Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Datum vyhlášení 22.05.2015
Uzavření smlouvy 23.04.2015
Platnost od 23.04.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. dubna 2015 byl v Tomášově podepsán Dodatek č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky1).

Dodatek vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu. Podle článku 5 Dodatku dnem vstupu tohoto dodatku v platnost přestal být platný a přestal se provádět Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, podepsaný v Bratislavě dne 21. dubna 2002 a vyhlášený pod č. 51/2002 Sb. m. s.

České znění Dodatku se vyhlašuje současně.


DODATEK Č. 3

K DOHODĚ MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY SLOVENSKÉ REPUBLIKY

O

ROZDĚLENÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOKUMENTŮ VZNIKLÝCH PŘED ZÁNIKEM

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce z Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské federativní republiky, podepsané v Bratislavě dne 6. února 2007 (dále jen „Dohoda“, ve znění Dodatku č. 1 podepsaného v Praze dne 11. září 2008 a v Bratislavě dne 25. září 2008 a ve znění Dodatku č. 2 podepsaného v Uherském Hradišti dne 29. října 2012

se dohodly takto:

Článek 1

V článku 1 Dohody se dosavadní text nahrazuje novým textem, který zní:

„Předmětem této Dohody je vymezení základních podmínek a způsobů využívám dokumentů vytvořených bývalou vojenskou kontrarozvědkou, bývalou Zpravodajskou správou Generálního štábu Československé armády a jejich nástupnickými organizacemi do 31. prosince 1992 (dále jen ‟dokumenty“), které se nacházejí na území České republiky“.

Článek 2

V článku 2 Dohody se za text „všechny dokumenty“ doplňují slova „a archiválie“.

Článek 3

V článku 3 Dohody se za odstavec 3 vkládá odstavec 4, který zní:

(4) Kopie dokumentů obsahující údaje o osobách, které jsou státními příslušníky Slovenské republiky a zároveň státními příslušníky České republiky, česká strana odevzdá slovenské straně pouze tehdy, pokud tyto dokumenty jsou podle právního řádu České republiky pro slovenskou stranu přístupné a pokud je odevzdání kopií dokumentů v souladu s právním řádem Slovenské republiky.“

Článek 4

Zrušuje se článek 8 Dohody v plném znění.

Článek 5

Zrušuje se Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívám části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky podepsaný v Bratislavě dne 21. dubna 2002.

Článek 6

Tento Dodatek č. 3 k Dohodě vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran a zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.


Dáno v Tomášově dne 23, dubna 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
MgA. Martin Stropnický v. r.
ministr obrany

ZA MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Martin Glváč v. r.
ministr obrany

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, podepsaná v Bratislavě dne 6. února 2007, byla vyhlášena pod č. 18/2007 Sb. m. s.
Dodatek č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, podepsaný v Praze dne 11. září 2008 a v Bratislavě dne 25. září 2008, byl vyhlášen pod č. 1/2009 Sb. m. s.
Dodatek č. 2 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012, byl vyhlášen pod č. 103/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru