Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 44/2015 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 256

Datum vyhlášení 10.08.2015
Uzavření smlouvy 09.03.2012
Platnost od 27.06.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věci

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. března 2012 byla přijata změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 2561).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změny a listina byla uložena u Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, depozitáře Dohody.

Změna vstoupila v platnost na základě článku VII Dohody dne 27. června 2012 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ KORPORACE

Správní rada

Usnesení c. 256

Změna Dohody a selektivní navýšení kapitálu z roku 2010

VZHLEDEM K TOMU, že na své schůzi konané v dubnu 2010 smíšený ministerský výbor správní rady Banky a Fondu ohledně převodu reálných zdrojů do rozvojových zemí podpořily návrhy na zahájení druhé fáze reforem, jejichž cílem je posílit účast rozvojových zemí a zemí v procesu transformace ve Skupině Světové banky.

VZHLEDEM K TOMU, že ve své zprávě schválené dne 20. července 2010 rada ředitelů doporučila, aby správní rada schválila:

a) navýšení základních hlasů, což vyžaduje změnu Dohody o Mezinárodní finanční korporaci, jak stanoví dále část A tohoto usnesení;

b) navýšení jmenovitého akciového kapitálu Korporace, jak stanoví část B tohoto usnesení;

c) přídělem akcií členům, jak stanoví část C tohoto usnesení;

d) pravidelný přezkum kapitálových podílů Korporace, jak stanoví část D tohoto usnesení.

Z TOHOTO DŮVODU NYNÍ správní rada bere na vědomí doporučení a zmíněnou zprávu rady ředitelů a rozhodla tímto následovně:

A) Navýšení základních hlasů a změna Dohody o korporaci

Správní rada rozhodla, že:

1. Čl. IV část 3 písm. a) Dohody o Mezinárodní finanční korporaci se mění takto:

ČÁST 3: Hlasování

a) Hlasovací síla každého člena bude rovna součtu jeho základních hlasů a akciových hlasů.

i) Základními hlasy každého člena bude počet hlasů vycházející z rovnoměrného rozdělení 5,55 % celkového počtu hlasů všech členů mezi všechny členy tak, aby počet základních hlasů byl vždy celé číslo.

ii) Akciovými hlasy pro každého člena bude počet hlasů vycházející z alokace jednoho hlasu za každou akcii základního kapitálu, kterou drží.“

2. Výše uvedená změna vstoupí v účinnost pro všechny členy tři měsíce od data, kdy Korporace formálním sdělením určeným všem svým členům potvrdí, že tuto změnu schválily tři pětiny členů správní rady, kteří mají dohromady 85 % celkových hlasovacích práv.

B) Navýšení jmenovitého akciového kapitálu Korporace Správní rada tímto rozhodla, že:

1. Jmenovitý akciový kapitál Korporace se tímto navyšuje o 130 milionů USD vytvořením 130 000 dodatečných akcií, každé v hodnotě tisíc amerických dolarů (1 000 USD).

2. Pokud Korporace neobdrží do 21 dní od data předání tohoto usnesení členům správní rady k hlasování od člena oznámení, že hodlá uplatnit své právo podle čl. II části 2 písm. d) Dohody upsat svůj poměrný podíl zvýšení jmenovitého akciového kapitálu, jak stanoví odstavec 1 výše, bude se předpokládat, že se dotyčný člen tohoto práva vzdal.

3. Navýšení jmenovitého akciového kapitálu Korporace nabyde účinnosti, až i) vstoupí v účinnost změna uvedená v části A) tohoto usnesení; ii) členové správní rady představující alespoň čtyř pětinovou většinu celkových hlasovacích práv odhlasují přijetí části B) tohoto usnesení; a iii) pokud se všichni členové vzdají práva připsat svůj poměrný podíl navýšení jmenovitého akciového kapitálu Korporace podle čl. 2 výše.

