Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 49ter, 76, 90 a Sazebníku poplatků prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Datum vyhlášení 19.06.2015
Uzavření smlouvy 30.09.2014
Platnost od 01.07.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 30. září 2014 v Ženevě přijaty změny pravidel 49ter, 76, 90 a Sazebníku poplatků prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2015 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 30. září 2014

Pravidlo 49ter

Účinek navráceni práva přednosti přijímacím úřadem, navrácení práva přednosti určeným úřadem

49 ter. 1 [Beze změny]

49 ter. 2 Navrácení práva přednosti určeným úřadem

(a) [Beze změny]

(b) Žádost podle odstavce (a) musí:

(i) být podána u určeného úřadu ve lhůtě jednoho měsíce od příslušné lhůty podle článku 22, nebo jestliže přihlašovatel učinil výslovnou žádost k určenému úřadu podle článku 23(2), ve lhůtě jednoho měsíce od data přijetí této žádost určeným úřadem.

(ii) a (iii) [Beze změny]

(c) až (h) [Beze změny]

Pravidlo 76

Překlad prioritního dokumentu, použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

76.1 až 76.4 [Beze změny]

76.5 Použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

Pravidla 13ter.3, 20.8 (c), 22.1(g), 47.1, 49, 49 bis, 49 ter a 51 bis se použijí za předpokladu, že:

(i) [Beze změny]

(ii) každý odkaz v uvedených pravidlech na článek 22, článek 23(2) nebo článek 24(2) se vykládá jako odkaz na článek 39(1), článek 40 (2) nebo článek 39(3),

(iii) až (v) [Beze změny]

Pravidlo 90

Zástupci a společní zmocněnci

90.1 a 90.2 [Beze změny]

90.3 Účinky úkonů zástupců a společných zmocněnců nebo úkonů vůči zástupcům a společným zmocněncům

(a) a (b) [Beze změny]

(c) S výhradou druhé věty pravidla 90bis.5, každý úkon společného zmocněnce nebo jeho zástupce nebo úkon vůči nim má účinek úkonu všech přihlašovatelů nebo úkonu vůči nim.

90.4 [Beze změny]

90.5 Všeobecná plná moc

(a) až (c) [Beze změny]

(d) Nehledě na odstavec (c), pokud zástupce předloží oznámení o vzetí zpět podle pravidel 906bis. 1 až 90bis.4 přijímacímu úřadu, orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodnímu úřadu, musí být kopie všeobecné plné moci předložena tomuto úřadu, orgánu nebo Mezinárodnímu úřadu.

90.6 [Beze změny]

Sazebník poplatků

PoplatkyČástky
1. Mezinárodní přihlašovací poplatek (pravidlo 15.2) 1 330 švýcarských franků plus 15 švýcarských franků za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů
2. Jednací poplatek za doplňkovou rešerši (pravidlo 45bis.2)200 švýcarských franků
3. Jednací poplatek (pravidlo 57.2) 200 švýcarských franků
Slevy
4. Mezinárodní přihlašovací poplatek se sníží o následující částku, jestliže je mezinárodní přihláška v souladu s Administrativní směrnicí podána:
(a) v elektronické formě, není-li žádost podána ve znakově kódovaném formátu,100 švýcarských franků
(b) v elektronické formě, je-li žádost podána ve znakově kódovaném formátu,200 švýcarských franků
(c) v elektronické formě, jsou-li žádost, popis, nároky a anotace ve znakově kódovaném formátu,300 švýcarských franků

5. Mezinárodní přihlašovací poplatek podle bodu 1 (případně snížený podle bodu 4), jednací poplatek za doplňkovou rešerši podle bodu 2 a jednací poplatek podle bodu 3 se sníží o 90 %, jestliže je mezinárodní přihláška podána:

(a) přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států, kde hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 25 000 amerických dolarů (podle nej novějšího desetiletého průměru hrubého domácího produktu na hlavu při konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2005, publikovaného Organizací spojených národů), a jehož občané a residenti, kteří jsou fyzickými osobami, podali méně než 10 mezinárodních přihlášek (na milión obyvatel) nebo méně než 50 mezinárodních přihlášek za rok (v absolutních číslech) podle nej novějších údajů týkajících se průměrného počtu ročních podání za posledních pět let, zveřejněných Mezinárodním úřadem, nebo

(b) přihlašovatelem, ať již je nebo není fyzickou osobou, který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států klasifikovaných Organizací spojených národů jako nejméně rozvinutá země,

za předpokladu, že je-li několik přihlašovatelů, každý musí splňovat kritéria uvedená v pododstavci (a) nebo (b). Seznamy států uvedené v pododstavci (a) a (b) jsou aktualizovány generálním ředitelem nejméně každých pět let v souladu s pokyny Shromáždění. Kritéria stanovená v pododstavcích (a) a (b) jsou přezkoumána Shromážděním nejméně každých pět let.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/ 2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s., č. 63/2012 Sb. m. s., č. 101/2012 Sb. m. s. a č. 34/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru