Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 43/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137

Datum vyhlášení 10.08.2015
Uzavření smlouvy 30.11.2011
Ratifikace Smlouvy 05.02.2013
Platnost od 12.09.2013
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2011 byla přijata změna článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 1371).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí této změny. Listina byla uložena u Evropské banky pro obnovu a rozvoj, depozitáře Dohody, dne 5. února 2013.

Změna vstoupila v platnost na základě článku 56 odst. 3 dne 12. září 2013 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD REZOLUCE Č. 137

DODATEK K DOHODĚ O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ BANKY PRO OBNOVU A ROZVOJ UMOŽŇUJÍCÍ PŮSOBENÍ BANKY V ZEMÍCH JIŽNÍHO A VÝCHODNÍHO STŘEDOZEMÍ

RADA GUVERNÉRŮ

vzhledem k historickým změnám, ke kterým došlo v Severní Africe a na Blízkém východě;

připomínajíc si rezoluci č. 134, Možně geografické rozšíření zemí operací EBRD, které bylo přijato 21. května 2011 a kterým Rada guvernérů požádala správní radu, aby poskytla Radě guvernérů, mimo jiné, doporučení ohledně dodatku k článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (dále jen “Dohoda”), kterým by bylo zajištěno odpovídající regionální zeměpisné rozšíření mandátu EBRD a odpovídající mechanismy, ohledně poskytnutí statutu země operací členským státům v takto rozšířeném regionu, a aby bylo současně zajištěno, aby toto rozšíření nevyžadovalo další kapitálové vklady ani nesnižovalo dohodnutý rozsah a vliv působení Banky ve stávajících zemích operací;

připomínajíc si též potvrzení, které je obsaženo ve Zprávě správní rady o čtvrté kontrole kapitálových zdrojů (CRR4) za období 2011-2015, kterou Rada guvernérů schválila usnesením č. 128, že graduace je i nadále základní zásadou činnosti Banky;

s ohledem a v souladu se zprávou správní rady určenou pro radu guvernérů o Geografickém rozšíření regionu zemí operací Banky na jižní a východní Středozemí a jejími doporučeními, mimo jiné, aby Rada guvernérů schválila dodatek k článku 1 Dohody, aby mohla Banka působit v zemích jižního a východního Středozemí;

BYLO ROZHODNUTO TOTO:

1. Upravit čl. 1 Dohody následovně:

„ČLÁNEK 1: CÍL

V rámci podpory hospodářského pokroku a rekonstrukce je cílem Banky podpora přechodu k otevřeným tržně orientovaným ekonomikám a podpora soukromé a podnikatelské iniciativy v zemích střední a východní Evropy, které se přihlásily k principům parlamentní demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky a které tyto principy používají v praxi. Za stejných podmínek může být cíl Banky naplňován i v Mongolsku a v členských zemích jižního a východního středomoří a to na základě rozhodnutí Banky, které schválí minimálně dvě třetiny guvernérů zastupujících alespoň tři čtvrtiny celkového počtu hlasů členů. Proto se jakýkoli odkaz na „země střední a východní Evropy“, „země ze střední a východní Evropy“, „přijímající zemi (či země)“ nebo „přijímající členskou zemi (či země)“ v této dohodě a jejích přílohách vztahuje i na Mongolsko a každou takovou zemi jižního a východního středomoří.“

2. Členské státy Banky jsou požádány o vyjádření, zda přijímají řečený dodatek, a to tím způsobem, že (a) podepíší a uloží v Bance dokument, v němž prohlásí, že tento členský stát přijal řečený dodatek v souladu se zákonem; a (b) předloží důkaz, ve formě a s obsahem přijatelným pro banku, že tento dodatek byl přijat a dokument o přijetí podepsán a uložen v souladu s právem řečeného členského státu.

3. Řečený dodatek vstupuje v platnost sedmého dne poté, kdy Banka oficiálně potvrdí členským státům, že byly splněny podmínky přijetí řečeného dodatku v souladu s článkem 56 Dohody.


(Přijato 30. září 2011)

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj podepsaná v Paříži dne 29. května 1990 byla vyhlášena pod č. 309/1997 Sb. Dodatek k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolská mezi země, ve kterých banka působí přijatý dne 30. ledna 2004 byl vyhlášený pod č. 62/2012 Sb. m. s. Změna čl. 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 138 byla vyhlášena pod č. 29/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru