Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 32/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě Světové meteorologické organizace, přijaté ve Washingtonu dne 11. října 1947

Datum vyhlášení 07.05.2015
Uzavření smlouvy 11.10.1947
Platnost od 24.02.1993
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 1947 byla ve Washingtonu přijata Úmluva Světové meteorologické organizace.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Úmluvy, dne 25. ledna 19931).

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 35 dne 23. března 1950 a pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením téhož článku dne 24. února 1993.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ÚMLUVA

Autentický text*

Autentický text Úmluvy o Světové meteorologické organizaci, přijatý konferencí ve Washingtonu dne 11. října 1947 ve znění rezolucí 1 a 2 přijatých 3. kongresem v roce 1959; rezolucí 1 a 2 přijatých 4. kongresem v roce 1963; rezolucí 1, 2 a 3 přijatých 5. kongresem v roce 1967; rezoluce 48 přijaté 7. kongresem v roce 1975; rezoluce 50 přijaté 8. kongresem v roce 1979; rezolucí 41, 42 a 43 přijatých 9. kongresem v roce 1983; rezolucí 39 a 41 přijatých 14. kongresem v roce 2003 a rezoluce 44 přijaté 15. kongresem v roce 2007.

ÚMLUVA O SVĚTOVÉ METEOROLOGICKÉ ORGANIZACI

ČÁST I - Zřízení4
ČLÁNEK 14
ČÁST II4
ČLÁNEK 2 - Účel4
ČÁST III - Členství5
ČLÁNEK 3 - Členové5
ČÁST IV - Organizace WMO6
ČLÁNEK 46
ČLÁNEK 56
ČÁST V - Úředníci organizace WMO a členové výkonné rady6
ČLÁNEK 66
ČÁST VI - Světový meteorologický kongres7
ČLÁNEK 7 - Složení7
ČLÁNEK 8 - Funkce7
ČLÁNEK 9 - Výkon rozhodnutí kongresu7
ČLÁNEK 10 - Zasedání8
ČLÁNEK 11 - Hlasování8
ČLÁNEK 12 - Kvorum8
ČÁST VII - Výkonná rada8
ČLÁNEK 13 - Složení8
ČLÁNEK 14 - Funkce9
ČLÁNEK 15 - Zasedání9
ČLÁNEK 16 - Hlasování9
ČLÁNEK 17 - Kvorum10
ČÁST VlII - Oblastní sdružení10
ČLÁNEK 1810
ČÁST IX - Technické komise10
ČLÁNEK 1910
ČÁST X - Sekretariát11
ČLÁNEK 2011
ČLÁNEK 2111
ČLÁNEK 2211
ČÁST XI - Finanční prostředky11
ČLÁNEK 2311
ČLÁNEK 2411
ČÁST XII - Vztahy s Organizací spojených národů11
ČLÁNEK 2511
ČÁST XIII - Vztahy s dalšími organizacemi12
ČLÁNEK 2612
ČÁST XIV - Právní postavení, výsady a imunity12
ČLÁNEK 2712
ČÁST XV - Změny12
ČLÁNEK 2812
ČÁST XVI - Výklad a spory13
ČLÁNEK 2913
ČÁST XVII - Vystoupení z organizace WMO13
ČLÁNEK 3013
ČÁST XVIII - Pozastavení členství13
ČLÁNEK 3113
ČÁST XIX - Ratifikace a přistoupení14
ČLÁNEK 3214
ČLÁNEK 3314
ČLÁNEK 3414
ČÁST XX - Vstup v platnost14
ČLÁNEK 3514
SIGNATÁŘSKÉ ZEMĚ15
PŘÍLOHA I16
PŘÍLOHA II17

ÚMLUVA O SVĚTOVÉ METEOROLOGICKÉ ORGANIZACI

Zvažujíce nutnost udržitelného rozvoje, snížení ztrát na životech a majetku způsobených živelními pohromami a dalšími katastrofami spojenými s počasím, podnebím a vodou a chráníce životní prostředí a globální klima pro současné a budoucí lidské generace,

uznávajíce důležitost integrovaného mezinárodního systému pro sledování, sběr, zpracování a šíření meteorologických, hydrologických a souvisejících údajů a produktů,

potvrzujíce zásadní význam úkolů národních meteorologických, hydrometeorologických a hydrologických služeb při sledování a chápání počasí a klimatu a při poskytování meteorologických, hydrologických a souvisejících služeb na podporu příslušných národních potřeb, které by měly zahrnovat tyto oblasti:

a) ochrana života a majetku,

b) ochrana životního prostředí,

c) příspěvek k udržitelnému rozvoji,

d) podpora dlouhodobého sledování a sběru meteorologických, hydrologických a klimatologických údajů, včetně souvisejících údajů o ochraně životního prostředí,

e) podpora endogenního budování kapacit,

f) plnění mezinárodních závazků

g) přispívání k mezinárodní spolupráci,

uznávajíce rovněž, že členové musí spolupracovat na koordinaci, standardizaci, zlepšování a podpoře účinnosti při vzájemné výměně meteorologických, klimatologických, hydrologických a souvisejících informací a při pomoci lidským činnostem,

majíce za to, že meteorologie se nejlépe koordinuje na mezinárodní úrovni jednou odpovědnou mezinárodní organizací,

zvažujíce dále potřebu úzké spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi, které rovněž působí v oblasti hydrologie, klimatu a životního prostředí,

se smluvní strany dohodly na této úmluvě v následujícím znění:

ČÁST I

Zřízení

ČLÁNEK 1

Tímto se zřizuje Světová meteorologická organizace (dále jen „organizace WMO“).

ČÁST II

ČLÁNEK 2

Účel

Účelem organizace WMO je:

a) usnadnit celosvětovou spolupráci při zřizování sítí stanic pro provádění meteorologických pozorování a hydrologických a dalších geofyzikálních pozorování souvisejících s meteorologií a podporovat zřizování a údržbu středisek pro poskytování meteorologických a souvisejících služeb,

b) podporovat zřizování a údržbu systémů rychlé výměny meteorologických a souvisejících informací,

c) podporovat standardizaci meteorologických a souvisejících pozorování a zajišťovat jednotné zveřejňování pozorování a statistik,

d) rozšířit používání meteorologie na letectví, lodní dopravu, problémy s vodou, zemědělství a další lidské činnosti,

e) podporovat činnosti v operativní hydrologii a posilovat užší spolupráci mezi meteorologickými a hydrologickými službami a

f) podporovat výzkum a vzdělávání v oblasti meteorologie a ve vhodných případech i v souvisejících oblastech a pomáhat při koordinaci mezinárodních hledisek tohoto výzkumu a vzdělávání.

ČÁST III

Členství

ČLÁNEK 3

Členové

Členy organizace WMO se postupem stanoveným v této úmluvě mohou stát tyto subjekty:

a) jakýkoli stát zastoupený na Konferenci ředitelů Mezinárodní meteorologické organizace pořádané ve Washingtonu, D. C. dne 22. září 1947, uvedený v příloze I této úmluvy, který podepíše současnou úmluvu a ratifikuje ji v souladu s článkem 32, nebo který k úmluvě přistoupí v souladu s článkem 33,

b) jakýkoli člen Organizace spojených národů, který má meteorologickou službu, přistoupením k této úmluvě v souladu s článkem 33,

c) jakýkoli stát, který je plně odpovědný za provádění svých mezinárodních vztahů a který má meteorologickou službu, jež není uvedený v příloze I této úmluvy a není členem Organizace spojených národů, po předložení žádosti o členství sekretariátu organizace WMO a jejím schválení dvěma třetinami členů organizace WMO, jak je uvedeno v bodech a), b) a c) tohoto článku, přistoupením k této úmluvě v souladu s článkem 33,

d) jakékoli území nebo skupina území provozujících svoji vlastní meteorologickou službu a uvedených v příloze II této úmluvy po uplatnění této úmluvy jejich jménem v souladu s bodem a) článku 34 státem nebo státy, které zastupují dané území v mezinárodních vztazích a které byly zastoupeny na Konferenci ředitelů Mezinárodní meteorologické organizace pořádané ve Washingtonu, D. C. dne 22. září 1947 a uvedeny v příloze I této úmluvy,