C) Přidělení akcií členům

Správní rada se tímto usnesla, že Korporace je tímto oprávněna přijmout dodatečná upsání akcií svého vlastního kapitálu za následujících podmínek:

1. Každý člen Korporace uvedený v následující tabulce se smí upsat k nejvýše takovému počtu akcií kapitálu Korporace, který je uveden vedle jeho jména.

ČLENPOČET PŘIDĚLENÝCH AKCII
ALŽÍRSKO163
ARGENTINA4,276
BANGLADÉŠ595
BĚLORUSKO105
BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA2,942
VENEZUELA
BRAZÍLIE21,394
BULHARSKO67
BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA108
MAKEDONIE
ČESKÁ REPUBLIKA579
ČÍNA37,093
EGYPTSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA1,016
FILIPÍNY1,047
GHANA475
CHILE933
INDIE21,511
INDONÉSIE3,063
JAPONSKO21,360
JIŽNÍ AFRIKA1,470
KAZACHSTÁN38
KOLUMBIE1,047
KOREJSKÁ REPUBLIKA12,149
KUVAJT4,704
MAĎARSKO835
MALAJSIE1,378
MAROKO595
MEXIKO2,943
NIGÉRIE6,004
PÁKISTÁN1,904
PERU1,469
POLSKO367
RUMUNSKO1.617
RUSKÁ FEDERACE21,511
SAÚDSKÁ ARÁBIE18,512
SLOVENSKÁ REPUBLIKA16
ŠRÍ LANKA354
ŠVÝCARSKO2,483
THAJSKO836
TURECKO1,292
UKRAJINA654
ZIMBABWE1,095
CELKEM:200,000

2. Při každém upsání podle odstavce 1 výše musí být splněny následující podmínky:

a) Žádný člen se nesmí k akciím upsat, dokud nenabyde účinnosti navýšení jmenovitého akciového kapitálu v souladu s částí B) tohoto nařízení.

b) Každé upsání musí upisující člen provést tím, že u Korporace nejpozději do dvou let od data účinnosti navýšení jmenovitého kapitálu Korporace (nebo pozdějšího data stanoveného radou ředitelů) uloží v pro ni přijatelné formě upisovací listinu, kde se člen:

i) upisuje k celkovému počtu akcií uvedenému v upisovací listině;

ii) zavazuje zaplatit za tento celkový počet akcií v souladu s podmínkami tohoto usnesení;

iii) zavazuje uvědomit Korporaci, že přijal veškerá opatření nutná k povolení tohoto upsání; a

iv) zavazuje poskytnout Korporaci informace týkající se dalších nastalých záležitostí, pokud o ně Korporace požádá.

c) Clen, který nemá zájem uplatnit své právo na upsání všech nebo části akcií uvedených v odstavci 1 výše, by o tom měl uvědomit Korporaci co nejdříve, nejlépe do šesti měsíců od data účinnosti navýšení jmenovitého kapitálu Korporace tím, že u Korporace uloží v pro ni přijatelné formě listinu o vzdání se práva, v níž se neodvolatelně a bezpodmínečně vzdá upsání v ní uvedených akcií.

d) Cena za úpis jedné akcie činí 1 000 USD nebo ekvivalent v jiné volně směnitelné měně nebo měnách s tím, že je-li platba provedena v měně nebo měnách jiných než USD, vyvine Korporace veškeré úsilí, aby zajistila, že tato měna nebo měny bude/budou řádně převedena/y na americké dolary, přičemž k platbě ceny za úpis dojde pouze, pokud Korporace skutečně obdrží platbu v amerických dolarech.

e) Platba ceny za úpis upsaných akcií musí být provedena, za veškeré akcie najednou nebo za jednotlivé akcie po částech, nejpozději do tří let od data účinnosti navýšení jmenovitého akciového kapitálu Korporace za předpokladu, že pokud o to kterýkoli člen požádá, může rada ředitelů stanovit prodloužení této lhůty o dodatečnou lhůtu, která nesmí být v žádném případě delší než do 31. prosince 2014, přičemž rada ředitelů může o požadavku člena rozhodnout.

