Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury na léta 2015–2018

Datum vyhlášení 12.01.2015
Uzavření smlouvy 13.11.2014
Platnost od 13.11.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 2014 byl v Praze podepsán Prováděcí program mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury na léta 2015-2018.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 17 dnem podpisu.

České znění Prováděcího programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROVÁDĚCÍ PROGRAM

MEZI MINISTERSTVEM KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM KULTURY ARMÉNSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY NA LÉTA 2015-2018

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Arménské republiky, dále jen „Strany“,

vědomy si potřeby posilovat a rozvíjet tradičně dobré a přátelské vztahy mezi dvěma státy a národy,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti kultury posílí těsnější vztahy mezi národy obou zemí, napomůže šíření znalostí o historii a současnosti partnerských zemí a přispěje k vzájemné propagaci dosažených úspěchů,

usilujíce o naplňování Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou v Jerevanu 10. prosince 2010,

se dohodly takto:

Článek 1

V oblasti kinematografie budou strany zejména podporovat účast umělců a expertů v oblasti kinematografie a audiovize z obou zemí na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a kulturních filmových událostech organizovaných v České republice a v Arménské republice, a to v souladu s organizačními pravidly těchto akcí, stejně tak budou podporovat přímou spolupráci mezi profesionálními institucemi, odbornými školami a asociacemi v oblasti audiovize, jakož i přímé kontakty českých a arménských specialistů v oblasti audiovize. Strany budou též podporovat přímou spolupráci filmových archivů.

Článek 2

Strany budou podporovat přímou spolupráci v oblasti divadelnictví mezi českými a arménskými institucemi a organizacemi.

Článek 3

Strany budou usilovat o organizování koncertů a uměleckých vystoupení v partnerském státě.

Článek 4

Strany budou podporovat účast svých souborů a sólistů na mezinárodních uměleckých festivalech organizovaných v partnerském státě.

Článek 5

Strany budou usilovat o pořádání výstav starého nebo moderního umění v partnerském státě.

Podrobnosti budou dohodnuty mezi zainteresovanými institucemi.

Článek 6

Strany budou podporovat spolupráci institucí a organizací spojených s amatérskou scénou a lidovým uměním.

Strany budou podporovat účast svých amatérských souborů na mezinárodních festivalech organizovaných v partnerském státě (zejména folklórní soubory, amatérské divadlo, sbory apod.).

Článek 7

Strany budou spolupracovat v oblasti ochrany, uchovávání, renovace a obnovy kulturních a národních historických památek a zařízení.

Článek 8

1. Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi zainteresovanými českými a arménskými institucemi a organizačními jednotkami v oblasti archeologie, muzejnictví, managementu a konzervace, ochrany a uchovávání památek. Detaily této spolupráce budou dohodnuty mezi zainteresovanými institucemi.

2. Strany vytvoří podmínky pro výměnu zkušeností v oblasti uchovávání památek, včetně organizování seminářů, workshopů a studijních návštěv.

3. Strany budou spolupracovat na zachování kulturních statků tvořících společné kulturní dědictví obou zemí.

Článek 9

Strany budou spolupracovat při zabraňování ilegálních dovozů, vývozů a transferu kulturních statků tvořících jejich kulturní dědictví, a to v souladu se svým vnitrostátním právem a mezinárodními konvencemi, které Strany podepsaly. Spolupráce policejních orgánů v této oblasti nebude tímto Programem spolupráce dotčena.

Článek 10

Strany budou podporovat a rozvíjet přímou spolupráci mezi knihovnami obou států a budou též podporovat překlady své národní literatury do jazyka druhé Strany.

Článek 11

Strany budou podporovat spolupráci v rámci fóra Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v oblasti kultury, stejně tak jako přímou spolupráci v oblasti kultury mezi národními komisemi UNESCO zejména pak v oblasti ochrany a podpory kulturního dědictví a rozmanitosti kulturních projevů.

Článek 12

Kulturní výměny mezi Stranami budou uskutečňovány za následujících podmínek:

V případě výměny uměleckých skupin a delegací:

a/ Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní jízdenku, pracovní úvazek a nezbytné dopravní výdaje v obou směrech.

b/ Přijímací strana uhradí ubytování, stravu nebo denní diety v souladu s předpisy svého státu a výdaje na místní dopravu na svém území, zajistí kulturní programy a tlumočení, pokud to bude nezbytně nutné.

V případě výměn výstav:

a/ Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní přepravu exponátů až do hlavního města přijímací strany a zpět, uhradí náklady na pojištění exponátů a šest měsíců před zahájením výstavy zajistí propagační materiály.
Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní jízdné osobě /delegaci/ doprovázející výstavu.

b/ Přijímající strana zorganizuje výstavu, montáž, demontáž a vnitrostátní přepravu exponátů, zajistí zabezpečení vystavovaných předmětů a v případě nutnosti zveřejní propagační materiály.
Přijímající strana zajistí ubytování, stravu nebo denní diety v souladu s předpisy svého státu a náklady na místní přepravu, v případě nutnosti zajistí kulturní program a tlumočníky.

Článek 13

Tři měsíce před každou akcí si Strany vymění informace o podmínkách, programu a konečném datu akce, zajistí příslušné materiály pro akci a podepíšou příslušná ujednání, pokud to bude nutné.

Článek 14

Strany budou řešit případné spory vyplývající z rozdílného výkladu nebo provádění tohoto Prováděcího programu formou konzultací diplomatickou cestou.

Článek 15

Ustanovení tohoto Prováděcího programu nevylučují možnost realizace dalších forem spolupráce v oblasti kultury, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 16

Návrhy na případné změny a doplnění tohoto Prováděcího programu Strany projednají diplomatickou cestou, nejpozději však 60 dnů před koncem příslušného kalendářního roku.

Článek 17

Program vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do doby, než vstoupí v platnost nový Program, nejpozději však do 31. prosince 2018.


Dáno v Praze dne 13. listopadu 2014, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arménském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Daniel Herman v. r.
ministr kultury

Za Ministerstvo kultury Arménské republiky
Hasmik Poghoysan v. r.
ministryně kultury

Přesunout nahoru