e) jakékoli území nebo skupina území neuvedených v příloze II provozující svoji vlastní meteorologickou službu, která neodpovídají za provádění svých mezinárodních vztahů, jejichž jménem se uplatní tato úmluva v souladu s bodem b) článku 34, pokud žádost o členství předkládá člen, který zastupuje dané území v mezinárodních vztazích, a pokud tento člen získá souhlas dvou třetin členů organizace WMO, jak je uvedeno v bodech s), b) a c) tohoto článku,

f) jakékoli svěřenecké území nebo skupina svěřeneckých území provozujících svoji vlastní meteorologickou službu a spravovaných Organizací spojených národů, na něž OSN uplatní stávající úmluvu v souladu s článkem 34.

Každá žádost o členství v organizaci WMO musí uvádět, podle jakého bodu tohoto článku se členství požaduje.

ČÁST IV

Organizace WMO

ČLÁNEK 4

a) Organizaci WMO tvoří:

1) Světový meteorologický kongres (dále jen „kongres“),

2) výkonná rada,

3) oblastní meteorologická sdružení (dále jen „oblastní sdružení“),

4) technické komise,

5) sekretariát.

b) Organizace WMO má předsedu a tři místopředsedy, kteří jsou rovněž předsedou a místopředsedy kongresu a výkonné rady.

ČLÁNEK 5

O činnosti organizace WMO a řízení jejích záležitostí rozhodují její členové.

a) Tato rozhodnutí běžně přijímá kongres při svých zasedáních.

b) Kromě věcí, které úmluva vyhrazuje k rozhodnutí kongresu, mohou však rozhodnutí rovněž přijímat členové korespondenčně, pokud se mezi zasedáními kongresu vyžaduje, aby byly podniknuty naléhavé kroky. K takovémuto hlasování se přistoupí poté, co generální tajemník obdrží žádost většiny členů organizace WMO, nebo pokud tak rozhodne výkonná rada.

Takovéto hlasování proběhne v souladu s články 11 a 12 úmluvy a s obecnými předpisy.

ČÁST V

Úředníci organizace WMO a členové výkonné rady

ČLÁNEK 6

a) Do úřadu předsedy a místopředsedů organizace WMO, předsedy a místopředsedů oblastních sdružení mohou být zvoleni a členy výkonné rady se podle ustanovení čl. 13 bodu c) ii) úmluvy mohou stát osoby, které jsou jmenovány do funkce ředitelů svých meteorologických nebo hydrometeorologických služeb členy organizace WMO pro účely této úmluvy, jak je stanoveno v obecných předpisech.

b) Při výkonu svých povinností jednají všichni úředníci organizace WMO a členové výkonné rady jako zástupci organizace WMO, nikoli jako zástupci jejích jednotlivých členů.

ČÁST VI

Světový meteorologický kongres

ČLÁNEK 7

Složení

a) Kongres je valným shromážděním delegátů zastupujících členy a jako takový je vrcholným orgánem organizace WMO.

b) Každý člen jmenuje jednoho delegáta, který by měl být ředitelem jeho meteorologických nebo hydrometeorologických služeb, jako svého hlavního delegáta na kongresu.

c) S cílem zajistit co nejširší technické zastoupení může být kterýkoli ředitel některé meteorologické nebo hydrometeorologické služby nebo jakákoli jiná osoba pozváni předsedou organizace WMO, aby byli přítomni a zúčastnili se jednání kongresu v souladu s ustanoveními obecných předpisů.

ČLÁNEK 8

Funkce

Kromě funkcí stanovených v jiných článcích úmluvy má kongres tyto primární povinnosti:

a) určit obecné politiky k naplnění účelu organizace WMO stanoveného v článku 2,

b) poskytnout doporučení členům ve věcech týkající se účelu organizace WMO,

c) postoupit jakémukoli orgánu organizace WMO jakoukoli záležitost týkající se ustanovení úmluvy, v níž má daný orgán pravomoc jednat,

d) určit předpisy stanovící postupy různých orgánů organizace WMO, zejména obecné, technické, finanční a personální předpisy,

e) posuzovat zprávy a činnosti výkonné rady a podnikat příslušné kroky v této souvislosti,

f) zřizovat oblastní sdružení v souladu s ustanoveními článku 18, určovat jejich zeměpisné hranice, koordinovat jejich činnost a zvažovat jejich doporučení,

g) zřizovat technické komise v souladu s ustanoveními článku 19, definovat jejich kompetence, koordinovat jejich činnost a zvažovat jejich doporučení,

h) zřizovat jakékoli další orgány, které považuje za nutné,

i) určit umístění sekretariátu organizace WMO,

j) volit předsedu a místopředsedy organizace WMO a členy výkonné rady, kromě předsedů oblastních sdružení.

Kongres může rovněž podniknout jakékoli vhodné kroky v záležitostech týkajících se organizace WMO.

ČLÁNEK 9

Výkon rozhodnutí kongresu

a) Všichni členové musí vyvinout co největší úsilí k uskutečnění rozhodnutí kongresu.

b) Pokud však má některý člen za to, že některý požadavek v technickém usnesení přijatém kongresem není proveditelný, informuje o tom generálního tajemníka organizace WMO, ať je jeho neschopnost uskutečnit tento požadavek dočasná, nebo konečná, a uvede důvody této neschopnosti.

ČLÁNEK 10

Zasedání

a) Kongres se běžně svolává v intervalech blížících se co nejvíce čtyřem letům, a to v místě a v den, o nichž rozhodne výkonná rada.

b) Na základě rozhodnutí výkonné rady je možno svolat mimořádný kongres.

c) Při přijetí žádosti o svolání mimořádného kongresu od jedné třetiny členů organizace WMO provede generální tajemník písemné hlasování, a pokud prostá většina členů je pro svolání mimořádného kongresu, bude kongres svolán.

ČLÁNEK 11

Hlasování

a) Při hlasování během kongresu má každý člen jeden hlas. Nárok hlasovat nebo rozhodovat o následujících otázkách však mají pouze členové organizace WMO, kteří jsou státy:

1) změna nebo výklad úmluvy nebo návrhy na novou úmluvu,

2) žádost o členství v organizaci WMO,

3) vztahy s Organizací spojených národů a dalšími mezivládními organizacemi,

4) volba předsedy a místopředsedů organizace WMO a členů výkonné rady, kromě předsedů oblastních sdružení.

b) Rozhodnutí se přijímají dvoutřetinovou většinou hlasů pro a proti, kromě voleb do funkcí v organizaci WMO, v nichž se rozhoduje prostou většinou hlasů. Ustanovení tohoto bodu se nicméně nevztahují na rozhodnutí přijatá v souladu s článkem 3, čl. 10 bodem c), články 25, 25 a 28 úmluvy.

ČLÁNEK 12

Kvorum

Aby zasedání kongresu byla schopná usnášení, vyžaduje se přítomnost delegátů většiny členů.

V případě zasedání kongresu, při nichž se přijímají rozhodnutí o záležitostech vyjmenovaných v čl. 11 bodě a), se k usnášeníschopnosti vyžaduje přítomnost delegátů většiny členů, kteří jsou státy.

ČÁST VII

Výkonná rada

ČLÁNEK 13

Složení

Výkonnou radu tvoří:

a) předseda a místopředsedové organizace WMO,

b) předsedové oblastních sdružení, které mohou při zasedáních zastoupit náhradníci, jak je stanoveno v obecných předpisech,

c) dvacet sedm ředitelů meteorologických nebo hydrometeorologických služeb členů organizace WMO, které mohou při zasedáních zastoupit náhradníci za předpokladu, že:

i) použití těchto náhradníků je stanoveno obecnými předpisy,

ii) maximálně devět členů a minimálně čtyři členové výkonné rady, včetně předsedy a místopředsedů organizace WMO, předsedů oblastních sdružení a dvaceti sedmi zvolených ředitelů pocházejí z jedné oblasti a tato oblast je u každého člena určena v souladu s obecnými předpisy.