f) Platba ceny za úpis musí být provedena hotově nebo v bezúročných směnkách splatných na vyžádání v amerických dolarech nebo v jiné pro Korporaci přijatelné formě. Tyto směnky musí být řádně předány za účelem jejich vyinkasování.

g) Akcie vlastního kapitálu jsou upisujícímu členu, jenž uložil upisovací listinu v souladu s odst. 2 písm. b) výše, vydány, až když dojde k provedení úplné platby v hotovosti nebo případně když jsou předány směnky za všechny akcie najednou nebo jednotlivě za jejich část, a tento člen se po jejich vydání stane jejich držitelem, avšak za podmínky, že veškerá práva, včetně hlasovacího práva, získaná v souvislosti s akciemi vydanými proti směnce, která není splacena do dvou měsíců od jejího přeložení k vyinkasování, jsou pozastavena do doby, než je platba provedena, a tyto vydané akcie a související směnky se zruší, pokud s nimi související platba není provedena ani do data, kdy se nezaplacené úpisy stanou neplatnými v souladu s odstavcem j) níže.

h) Akcie vlastního kapitálu, které jsou uvedené v listině o vzdání se práv nebo zůstávají neupsané i po datu stanoveném v odst. 2 písm. b) výše, budou po částech podle jejich dostupnosti upsány Saúdské Arábii a Kuvajtu v následujícím poměru: Saúdská Arábie 85,57 % a Kuvajt 14,43 %; přičemž maximální počet těchto akcií nesmí překročit 2, 372 pro Saudskou Arábii a 400 pro Kuvajt. Veškeré zbývající akcie budou přiděleny ostatním členům uvedeným v odstavci 1 výše (včetně Saúdské Arábie a Kuvajtu) s výjimkou těch, kteří nepředali upisovací listinu v souladu s odst. 2 písm. b) výše, za účelem upsání akcií v poměru odpovídajícím počtu akcií původně nabídnutých k upsání na základě odstavce 1 výše (kdy počet akcií a pro Saúdskou Arábii a Kuvajt je výhradně za účelem výpočtu upraven na 20, 884 pro Saúdskou Arábii a na 5, 104 pro Kuvajt).

i) Upsání akcií uvedených v písm. h) výše musí být provedeno ihned po přidělení těchto akcií a nejpozději do šesti měsíců od data stanoveného v odst. 2 b) výše uložením upisovací listiny u Korporace ve formě pro ni přijatelné, přičemž tato listina je věcně shodná s upisovací listinou uvedenou v odst. 2 písm. b) výše. Platby za tyto akcie musí být provedeny v souladu s podmínkami stanovenými v písm. d), e), f) a g) výše.

j) V tom rozsahu, v jakém akcie vlastního kapitálu, které byly upsány v souladu s tímto nařízením, nebyly skutečně plně zaplaceny v amerických dolarech nejpozději k poslednímu datu předepsanému pro platbu za tyto akcie v souladu s tímto usnesením, se upsání těchto akcií stává neplatným.

k) V souladu s ustanoveními odst. 2 písm. h) výše zůstávají veškeré akcie vlastního kapitálu, které nebyly upsány nebo zaplaceny do dat stanovených tímto usnesením, povolené a nevydané a Korporace je může vydat v souladu s touto Dohodou.

D) Pravidelný přezkum kapitálových podílů

Správní rada se tímto usnesla, že kapitálové podíly budou přezkoumány každých pět let počínaje rokem 2015.


(Přijato dne 9. března 2012)

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o mezinárodní finanční korporaci, přijatá ve Washingtonu dne 25. května 1955 byla vyhlášena pod č. 500/1992 Sb.

Přesunout nahoru