Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 17.07.2015
Uzavření smlouvy 13.05.2013
Platnost od 01.06.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 2013 byla v Bělehradu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. června 2015.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU A

SRBSKOU REPUBLIKOU O VÝMĚNĚ

A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Česká republika a Srbská republika (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo mezi právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo právnických a fyzických osob pod jejich jurisdikcí.

2. Tato Smlouva se aplikuje na jakoukoliv smlouvu, ujednání či jakoukoliv jinou formu spolupráce mezi smluvními stranami nebo mezi právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, jež zahrnuje utajovanou informaci.

3. Zpravodajské služby smluvních stran si vyměňují utajované informace přímo.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

„Utajovanou informací“ každá informace, bez ohledu na svoji formu, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy některé smluvní strany vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena;

„Utajovanou smlouvou“ smlouva, která obsahuje nebo jejíž provádění zahrnuje přístup k utajované informaci;

„Poskytující stranou“ smluvní strana, včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci;

„Přijímající stranou“ smluvní strana, včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci;

„Třetí stranou“ stát, včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí, nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Srbské republice:

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí své oficiální kontaktní údaje a názvy dalších příslušných úřadů, jež jsou rovněž odpovědné za ochranu utajovaných informací a za provádění této Smlouvy.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

v České republice v Srbské republice
PŘÍSNĚ TAJNÉ ДРЖАВНА ТАЈНА/DRŽAVNA TAJNA
TAJNÉ СТРОГО ПОВЕРЉИВО/STROGO POVERLJIVO
DŮVĚRNÉ ПОВЕРЉИВО/POVERLJIVO
VYHRAZENÉ ИНТЕРНО/INTERNO

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o všech podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající stranu o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana;

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) zajistí utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jakou poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen;

d) zajistí, že utajovaná informace není poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany;

e) použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. V souladu s vnitrostátními právními předpisy si smluvní strany vzájemně uznávají osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.

4. Národní bezpečnostní úřady bezodkladně oznamují změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

5. Spolupráce na základě této Smlouvy se uskutečňuje v anglickém jazyce.

6. Národní bezpečnostní úřady se navzájem informují o bezpečnostních hrozbách, jež mohou ohrozit vyměněnou utajovanou informaci.

ČLÁNEK 8

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti a fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajovaných smluv jsou držiteli příslušného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele.

2. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu umístěného na území druhé smluvní strany s cílem zajistit, aby byly vnitrostátní právní předpisy této smluvní strany, upravující ochranu utajovaných informací, nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní přílohu a projektové bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých fází a částí utajované smlouvy. Kopie projektových bezpečnostních pokynů se zašle příslušnému bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.

ČLÁNEK 9

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou anebo jiným způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými národními bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 10

REPRODUKCE, PŘEKLAD A NIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajovaných informací musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původním utajovaným informacím. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady utajovaných informací musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajované informace poskytující strany.

3. Překlady nebo reprodukce utajovaných informací stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/ДРЖАВНА TAJHA/DRŽAVNA TAJNA lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/ДРЖАВНА TAJHA/DRŽAVNA TAJNA nesmí být zničeny a musí být vráceny poskytující straně.

ČLÁNEK 11

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného národního bezpečnostního úřadu, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Návštěvník předkládá žádost o povolení návštěvy alespoň dvacet dnů před jejím zahájením svému národnímu bezpečnostnímu úřadu, který ji postoupí národnímu bezpečnostnímu úřadu druhé smluvní strany. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána, na základě předchozí součinnosti národních bezpečnostních úřadů, ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu / průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy, v případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka národního bezpečnostního úřadu.

4. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu návštěvníků, jimž bude povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Národní bezpečnostní úřady se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Příslušné úřady přijímající strany bezpečnostní incident bezodkladně vyšetří. Příslušné úřady poskytující strany spolupracují na vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. V každém případě přijímající strana písemně informuje poskytující stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, rozsahu škody, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Každá smluvní strana si sama hradí své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy.

ČLÁNEK 14

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předložen žádnému národnímu ani mezinárodnímu soudu ani žádné třetí straně k urovnání.

ČLÁNEK 15

PROVÁDĚCÍ UJEDNÁNÍ

Národní bezpečnostní úřady mohou mezi sebou sjednávat prováděcí ujednání za účelem zajištění provádění této Smlouvy.

ČLÁNEK 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců následujících po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně

4. Veškerým utajovaným informacím vyměněným nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude podle této Smlouvy zajištěna ochrana i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocnění k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Bělehradu dne 13. května 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, srbském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Srbskou republiku
Goran Matič v. r.
ředitel Kanceláře Rady pro národní bezpečnost a ochranu utajovaných informací

Přesunout nahoru