ČLÁNEK 14

Funkce

Výkonná rada je výkonným orgánem organizace WMO a odpovídá kongresu za koordinaci jejích programů a za používání jejích rozpočtových zdrojů v souladu s rozhodnutími kongresu.

Kromě funkcí stanovených v jiných článcích úmluvy jsou primární funkce výkonné rady následující:

a) uskutečňovat rozhodnutí přijatá členy organizace buď během kongresu, nebo korespondenčně a provádět činnosti organizace v souladu se záměry těchto rozhodnutí,

b) kontrolovat program a předběžný rozpočet na následující finanční období, které vypracoval generální tajemník, a předkládat kongresu související připomínky a doporučení,

c) zabývat se usneseními a doporučeními oblastních sdružení a technických komisí v souladu s postupy stanovenými obecnými předpisy a v případě potřeby podnikat příslušné kroky jménem organizace WMO,

d) poskytovat technické informace, poradenství a pomoc v oblastech činnosti organizace WMO,

e) studovat a vydávat doporučení k veškerým záležitostem, které mají vliv na mezinárodní meteorologii a související činnosti organizace WMO,

f) připravovat program jednání kongresu a poskytovat poradenství oblastním sdružením a technickým komisím při přípravě jejich pracovního programu,

g) podávat zprávy o své činnosti na každém zasedání kongresu,

h) spravovat finance organizace WMO v souladu s ustanoveními části XI úmluvy.

Výkonná rada může rovněž vykonávat další funkce, jimiž ji pověří kongres nebo členové společně.

ČLÁNEK 15

Zasedání

a) Výkonná rada běžně zasedá alespoň jednou ročně, v místě a v den, které určí předseda organizace WMO po konzultacích s dalšími členy výkonné rady.

b) Mimořádné zasedání výkonné rady se svolává postupem obsaženým v obecných předpisech, poté, co generální tajemník obdrží žádosti většiny členů výkonné rady. Takovéto zasedání lze rovněž svolat na základě dohody mezi předsedou a třemi místopředsedy organizace WMO.

ČLÁNEK 16

Hlasování

a) Rozhodnutí výkonné rady se přijímají dvoutřetinovou většinou hlasů pro a proti. Každý člen výkonné rady má pouze jeden hlas, bez ohledu na to, zdali zastává jako člen více funkcí.

b) Mezi zasedáními může výkonná rada hlasovat písemně. Při takovémto hlasování se postupuje v souladu s čl. 16 bodem a) a článkem 17 úmluvy.

ČLÁNEK 17

Kvorum

K usnášeníschopnosti zasedání výkonné rady je potřebná přítomnost dvou třetin členů.

ČÁST VIII

Oblastní sdružení

ČLÁNEK 18

a) Oblastní sdružení jsou složena z členů organizace WMO, jejichž sítě leží v dané oblasti nebo do ní zasahují.

b) Členové organizace mají nárok se účastnit zasedání oblastních sdružení, do nichž nepatří, účastnit se diskusí a prezentovat své názory na otázky týkající se jejich vlastních meteorologických nebo hydrometeorologických služeb, ale nemají právo hlasovat.

c) Oblastní sdružení zasedají dle potřeby. Čas a místo zasedání stanoví předsedové jednotlivých sdružení po dohodě s předsedou organizace WMO.

d) Oblastní sdružení mají tyto funkce:

i) podporovat výkon usnesení kongresu a výkonné rady ve svých příslušných oblastech,

ii) posuzovat záležitosti, na něž je upozornila výkonná rada,

iii) diskutovat o záležitostech obecného zájmu a koordinovat meteorologické a související činnosti ve svých příslušných oblastech,

iv) činit doporučení kongresu a výkonné radě ve věcech, které se týkají účelu organizace WMO,

v) vykonávat další funkce, kterými je může pověřit kongres.

e) Každé oblastní sdružení volí svého předsedu a místopředsedu.

ČÁST IX

Technické komise

ČLÁNEK 19

a) Kongres může zřizovat komise složené z technických odborníků, kteří budou studovat otázky spojené s účelem organizace WMO a předkládat kongresu a výkonné radě doporučení ohledně těchto otázek.

b) Členové organizace mají právo být v technických komisích zastoupeni.

c) Každá technická komise volí svého předsedu a místopředsedy.

d) Předsedové technických komisí se mohou účastnit zasedání kongresu a výkonné rady, nemají však právo hlasovat.

ČÁST X

Sekretariát

ČLÁNEK 20

Stálý sekretariát organizace WMO se skládá z generálního tajemníka a takového počtu technických a administrativních pracovníků, který je nutný pro fungování organizace WMO.

ČLÁNEK 21

a) Generálního tajemníka jmenuje kongres za takových podmínek, které kongres schválí.

b) Zaměstnance sekretariátu jmenuje generální tajemník se souhlasem výkonné rady v souladu s předpisy stanovenými kongresem.

ČLÁNEK 22

a) Generální tajemník je odpovědný předsedovi organizace za technickou a administrativní činnost sekretariátu.

b) Při výkonu svých povinností nebude generální tajemník ani zaměstnanci požadovat ani přijímat pokyny od jakéhokoli vnějšího orgánu mimo organizaci WMO. Nebudou podnikat žádné kroky, které by mohly mít dopad na jejich postavení mezinárodních úředníků. Každý člen organizace WMO bude respektovat výhradně mezinárodní charakter úkolů generálního tajemníka a zaměstnanců a nebude se snažit je ovlivnit při výkonu jejich povinností v organizaci WMO.

ČÁST XI

Finanční prostředky

ČLÁNEK 23

a) Kongres určí maximální výdaje, které mohou organizaci WMO vzniknout, na základě odhadů předložených generálním tajemníkem a po předchozím posouzení a doporučení výkonné rady.

b) Kongres postoupí výkonné radě takové pravomoci, které potřebuje ke schválení ročních výdajů organizace WMO v hranicích vymezených kongresem.

ČLÁNEK 24

Výdaje organizace WMO se rozdělí mezi její členy v poměru stanoveném kongresem.

ČÁST XII

Vztahy s Organizací spojených národů

ČLÁNEK 25

Vztahy organizace WMO s Organizací spojených národů jsou založeny na článku 57 Charty OSN.

Veškeré dohody týkající se těchto vztahů vyžadují souhlas dvou třetin členů, kteří jsou státy.

ČÁST XIII

Vztahy s dalšími organizacemi

ČLÁNEK 26

a) Organizace WMO naváže účinné vztahy a dle potřeby bude úzce spolupracovat s dalšími mezivládními organizacemi. Jakákoli formální dohoda uzavřená s těmito organizacemi bude vypracována výkonnou radou, pokud ji schválí dvě třetiny členů, kteří jsou státy, buď během kongresu, nebo korespondenčně.

b) Organizace WMO může v záležitostech týkajících se jejího účelu přijímat vhodná ujednání ohledně konzultací a spolupráce s nevládními mezinárodními organizacemi, se souhlasem dotčené vlády pak i s národními vládními či nevládními organizacemi.

c) Pokud to schválí dvě třetiny členů, kteří jsou státy, může organizace WMO převzít od jakékoli jiné mezinárodní organizace nebo agentury, jejíž účel a činnosti jsou v souladu s účelem organizace WMO, takové funkce, zdroje a povinnosti, které na ni mohou být převedeny na základě mezinárodní dohody nebo vzájemně přijatelných ujednání uzavřených mezi příslušnými orgány příslušných organizací.

ČÁST XIV

Právní postavení, výsady a imunity

ČLÁNEK 27

a) Organizace má na území každého člena takové právní postavení, které je nezbytné pro naplňování jejího účelu a výkon jejích funkcí.

b)

i) Organizace má na území každého člena, na nějž se vztahuje tato úmluva, takové výsady a imunity, jaké jsou nezbytné pro naplňování jejího účelu a výkon jejích funkcí.

ii) Zástupci členů, úředníků a vedoucích pracovníků organizace WMO stejně jako členové výkonné rady budou mít rovněž takové výsady a imunity, jaké jsou nezbytné pro nezávislý výkon jejich funkcí v souvislosti s organizací WMO.

c) Na území jakéhokoli člena, který je státem a který přistoupil k Úmluvě o výsadách a imunitách specializovaných agentur, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 21. listopadu 1947, je toto právní postavení, výsady a imunity v souladu s definicemi v uvedené úmluvě.

ČÁST XV

Změny

ČLÁNEK 28

a) Text jakékoli navrhované změny této úmluvy musí generální tajemník zaslat členům organizace WMO minimálně šest měsíců před tím, než se jím bude zabývat kongres,

b) Změny této úmluvy zahrnující nové povinnosti pro členy vyžadují v souladu s ustanoveními článku 11 této úmluvy schválení kongresem, a to dvoutřetinovou většinou hlasů, a vstoupí v platnost při přijetí dvěma třetinami členů, kteří jsou státy, kdy každý takový člen změnu přijme, a poté při přijetí každým takovým zbývajícím členem. V případě členů, kteří nejsou odpovědní za provádění svých mezinárodních vztahů, vstoupí tyto změny v platnost, až člen odpovědný za provádění mezinárodních vztahů za tohoto člena přijme tyto změny jeho jménem.

c) Další změny vstoupí v platnost po schválení dvěma třetinami členů, kteří jsou státy.

ČÁST XVI

Výklad a spory

ČLÁNEK 29

Jakékoli dotazy nebo spory týkající se výkladu nebo používání této úmluvy, které nebylo možné vyřešit pomocí jednání nebo kongresu, budou postoupeny nezávislému rozhodci jmenovanému předsedou Mezinárodního soudního dvora, pokud se dotčené strany neshodnou na jiném způsobu řešení.

ČÁST XVII

Vystoupení z organizace WMO

ČLÁNEK 30

a) Jakýkoli člen může z organizace WMO vystoupit poté, co o tom dvanáct měsíců předem písemně uvědomí generálního tajemníka organizace, který ihned informuje všechny její členy.

b) Jakýkoli člen organizace, který není odpovědný za provádění svých mezinárodních vztahů, může z organizace WMO vystoupit poté, co on sám nebo jiný orgán odpovědný za provádění jeho mezinárodních vztahů zašle dvanáct měsíců předem písemné sdělení generálnímu tajemníkovi organizace, který ihned informuje všechny její členy.

ČÁST XVIII

Pozastavení členství

ČLÁNEK 31

Pokud jakýkoli člen nesplní své finanční závazky organizaci WMO nebo nesplní jiné povinnosti vyplývající z této úmluvy, může kongres na základě usnesení pozastavit výkon jeho práv a požívání výsad člena organizace až do chvíle, kdy dané finanční nebo jiné povinnosti splní.

ČÁST XIX

Ratifikace a přistoupení

ČLÁNEK 32

Tato úmluva bude ratifikována státy, které ji podepsaly, a listiny o ratifikaci budou uloženy u vlády Spojených států amerických, která informuje každý signatářský a přistupující stát o datu jejich uložení.

ČLÁNEK 33

V závislosti na ustanoveních článku 3 této úmluvy se přistoupení uskuteční uložením listiny o přistoupení u vlády Spojených států amerických, která o tom uvědomí každého člena organizace WMO.

ČLÁNEK 34

V závislosti na ustanoveních článku 3 této úmluvy:

a) Jakýkoli signatářský stát může prohlásit, že jeho ratifikace této úmluvy nebo přistoupení k ní zahrnuje jakékoli území nebo skupinu území, které zastupuje v jejich mezinárodních vztazích.

b) Tato úmluva může být kdykoli poté použita na takovéto území nebo skupinu území po písemném oznámení vládě Spojených států amerických a tato úmluva bude platit pro dané území nebo skupinu území ke dni přijetí oznámení vládou Spojených států amerických, která o tom informuje každý signatářský a přistupující stát.

c) Organizace spojených národů může použít tuto úmluvu pro jakékoli svěřenecké území nebo skupinu svěřeneckých území, jichž je správním orgánem. Vláda Spojených států amerických o takovémto použití informuje všechny signatářské a přistupující státy.

