména pokud jde o sluch, zrak a řeč.

16 Výcvikový program musí odpovídat ustanovením Úmluvy STCW a Úmluvy SOLAS, jež jsou v současné době v platnosti, se zvláštním důrazem na ustanovení o globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GMDSS). Během přípravy požadavků na výcvikový program je třeba zohlednit alespoň znalost a druhy výcvikového programu, jež jsou uvedeny v odstavcích 17 až 28.

Teorie

17 Znalost obecných zásad a základních faktorů nezbytných pro bezpečné a efektivní používání všech subsystémů a zařízení potřebných v GMDSS, pro podporu ustanovení praktické odborné přípravy uvedených v odstavci 27.

18 Znalost oblastí používání, provozu a údržby subsystémů GMDSS, včetně charakteristik družicových systémů, navigačních a meteorologických systémů výstrahy a výběru vhodných komunikačních obvodů.

19 Znalost základů elektrotechniky, teorie radiotechniky a elektroniky, pro splnění ustanovení uvedených v bodech 20 až 24.

20 Všeobecná teoretická znalost radiokomunikačního zařízení GMDSS, včetně úzkopásmové telegrafie s přímým tiskem a radiotelefonních vysílačů a přijímačů; zařízení pro digitální selektivní volání, lodní pozemské stanice, polohu udávající tísňové radiobóje (EPIRB), námořní anténní systémy, radiokomunikační systémy pro záchranná plavidla společně se všemi pomocnými položkami, včetně napájecích zdrojů; všeobecné znalosti funkce dalších zařízení, která se používají pro rádiovou navigaci, se zvláštním ohledem na udržení zařízení v provozu.

21 Všeobecná znalost faktorů, které ovlivňují spolehlivost systému, dostupnost, postupy údržby a správné použití testovacího zařízení.

22 Všeobecná znalost mikroprocesorů a diagnostika poruch v systémech používajících mikroprocesory.

23 Všeobecná znalost řídicích systémů v radiokomunikačních zařízeních GMDSS, včetně testování a analýzy. 24 25

24 Znalost počítačového softwaru pro radiokomunikační zařízení GMDSS a znalost metod pro řešení závad způsobených ztrátou kontroly softwaru nad zařízením.

Předpisy a dokumentace

25 Znalost následujících faktorů:

.1 Úmluva SOLAS a Radiokomunikační řád, se zvláštním důrazem na následující body:

.1.1 tísňová, pilnostní a bezpečnostní radiokomunikace;

.1.2 předcházení škodlivým interferencím, zejména v tísňovém a bezpečnostním provozu a

.1.3 prevence proti nepovolenému vysílání;

.2 další dokumenty týkající se provozních a komunikačních postupů v oblastech tísňových a bezpečnostních situací a veřejných komunikací, včetně poplatků, navigačních varování a předpovědí počasí v rámci námořní pohyblivé služby a družicové námořní pohyblivé služby;

.3 používání Mezinárodního signálního kódu a Standardního slovníku námořní frazeologie IMO.

Strážní služba a postupy

26 Výcvikový program by se měl zaměřit na tyto oblasti:

.1 komunikační postupy a disciplína jako prevence proti škodlivým interferencím v sub-systémech GMDSS;

.2 postupy pro použití předpovědi podmínek šíření rádiových vln pro volbu optimálního kmitočtu pro spojení:

.3 strážní radiokomunikační služba jednotlivými sub-systémy GMDSS, radiokomunikační provoz, zejména pokud jde o postupy ve stavu tísně, pilnosti a bezpečnosti, a záznamy o radiokomunikaci;

.4 používání mezinárodní hláskovací abecedy;

.5 sledování tísňového kmitočtu a současné sledování nebo používání alespoň jednoho dalšího kmitočtu;

.6 systémy hlášení pohybu lodí a postupy ;

.7 radiokomunikační postupy Manuálu pro pátrání a záchranu v mezinárodní letecké a námořní dopravě (IAMSAR);

.8 systémy poskytování zdravotnické pomoci prostřednictvím radiokomunikace a příslušné postupy a

.9 příčiny falešných tísňových signálů a prostředky k jejich eliminaci.

Praktický výcvik

27 Praktický výcvikový program využívající vhodně vybavenou učebnu by měl splňovat následující podmínky:

.1 správný a efektivní provoz všech subsystémů a zařízení GMDSS v rámci normálních podmínek šíření a za běžných podmínek interference;

.2 bezpečný provoz všech GMDSS komunikačních zařízení a pomocných zařízení včetně bezpečnostních opatření;

.3 odpovídající a přesné dovednosti spojené s psaním na klávesnici, pro uspokojivou úroveň výměny zpráv;

.4 provozní techniky pro následující postupy:

.4.1 naladění přijímače a vysílače v příslušném režimu provozu, včetně digitálního selektivního volání a telegrafie s přímým tiskem;

.4.2 nastavení a přizpůsobení antény, podle potřeby;

.4.3 používání radiokomunikačních záchranných zařízení a .4.4 použití polohu udávajících tísňových radiobójí (EPIRB);

.5 instalace antény, opravy a údržba, podle potřeby;

.6 čtení a porozumění technickým výkresům, blokovým schématům a schématům vzájemného propojení modulů;

.7 používání nástrojů a zkušebních přístrojů potřebných pro provádění elektronické údržby na moři, na úrovni výměny jednotky nebo modulu; péče o tyto nástroje;

.8 základní techniky ručního pájení a odpájení a jejich limity;

.9 diagnostika a oprava závad na úrovni desky/modulu;

.10 rozpoznání a korekce podmínek, které přispívají k poruchám;

.11 základní postupy údržby, a to jak preventivní, tak nápravné, pro všechna komunikační zařízení GMDSS a radionavigační přístroje a

.12 metody zmírňování elektrického a elektromagnetického rušení, například spojování, stínění a překlenování.

Různé

28 Znalosti a výcvikový program v následujících oblastech:

.1 anglický jazyk, slovem i písmem, pro uspokojivou komunikační výměnu zpráv týkajících se bezpečnosti lidského života na moři;

.2 světová geografie, zejména hlavní přepravní trasy, služby koordinačních center pro záchranné operace (RCC) a související komunikační trasy;

.3 přežití na moři, používání záchranných člunů; záchranářské čluny, vory, plovoucí aparáty a jejich vybavení, se zvláštním ohledem na rádiová zařízení pro záchranu života;

.4 požární prevence a ochrana, zejména s ohledem na radiokomunikační zařízení;

.5 preventivní opatření k zajištění bezpečnosti lodě a osob v souvislosti s riziky spojenými s radiokomunikačním zařízením, včetně rizik elektrických, elektromagnetického vyzařování, chemických a mechanických rizik.

.6 poskytování první pomoci, včetně kardiologických oživovacích technik a

.7 koordinovaný univerzální čas (UTC), globální časové zóny a mezinárodní datové linie.

VÝCVIKOVÝ PROGRAM SOUVISEJÍCÍ SE VŠEOBECNÝM PRŮKAZEM OPERÁTORA

Všeobecné informace

29 Před zahájením výcvikového programu musí žadatel splňovat požadavky na zdravotní způsobilost, zejména pokud jde o sluch, zrak a řeč.

30 Výcvikový program musí být v souladu s ustanoveními Úmluvy STCW, příslušnými předpisy a Úmluvou SOLAS, tedy s těmito dokumenty, jež jsou v současné době v platnosti. Zvláštní pozornost musí být věnována ustanovením o globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GMDSS). Během přípravy požadavků na výcvik je třeba zohlednit alespoň znalost a druhy výcvikového programu, jež jsou uvedeny v odstavcích 31 až 36.

Teorie

31 Znalost obecných zásad a základních faktorů nezbytných pro bezpečné a efektivní používání všech subsystémů a zařízení potřebných v GMDSS, pro podporu ustanovení praktické odborné přípravy uvedených v odstavci 35.

32. Znalosti v oblasti používání, provozu a údržby v rámci sub-systémů GMDSS, včetně vlastností satelitních systémů, systémů navigačních a meteorologických výstrah, včetně výběru vhodných komunikačních prostředků.

Předpisy a dokumentace

33 Znalost následujících faktorů:

.1 úmluva SOLAS a Radiokomunikační řád, se zvláštním důrazem na následující body:

.1.1 tísňová, pilnostní a bezpečnostní radiokomunikace;

.1.2 předcházení škodlivým interferencím, zejména v tísňovém a bezpečnostním provozu a

.1.3 prevence proti nepovolenému vysílání;

.2 další dokumenty týkající se provozních a komunikačních postupů v oblastech tísňových a bezpečnostních komunikací a veřejné korespondence, včetně poplatků, navigačních varování a předpovědí počasí v rámci námořní pohyblivé služby a družicové námořní pohyblivé služby a

.3 používání Mezinárodního signálního kódu a Standardního slovníku námořní frazeologie IMO.

Strážní služba a postupy

34 Výcvikový program by se měl zaměřit na tyto oblasti:

.1 komunikační postupy a disciplína jako prevence proti škodlivým interferencím v sub-systémech GMDSS;

.2 postupy pro použití předpovědi podmínek šíření rádiových vln pro určení optimálního kmitočtu pro spojení;

.3 strážní radiokomunikační služba jednotlivými sub-systémy GMDSS, radiokomunikační provoz, zejména pokud jde o postupy ve stavu tísně, pilnosti a bezpečnostních komunikací; záznamy o radiokomunikaci;

.4 používání mezinárodní hláskovací abecedy;

.5 sledování tísňového kmitočtu a současné sledování nebo používání alespoň jednoho dalšího kmitočtu;

.6 systémy hlášení pohybu lodí a postupy;

.7 radiokomunikační postupy Manuálu pro pátrání a záchranu v mezinárodní letecké a námořní dopravě (IAMSAR);

.8 systémy poskytování zdravotnické pomoci prostřednictvím radiokomunikace a příslušné postupy a

.9 příčiny falešných tísňových signálů a prostředky k jejich eliminaci.

Praktický výcvikový program

35 Praktický výcvikový program by se měl zaměřit na tyto oblasti:

.1 správný a efektivní provoz všech subsystémů a zařízení GMDSS v rámci normálních podmínek šíření a za běžných podmínek interference;

.2 bezpečný provoz všech GMDSS komunikačních zařízení a pomocných zařízení, včetně bezpečnostních opatření;

.3 odpovídající a přesné dovednosti spojené s psaním na klávesnici, pro uspokojivou komunikační výměnu zpráv a

.4 provozní techniky pro následující postupy:

.4.1 nastavení přijímače a vysílače pro příslušný režim provozu, včetně digitálního selektivního volání a telegrafie s přímým tiskem;

.4.2 nastavení a přizpůsobení antény, podle potřeby;

.4.3 používání radiokomunikačních záchranných zařízení a

.4.4 použití polohu udávajících tísňových radiobójí (EPIRB);

Různé

36 Znalosti a výcvikový program v následujících oblastech:

.1 anglický jazyk, slovem i písmem, pro uspokojivou komunikační výměnu týkající se bezpečnosti lidského života na moři;

.2 světová geografie, zejména hlavní přepravní trasy, služby koordinačních center pro záchranné operace (RCC) a související komunikační trasy;

.3 přežití na moři, používání záchranných člunů, záchranářské čluny, vory, plovoucí aparáty a jejich vybavení, se zvláštním zřetelem na radiokomunikační záchranné prostředky;

.4 požární prevence a ochrana, zejména s ohledem na radiokomunikační zařízení;

.5 preventivní opatření k zajištění bezpečnosti lodě a osob v souvislosti s riziky spojenými s radiokomunikačním zařízením, včetně rizik elektrických, elektromagnetického vyzařování, chemických a mechanických rizik;

.6 poskytování první pomoci, včetně kardiologických oživovacích technik a

.7 koordinovaný univerzální čas (UTC), globální časové zóny a mezinárodní datové linie.

VÝCVIKOVÝ PROGRAM SOUVISEJÍCÍ S OMEZENÝM PRŮKAZEM OPERÁTORA

Všeobecné informace

37 Před zahájením výcvikového programu musí žadatel splnit požadavek na zdravotní způsobilost, a to zejména pokud jde sluch, zrak a řeč.

38 Výcvikový program musí odpovídat ustanovením Úmluvy STCW, Radiokomunikačního řádu a Úmluvy SOLAS, tedy dokumentům, jež jsou v současné době v platnosti. Zvláštní pozornost musí být věnována ustanovením o globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GMDSS). Během přípravy požadavků na výcvikový program je třeba zohlednit alespoň znalost a druhy výcvikového programu, jež jsou uvedeny v odstavcích 39 až 44.

Teorie

39 Znalost obecných zásad a základních faktorů, včetně omezeného dosahu VHF a efektu výšky antény, tedy zásad nezbytných pro bezpečné a efektivní používání všech subsystémů a zařízení požadovaných v námořní oblasti A1 GMDSS, pro podporu ustanovení praktické odborné přípravy uvedených v odstavci 43. 40

40 Znalost používání, provozu a údržby subsystémů pro námořní oblast AI GMDSS, tedy systémů navigačních a meteorologických výstrah a výběru vhodných komunikačních prostředků.

Předpisy a dokumentace

41 Znalost následujících faktorů:

.1 části Úmluvy SOLAS a Radiokomunikačního řádu, jež se vztahují k námořní oblasti A1. se zvláštním důrazem na následující body:

.1.1 tísňové, pilnostní a bezpečnostní radiokomunikace;

.1.2 předcházení škodlivým interferencím, zejména v tísňovém a bezpečnostním provozu a

.1.3 prevence před nepovoleným vysíláním;

.2 další dokumenty týkající se provozních a komunikačních postupů pro tíseň, bezpečnost a veřejné komunikace, včetně poplatků, navigačních varování a předpovědí počasí v rámci námořní pohyblivé služby v námořní oblasti A1; a

.3 používání Mezinárodního signálního kódu a Standardního slovníku námořní frazeologie IMO.

Strážní služba a postupy

42 Výcvikový program by se měl zaměřit na tyto oblasti:

.1 komunikační postupy a disciplína jako prevence proti škodlivým interferencím v subsystémech GMDSS používaných v námořní oblasti AI;

.2 komunikační postupy VHF pro následující body:

.2.1 rádiové hlídky, radiokomunikační provoz, zejména pokud jde o postupy ve stavu tísně, pilnosti a bezpečnostních komunikací, záznamy radiokomunikace;

.2.2 sledování tísňového kmitočtu a současné sledování nebo používání alespoň jednoho dalšího kmitočtu a

.2.3 digitální selektivní systém volání;

.3 používání mezinárodní hláskovací abecedy;

.4 systémy hlášení pohybu lodí a postupy;

.5 radiokomunikační postupy VHF v Manuálu pro pátrání a záchranu v mezinárodní letecké a námořní dopravě (IAMSAR);

.6 systémy poskytování zdravotnické pomoci prostřednictvím radiokomunikace a příslušné postupy a

.7 příčiny falešných tísňových signálů a prostředky k jejich eliminaci.

Praktický výcvik

43 Praktický výcvikový program by se měl zaměřit na tyto oblasti:

.1 správný a efektivní provoz subsystémů a zařízení GMDSS předepsaných pro plavidla pohybující se v oblasti A1 v rámci běžných podmínek šíření a v rámci běžných podmínek interference;

.2 bezpečný provoz relevantních komunikačních zařízení GMDSS a pomocných zařízení, včetně bezpečnostních opatření;

.3 provozní techniky pro použití následujících postupů:

.3.1 VHF, včetně nastavení kanálu, potlačení šumu, a dalších ovládacích prvků, podle potřeby;

.3.2 radiokomunikační zařízení pro záchranné akce;

.3.3 polohu udávající tísňové radiobóje (EPIRB) a .3.4 přijímače NAVTEX

Různé

44 Znalosti a výcvikový program v následujících oblastech:

.1 anglický jazyk, slovem i písmem, pro uspokojivou komunikační výměnu zpráv týkajících se bezpečnosti lidského života na moři;

.2 služby koordinačních záchranných center (RCC) a příslušné komunikační linky;

.3 přežití na moři, obsluha záchranných člunů, záchranářských člunů, vorů, plovoucích aparátů a jejich vybavení, se zvláštním zřetelem na radiokomunikační záchranné prostředky;

.4 požární prevence a ochrana, zejména s ohledem na radiokomunikační zařízení;

.5 preventivní opatření k zajištění bezpečnosti lodě a osob v souvislosti s riziky spojenými s radiokomunikačním zařízením, včetně rizik elektrických, elektromagnetického vyzařování, chemických a mechanických rizik;

.6 poskytování první pomoc, včetně kardiologických oživovacích technik.

VÝCVIK SOUVISEJÍCÍ S ÚDRŽBOU ZAŘÍZENÍ GMDSS NA LODÍCH

Obecné informace

45 V tomto odstavci se odkazuje na požadavky týkající se údržby, tedy požadavky v Úmluvě SOLAS, pravidlo 1V/15, stejně jako na usnesení IMO A.702 (17) v pokynech týkajících se údržby radiové techniky pro systémy GMDSS v námořních oblastech A3 a A4. V přílohách jsou k dispozici příslušná ustanovení:

4.2 Osoba pověřená výkonem funkce v oblasti elektronické údržby na moři musí mít buď požadovaný průkaz způsobilosti, předepsaný Radiokomunikačním řádem, nebo ekvivalentní kvalifikaci pro údržbu elektronických systémů na moři, která je schválena správním orgánem, s přihlédnutím k doporučení Organizace týkajícímu se vzdělávání těchto zaměstnanců.“

46 Správní orgán vydává v případě potřeby následující pokyny týkající se ekvivalentní způsobilosti pro údržbu elektronických systémů.

47 Jak je doporučováno níže, tento výcvik neopravňuje žádnou osobu k obsluze zařízení GMDSS, která není držitelem příslušného průkazu způsobilosti radiooperátora.

Výcvik v údržbě, který je ekvivalentní k průkazu způsobilosti radioelektronika první třídy

48 Při určování výcvikového ekvivalentu k prvkům uvedeného průkazu způsobilosti radioelektronika první třídy platí následující pravidla:

.1 obsah teoretické části by měl zahrnovat alespoň témata uvedená v odstavcích 3 až 10;

.2 obsah praktické části by měl zahrnovat alespoň témata uvedená v odstavci 13 a

.3 různé poznatky by měl zahrnovat alespoň témata uvedená v odstavci 14.

Výcvik v údržbě, který je ekvivalentní k průkazu způsobilosti radioelektronika druhé třídy

49. Při určování výcvikového ekvivalentu k prvkům uvedeného průkazu způsobilosti radioelektronika druhé třídy platí následující pravidla:

. 1 obsah teoretické části by měl zahrnovat alespoň témata uvedená v odstavcích 17 až 24;

.2 obsah praktické části by měl zahrnovat alespoň témata uvedená v odstavci 27 a .3 různé poznatky by měl zahrnovat alespoň témata uvedená v odstavci 28.

KAPITOLA V

Pokyny týkající se zvláštních požadavků na výcvik personálu na určitých typech lodí Oddíl BV/1

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace personálu tankeru.

Osoby s bezprostřední odpovědností

1. Výraz „osoba s bezprostřední odpovědností” (viz odstavce 3 a 5 v pravidle V/l-1 a odstavec 3 pravidla V/1-2) znamená osobu, která má rozhodovací pravomoc v oblasti nakládky, vykládky, organizace přepravy, manipulace s nákladem, čištění nádrží nebo v dalších oblastech souvisejících s nákladem.

SEZNAMOVACÍ VÝCVIK PRO VEŠKERÝ PERSONÁL TANKERU

2 Před přidělením povinností na lodi musí všechny osoby personálu na tankeru absolvovat úvodní výcvik na lodi a tam, kde je to vhodné, také na pevnině. Tento výcvik musí poskytovat pouze kvalifikovaný personál se zkušenostmi v ovládání a vlastnostech souvisejících s ropnými nebo chemickými náklady nebo s náklady ve formě zkapalněného plynu. Přitom je třeba dodržovat bezpečnostní postupy. Výcvik by měl zahrnovat přinejmenším záležitosti stanovené v odstavcích 3 až 8.

Předpisy

3 Znalost pravidel a předpisů na lodi, jež se vztahují k bezpečnosti personálu na tankeru v přístavu a na moři.

Zdravotní rizika a bezpečnostní opatření

4 Nebezpečí při styku s kůží; vdechování a náhodné požití; škodlivé vlastnosti přepravovaných nákladů, osobní nehody a související první pomoc, seznamy příkazů a zákazů.

Požární ochrana

5 Omezení kouření a omezení související s přípravou pokrmů; zdroje vznícení; prevence požáru a výbuchu; způsoby hašení požárů; přenosné hasicí přístroje a pevná zařízení.

Prevence proti znečišťování

6 Postupy, které mají být dodržovány v rámci prevence proti znečišťování ovzduší a vody, a opatření, která budou přijata v případě úniku látek.

Bezpečnostní zařízení a jeho používání

7 Správné používání ochranných oděvů a prostředků, resuscitačního zařízení, únikového a záchranného vybavení.

Nouzové postupy

8 Seznámení s postupy havarijního plánu.

DOLOŽENÍ KVALIFIKACE

9 Kapitán každého tankeru pro přepravu ropy, chemikálií nebo zkapalněného plynu, musí zajistit, aby měli důstojníci nebo osoby primárně zodpovědné za náklad příslušný průkaz způsobilosti, vystavený nebo potvrzený nebo ověřený podle požadavků pravidla V/l-1, odstavec 3; pravidla V/l-1, odstavec 5, nebo pravidla V/l-2, odstavec 3 (podle potřeby). Tyto osoby musí mít dostatečné praktické zkušenosti z předchozího období, tedy zkušenosti z příslušného typu tankeru. Musí být zajištěno, aby tyto osoby bezpečně plnily své přidělené úkoly.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE SCHVÁLENÉHO VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU NA LODI Všeobecné informace

10 Účelem kvalifikačního výcvikového programu na lodi je poskytovat informace a znalosti v oblasti bezpečné přepravy zvláštních nákladů v tankerech.

11 Pro dosažení příslušných zkušeností v rámci povinností u příslušného typu tankeru, podle pravidla V/l-1, odstavec 4.2.2, pravidla V/l-1, odstavec 6.2.2 a pravidla V/l-2, odstavec 4.2.2, musí výcvik splňovat následující podmínky:

.1 zdůraznění „praktických zkušeností a souvislost se zaměstnáním námořníka, výcvik v palubní skupině a výcvik ve strojní skupině se mohou od sebe odlišovat;

.2 dohled kvalifikovaných a zkušených pracovníků z oblasti nákladových operací, vlastností nákladu, bezpečnostních postupů souvisejících s nákladem přepravovaným na lodi);

.3 výcvik musí být proveden na tankeru přepravujícím produkty související s průkazem odbornosti/potvrzením. Výcvik musí být veden takovým způsobem, aby při něm bylo použito speciální zařízení. Výcvik však může být prováděn také v určité části a v určitém období v oblasti balastního přejezdu mezi jednotlivými přepravami nákladu;

.4 výcvik musí být založen na alespoň třech operacích spojených s nakládkou a vykládkou a

.5 výcvik musí zahrnovat alespoň záležitosti uvedené v dokumentu „Kritéria výcvikového programu na lodi, v odstavci 19.

12 Výcvikový program na lodi nesmí mít v žádném případě vliv na bezpečný provoz nebo způsobilost lodi k plavbě.

Výcvikový program na lodi

13 Osoba v zácviku bude zaměstnávána jako nadpočetná (to znamená, že nebude mít žádné jiné povinnosti než ty, které se vztahují k výkonu vzdělávacího programu a povinností ve stavu nouze). 14

14 Program palubního výcvikového programu bude řízen a koordinován společností, která provozuje plavidlo, na kterém má být vykonávána námořní služba a které je nominováno jako plavidlo určené pro tento výcvik.

15 Za jakýchkoli okolností bude osoba v zácviku znát dvě konkrétní osoby, které jsou bezprostředně odpovědné za řízení výcvikového programu na lodi. První z nich je kvalifikovaný námořní důstojník, označovaný jako „důstojník pro výcvik na lodi“, který pod vedením kapitána lodi organizuje a kontroluje program výcviku. Druhým takovým člověkem je osoba nominovaná společností, tedy osoba známá jako „firemní důstojník pro výcvik“. Tento důstojník má celkovou odpovědnost za výcvikový program a za koordinaci s výcvikovými organizacemi.

16 Osoby v zácviku obdrží schválenou knihu výcviku, s cílem umožnit provádění komplexních záznamů v rámci praktického výcvikového programu a zkušeností na moři. Schválená kniha výcvikového programu by měla být vedena takovým způsobem, aby poskytovala podrobné informace o úkolech a povinnostech, které by měly být prováděny, stejně jako o stádiu postupu v rámci provádění těchto úkolů. Schválená kniha výcvikového programu musí být řádně vyplněná a podepsaná kapitánem. Bude poskytovat jedinečný důkaz o tom, že strukturovaný výcvikový program na lodi byl vykonán s cílem vystavení příslušného průkazu způsobilosti za pokročilý výcvik pro výkon nákladových operací na tankerech.

17 Během schváleného výcvikového programu na lodi bude osoba v zácviku poučena v následujících oblastech: nakládka, vykládka, organizace přepravy, manipulace s nákladem, čištění nádrží nebo další činnosti související s nákladem tankeru. Získané zkušenosti budou alespoň rovnocenné těm zkušenostem, které by frekventant získal v rámci normální služby v trvání tří měsíců.

18 Pokud nemůže být dosaženo kritéria tří nakládek a tří vykládek během jednoho měsíce výcvikového programu na lodi, pak se doba výcvikového programu na lodi prodlužuje až do doby, kdy bude toto kritérium uspokojivě naplněno.

Kritéria výcvikového programu na lodi

19 Výcvik vedený na lodi musí poskytnout alespoň takové znalosti a zkušenosti, které se týkají příslušného typu tankeru a následujících podmínek:

.1 Bezpečnost

.1.1 Všechny typy tankerů

.1 Systém řízení bezpečnosti na lodi

.2 Protipožární zařízení a postupy specifické pro konkrétní náklad

.3 Postupy poskytování první pomoci specifické pro konkrétní náklad, včetně

Lékařské příručky první pomoci pro použití při nehodách s přítomností nebezpečných věcí (MFAG)

.4 Nebezpečí specifická pro loď/náklad, včetně předpisů vztahujících se ke kouření, prostředím s nižším obsahem kyslíku, otravy uhlovodíky z nákladu a toxicity .5 Systémy hodnocení rizik

.6 Povolování prací, včetně prací s plamenem a vstupu do uzavřených prostor

.7 Používání osobních ochranných pomůcek

. 1.2 Další informace pro tankery pro přepravu zkapalněného plynu

.1 Nebezpečí a bezpečnostní opatření týkající se manipulace a ukládání v souvislosti s náklady při kryogenních teplotách

.2 Konstrukce, náklad, nákladové nádrže a potrubí

.2.1 Všechny typy tankerů

.1 Konstrukce trupu lodi a nádrží a jejich omezení .2 Místa přípojek pro náklad

.3 Vlastnosti a nebezpečí spojené s druhy přepravovaného nákladu, včetně používání bezpečnostních listů materiálu

.4 Riziko vlivu manipulace s nákladem (například vymývání/degazování/čištění nádrže) na systémy větrání v ubytovacích prostorech; opatření ke zmírnění těchto rizik .5 Konfigurace nákladových a balastových systémů

.6 Čerpadla a související zařízení

.7 Speciální zařízení související s manipulací s nákladem

.8 Údaje o konstrukci tankeru a jejich vliv na manipulaci s nákladem

.2.2 Další informace pro tankery pro přepravu zkapalněného plynu

.1 Použití odděleného ukládání, separování a přechodových komor, které slouží pro zachování oblastí zabezpečených před plyny .2 Nákladová nádrž, vnitřní přepážky, izolační prostory, pojistné ventily potrubí a systémy pro odvětrávání výparů

.3 Kompresor pro výpary z nákladového prostoru a související zařízení

.3 Podélný sklon a stabilita

.3.1 Všechny typy tankerů

. 1 Informace o stabilitě tankeru a zařízení pro její výpočet .2 Význam udržení úrovně namáhání lodního tělesa v přijatelných mezích

.3 Nebezpečí účinku volné hladiny a efekt „úderů pohybující se hladiny“

.4 Manipulace s nákladem

.4.1 Všechny typy tankerů

.1 Předběžné plánování nakládky/operací při přepravě, vykládce / balastování

.2 Vedení záznamů

.3 Postupy zahajování / ukončování operací, včetně nouzového odstavení

.4 Pozornost nutná stavu vyvázání během překládačích operací

.5 Požadavky na proplachování a napouštění inertního plynu; další související nebezpečí

.6 Nakládka, včetně vytvoření krycí vrstvy

.7 Vykládka nákladu, dočerpávání a začišťování

.8 Sledování nákladu během nakládky / vykládky, včetně případného odběru vzorků

.9 Měřící a zabezpečovací systémy nádrží

.10 Nebezpečí elektrostatického výboje a příslušná prevence

.11 Operace spojené se balastováním a vypouštěním balastní vody

.12 Požadavky na údržbu, včetně kontrol nátěrů

.4.2 Tankery pro přepravu chemikálií

.1 Polymerace, kompatibilita nákladu, kompatibilita nátěru nádrže a ostatní reakce

.2 Funkce inhibitorů a katalyzátorů

.3 Disperze výparů / plynů

.4.3 Tankery pro přepravu zkapalněného plynu

.1 Polymerace, kompatibilita nákladu, kompatibilita nátěru nádrže a další reakce

.2 Funkce inhibitorů a katalyzátorů

.3 Příčiny účinků zpětného tlaku a zvýšení tlaku

.4 Použití odpařeného plynu jako paliva

.5 Disperze výparů / plynů

.6 Operace spojené s čištěním a ochlazováním

.7 Provoz a údržba zařízení pro opětovné zkapalnění

.8 Porozumění způsobům používání přečerpávacího systému zvláštní péče

.4.4 Další informace pro ropné tankery

.1 Systémy vymývání zbytků surové ropy

.5 Vymývání / čištění nádrží

.5.1 Všechny typy tankerů

.1 Čisticí systémy a zařízení nainstalované na tankeru

.2 Předběžné plánování vymývání / čištění nádrží

.3 Postupy vymývání nádrží, včetně proplachování a napouštění inertního plynu

.4 Omezování produkce odpadů

.5 Rizika spojená se statickou elektřinou

.6 Požadavky na čistotu

.7 Požadavky na údržbu

.5.2 Další informace pro tankery pro přepravu chemikálií

.1 Odstraňování inhibitorů a zbytků

.2 Používání absorpčních a čisticích prostředků a detergentů

.5.3 Další informace pro tankery pro přepravu zkapalněného plynu

.1 Horké plynování / vyvařování kapalných zbytků a proces regazifikace

.6 Systémy inertních plynů

.6.1 Všechny typy tankerů

.1 Systémy a zařízení k napouštění inertního plynu instalované na tankeru

.2 Rizika spojená s napouštěním inertního plynu do prostorů, zejména s ohledem na bezpečnost vstupu do nádrží

.3 Čištění a zajištění inertní atmosféry a operace degazování

.4 Požadavky na údržbu

.7 Prevence a omezování znečištění

.7.1 Všechny typy tankerů

.1 Předpisy, mezinárodní předpisy, předpisy států vlajky a předpisy příslušné společnosti, dokumentace a plány

.2 Provoz systémů prevence znečišťování tankerem a příslušná zařízení, včetně monitorování výpustí

.3 Provoz ochranné obálky proti znečišťování tankerem

.8 Zařízení pro detekci plynu a příslušné nástroje

.8.1 Všechny typy tankerů

.1 Používání a kalibrace přístrojů pro osobní, přenosné a pevné analyzátory plynů, zejména s ohledem na monitorovací zařízení pro kyslík a uhlovodíky

.2 Obsluha, údržba a omezení úrovně zařízení k měření hladiny v nákladové nádrži, poplach hladiny a systémy pro měření teploty

.8.2 Další informace pro tankery pro přepravu zkapalněného plynu

. 1 Provoz a údržba zařízení pro měření teploty trupu

.9 Publikace

.9.1 Všechny typy tankerů

.1 Mezinárodní přeprava, přeprava pod vlajkou státu a firemní publikace týkající se provozu lodi, včetně SOL AS, MARPOL dalších relevantních příruček

.2 Provozní a údržbářské příručky specifické pro konkrétní zařízení na lodi

.3 Zavedené oborové normy a předpisy o bezpečných pracovních postupech (například ICS, OCIMF, SIGTTO)

Oddíl B-V/l-1

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace kapitánů, důstojníků a členů mužstva ropných tankerů a tankerů pro přepravu chemikálií

VÝCVIK PRO ROPNÉ TANKERY

20 Výcvik požadovaný v odstavcích 2.2 a 4.3 v pravidle V/l-1 s ohledem na ropné tankery musí být stanoven ve výcvikovém plánu, který jasně vyjadřuje cíle výcvikového programu pro všechny zúčastněné strany. Výcvik může být veden na lodi nebo na pevnině, podle potřeby a vhodnosti. Měl by zahrnovat praktickou výuku na lodi a případně ve vhodném zařízení na pevnině. Celý výcvik a výuku by měly poskytovat řádně kvalifikované a dostatečně zkušené osoby.

21 Výcvik by měl pokud možno co nejvíce probíhat na základě informací o provozu na lodi a

na základě příruček k příslušným zařízením. Potřebné jsou rovněž filmy a vhodné vizuální pomůcky. Rovněž je třeba organizovat diskuse o roli organizace bezpečnosti práce na lodi a o roli důstojníků zodpovědných za bezpečnost práce a výborů pro bezpečnost práce.

VÝCVIK PRO TANKERY PRO PŘEPRAVU CHEMIKÁLIÍ

22 Výcvik požadovaný v odstavcích 2.2 a 4.3 v pravidle V/l-1 s ohledem na tankery pro přepravu chemikálií musí být stanoven ve výcvikovém plánu, který jasně vyjadřuje cíle výcvikového programu pro všechny zúčastněné strany. Výcvik může být veden na lodi nebo na pevnině, podle potřeby a vhodnosti. Měl by zahrnovat praktickou výuku na lodi a případně ve vhodném zařízení na pevnině. Celý výcvik a výuku by měly poskytovat řádně kvalifikované a dostatečně zkušené osoby.

23 Výcvik by měl pokud možno co nejvíce probíhat na základě informací o provozu na lodní palubě a na základě příruček k příslušným zařízením. Potřebné jsou rovněž filmy a vhodné vizuální pomůcky. Rovněž je třeba organizovat diskuse o roli organizace bezpečnosti práce na lodi a o roli důstojníků pro bezpečnost práce a výborů pro bezpečnost práce.

Oddíl B-V/l-2

Pokyny týkající se výcvikového programu a certifikaci lodních kapitánů, důstojníků a členů mužstva tankerů pro přepravu zkapalněného plynu

24 Výcvik požadovaný v odstavcích 2.2 a 4.3 v pravidle V/l-2 s ohledem na tankery pro přepravu zkapalněného plynu musí být stanoven ve výcvikovém plánu, který jasně vyjadřuje cíle výcvikového programu pro všechny zúčastněné strany. Výcvik může být veden na lodi nebo na pevnině, podle potřeby a vhodnosti. Měl by zahrnovat praktickou výuku na lodi a případně ve vhodném zařízení na pevnině. Celý výcvik a výuku by měly poskytovat řádně kvalifikované a dostatečně zkušené osoby.

25 Výcvik by měl pokud možno co nejvíce probíhat na základě informací o provozu na lodní palubě a na základě příruček k příslušným zařízením. Potřebné jsou rovněž filmy a vhodné vizuální pomůcky. Rovněž je třeba organizovat diskuse o roli organizace bezpečnosti práce na lodi a o roli důstojníků pro bezpečnost práce a výborů pro bezpečnost práce.

Oddíl B-V/2

Pokyny týkající se výcvikového programu námořníků na osobních lodích POKROČILÝ VÝCVIK V PROTIPOŽÁRNÍCH TECHNIKÁCH

1 Pokud jde o důstojníky a posádky osobních lodí. musí být prováděn další výcvik, který zdůrazňuje obtíže při hašení požárů, včetně otázek přístupu do stísněných prostor a prevence proti šíření požáru do sousedních prostor.

OMEZOVÁNÍ ROZSAHU POŠKOZENÍ

2. Při přípravě norem kompetence uvedených v oddílech A-II/1, A-II/2 a A-III/2, tedy norem pro dosažení potřebné úrovně teoretických znalostí, porozumění a profesionality v oblasti kontroly poškození a vodotěsnosti, by měly firmy a instituce odborné přípravy vzít v úvahu minimální znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti kontroly škod a vodotěsnosti, jak je uvedeno níže:

Kompetence

Minimalizace rizika zaplavení a udržování stavu připravenosti reagovat na mimořádné situace, včetně poškození vodotěsnosti lodi.

Znalost, porozumění a odbornost

Lodní plány a opatření pro omezení rozsahu poškození.

Systém omezování rozsahu poškození, zařízení (příruční skládky) a únikové trasy

Klíčové prvky pro udržení stability a vodotěsnosti.

Význam zajištění bariér proti zaplavení a udržení vodotěsnosti.

Činnosti, které je třeba provést na lodi v případě výbuchu, najetí na pevninu, srážky nebo požáru

Techniky pro omezení rozsahu škod v závislosti na vybavení lodi, včetně stokových systémů a čerpadel.

Oddíl B-V/a

Pokyny týkající se dodatečného výcvikového programu kapitánů a prvních palubních důstojníků u velkých lodích a na lodích s neobvyklými manévrovacími vlastnostmi

1 Je důležité, aby kapitáni a první palubní důstojníci měli odpovídající zkušenosti a aby absolvovali příslušný výcvik, a to ještě před převzetím funkce kapitána nebo prvního palubního důstojníka velkých lodí nebo lodí, které mají neobvyklé manévrovací vlastnosti a které mají takové ovládací vlastnosti, jež jsou výrazně odlišné od lodí, na kterých tito kapitáni a důstojníci v poslední době sloužili. Tyto vlastnosti nalezneme zpravidla u lodí, které mají značnou hrubou nosnost a délku, zvláštní konstrukci, nebo u takových lodí, jež dosahují vysokých rychlostí.

2 Před jmenováním do služby musí kapitáni a první palubní důstojníci splnit následující podmínky:

.1 musí ze strany společnosti obdržet informace o vlastnostech lodi, a to zejména pokud jde o znalosti, porozumění a odbornost, tedy o aspekty uvedené pod nadpisem Manévrování a ovládání lodi ve sloupci 2 tabulky A-II/2 - Specifikace minimálních požadavků způsobilosti pro kapitány a první palubní důstojníky na lodích o 500 hrubých registrovaných tunách nebo větších a

.2 musí být důkladně obeznámeni s použitím všech navigačních a manévrovacích pomůcek u příslušné lodi, včetně příslušných možností a omezení.

3 Před převzetím velení na jedné z výše uvedených lodí musí mít budoucí kapitán dostatečné a vhodné všeobecné zkušenosti v roli kapitána nebo prvního palubního důstojníka. Musí splňovat některou z následujících podmínek:

.1 musí mít dostatečné a vhodné zkušenosti s manévrováním u stejné lodi pod dohledem, nebo s manévrováním u lodi s podobnými manévrovacími vlastnostmi; nebo

.2 musí absolvovat schválený kurz na simulátoru manévrování lodě na zařízení, které je schopno simulovat manévrovací vlastnosti příslušné lodi.

4 Dodatečný výcvik a kvalifikace kapitánů a prvních palubních důstojníků u dynamicky nadnášených a vysokorychlostních plavidel musí být v souladu s příslušnými pokyny Předpisu pro bezpečnost dynamicky nadnášených plavidel IMO a Mezinárodních předpisů pro bezpečnost vysokorychlostních plavidel IMO (Předpis 1994 HSC a Předpis 2000 HSC). podle potřeby.

Oddíl B-V/b

Pokyny týkající se výcvikového programu důstojníků a členů mužstva odpovědných za manipulaci s nákladem na lodích přepravujících volně ložené nebezpečné a škodlivé látky v pevné formě

1. Výcvik by měl být rozdělen do dvou částí, tedy na všeobecnou část o příslušných zásadách a na část o používání těchto zásad při provozování lodi. Celý výcvik a instruktáž by měly být vedeny řádně kvalifikovanými a dostatečně zkušenými osobami. Součásti výcvikového programu musí být témata uvedená v odstavcích 2 až 14 tohoto dokumentu.

ZÁSADY

Charakteristiky a vlastnosti

2 Důležité fyzikální a chemické vlastnosti nebezpečných a škodlivých látek, dostatečné k tomu, aby umožnily základní porozumění nebezpečnosti a rizikům.

Klasifikace chemicky nebezpečných materiálů

3 Nebezpečné produkty IMO třídy 4-9 a nebezpečí související s každou třídou; materiály nebezpečné pouze ve volně loženém stavu (MHB), jež jsou uvedeny v předpise Mezinárodní předpis pro námořní přepravu pevného volně loženého zboží (IMSBC).

Zdravotní rizika

4 Nebezpečí při kontaktu s pokožkou, vdechnutí, požití a záření.

Úmluvy, předpisy a doporučení

5 Obecné seznámení s příslušnými požadavky kapitol II-2 a VIl Úmluvy SOLAS, 1974, v platném znění.

6 Obecné užívání a seznámení s Mezinárodním předpisem pro námořní přepravu pevného volně loženého zboží (IMSBC), zejména s ohledem na následující body:

.1 bezpečnost personálu, včetně bezpečnostních zařízení, měřicích přístrojů; jejich použití a praktická aplikace, interpretace výsledků;

.2 nebezpečí pocházející od nákladů, které mají tendenci se posouvat a

.3 materiály s chemickým nebezpečím.

POUŽITÍ NA LODI

Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky

Třída 4.2 - Látky podléhající samovolnému vznícení

Třída 4.3 - Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

7 Přeprava, ukládání a regulace teploty, s cílem zabránit rozkladu a možnému výbuchu; kategorie pro ukládání; obecná opatření pro ukládání, včetně těch, jež platí pro samovolně se

rozkládající látky a látky s nimi související; požadavky na oddělené ukládání, s cílem zabránit ohřívání a vznícení; emise jedovatých nebo hořlavých plynů a vznik výbušných směsí.

Třída 5.1 - Látky podporující oxidaci

8 Přeprava, ukládání a regulace teploty, s cílem zabránit rozkladu a možnému výbuchu, kategorie pro ukládání; obecná opatření pro ukládání a požadavky na oddělené ukládání, s cílem zajistit oddělené ukládání od hořlavých materiálů, od kyselin a zdrojů zahřívání, s cílem zajistit prevenci proti požáru, explozi a tvoření toxických plynů.

Třída 6.1 - Toxické látky

9 Kontaminace potravin, pracovní místa, ubytovací prostory a jejich odvětrávání.

Třída 7 - Radioaktivní látky

10 Transportní index; typy rud a koncentrátů; ukládání a oddělování od míst v dosahu osob, oddělování od nevyvolaných fotografických filmů, desek a potravin; kategorie pro ukládání; obecné požadavky pro ukládání; zvláštní požadavky pro ukládání; požadavky na oddělené ukládání a vzdálenosti oddělení; oddělené ukládání od ostatních nebezpečných produktů.

Třída 8 - Korozívní látky

11 Nebezpečí způsobená vlhkými látkami.

Třída 9 - Různé nebezpečné látky a předměty

12 Příklady souvisejících nebezpečí; materiály nebezpečné pouze při přepravě ve formě volně loženého nákladu (Předpis IMSBC); všeobecná a specifická opatření pro ukládání; opatření pro práci a transport, požadavky na oddělené ukládání.

Bezpečnostní opatření a postupy pro nouzové stavy

13 Elektrotechnická bezpečnost v nákladových prostorech; opatření, jež musejí být přijata v rámci vstupu do uzavřených prostor s nižším obsahem kyslíku, vstupu do prostor s jedovatými nebo hořlavými výpary; možné účinky ohně při přepravě látek jednotlivých tříd; využití Postupů reakce na situace nouze pro lodi přepravující nebezpečné věci; havarijní plány a postupy, které je nutno dodržet v případě mimořádných událostí zahrnujících nebezpečné a škodlivé látky a použití jednotlivých položek v Mezinárodních předpisech pro pevné hromadné náklady (IMSBC), podle potřeby, v tomto ohledu.

Zdravotnická první pomoc

14 IMO Návod pro zdravotnickou první pomoc při haváriích s přítomností nebezpečných látek (MFAG); použití a aplikace v souvislosti s ostatními pokyny a lékařským poradenstvím prostřednictvím rádiové komunikace.

Oddíl B-V/c

Pokyny týkající se výcvikového programu důstojníků a osob odpovědných za manipulaci s nákladem na lodích přepravujících nebezpečné a škodlivé látky v balené formě

1 Výcvik by měl být rozdělen do dvou částí, tedy na všeobecnou část o příslušných zásadách a na část věnující se používání těchto zásad při provozování lodi. Celý výcvik a instruktáž by měly být vedeny řádně kvalifikovanými a dostatečně zkušenými osobami. Součástí výcvikového programu musí být témata uvedená v odstavcích 2 až 19 tohoto dokumentu.

ZÁSADY

Charakteristiky a vlastnosti

2 Důležité fyzikální charakteristiky a chemické vlastnosti nebezpečných a škodlivých látek, dostatečné k tomu, aby umožnily základní pochopení nebezpečnosti a rizik. Klasifikace nebezpečných a škodlivých látek a materiálů vykazujících chemická rizika

3 IMO klasifikace nebezpečného zboží, třídy 1 až 9, a nebezpečí spojená s každou jednotlivou třídou.

Zdravotní rizika

4 Nebezpečí při kontaktu s pokožkou, vdechnutí, požití a záření.

Konvence, předpisy a doporučení

5 Obecné seznámení s příslušnými požadavky kapitol 11-2 a VII Úmluvy SOLAS z roku 1974 a Přílohy III Úmluvy MARPOL 73/78, včetně realizace těchto požadavků prostřednictvím Předpisu IMDG.

Používání a seznámení se s Mezinárodním námořním zákoníkem týkajícím se přepravy nebezpečného zboží (IMDG)

6 Všeobecná znalost požadavků zákoníku IMDG týkající se deklarace, dokumentace, balení, označování; balení u nákladních kontejnerů a vozidel; přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů a autocisteren a dalších transportních jednotek používaných pro transport nebezpečných látek.

7 Znalost identifikace, značení a označování při ukládání, zajišťování, oddělené ukládání a segregaci u různých typů lodí, viz zákoník IMDG.

8 Bezpečnost personálu, včetně bezpečnostních zařízení, měřicích přístrojů; jejich použití a praktické uplatňování a interpretace výsledků.

APLIKACE NA LODI

Třída 1 - Výbušniny

9 Šest skupin klasifikace nebezpečí a 13 skupin kompatibility; obaly a zásobníky používané pro přepravu výbušnin; strukturální provozuschopnost nákladních kontejnerů a vozidel; opatření pro ukládání, včetně zvláštních režimů pro ukládání na palubě a pod palubou; oddělené ukládání od nebezpečného zboží jiných tříd v rámci třídy 1; oddělené ukládání od zboží, které není nebezpečné; doprava a ukládání na lodích určených pro osobní přepravu;

vhodnost nákladových prostorů; bezpečnostní opatření; opatření při nakládání a vykládání.

Třída 2 - Plyny (stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné pod tlakem), hořlavé plyny, nehořlavé, netoxické a toxické plyny

10 Druhy tlakových nádob a přemístitelných nádrží, včetně vybavení pro vypouštění a uzavírání; kategorie pro ukládání; obecná opatření pro ukládání, včetně opatření pro hořlavé a jedovaté plyny a pro plyny, které znečišťují moře.

Třída 3 - Hořlavé kapaliny

11 Obaly, cisternové kontejnery, přemístitelné nádrže a autocisterny; kategorie pro ukládání, včetně zvláštních požadavků pro plastové nádoby; všeobecná opatření pro ukládání, včetně opatření pro látky znečišťující moře; požadavky na oddělené ukládání; bezpečnostní opatření při přepravě hořlavých kapalin při zvýšených teplotách.

Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky

Třída 4.2 - Látky podléhající samovolnému vznícení

Třída 4.3 - Látky, které při sty ku s vodou uvolňují hořlavé plyny

12 Typy balení; přeprava a ukládání při řízených teplotách, s cílem zabránit rozkladu a možnému výbuchu; kategorie pro ukládání; obecná opatření pro ukládání, včetně těch, jež platí pro samovolně se rozkládající látky a látky s nimi související; znecitlivěné výbušniny a látky znečišťující moře; požadavky na oddělené ukládání, s cílem zabránit ohřívání a vznícení; emise jedovatých nebo hořlavých plynů a vznik výbušných směsí.

Třída 5.1 - Oxidační látky Třída 5.2 - Organické peroxidy

13 Typy obalů; přeprava a ukládání při řízených teplotách, s cílem zabránit rozkladu a možnému výbuchu; kategorie pro ukládání; obecná opatření pro ukládání, včetně těch, která platí pro látky znečišťující moře; požadavky na oddělené ukládání od hořlavých materiálů, kyselin a zdrojů tepla, s cílem předejít vzniku požáru, výbuchu a vývinu toxických plynů; opatření proti tření a nárazu, které by mohly iniciovat rozklad.

Třída 6.1 - Toxické látky Třída 6.2 - Infekční látky

14 Typy balení; kategorie ukládání; obecná opatření pro ukládání, včetně opatření, která platí pro toxické a hořlavé kapaliny či látky znečisťující moře; požadavky na oddělené ukládání, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že vlastností běžnou u těchto látek je schopnost způsobit smrt nebo vážné zranění; opatření pro dekontaminaci v případě úniku látek.

Třída 7 - Radioaktivní materiál

15 Typy balení; transportní index ve vztahu k ukládání a oddělené ukládání; ukládání a oddělené ukládání od míst v dosahu osob, od nevyvolaných fotografických filmů, desek a potravin; kategorie pro ukládání; obecné požadavky pro ukládání; požadavky na oddělené ukládání a oddělující vzdálenosti; oddělené ukládání od ostatních nebezpečných produktů.

Třída 8 - Korozívní látky

16 Typy balení; kategorie ukládání; obecná opatření pro ukládání, včetně opatření, která platí pro korozívní a hořlavé kapaliny či látky znečisťující moře; požadavky na oddělené ukládání, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že vlastností běžnou u těchto látek je schopnost způsobit vážná zranění živých tkání.

Třída 9 - Různé nebezpečné látky a předměty

17 příklady nebezpečí, včetně znečišťování moře.

Bezpečnostní opatření a nouzové postupy

18 Bezpečnost v nákladových prostorech s ohledem na elektrická zařízení; opatření, jež musí být přijata v rámci vstupu do uzavřených prostor možným sníženým obsahem kyslíku, jedovatou nebo hořlavou atmosférou; možné účinky spojené s únikem látek nebo požárem při přepravě látek jednotlivých tříd; posouzení situace na palubě a v podpalubí; použití Nouzových postupů pro lodě přepravující nebezpečné zboží vydaných IMO; havarijní plány a postupy, které je nutno dodržet v případě nehod zahrnujících nebezpečné látky.

Zdravotnická první pomoc

19 IMO Lékařská příručka první pomoci pro použití při nehodách s přítomností nebezpečných věcí (MFAG); použití a aplikace v souvislosti s ostatními pokyny a poskytováním zdravotnické pomoci prostřednictvím radiokomunikace.

Oddíl B-V/d

Pokyny pro uplatňování ustanovení Úmluvy STCW pro mobilní námořní zařízení (MOU)

1 Ustanovení této Úmluvy STCW se vztahuje na námořnický personál jednotek MOU s vlastním pohonem během plaveb na moři.

2 Ustanovení Úmluvy STCW se nevztahuje na jednotky MOU bez vlastního pohonu nebo na jednotky MOU na svých pracovních stanovištích.

3 Při zvažování vhodných norem výcvikového programu a kvalifikace u jednotek MOU umístěných na pracovním stanovišti, by měla země, ve které je je registrována, přihlédnout k příslušným doporučení IMO. Obzvláště platí, že všichni členové námořnické posádky na jednotkách MOU s vlastním pohonem a v případě potřeby také na jiných zařízeních musí splňovat požadavky Úmluvy STCW v platném znění.

4 U jednotek MOU s vlastním pohonem vykonávajících mezinárodní plavby musí být k dispozici dokumentace o bezpečném obsazení posádkou.

5 jednotky MOU na svém pracovním stanovišti jsou předmětem vnitrostátních právních předpisů pobřežního státu, v jehož Výhradní ekonomické zóně (EEZ) jsou tato zařízení provozována. Tyto pobřežní státy by rovněž měly přihlédnout k příslušným doporučením IMO a neměly by jednotkám MOU registrovaným v jiných státech předepisovat vyšší standardy než takové standardy, které jsou aplikovány na jednoteky MOU registrovaných v příslušném pobřežním státu.

6 Všem členům specializovaného personálu jednotek MOU (s vlastním pohonem nebo bez vlastního pohonu) by měl být poskytnut odpovídající základní výcvikový program v souladu s příslušnými doporučeními IMO.

Oddíl B-V/e

Pokyny týkající se výcvikového programu a kvalifikace kapitánů a strážních palubních důstojníků na námořních zásobovacích lodích

1 Je důležité, aby kapitáni a důstojníci na lodích, kteří se podílejí na procesu zásobovacích operací na moři, měli před převzetím svých povinností na námořních zásobovacích lodích odpovídající praxi nebo absolvovat výcvik. Důraz by měl být kladen na provozní zkušenosti na lodi nebo na kombinaci provozních zkušeností s výcvikem na simulátoru.

2 Kapitáni a důstojníci by měli chápat charakteristiky jedinečného manévrování a jedinečné manipulace, jež jsou obvyklé u námořních zásobovacích lodí.

3 Před zahájením zásobovacích operací na moři musí kapitán a důstojníci splňovat následující podmínky:

.1 musí mít příslušné znalosti o námořním průmyslu a o podmínkách používaných v příslušných operacích;

.2 musí rozumět významu neustálého udržování bezpečné pracovní vzdálenosti při práci na moři / v místě instalace;

.3 musí mít znalosti v oboru manévrování plavidel a udržování plavidel v pozici za různých povětrnostních podmínek;

.4 musí chápat specifické konstrukční parametry plavidel a

.5 musí chápat nutnost neomezeného výhledu na pracovní oblast.

4 Při službě na palubě zásobovacího plavidla by měl kapitán společně s důstojníky splňovat následující požadavky:

.1 musí mít znalosti o ovladatelnosti a chování plavidel vybavených různými pohonnými systémy a

.2 musí být schopni zvládat zásobovací plavidlo v těsné blízkosti dalších námořních zařízení a ostatních plavidel.

5 Kapitáni lodí by měli chápat potřeby členů personálu na lodi, kteří se podílejí na provádění námořních zásobovacích operací. Tito kapitáni by měli být dobře seznámeni s povinnostmi personálu.

Námořní zásobovací plavidla provádějící činnosti související s kotvením

6 Je důležité, aby kapitáni a strážní palubní důstojníci na námořních zásobovacích lodích účastnící se operací souvisejících s kotvením těchto lodí měli odpovídající zkušenosti a aby absolvovali příslušný výcvik.

7 Před zahájením činností souvisejících s kotvením musí kapitáni a kapitáni a strážní palubní důstojníci splňovat následující podmínky:

.1 musí být informováni o ovladatelnosti lodi ve vztahu ke kotvení, včetně, ale nikoli pouze jen:

.1.1 navigace a udržování polohy;

.1.2 manévrování s plavidlem;

.1.3 důkladná znalost v oboru stability námořních nákladních lodí, zejména v kombinaci nízkého indexu GZmax- nízké otevřené paluby a silných vnějších sil. Používání příslušných kalkulátorů pro výpočet parametrů nákladu a konflikt mezi „tvrdou“ lodí a dobrým pracovním prostředím na lodi. Možné snížení stability způsobené používáním zařízení proti kolébání lodi a

.1.4 činnosti v nebezpečných ropných oblastech, včetně případů umísťování jakéhokoli potrubí nebo jiných konstrukcí na mořském dně v oblastech, kde jsou pravděpodobně používány kotvy nebo podobná zařízení a

.2 důkladné obeznámení s používáním nástrojů a systémů nainstalovaných na příslušné lodi, která bude provádět kotvení, včetně možností a omezení, a včetně, ale nikoli pouze jen:

.2.1 používání pomocných trysek; konvenčního nebo azimutového pohonu;

.2.2 převážení, manipulace, zvedání těžkých břemen, vytahování, kotvení a pokládání kotev u námořních plošin, pontonů a zařízení;

.2.3 odtah námořních plošin, pontonů a dalších plavidel,

.2.4 operace spojené se zvedacími a vlečnými navijáky s kapacitou až 600 metrických tun tahu;

.2.5 podrobná a důkladná znalost základních informací o navíjecích systémech pro vlečení a kotvení; zejména znalost funkce mechanismů omezování zatížení a uvolňovacích systémů, stejně jako znalost dalších souvisejících zařízení, jakými jsou například tažné čepy a stopery,

.2.6 významný rozdíl mezi nouzovým uvolněním tažných háků a navijáků.

8 Kapitáni a strážní palubní důstojníci, kteří provádějí kotvení lodí, musí absolvovat dostatečný a odpovídající výcvik a mít příslušnou praxi pod dohledem v oblasti vrtných zařízení. Rozhodující je posouzení vhodnosti provedené příslušným správním orgánem. Výcvik může být doplněn vhodným výcvikem na simulátoru.

Oddíl B-V/f

Pokyny týkající se výcvikového programu a praxe pracovníků, kteří ovládají dynamické polohovací systémy

1 Dynamické polohování je definováno jako systém, při němž je pozice plavidla s vlastním pohonem a směr pohybu řízeny automaticky pomocí vlastního pohonného systému.

2 Členům personálu ovládajícího systém dynamického polohování (DP) musí být poskytnut příslušný výcvikový program, včetně praktických zkušeností. Teoretické základy tohoto výcvikového programu by měly operátorům systému dynamického polohování (DPO) umožnit porozumění fungování systému DP a jeho složkám. Znalosti, chápání a zkušenosti by měly těmto pracovníkům umožnit ovládat lodě v režimu DP, s náležitým ohledem na bezpečnost života na moři a ochranu mořského prostředí.

3 Obsah výcvikového programu a zkušeností by měl být zaměřen na zahrnutí následujících složek systému DP:

.1 ovládací stanice DP;

.2 výroba energie a její řízení;

.3 pohonné jednotky;

.4 referenční systémy polohy;

.5 referenční systémy kurzu;

.6 referenční systémy životního prostředí a

.7 referenční systémy vnějších sil, jako například měření pnutí v průvlacích.

4. Výcvik a zkušenosti musí zahrnovat celý rozsah rutinních operací DP, stejně jako řešení chyb systému DP, poruch, nehod a mimořádných událostí, s cílem zajistit, aby byly příslušné operace bezpečně pokračovaly nebo byly bezpečně ukončeny. Výcvik by neměl být omezen pouze na DP kapitány a ostatní operátory (DPO); ostatní pracovníci na plavidle, jako například elektrodůstojníci a strojní důstojníci, mohou potřebovat dodatečný výcvik a zkušenosti pro zajištění jejich schopnosti vykonávat své povinnosti na lodi DP. Pozornost by měla být věnována provádění příslušných cvičení DP, v rámci programu palubního vzdělávání. Osoby z oddělení DPO musí být informovány o typu a účelu dokumentace související s provozem DP, tedy například s provozními příručkami, analýzami možného výskytu a vlivu vad (FMEA) a s příslušnými schopnostmi vynášet polohu.

5 Celý výcvik by měl být poskytován řádně kvalifikovanými a dostatečně zkušenými osobami.

6 Po zaměstnání na lodi v režimu DP musí být kapitáni, osoby DPO a další osoby vyškolené v oblasti DP seznámeni s konkrétním zařízením namontovaným na plavidlo a s charakteristikami plavidla. Zvláštní pozornost by měla být věnována povaze zaměstnání plavidla a důležitostí systému DP pro vykonávané operace.

Oddíl B-V/g

Pokyny týkající se výcvikového programu kapitánů a důstojníků na lodích provozovaných v polárních vodách

1 Je důležité, aby kapitáni a strážní palubní důstojníci a strážní strojní důstojníci na lodích plavících se v polárních vodách, měli relevantní zkušenosti a aby absolvovali příslušný výcvik, a to v rámci následující podobě:

.1 Před přidělením povinností na těchto lodích:

.1.1 U kapitánů a strážních palubních důstojníků musí výcvik poskytovat základní znalost nejméně z předmětů uvedených v odstavcích 2 až 11 tohoto dokumentu a

.1.2 U strážních strojních důstojníků musí výcvik poskytovat základní znalost nejméně z předmětů uvedených v odstavcích 3. 6, 10 a 11 tohoto dokumentu.

.2 Kapitáni a první strojní důstojníci by měli mít dostatečné a vhodné zkušenosti s provozováním lodí v polárních vodách.

Vlastnosti ledu - ledové plochy

2. Interpretace různých map ledových ploch a porozumění omezením v meteorologických a oceánografických datech, fyzikálních vlastnostech ledu, tedy ve stádiu formování, růstu, stárnutí a ve stupni rozkladu; typy a koncentrace ledu; tlak ledu, tření ze zasněženého ledu; důsledky namrzání vodní tříště; opatření proti namrzání a zmírňování následků; ledové režimy v různých regionech a v různých ročních obdobích, včetně rozdílů mezi Arktidou a Antarktidou; rozpoznávání následků rychlých změn v ledu a změn povětrnostních podmínek; pohyb ledovců a ledových ker.

Výkony lodi v ledech a v chladném klimatu

3 Vlastnosti plavidla; typy plavidel; konstrukce trupu; požadavky na zpevnění trupu pro plavbu v ledech; ledová třída lodí u různých klasifikačních společností - polární třída a místní předpisy; omezení pro jednotlivé ledové třídy; přizpůsobení plavidla pro plavbu v zimních podmínkách a jeho připravenost; funkce systémů pro nízké teploty.

Plánování plavby a plavba lodi v ledech

4 Příprava bezpečné trasy a plavby, s cílem vyhnout se zaledněné oblasti pokud je to možné, včetně výkladu různých forem ledového snímkování a příslušných dat, nápomocných pro přípravu strategického plánování plavby; vplouvání do ledových ploch z otevřené vody s cílem vyhnout se ledovcům a nebezpečným ledovým podmínkám; vedení lodi s určováním, zdaje bezpečné či nikoliv vplouvat do zaledněných oblastí nebo oblastí s ledovci, s ohledem na noční dobu, vlnobití, mlhu nebo tlak ledových polí.

Provoz a řízení lodi v ledech

5 Příprava a vyhodnocení rizika před přiblížením se oblasti zamrzlé vody; neasistovaný provoz plavidel s různými ledovými třídami v různých typech ledových ploch; bezpečná rychlost v ledech a v přítomnosti ledovců; komunikace s ledoborcem a dalšími plavidly; vedení lodi v oblastech o různých hustotách ledového pokrytí; povědomí o růstu pohybové energie; použití ledovců pro ukrytí lodi a přístup přes souvislá ledová pole hrubého ledu.

6 Používání různých typů pohonného systému a kormidla, včetně znalosti jeho pevnostních vlastností a funkčních omezení; použití systémů měnících boční náklony a podélný sklon, zatížení strojů a problémy s chlazením.

Předpisy a doporučení

7 Místní požadavky pro plavby do různých oblastí, včetně Smlouvy o Antarktidě; mezinárodní předpisy a doporučení.

Funkční omezení výbavy lodi

8. Použití pozemních navigačních systémů v polárních vodách a rizika s nimi spojená; chyby kompasů ve vysokých zeměpisných šířkách; rozlišování radarových cílů a zkreslování ledem v zaledněné oblasti; omezení elektronických navigačních systémů ve vysokých zeměpisných šířkách; omezení v námořních mapách a lodivodských příručkách; omezení v komunikačních systémech.

Preventivní bezpečnostní opatření a nouzové postupy

9 Dostupnost dostatečných hydrografických údajů pro bezpečnou plavbu; opatrnost za plavby v nedostatečně zmapovaných vodách; omezení týkající se připravenosti při pátracích a záchranných akcích, včetně GMDSS oblasti A4 a komunikační omezení výbavy SAR; povědomí o plánování pro nepředvídané události; znalost postupů při vlečení lodí; výhoda spojení s dalšími loděmi a s místní organizací SAR; vědomí nebezpečí hrozící posádce při jejím vystavení nízkým teplotám; postupy a techniky pro opouštění lodi a přežití na ledové ploše; problematika únavy posádky v důsledku hluku a vibrací; přeprava doplňkových zásob například paliva, potravin a oblečení; povědomí o závažnosti následků nehod v polárních vodách.

10 Zavedení bezpečných pracovních postupů; povědomí o nejčastějších poškozeních na trupu a zařízeních lodi, způsoby pro předcházení těmto poškozením; omezení pro protipožární systémy.

Ohledy na životní prostředí

11 Citlivé mořské oblasti v souvislosti s vypouštěním odpadních látek; místa se zakázanou lodní dopravou nebo místa, kterým je třeba se vyhnout; zvláštní oblasti v systému MARPOL; omezení systémů bránících únikům ropných látek; plán pro vypořádání se s rostoucími objemy odpadu, stokových vod, kalů, odpadních vod atd.; důsledky znečištění v chladném klimatu.

KAPITOLA VI

Pokyny týkající se mimořádných událostí, bezpečnosti práce, ochrany lodi, zdravotní

péče a úloh pro přežití

Oddíl B-VI/1

Pokyny týkající se povinných požadavků na informovanost o bezpečnosti a základní výcvik a instruktáž pro všechny námořníky)

POŽÁRNÍ PREVENCE A HAŠENÍ POŽÁRŮ

1 Výcvik v oblasti požární prevence a hašení požárů požadovaný v oddílu A-VI/1 by měl zahrnovat alespoň teoretické a praktické prvky podrobně uvedené v odstavcích 2 až 4 tohoto dokumentu.

Teoretická výuka

2 Teoretická příprava by měla zahrnovat následující body:

.1 tři prvky požáru a výbuchu (trojúhelník hoření): palivo, zdroj vznícení; kyslík;

.2 zdroje vznícení: chemické, biologické, fyzikální,

.3 hořlavé materiály: hořlavost; bod vzplanutí; teplota hoření; rychlost pálení; výhřevnost; spodní limit hořlavosti (LFL); horní limit hořlavosti (UFL); rozsah hořlavosti; inertnost; statická elektřina; bod vzplanutí; samovznícení;

.4 nebezpečí požáru a šíření ohně sáláním, prouděním a vedením;

.5 reaktivita;

.6 klasifikace požárů a příslušných hasicích přístrojů;

.7 hlavní příčiny požáru na lodi: únik ropného produktu ve strojovně; cigarety; přehřátí (ložiska); kuchyňské spotřebiče (sporáky, kouřovody, fritézy, vařiče atd.); samovznícení (náklad, odpady atd.); horké práce (svařování, řezání apod.); elektrická zařízení (zkrat, neprofesionální opravy); reakce, samostatné zahřívání a samovznícení; žhářství; statická elektřina;

.8 požární prevence;

.9 systémy detekce požárů a kouře; automatické požární hlásiče;

.10 hasicí zařízení, včetně následujících položek:

.10.1 pevná zařízení na lodi a jejich umístění; požární systém; hydranty; mezinárodní pobřežní přípojky; hasicí zařízení; oxid uhličitý (CO2), pěna; rozprašovací systém s tlakovou vodou v prostorách zvláštní kategorie atd.; automatický rozprašovací systém; nouzové požární čerpadlo; nouzový generátor; aplikátory chemických prášků; obecné směrnice pro požadovaná

a dostupná mobilní zařízení; vysokotlaké mlhové systémy; vysoce expanzivní pěna; nová provedení a vybavení;

.10.2 výstroj hasičů, osobní vybavení; dýchací přístroje; oživovací přístroj; kouřová helma nebo maska; ohnivzdorné záchranné lano a postroj; umístění těchto pomůcek na lodi a

.10.3 všeobecná zařízení; včetně požárních hadic, trysek, přípojek, požárních os; přenosných hasicích přístrojů; přikrývek;

.11 konstrukce a uspořádání, včetně únikových cest; prostředky pro degazování nádrží; přepážky třídy A, B a C; systémy inertních plynů;

.12 organizace protipožární činnosti na lodi, včetně všeobecného poplachu; plány hašení požárů, shromažďovací místa a povinnosti jednotlivců; komunikace, včetně komunikace mezi lodí v přístavu a přístavem; postupy zajištění osobní bezpečnosti; pravidelná lodní cvičení; monitorovací systémy;

. 13 praktická znalost způsobů oživování;

.14 metody hašení požárů, včetně poplašných zvukových systémů; umístění a izolace; rychlé vypouštění; inhibice; chlazení; hašení dušením, hašení ohně; sledování proudu vody; odsávání kouře a

.15 hasicí látky, včetně vody, jednolitý paprsek, sprcha, mlha, zaplavení; pěna s vysokou, střední a nízkou expanzí; oxid uhličitý (C02); vodní-filmotvorná pěna (AFFF); suchý chemický prášek, nové produkty a vybavení.

Praktický výcvik

3 Níže uvedený praktický výcvik by se měl konat v prostorách, které poskytují skutečně realistické podmínky pro odbornou přípravu (simulované lodní podmínky). Kdykoliv je to možné a účelné, měl by být tento výcvik prováděn v noci stejně jako za denního světla. Osoby v zácviku by měly získat dovednosti v následujících činnostech:

.1 používání různých typů přenosných hasicích přístrojů;

.2 používání nezávislých dýchacích přístrojů;

.3 hašení menších požárů, např. požárů elektrických rozvodů, ropy a

.4 hašení rozsáhlých požárů vodou (proudnice s jednolitým paprskem a rozprašováním vody);

.5 hašení požárů pěnou, práškem nebo jiným vhodným chemickým činidlem;

.6 vstup do prostor a procházení prostor, bez dýchacího přístroje, do nichž je aplikována vysoce expanzivní pěna;

.7 hašení požárů v zakouřených uzavřených prostorách, používání nezávislých dýchacích přístrojů;

.8 hašení vodní mlhou nebo pomocí jakéhokoli dalšího vhodného hasicího prostředku v obytné místnosti nebo v simulované strojovně s ohněm a hustým kouřem;

.9 hašení požárů ropy pomocí aplikátoru vodní mlhy a rozprašovacích proudnic; aplikátory pro suchý chemický prášek nebo pěnu a

.10 záchranné operace v zakouřeném prostoru s použitím dýchacích přístrojů.

Obecné informace

4 Osoby v zácviku musí být seznámeny s nutností udržovat stav pohotovosti na lodi. ZÁKLADNÍ POSTUP POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

5. Výcvik v základních postupech poskytování první pomoci, který je požadován pravidlem VI/1 v rámci základního vzdělávání, by měl být realizován v rané fázi odborného vzdělávání; nejlépe během výcvikového programu na pevnině, aby námořníci dokázali provádět okamžité záchranné kroky při nehodách nebo jiných zdravotních problémech před příjezdem osoby s dovednostmi v poskytování první pomoci nebo osoby pověřené poskytováním první pomoci na lodi.

BEZPEČNOST OSOB A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

6 Správní orgány by měly mít na paměti význam komunikace a jazykových dovedností při zajištění bezpečnosti lidského života a majetku na moři a při ochraně proti znečišťování moří. Vzhledem k mezinárodní povaze námořního průmyslu budou otázky spojené se spoléháním na hlasovou komunikaci mezi loděmi a mezi loděmi a břehem, zvyšujícím i míra nasazování mezinárodních posádek a obavy o schopnostech členů posádky komunikovat s cestujícími v nouzové situaci, činí z přijetí společného jazyka pro námořní komunikaci, doplňujícím prostředek podporující bezpečný provoz snižováním rizika lidské chyby při sdělování důležitých informací.

7 I když se nejedná o univerzální řešení, v běžné praxi se angličtina stává standardním komunikačním jazykem pro účely související s bezpečností plavby, a to částečně v důsledku používání standardních frází námořní komunikace IMO.

8 Správní orgány by měly zvážit přínosy zajišťování schopnosti námořníků používat alespoň základní pojmy anglického jazyka, s důrazem na námořní terminologii a situace.

Oddíl B-VI/2

Pokyny týkající se kvalifikace v řízení záchranných plavidel, záchranářských člunů a rychlých záchranářských člunů

1 Před zahájením výcvikového programu musí žadatel splňovat požadavky na zdravotní způsobilost, zejména pokud jde o ostrost zraku a kvalitu sluchu.

2 Výcvik by měl být realizován v souladu s ustanoveními Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), v platném znění.

3 strany mohou také akceptovat palubní výcvik (např. účast na cvičeních) pro udržení požadované úrovně způsobilosti podle tabulky A-VI/2-1, v oblastech uvedených v oddílu A-VI/2, odstavce 6.1.2. 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1 a 12.1.5. Správní orgány by měly mít na paměti, že palubní výcvik v těchto oblastech může být realizován pouze za dobrých povětrnostních podmínek a pokud to dovolují přístavní předpisy.

Oddíl B-VI/3

Pokyny týkající se pokročilého protipožárního výcvikového programu (žádná ustanovení)

Oddíl B-VI/4

Pokyny týkající se požadavků v oblasti poskytování první pomoci a zdravotní péče

Výcvikové programy pro námořníky jmenované pro zajišťování úkolů, povinností a odpovědností uvedených ve sloupci 1 tabulky A-VI/4-1, s cílem poskytovat první pomoc na lodích, musí brát v případě potřeby v úvahu pokyny v revidovaném dokumentu Mezinárodní námořní lékařské příručky.

Oddíl B-VI/5

Pokyny týkající se výcvikového programu a vystavování průkazů způsobilosti pro lodní bezpečnostní důstojníky

1 Výcvik musí být realizován v souladu s ustanoveními pravidel ISPS a Úmluvy SOLAS, v platném znění.

2 Po dokončení výcviku by měl mít bezpečnostní důstojník dostatečnou znalost anglického jazyka pro správnou interpretaci předávání zpráv týkajících se lodi nebo přístavních zařízení.

3 Pokud je to výjimečně nezbytné a pokud je osoba, která má průkaz odbornosti lodního bezpečnostního důstojníka dočasně nepřítomná, může příslušný správní orgán povolit námořníkům, kteří mají konkrétní povinnosti související s problematikou ochrany lodi a odpovědnosti a kteří rozumějí plánům ochrany lodě, aby vykonávali službu bezpečnostního důstojníka lodě a všechny povinnosti a odpovědnosti lodního bezpečnostního důstojníka až do připlutí do příštího nácestného přístavu, nebo na dobu nepřesahující 30 dnů, rozhodující je delší období. Společnost by měla co nejdříve informovat příslušné orgány v dalším nácestném přístavu o organizačních opatřeních.

Oddíl B-VI/6

Pokyny týkající se povinných minimálních požadavků na výcvik a instruktáž související s problematikou ochrany lodi pro všechny námořníky

Seznámení s problematikou ochrany lodi

1 Námořníci a osoby lodního personálu nejsou odborníci na problematiku ochranu lodi. Není cílem ustanovení Úmluvy nebo tohoto předpisu transformovat jejich role do podoby bezpečnostních specialistů.

2 Námořníci a osoby lodního personálu musí podstoupit odpovídající výcvik nebo instruktáž a seznamovací výcvik související s problematikou ochrany lodi s cílem zajistit potřebné vědomosti a porozumění k plnění příslušných povinností a společně přispět ke zvýšení ochrany lodi.

3 Námořníci bez určených povinností souvisejících s ochranou lodi musí absolvovat příslušný výcvik nebo instruktáž v povědomí o ochraně lodi podle pokynů uvedených v oddílu A-VI/6, a to alespoň jednou během své kariéry. Pokud námořníci nebo osoby lodního personálu splňují požadavky na ochranu související s pravidlem VI/6 a pokud se zúčastňují výcvikového programu a cvičení požadovaných v Předpisu ISPS, není třeba provádět jakékoli další aktualizace nebo prodloužení platnosti tohoto výcvikového programu.

Námořníci s určenými povinnostmi souvisejícími s problematikou ochrany lodi

4. Termín „s určenými povinnostmi souvisejícími s problematikou ochrany lodi“ v oddílu A-VI/6 označuje osoby, které mají konkrétní povinnosti a odpovědnosti související s problematikou ochrany lodi v souladu s plánem ochrany lodi.

5 Námořníci s určenými povinnostmi souvisejícími s problematikou ochrany lodi musí absolvovat výcvik podle pokynů uvedených v oddílu A-VI/6, a to alespoň jednou během své kariéry. Pokud námořníci nebo osoby lodního personálu splňují požadavky související s problematikou ochrany lodi v souladu s pravidlem VI/6 a pokud se zúčastňují výcvikového programu a cvičení požadovaných v předpisech ISPS, není třeba provádět jakékoli další aktualizace nebo prodloužení platnosti tohoto výcvikového programu.

6 Osoby, které poskytují výcvik „zaměřený na znalosti související s problematikou ochrany lodi“ v souladu s oddílem A-VI/6, nemusí splňovat požadavky pravidla 1/6 nebo oddílu A-I/6.

7 Pokud je to výjimečně nezbytné a pokud mají povinnosti související s problematikou ochrany lodi vykonávat osoby kvalifikované pro úkoly související s bezpečností, přičemž tyto osoby jsou dočasně nedostupné, může příslušný správní orgán povolit provádět tyto úkoly námořníkovi bez určených povinností souvisejících s problematikou ochrany lodi a to za předpokladu, že tato osoba má znalosti o plánu ochrany lodi. Tato náhradní služba může být vykonávána až do připlutí do příštího nácestného přístavu, nebo po dobu nepřesahující 30 dnů. Rozhodující je doba, která je delší.