ČÁST XX

Vstup v platnost

ČLÁNEK 35

Tato úmluva vstupuje v platnost třicátý den po dni uložení třicáté listiny o ratifikaci nebo přistoupení.

V případě státu, který bude úmluvu ratifikovat nebo k ní přistoupí po tomto dni, vstupuje tato úmluva v platnost třicátý den po dni uložení jeho listiny o ratifikaci nebo přistoupení.

Tato úmluva je opatřena datem, od kterého je možné ji podepisovat, a zůstane otevřená k podpisu po dobu sto dvaceti dní poté.

NA DŮKAZ TOHO podepsaly níže podepsané osoby, řádně pověřené svými vládami, tuto úmluvu.

DÁNO ve Washingtonu dne 11. října 1947 v anglické a francouzské jazykové verzi, které jsou obě stejně závazné a jejichž originály budou uloženy v archivu vlády Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických předá jejich ověřené kopie všem signatářským a přistupujícím státům.

Zde následují podpisy delegátů zemí uvedených na následující straně.

Poznámky pod čarou

1) Dne 26. července 1949 byla u vlády Spojených států amerických uložena ratifikační listina Československé republiky. Úmluva vstoupila v platnost pro Československou republiku na základě článku 35 Úmluvy dne 23. března 1950 a byla platná do zániku České a Slovenské Federativní Republiky, tj. do 31. prosince 1992.


SIGNATÁŘSKÉ ZEMĚ

Tato úmluva, která byla otevřena k podpisu dne 11. října 1947 ve Washingtonu a zůstala otevřena k podpisu po dobu sto dvaceti dní poté, byla podepsána jménem těchto zemí:

Argentina
Austrálie
Barma
Belgie (včetně Belgického Konga) Brazílie
Československo
Čína
Dánsko
Dominikánská republika
Egypt
Ekvádor
Filipínská republika
Finsko
Francie
Guatemala
Chile
Indie
Irsko
Island
Itálie
Jihoafrický svaz
Jugoslávie
Kanada
Kolumbie
Kuba
Maďarsko
Mexiko
Nizozemské království
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Paraguay
Polsko
Portugalsko
Řecko
Siam
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené státy americké
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Uruguay


PŘÍLOHA I

Státy zastoupené na Konferenci ředitelů Mezinárodní meteorologické organizace pořádané dne 22. září 1947 ve Washingtonu, D. C.

Argentina
Austrálie
Barma
Belgie
Brazílie
Československo
Čína
Dánsko
Dominikánská republika
Egypt
Ekvádor
Filipíny
Finsko
Francie
Guatemala
Chile
Indie
Irsko
Island
Itálie
Jihoafrický svaz
Jugoslávie
Kanada
Kolumbie
Kuba
Maďarsko
Mexiko
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Paraguay
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
Siam
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené státy americké
Svaz sovětských socialistických republik
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Uruguay
Venezuela

PŘÍLOHA II

Území nebo skupiny území, které mají vlastní meteorologickou službu a u nichž byly státy, které je zastupují v jejich mezinárodních vztazích, zastoupeny na Konferenci ředitelů Mezinárodní meteorologické organizace pořádané dne 22. září 1947 ve Washingtonu, D. C.

Anglo - egyptský Súdán
Belgické Kongo
Bermudy
Britská Guyana
Britská východní Afrika
Britská západní Afrika
Cejlon
Curagao
Francouzská rovníková Afrika
Francouzská západní Afrika
Francouzské Somálsko
Francouzské Togo
Francouzské oceánské kolonie
Hongkong
Indočína
Jamajka
Kamerun
Madagaskar
Malajsko
Maroko (bez španělské zóny)
Mauricius
Nizozemská východní Indie
Nová Kaledonie
Ostrovy Zeleného mysu
Palestina
Portugalská východní Afrika
Portugalská západní Afrika
Rhodesie
Surinam
Tunisko

Přesunout nahoru