KAPITOLA VII

Pokyny týkající se vystavování alternativních průkazů způsobilosti Oddíl B-VH/1

Pokyny týkající se vystavování alternativních průkazů způsobilosti (žádná ustanovení)

Oddíl B-VII/2

Pokyny týkající se speciálních integrovaných palubních a strojních výcvikových programů

1 Každá strana by měla zajistit, aby jakýkoliv speciální palubní nebo strojní výcvikový program byl:

.1 realizován prostřednictvím schváleného výcvikového programu;

.2 se vykonával v příslušné námořní vzdělávací instituci na pevnině anebo na schválených výcvikových plavidlech;

.3 písemně doložen ve schválené knize výcvikového programu.

Oddíl B-VII/3

Pokyny týkající se principů vystavování alternativních průkazů způsobilosti (Žádná ustanovení)

KAPITOLA VIII

Pokyny týkající se výkonu strážní služby

Oddíl B-VIII/1

Pokyny týkající se způsobilosti k výkonu služby Prevence proti únavě

1 Při dodržování požadavku na dobu odpočinku by měly být vykládány „naléhavé provozní podmínky“ pouze jako zásadní činnosti spojené s prací na lodi, které nemohou být odkládány z důvodů bezpečnosti, ochrany lodi nebo ochrany životního prostředí, nebo z důvodů, které nemohly být na začátku plavby racionálně předvídány.

2 Přestože neexistuje žádná všeobecně přijímaná technická definice únavy, jakákoli osoba zapojená do procesu provozování plavidel by měla věnovat pozornost faktorům, které mohou k únavě přispívat, včetně faktorů (ale nejen těchto), jež jsou identifikovány Organizací. Tyto faktory je nutno brát v úvahu při rozhodování o operacích a úkonech na lodi.

3. Při použití pravidla VIII/1 je nutné vzít v úvahu následující podmínky:

.1 měla by být přijata opatření pro předcházení únavě; není možné tolerovat nadměrnou nebo nepřiměřenou pracovní dobu. Zejména minimální doby odpočinku stanovené v oddíle A-VIII/1 nesmějí být vykládány tak, že jakýkoli zbývající čas může být věnován výkonu strážní služby nebo jiným povinnostem;

.2 frekvence a délka pracovního volna, stejně jako poskytování kompenzačních dovolených, jsou podstatnými faktory v prevenci proti únavě způsobené příliš dlouhou pracovní dobou a

.3 ustanovení se mohou lišit, pokud jde o plavidla provozovaná na krátkých námořních plavbách, a to s podmínkou, že jsou přijata zvláštní bezpečnostní opatření.

4 Výjimky uvedené v oddílu A-VIII/1, odstavec 9, je třeba považovat za výjimky stanovené Úmluvou o pracovní době námořníků a obsazování lodí posádkami, 1996 (č. 180) Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo Úmluvou o práci na moři, 2006, až vstoupí v platnost, strany musí definovat okolnosti, za kterých budou tyto výjimky uplatňovány.

5 Na základě informací získaných při vyšetřování různých námořních nehod by měly příslušné správní orgány revidovat svá ustanovení týkající se prevence proti únavě.

Prevence proti zneužívání drog a alkoholických nápojů

6 Zneužívání drog a alkoholických nápojů má přímý vliv na způsobilost a schopnosti námořníků při výkonu povinností v rámci strážní služby a povinnosti, které zahrnují určené úkoly související s bezpečností, ochranou před znečišťováním a ochranou lodi. Námořníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholických nápojů nebo drog, nebude dovoleno vykonávat strážní povinnosti, nebo povinnosti, které zahrnují určené úkoly související s bezpečností, ochranou před znečišťováním a ochranou lodi. Svou práci mohou vykonávat pouze tehdy, když nebude narušena jejich schopnost vykonávat uvedené funkce.

7 Správní orgány by měly zajistit, aby byla přijata odpovídající opatření pro zabránění požívání alkoholu a drog vedoucích ke zhoršení schopností členů strážní služby a osob, jejichž úkoly souvisejí s bezpečností, ochranou před znečišťováním a ochranou lodi. V případě potřeby by tyto správní orgány měly zavést screeningové programy, které budou zajišťovat následující úkoly:

.1 identifikace případů zneužívání drog a alkoholických nápojů;

.2 respektování důstojnosti, soukromí, důvěrnosti a základních zákonných práv příslušných jednotlivců a

.3 zohlednění příslušných mezinárodních směrnic.

8 Společnosti by měly zvážit zavedení jasných pravidel pro zabránění zneužívání drog a alkoholických nápojů, včetně zákazu konzumovat alkohol během čtyř hodin před nástupem do strážní služby. Tato pravidla budou zařazena do systému řízení kvality v dané společnosti, nebo budou předávána formou odpovídajících informací a výcvikových hodin určených námořníkům.

9 Orgány, které se podílejí na zavádění programů protidrogové a protialkoholní prevence, by měly brát v úvahu pokyny obsažené v publikaci ILO - Programy protidrogové a protialkoholní prevence v námořním odvětví (příručka pro osoby provádějící plánování) ve znění pozdějších úprav.

Oddíl B-VIII/2

Pokyny týkající se organizace strážní služby a zásady, které je třeba dodržovat

1 Společnosti, kapitáni a strážní důstojníci by měli brát v úvahu následující provozní pokyny.

ČÁST 1 - POKYNY PRO VYSTAVOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI (Žádná ustanovení)

ČÁST 2 - POKYNY PRO PLÁNOVÁNÍ PLAVBY

(žádná ustanovení)

ČÁST 3 - OBECNÉ ZÁSADY PRO STRÁŽNÍ SLUŽBU

(Žádná ustanovení)

ČÁST 4 - POKYNY PRO STRÁŽNÍ SLUŽBU NA MOŘI

Část 4-1 - Pokyny pro palubní strážní službu

Úvod

2. U speciálních typů lodí, jakož i u lodí přepravujících nebezpečné, toxické nebo vysoce

hořlavé materiály budou nezbytné zvláštní pokyny. Kapitán lodi by měl v případě potřeby poskytnout tyto provozní pokyny.

3 Je nezbytné, aby si strážní palubní důstojníci uvědomili, že v zájmu bezpečnosti života, zajištění bezpečnosti a majetku na moři a v zájmu prevence proti znečišťování mořského prostředí je nezbytný efektivní výkon jejich povinností.

Strážní služba na kotvě

4 Kapitán každé lodě v nechráněném kotvišti, na otevřené rejdě nebo v jakýchkoli prakticky „mořských“ podmínkách, v souladu s kapitolou VlIl oddílu A-VIII/2, část 4-1, odstavec 51 Předpisu STCW, musí zajistit, aby byla organizace strážní služby za všech okolností vhodná pro zachování bezpečnosti. Palubní důstojník musí za všech okolností zachovávat odpovědnost za bezpečnost strážní služby v kotvišti.

5 Při určování organizace strážní služby musí být dodržena míra přiměřenosti s ohledem na zachování bezpečnosti a ochrany lodi a ochranu mořského prostředí. Kapitán lodi by v tomto ohledu měl vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti a podmínky, tedy například:

.1 zajištění kontinuálního bdělého pozorování stavu zrakem a sluchem, stejně jako pomocí všech ostatních dostupných prostředků;

.2 požadavky na komunikaci mezi jednotlivými loděmi a mezi lodí a pobřežní stanicí;

.3 převládající aktuální podmínky související s počasím, mořem, ledem;

.4 potřeba průběžného sledování pozice lodi;

.5 povaha, velikost a vlastnosti kotviště;

.6 podmínky lodního provozu;

.7 situace, které by mohly mít vliv na bezpečnost lodi;

.8 operace spojené s nakládkou a vykládkou;

.9 členové posádky určení do pohotovostního režimu a

.10 postup pro informování kapitána lodi a udržování připravenosti motoru.

Část 4-2 - Pokyny pro výkon strážní strojní služby

6 U speciálních typů pohonných systémů nebo pomocných zařízení či lodí přepravujících nebezpečné, toxické nebo vysoce hořlavé látky nebo jiné speciální druhy nákladu mohou být uplatňovány zvláštní pokyny. První strojní důstojník by měl v případě potřeby poskytnout tyto provozní pokyny.

7 Je nezbytné, aby si strážní strojní důstojníci uvědomili, že v zájmu bezpečnosti života, zajištění bezpečnosti a majetku na moři a v zájmu prevence znečišťování mořského prostředí je nezbytný efektivní výkon jejich povinností.

8 Střídající důstojník by měl ještě před převzetím velení strážní strojní služby splňovat následující podmínky:

.1 musí být seznámen s rozmístěním a používáním vybavení určeného k zajištění bezpečnosti života v nebezpečném nebo toxickém prostředí;

.2 musí zajistit snadnou dostupnost materiálů pro poskytování nouzové první pomoci, zejména u případů vyžadujících léčbu popálenin a opaření a

.3 při bezpečném zakotvení nebo uvázání lodi v přístavu je třeba dbát na následující okolnosti:

.3.1 činnosti související s nákladem, stav funkcí pro údržbu a opravy, stejně jako všechny další operace ovlivňující výkon strážní služby a

.3.2 pomocné strojní zařízení používané pro ubytování cestujících nebo posádky, operace související s nákladem, provozní zásobování vodou a výfukové systémy.

Část 4-3 - Pokyny pro výkon radiokomunikační strážní služby Všeobecné informace

9 Radiokomunikační řád vyžaduje mimo jiné také to, aby byla každá radiostanice na lodi licencovaná, aby byla pod svrchovanou pravomocí kapitána nebo jiné osoby odpovědné za loď a aby byla provozována pouze pod kontrolou osob s příslušnou kvalifikací. Radiokomunikační řád rovněž vyžaduje, aby bylo použití tísňového signálu provedeno pouze na základě pravomoci kapitána nebo jiné osoby odpovědné za loď.

10 Kapitán lodi by měl mít na paměti, že všichni pracovníci, kteří jsou pověřeni odesíláním tísňového signálu, musí být poučeni o správném ovládání všech radiokomunikačních zařízení na lodi a to v souladu s pravidlem 1/14, odstavec 1.5. Tyto údaje by měly být zaznamenány v palubním deníku nebo v radio deníku.

Výkon strážní služby

11 Kromě požadavků týkajících se radiokomunikační strážní služby musí kapitán každého námořního plavidla zajistit následující podmínky:

.1 radiostanice na lodi musí být obsluhována dostatečným počtem osob, pro zajištění služeb spojených s veřejnými komunikacemi - zejména pokud jde o veřejnou korespondenci a to s přihlédnutím k omezením uloženým prostřednictvím povinností osob oprávněných obsluhovat tento systém a

.2 radiokomunikační zařízení na lodi, a pokud jsou součástí výbavy, pak rovněž rezervní zdroje energie, musí být udržovány v dobrém provozním stavu.

12 Potřebné pokyny a informace o používání radiokomunikačních zařízení a postupy pro

Poznámky pod čarou

1 Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, přijatá v Londýně dne 7. července 1978 byla vyhlášena pod č. 45/2015 Sb. m. s.

Přesunout nahoru